Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud"

Transkript

1 Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT

2 Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne I jeres mapper er vedlagt koncept for årsregnskab (regnskabsklasse C), som anvendes som eksempel Endvidere er vedlagt regneeksempel på nøgletal, der omtales senere Den næste ½ time ser vi på: Hvad kan I læse om virksomheden ud fra et årsregnskab? Gode råd til, hvad I skal kigge efter. 2

3 Agenda Revisorerklæring Ledelsens beretning Anvendt regnskabspraksis Aktivitetsniveau Levedygtighed Investeringspotentiale Begrænsninger Opsummering. 3

4 Revisorerklæring Ekstern verifikation af regnskabet hos en revisor betyder, at der i højere grad kan fæstes lid til at regnskabet er retvisende - spørg efter revisorpåtegnet regnskab Forskellige grader af, hvor grundigt revisor er gået til værks: 1. Revision - positiv konklusion "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20## samt af resultatet af selskabets aktivite ter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20## i overensstemmelse med årsegnskabsloven." 4

5 Revisorerklæring 2. Review - negativ konklusion "Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at perioderegnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens øko no miske stilling pr. 31. marts 200# og af dets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 200# i overensstemmelse med årsregnskabsloven." 3. Bistand med regnskabsopstilling - ej konklusion "Baseret på oplysninger fra selskabets ledelse har vi i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling assisteret med udarbejdelsen af årsrapporten for 200# for Selskab B A/S i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vi har ikke revideret eller udført review af årsrapporten og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom." 5

6 Revisorerklæring For stort set alle selskabsregnskaber (A/S, ApS) I modtager, vil der være en revisionspåtegning (højeste grad af sikkerhed) Dog lempelse af revisionspligt for vise selskaber. Ikke revisionspligt, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 1,5 mio. kr. (4 mio. kr. fra 2011), 2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. (8 mio. kr. fra 2011), 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. 6

7 Revisorerklæring Se som noget af det første efter, om der er en "blank påtegning" på årsregnskabet, dvs. i erklæringen fremgår ikke overskrifterne "Forbehold" eller "supplerende oplysninger" Forbehold er udtryk for at revisor er uenig i elementer i det aflagte årsregnskab eller ikke har fået adgang til de nødvendige oplysninger Supplerende oplysninger fremhæver især, hvis virksomheden kan have udfordringer med at fortsætte driften eller andre betydelige usikkerheder, som er afhængige af fremtidige begivenheder. 7

8 Revisorerklæring Eksempel på supplerende oplysning: "Uden at det har påvirket vores konklusion, gør vi opmærksom på, at der er betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi henviser til note #, hvori ledelsen redegør for betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften, fordi det endnu er usikkert, om der opnås tilsagn om de begærede lån til finansiering af driften og de nødvendige investeringer i de førstkommende år. Ledelsen bedømmer, at låneansøgningerne vil blive imødekommet, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift." 8

9 Revisorerklæring Eksempel på forbehold "Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg, der i balancen er indregnet til 3 mio. kr. Tilgodehavenderne er efter vores opfattelse værdiansat 1,5 mio. kr. for højt, idet der ikke er foretaget tilstrækkelig nedskrivning. Efter indregning af skatteeffekten heraf er årets resultat og egenkapital angivet 1,1 mio. kr. for højt. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 20## samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 20## i overensstemmelse med årsregnskabsloven." Konsekvens? 9

10 Ledelsesberetning Ikke krav om udarbejdelse for mindre selskaber (regnskabsklasse B) For større selskaber bl.a. krav om at omtale følgende: Større usikkerheder og usædvanlige forhold Redegørelse for udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold, f.eks. udfordringer med at fortsætte driften Omtale af betydningsfulde hændelser efter statusdagen Forventet udvikling (typisk meget kortfattet) Risikoprofil. Læs altid beretningen - der kan fremgå vigtige forhold. 10

11 Ledelsesberetning Hvis tilbudsgiver er et datterselskab i en koncern, og dette selskab er i risikozonen for ikke uden hjælp udefra at kunne fortsætte driften indtil kommende balancedag, modtages ofte støtteerklæring fra moderselskabet. Eksempel: "Moderselskabet har i forbindelse med årsafslutningen afgivet en hensigtserklæring over for selskabet, gældende til den 1. januar 2011." Kan det bruges til noget? Den periode, erklæringen gælder i, er ofte kort Reelt indhold i erklæring kan ikke udledes. 11

12 Anvendt regnskabspraksis Her fremgår, hvordan regnskabsposterne er opgjort og indregnet Det vigtigste er at der er anvendt et almindeligt accepteret framwork årsregnskabsloven eller internationale standarter (IFRS). Hvis anvendt regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år, vil effekt være ført under egenkapital - dvs. kan påvirke nøgletal, som ikke bliver direkte sammenlignelige mellem årene (korrigeres) Selv om to virksomheder begge aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, kan anvendt regnskabspraksis være forskellig i betydelig grad (f.eks. IPO (B), igangværende arbejder (B), udviklingsprojekter (B)). 12

13 Vurdering af aktivitetsniveau Hvilket aktivitetsniveau har tilbudsgiver haft inden for det, der udbydes? Nettoomsætning Hvis virksomheden har både aktivitetsniveau inden for det udbudte område og andre aktiviteter, fremgår sondringen typisk ikke Kun i store virksomheder (regnskabsklasse C stor og D) er der krav om segmentoplysninger Endvidere er der ikke krav om, at nettoomsætning fremgår i mindre virksomheder (regnskabsklasse B og C mellem), idet der er mulighed for at sammendrage visse regnskabsposter, så nettoomsætningen indgår i bruttofortjeneste. 13

14 Vurdering af aktivitetsniveau Antal ansatte (i alt i virksomheden) fremgår af personalenoten. Dog ikke krav herom for mindre virksomheder (regnskabsklasse B) Dvs., overvej i udbudsmaterialet at spørge om, hvad udbudsgiver har af nettoomsætning inden for præcist det område, der udbydes, og hvor mange medarbejdere der er tilknyttet området. 14

15 Vurdering af levedygtighed (soliditet og likviditet) Har tilbudsgiver finansiel kapacitet, så det er sandsynligt, at tilbudsgiver ikke er nødsaget til at stoppe driften i kontraktsperioden? En række nøgletal der viser status for virksomhedens økonomi og udvikling. Her er et par gængse, der er relativt simple at beregne: Soliditetsgrad: egenkapital/aktivsum: Viser hvor stor en andel af de bogførte aktiver, som er egenfinansieret Som udgangspunkt - jo højere soliditetsgrad jo mindre risiko for, at virksomheden kan få udfordringer med at fortsætte (og dermed ikke opfylde udbudt kontrakt, der løber over en årrække). 15

16 Vurdering af levedygtighed (soliditet og likviditet) Finansiel gearing: Nettorentebærende gæld/egenkapital: Nettorentebærende gæld er rentebærende forpligtelser (f.eks. Bank-lån) fratrukket rentebærende aktiver (f.eks. likvider) Som udgangspunkt - jo højere gearing jo højere risiko for, at virk-somheden kan få udfordringer med at fortsætte (og dermed ikke opfylde udbudt kontrakt, der løber over en årrække). Pengestrømme fra driftsaktivitet: Fremgår af eventuel pengestrømsopgørelse: Kun krav om pengestrømsopgørelse for større virksomheder (regnskabsklasse C og D), og datterselskaber kan undlade udarbejdelse, hvis moderselskabet udformer en på koncernplan Giver et indtryk af, om den daglige drift generere positiv likviditet, og dermed om virksomheden på sigt kan få udfordringer med at fortsætte (og dermed ikke opfylde udbudt kontrakt, der løber over en årrække). 16

17 Vurdering af levedygtighed (soliditet og likviditet) Overskudsgrad: Resultat før skat og renter/nettoomsætning: Fordrer at nettoomsætning fremgår af årsregnskabet, jf. ovenfor Viser rentabiliteten i virksomheden og dermed om den er levedygtig på længere sigt. Bør sammenligne nøgletal over en årrække, så udviklingsretning og hastighed kan vurderes Læs note om eventualforpligtelser igennem. Her kan "gemme" sig store beløb/forhold. 17

18 Vurdering af investeringspotentiale Kan virksomheden løfte finansiering af nødvendige investeringer for at overholde den kommende kontrakt? (f.eks. skraldebiler, maskiner, ambulancer m.v., dvs. ikke altid relevant) Der kan ses på følgende: Investeringsbehov afledt af kontrakten/historiske investeringer: Investeringsbehov skønnes - f.eks. 50 ambulancer X skønnet købspris Historiske investeringer kan ses som tilgang i anlægsnoten Som udgangspunkt - jo højere faktoren "Investeringsbehov afledt af kontrakten/historiske investeringer" er, jo større "mundfuld" er det for tilbudsgiver at opfylde kontrakten. 18

19 Vurdering af investeringspotentiale Frie midler, der muligvis kan bruges til nødvendige investeringer: Fremgår af balancen som likvider og korte værdipapirer Kun en indikation, likvider skal jo også bruges til driften Herudover kan virksomheden have tilsagn fra ejere eller bank m.v. om ekstra finansiering - det tager ovenstående beregninger ikke hensyn til. Bør sammenligne nøgletal over en årrække, så udviklingsretning og hastighed kan vurderes. 19

20 Begrænsninger Informationsværdien i et årsregnskab har en række begrænsninger, som betyder, at det bør overvejes at indhente andre oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet: Regnskabstallene i nyeste årsregnskab kan være næsten 1½ år gamle. Virksomheden kan dags dato have en helt anden økonomi. Overvej alternative kilder, f.eks. nyere soliditetserklæring fra bankforbindelse eller garanti Regnskabstallene siger ikke nødvendigvis noget om fremtiden Ofte kan omsætning/aktivitetsniveau ikke udledes for den aktivitet, som er i udbud. Overvej at indhente oplysninger herom separat Hvis tilbudsgiver er nystartet, foreligger ikke et årsregnskab, som kan bruges. 20

21 Begrænsninger Et årsregnskab er ikke en "eksakt videnskab". - To identiske virksomheder kan f.eks. godt have vidt forskellig egenkapital afhængig af den valgte anvendte regnskabspraksis. Hvis der anvendes forskellig anvendt regnskabspraksis i to virksomheder, kan sammenligning uden videre være misvisende. 21

22 Opsummering Husk at årsregnskabet skal være for det selskab, der i givet fald vil blive indgået kontrakt med (ikke et moderselskab) Årsregnskab bør være revisorpåtegnet Gennemgå revisorpåtegning - forbehold? Supplerende oplysninger? Læse hele ledelsesberetningen - omtale af udfordringer med at fortsætte drift? Tjek at gængs regnskabs-framework er anvendt (ÅRL, IFRS). Er praksis ændret - egenkapitalpostering 22

23 Opsummering Vurder aktivitetsniveau - formentlig brug for supplerende oplysninger Vurder levedygtighed, hvis kontrakt har længere løbetid. Soliditet/likviditet - nøgletal Vurder virksomhedens mulighed for at foretage eventuelle nødvendige investeringer Tag højde for de begrænsninger, der er i informationsværdien i årsregnskaber og overvej, om supplerende oplysninger el.lign. bør indhentes. Regnskabsanalyse kan hurtigt blive kompliceret spørg evt. i økonomiafdeling eller kommunens revisor hvis spørgsmål opstår 23

24 Kontaktinfo Michael N.C. Nielsen Partner, statsaut. revisor KPMG Borups Allé Frederiksberg Direkte: Mobil:

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER)

RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) RAPPORT OM REVISIONSPLIGTEN FOR B-VIRKSOMHEDER (SMÅ SELSKABER) Marts 2005 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning... 4 Kapitel 2. Sammendrag... 6 Kapitel 3. Karakteristik af små erhvervsdrivende danske

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S.

Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S. Grundlæggende økonomi og regnskabsforståelse Statsautoriseret revisor Lasse Nejsum Kvist & Jensen, Statsautoriserede revisorer A/S Januar 2012 Program Inden frokost Kort præsentation af Kvist & Jensen

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere