V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov Kommune. Selskabets adresse er Frederiksværkvej 59, 3200 Helsinge Formål og forsyningsområde. 2.1 Selskabets formål er at drive vandforsyningssanlæg samt at distribuere vand i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivning som privat alment vandværk. Selskabet har endvidere til formål at levere serviceydelser, der står i naturlig forbindelse med vandforsyning, og at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. 2.2 Selskabet kan indtræde som deltager i andre selskaber, der fremskaffer vand til brug for selskabets forbrugere. 2.3 Selskabet kan påtage sig at administrere og levere vand til andre vandværker samt yde teknisk bistand til sådanne. 2.4 Selskabets forsyningsområde fastsættes i overensstemmelse med kommunens til enhver tid gældende vandforsyningsplan.

2 2 3. Andelshavere/forbrugere/medlemmer Som andelshaver kan optages alle vandforbrugere såvel fysiske som juridiske personer indenfor selskabets forsyningsområde, og som enten er ejere af selvstændigt matrikulerede ejendomme og ejerlejligheder med selvstændige hovedmålere tilhørende selskabet eller er andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, ejerlejlighedsforeninger med fælles hovedmålere tilhørende selskabet, alt med henvisning til bestemmelserne i det for vandværket til enhver tid gældende regulativ, som udfærdiges i henhold til Vandforsyningsloven af kommunen i samråd med selskabets bestyrelse 3.2 Forsyningen af selskabets andelshavere sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, regulativet og nærværende vedtægter. 3.3 Levering til forbrugere, der ikke er andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshaverne gældende. 3.4 Levering til andre vandværker sker til særskilt aftalte m 3 -takster Hæftelsesbestemmelser, fastsættelse af afgifter 4.1 For selskabets forpligtelser hæfter alene selskabets formue. 4.2 Der påhviler ikke andelshaverne nogen hæftelse for selskabets forpligtelser. Anlægs- og forbrugsafgifterne fastsættes af selskabets bestyrelse og skal godkendes af kommunen. Fastsættelsen sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslovgivningen, således at selskabets driftsomkostninger dækkes, herunder desuden forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser. 4.3 Honorar og udgiftsgodtgørelser til bestyrelsesformanden og den øvrige bestyrelse fastsættes som et led i budgetplanlægningen, som danner grundlag for fastsættelsen af driftsbidraget i vandværkets takster. 5. Ind- og udtrædelse Nye forbrugere indtræder som andelshavere på samme vilkår, som er gældende for selskabets andelshavere og forbrugere, mod betaling af de til enhver tid fastsatte

3 3 tilslutningsafgifter, jf. 4, såfremt tilslutningsafgift ikke allerede er betalt eller ejendommen var tilsluttet vandværket ved stiftelsen af selskabet 5.2 Udtrædelse kan ske uden varsel ved ejerskifte på betingelse af, at den nye ejer i stedet indtræder på uændrede vilkår. 5.3 Udtrædelse sker endvidere ved grundens ophør som selvstændigt matr.nr. eller hvis ejendommen overføres til et andet forsyningsområde alene mod betaling af de indtil udtrædelsen påløbne afgifter. 5.4 Såfremt ejendommen i overensstemmelse med gældende regler ophører med at blive forsynet af selskabet, er selskabet berettiget til at kræve udgifterne til nedtagning af målere og afbrydelse af stikledningen ved forsyningsledningen betalt af den udtrædende. 5.5 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. 6. Generalforsamling Generalforsamlingen udgøres af samtlige andelshavere, der er optaget på selskabets andelshaverliste. Indtil denne liste er udarbejdet, er Helsinge, resp. Gribskov Kommune og brugerrådets medlemmer eneste andelshavere. 6.2 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 6.3 Ordinær generalforsamling afholdes hver år senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. 6.4 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved brev til hver andelshaver og ved annonce i en lokal avis efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. 6.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Godkendelse af revideret årsregnskab 4. Indkomne forslag. 5. Budget for det indeværende og det nærmest følgende år 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt 6.6 På generalforsamlinger har hver andelshaver én stemme pr. tilsluttet ejendom andelshaveren ejer indenfor forsyningsområdet. 6.7 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer i henhold til fuldmagt. 6.8 Med mindre andet er fastsat, træffer generalforsamlingen afgørelser ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af deltagere i generalforsamlingen.

4 4 I tilfælde af stemmelighed, er det til beslutning fremsatte forslag faldet. 6.9 Til vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget har opnået mindst 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter datoen for den første generalforsamling og ændringen kan da vedtages med 2/3' majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til det repræsenterede antal andelshavere Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder efter et regnskabsårs udløb. Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10% af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. 7. Bestyrelse Selskabets bestyrelse består af 5-7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt andelshaverne. 7.2 De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår resp. 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. 7.3 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter i prioriteret orden for 1 år ad gangen. 7.4 I tilfælde af et generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlems vedvarende forfald, herunder i tilfælde af tab af valgbarhed, indtræder en suppleant med virkning for tiden indtil den udtrådtes valgperiodes udløb Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er kun selskabets andelshavere. 7.6 Tvivlsspørgsmål om valgbarheden afgøres af dirigenten. 7.7 For tiden indtil selskabets første ordinære generalforsamling udgøres bestyrelsen af brugerrådets medlemmer. 7.8 Ved første generalforsamling i overensstemmelse med foranstående bestemmelser, vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år i stedet for 3 af de udpegede, der dog kan genvælges. Ved næste ordinære generalforsamling vælges tilsvarende 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for den næste 2-års periode.

5 Selskabets ledelse 8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. 8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i bestyrelses-protokollen, der føres som en beslutningsprotokol. 8.4 Bestyrelsen antager og afskediger selskabets personale i henhold til en af bestyrelsen udarbejdet organisationsplan. Bestyrelsen kan træffe aftale om administrative serviceydelser. 8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden lovlig disposition vedrørende selskabet indenfor dets formål. 8.6 Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Salg eller pantsætning af fast ejendom, kræver dog underskrift af formand, og 3 andre bestyrelsesmedlemmer. 9. Regnskab og revision Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. 9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor Selskabets opløsning 10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

6 Beslutning om selskabets opløsning, skal efterfølgende godkendes af Gribskov Kommune for at kunne gennemføres Besluttes selskabets opløsning, skal der af generalforsamlingen vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen med mindre denne sker ved fusion med andet alment vandværk Eventuelt likvidationsprovenu ved opløsningen kan ikke udloddes til andelshavere men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet, f. eks. i forbindelse med sammenlægning med eller overdragelse til et andet alment vandværk eller vandværksfællesskab til almen vandforsyning. Helsinge, den 14 / For Helsinge byråd: sign. Borgmester Claus Lange _ Sign. Kommunaldirektør Claus Thykær og som 1. bestyrelse for selskabet: Hans Lassen Jan Laurberg List Evert Friberg Jensen Jan W. Nielsen Henning Larsen

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere