Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A."

Transkript

1 Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

2 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted Formål og forsyningsområde Andelshavere/varmeaftagere Selskabets økonomiske forhold Udtrædelse Generalforsamlinger Bestyrelse Selskabets ledelse Regnskab og revision Selskabets opløsning

3 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Svendborg Fjernvarme A. M. B. A. 1.2 Selskabets hjemsted er Svendborg Kommune. 2. Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive energiproduktionsanlæg og distributionsanlæg, samt at distribuere energi til fjernvarmeområdets forsyning med varme til opvarmning og varmt brugsvand. 2.2 Selskabets forsyningsområde fastsættes af selskabets bestyrelse i samarbejde med Svendborg Kommune i overensstemmelse med de i varmeplanen for Svendborg Kommune fastsatte retningslinjer og under hensyntagen til, hvad der i såvel teknisk som økonomisk henseende er mest formålstjenligt. 3. Andelshavere/varmeaftagere 3.1 Som andelshaver kan optages enhver ejer af en ejendom, herunder bygning på lejet grund, indenfor selskabets forsyningsområde. 3.2 Enhver andelshaver er forpligtet til at overholde selskabets vedtægter og de leveringsbestemmelser og tekniske bestemmelser, der bliver fastsat af bestyrelsen. 3.3 Når særlige forhold gør sig gældende, for eksempel med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, kan bestyrelsen indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering. 3.4 Enhver andelshaver er pligtig at sørge for at selskabets folk eller installatører, antaget af selskabet, har adgang til dennes ejendom i det omfang dette er fornødent af hensyn til det nødvendige tilsyn, reparation, vedligeholdelse af anlæggene, måleraflæsning m.v. 3

4 Enhver andelshaver er forpligtet til at give tilladelse til, at der eventuelt føres rør gennem ejendommens bygninger og terræn til forsyning af andre ejendomme, for så vidt der ikke derved opstår væsentlige hindringer for ejendommens benyttelse og for så vidt, det er nødvendigt for at selskabet kan opfylde sin forpligtelse til forsyning af andre ejendomme, hvortil der er rekvireret varmeforsyning. Selskabet er ansvarlig for skader, som sker som følge af ledningernes etablering, drift og vedligeholdelse. I tilfælde af at varmeforsyningen til en ejendom senere ophører, skal selskabet have ret til at lade sådanne ledninger blive liggende, samt have ret til at lade tinglyse en deklaration på ejendommen vedrørende dette. En sådan deklaration kan af ejeren kræves aflyst, når de pågældende ledninger ikke længere har betydning for varmeforsyningen. 3.5 Uanset om deklaration om fjernvarmetilslutning er tinglyst på ejendommen, er samtlige ydelser for etablering af tilslutning og levering af varme omfattet af tinglysningslovens 4, stk. 2 og Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver, der via en andelshaver forsynes med varme. Dette kan for eksempel være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening og lejere i fjernvarmeforsynede ejendomme. 3.7 Levering til ikke-andelshavere sker på leveringsvilkår, der svarer til de for andelshavere gældende. 3.8 Bestyrelsen kan beslutte, at der kan ske levering til andre aftagere og herunder fastsætte vilkårene herfor. 4

5 4. Selskabets økonomiske forhold 4.1 Indskud: Enhver andelshaver betaler andelsindskud ved tilslutningen og ved udvidelse af en tilsluttet ejendoms areal. Andelsindskud og tilslutningsbidrag betales efter den tarif og de regler, der fastsættes af bestyrelsen. 4.2 Betaling for varmelevering: Betaling for varmelevering sker med en fast afgift, et abonnementsbidrag og i øvrigt efter målt forbrug i overensstemmelse med de leveringsbetingelser, der fastsættes af bestyrelsen. 5. Andelshavernes hæftelse 5.1 Den enkelte andelshaver hæfter alene med sit andelsindskud for selskabets forpligtelser overfor tredjemand. 6. Udtrædelse 6.1 En andelshavers udtrædelse af selskabet kan finde sted med 12 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb fra andelshaveren eller selskabet. Retten til udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger, herunder den af Svendborg Kommune tinglyste deklaration om tilslutningsog forblivelsespligt. 5

6 6.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale: A. Skyldige ydelser og eventuelle bidrag. B. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende selskabet. C. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de af selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning. D. En forholdsmæssig andel af andelsselskabets påhvilende gæld, således som denne er opgjort i seneste årsrapport forud for udtrædelsestidspunktet. 7. Generalforsamlinger 7.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. 7.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. 7.3 Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved annonce i mindst et lokal blad efter bestyrelsens skøn samt optagelse på hjemmesiden af indkaldelsen. Indkaldelse skal ske med angivelse af dagorden. Andelshavere, der ønsker indkaldelse pr. brev eller , kan effektuere dette ved henvendelse til administrationen. 7.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse. 4. Orientering om budget for indeværende driftår. 6

7 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. 7.5 På generalforsamlingen har hver andelshaver 1 stemme for hvert selvstændig tinglyst anlæg i ejet ejendom. Ejes en ejendom af flere i forening, kan de til andelen knyttede rettigheder overfor selskabet kun udøves gennem en fælles befuldmægtiget. Såfremt en tilsluttet ejendom har flere tinglyste varmeanlæg, haves 1 stemme for hvert anlæg, dog maksimalt 4 stemmer. Såfremt en tilsluttet ejendom har 1 varmeanlæg, der betjener en flerhed af boligenheder, haves udover den i stk. 1 nævnte stemme yderligere 1 stemme for hver 15 boligenheder i ejendommen, dog maksimalt 10 stemmer. Såfremt en tilsluttet ejendom har såvel flere varmeanlæg som en flerhed af boligenheder, haves det antal stemmer, som efter enten stk. 3 eller efter stk. 4 medfører det største antal stemmer. 7.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til en andelshaver. En befuldmægtiget kan højst repræsentere 4 andre andelshavere. 7.7 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. 7.8 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andelshaverne afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, 7

8 men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede andelshavere, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmer med 2/3 flertal af de repræsenterede stemmer. Såfremt den nye generalforsamling er en ekstraordinær generalforsamling og alene skal behandle vedtægtsændringer, der er vedtaget på første generalforsamling, kan bestyrelsen vælge i sin indkaldelse til første generalforsamling at angive en dato for den nye generalforsamling. 7.9 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar forud. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/10 af andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med samme varsel og på samme måde som ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde indkalde med kortere varsel. 8

9 8. Bestyrelse 8.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer som skal være andelshavere. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Svendborg Kommunes byråd kan yderligere udpege 1 eller 2 byrådsmedlemmer som medlemmer af bestyrelsen. Et af Svendborg Kommunes byråd udpeget bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af byrådet. 8.2 På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i bestyrelsen i stedet for det afgåede medlem, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 8.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver. For selskaber med begrænset ansvar og organisationer er direktør og bestyrelsesmedlemmer valgbare. 9

10 9. Selskabets ledelse 9.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand. 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. 9.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol. 9.4 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse. 9.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom, samt foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet. 9.6 Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, af formanden i forening med direktøren eller af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening. 10. Regnskab og revision 10.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Regnskabsåret for 2013 er fra 1. april til 31. december 2013 Årsrapporten udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. 10

11 11. Selskabets opløsning 11.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning Besluttes selskabets opløsning skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen Eventuelle overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andelshavernes faste afgift i det sidste regnskabsår. Således vedtaget på selskabets generalforsamlinger den 13. og 20. juni Som dirigent: 11

12 Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Bagergade 40 A 5700 Svendborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: 12

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443

VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 VEDTÆGTER FOR FILSKOV ENERGISELSKAB A.m.b.A. CVR-nr. 16263443 Advokat: Christian Anker Hansen cah@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17, 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk Dato: 10.12..2008 Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba

Vedtægter. for. Gørding Varmeværk Amba Vedtægter for Gørding Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Gørding Varmeværk Amba 1.2 Selskabets hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a.

Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter for Durup Fjernvarme A.m.b.a. Durup Fjernvarme Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Durup Fjernvarme A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver.

Foreningen kan forestå, eller samarbejde med andre forsyningsvirksomheder om, løsning af tekniske og administrative opgaver. 28. maj 2015 NEMT TRYGT BILLIGT Vedtægter 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 Navn og hjemsted Foreningens navn er Viborg Fjernvarme. Foreningens hjemsted er Viborg Kommune. Formål og forsyningsområde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A.

Mørkøv Varmeværk A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR MØRKØV VARMEVÆRK Paragraf 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mørkøv Varmeværk a. m. b. a. 1.2 Selskabets hjemsted er Tornved kommune. Paragraf 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø Godkendt på 2. ekstraordinær generalforsamling den 11. juni 2014 Tilrettet den 1. oktober 2014 efter Vordingborg Kommunes indsættelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune.

1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.0 SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Hornslet Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Syddjurs Kommune. 1.3 Selskabets adresse er Amaliegårdvej 7, Postboks 53, 8543 Hornslet 2.0

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere