Udkast til Miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Miljøgodkendelse"

Transkript

1 Udkast til Miljøgodkendelse af husdyrbrug, Ludvigsmindevej Faaborg 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr Poul Jørgensen Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Miljøgodkendelsen gives efter 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der meddeles godkendelse til en kvægproduktion på i alt 267,6 dyreenheder på Ludvigsmindevej 11 samt til at udbringe husdyrgødning på 175,0 ha. Godkendelsens vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet. Godkendelsesdato: XX XXX 2015

2 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Datablad... 3 Afgørelse... 4 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen... 5 Vilkår for miljøgodkendelsen... 5 Andre regler Retsbeskyttelse Klagevejledning Modtagere af kopi af afgørelsen Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Resumé og samlet vurdering Ansøgning om miljøgodkendelse Ikke-teknisk resumé Offentlighed Grundforhold Ansøger og ejerforhold Godkendelsespligt og godkendelsens omfang Udnyttelsesfrist Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold Bygge- og beskyttelseslinjer, afstandskrav m.v Landskabelige hensyn Husdyrbrugets anlæg Produktion Indretning Drift af husdyrbrugets anlæg Gødningsproduktion og -opbevaring Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af naboer Uheld og driftsforstyrrelser Forurening og gener fra bedriftens arealer Bedriftens arealer Drift af arealerne Gødningsproduktion og -håndtering Påvirkning af naturområder med ammoniak Påvirkning af overfladevand Påvirkning af grundvand Bedste tilgængelige teknik (BAT) Egenkontrol Ophør af husdyrbruget Alternative muligheder Relevant lovgivning m.v Kortbilag 1: Beliggenhed af husdyrbrug og/eller udbringningsarealer i forhold til natur og vandområdeoplande

3 Miljøgodkendelse Datablad Ansøger, ejer og kontaktperson Husdyrbrugets navn og adresse Poul Jørgensen Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg Telefon Mobil E-post: Høstrig Ludvigsmindevej Faaborg Ejendomsnummer Matrikelnumre Virksomhedens art 3a, Brænde Lydinge By, Brahetrolleborg m.fl. Kvægbrug CHR-nummer CVR-nummer P-nummer Godkendelsen omfatter Tilsynsmyndighed Kvægproduktion (jersey) bestående af 185 årskøer og 165 stk. opdræt, svarende til 267,6 dyreenheder (DE). Udbringning af husdyrgødning svarende til 261,5 dyreenheder afgasset biomasse, på et areal på 175,0 ha. Faaborg-Midtfyn Kommune Miljøafdelingen Teknik Mellemgade Faaborg Tlf E-post: 3

4 Afgørelse Faaborg-Midtfyn Kommune godkender hermed en husdyrproduktion på i alt 267,6 dyreenheder i jerseykvæg på landbrugsejendommen Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg, samt udbringning af husdyrgødning og afgasset biomasse på 175,0 ha ejet og forpagtet landbrugsjord. Godkendelsen omfatter alle arealer, der drives under bedriften, CVR-nr (Poul Jørgensen). Miljøgodkendelsen gives efter 12, stk. 2, i husdyrloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Der gives i forbindelse med godkendelsen dispensation fra afstandskravet på 15 m for et nyt staldbyggeri og en ny gyllebeholder til et rørlagt vandløb samt dispensation fra afstandskravet på 30 m for en ny gyllebeholder til naboskel. Godkendelsen erstatter en tidligere miljøgodkendelse af husdyrbruget, meddelt efter husdyrlovens 11 (Miljøgodkendelse af husdyrbrug og udbringningsarealer, Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg, af 24. august 2010). Denne godkendelse bortfalder, hvis nærværende godkendelse tages i brug. Faaborg-Midtfyn Kommune giver godkendelsen, da kommunen på baggrund af gældende lovgivning, Miljøstyrelsens vejledninger og beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vurderer, at - ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. - indretning og drift af husdyrbruget, herunder udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne, kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven. - projektet ikke forringer bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller skader levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. - husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade Faaborg Tlf Fax XX-XX-2015 Sagsid P Kontakt Ida Persson Dir. tlf Miljøgodkendelsen gives under forudsætning af, at de gældende regler på området og godkendelsens vilkår overholdes. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen er de oplysninger, der er givet i ansøgningsmaterialet, jf. ansøgning fra Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, skemanummer , version 3 af 10. februar 2015 med tilhørende bilag, samt øvrigt materiale indsendt af ansøger eller ansøgers konsulent. Hvis ikke godkendelsens forudsætninger er opfyldt, eller godkendelsens vilkår ikke efterleves, kan dette medføre, at hele eller dele af godkendelsen bortfalder. Godkendelsen skal være delvist udnyttet senest to år efter godkendelsesdatoen, og godkendelsen skal være udnyttet fuldt ud senest fem år efter godkendelsesdatoen, ellers vil godkendelsen helt eller delvist bortfalde. Godkendelsesdato: XX. måned 2015 Venlig hilsen Olav Bojesen Afdelingsleder Afgørelsen annonceres på den xx. måned 2015 Klagefristen udløber den xx. måned 2015 Søgsmålsfristen udløber den xx. måned 2015 Første revurdering påbegyndes senest 2023 Ida Persson Biolog Åbningstid Mandag 10:00-15:30 Tirsdag 10:00-14:00 Onsdag LUKKET Torsdag 10:00-17:00 Fredag 10:00-12:00 Telefontid Mandag-onsdag 8:00-15:30 Torsdag 8:00-17:30 Fredag 8:00-12:30 4

5 Ikrafttræden og bortfald af miljøgodkendelsen Godkendelsens vilkår gælder fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er taget i brug, medmindre et senere tidspunkt er angivet i det enkelte vilkår. Godkendelsen regnes for at være taget i brug på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring eller udvidelse af husdyrbruget er påbegyndt. Dette vil eksempelvis sige det tidspunkt, hvor der påbegyndes opførelse af et nyt staldanlæg eller opbevaringsanlæg, eller hvor dyreholdet ændres således, at det ikke længere svarer til den allerede tilladte produktion. Den aktuelle godkendelse omfatter følgende godkendelsespligtige ændringer: Opførelse af ny stald. Opførsel af ny gyllebeholder. Udvidelse af dyreholdet (jersey) til mere end 130 årskøer og 114 årsopdræt (0-25 mdr.). Hvis godkendelsen ønskes benyttet, skal dette ske inden for udnyttelsesfristen, jf. vilkåret om udnyttelse af godkendelsen. Hvis godkendelsen ikke eller kun delvist tages i brug, vil godkendelsen helt eller delvist bortfalde. Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år. Vilkår for miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår. Generelle forhold 1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den vedlagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering samt godkendelsens vilkår. 2. Der skal i den daglige drift være en person, der er bekendt med vilkårene i denne godkendelse, og som sikrer, at de overholdes. 3. Den ansvarlige for bedriften skal underrette Faaborg-Midtfyn Kommune, når godkendelsen tages i brug. Dette skal ske senest på det tidspunkt, hvor en godkendelsespligtig ændring påbegyndes. Produktion 4. Produktionens omfang Godkendelsen omfatter et kvæghold bestående af maksimalt 185 årskøer, jersey og 165 stk. opdræt fra 0 måneder til kælvning, svarende til 267,6 dyreenheder med den på godkendelsestidspunktet gældende omregningsfaktor. 5. Udegående dyr Mindst 12 jerseykøer skal være på græs uden for udbringningsarealet (jf. kortbilag 1) mindst 6 måneder om året. Kravet bortfalder hvis der ikke er et samlet husdyrhold over 261,5 dyreenheder. 6. Levering af husdyrgødning til biogasanlæg Al husdyrgødning, der ikke afsættes ved græsning, skal leveres til biogasanlæg. 7. Udnyttelse af godkendelsen Fristen for udnyttelse af godkendelsen er to år regnet fra godkendelsesdatoen, og godkendelsen bortfalder, hvis ikke den er taget i brug inden for denne frist. Der tillades en etapevis udnyttelse af godkendelsen: Etape 1: Opførelse af ny gyllebeholder skal være påbegyndt senest to år efter godkendelsesdatoen. 5

6 Etape 2: Opførelse af stald skal være påbegyndt, og den fulde udvidelse af dyreholdet skal være gennemført senest fem år efter godkendelsesdatoen. Hvis dele af godkendelsen ikke udnyttes inden for ovenstående frist, bortfalder godkendelsen for de pågældende dele. 8. Fodring Den samlede foderration til malkekøerne må i gennemsnit maksimalt indeholde 169 gram total råprotein pr. foderenhed (FE) på årsbasis. Drift 9. Rengøring af staldanlæg Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne/båsene og foderarealernes bund holdes tørre, og at staldene og fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr. 10. Skrabere i kostald Der skal anvendes spalteskrabere i eksisterende og ny kostald. Spalteskraberne skal være installeret senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug. Spalteskraberne skal indstilles til at skrabe gangarealet hver fjerde time. Skraberen skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. 11. Direkte udkørsel af dybstrøelse Minimum 90 % af den producerede dybstrøelse skal køres direkte ud fra stalden til videretransport til biogasanlæg. For denne del skal videretransport ske hurtigst muligt, og midlertidig opbevaring på ejendommen må ikke overskride en uge. 12. Tankning Tankning skal foregå således, at spild undgås. Tankpistolen må ikke kunne fastlåses under tankning, og der skal hele tiden være en person til stede ved tankning for at undgå overløb eller spild. 13. Fluer Der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. 14. Vedligeholdelse af rørlagte vandløb. Vedligeholdelsen af det rørlagte vandløb omkring den nye gyllebeholder påfalder til enhver tid ejeren af beholderen. Hvor vedligeholdelsen af rørledningen på nabomatriklerne 2a og/eller 10 Brænde Lydinge By, Brahetrolleborg, giver anledning til økonomisk tab, eksempelvis i form af tabt afgrøde, påfalder erstatningsansvaret ejeren af beholderen. Indretning 15. Udvidelse af kostald Den nye kostald skal indrettes med linespil i gyllekanalerne. 16. Skrabere i kostald Der skal installeres skrabere på spaltegulvet i kostaldene senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug. 17. Tag- og overfladevand Uforurenet tag- og overfladevand må via dræn afledes til Brænde-Lydingeafløbet, der har udløb i Hågerup Å. Udledningen må ikke give anledning til forurening af vandløbet eller medføre fysiske ændringer af vandløbssystemet. 6

7 18. Belysning Belysning i og ved husdyrbrugets anlæg skal være i form af lavenergibelysning, overalt hvor dette er muligt. 19. Olietanke Diesel- og fyringsolietanke skal være sikret med værn mod påkørsel eller være placeret således, at der ikke er risiko for påkørsel. 20. Øvrige olieprodukter og kemikalier Tønder, dunke o.l. med olieprodukter, spildolie, sprøjtemidler og andre kemikalier, der kan udgøre en forureningsfare, skal opbevares således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord eller grundvand. Dette kan være ved opbevaring på et fast, støbt gulv med opkant og uden afløb eller i/over et tæt kar med opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største beholder. 21. Skadedyr Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). Gødningshåndtering på anlægget 22. Påfyldning af gylle Påfyldning af gylle skal ske således, at der ikke kan ske spild uden for gyllebeholderen. Dette kan være ved: 1) Anvendelse af faste pumpesteder, som er indrettet med fast bund og afløb til gyllesystemet, således at alt spild ved påfyldning af gyllevogne opsamles. Afløbet skal være dimensioneret således, at også større spild kan opsamles. 2) Sugning med overløbssikring, således at gyllen ved overfyldning løber tilbage til gyllebeholderen. Et andet system der yder tilsvarende sikkerhed mod spild af gylle kan anvendes, hvis ejeren kan dokumentere, at systemet ikke kan give anledning til spild af gylle uden for gyllebeholderen. Gener fra husdyrbrugets anlæg 23. Lugt Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Ved væsentlige lugtgener forstås, at nedenstående genekriterier er overskredet. Kategori Genekriterie (OU E /m³) Byzone eller sommerhusområde 5 Bolig i samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål e.l. 7 Enkeltboliger uden landbrugspligt, der ikke er ejet af driftsherren Støj Husdyrbruget må ikke give anledning til væsentlige støjgener. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i db(a) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige følgende værdier. Mandag-fredag Lørdag Søndag og helligdage Alle dage Tidsrum Enkeltboliger i landzone Byzone og områder i landzone udlagt til boligformål Sommerhusområder og områder udlagt til rekreative formål

8 I natperioden mellem kl (alle dage) må der ikke forekomme spidsværdier, der overstiger grænseværdien med mere end 15 db(a). 25. Støv Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, uden for virksomhedens areal. 26. Døde dyr Døde dyr skal opbevares således, at de ikke giver anledning til væsentlige gener for omkringboende eller forbipasserende. Uheld og driftsforstyrrelser 27. Uheld og driftsforstyrrelser Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Dette gælder især for opbevaring, anvendelse og transport af foder, gødning, olie og kemikalier, hvor risikoen for uheld og efterfølgende forurening af jord, grundvand og overfladevand (f.eks. gennem nedsivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagnedløb og dræn) skal forhindres bedst muligt. 28. Overfladeafløb Senest seks måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, skal overfladeafløb, tagnedløb og lignende være placeret og indrettet således, at der ikke kan ske afløb af forurenende stoffer, f.eks. i tilfælde af udslip fra gyllebeholdere, fortanke eller pumperør. 29. Beredskabsplan Virksomheden skal, senest når godkendelsen tages i brug, have udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen og have indsendt en kopi af planen til kommunen. Beredskabsplanen skal fortælle, hvordan der skal reageres ved uheld, der kan have konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal indeholde de samme punkter som det forslag til beredskabsplan, der udgør bilag 4 til Vejledning fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelse og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fra Den skal således indeholde instrukser for brand og evakuering, overløb af gylle, kemikalieog oliespild samt strømsvigt, og den skal indeholde relevante telefonnumre samt oplysninger om placering af stophaner og hovedafbrydere. Desuden skal der være et oversigtskort over ejendommen samt et kort over udløbspunkter fra dræn til vandløb. Medarbejdere skal være informeret om og have udleveret en kopi af beredskabsplanen på et sprog, der er forståeligt for medarbejderne. Planen skal gennemgås og om nødvendigt opdateres mindst en gang årligt. Arealanvendelse 30. Udbringningsarealer Inden for bedriftens ejede og forpagtede arealer må der udelukkende udbringes husdyrgødning på de 175,0 ha udbringningsarealer, der er indtegnet på kortbilag 1. Nye udbringningsarealer må først tages i brug, når de er anmeldt til og accepteret skriftligt af tilsynsmyndigheden. 31. Maksimal udbringning af organisk gødning På bedriftens ejede og forpagtede udbringningsarealer må der inden for et planår udbringes organisk gødning i form af afgasset biomasse (252,0 DE), husdyrgødning afsat ved græsning (9,5 DE) og slam/saft fra Rynkeby Foods (400 kg N, 55 kg P), i alt svarende til maksimalt 1,49 dyreenheder/ha og 261,5 dyreenheder i alt samt maksimalt 23,3 kg fosfor/ha. Der må derudover ikke tilføres bedriftens arealer anden organisk gødning, herunder spildevandsslam. 8

9 32. Ændring af gødningstype Hvis der ønskes udbragt andre typer organisk gødning end omtalt i vilkåret om maksimal udbringning af organisk gødning, skal dette anmeldes til tilsynsmyndigheden. Ændringen kan ske inden for rammerne af denne godkendelse, hvis det ikke vil medføre en øget kvælstofudvaskning og ikke på andre områder giver en væsentligt øget miljøpåvirkning. Der må ikke udbringes andre typer organisk gødning, inden det er accepteret skriftligt af tilsynsmyndigheden. 33. Udbringning af husdyrgødning Inden for 10 m fra A- og B-målsatte moser og overdrev skal flydende husdyrgødning nedfældes eller forsures (jf. fig. 6.2 i den miljøtekniske redegørelse og vurdering). 34. Efterafgrøder / øget udnyttelsesprocent for afgasset biomasse Bedriften kan vælge mellem nedenstående løsninger med henblik på at reducere udvaskningen af kvælstof fra udbringningsarealerne. 1) Løsning 1 Der skal hvert år udlægges et areal med efterafgrøder svarende til minimum 4,4 % af bedriftens efterafgrødegrundlag (ud over det generelle krav om efterafgrøder) og udnyttelsesprocenten på den afgassede biomasseskal i gødningsregnskabet sættes til mindst 80 %. Ekstra efterafgrøder skal følge de samme krav, som der er til de lovpligtige efterafgrøder, hvad angår artsvalg, dyrkningsperiode og kvælstofgødskning, og de kan erstattes af alternative virkemidler efter de samme regler. De ekstra efterafgrøder må ikke erstattes af 100 % vinterafgrøder. Kravet om ekstra efterafgrøder skal (om muligt) skrives ind i det årlige gødningsregnskab. 2) Løsning 2 Udnyttelsesprocenten på den afgassede biomasse skal i gødningsregnskabet sættes til mindst 85,2 %. Reduktion af kvælstofudvaskningen kan evt. gennemføres på anden måde, hvis det forudgående dokumenteres over for tilsynsmyndigheden gennem beregninger i eller tilsvarende, at dette ikke vil resultere i en større kvælstofudvaskning, end der er ved en af de nævnte muligheder. Hvis der inden for et planår udbringes mindre husdyrgødning end 0,85 dyreenheder/ha, er der ikke særlige krav om ekstra efterafgrøder eller øget udnyttelsesprocent for den afgassede biomasse. Landskabelige hensyn 35. Materialevalg Udvendige bygningsdele skal holdes i afdæmpede farver, som harmonerer med omgivelserne. Den nye stald skal opføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet med hensyn til bygningshøjde og beliggenhed. 36. Skærmende beplantning Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning syd og øst for den nye stald som angivet på figur 4.1 i den miljøtekniske redegørelse og vurdering. Beplantningsbæltet skal bestå af løvtræer og buske, der er naturligt forekommende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved evt. gentilplantning. Beplantningen skal være etableret senest ét år efter, at det nye byggeri er opført. Kontrolvilkår 37. Egenkontrol vedrørende vand- og energiforbrug Husdyrbrugets forbrug af vand og energi (el, fyringsolie, diesel o.l.) skal registreres mindst én gang årligt i en logbog. 9

10 Hvis vand- og energiforbruget stiger utilsigtet, skal der gøres en indsats for at nedbringe forbruget. Der skal kunne redegøres for denne indsats i forbindelse med miljøtilsyn. 38. Egenkontrol vedrørende robotskraber Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end en uge. 39. Egenkontrol vedrørende fodring Foderplaner skal indeholde oplysninger om indholdet af råprotein i foderet. Hvert parti eller slæt af grovfodermidler, der udgør mere end 10 % af FE/ko/dag, skal analyseres for indholdet af råprotein, AAT og PBV. Dette gælder dog ikke frisk græs i sommerperioden. Analyserne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Endagsfoderkontrol (EFK) skal foretages fire gange om året. I forbindelse med endagsfoderkontrollen skal indholdet af råprotein, AAT og PBV beregnes for alle fodermidler. 40. Dokumentation Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at produktionsomfang, fodring, udbragte mængder af husdyrgødning og drift af arealerne er inden for godkendelsens rammer. Til dette formål skal som minimum følgende dokumenter opbevares for de fem seneste år/planår, de skal kunne forevises ved tilsyn, og de skal indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende: Husdyrindberetning Regnskaber for solgte dyr / slagteriafregninger Mark- og gødningsplan Forpagtningsaftaler Indsendt gødningsregnskab inkl. kvitteringer for overførte mængder husdyrgødning Skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning Foderplaner, analyser, resultater fra endagsfoderkontrollen samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt kraftfoder og råvarer. Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at robotskraberen er i drift og vedligeholdes. Regnskabsbilag fra destruktionsanlæg for døde dyr 41. Lugt Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. lugt fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden for egen regning lader foretage en undersøgelse af forskellige lugtkilder. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af tilsynsmyndigheden. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, således at lugten uden for staldene reduceres så meget, at lugtgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige. 42. Støj Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støj fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning efterviser, at de stillede støjkrav er overholdt. Støjmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder. Hvis støjmålingen viser, at støjkravene ikke er overholdt, skal virksomheden udarbejde et projekt med tidsplan for udførelse af støjdæmpende foranstaltninger. 43. Støv Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige. 10

11 Andre vilkår 44. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende produktionen Såfremt vilkårene vedrørende produktionens omfang og fodring ikke overholdes, kan tilsynsmyndigheden forlange, at produktionen nedbringes. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at nedbringe produktionen. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 45. Konsekvenser af manglende overholdelse af vilkår vedrørende arealanvendelse Såfremt vilkårene om maksimal udbringning af organisk gødning og efterafgrøder / øget udnyttelsesprocentfor afgasset biomasse ikke overholdes, kan tilsynsmyndigheden forlange, at udbringningen af husdyrgødning reduceres, eksempelvis ved at nedbringe produktionen. Formålet er at modsvare den øgede påvirkning af omgivelserne, der kan være sket som følge af den manglende vilkårsoverholdelse. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at ansøger med dette formål udarbejder og efterlever en plan for i en periode at reducere udbringningen af husdyrgødning. Planen skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 46. Ophør af drift Ved ophør af driften skal virksomheden foretage oprydning i et sådan omfang, at forureningsfare undgås, blandt andet skal virksomheden tømme gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler og udbringe tilbageværende husdyrgødning som gødning. 47. Ændringer af ejerforhold Ændringer af, hvem der ejer eller er ansvarlig for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden senest en måned efter ændringen. Andre regler Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse. Ændring af drift og indretning af husdyrbruget Ændringer på husdyrbruget, der kræver godkendelse efter husdyrloven, må ikke påbegyndes eller gennemføres, inden der er meddelt skriftlig godkendelse. Ændring af udbringningsarealer Udskiftning af bedriftens udbringningsarealer skal anmeldes til kommunen, jf. 25 og 26 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen; bek. nr af 4. oktober 2013). Ændringer skal anmeldes til Faaborg-Midtfyn Kommune inden planårets begyndelse den 1. august. Nye arealer kan erstatte arealer i denne godkendelse, hvis de nye arealer har mindst samme omfang og ikke er mere sårbare. Kommunen skal i hvert tilfælde vurdere, om ændringerne kan gennemføres inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer må ikke sættes i værk, før kommunen har accepteret dem. Anmeldelse skal udarbejdes og indsendes til kommunen via eller på et andet digitalt system, der opfylder kravene, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 6, stk områder Landbrugsdrift på arealerne må ikke medføre tilstandsændringer af naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Erhvervsaffald Virksomhedens affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune. Farligt affald Farligt affald, herunder spildolie, skal håndteres i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Faaborg-Midtfyn Kommune. Hermed gælder bl.a., at farligt affald skal opbevares 11

12 i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde. Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således at spild ikke beskadiger andre beholdere. Byggetilladelse Der skal søges og meddeles byggetilladelse ved kommunen inden opstart af byggeri og ændring af bygningers anvendelse. Byggetilladelse er ikke indeholdt i denne godkendelse. Miljøuheld Ved akut forurening af jord, overfladevand eller grundvand skal virksomheden straks alarmere alarmcentralen på tlf Det gælder blandt andet ved spild af gylle, ajle, ensilagesaft, møddingsvand, olie, benzin eller kemikalier. Opdages der forurening, der ikke er opstået akut, skal kommunens miljøafdeling kontaktes telefonisk i åbningstiden (tlf ). Ved tvivlstilfælde skal virksomheden kontakte alarmcentralen på tlf Retsbeskyttelse Vilkårene i denne godkendelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. 40 i husdyrloven. Det betyder, at det som hovedregel ikke vil være muligt at stille nye krav til virksomheden inden for de første 8 år efter meddelelse af godkendelsen. Kommunen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter 39 i husdyrloven, hvis 1) der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 2) forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, 3) forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, 4) væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, eller 5) det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker. Miljøgodkendelsen skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første revurdering skal ske efter 8 år. Kommunen tager initiativ til dette ved at sende et oplæg til indehaveren af godkendelsen om kommunens foreløbige overvejelser om revurderingen. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, Sundhedsstyrelsen, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige foreninger og organisationer (jf. kapitel 7 i husdyrloven). Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 12

13 videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Vi giver ansøger besked, hvis afgørelsen påklages. Senest tre uger efter klagefristens udløb videresender vi klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet sammen med vore bemærkninger til sagen og klagepunkterne. Vore bemærkninger sendes også til klagesagens parter. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen har været offentligt annonceret. Modtagere af kopi af afgørelsen Poul Jørgensen, Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. E-post: Max Jakobsen Miljørådgivning. E-post: Sundhedsstyrelsen. E-post: Danmarks Fiskeriforening. E-post: Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark. E-post: Forbrugerrådet. E-post: Danmarks Naturfredningsforening. E-post: Danmarks Naturfredningsforening Faaborg-Midtfyn v/lisbeth Ravn. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund. E-post: Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Frode Thorhauge. E-post: Dansk Ornitologisk Forening. E-post: Det Økologiske Råd. E-post: 13

14 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vedrørende indretning og drift af virksomheden. Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er ejendommen og arealerne beskrevet nærmere, og der er redegjort for den påvirkning, virksomheden forventes at have på omgivelserne. Desuden er der redegjort for, om husdyrbruget lever op til husdyrlovens 1 krav om anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Den miljøtekniske beskrivelse og vurdering danner grundlag for de vilkår for virksomhedens indretning og drift, der meddeles i godkendelsen. Vilkårene skal medvirke til at sikre, - at indretning og drift af husdyrbruget og arealerne sker i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og den miljøtekniske beskrivelse og vurdering - at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommunens vurdering, overholdes - at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, nedsættes. Udgangspunktet for den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, og dermed godkendelsen, er den ansøgning om miljøgodkendelse, der er indsendt gennem Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, samt øvrige oplysninger indsendt eller givet af ansøger eller ansøgers konsulent. 1. Resumé og samlet vurdering 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse Poul Jørgensen, Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg, har ansøgt om miljøgodkendelse af husdyrbruget på Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Der er søgt om en udvidelse af jersey kvægproduktionen på ejendommen fra 130 årskøer og 114 årsopdræt til 185 årskøer og 165 årsopdræt. Samtidig opføres en ny stald og en ny gyllebeholder. Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget på Ludvigsmindevej 11 samt bedriftens samlede udbringningsarealer, der drives under CVR-nr (Poul Jørgensen). Der er søgt om godkendelse til at udbringe husdyrgødning, primært afgasset biomasse, svarende til 261,5 dyreenheder på 175,0 ha ejet/forpagtet areal (svarende til i alt 1,49 dyreenheder/ha). Arealerne ligger alle i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ansøgningen om miljøgodkendelse er indsendt til Faaborg-Midtfyn Kommune gennem Miljøstyrelsens itansøgningssystem, første gang den 26. august Ansøgningen har skemanummer i it-ansøgningssystemet. Faaborg-Midtfyn Kommune har afgjort sagen på baggrund af den sidst indsendte version af ansøgningen, version 3 af 10. februar It-ansøgningssystemet har foretaget en række beregninger af miljøpåvirkningerne fra husdyrbrugets anlæg og arealer. Disse beregninger har sammen med ansøgningens øvrige oplysninger udgjort grundlaget for kommunens miljøvurdering og afgørelse. 1.2 Ikke-teknisk resumé Poul Jørgensen har søgt om at udvide kvægholdet på Ludvigsmindevej 11 fra 130 jersey årskøer med 114 årsopdræt til 185 jersey årskøer med 165 årsopdræt. Der opføres en ny stald og en ny gyllebeholder. Den nye stald opføres i direkte tilknytning til eksisterende kostald og indrettes med linespil i gyllekanalerne. For den nye gyllebeholder gives der dispensation fra afstandskravet på 30 m til naboskel, således at den nye gyllebeholder ligger under 10 m fra naboskel mod nord, og fra afstandskravet på 15 m til dræn (i dette 1 Bekendtgørelse nr af 4. december 2009 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven). 14

15 tilfælde et rørlagt vandløb). Der dispenseres ligeledes fra afstandskravet på 15 m mellem det rørlagte vandløb og den nye stald og dræn. Derudover skal der søges om dispensation til at etablere stalden ovenpå en eksisterende spildevandsledning. Lugtemissionen fra husdyrbruget stiger på grund af det øgede dyrehold. Geneafstanden (ukorrigeret) i forhold til enkeltboliger uden landbrugspligt bliver 67 m efter udvidelsen, og der ligger ikke nabobeboelser inden for denne afstand. Heller ikke boliger i samlet bebyggelse eller byzone bliver påvirket med lugt over genekriteriet. Al husdyrgødning leveres til biogasanlæg (inklusiv dybstrøelsen), og der modtages afgasset biomasse retur. Antallet af transporter til/fra husdyrbruget vil stige som følge af udvidelsen. En stor del af de forøgede transporter skyldes levering af husdyrgødning til biogasanlæg og levering af afgasset biomasse retur til husdyrbruget. Mange af transporterne er mellem husdyrbruget og nærliggende marker. Udvidelsen af dyreholdet medfører, at ammoniaktabet fra husdyrbruget stiger med ca. 21 %, hvilket giver en øget påvirkning af næringsstoffølsomme naturområder i nærheden af husdyrbruget. Merpåvirkningen er beregnet til at være så lille, at den ikke forventes at give tilstandsændringer af naturområderne. For at leve op til kravene om anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi, bygges den nye stald med linespil i gyllekanalerne, hvilket giver et relativt lavt ammoniaktab fra stalden sammenlignet med andre staldsystemer. Der etableres spalteskrabere i den nye stald og den eksisterende kostald. Endvidere foretages der en proteinoptimeret fodring, hvor indholdet af protein sænkes i forhold til det normale niveau. Al husdyrgødning/afgasset biomasse udbringes på i alt 175,0 ha ejede/forpagtede arealer Der udbringes husdyrgødning/afgasset biomasse svarende til op mod 1,49 dyreenheder/ha på egne arealer. For at reducere kvælstofudvaskningen fra arealerne etableres 4,4 % ekstra efterafgrøder ud over de generelle krav. Alternativt til efterafgrøder regnes der med en øget udnyttelsesprocent på den afgassede biomasse på 85,2 %. Med de nævnte tiltag vil kvælstofudvaskningen falde lidt i forhold til nudriften. Kvælstofudvaskningen er beregnet til 45,3 kg kvælstof/ha/år. Faaborg-Midtfyn Kommune har vurderet, at der kan meddeles miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ludvigsmindevej 11. Kommunen vurderer, at når godkendelsens vilkår overholdes, - har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. - kan indretning og drift af husdyrbruget, herunder udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne, ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrloven. - forringer projektet ikke bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller skader levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. - kan husdyrbruget i øvrigt drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. 1.3 Offentlighed Ved behandling af ansøgning om godkendelse efter 12, stk. 2, er der udvidede krav om offentlighed i forbindelse med kommunens behandling af sagen. Dette indebærer blandt andet, at ansøgningen skal annonceres offentligt så tidligt som muligt i processen, og at udkast til afgørelse skal sendes til naboer og andre berørte og andre, der har anmodet om det, med seks ugers frist til at kommentere udkastet (jf. 55, stk. 2-4, i husdyrloven). 14. november 2014: Indledende annoncering på kommunens hjemmeside, Der kom i denne forbindelse ingen kommentarer. XX. XX 201X: Partshøring af naboer og udkast til afgørelse sendt i høring i seks uger. Faaborg-Midtfyn Kommune modtog i denne forbindelse kommentarer fra XXX 15

16 2. Grundforhold 2.1 Ansøger og ejerforhold Oplysninger om ansøger og ejerforhold er her vurderet med henblik på at sikre, at ansvaret for, at virksomheden indrettes og drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse, er rettet mod den korrekte juridiske enhed. Dette er den person eller virksomhed, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget. Miljøgodkendelsen er meddelt til CVR-nr , Poul Jørgensen, Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Ejer af ejendommen ifølge BBR: Poul Jørgensen. Ejer af dyreholdet ifølge CHR: Poul Jørgensen. Virksomhed, der driver arealerne, ifølge NaturErhvervstyrelsens register over støtteansøgere: CVR-nr , Poul Jørgensen. Virksomhedens navn og adresse ifølge CVR: Poul Jørgensen, Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer ud fra ovenstående oplysninger, at miljøgodkendelsen er rettet mod den korrekte juridiske person. Miljøgodkendelsen følger ejendommen ved ejerskifte. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller følgende vilkår vedrørende ændring af ejerforhold med henblik på at sikre, at kommunen ved, hvem der kan kontaktes vedrørende driften af husdyrbruget: Ændringer af, hvem der ejer eller er ansvarlig for bedriften, skal meddeles tilsynsmyndigheden senest en måned efter ændringen. 2.2 Godkendelsespligt og godkendelsens omfang Husdyrbrug med over 75 dyreenheder må ikke etableres, udvides eller ændres, før der er meddelt godkendelse heraf efter 11 eller 12 i husdyrloven, jf. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Første gang der meddeles godkendelse efter husdyrlovens 11 eller 12, skal godkendelsen omfatte hele anlægget og bedriftens arealer, jf. husdyrlovens 103. Hvis der afsættes husdyrgødning til arealer på andre bedrifter, skal også disse arealer vurderes i forbindelse med godkendelsen. I denne sag kræves miljøgodkendelse, da dyreholdet udvides, og der opføres en ny stald og gyllebeholder. Husdyrbruget skal godkendes efter husdyrlovens 12, stk. 2, idet husdyrbruget udvides til mere end 250 dyreenheder. Hvis ejendommens anlæg er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med en anden ejendoms anlæg, skal de pågældende anlæg godkendes samlet, jf. husdyrlovens 13. Poul Jørgensen ejer eller driver ikke andre ejendomme med husdyrproduktion end Ludvigsmindevej 11. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at ejendommen ikke har nogen teknisk og forureningsmæssig sammenhæng med andre ejendomme. Denne godkendelse skal derfor kun omfatte anlæggene på ejendommen Ludvigsmindevej 11. Vurderingen er foretaget på baggrund af et notat fra Skov- og Naturstyrelsen om anlægsbegrebet 3. 2 Bekendtgørelse nr af 8. december 2014 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). 3 Miljø- og Energiministeriets og Fødevareministeriets redegørelse for begrebet anlæg/projekt i relation til VVM-reglerne, planlovens regler om landzonetilladelse og IPPC-direktivet for så vidt angår husdyrproduktion. Skov- og Naturstyrelsen, 12. april

17 2.3 Udnyttelsesfrist Kommunen skal fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Fristen bør normalt ikke sættes til senere end to år fra godkendelsesdatoen, og omfatter godkendelsen planlagte udvidelser eller ændringer, bør fristen for at udnytte denne del af godkendelsen ikke overstige fem år fra godkendelsesdatoen, jf. husdyrlovens 33. I denne sag har ansøger ønsket en etapevis udnyttelse af godkendelsen, således at opførelse af den nye gyllebeholder skal være påbegyndt senest to år efter godkendelsesdatoen. Opførelsen af stalden skal være påbegyndt og den fulde udvidelse af dyreholdet skal være gennemført senest fem år efter godkendelsesdatoen. Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen. Faaborg- Midtfyn Kommune vurderer på den baggrund, at der kan gives en etapevis udnyttelse af godkendelsen, hvor opførelse af gyllebeholderen udgør første etape. Hvis godkendelsen, efter at være taget i brug, ikke har været helt eller delvist udnyttet i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste tre år (jf. husdyrlovens 33, stk. 3). 3. Husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold 3.1 Bygge- og beskyttelseslinjer, afstandskrav m.v. Husdyrbruget på Ludvigsmindevej 11 er placeret i landzone ca. 800 m nordøst for Haagerup og ca. 3,6 km sydvest for Espe. Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste naboer fremgår af figur 3.1, og de korteste afstande fra staldanlæg til omkringboende er angivet i tabel 3.1. Figur 3.1. Oversigtskort over husdyrbrugets beliggenhed i forhold til de nærmeste naboer. 17

18 Tabel 3.1. Korteste afstand fra staldanlæg til nabobeboelse/byzone. Type af beboelse / zone Afstand Nærmeste nabobeboelse (Ludvigsmindevej 9, uden landbrugspligt) ca. 70 m Samlet bebyggelse a (Ludvigsmindevej 5) ca. 650 m Byzone (boligområde ved Haagerup) ca m a Samlet bebyggelse: En beboelsesbygning ligger i samlet bebyggelse, hvis der inden for en afstand af 200 m fra beboelsesbygningen ligger mere end 6 andre beboelsesbygninger på hver sin samlede faste ejendom, jf. 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Beboelsesbygninger på ejendomme med landbrugspligt efter landbrugslovens regler samt beboelsesbygninger, der ejes af driftsherren, medregnes ikke. Der ligger 11 boliger inden for 300 m fra husdyrbrugets anlæg, heraf 9 boliger uden landbrugspligt. Ejendommen ligger ikke inden for byggelinjer omkring skove, søer, kyster, kirker og fortidsminder. Å- beskyttelseslinjen for Hågerup Å strejfer ejendommens nordligste driftsbygning, maskinhuset, samt stuehuset, men berører ikke den nye stald og gyllebeholder. Jf. 6 i husdyrloven må der ikke ske udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. Alle eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg ligger over 50 m fra nærmeste nabobeboelse. Der bygges en ny stald på ca m 2 i forlængelse af den østvendte gavl på eksisterende kostald samt en ny gyllebeholder på m 3. Den nye stald overholder ifølge ansøgningen de generelle afstandskrav (jf. 8 i husdyrloven) til: Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m) Almene vandforsyningsanlæg (50 m) Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) Levnedsmiddelvirksomhed (25 m) Beboelse på samme ejendom (15 m) Naboskel (30 m) For stalden søges der om dispensation fra følgende afstandskrav: Vandløb (i dette tilfælde et rørlagt vandløb, der i nedenstående ansøgning er refereret til som et hoveddræn) og søer (15 m) Derudover placeres den nye stald ovenpå en eksisterende spildevandsledning. Den endelige dispensation til at placere stalden ovenpå denne gives af FFV, der varetager driften af kommunens spildevandsledninger. Den nye gyllebeholder overholder ifølge ansøgningen de generelle afstandskrav (jf. 8 i husdyrloven) til: Ikke-almene vandforsyningsanlæg (25 m) Almene vandforsyningsanlæg (50 m) Offentlig vej og privat fællesvej (15 m) Levnedsmiddelvirksomhed (25 m) Beboelse på samme ejendom (15 m) For gyllebeholderen søges der om dispensation fra følgende afstandskrav: Naboskel (30 m) Vandløb (i dette tilfælde et rørlagt vandløb, der i nedenstående ansøgning er refereret til som et hoveddræn) og søer (15 m) Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke mulighed for at afgøre, om der ligger andre dræn inden for 15 m fra ny stald og gyllebeholder, men godkendelsen meddeles under forudsætning af, at afstandskravet er opfyldt. Den omtrentlige placering af spildevandsledningen og det rørlagte vandløb (herunder den forventede nye linjeføring) fremgår af figur

19 Figur 3.2. Placering af ny stald og gyllebeholder i forhold til rørlagt vandløb (hoveddræn) og spildevandsledninger. Ansøgning om dispensation fra afstandskrav: Ansøgning om placering af ny stald på hoveddræn og flytning af hoveddræn, hvor ny gyllebeholder placeres Der er et hoveddræn med en linjeføring hvor den nye kostald og gyllebeholder placeres. Det er aftalt med Faaborg-Midtfyn Kommune, at det er muligt at placere kostalden ovenpå hoveddrænet (der er et lukket drænrør) Ansøger ønsker at flytte hoveddrænet 5-10 meter mod vest, der hvor den nye gyllebeholder placeres... Før byggearbejdet påbegyndes, forventes det, at en endelig afklaring i forhold til vandløbsloven vil ske i forbindelse med behandlingen af byggeansøgningen. Den nye stald bygges ovenpå den lukkede rørledning. Det er planen, at der skal placeres spulebrønde på begge sider af stalden. I henhold til vandløbsloven kræves der en dispensation. Placering af spulebrønde m.m. vil blive afklaret i den proces samtidig med behandling af byggeansøgningen. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at stalden kan etableres som ønsket, hvis hoveddrænet under stalden omlægges til faste rør på den længde, der svarer til afstandsreglerne for stalde og dræn, og der samtidig etableres spulebrønde på begge sider. Dette under hensyn til at landmanden er ansvarlig for vedligeholdelse af afvanding gennem dræn på hans jord, med mindre der foreligger aftale om, at andre har vedligeholdelsespligten. Der stilles derfor følgende vilkår: I forbindelse med byggeriet af ny stald og gyllebeholder skal det sikres, at det rørlagte vandløb (hoveddræn) nær byggeriet er (eller bliver) lagt i faste, tætte rør i en afstand på op til 15 m fra stald og 19

20 gyllebeholder. Der skal etableres spulebrønde på begge sider af stalden af hensyn til vedligehold af rørledningen. Ved den ønskedene placering af stalden holdes driftsbygningerne samlede, hvilket giver mening for den daglige drift samt får bygningerne til at fremstå mere harmoniske i landskabet. Dispensationen gives med hjemmel i husdyrlovens 9. Den nye stald bliver placeret ovenpå en eksisterende spildevandsledning. FFV har givet en forhåndstilkendegivelse af, at der kan gives dispensation til at opføre stalden over spildevandsledningen. Den endelige dispensation til placeringen ovenpå spildevandledningen skal indhentes af FFV i forbindelse med byggetilladelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer dog, at der ikke er noget miljømæssigt til hinder for, at stalden får den ønskede placering. Forhåndstilkendegivelsen fra FFV til placering af stald ovenpå spildevandsledning: Efter oplysninger fra Ib Laursen, Korinth Entreprenør, da skulle ledningen Ø200BT ligge med 3,9 og ca. 3 m under terræn. Hvis der skal gives dispensation for en fremtidig staldbygning over ledninger, da skal følgende krav være opfyldt: 1) Der skal, før vi kan give den endelige dispensation, udarbejdes en tegning, de viser hvor langt fra fundamentets underkendt at ledningen bliver placeret, samt en plantegning der viser hvor ledningen ligger ift. Bygningen. 2) Ledningen skal udskiftes til en svejset PH ledning ud til min 5 m. fra bygningen. 3) Ledningen skal komprimeres med stabilgrus. 4) Ledningens nøjagtige placering skal indmåles af landindspektør. 5) Ledningen skal, når ledningen er lagt og inden opførelse af staldbygningen, TV-inspiceres for evt. fejl. TV-inspektionen og ledningen skal godkendes af FFV inden bygningsarbejdet påbegyndes. 6) Når selve bygningsarbejdet ar afsluttet, da skal ledningen igen TV-inspiceres, således at den kan indlæses i den nyeste version af DanDasGraf 7) Ansvaret for skader på ledningen under bygningen og på selve bygningen, under og efter byggearbejdet påhviler til en hver tid ejeren af bygningen. 8) Alle Ekstraudgifter i forbindelse med omlægningen og fremtidig vedligeholdelse af ledningen skal til enhver tid dækkes at bygningsejeren. 9) Ledningen skal tinglyses på ejendommen inkl. ovennævnte punkterne, således at forholdene for ledningen er sikret i fremtiden. Ansøgning om dispensation fra afstandskrav: Dispensation til overskridelse af afstandskrav for ny gyllebeholder Den nye gyllebeholder ønskes placeret nord for den nye stald. For at sikre en god logistik på ejendommen er det nødvendigt at placere gyllebeholderen ca. 20 meter fra eksisterende og nye bygninger. Det betyder, at gyllebeholderen kommer til at ligge ca. 10 meter fra naboskel mod nord. Med denne placering ligger gyllebeholderen skjult bag den nye stald samtidig med at ejendommens driftsbygninger kommer til at ligge som en samlet harmonisk enhed. Hvis gyllebeholderen skal overholde afstandskrav på 30 meter til naboskel vil det betyde, at gyllebeholderen skal placeres længere mod øst, hvor den vil ligge mere frit i forhold til ejendommens øvrige driftsbygninger, og dermed være mere synlig i lokalområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der vil kunne dispenseres fra afstandskravet til naboskel (matriklerne 10 og 2a, Brænde Lydinge By, Brahetrolleborg) på 30 m, Dispensationen gives med hjemmel i husdyrlovens 9. Baggrunden for dispensationen er blandt andet, at arealerne på nabomatriklerne inden for 30 m af den nye gyllebeholder er markarealer. Derudover er der over 150 m fra den nye gyllebeholder til nabobeboelser. Med den ønskede placering vil beholderen som beskrevet ovenfor være mest muligt integreret med driftsbygningerne og være mindst synlig i lokalområdet. 20

21 Som beskrevet ovenfor ønsker ejeren at flytte hoveddrænet 5-10 meter mod vest, der hvor den nye gyllebeholder placeres. Afstandskravene til dræn og vandløb er stillet med henblik på at mindske risiko for forurening ved overfladisk afstrømning. Overfladisk afstrømning kan i forbindelse med nedsivning komme ind i drænsystemet, hvis der er tale om åbne drænrør. I det konkrete tilfælde er der tale om en lukket rørledning, hvorfor risiko for forurening må betragtes som ubetydelig. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer derfor, at gyllebeholderen kan placeres som ønsket, så længe rørledningen holdes tæt og lukket på en afstand af min. 15 m fra gyllebeholderen. Dispensationen gives med hjemmel i husdyrlovens 9. Dispensationen gives med vilkår for vedligeholdelse og evt. erstatningskrav i forbindelse med vedligeholdelse. 3.2 Landskabelige hensyn Det er en del af formålet med husdyrloven at bevare værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer og landskaber, samt at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource, jf. husdyrlovens 1. I henhold til husdyrlovens 23 skal kommunen varetage hensynet til de landskabelige værdier og kan på denne baggrund fastsætte yderligere vilkår efter 29. I Faaborg-Midtfyn Kommunes Kommuneplan er kommunens åbne land opdelt i tre kategorier, nemlig landskaber, der hhv. skal beskyttes, skal vedligeholdes og kan ændres. Ludvigsmindevej 11 ligger inden for et landskab, der skal vedligeholdes. Nord for Ludvigsmindevej 11 ligger et beskyttet vandløb, Hågerup Å. Å-beskyttelseslinjen strejfer ejendommens nordligste driftsbygning, maskinhuset, samt stuehuset. Den nye stald og gyllebeholder placeres udenfor å-beskyttelseslinjen. På den baggrund vurderes det, at det ansøgte projekt ikke er i konflikt med udpegningen. Ludvigsmindevej 11 ligger ikke inden for fredede områder, arkæologiske beskyttelsesområder eller særligt bevaringsværdige landsbyer, landsbyejerlav eller hovedgårdsejerlav. Som nævnt ovenfor ligger anlægget inden for et Landskab der ønskes vedligeholdt. I områder, hvor de karaktergivende landskabstræk skal vedligeholdes, skal udviklingen og de deraf følgende forandringer ske i overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter, som den er beskrevet for det enkelte karakterområde. Nyt byggeri og tekniske anlæg kan således opføres, hvis det indpasses i den eksisterende landskabskarakter og tager hensyn til de særlige visuelle oplevelsesmuligheder. Landskabsmæssigt ligger Ludvigsmindevej 11 inden for Vejle-Egeskov Moræneflade. Landskabskarakteren er beskrevet i Fyns Amts landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering fra I landskabsvurderingen er der udpeget områder med visuelle oplevelsesmuligheder. Ludvigsmindevej 11 ligger ikke inden for et af disse områder. Der bygges en ny stald på ca m² og en ny gyllebeholder på m 3 i forbindelse med godkendelsen. Stalden bygges i forlængelse af eksisterende kostald og passer til denne med hensyn til højde og materialer. Den nye stald opføres med facader af 1,3 meter høje gulstensmure med gardiner ovenover. Gavlene laves i højde af 2,6 meter høje gulstensmur med stålplader ovenover. Taget består af stålplader (isoleret sandwich paneltag). Dimensioner på ny stald: Længde: 51 meter Bredde: 20 meter Sidehøjde 3,5 meter Kiphøjde: 7,5 meter Gyllebeholderen opføres med grå betonelementer. Dimensioner på ny gyllebeholder: Diameter: 32 meter 4 Kommuneplan 2013 kan ses på 21

22 Dybde: 5 meter Højde over terræn: 2,5 meter Ansøger har valgt at etablere en afskærmende beplantning som vist på figur 4.1. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at det er påkrævet at stille et fastholdende vilkår af landskabelige hensyn. Der stilles i henhold til 27 i husdyrloven vilkår om etablering af beplantningsbælte af hensyn til bevarelse af de landskabelige værdier. Der skal etableres og vedligeholdes en skærmende beplantning syd og øst for den nye stald som angivet på figur 4.1 i den miljøtekniske redegørelse og vurdering. Beplantningsbæltet skal bestå af løvtræer og buske, der er naturligt forekommende i området. Beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved evt. gentilplantning. Beplantningen skal være etableret senest ét år efter, at det nye byggeri er opført. 4. Husdyrbrugets anlæg 4.1 Produktion Der ønskes en udvidelse af kvægproduktionen på Ludvigsmindevej 11, således at der fremover vil være en årlig jersey produktion på185 årskøer og 165 årsopdræt (0-25 mdr.). Det samlede dyrehold ændres fra 186,4 til 267,6 dyreenheder. Fordelingen på dyretyper i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabel 4.1. Tabel 4.1. Oversigt over dyrehold i nudrift og ansøgt drift. Nudrift Ansøgt drift Dyretype Antal årsdyr Dyreenheder Antal årsdyr Dyreenheder Årskøer, jersey , ,3 Småkalve, jersey 0-8 mdr. 42 9,0 - - Årsopdræt, jersey 8-25 mdr ,6 - - Småkalve, jersey 0-6 mdr ,0 Årsopdræt, jersey 6-25 mdr ,3 I alt 186,4 267,6 I it-ansøgningen er det anført, at 12 køer vil være på græs uden for udbringningsarealet i 6 måneder årligt (svarende til 6,9 dyreenheder). Gødningen herfra indgår ikke i gødningsregnskabet, og i den periode, dyrene er på græs indgår dyrene ikke i beregningen af ammoniakemissionen fra stald og lager. Det er desuden oplyst, at 59 jerseykøer er på græs 1 måned årligt, samt at 52 kvier (6-14 mdr.) er på græs 3 måneder årligt, alle inden for udbringningsarealet (i alt svarende til 9,5 dyreenheder). Disse dyr indgår i gødningsregnskabet, men ammoniakemissionen indgår ikke i beregningerne for den samlede emission fra stald og lager. Antallet af udegående dyr er i beregningerne sat tilnærmelsesvis ens i nudrift og i ansøgt drift, idet en øget andel udegående dyr ikke kan indgå som virkemiddel for at nedbringe ammoniakemissionen fra stalde og gødningsopbevaring. 4.2 Indretning En oversigt over husdyrbrugets bygninger og andre anlæg fremgår af figur 4.1 og tabel 4.2. I forbindelse med udvidelsen opføres der en ny stald på ca m 2 og en ny gyllebeholder på m 3. Den nye stald indrettes med et afsnit bestående af en sengestald med spalter (kanal, linespil) og et afsnit med dybstrøelse med spalter (kanal, linespil) ved foderbord. Der etableres spalteskraber i form af robotskraber i både den nye stald og den eksisterende kostald. 22

23 Figur 4.1. Oversigtskort over husdyrbrugets anlæg. Planlagt afskærmende beplantning er markeret med en grøn linje. Numre henviser til tabel

24 Tabel 4.2. Oversigt over husdyrbrugets anlæg. Numre henviser til fig Nr. Betegnelse Dyretype Staldtype Antal dyr/ kapacitet 1 Ungdyrstald Småkalve (0-6 mdr.) Dybstrøelse 40 Opførelsesår (ca.) 1979/1992 Kvier (6-24 mdr.) Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 2 Kostald Malkekøer Sengestald (kanal, bagskyl eller ringkanal) 3 Ny kostald Goldkøer Dybstrøelse, spalter ved foderbord Kælvekvier (kanal, linespil) Projekteret Malkekøer Sengestald med spalter 66 (kanal, linespil) 4 Gyllebeholder 340 m³ Gyllebeholder 772 m³ Ny gyllebeholder m³ Projekteret 7 Plansilo Fortank 9 Fodersilo 10 Møddingsplads 11 Påfyldning af sprøjte 12 Container til brændbart affald 13 Døde dyr 14 Maskinhus 15 Garage 16 Privatbolig 4.3 Drift af husdyrbrugets anlæg I dette afsnit gennemgås ansøgningsmaterialets oplysninger vedr. drift af husdyrbrugets anlæg. Faaborg- Midtfyn Kommunes vurderinger vedrørende forurening, gener og bedste tilgængelige teknik i forhold til de enkelte punkter er foretaget i afsnittene Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg og Bedste tilgængelige teknik (BAT). Ventilation Ansøgers redegørelse: Der er naturlig ventilation i alle eksisterende som nye staldanlæg. Rengøring Ansøgers redegørelse: Malkestalden rengøres efter hver malkning, 2 gange dagligt og mælketanken rengøres efter hver tømning, hver anden dag. Stalde og inventar rengøres efter behov, og mindst en gang om året. Foder Ansøgers redegørelse: Ansøger har valgt at have tiltag på fodringen således at indholdet af råprotein i foderet maksimalt er 169 g/fe (norm 172 g/fe, normtal 2013/2014) for køerne. Tiltaget er valgt med henblik på at leve op til Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak, og for at leve op til husdyrlovens generelle ammoniakreduktionskrav. Ensilage Ansøgers redegørelse: Ansøger opbevarer ensilage på fast ensilageplads på ca. 500 m 2, der ligger ved de to eksisterende gyllebeholdere. Energiforbrug Ansøgers redegørelse: 24

25 Nuværende energiforbrug er ca kwh/år (inkl. husholdning). Det forventes at energiforbruget stiger til ca kwh/år. Den primære årsag til stigningen skyldes flere malkninger og mælkekøling af flere ton mælk. Dieselforbrug er på ca l/år. Dette vil være omtrent uændret efter udvidelsen. Da al husdyrgødning leveres til biogasanlæg vil der være transporter med lastbil til og fra biogasanlægget. Energiforbrug hertil er ikke inkluderet i ovenstående dieselforbrug. Ansøgers redegørelse for energibesparende foranstaltninger: Overskudsvarme fra mælkekøling genanvendes. Udendørsbelysning er styret af lyssensor. Der anvendes lavenergipærer i det omfang det er muligt. Der overvejes løbende muligheder for at reducere forbruget vha. automatiske foranstaltninger. Der bruges ingen energikrævende ventilation. Logistikken i forbindelse med udtagning af foder fra plansilo, foderblanding og transport til stald er planlagt, så arbejdet giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer brændstofforbruget. Tilsvarende planlægges transporter med husdyrgødning at være så effektive og energibesparende som muligt. Energiforbruget aflæses årligt, og der vil blive fulgt op på eventuelle afvigelser. Vandforbrug Ansøgers redegørelse: Det nuværende vandforbrug er ca m³/år. Vandforbruget forventes at stige til ca m 3. Heraf anvendes ca m³/år til drikkevand, ca. 700 m³/år til vask af stalde og malkeanlæg, 20 m³/år til vask af maskiner og ca. 205 m³/år til husholdning. Ansøgers redegørelse for vandbesparende foranstaltninger: Ansøger får vand fra offentligt vandværk (Ringe Vandværk). Bedriftens vandforbrug reduceres mest muligt ved nedenstående foranstaltninger. Der anvendes koldt vand til vask af stalde og malkerum. Der vaskes med højtryksrenser. Dermed spares energi til opvarmning af vand, og selve afvaskningen er gennemført hurtigt. Bedriftens drikkevandsinstallationer rengøres og efterses jævnligt med henblik på at undgå spild. I forbindelse med den daglige rytme og gennemgang i staldene, reduceres risikoen for at et eventuelt brud på drikkevandssystemet resulterer i et længerevarende spild af vand. Eventuelle lækager identificeres og små reparationer udføres hurtigst mulig. Service tilkaldes, hvis der er behov for det. Spildevand og overfladevand Ansøgers redegørelse: Overfladevand fra tage ledes til dræn. Der er ca. 750 m 2 befæstede arealer på ejendommen, overfladevand herfra ledes til gyllebeholder. Der er ikke overfladeafløb i øvrigt. Vand fra vask af stalde m.v. ledes til gyllebeholder, i nudrift ca. 670 m³/år og i ansøgt drift ca. 700 m³/år. Der bruges ca. 20 m 3 /år til vask af maskiner og der forventes ingen ændringer. Der er ikke sanitært spildevand fra staldene. Det kræver en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28 at udlede tagvand fra den nye stald (med ca m 2 tagflade) til dræn/vandløb. Tagvandet føres til det rørlagte vandløb Brænde- Lydingeafløbet, der løber ud i Hågerup Å ca. 200 m fra ejendommen. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der er tilstrækkelig kapacitet i rørledningen og i Hågerup Å til det ekstra vand, og tillader på den baggrund, at tagvandet ledes til dræn på følgende vilkår: 25

26 Uforurenet tag- og overfladevand må via dræn afledes til Brænde-Lydingeafløbet, der har udløb i Hågerup Å. Udledningen må ikke give anledning til forurening af vandløbet eller medføre fysiske ændringer af vandløbssystemet. Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på at udledningstilladelsen ikke er omfattet af retsbeskyttelse. Kommunen kan til enhver tid og uden erstatning ændre eller trække tilladelsen tilbage. Udledningstilladelsen kan ikke påklages. Sprøjteudstyr Ansøgers redegørelse: Kemikalier og pesticider opbevares i maskinhuset i en aflåst kummefryser. Der er støbt gulv i hele maskinhuset, således at evt. spildte kemikalier/pesticider ikke kan løbe ud på jorden. Påfyldning og rengøring af udstyr sker på det befæstede areal mellem gylletankene. Der er afløb fra det befæstede areal til gyllebeholderen. Døde dyr Ansøgers redegørelse: Døde dyr bliver lagt på plads ud mod vejen. Pladsen er afskærmet. De afhentes inden for et døgn. Håndtering af døde dyr på ejendommen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr 5, og det forudsættes, at disse regler bliver fulgt. Reglerne sigter primært mod at undgå smitterisiko fra døde dyr gennem krav vedr. placering og indretning af afhentningspladser. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der herudover skal stilles vilkår om, at opbevaring af døde dyr ikke må give anledning til væsentlige gener for naboer og forbipasserende. Affald Ansøgers redegørelse: Plastik fra overdækning afhentes af Marius Pedersen. Brandbart affald opbevares i container. Afhentes af Marius Pedersen. Olie- og kemikalieaffald Ansøgers redegørelse: Spildolie afhentes af Gunnar Lund Olieservice A/S, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg. Der er ca. 400 liter om året. Erhvervsaffald fra virksomheden skal håndteres i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunes erhvervsaffaldsregulativ. Erhvervsaffaldsregulativet stiller vilkår vedrørende sortering og genanvendelse af affald med henblik på at sikre en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse med størst mulig ressourceudnyttelse. Det forudsættes, at virksomheden lever op til vilkårene i erhvervsaffaldsregulativet, og Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på denne baggrund, at det ikke er påkrævet at stille skærpede vilkår vedrørende håndtering af ejendommens affald. 4.4 Gødningsproduktion og -opbevaring Husdyrbrugets opbevaringsanlæg til husdyrgødning udgøres af tre gyllebeholdere en beholder på 340 m³ fra 1979, en beholder på 772 m³ fra 1990, og en ny beholder på m 3. Ifølge ansøgningen er der desuden opbevaringskapacitet på 480 m³ i gyllekanaler. I tabel 4.3 er der lavet en opgørelse over den årlige produktion af husdyrgødning inkl. regnvand og vaskevand. 5 Bekendtgørelse nr. 558 af 1. juni 2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr. 26

27 Tabel 4.3. Opgørelse af opbevaringsbehov og opbevaringskapacitet, baseret på normtal 2014 for produktion af husdyrgødning 6. Drikkevandsspild, vaskevand og regn direkte i gyllebeholdere er medregnet i normtallene, mens regnvand fra øvrige befæstede arealer skal lægges oven i. Dyretype Staldtype Antal Gylle m 3 /år/dyr Dybstrøelse t/år/dyr Gylle m 3 /år i alt Dybstrøelse t/år i alt Malkekøer, jersey Sengebåsestald , Malkekøer, jersey Dybstrøelse + gylle 17 10,71 10, Årsopdræt, 0-6 mdr. Dybstrøelse 40-1,48-59 Årsopdræt, mdr. Dybstrøelse + gylle 7 2,10 3, Årsopdræt, 6-24 mdr. Sengebåsestald 118 4, Gødningsproduktion i alt Vand fra befæstede arealer (ca. 750 m 2 x 0,7 m 3 /m 2 ): 525 Pulp fra Rynkeby Foods Gødningsproduktion inkl. overfladevand, pr. år i alt Opbevaringskapacitet til rådighed (gyllebeholdere m 3 + gyllekanal 480 m 3 ) Antal måneders opbevaringskapacitet 10,2 Det er oplyst, at 12 køer går ude i 6 måneder om året og 59 køer går ude en måned om året (det svarer til 10,9 årskøer). Den mængde gødning, ca. 220 m 3, kommer ikke i gyllebeholderne. Endvidere går 52 kvier ude i 3 måneder (svarende til 14 årskvier 6-14 mdr.), og også den mængde gødning (ca. 65 m 3 ) afsættes ved græsning. I beregningen ovenfor i tabel 4.3 er der ikke taget højde for at der er ca. 285 t gylle, der afsættes via afgræsning. Derfor er der reelt opbevaringskapacitet til 10,8 måneder. Det ansøgte dyrehold producerer årligt ca. 430 m 3 dybstrøelse (253 t x 1,7 m 3 /t), jf. tabel 4.3. Størsteparten af dybstrøelsen (mindst 90 %) køres direkte fra stald til biogasanlæg. Hvis der er dybstrøelse, der ikke kan leveres til biogasanlægget i forbindelse med udmugning (primært udmugning ved småkalvene) lægges det i gyllebeholder. Der opbevares ikke dybstrøelse i markstakke. I henhold til 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen 7 skal husdyrbrug råde over opbevaringsanlæg for husdyrgødning med en kapacitet, der er tilstrækkelig til, at udbringningen kan ske i overensstemmelse med reglerne om udbringningstidspunkter m.v. Den tilstrækkelige opbevaringskapacitet vil normalt svare til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7 måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude i sommerhalvåret. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer i den aktuelle sag, at virksomheden skal råde over mindst 9 måneders opbevaringskapacitet for husdyrgødning for at leve op til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Kommunen vurderer i denne sag, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på ejendommen, jf. tabel Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg 5.1 Påvirkning af naturområder med ammoniak Fra husdyrbrugets anlæg sker der en belastning af naturområder, især nær husdyrbruget, med luftbåren ammoniak Bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2014 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). 27

28 Luftbåren ammoniak kan påvirke naturområder, der er beskyttet på forskellig vis. Nogle af de vigtigste naturområder er udpeget som habitatområder, der er særligt beskyttede gennem habitatdirektivet 8. En del naturområder uden for habitatområderne kan indeholde naturtyper, der er særligt prioriteret af EU og opført på Habitatdirektivets bilag I. Desuden kan der være tale om levesteder for arter, der er opført på Habitatdirektivets bilag IV. De pågældende naturtyper og arter vil typisk være koncentreret til de naturområder, der har den højeste målsætning (A- eller B-målsatte) i Kommuneplan 2013 for Faaborg- Midtfyn Kommune. Retsgrundlag Husdyrlovens beskyttelsesniveau for ammoniak fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A. Beskyttelsesniveauet består af to elementer: 1) Et generelt ammoniakreduktionskrav, hvis nybyggede og renoverede staldanlæg eller nye produktioner indgår i godkendelsen. Kravet er som udgangspunkt på 30 %, men kan være lavere afhængigt af ansøgningstidspunkt, staldsystem og dyretype. 2) Krav vedrørende maksimal påvirkning af naturområder. Dette beskyttelsesniveau er opsummeret i tabel 5.1. Tabel 5.1. Husdyrlovens krav vedrørende påvirkning af naturområder med ammoniak. De præcise krav fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A. Naturtype Husdyrlovens beskyttelsesniveau Kategori 1 Maksimal totaldeposition afhænger af antallet af andre husdyrbrug i (ammoniakfølsomme naturtyper inden for nærheden a : Natura 2000-områder) 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug. 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug. 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug. Kategori 2 Maksimal totaldeposition 1,0 kg N/ha/år. (overdrev > 2,5 ha m.m.) Kategori 3 (heder, moser, overdrev og ammoniakfølsomme skove, der ikke er omfattet af kat. 1 og 2) Maksimal merdeposition 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan tillade en større merdeposition, men kan ikke stille krav om en mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år. a Antal husdyrbrug i nærheden opgøres således: Antal > 15 DE inden for 200 m + antal > 45 DE inden for m + antal > 75 DE inden for m + antal > 150 DE inden for m + antal > 500 DE, som påvirker med mere end 0,3 kg N/ha/år. Afstanden måles i forhold til det mest kritiske naturpunkt. I forbindelse med tilladelser og godkendelser skal kommunen desuden foretage en vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen 9. I henhold til habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til et projekt, hvis projektet i sig selv eller sammen med andre projekter kan skade et Natura 2000-område (jf. 7), eller det kan beskadige levesteder for dyre- eller plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (jf. 11). De fleste søer, heder, moser, enge og overdrev er omfattet af 3 i naturbeskyttelsesloven. Dette betyder, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse naturområder. En væsentligt øget tilførsel af ammoniak kan medføre tilstandsændringer af sårbare naturområder. Ifølge Miljøstyrelsen vil en merbelastning på mindre end 1 kg ammoniak pr. hektar pr. år ikke kunne medføre en tilstandsændring af et konkret 3-område, Miljøstyrelsen anfører, at en merbelastning af denne størrelse er så lav, at det ikke er muligt biologisk at påvise, at det ansøgte har nogen effekt på området. I Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune er der opstillet målsætninger for størsteparten af kommunens 3-beskyttede moser, ferske enge, overdrev og strandenge. Retningslinjerne i henhold til Kommuneplan 2013 er, at der, med henblik på at bevare de biologiske bevaringsinteresser i det åbne land, ikke må meddeles tilladelser til aktiviteter, der gennem forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som 8 EF-direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). 9 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Bek. nr. 408 af 1. maj

29 kan hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål. Retningslinjerne er fastsat i medfør af planlovens 11a, stk. 1, nr. 13. Naturkvalitetsmålene (se tabel 5.2) er fastsat på baggrund af områdernes aktuelle naturindhold, områdernes størrelse og struktur, oplysninger om tidligere naturværdier, potentiale for genopretning samt den aktuelle eller potentielle landskabsøkologiske betydning som en del af større sammenhængende naturområde eller forbindelsesområde. Tabel 5.2. Definition af målsætningskategorier for naturområder, der er målsat i Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune. Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for Områder af international eller betydende bestande af naturtypernes karakteristiske dyre- og A national betydning plantearter, herunder meget sjældne arter internationalt, nationalt eller regionalt set. B C D Områder af national eller regional betydning Områder af regional betydning Områder af regional eller lokal betydning Områderne skal være egnede som levested og spredningskilde for naturtypernes karakteristiske dyre- og plantearter, herunder sjældne arter i Danmark og på Fyn med øer. Områderne skal være egnede som levested og spredningskorridor for naturtypernes karakteristiske og mere almindelige dyre- og plantearter. Områderne skal være egnede som spredningskorridor i landskabet eller blot være levested for visse af naturtypernes almindelige dyreog plantearter. Ammoniaktab fra husdyrbruget Ifølge beregningerne i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem vil der være følgende ammoniaktab fra anlægget (stalde samt opbevaringsanlæg til husdyrgødning) i ansøgt drift: kg kvælstof/år. Ifølge beregningerne i it-ansøgningssystemet er ammoniaktabet i nudriften ca kg kvælstof/år, og der vil dermed være en stigning i ammoniaktabet på 311 kg kvælstof/år. Naturområder nær husdyrbruget Nedenfor er gennemgået de ammoniakfølsomme naturområder, der ligger i nærheden af husdyrbrugets anlæg. Naturområderne er opdelt på kategori 1, 2 og 3, jf. tabel 5.1. Kategori 1-natur (ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder) Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å. Husdyrbruget ligger ca. 150 m fra Hågerup Å. Nærmeste ammoniakfølsomme naturtype (kategori 1-natur) inden for habitatområdet er et rigkær, der ligger ca. 2 km vest for Ludvigsmindevej 11. Natura 2000-området Skove og søer syd for Brahetrolleborg ligger ca. 2,5 km syd for ejendommen. Kategori 2-natur (større overdrevsområder m.m.) Nærmeste naturområde omfattet af kategori 2 ligger mere end over 2,5 km øst fra husdyrbruget. Kategori 3-natur (øvrige heder, moser og overdrev samt ammoniakfølsomme skove) Inden for m fra husdyrbrugets anlæg ligger der ét højt målsat (A- eller B-målsat), ammoniakfølsomt naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Det drejer sig om en B-målsat mose ca. 820 m sydsydøst for ejendommen. Moseområdet består ifølge data fra besigtigelse i 1991 af 33 % skov, 33 % kalkrig mose og 33 % næringsfattig sur mose. Ifølge beregninger i it-ansøgningssystemet sker der ingen merbelastning af det pågældende moseområde. Ca. 200 m fra ejendommen mod nordvest ligger et D-målsat overdrev. Yderligere ét kategori 3-naturområde, et D-målsat overdrev ca. 450 m mod NØ, ligger inden for m fra ejendommen. Den højeste merdeposition på det nærmeste naturområde (overdrev 200 meter mod nordvest) er 0,2 kg kvælstof/ha/år. 29

30 Der ligger ikke skove, der er indtegnet på Miljøstyrelsens kortværk over potentiel ammoniakfølsom skov 10, i umiddelbar nærhed af husdyrbruget. Den nærmeste ligger ca m sydøst for ejendommen. Ifølge beregninger i it-ansøgningssystemet sker der ingen merbelastning af det pågældende skovområde. Levesteder for bilag IV-arter Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke konkret kendskab til forekomst af arter, der er opført på bilag IV i habitatdirektivet, nær husdyrbruget. Generelt vurderes levesteder for bilag IV-arter enten ikke at være sårbare over for aktiviteterne på husdyrbrug, eller også er levestederne naturområder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, og hvor der stilles krav vedrørende den maksimale ammoniakdeposition. Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering Ifølge beregninger i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem er husdyrlovens reduktionskrav på hhv. 30 % (kvæg på gyllesystem) og 0 % (kvæg på dybstrøelse) for ansøgninger indsendt i 2014 overholdt. Ammoniaktabet er reduceret med 112 kg kvælstof/år mere end, hvad der var nødvendigt for at opfylde kravet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer herudover, at, der er så langt til kategori 1- og 2-natur, at husdyrbruget ikke vil give en væsentlig ammoniakdeposition i disse områder. Hvad angår kategori 3-naturområder, må der, jf. tabel 5.1, være en merdeposition på op til 1,0 kg kvælstof/år, uanset om naturområdets tålegrænse allerede er overskredet. Der er i it-ansøgningssystemet foretaget en beregning af ammoniakdepositionen på det D-målsatte overdrev ca. 200 m nordvest for staldene. Resultatet af beregningerne er, at udvidelsen af husdyrbruget giver en merbelastning på 0,2 kg kvælstof/ha/år på de nærmeste dele af overdrevet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på den baggrund, at husdyrlovens krav vedrørende ammoniakpåvirkning af naturområder er opfyldt. 5.2 Påvirkning af naboer Kommunen skal ved vurderingen af en ansøgning sikre sig, at der ikke sker en påvirkning af omgivelserne, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, jf. 19 i husdyrloven, og kommunen skal tage hensyn til begrænsning af eventuelle gener for naboer (lugt-, støj-, støv-, flue- og lysgener), jf. 23. Kommunen kan på denne baggrund stille yderligere vilkår efter 27 hhv. 29. Lugt I husdyrloven er der indbygget et beskyttelsesniveau for lugt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem foretager en beregning af geneafstandene for lugt i forhold til forskellige typer af beboelser. Inden for geneafstanden kan lugten fra husdyrbruget overstige det vejledende geneniveau. Det vejledende geneniveau for lugt er, ved anvendelse af Miljøstyrelsens lugtmodel, 5 OU E /m 3 for byzone o.l., 7 OU E /m 3 for samlet bebyggelse og 15 OU E /m 3 for enkeltboliger uden landbrugspligt. Husdyrloven stiller ikke krav i forhold til lugtpåvirkning af boliger med landbrugspligt. OU E er en måleenhed for lugt, hvor genekriteriet i forhold til byzone (5 OU E /m 3 ) svarer til, at registrerbar, men ikke genegivende, lugt fra husdyrbruget undtagelsesvis kan forekomme. Ifølge it-ansøgningssystemets beregninger er husdyrlovens beskyttelsesniveau overholdt i forhold til alle tre områdetyper. Angivet som korteste afstand fra staldanlæg er der ca. 70 m til nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt, ca. 660 m til nærmeste bolig i samlet bebyggelse og ca m til byzone. I Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem er den ukorrigerede geneafstand beregnet til hhv. 67, 125 og 213 m. 10 Kortværket over potentiel ammoniakfølsom skov kan ses på Danmarks Arealinformation, under Husdyrgodkendelse. 30

31 Personer, der bor inden for geneafstanden i forhold til byzone, kan betragtes som berørte af projektet i forhold til lugt. I den aktuelle sag er der 8 nabobeboelser inden for 213 m, svarende til geneafstanden for byzone. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår vedrørende rengøring af staldanlæg med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt. Desuden stiller Faaborg-Midtfyn Kommune vilkår om, at lugtgenekriterierne skal overholdes, og at kommunen kan kræve, at ansøger for egen regning lader foretage en undersøgelse af lugten. Lugtmåling kan maksimalt kræves én gang pr. år og skal foretages efter en metode, som er autoriseret af Miljøstyrelsen eller efter en metode anvist af kommunen. Hvis lugtmålingen viser, at virksomheden medfører væsentlige lugtgener, skal virksomheden gennemføre lugtreducerende foranstaltninger, således at lugten uden for staldene reduceres så meget, at lugtgenerne efter kommunens vurdering ikke længere er væsentlige. Lugtmålinger kan kun kræves, når der er begrundet mistanke om, at produktionen giver anledning til større lugtemission, end der er forudsat i forbindelse med denne miljøgodkendelse, og krav til ejeren om lugtmålinger bør ske ud fra en proportionalitetsbetragtning. Vilkårene skal sikre, at ejendommen ikke giver større lugtgener, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen. Støj Ansøger har beskrevet følgende vedrørende støj på ejendommen. Gyllepumpen kører ca. ½ time én gang om ugen. Vakuumpumpen til malkeanlægget kører morgen og aften. Vakuumpumpen står i eksisterende kostald, og afgangsrøret er ført til loftet, hvor det er ført ind i en isoleret tønde. Ansøger vurderer, at støj fra malkeanlægget ikke vil være til gene for omgivelserne. Der vil ikke være støjkilder i den nye kostald, idet eksisterende pumper m.m. bruges uændret. Gyllepumpning fra den nye stald til gyllebeholder foretages via eksisterende pumpe på eksisterende fortank. I maskinhallen står der en kompressor, der kører meget sjældent. Ansøger vurderer, at den heller ikke vil være til gene for omgivelserne. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på baggrund af ovenstående oplysninger, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige støjgener. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser skal overholdes med henblik på at sikre, at der ikke opstår støjgener fra virksomheden. Desuden stiller Faaborg-Midtfyn Kommune vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at der skal foretages støjmålinger og/eller iværksættes støjdæmpende foranstaltninger, såfremt kommunen vurderer, at ejendommen giver væsentlige støjgener for de omkringboende. Transport Ansøger har redegjort for det forventede antal transporter til og fra Ludvigsmindevej 11 som beskrevet i tabel 5.3. Der er gode til- og frakørselsforhold til ejendommen via Ludvigsmindevej. Hovedparten af ejendommens arealer ligger i tilknytning til ejendommen, eller ligger, hvor transport mellem ejendom og areal ikke sker forbi samlet bebyggelse. Arealer, der ligger syd for Hågerup, vil give anledning til trafik gennem den sydlige del af Hågerup. 31

32 Tabel 5.3. Omtrentligt antal transporter til/fra Ludvigsmindevej 11 i nudrift og ansøgt drift. Nudrift Ansøgt drift Hyppighed Antal læs/år Hyppighed Antal læs/år Levering af foder hver 2. uge 26 hver 2. uge 26 Levering af pulp fra Rynkeby Foods Transport af dybstrøelse* Afhentning/levering af gylle/afgasset biomasse til/fra biogasanlæg (lastbil, m³/læs) Udbringning af afgasset biomasse og pulp fra Rynkeby Foods (gyllevogn, 12 m 3 /læs) Løbende (jævnt fordelt over året) februar-maj august-oktober Afhentning af mælk hver 2. dag 183 hver 2. dag 183 Ensilage Dyr til slagtning 1-2 gange/md gange/md Levering af brændstof 1 gange/md gange/md. 12 I alt *Som hovedregel vil al dybstrøelse blive kørt til biogasanlæg direkte fra stalden - uden oplagring på møddingsplads. Den forøgede trafik skyldes primært den merproducerede husdyrgødning og transport til og fra biogasanlæg. Da transporten til og fra biogasanlæg foretages med lastbil, og jævnt fordelt over året (2-3 transporter pr. uge) forventes det ikke at give anledning til væsentlige trafikale gener i lokalområdet. Transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning (afgasset biomasse) foregår med egen gyllevogn. De fleste arealer ligger i umiddelbar nærhed af ejendommen. Derfor forventes det ikke, at de ekstra transporter med egen gyllevogn vil medføre væsentlige trafikale gener i lokalområdet. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at transport til og fra virksomheden på grund af ejendommens beliggenhed ikke vil give væsentlige gener for omboende. Støv Af ansøgningen fremgår det, at der normalt ikke forekommer større mængder støv fra det pågældende staldog foderanlæg. På grund af ejendommens beliggenhed i forhold til nærmeste nabobeboelser vurderer Faaborg-Midtfyn Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige støvgener. Afstanden til nærmeste nabo er over 70 m, og færdsel til og fra ejendommen sker ad befæstede veje, der forbinder ejendommen med Ludvigsmindevej. Med henblik på at kunne gribe ind, hvis der alligevel skulle opstå væsentlige støvgener, stiller Faaborg- Midtfyn Kommune følgende vilkår: Virksomheden må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige, uden for virksomhedens areal. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. støv fra virksomheden er velbegrundede, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden gennemfører støvreducerende foranstaltninger, således at støvgenerne efter tilsynsmyndighedens vurdering ikke længere er væsentlige. Lys Der er ikke nævneværdig udendørsbelysning på ejendommen

33 Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på grundlag af omfanget af udebelysning samt afstand til og beliggenhed i forhold til nærmeste nabobeboelser, at virksomheden ikke vil give anledning til væsentlige lysgener. Skadedyr Ansøger oplyser, at skadedyr bekæmpes i henhold til gældende lovgivning, og der holdes rent og ryddeligt omkring ejendommen. Der er ikke rotteproblemer, så der anvendes ikke andet end det årlige kommunale tilsyn. Der strøs med Neporex i dybstrøelsen mod fluer. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om, at opbevaring og håndtering af foder skal ske således, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter, samt om at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen efter de nyeste retningslinjer fra Skadedyrlaboratoriet, Aarhus Universitet. 5.3 Uheld og driftsforstyrrelser Kommunen skal sikre sig, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne deraf, jf. 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at husdyrbrug normalt vil give anledning til risiko for forurening ved uheld og driftsforstyrrelser, især gennem håndtering og opbevaring af husdyrgødning, olieprodukter og kemikalier. I ansøgningen er gylleudslip nævnt som muligt uheld på ejendommen. Med henblik på at minimere risikoen for uheld påfyldes gyllevogn med sugestuds. Der er ikke afløb til overfladevand omkring gyllebeholderne, hvorfra der vil være risiko for bortledning af gylle i tilfælde af gylleudslip ved læk eller lignende fra beholderne. Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der skal stilles en række vilkår for at minimere risikoen for forurening fra virksomheden ved uheld og driftsforstyrrelser. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om - at virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Dette gælder især for opbevaring, anvendelse og transport af foder, gødning, olie og kemikalier, hvor risikoen for uheld og efterfølgende forurening af jord, grundvand og overfladevand (f.eks. gennem nedsivning, overfladeafstrømning eller afledning via overfladeafløb/tagnedløb og dræn) skal forhindres bedst muligt. - at overfladeafløb o.l. skal placeres og indrettes, så der ikke er risiko for afløb af forurenende stoffer, - at olietanke skal sikres med værn mod påkørsel, - at andre beholdere med olieprodukter, spildolie, sprøjtemidler og andre kemikalier, der kan udgøre en forureningsfare, skal opbevares således, at der ved spild eller læk ikke kan ske forurening af jord eller grundvand. Dette kan være ved opbevaring på et fast, støbt gulv med opkant og uden afløb eller i/over et tæt kar med opsamlingskapacitet svarende til indholdet af den største beholder, - at tankning skal foregå således, at spild undgås, at tankpistolen ikke må kunne fastlåses under tankning, og at der hele tiden skal være en person til stede ved tankning, - at der skal udarbejdes en beredskabsplan, der fortæller, hvordan der skal reageres ved uheld, der kan have konsekvenser for det eksterne miljø, og at beredskabsplanen årligt skal gennemgås og om nødvendigt opdateres. 33

34 6. Forurening og gener fra bedriftens arealer 6.1 Bedriftens arealer Godkendelsen omfatter samtlige arealer, der ejes eller forpagtes af bedriften på godkendelsestidspunktet. Ud af bedriftens ejede og forpagtede arealer er der søgt om godkendelse af i alt 175,0 ha til udbringning af husdyrgødning. Hele arealet ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune. I tabel 6.1 er der oplysninger om jordbundstype, dræn, sædskifte m.m. Tabel 6.1. Diverse oplysninger om de ejede og forpagtede arealer (areal, dræn- og vandingsforhold, jordbundstype, sædskifte/referencesædskifte, placering inden for nitrat- og fosforklasser samt grundvandsfølsomme (nitratfølsomme) områder). Navn Ha Drænet Jb. type Vandet Sædskifte Ref. sædskifte N-kl 0 (ha) N-kl. 1 (ha) N-kl. 2 (ha) N-kl 3 (ha) G.vand (ha) P-kl 0 (ha) P-kl 1 (ha) P-kl 2 (ha) P-kl 3 (ha) ,85 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 4,85* ,47 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 13,47 0,00 13,47 0,00 0,00 0, ,76 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 13,76 0,00 0,00 0,00 0,01 13, ,93 Ja JB5 Nej K13 K13 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,01 2, ,25 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 16, ,87 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 17,87 0,00 0,00 0,00 1,54 16, ,93 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,41 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 7, ,09 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 8,09 0,00 0,00 0,00 0,01 8, ,45 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2, ,79 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ,71 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 2,42 0,00 0,29 0, ,75 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,70 0,00 0,05 0, ,48 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 0,00 0,02 1, ,33 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ,65 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 1,65 0,00 0,00 0, ,29 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 2,29 0,00 0,00 0, ,70 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 1,7 0,00 0,00 0, ,68 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ,70 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1, ,76 Ja JB7 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 4,76 0,00 0,00 0, ,96 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 5,96 0,00 5,94 0,00 0,02 0, ,39 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 1,39* ,65 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,65 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 1,65* ,70 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,70* ,50 Ja JB4 Nej K13 K13 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,50* ,00 Ja JB5 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,60 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 16,60* ,20 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5, ,30 Ja JB6 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4, ,00 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 15,00* ,93 Ja JB4 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,93 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 1,93* ,66 Ja JB3 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 1,66 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 1,66* ,22 Ja JB3 Nej K4 K4 0,00 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00* 0,00* 0,00* 2,22* Total 174,96 0,00 0,00 0,00 174,96 0,00 32,93 0,00 1,95 140,08 De stjernemarkerede (*) arealer er manuelt redigerede af ansøger til at være beliggende i andre beskyttelsesområder for fosfor, nitrat og grundvand end det fremgår af kortværket til husdyrgodkendelse.dk. I ansøgningen er det oplyst, at 52 ha af udbringningsarealerne består af lerblandet sandjord (JB 3 og 4), 118 ha er sandblandet lerjord (JB 5 og 6) og 5 ha er lerjord (JB 7), hvilket stemmer overens med kortet over jordbundstyper fra Dansk Jordbrugsforskning 11. Det oplyses desuden, at alle marker er drænede, og at ingen marker vandes. I husdyrgødningsbekendtgørelsen er der fastsat regler vedrørende udbringning af husdyrgødning på risikoarealer med hensyn til overfladeafstrømning (f.eks. skrånende marker langs vandløb eller søer). Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på den baggrund, at der i forbindelse med miljøgodkendelser ikke er 11 Kortværket over jordbundstyper kan ses på under Jordbund. 34

35 behov for en særlig vurdering og særlige vilkår vedrørende udbringning af husdyrgødning på risikoarealer (jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. marts 2013 i sag NMK ). Ud over udbringningsarealet anvendes 4,4 ha som græsningsareal. Græsningsarealet indgår ikke som udbringningsareal, og er vedvarende græs, der rummer beskyttet natur (overdrev, eng og mose). Græsarealet fremgår af figur 6.1. Figur 6.1. Afgræsningsarealer udenfor harmoniarealerne. 6.2 Drift af arealerne I denne sag er der ikke valgt et specifikt sædskifte for bedriftens arealer. Når der ikke er valgt et specifikt sædskifte i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem, beregner systemet kvælstofudvaskning og fosforfraførsel ud fra referencesædskiftet for den pågældende bedrift. Referencesædskiftet afhænger bl.a. af bedriftstype (kvæg-, svine- eller plantebrug) og jordbundsforhold (sandjord eller lerjord). Ansøger har ønsket at kunne vælge mellem flere forskellige løsninger med hensyn til at begrænse nitratudvaskningen fra udbringningsarealerne. Da ansøger leverer al husdyrgødning til biogasanlæg og modtager afgasset biomasse retur, er kvælstofudvaskningen afhængig af udnyttelsesprocenten på den afgassede biomasse. Der er som udgangspunkt regnet med en udnyttelsesprocent på 80 % for kvælstoffet i den afgassede biomasse. 35

36 Enten etableres der ekstra efterafgrøder eller også øges udnyttelsesprocenten for den afgassede biomasse. Effekten af de to mulige tiltag er beregnet i forhold til referencesædskiftet for ansøgers arealer, som er K4 på hele arealet med undtagelse af 3,4 ha, der er permanent græs K13. Udvaskningsindekset for de respektive sædskifter er hhv. 92 (K4) og 50 (K13) (jf. notatet Standardsædskifter og referencesædskifter 12 fra Miljøministeriet). Fosforfraførslen afhænger af jordtypen 13, og for det konkrete sædskifte med de konkrete jordbundstyper fjernes årligt 22,5 kg fosfor pr. ha. Drift af arealerne vil ske på en af følgende måder: 1) Etablering af 4,4 % efterafgrøder ud over den lovpligtige andel samtidig med at udnyttelsesprocenten for den afgassede biomasse sættes til 80 % i gødningsregnskabet. 2) Ved at udnyttelsesprocenten på den afgassede biomasse sættes til 85,2 % i gødningsregnskabet. Der stilles vilkår om, at arealerne drives i overensstemmelse med en af de beskrevne løsninger. 6.3 Gødningsproduktion og -håndtering Der indgår ikke andre ejendomme med husdyrproduktion i bedriften end Ludvigsmindevej 11. Al husdyrgødning leveres til biogasanlæg, og der modtages afgasset biomasse retur. Det samlede gødningsregnskab for ansøgt drift fremgår af tabel 6.2. Tabel 6.2. Gødningsregnskab for den samlede bedrift i ansøgt drift. Gødningstype Kvælstof Fosfor Dyreenheder Produceret gødningsmængde - Ludvigsmindevej 11 Kvæggylle kg kg 229,4 DE - Ludvigsmindevej 11 Dybstrøelse kg 336 kg 21,8 DE - Ludvigsmindevej 11 Afgræsning 886 kg 136 kg 9,5 DE Afsat gødningsmængde - Biogasanlæg Kvæggylle kg kg 229,4 DE - Biogasanlæg Dybstrøelse kg 336 kg 21,8 DE Modtaget organisk gødning - Biogasanlæg Afgasset biomasse kg kg 252,0 DE - Rynkeby Foods Anden organisk gødning 400 kg 55 kg 0 DE Udbragt på bedriften Afgasset biomasse kg kg 252,0 DE Afgræsning 886 kg 136 kg 9,5 DE Anden organisk gødning 400 kg 55 kg 0,0 DE Udbragt på bedriften i alt kg kg 261,5 DE I nudrift bliver der ifølge it-ansøgningen i alt udbragt husdyrgødning fra 179,5 dyreenheder ( kg N og 2,621 kg P) på bedriftens arealer. 6.4 Påvirkning af naturområder med ammoniak Udbringning af husdyrgødning i nærheden af naturområder kan belaste disse med luftbåren ammoniak, jf. afsnit 5.1 om påvirkning af naturområder med ammoniak fra husdyrbrugets anlæg. Ammoniaktabet ved udbringning af husdyrgødning afhænger af flere forskellige faktorer, herunder typen af husdyrgødning, udbringningsmetode, afgrøder på marken og vejrforhold i forbindelse med udbringningen. Normalt regner man med, at 9-10 % af gødningens kvælstofindhold fordamper som ammoniak i forbindelse med udbringningen. 12 Standardsædskifter og referencesædskifter. Notat fra Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 27. juni Fosforbortførsel med afgrøder i Standardsædskifter. Notat. Finn P. Vinther, Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. 36

37 Retsgrundlag Udbringning af husdyrgødning reguleres af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Heri er der blandt andet krav om, at udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og på marker med fodergræs skal ske ved nedfældning. I selve husdyrloven er der ikke direkte lagt op til, at kommunen i forbindelse med tilladelser og godkendelser skal vurdere belastningen med ammoniak fra udbringning af husdyrgødning. Dog skal kommunen i henhold til husdyrloven sikre sig, at der ikke sker en påvirkning af omgivelserne, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder i strid med internationale forpligtelser, jf. 19, og kommunen skal tage hensyn til beskyttelse af naturområder, jf. 23. Kommunen kan på denne baggrund stille yderligere vilkår efter 27 hhv. 29. Desuden kan der ved administration af husdyrloven ikke gives tilladelse eller godkendelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge levesteder for dyre- eller plantearter, der er optaget på bilag IV i Habitatdirektivet, jf. 11 i habitatbekendtgørelsen. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til husdyrloven skal kommunen vurdere, om ammoniakfordampning fra udbringning af husdyrgødning kan medføre en væsentlig påvirkning af naturområder. Efter Natur- og Miljøklagenævnets praksis 14 er der som udgangspunkt ikke risiko for tilstandsændringer af naturområder (der kan være levesteder for bilag IV-arter) som følge af markdriften. Efter nævnets vurdering kan der dog forekomme situationer, hvor ændringer i markdriften medfører, at der er risiko for tilstandsændringer. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis markdriften ændres fra gødskning med kunstgødning til gødskning med husdyrgødning, eller hvis mængden af udbragt husdyrgødning forøges. Naturområder nær udbringningsarealerne Nedenfor er opsummeret de internationale naturbeskyttelsesområder, A- og B-målsatte moser og overdrev (jf. Kommuneplan 2013) samt stævningsskove, der ligger mindre end 100 m fra udbringningsarealerne. Naturområderne fremgår også af kortbilag 1. Internationale naturbeskyttelsesområder Der er ca. 2 km fra udbringningsarealer til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Andre ammoniakfølsomme naturområder Mark nr og 42-0 støder op til det B-målsatte moseområde nord for Bakkegården (Mellemhaverne 25A). Moseområdet består ifølge data fra besigtigelse i 1991 af 33 % skov, 33 % kalkrig mose og 33 % næringsfattig sur mose. En lille del af mark nr støder op til et A-målsat moseområde ved Nyløkke Huse, Gærup Skov. Moseområdet består ifølge data fra en besigtigelse i 2010 af hængesæk og højstaude-/rørsump. Faaborg- Midtfyn Kommune vurderer at idet kun en lille del af marken støder op til mosen, vil udbringning af husdyrgødning ikke kunne medføre en væsentlig merpåvirkning af naturområdet. Der er ikke konstateret væsentlige overlap mellem områder, der er registreret som 3-områder af Faaborg- Midtfyn Kommune, og de ansøgte udbringningsarealer. Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det kan være nødvendigt at regulere udbringning af husdyrgødning på arealer, der ligger op til 100 m fra udvalgte, kvælstoffølsomme naturområder. Ud af de naturområder, der er såkaldt kategori 3-natur jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3, vurderer kommunen, at der skal tages særlige hensyn til højt målsatte (A- og B-målsatte jf. Kommuneplan 2013) moser og overdrev samt stævningsskov. Den nuværende baggrundsbelastning med hensyn til deposition af kvælstof i Faaborg-Midtfyn Kommune er af Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, beregnet til 15,1 kg kvælstof/ha/år (gennemsnit for ). Dette er højere end landsgennemsnittet (14,1 kg kvælstof/ha/år). For skov, skovbevoksede moser og 14 Se f.eks. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 31. januar 2013 i sag NMK

38 andre naturområder med træer og buske kan man gå ud fra, at baggrundsbelastningen af naturområdet er % større end den generelle baggrundsbelastning. Tålegrænsen med hensyn til kvælstoftilførsel for de fleste moser og overdrev er på kg kvælstof/ha/år (dog lavere for højmoser) og for skove på kg kvælstof/ha/år. Det er en del af målsætningen for moser og overdrev, der er A- og B-målsatte i Kommuneplan 2013 for Faaborg-Midtfyn Kommune, at de skal være egnede som levested og spredningskilde for sjældne arter. Målsætningen er blandt andet lavet ud fra oplysninger om aktuelt og tidligere naturindhold. De højt målsatte naturområder formodes at have en tålegrænse, der ligger i den lave ende af de nævnte tålegrænseintervaller, da sjældne arter ofte vil være følsomme over for næringsstoftilførsel. Husdyrgødning, der udbringes nær naturområder, kan give en høj ammoniakpåvirkning af de nærmeste dele af naturområdet. Udbringning af gylle inden for 10 m fra naturområdet (dog 20 m ved kvæggylle) kan ifølge Miljøstyrelsens vejledning give en tilførsel i naturområdet på over 1 kg kvælstof/ha/år. På baggrund af ovenstående vurderer Faaborg-Midtfyn Kommune, at tålegrænsen for de fleste A- og B- målsatte moser og overdrev samt stævningsskove vil være helt eller delvist overskredet alene med den nuværende baggrundsbelastning. Det er kommunens vurdering, at et krav om en zone på 10 m (ved svinegylle eller afgasset biomasse) omkring naturområdet, hvor flydende husdyrgødning skal nedfældes eller forsures, vil have begrænsede konsekvenser for landmanden, men det vil kunne nedbringe påvirkningen af naturområdet med ammoniak. I den hidtil gældende godkendelse er der stillet vilkår om, at der ikke må udbringes husdyrgødning inden for en bræmme på 24 m omkring forskellige sårbare naturområder. I den aktuelle sag sker der en forøgelse i den udbragte husdyrgødning fra 179,6 DE til 261,5 DE. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det vil kunne medføre en væsentligt øget ammoniakpåvirkning af moseområdet nord for Bakkegården ved Mellemhaverne, hvis ikke der stilles vilkår om en bræmme, hvor husdyrgødning ikke må udbringes, medmindre det nedfældes eller forsures. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller derfor følgende vilkår vedrørende udbringning af husdyrgødning: Inden for 10 m fra A- og B-målsatte moser og overdrev skal flydende husdyrgødning nedfældes eller forsures (jf. fig. 6.2 i den miljøtekniske redegørelse og vurdering). På figur 6.2 nedenfor er angivet det område, hvor kravet p.t. er aktuelt. Vilkåret skal også overholdes for eventuelle nye udbringningsarealer, der støder op til de nævnte naturtyper. 38

39 Figur 6.2. Oversigt over arealer med 10 m bræmmekrav. 6.5 Påvirkning af overfladevand Udvaskning af næringsstoffer fra udbringningsarealerne vil kunne påvirke de vandområder (recipienter), som arealerne afvander til. Retsgrundlag Husdyrloven stiller krav vedrørende fosforoverskud og nitratudvaskning, når udbringningsarealerne ligger i oplandet til udvalgte sårbare vandområder. Med hensyn til nitratudvaskning stilles særlige krav i visse dele af oplandene til sårbare vandområder, hvis reduktionspotentialet fra rodzonen til vandområdet er lavt. Med hensyn til fosfor stilles alene særlige krav, når der desuden er tale om lavbundsarealer eller drænet lerjord med fosfortal over 4. De nærmere krav fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. De områder, hvor husdyrloven stiller særlige krav med hensyn til nitrat eller fosfor, fremgår af kortværk på Danmarks Arealinformation 15. I henhold til husdyrloven skal kommunen desuden sikre sig, at der ikke sker en påvirkning af omgivelserne, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, herunder i strid med internationale forpligtelser, jf. 19, og kommunen skal tage hensyn til beskyttelse af overfladevand, jf. 23. Kommunen kan på denne baggrund stille yderligere vilkår efter 27 hhv. 29. I henhold til 7 i habitatbekendtgørelsen kan der ikke gives tilladelse til projekter, der i sig selv eller sammen med andre kan skade et Natura 2000-område. 15 Se kortværk over nitratklasser og fosforklasser på Danmarks Arealinformation, under Husdyrgodkendelse. 39

40 Ved EF-domstolens dom af 7. september 2004 i sag C-127/02 (Waddenzee-dommen) er der fastlagt principper for habitatvurderinger. I dommen fastslås således, at gennemførelse af en nærmere konsekvensvurdering af et projekts miljøpåvirkning af et EF-habitatområde er betinget af, at der foreligger sandsynlighed eller risiko for, at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt, at en konsekvensvurdering skal gennemføres, hvis det ikke på baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter kan påvirke habitatområdet væsentligt, og at et projekt anses for at kunne påvirke et habitatområde væsentligt, når projektet risikerer at skade områdets bevaringsmålsætning. Ifølge dommen indebærer en konsekvensvurdering, at alle de aspekter af et projekt, som i sig selv eller i sammenhæng med andre planer eller projekter kan påvirke bevaringsmålsætningen, skal identificeres før projektet godkendes under hensyn til bedste videnskabelige viden på området, og der kan kun meddeles godkendelse af et projekt, hvis miljømyndigheden ud fra konklusionen på konsekvensvurderingen har opnået vished for, at projektet ikke har skadelige virkninger på habitatområdets integritet. En sådan vished er opnået, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås, at der ikke er sådanne virkninger. Sagens oplysninger Beskrivelse af recipienter Hele bedriftens 175,0 ha udbringningsareal ligger i oplandet til Seden Strand/Odense Fjord. Seden Strand/Odense Fjord Seden Strand og den nordvestlige del af Odense Fjord er en del af Natura 2000-område nr. 110 Odense Fjord (habitatområde H98 og fuglebeskyttelsesområde F75). Udpegningen betyder, at Danmark er forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. I Vandplan for hovedvandopland 1.13 Odense Fjord 16 har både Seden Strand og den ydre del af Odense Fjord målsætningen god økologisk tilstand. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet Odense Fjord omfatter arten skæv vindelsnegl og naturtyperne sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, mudder og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, større lavvandede bugter og vige, rev, enårig vegetation på stenede strandvolde, flerårig vegetation på stenede strande, vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, strandenge, ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden, vandløb med vandplanter, våde dværgbusksamfund med klokkelyng, tørre dværgbusksamfund (heder), enekrat på heder, overdrev eller skrænter, tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, rigkær, bøgeskove på muldbund samt egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund. Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet Odense Fjord omfatter ynglende liste I-arter (rørhøg, klyde, splitterne, havterne og fjordterne) samt store forekomster af trækgæsterne knopsvane, sangsvane, toppet skallesluger og blishøne. Seden Strand/Odense Fjord er sårbar over for tilførsel af næringsstoffer. Målsætningen for vandområdet er i dag ikke opfyldt på grund af for store næringsstoftilførsler. Kvælstof I den aktuelle sag ligger en del af udbringningsarealerne inden for nitratklasse 1-3 (se tabel 6.1). Dette betyder, at enten må der udbringes mindre husdyrgødning, end harmonireglerne giver mulighed for, alternativt skal der gennemføres særlige tiltag for at reducere kvælstofudvaskningen. Den maksimalt tilladte udbringning af husdyrgødning uden særlige tiltag (DE max ) er i it-ansøgningen beregnet til 0,85 DE/ha. Der er ansøgt om udbringning af op til 1,49 DE/ha. Der er derfor valgt tiltag til at begrænse kvælstofudvaskningen (se afsnit 6.2, Drift af arealerne ). 16 Vandplan Odense Fjord. Hovedvandopland Vanddistrikt Jylland og Fyn. Miljøministeriet, Naturstyrelsen,

41 Nøgletal vedr. kvælstofudvaskning til overfladevand i ansøgt drift (jf. beregninger fra it-ansøgningssystemet): Maksimal tilladt kvælstofudvaskning (på baggrund af indplacering i nitratklasser): 45,3 kg N/ha/år Kvælstofudvaskning i ansøgt projekt: 45,3 kg N/ha/år Idet kvælstofudvaskningen for det valgte projekt ikke er større end den maksimalt tilladte kvælstofudvaskning, er husdyrlovens beskyttelsesniveau overholdt. Var bedriftens arealer drevet som et plantebrug uden udbringning af husdyrgødning, ville kvælstofudvaskningen ifølge it-ansøgningssystemets beregninger være 43,7 kg N/ha/år. Udbringning af husdyrgødning giver dermed i den aktuelle sag anledning til en merudvaskning på 1,6 kg N/ha/år. Den samlede årlige udvaskning af nitrat fra udbringningsarealerne som følge af udbringning af husdyrgødning bliver ca. 280 kg kvælstof (175,0 ha * 1,6 kg N/ha). På baggrund af de kvælstofreduktionspotentialer, der er målt eller beregnet på oplandsniveau (jf. Statens kort over kvælstofreduktionspotentialer 17 ), og de beregnede udvaskningstal, kan den omtrentlige merudledning af kvælstof (som følge af udbringning af husdyrgødning) til vandområderne beregnes (jf. tabel 6.3): Merudledning = Merudvaskning fra rodzonen (pga. husdyrgødning) x areal x (100 % - reduktionspotentiale) Tabel 6.3. Omtrentlig merudledning af kvælstof til vandområder fra bedriftens udbringningsarealer som følge af udbringning af husdyrgødning, jf. beregninger i Miljøstyrelsens it-ansøgningssystem og reduktionspotentialer angivet på Statens kort over kvælstofreduktionspotentialer. Recipient Areal Reduktionspotentiale Udledning pr. år Seden Strand/Odense Fjord via Odense Å 175,0 ha 0-50 % kg kvælstof Fosfor Fosforbalancen på udbringningsarealerne er forskellen mellem fosfor tilført med gødning og fosfor fraført med afgrøderne. Mængden af fosfor, der fraføres med afgrøderne, afhænger af det aktuelle sædskifte, jordbundsforhold samt, hvis der er tale om sandjord, om afgrøderne vandes. Ansøger har indsendt fosforanalysetal for bedriftens arealer, hvoraf det fremgår at en del af arealerne (02-0, 41-0, 42-0, 45-0, 45-1, 45-2, 47-0 og 48-0) har fosfortal under 4. Det tilladte fosforoverskud afhænger af, hvilket vandområde, arealerne afvander til, samt drænforhold, jordbundstype og mængden af fosfor udbragt hidtil. Nøgletal vedr. fosforbalancen i ansøgt drift (jf. beregninger fra it-ansøgningssystemet): Fosfor tilført: 23,3 kg P/ha/år Fosfor fraført: 22,5 kg P/ha/år Fosforoverskud: 0,8 kg P/ha/år Maksimalt tilladt fosforoverskud: 0,8 kg P/ha/år Idet det ansøgte fosforoverskud ikke overstiger det maksimalt tilladte fosforoverskud, er husdyrlovens beskyttelsesniveau overholdt. Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering Kvælstof Ifølge beregningerne i it-ansøgningssystemet er husdyrlovens beskyttelsesniveau vedrørende kvælstofudvaskning til overfladevand overholdt i den aktuelle sag. I forbindelse med miljøgodkendelser efter husdyrloven skal kommunen desuden vurdere, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. 7 i 17 Kan findes på Danmarks Arealinformation, under Husdyrgodkendelse. 41

42 habitatbekendtgørelsen. I den aktuelle sag ligger alle udbringningsarealer i oplandet til Natura 2000-området Seden Strand/Odense Fjord. Miljøstyrelsen har fastlagt afskæringskriterier for, hvornår miljøgodkendelser af husdyrbrug kan skade overfladevande pga. nitratudvaskning. Kriteriet for, at et projekt sammen med andre planer og projekter ikke kan medføre en skadevirkning på overfladevande, er, at antal dyreenheder i det aktuelle opland, ikke har været stigende siden 1. januar Statsforvaltningen har offentliggjort tal for udviklingen i antallet af dyreenheder i de enkelte kystoplande siden Af denne opgørelse fremgår det, at antallet af dyreenheder i oplandet til Seden Strand/Odense Fjord fra 2007 til 2014 er faldet fra til dyreenheder. Odense Kommune har i 2013 meddelt godkendelse til udvidelse af kapaciteten på Fangel Bioenergi. Denne udvidelse er beregnet til at give en merudvaskning på ca. 8,4 ton N/år til Odense Fjord. Faaborg-Midtfyn Kommune har derudover ikke kendskab til andre kilder opstået siden 2007, som har givet anledning til en væsentligt øget nitratudvaskning. Faldet i antal dyreenheder er så stort, at det samlede billede ikke ændres af merpåvirkningen fra udvidelsen af Fangel Bioenergi. Miljøstyrelsens afskæringskriterium er altså opfyldt i denne sag. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at husdyrbruget sammen med andre planer og projekter ikke vil kunne skade Natura 2000-området, da Miljøstyrelsens afskæringskriterium er opfyldt. Miljøstyrelsens afskæringskriterium for, at et projekt i sig selv ikke kan medføre en skadevirkning på overfladevande, er, at nitratudvaskningen fra den eksisterende og den ansøgte husdyrproduktion er mindre end 5 % af den samlede nitratudvaskning fra alle kilder fra det aktuelle opland. Dog skal udvaskningen være mindre end 1 %, hvis udvaskningen sker til et vandområde, der er karakteriseret som et lukket bassin, og/eller er et meget lidt eutrofieret vandområde. Ifølge tal fra Miljøstyrelsen vil udbringning af husdyrgødning normalt højst kunne bidrage med 20 % af udvaskningen fra dyrkede arealer. For at det ansøgte (udbringningen af husdyrgødning) skal kunne bidrage med over 1 % af den samlede nitratudvaskning til et vandområde, skal det dermed omfatte mere end ca. 5 % af det pågældende opland. Tabel 6.4. Udbringningsarealernes andel af det samlede opland til de berørte vandområder. Recipient Samlet opland Areal i opland Andel af opland Odense Fjord (indre del) ha 175,0 0,2 % De ansøgte udbringningsarealer udgør ikke mere end 5 % af nogen af de berørte oplande, jf. tabel 6.4. Dermed kan projektet i sig selv ikke medføre en skadesvirkning på overfladevande, jf. Miljøstyrelsens vejledning. Fosfor En fortsat nettotilførsel af fosfor vil på sigt medføre en risiko for, at der udvaskes fosfor til vandmiljøet. Risikoen for udvaskning af fosfor fra udbringningsarealerne afhænger bl.a. af jordens fosfortal. Fosfortallet er et udtryk for jordens indhold af plantetilgængeligt fosfor. Hvis fosfortallene på udbringningsarealerne er tilstrækkeligt lave, er der dog en begrænset risiko for, at der vil ske udvaskning af fosfor fra arealerne. Ved fosfortal på 2-4 er jordens fosforindhold tilstrækkelig højt til, at det ikke vil være nødvendigt at tilføre mere fosfor, end der fraføres med planterne. Ved fosfortal over 6 vil der være en kraftigt forøget risiko for udvaskning af fosfor fra arealerne 19. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at det af hensyn til bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen og i husdyrlovens 19 og 23 kan være problematisk at give godkendelse til et projekt, der omfatter et væsentligt fosforoverskud på arealer i oplandet til et vandområde, hvor målsætningen for området ikke er 18 Se 19 Tab af fosfor fra landbrugsjord til vandmiljøet. DJF-rapport. Markbrug nr. 34, oktober

43 opfyldt på grund af for store tilførsler af næringsstoffer. Den tilgængelige forskningsbaserede viden med hensyn til fosforudvaskning er begrænset, hvorfor der efter vores opfattelse bør udvises forsigtighed med at tillade en overskudstilførsel af fosfor. Husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau for fosfor stiller krav vedrørende fosforoverskuddet på drænede lerjorde med høje fosfortal (samt på lavbundsarealer) i oplandene til Natura 2000-vandområder (og visse andre vandområder), der er overbelastede med fosfor. Dermed begrænses risikoen for udvaskning af fosfor til sårbare områder. Natur- og Miljøklagenævnet har i efteråret 2012 fastlagt en praksis vedrørende fosfor. Nævnet finder, at det generelle beskyttelsesniveau suppleret med adgangen til at fastsætte skærpede vilkår gør op med reguleringen af fosforoverskuddet. Vi vurderer i den aktuelle sag, at husdyrlovens beskyttelsesniveau vedrørende fosfor er overholdt, og vi har ikke fundet grundlag for at stille skærpede vilkår. Med hensyn til påvirkning af Natura 2000-områder, hvad angår udvaskning af fosfor, vurderer Faaborg- Midtfyn Kommune, at der ikke er risiko for, at projektet i sig selv eller sammen med andre planer eller projekter kan påvirke Natura 2000-området Seden Strand/Odense Fjord væsentligt, idet 1) antallet af dyreenheder i det aktuelle opland er faldende (jf. afsnittet om kvælstof) 2) husdyrlovens generelle beskyttelsesniveau er overholdt. 6.6 Påvirkning af grundvand Der er ikke søgt om godkendelse af udbringningsarealer, der ligger inden for et udpeget indsatsområde for nitrat eller i et område, der er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer derfor, at der ikke er grundlag for at stille særlige krav i forhold til grundvand, jf. 9 og bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 7. Bedste tilgængelige teknik (BAT) Kommunen skal ved vurderingen af en ansøgning sikre sig, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved hjælp af bedste tilgængelige teknik, jf. 19 i husdyrloven. Dette omfatter følgende områder: Ammoniakemission fra anlægget Fosfor Forbrug af vand og energi Management Udbringning af husdyrgødning. Kravet om BAT er uafhængigt af, om husdyrlovens generelle krav vedrørende ammoniakemission og udvaskning af næringsstoffer er overholdt på anden vis. Ammoniak BAT vedrørende ammoniak omfatter ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg, det vil sige husdyrholdet, stalde og gødningsopbevaringslagre. Miljøstyrelsen har udgivet notater med vejledende emissionsgrænseværdier for ammoniak for flere dyretyper, herunder for malkekvæg 20 i gyllebaserede staldsystemer samt for dyr på dybstrøelse 21. I disse 20 Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Husdyrbrug med konventionel produktion af malkekvæg (gyllebaserede staldsystemer) omfattet af husdyrgodkendelseslovens 11 og 12. Miljøstyrelsen, maj Fastlæggelse af BAT - emissionsgrænseværdier for konventionel produktion af svin og malkekvæg udenfor gyllesystemer - Supplement til vejledende emissionsgrænseværdier for svin og kvæg i gyllesystemer. Miljøstyrelsen, 6. februar

44 notater er der angivet vejledende tal for, hvor stor ammoniakemissionen må være fra hvert enkelt dyr i hhv. nye stalde og eksisterende stalde. Ud fra disse tal er det beregnet, hvor stort det samlede ammoniaktab må være fra den ansøgte produktion, jf. tabel 7.1, og dette tal er sammenlignet med den beregnede ammoniakemission fra det ansøgte projekt. Tabel 7.1. Vejledende emissionsgrænseværdier vedrørende ammoniaktab fra stald/lager. Dyretype Antal dyr Emissionsgrænseværdi pr. dyr (kg NH 3-N) Emissionsgrænseværdi i alt (kg NH 3-N) Emission, ansøgt projekt (kg NH 3-N) Eksisterende stalde Kostald Køer (gylle, bagskyl) 91,1* 8, Kvier (0-6 mdr.) (dybstr.) 40 1,42 a Kvier (6-14 mdr.) (gylle, bagskyl) 39 3,24** Kvier (14-24 mdr.) (gylle, bagskyl) 66 4, Ny stald Kostald Køer (gylle, kanal linespil) 66 6, Køer (dybstr. + spalter) 17 7, Kvier (24-25 mdr.) (dybstr. + spalter) 7 4,00** I alt *Antallet af dyr er fratrykket den del, der er på græs. **BAT-emissionsniveauet er korrigeret for kviernes alder. a Der er ikke defineret en emissionsgrænseværdi for småkalve, så der er anvendt normtal for det pågældende staldsystem her baseret på ren dybstrøelse. Idet ammoniakemissionen fra det ansøgte projekt er lavere end den vejledende emissionsgrænseværdi, er det Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt lever op til kravene om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, jf. husdyrlovens 19, med hensyn til ammoniakemission. Af særlige tiltag til at begrænse ammoniakemissionen etableres den nye stald med linespil i gyllekummen. Der er spalteskrabere på gangarealerne i både den eksisterende stald og den nye stald. Disse er i itansøgningssystemet indregnet med en reduktionseffekt på 33 % for den nye stald med linespil og med 25 % for den eksisterende kostald. Desuden anvendes optimeret fodring, hvor totalt råprotein-indhold i foderet reduceres fra normtal 172 gram/fe til 169 gram/fe. Endelig leveres mindst 90 % af dybstrøelsen direkte fra stald til biogasanlæg uden oplagring. Ved fremtidige revurderinger af miljøgodkendelsen skal godkendelsen om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 40. I denne forbindelse skal det altså vurderes, om udviklingen af ny teknologi betyder, at der skal stilles nye krav til husdyrbruget. For godkendelser efter 12 påhviler det desuden tilsynsmyndigheden at tage godkendelsen op til revurdering, såfremt væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknologi skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger, jf. husdyrlovens 40, stk. 2. Fosfor Jf. Miljøstyrelsens notat om vejledende emissionsgrænseværdier er det på nuværende tidspunkt ikke relevant at fastsætte emissionsgrænseværdier for udledning af fosfor, idet der ikke findes alment tilgængelige teknikker og teknologier til begrænsning af fosfor for husdyrbrug med malkekvæg. Forbrug af vand og energi Ansøgningens oplysninger om ventilation, rengøring samt energi- og vandforbrug er gennemgået i afsnittet Drift af husdyrbrugets anlæg. Ifølge BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at reducere vandforbruget ved at gøre følgende: Rengøre stald og udstyr med højtryksrensere efter hver produktionscyklus eller efter hvert hold. Udføre regelmæssig kalibrering af drikkevandsanlægget for at undgå spild. Registrere vandforbrug gennem måling af forbrug. Opdage og reparere lækager. 44

45 Ifølge BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion er det BAT at reducere energiforbruget ved at gøre følgende: Anvende naturlig ventilation, hvor dette er muligt. For mekanisk ventilerede stalde: Optimere udformningen af ventilationssystemet i hver stald for at tilvejebringe god temperaturkontrol og opnå minimumsventilation om vinteren. Undgå modstand i ventilationssystemer gennem hyppigt eftersyn og rengøring af luftkanaler og fans. Anvende lavenergibelysning. Ovenstående kan efter Faaborg-Midtfyn Kommunes opfattelse også regnes for at være BAT på kvægbrug. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at der for at sikre, at virksomheden opfylder BAT med hensyn til vandog energiforbrug, skal stilles vilkår om, at ventilationsanlæg skal renholdes og rengøres efter behov, dog mindst fire gange om året, og at der skal anvendes lavenergibelysning. Desuden stilles følgende vilkår: Husdyrbrugets forbrug af vand og energi (el, fyringsolie, diesel o.l.) skal registreres mindst én gang årligt i en logbog. Hvis vand- og energiforbruget stiger utilsigtet, skal der gøres en indsats for at nedbringe forbruget. Der skal kunne redegøres for denne indsats i forbindelse med miljøtilsyn. Management I ansøgningen er der beskrevet følgende vedrørende management: Det tilstræbes at leve op til godt landmandskab ved bl.a. at: Identificere uddannelsesbehov og gennemføre uddannelses- og træningsprogrammer for evt. driftspersonale Føre journal over EL-forbrug (Elektronisk via. EL-selskabet) Føre journal over foderforbruget (via EFK) Udarbejder gødningsregnskab (er lovpligtigt) Føre journal over afvigelser fra mark- og gødningsplan via. Gødningsregnskab Udarbejder beredskabsplan, så forholdsregler i forbindelse med uheld med kemikalier, gylle, brand m.v. er beskrevet Der foretages daglige tilsyn og løbende service og vedligeholdelse på anlæggene efter behov Code of Practice for kvægtransporter følges, hvorved elementære forholdsregler for transport af kvæg til slagtning og levebrug følges. Ansøger leverer mælk til Arla og er dermed med i kvalitetsprogrammet Arlagården. Fodringsanlæg og vandkopper/vandkar kontrolleres som led i dagligt tilsyn. EFK-kontrollen viser opnåede resultater for mælkeproduktion, foderforbrug og fodereffektivitet. Der føres logbog over gyllebeholderens flydelag. BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion 22 nævner en række punkter, der anses som BAT med hensyn til godt landmandsskab, herunder uddannelse af personale, journalføring over forbrug af vand, energi og gødning, korrekt planlægning af gødning af marker samt at have en beredskabsplan. Faaborg- Midtfyn Kommune vurderer, at disse punkter også er gældende som BAT for godt landmandsskab for kvægejendomme. En del af disse ting udføres allerede på ejendommen, og andet er ikke tilstrækkeligt konkret til, at der kan stilles vilkår om det. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer på denne baggrund, at ansøger lever op til BAT med hensyn til management. Udbringning af husdyrgødning I ansøgningen er der ikke nogen nærmere redegørelse for anvendelse af BAT i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. 22 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs (BREF-dokumentet for intensiv fjerkræ- og svineproduktion). Europakommissionen, juli

46 I Miljøstyrelsens notater vedrørende vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik står der følgende: For så vidt angår BAT i relation til udbringning af husdyrgødning på arealerne er det Miljøstyrelsens opfattelse, at gældende lovregulering, herunder allerede gennemførte ændringer af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, er BAT. Miljøstyrelsen har derfor ikke udarbejdet vejledende emissionsgrænseværdier for nitratudvaskning og ammoniakemission i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. På denne baggrund er det Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår. 8. Egenkontrol I ansøgningen er der anført følgende vedrørende egenkontrol: Egenkontrol på ejendommen: Gødningsregnskab, logbog over flydelag på gyllebeholdere, medicinregnskab, sprøjtejournal og branchekode for egenkontrol i mælkeleverende besætninger følges. Kontrol af protein pr. FE og fodermængde. I forbindelse med godkendelsen skal der stilles vilkår til den egenkontrol, husdyrbruget skal foretage, herunder angivelse af beregninger, målinger, procedurer m.v., jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 13, stk. 1, nr. 3. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om, at der skal føres egenkontrol vedrørende vand- og energiforbrug, drift af skraber og fodring. Dokumentation skal kunne forevises i forbindelse med tilsyn og skal kunne indsendes til kommunen på forlangende. 9. Ophør af husdyrbruget I ansøgningen er der følgende redegørelse for foranstaltninger ved ophør af produktion: Plantedirektoratet orienteres om ophør. Det sikres, at tilbageværende husdyrgødning bringes forsvarligt ud som gødning. Tilbageværende rester af kemikalier, medicin m.v. afleveres forskriftsmæssigt. Faaborg-Midtfyn Kommune stiller vilkår om, at virksomheden ved ophør skal foretage oprydning i et sådant omfang, at forureningsfare undgås, blandt andet skal virksomheden tømme gyllebeholdere, fortanke og gyllekanaler og udbringe tilbageværende husdyrgødning som gødning. 10. Alternative muligheder Kommunen skal ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse efter 12, stk. 2, vurdere de væsentligste mulige alternative løsninger, jf. husdyrlovens 24, stk. 1. Ansøger har redegjort for følgende alternativer: Ansøger har vurderet på en anden placering af gyllebeholderen. En alternativ placering vil være længere mod øst i forhold til den ansøgte placering. Placeringen af beholderen længere mod øst ville dog betyde, at beholderen ligger mere frit i landskabet. Den valgte placering af gyllebeholderen betyder at beholderen er skjult bag den nye stald, og det samlede staldanlæg fremstår mere samlet. Den nye stald bygges i direkte forlængelse af den eksisterende stald. Herved kan eksisterende fortank bruges, og logistikken med mindre kotrafik på ejendommen er bedre. Derfor er der ikke vurderet på alternative placeringer af den nye stald. Det er Faaborg-Midtfyn Kommunes vurdering af de socioøkonomiske konsekvenser, at nul-alternativet, dvs. fastholdelse af et uændret produktionsniveau, ville være en begyndende afvikling af produktionen. Samfundsmæssigt vil nul-alternativet derfor kunne betyde færre arbejdspladser dels på slagterierne, men 46

47 også i de mindre, lokale virksomheder (vognmænd, foderstoffer m.m.), og som følge af dette må det kunne forventes, at samfundets indkomstdannelse mindskes. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer endvidere, at der ikke er oplagte alternative placeringsmuligheder på ejendommen for det nye staldbyggeri og den nye gyllebeholder, der ved deres ansøgte placering giver mening for den daglige drift og virker mindst muligt dominerende i landskabet. 11. Relevant lovgivning m.v. I dette afsnit gives en kort oversigt over love og bekendtgørelser m.v., der er særlig relevante i forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug og udbringningsarealer. Husdyrloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (og tilhørende vejledning) fastsætter rammerne for behandlingen af ansøgninger om miljøgodkendelse m.v. Dette angår blandt andet hvilke forhold, kommunen skal vurdere, samt beskyttelsesniveauer for de miljøpåvirkninger, der er fra husdyrbruget. Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrloven). Lovbekendtgørelse nr af 4. december Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Bek. nr af 8. november Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Version 2.0, digital vejledning, tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside, Husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsætter generelle regler for indretningen af husdyrbrug og anvendelse af husdyrgødning. Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Bek. nr. 853 af 30. juni Habitatdirektivet og habitatbekendtgørelsen fastsætter regler for beskyttelse af Natura 2000-områder samt særligt sårbare arter. EF-direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet). Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen). Bek. nr. 408 af 1. maj

48 Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg Kortbilag 1: Beliggenhed af husdyrbrug og/eller udbringningsarealer i forhold til natur og vandområdeoplande Kort 1 af 4: Oversigtskort over samlede udbringningsarealer 48

49 Kort 2 af 4: Udbringningsarealer ved Espe. 49

50 Kort 3 af 4: Udbringningsarealer ved Haagerup. 50

51 Kort 4 af 4: Udbringningsarealer ved Diernæs. 51

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Frans Lange Spanggårdsvej 1 5853 Ørbæk Dato: 12-08-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/3702. Vurdering af anmeldelse om etablering

Læs mere

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup

Miljøgodkendelse. af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup Miljøgodkendelse af husdyrbrug Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 10 88 36 36 Stjernegården v/thøger Larsen Stjernegårdsvej 4, 5772 Kværndrup. Miljøgodkendelsen

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder.

Beskrivelse af ændringerne Stjernegårdsvej 4 er en malkekvægsbesætning med et tilladt dyrehold på over 75 og under 250 dyreenheder. Thøger Larsen Stjernegårdsvej 4 5772 Kværndrup Teknik - Miljøafdelingen Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 53 21 40 Fax 72 530 531 teknik@fmk.dk www.fmk.dk Afgørelse om udvidelse af staldanlæg pga. dyrevelfærdskrav

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling

Teknik- og Miljøafdeling Teknik- og Miljøafdeling Bjørn Ø. Nielsen Vældegaard Sulkendrupvej 19 5800 Nyborg Dato: 03-07-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 63337159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 08/1094. Vurdering af anmeldelse

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i eksisterende stald på Sentvedvej 20B, 5853 Ørbæk, cvr-nr. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Kaj Andersen Sentvedvej 20A 5853 Ørbæk Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Bo Clausen Tlf. 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk

Læs mere

Tilladelse til velfærdsudvidelse

Tilladelse til velfærdsudvidelse Tilladelse til velfærdsudvidelse Efter 30 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gl. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs 26. april 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø

Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Anmeldelse om opførelse af ensilageplads Stormarken 47, 5471 Søndersø Forfatter: Nordfyns Kommune Meddelt den 25. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-244286 Sags nr. 480-2015-87719 Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Tolstrupvej 68, 9320 Hjallerup #split# SVINEAVL - V/BRIAN MARTIN SØRENSEN V Thorupvej 19 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 03-05-2016 Sags. nr.: 09.17.44-P19-4-16 Sagsbeh.: Lise Laursen Lokaltlf.: +4599455520 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7.

Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30. Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. Anmeldelse af velfærdsudvidelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 30 Døjholtvej 5, 7700 Thisted 7. januar 2016 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 16/37488 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg

Afgørelse om etablering af en gyllebeholder på Kragelundvej 34, 6330 Padborg Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Dato: 16-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Lars Remme Larsen Stradevej 1 7550 Sørvad Afgørelsesdato:

Læs mere

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485

Afgørelse om ændring af dyrehold skift af dyretype Haveskovvej 2, 5932 Humble, CVR nr. 17128485 Mogens Elnegaard Haveskovvej 2 5932 Humble Læring og Vækst Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 21-04-2015

Læs mere

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev

Miljøafdelingen 2015. Miljøgodkendelse. Ydunvej 4 4241 Vemmelev Miljøafdelingen 2015 Miljøgodkendelse Ydunvej 4 4241 Vemmelev INDHOLD Anmeldelse af skift i dyretype... 4 Baggrund... 4 Afgørelse... 4 Øvrige bestemmelser... 4 Partshøring... 4 Bortfald... 4 Delvis udnyttelse...

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Morten Dyrehauge Christiansen Tingvejen 443 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Møbjergvej 107, 7260 Sdr. Omme Billund Kommune har den 16. juni 2015

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn

Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Bo Saxdorff Brinkmann Brænderupvej 12 5892 Gudbjerg Sydfyn Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af udvidelse

Læs mere

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning

Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning ERHVERV OG MILJØ Afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning Nymandsvej 14 B 8444 Balle efter 32 i bekendtgørelse om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Michael Bay Hansen Bogøvej 44 5900 Rudkøbing Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 09-06-2015

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af husdyrbruget på Ravlundvej 5, 7200 Grindsted Dato: 22. september 2017 Billund Kommune modtog den 12. juli 2017 en ansøgning

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til kvægbruget Hinderup, Hinderupvej 8, 6230 Rødekro Digital Annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 30-05-2017 Sagsnr.: 17/14290 Kontakt: Nikolaj Mazanti Aaslyng Direkte tlf.: 7376 8100 E-mail: nmaa@aabenraa.dk

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Ammekvæg Agerholmvej 4, 7700 Thisted 13. december 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev

Tilladelse til skift mellem dyretype i eksisterende stalde på Torupvej 27, 9700 Brønderslev #split# Torben Carton-Sørensen Torupvej 27 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 25-08-2015 Sags. nr.: 09.17.44-P19-5-15 Sagsbeh.: Martin Engsig Lokaltlf.: +4599455205 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev.

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til skift mellem dyretyper - Odensevej 50, 5540 Ullerslev. Teknik- og Miljøafdelingen Natur og Miljø Til sagens parter Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk sikkerepost@nyborg.dk Sagsansvarlig: Elisabeth Oxenbøll Sørensen Tlf. 6333 6835

Læs mere

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.:

Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens Have 15, 5762 V. Skerninge, CVR nr.: Torben Styrbæk Larsen Fruens Have 11, 5762 V. Skerninge. Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter anmeldelse efter 19f, Fruens

Læs mere

TILLADELSE TIL ØKOLOGI

TILLADELSE TIL ØKOLOGI TILLADELSE TIL ØKOLOGI efter 37 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Slagtesvin Dollerupvej 1, 7700 Thisted Den 8. september 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 37 i Bekendtgørelse

Læs mere

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE

TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE TILLADELSE TIL SKIFT I DYRETYPE efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kilsgårdvej 4, 7700 Thisted 22. juni 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs.

Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse til Laenvej 50, 8586 Ørum Djurs. Jacob Revsbeck Bønnerup Laenvej 50 8586 Ørum Djurs Afdeling: Erhverv og Miljø Dato: 21. august 2015 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89594016 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/9007 Tillæg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til Kvægbruget Vesterkær, Havstedvej 48, 6372 Bylderup-Bov, matr.nr. 8 m.fl. Havsted, Ravsted m.fl. Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-05-2016 Sagsnr.: 16/19272 Dok.nr.: 14 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse Ringevej 12, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Godkendt den 13. august 2015 Dokument nr. 480-2015-264397 Sags nr. 480-2015-89101 Indhold Miljøgodkendelse... 3 Baggrund...

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Afdeling: Byg og Miljø Dato: 3. juli 2015 TEKNIK BYG OG OG MILJØ MILJØ Afgørelse om ikke godkendelsespligtig skift mellem dyretyper Grønnevej 11/13 8500 Grenaa Efter 17, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav

I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd er der søgt om dispensation fra afstandskrav Teknik & Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Alrøvej 17, 8300 Odder Dispensation fra afstandskravet til naboskel. I forbindelse med anmeldelse af, og ansøgning om byggetilladelse til en ny møddingsplads og samlebrønd

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune

Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune TEKNIK OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig udvidelse af gyllelagune Skansevej 3 Kni 8586 Ørum Djurs Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Registreringsblad Titel: Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016

Skift i dyretype. Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse. Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Skift i dyretype Efter 31 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Vorupørvej 253, 7700 Thisted 23. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 31 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Siloerne bliver opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse, ca. midt på ejendommen.

Siloerne bliver opført i tilknytning til eksisterende bebyggelse, ca. midt på ejendommen. Mogens Hjort Jensen Dolmervej 29 8500 Grenaa Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 20. april 2016 Reference: Kirsten H. Wermuth /bc Tlf.: 89 59 10 00 E-mail: khw@norddjurs.dk Journalnr.: 15/20772 27 afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbrug Ludvigsmindevej 11 5600 Faaborg 12 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 13 71 06 78 Poul Jørgensen Ludvigsmindevej 11, 5600 Faaborg. Tillægsgodkendelsen gives

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge

Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Torben Andreasen Langemarken 26 5762 V. Skerninge Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt for udvidelse

Læs mere

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1).

dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald. fuldspaltegulv til dybstrøelse i eksisterende ungdyrstald (jf. oversigtskortet i bilag 1). Mogens Børsting Batumvej 12 Batum 7870 Roslev mogens.boersting@mail.dk Den 11. maj 2015 Batumvej 12 7870 Roslev - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 15. april

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opførelse af malkecenter m.m. på ejendommen Rifbjerg Udflytter 11, 5900 Rudkøbing CVR Tania Almgren Rifbjerg Udflytter 11 5900 Rudkøbing Mail: toftegaarden.jan@gmail.com Udvikling og Læring Infrastruktur Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 60 00 Fax 63 51 60 01 E-mail: infra@langelandkommune.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø

Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4, 8305 Samsø Anders D. Lassen Brattingsborg Gods 8305 Samsø Den 21. maj 2014 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Afgørelse om ikke godkendelsespligtig ændring på ejendommen Hjalmarsgård, Hjalmarsgaard 4,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014

Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist. Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 Tillæg til miljøgodkendelse Forlængelse af udnyttelsesfrist Udvidelse af kvægproduktion Gørklintvej 12, 6670 Holsted Marts 2014 ESBJERG KOMMUNE Natur & Vandmiljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Telefon 7616

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Grønlund, Vidtskuevej 8, 7160 Tørring Niels Erik Grønlund Nielsen Vidtskuevej 8 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Nina Rosendahl Larsen Direkte nr.: 7975 5617 nina.r.larsen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård,

Afgørelse efter 28 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om. 1 om etablering af en ensilageplads på ejendommen Ølsted Søndergård, Svend Nielsen Søndergårdsvej 3 8723 Løsning Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 613-L01-000091 Sagsnr.:

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav

Afgørelse vedrørende udvidelse af staldbygning på Lille Vedbølvej 6, 6500 Vojens, som følge af dyrevelfærdskrav Hendrik Jan van der Veen Lille Vedbølvej 6 6500 Vojens Dato: 17. september 2014 Sagsident: 14/23171 Sagsbehandler: aljo Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A 1.sal 6100 Haderslev

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende

uden for og i en afstand på mindst 300 meter fra eksisterende Vallø Øko ApS Gårdrækken 33 4600 Køge 27. JANUAR 2017 JOURNALNUMMER 09.17.16-P19-239-15 Afgørelse Gårdrækken 33, 4600 Køge (ændret placering af gødningshus) Stevns Kommune afgør hermed, at tillæg til eksisterende

Læs mere

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup

Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej Vinderup. Vedr. etablering af 70 m 2 klimacontainer på Djeldvej 27, 7830 Vinderup Bundgård Svineproduktion V/Jonas Flye Thomsen Djeldvej 27 7830 Vinderup Dato: 02-02-2016 Sagsnr.: 09.17.17-P19-28-15 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.:

Læs mere

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup.

Herning Kommune har den 18. februar 2014 modtaget din anmeldelse om etablering af kornsilo på Sandgårdvej 6, 7540 Haderup. TEKNIK OG MILJØ Tage Lauridsen Sandgårdvej 6 7540 Haderup Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8079 mikll@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.00-P19-20-14 Vedr.:

Læs mere

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk.

Anmeldelse af dyrehold (op til 15 dyreenheder) på adressen Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk. Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Ole Christensen Bøgelyvej 14 6920 Videbæk Sagsbehandler Frank Boddum Direkte telefon 9974 1849 E-post frank.boddum@rksk.dk Dato

Læs mere

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013

Knud Jensen Over Isen Vej Ikast. 4. november 2013 Knud Jensen Over Isen Vej 10 7430 Ikast 4. november 2013 Anmeldelse om etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning, Over Isen Vej 9, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 8. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev. Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Østergaard, Gøttrupengevej 50, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato /Offentliggørelse: 28.04 20151 Jammerbugt Kommunes afgørelse Med hjemmel i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro

Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro. Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift i dyretype på Bakkevej 1, 8471 Sabro Henrik Bo Winther Bakkevej 1 Lading 8471 Sabro Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved skift

Læs mere

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013

Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev Den 7. januar 2013 Jan Hørby Gammel Hald Vej 10 Gl. Hald 7840 Højslev jan_hoerby@snmail.dk Den 7. januar 2013 Gammel Hald Vej 10 7840 Højslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har

Læs mere

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming

Afgørelse vedr. anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Østerenden 19, 8762 Flemming Torben Sommer Lindbækvej 16 8763 Rask Mølle Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Aino Hvam Direkte nr.: 7975 5619 aino.hvam@hedensted.dk Lok.id.: 627-L04-000790 Sagsnr.:

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015

Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Den 11. februar 2015 Per Andersen Siggårdvej 33 Dommerby 7800 Skive Per@siggaard.fr Den 11. februar 2015 Siggårdvej 37 7800 - Anmeldelse 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring Skive Kommune har den 19. januar 2015 modtaget

Læs mere

Opførelse af maskinhus

Opførelse af maskinhus Opførelse af maskinhus Efter 27 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Kvægbrug Åkærsvej 4, 7755 Bedsted 31. marts 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej

Afgørelse om dispensation fra afstandskravet til åbnet vandløb ved Kragelundvej Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15-11-2016 Sagsnr.: 16/34252 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 7376 8235

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /d2833f3a-ef4d-4... Page 1 of 1 From: Karen Damgaard Hansen Sent: 04-08-2015 13:41:19 To: 'senord@sst.dk'; 'dn@dn.dk'; 'dnaarhus-sager@dn.dk'; 'post@sportsfiskerforbundet.dk'; 'lbt@sportsfiskerforbundet.dk'; 'ta@sportsfiskerforbundet.dk';

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. JAN NØRGAARD NIELSEN Trabjergvej 5 7500 Holstebro Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-2-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M

Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE. af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M Tillæg til 12-MILJØGODKENDELSE af husdyrbruget Vestergaard Mejerivej 10, 7900 Nykøbing M 30. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1 Registreringsblad... 3 2 Resumé... 4 3 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse...

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse. Billund Kommunes vurdering HENDRIK GERRIT NEULEMAN Nebelvej 32 6623 Vorbasse Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på husdyrbruget beliggende Nebelvej 32, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 31. marts 2017 modtaget

Læs mere

Tilladelse til opførelse af fortank

Tilladelse til opførelse af fortank Tilladelse til opførelse af fortank Mosegyden 16, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 16. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-260555 Sags nr. 480-2015-88748 Indhold Afgørelse vedr. etablering

Læs mere

Tilladelse til opførelse af kornsilo

Tilladelse til opførelse af kornsilo Tilladelse til opførelse af kornsilo Efter 28 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug Gyrupvej 14, 7752 Snedsted 26. maj 2016 Generelle forhold Anmeldelse efter 27 i Bekendtgørelse

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af opførelse af maskinhus og tilbygning til eksisterende kostald på kvægbrug beliggende Ansager Landevej 30, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 23. oktober 2015 modtaget

Læs mere

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro

Afgørelse om etablering af ensilagesilo på Tågholmvej 2, 6230 Rødekro Digital annonce Aabenraa kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 09-05-2017 Sagsnr.: 17/12356 Kontakt: Jon Kjær Jensen Direkte tlf.: 7376 6286

Læs mere

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten

Steen Nørgård Langelinie Galten. Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Steen Nørgård Langelinie 28 8464 Galten Afgørelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde på ejendommen Langelinie 28, 8464, Galten Skanderborg Kommune har den 20. marts 2017 modtaget en anmeldelse

Læs mere

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE

Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær Skive. 24. juli Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning max 15 DE Anders Riis Rettrup Kærvej 15 Rønbjerg Kær 7800 Skive 24. juli 2017 Rettrup Kærvej 15, 7800 Skive - 33 Naturafgræsning ma 15 DE Skive Kommune har den 9. maj 2017 modtaget anmeldelse efter 11 i husdyrloven

Læs mere

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper

31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligtig skift i dyretyper Allan Pedersen Nr Karstoftvej 32 6933 Kibæk Afgørelsesdato:

Læs mere

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4

INDLEDNING...3 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE...4 Tillæg til eksisterende miljøgodkendelse på landbrugsejendommen Kildegårdsvej 1, 5853 Ørbæk. Etablering af to gyllebeholdere i det åbne land December 2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 TILLÆG TIL

Læs mere

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende.

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Herunder fx byggetilladelser og lignende. LARS TOLBORG Løgstørvej 96B 9500 Hobro Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 09.17.48-P19-1-16 Ref.: Kristina

Læs mere

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse.

Anmeldelse af skift i dyretype på ejendommen Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse. Jacob Vallø Hansen Dato: 5. december 2014 Bukkerupvej 67 Sagsb.: Heras 4340 Tølløse Sagsnr.: 14/67669 Dir.tlf.: 72 36 41 20 E-mail: Landbrug@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Anmeldelse af skift i dyretype

Læs mere

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 43

Indhold Miljøgodkendelse... 3 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering... 13 Kortbilag 1... 43 Miljøgodkendelse af husdyrbrug Bjertevej 3 5750 Ringe 11 Denne godkendelse er givet til: CVR-nr. 13 34 69 84 Arne Bonde Bjertevej 3, 5750 Ringe. Miljøgodkendelsen gives efter 11 i lov om miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2.

Afgørelsen er meddelt i medfør af 32 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 2. Natur og Miljø Jens Peter Jensen Gammel Vodstrupvej 11 Vodstrup 7900 Nykøbing M Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 773-2016-13262 Navn: Malene Fogh Direkte tlf.nr.: 99707074 E-mail mfo@morsoe.dk Anmeldelse om udvidelse

Læs mere

Anmeldelse af opførelse af maskinhus

Anmeldelse af opførelse af maskinhus Anmeldelse af opførelse af maskinhus Trøjborggyden 10, 5450 Otterup Forfatter: Nordfyns Kommune Oprettet den 1. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-214637 Sags nr. 480-2015-83836 Afgørelse vedr. opførelse

Læs mere

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift

Meddelelse om ophævelse af miljøgodkendelse af slagtesvinebruget og meddelelse af påbud, der er relevante for den fortsatte drift Digital annoncering Kommunens hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 16-12-2015 Sagsnr.: 15/30466 Dok.løbenr.: 331392/15 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte

Læs mere

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.:

Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø. CVR.nr.: Anmeldelse af udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde, Branebjerg 21, 5471 Søndersø CVR.nr.: 19724174 Februar 2013 Indholdsfortegnelse ANMELDELSE AF UDVIDELSE AF DYREHOLD I EKSISTERENDE STALDE. 4 BAGGRUND...

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast

Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Svend Erik Bak Lægdsgårdsvej 6 7430 Ikast 25. februar 2016 Anmeldelse af skift i dyretype, Lægdsgårdsvej 6, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har onsdag den 24. februar 2016, modtaget en anmeldelse efter

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt Torben Sørensen Elstedvej 99, 8520 Lystrup Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved anmeldelse af etablering af opbevaringsanlæg til husdyrgødning efter 19

Læs mere

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug.

Afgørelsen er truffet i medfør af 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11.januar 2016 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug. KRISTIAN BRO JENSEN Dueholmvej 3 7800 Skive Dato: 26-07-2016 Sagsnr.: 09.17.42-P19-1-16 Henv. til: Allan E. Clausen Natur og Miljø Direkte tlf.: 96 11 78 20 Afdeling tlf.: 96 11 75 57 naturogmiljo@holstebro.dk

Læs mere

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik

Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby. Den 10. december 2014. Natur, Miljø og Trafik Carl Ebbe Christensen Strandvej 50 Gudmindrup 4573 Højby Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde i henhold til anmeldeordningen for husdyrbrug Strandvej

Læs mere