V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 681 Utterslev, Ørnevej og Stærevej 12-24, København. 3. Medlemmerne Som medlem kan optages enhver, der ved foreningens stiftelse er eller senere samtidig med optagelsen kan blive indehaver af en bolig eller forretning i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud. Stk. 2. Når 90% af lejerne er medlemmer, bestemmer bestyrelsen om flere kan optages, og da i hvert enkelt tilfælde på hvilke vilkår. 4. Andelen Andelen udgør for de beboere, der ved stiftelsen indtræder som medlemmer, den husleje, der er forudbetalt, når foreningen erhverver ejendommen. 5. For medlemmer, der optages senere uden at overtage et tidligere medlems andel, udgør indskuddet, indtil generalforsamlingen måtte fastsætte andet, et beløb svarende til den for den pågældende lejlighed indestående forudbetalte leje med tillæg af et beløb svarende til, hvad der for lejligheden skulle have været indbetalt som

2 2 forhøjet boligafgift, såfremt indehaveren fra foreningens stiftelse havde været medlem af denne, med et tillæg af kr. 10,00 pr. måned siden foreningens stiftelse. Endvidere skal indbetales boligafgift forud for 6 uger. 6. Medlemmerne hæfter solidarisk for den i ejendommen indestående pantegæld, men derudover hæfter de alene med deres indskud for forpligtelser foreningen vedrørende. De er lodtagne i foreningens formue med en andel svarende til indskuddet. Stk. 2. Medlemmerne kan ikke bringe fordringer på foreningen i modregning med forpligtelser over for denne. 7. For indskuddet udstedes et andelsbevis. Andelsbeviser kan kun tilhøre personer, der har bolig i foreningens ejendom. Stk. 2. Andelene i foreningens formue kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven. Der kan ikke noteres transport i et tilgodehavende efter et salg, som endnu ikke er aftalt. Dog kan en andelshaver i en salgssituation give tilladelse til at afregning efter salget udbetales til en anden (betalingsfuldmagt). Andelen kan kun overdrages med bestyrelsens samtykke i henhold til vedtægterne og kun til en person, som samtidig får bolig i foreningens ejendom. Foreningen kan efter 31.januar 2005 ikke yde garanti eller anden form for sikkerhed for en andelshavers lån. Stk. 3. Andelsbeviset skal stedse være noteret på navn i foreningens medlemsprotokol. Bortkommer det, skal det på andelshaverens begæring og bekostning mortificeres ved en tre gange med to dages mellemrum i 2 københavnske morgenblade indrykket bekendtgørelse. 8. Overdragelse af andelen Ægtefælle skal ved dødsfald være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af lejligheden, hvis dette ønskes. Stk. 2. Hvis der ikke efterlades ægtefælle eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, skal der gives fortrinsret til andre nærtstående, som beboede lejligheden ved døds- faldet eller livsarvinger, selv om de bor andre steder, hvis den pågældende over- tager andelen i boet og opfylder de almindelige gældende betingelser for boligret til lejligheden. Stk. 3. En efterladt ægtefælle - men ikke andre - skal være berettiget til at indstille, hvem der skal overtage andel og lejlighed, idet vilkårene for overtagelsen, herunder prisen for overtagelsen af andelen skal godkendes af bestyrelsen. Ved ophævelse af samliv bestemmer parterne eller myndighederne, hvem der bevarer retten til boligen. Lejligheden skal enten overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-månedersdagen for dødsfaldet.

3 3 Stk. 4. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb med fradrag af foreningens tilgodehavende, herunder overtagelsesgebyr og for istandsættelse af lejligheden, afregnes til boet. 9. Ønsker en andelshaver at fraflytte ejendommen, kan han indstille en anden til at overtage andel og lejlighed eller forretningslokale. Den pågældende, såvel som de for overtagelsen aftalte vilkår, skal godkendes af bestyrelsen, og pågældende skal opfylde de almindelige betingelser for overtagelse af boligret til lejligheden. Stk. 2. Overdragelsessummen skal indbetales til foreningen, som efter fradrag af sine tilgodehavender samt for mangeludbedring og for refusion af udgifter til bestyrelsens og/eller administrators arbejde ved afregning til pant- og udlægshavere og ved tvangssalg eller tvangsauktion, udbetaler resten først til eventuel indfrielse af lån, som andelsboligforeningen i henhold til loven har garanteret/kautioneret for og dernæst til eventuelle pant- og udlægshavere og endelig til den fraflyttende andelshaver. Bestyrelsen er ved afregningen over for den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser, herunder for efterbetaling af varmeudgifter og lignende samt for eventuelle krav i anledning af mangler i lejligheden ved overtagelsen. Stk. 3. Har en andelshaver ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet indstillet en anden i sit sted, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og lejlighed, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted på tilsvarende måde. Stk. 4. For forretningslokaler kan ved afståelse ydes sædvanlig goodwill. 10. Som vederlag for overdragelse af en andel kan højst godkendes den lejligheden tilkommende del i foreningens formue samt rimelige beløb for udførte forbedringer. Formuen fordeles ud fra lejlighedernes areal, og ved opgørelse af foreningens formue ansættes ejendommen i henhold til reglerne i lov om andelsboligforeninger mv. Andelsværdien fastsættes af generalforsamlingen og er bindende, selv om der lovligt kunne være fastsat en højere værdi. Stk. 2. Afståelse må ikke gøres afhængigt af andet køb, og sker der overdragelse af møbler eller andet, skal aftale og pris godkendes. Stk. 3. Ved enhver overdragelse skal endvidere indbetales 2 måneders boligafgift forud. Stk. 4. Afståelse i strid med disse bestemmelser er ugyldig. 11. Boligaftalen Foreningen opretter med hvert medlem en boligaftale, som skal indeholde bestemmelser om boligens brug, boligafgiftens betaling, om husorden, opsigelse, husdyrhold, fremleje m.v. Indtil

4 4 generalforsamlingen bestemmer andet, tjener sædvanlig lejekontrakt som boligaftale med de af disse vedtægter følgende ændringer. Stk. 2. Boligafgiftens størrelse fastsættes til enhver tid bindende for alle medlemmer af generalforsamlingen, dog med hensyn til nedsættelse under hensyntagen til panthavernes ret, jf. 21, stk. 2. Stk. 3. Bestyrelsen træffer i samråd med administrator bestemmelse om aftalens nærmere indhold, idet de regler, generalforsamlingen fastsætter i så henseende, skal medtages i aftalen. 11 a. En andelshaver har ret til at fremleje sin bolig i 12 måneder uden nogen begrundelse. En andelshaver er kun berettiget til at fremleje sin bolig, når bestyrelsens skriftlige tilladelse forinden er indhentet. Tilladelse til fremleje i mere end 12 måneder kan kun gives, når Lejelovens betingelser er opfyldt, d.v.s. når andelshaveren er midlertidig fraværende på grund af udlandsophold, studieophold, sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en tidsbegrænset periode på normalt højst 2 år. Bestyrelsen skal modtage en fremlejekontrakt fra andelshaveren, og vurdere om fremlejetager og kontraktsvilkår kan godkendes. Andelshaveren afholder de udgifter, som er forbundet med fremlejekontraktens udarbejdelse og sender kopi til administrator. Hvis en andelshaver har haft sin lejlighed fremlejet, skal andelshaveren selv bebo lejligheden i minimum 1 år, før der kan ansøges om godkendelse af ny fremlejeaftale. Stk. 2. Fremleje af enkelte værelser må kun ske med bestyrelsens forudgående tilladelse, som kun kan gives, når højst halvdelen af lejlighedens beboelsesrum fremlejes, og hvis det samlede antal personer, der bor i lejligheden, ikke overstiger antallet af beboelsesrum. Stk. 3. For alle fremlejemål gælder det, at bestyrelsens skriftlige godkendelse af fremlejetager og betingelserne for fremlejeaftalen skal være indhentet, inden fremlejemålet påbegyndes. 12. Vedligeholdelse Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen. Den indvendige vedligeholdelse af lejligheden påhviler andelshaverne. 13. Hvis en lejligheds vedligeholdelsestilstand groft forsømmes, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse foretaget, og foretages det nødvendige ikke inden en derfor fastsat frist, kan pågældende medlem udelukkes og lejemålet hæves med 3 måneders varsel. Bestyrelsen kan derefter disponere over andel og boligret efter samme regler som i 8 og 9, sidste stk. fastsat.

5 5 14. Ved fraflytning eller ved lejlighedens overgang til nyt medlem, skal lejligheden sættes i normal, forsvarlig stand. Stk. 2. Bestyrelsen besigtiger lejligheden og fastsætter efter sit skøn, hvad der skal foretages. Når arbejdet er udført, skal udgiften dækkes ved modregning i det beløb, der tilkommer det fratrædende medlem, jf. 8 og 9, sidste stk. 15. Medlemskabets ophør Såfremt et medlem ikke betaler eventuelt resterende indskud eller kommer i restance med boligafgift eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, eller med ydelsen på et lån, som foreningen i henhold til loven har kautioneret for, og medlemmet ikke har berigtiget restancen med tillæg af påkravsgebyr senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet med oplysning om, at manglende betaling kan medføre eksklusion, eller groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt, såvel som hvis et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer, eller gør sig skyldig i forhold svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet, kan boligret tillige med medlemskabet bringes til ophør af bestyrelsen. Stk. 2. Når det drejer sig om restancer, er bestyrelsens afgørelse endelig. I andre forhold kan spørgsmålet indankes for næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling til endelig afgørelse, jf Anke Bestyrelsens beslutninger i henhold til 3, stk. 2, 8, stk. 3 og 5, 13 og 15 (bortset fra restancetilfælde) kan, hvis det pågældende medlem er utilfreds med afgørelsen, indankes for den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. 17. Administration Foreningen antager administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og juridiske forvaltning. Ansættelsen sker for to år ad gangen og kan fra begge sider opsiges med 3 måneders varsel til periodens udløb. Stk. 2. Administrator er befuldmægtiget til at handle på foreningens vegne i alle forhold vedrørende den daglige drift. Stk. 3. Administrator kan ikke skiftes uden samtykke fra de panthavere i ejendommen, som har taget forbehold i så henseende. Stk. 4. Bestyrelsen træffer sammen med administrator bestemmelse om tid og sted for betaling af boligafgift og andre ydelser i forbindelse med denne.

6 6 Stk. 5. Med hensyn til den daglige lokale forvaltning udføres denne af den valgte bestyrelse. 18. Revision og regnskab Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september og det reviderede årsregnskab skal være fremlagt for medlemmerne hos administrator 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisorernes påtegning. Stk. 2. Af indkomsten skal hvert år, efter at alle årets driftsudgifter er afholdt, henlægges et passende beløb til reservefond. Stk. 3. Overskydende beløb kan efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til ethvert efter generalforsamlingens skøn passende formål. 19. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 15. december med 14 dages varsel efter skriftlig indkaldelse til andelshaverne. Stk. 2. Generalforsamlingen vælger dirigenten. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden: 1. Formandens beretning. 2. Regnskab med revisorernes påtegning. 3. Overskuddets fordeling. 4. Forslag. 5. Valg til bestyrelsen. 6. Evt. valg af administrator. 7. Eventuelt. 20. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne af foreningen eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. 21. Generalforsamlingen tager beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om lovændringer eller forslag om foreningens opløsning. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede. Stk. 2. Forslag om foreningens opløsning eller om forandring i vedtægterne kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede og med mindst 3/4 flertal. Dog kan bestemmelserne i 6, stk. 1, 7, stk. 2 og 10 end ikke ved generalforsamlingsbeslutninger

7 7 ændres uden skriftlig samtykke fra de panthavere i ejendommen, som har taget forbehold i så henseende. Uden sådant samtykke kan ej heller boligafgiften nedsættes. Stk. 3. Er på generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal medlemmer til stede, kan der indkaldes til ny generalforsamling med 14 dages varsel, og på denne kan da forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling, afgøres med det for beslutningen fornødne flertal, uanset hvor mange, der er mødt. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senet 8 dage inden dens afholdelse. 22. Bestyrelsen Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, hvis 3-5 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, jf. 17. Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand og sekretær. Desuden vælges 1-2 suppleanter. Stk. 3. Første gang vælges formand og suppleant for 2 år, næstformand og sekretær for 1 år. Stk. 4. Ved formandens forfald eller fratræden fungerer næstformanden. Stk. 5. I øvrigt tiltræder ved forfald den af generalforsamlingen valgte suppleant. Stk. 6. Bestyrelsen ansætter vicevært og i samråd med ham anden medhjælp til fyring, rengøring osv. og aftaler løn og arbejdsvilkår med disse. 23. Bestyrelsens sekretær fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Stk. 2. I alle anliggender tegnes foreningen af formanden, næstformanden og sekretæren, dog at salg af fast ejendom kun kan ske efter vedtagelse på foreningens generalforsamling og med bestyrelsen såvel som administrators underskrift. Stk. 3. Bestyrelsen fører venteliste over dem, som ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom, og fastsætter retningslinier for indtræden af nye andelshavere i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler. Andelshavere har ved ledighed fortrinsret til lejligheder, med mindre tidligere andelshavere eller disses ægtefælle har benyttet indstillingsretten. Stk. 4. Boligkontrakt med medlemmerne underskrives af administrator og det pågældende medlem. 24. Bestyrelsen holder i almindelighed møde en gang hver måned og i øvrigt når formanden eller 2 medlemmer eller administrator indkalder til møde. Stk. 2. Administrator eller en repræsentant for disse kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

8 8 25. Ejendommens erhvervelse Formanden, næstformanden og sekretæren er i forening med administrator befuldmægtigede til på foreningens vegne at underskrive skøde, pantebreve samt ethvert andet dokument, herunder kassekreditkontrakt, som de finder nødvendigt eller hensigtsmæssigt at underskrive i forbindelse med ejendommens erhvervelse og overtagelse af pantegæld. Ligeledes er bestyrelsen sammen med administrator befuldmægtiget til foruden gæld, der påhviler ejendommen, at behæfte ejendommen med ny gæld til renter og vilkår, som de finder passende, såvel som til at pålægge ejendommen servitutmæssige forpligtelser. 26. Hvis foreningen opløses deles dens formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5.december 1960 med senere ændringer. Seneste ændring er fra den 30. november 2011.

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere