LOFT VÆG & 2 års garanti W 867 E DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOFT VÆG & 2 års garanti W 867 E DK"

Transkript

1 VÆG & LOFT 2 års garanti W 867 E DK

2 / /

3 c d W 867 E e A B f

4 g h i 1 2 A B C j cm A B C

5 k A 11B 12 C A 13 11B 14 15

6 l

7 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver omhyggelig rengøring og pleje for at fungere perfekt. Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug, og husk at følge sikkerhedsanvisningerne. Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug. Forklaring af de anvendte symboler Dette symbol gør opmærksom på en potentiel fare for dig eller apparatet. Under dette symbol finder du vigtige oplysninger om, hvordan du undgår personskader og skader på apparatet. Fare for elektrisk stød i Angiver gode råd ved anvendelsen samt andre særligt nyttige henvisninger. Undlad at sidde eller stå på apparatet. Fare for væltning og brud! Apparater og tilbehør, der er mærket med dette symbol, er egnet til forarbejdning med tyndtflydende materialer, som f.eks. lakker, lasurer osv. Apparater og tilbehør, der er mærket med dette symbol, er egnet til forarbejdning med indvendig vægmaling (dispersioner og latexfarver). Generelle sikkerhedsanvisninger Vigtigt! Det er vigtigt, at du læser samtlige anvisninger. Hvis du ikke omhyggeligt følger de nedenfor anførte anvisninger, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Ordet "elværktøj" bruges i det efterfølgende om elnet-drevet elværktøj (med netledning) og batteridrevet elværktøj (uden netledning). 1. Arbejdspladsen Hold arbejdsområdet rent og ryddeligt. a) Uorden og uoplyste arbejdsområder kan medføre uheld. 1

8 DK W 867 E 2 b) Undlad at arbejde med apparatet i områder med eksplosionsfare, hvor der befinder sig brændbare væsker, gasser eller støv. Elværktøjer danner gnister, der kan antænde støv eller dampe. c) Sørg for, at der ikke er børn eller andre personer i nærheden under arbejde med elværktøjet. Hvis du bliver distraheret i arbejdet, kan du risikere at miste kontrollen over apparatet. 2. Elektrisk sikkerhed a) Apparatets tilslutningsstik skal passe i stikdåsen. Stikket må ikke ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundne apparater. Uforandrede stik og passende stikdåser reducerer risikoen for elektriske stød. b) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som rør, varmeapparater, komfurer og køleskabe. Der er forhøjet risiko for elektriske stød, når din krop er forbundet til jord. c) Sørg for, at apparatet ikke udsættes for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk apparat, forøges risikoen for et elektrisk stød. d) Undlad at bære eller ophænge apparatet i ledningen og at trække i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter og apparatets bevægelige dele. Beskadigede ledninger eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektriske stød. e) Hvis du arbejder med et elværktøj i det fri, må du kun bruge forlængerledninger, der også er godkendt til udendørs brug. Hvis du bruger en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug, reduceres risikoen for elektriske stød. 3. Personlig sikkerhed a) Vær opmærksom på, hvad du foretager dig, og udvis almindelig sund fornuft, når du arbejder med elværktøj. Undlad at bruge apparatet, når du er træt, eller hvis du er påvirket af narkotika eller alkohol eller har taget medicin. Ét øjebliks uopmærksomhed ved brugen af apparatet kan medføre alvorlige skader. b) Bær personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille. Brug af personligt beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn - afhængigt af værktøjstype og brugen af værktøjet - reducerer risikoen for skader. c) Undgå utilsigtet idrifttagning. Sørg for, at kontakten står på "FRA", før du sætter stikket i stikkontakten. Hvis du har fingeren på kontakten, når du bærer apparatet, eller når du slutter apparatet til elnettet, kan det medføre ulykker. d) Fjern indstillingsværktøjer eller skruenøgler, før du tænder for apparatet. Et værktøj eller en nøgle, der befinder sig i en roterende del af apparatet, kan medføre personskader. e) Kend dine egne begrænsninger. Sørg for, at apparatet står sikkert, og sørg for, at ligevægten opretholdes. På den måde kan du bedre kontrollere apparatet

9 i uventede situationer. f) Sørg for at have tøj på, der passer til omstændighederne. Bær ikke løstsiddende tøj og smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Bevægelige apparatdele kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker og langt hår. DK g) Dette apparat er ikke beregnet til at blive betjent af personer (herunder også børn) med reduceret fysisk, sensorisk eller mental formåen eller med manglende erfaring og/eller viden. Disse personer skal af hensyn til deres egen sikkerhed have instruktion i betjeningen eller få hjælp af en kvalificeret person. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. 4. Vær forsigtig, når du arbejder med elværktøj a) Undlad at overbelaste apparatet. Brug den type elværktøj, der er beregnet til det pågældende arbejde. Hvis du bruger det rigtige elværktøj, arbejder du bedre og mere sikkert i det angivne effektområde. b) Undlad at bruge elværktøjet, hvis dets kontakt er defekt. Et elværktøj, der ikke længere kan tændes eller slukkes, er farligt og skal repareres. c) Træk stikket ud af stikkontakten, før du foretager indstillinger på apparatet, skifter tilbehørsdele eller lægger apparatet væk. På den måde sikrer du, at apparatet ikke starter utilsigtet. d) Sørg for at opbevare elværktøjet uden for børns rækkevidde, når det ikke bruges. Du må ikke lade personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller ikke har læst disse anvisninger, bruge apparatet. Elværktøjer er farlige, hvis de bruges af personer, der ikke har erfaring med at bruge dem. e) Vedligehold apparatet omhyggeligt. Kontrollér, om apparatets bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, om der er dele, der er gået i stykker eller på anden vis er defekte, så apparatets funktion er forringet. Sørg for, at beskadigede dele repareres, før apparatet anvendes. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdte elværktøjer. f) Brug elværktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. i overensstemmelse med disse anvisninger og som foreskrevet for det pågældende apparat. Udfør arbejdet i overensstemmelse med arbejdsbetingelserne og de aktiviteter, der skal udføres. Brug af elværktøj til andet end det, værktøjet er beregnet til, kan føre til, at der opstår farlige situationer. 5. Service a) Apparatet må kun repareres af kvalificerede fagfolk og kun med originale reservedele. På den måde sikres det, at apparatets sikkerhed ikke på nogen måde forringes. b) Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, så eventuelle farer undgås. 3

10 DK W 867 E Sikkerhedsanvisninger for sprøjtepistoler VIGTIGT! EKSPLOSIONSFARE! Maling/lak med et flammepunkt på under 21 C må ikke opbevares i basisapparatet! Maling/lak må kun opbevares i basisapparatet i lufttætte lukkede beholdere! Maling/lak, der løber ud i basisapparatet, skal straks fjernes og tørre ud før brug! Under brug må der ikke opbevares opløsningsmiddelholdig maling/lak i basisapparatet! Vigtigt! Brug åndedrætsværn: Farvetåge og opløsningsmiddeldampe er sundhedsskadelige. Arbejd kun i godt ventilerede rum eller ved kunstig ventilation. Det anbefales at bære arbejdstøj, beskyttelsesbriller, høreværn og handsker. Vigtigt! Fare for personskader! Ret ikke sprøjtestrålen mod mennesker eller dyr. Med sprøjtepistolen må der kun sprøjtes lak, opløsningsmidler og andre væsker med et flammepunkt på 21 C eller højere (se oplysningerne på dåsen. Godkendt til fareklasse A II og A III). Sprøjtepistolerne må ikke bruges til sprøjtning af brændbare stoffer. Sprøjtepistolerne må ikke rengøres med brændbare opløsningsmidler, hvis flammepunkt er under 21 C. Vær opmærksom på farer, som det sprøjtede stof kan forårsage, og læs mærkaterne på beholderne eller producentens anvisninger vedrørende brug af produktet. Undlad at sprøjte med stoffer, hvis brugsrisici ikke er kendte. Sprøjtepistolerne må ikke anvendes på driftssteder, der er omfattet af eksplosionsbes kyttelsesdirektivet. For at undgå eksplosionsfare ved sprøjtearbejde skal man sørge for en god naturlig eller kunstig ventilation. Ved sprøjtning må der ikke være antændelseskilder i omgivelserne som f.eks. åben ild, tændte cigaretter, gnister, glødetråde, meget varme overflader osv. Vær opmærksom på, at apparatet ikke indsuger dampe fra opløsningsmidlerne. Undgå at sprøjte på apparatet! Sprøjtepistolen er ikke noget legetøj. Lad derfor ikke børn håndtere eller lege med sprøjtepistolen. Før alt arbejde på sprøjtepistolen skal du trække netstikket ud af stikkontakten. Tildæk flader, der ikke skal sprøjtemales. Vær under arbejdet opmærksom på, at farvetåge kan transporteres over større afstande, f.eks. med vinden, og at der derved kan forårsages skader. Apparatet må kun anvendes med en funktionsdygtig ventil. Stop med at bruge apparatet, hvis der stiger maling op i lufttilførselsslangen (fig. 11A, pos. 14)! Afmonter lufttilførselsslange, ventil og membran, rengør delene, og udskift om nødvendigt membranen. Læg ikke sprøjtepistolen ned, når der er maling i. Apparatet er udstyret med en termosikring, som deaktiverer apparatet i tilfælde af overophedning. I så fald skal du slukke for apparatet, tage netstikket ud og lade apparatet afkøle i mindst 30 minutter. Find årsagen til overophedningen, f.eks. bukket slange, snavset luftfilter, tildækket slids til luftindtag 4

11 DK Med originalt WAGNER-tilbehør og -reservedele er der garanti for, at alle sikkerhedsforskrifter er opfyldt. Maks. viskositet: Max. sprøjtemængde Indendørsvægmaling Lak, lasurer og meget mere Tekniske data 170 DIN-s 375 ml/min 200 ml/min Spænding: V ~ Effektforbrug: Forstøvningseffekt: Dobbeltisolering: Støjniveau: Vibrationsniveau: Luftslangelængde: Vægt: 570 W 130 W 80 db (A) < 2,5 m/s² 3,5 m ca. 6,3 kg Beskrivelse (Fig. 1+2) 1) Luftkappe 2) Dyse 3) Omløbermøtrik 4) Pistol Perfect Spray 5) Aftrækkerbøjle 6) Mængderegulering 7) Pistolgreb 8) Luftmængderegulering 9) Tænd/sluk-kontakt 10) Luftslange 11) Bærehåndtag 12) Låg 13) Underdel 14) Hovedafbryder 15) Lukning 16) Beholder 17) Pistolholder 18) Ventil 19) Lufttilførselsslange 20) Pistol WallPerfect 21) Luftslangetilslutning 22) Fastgørelse til radiator-/detaljeforsats (tilbehør) 23) Opbevaringsrum til smådele 24) Låg luftfilterrum 25) Luftfilter 26) Ledningstylle 27) Netledning 28) Holder ti luftslange 29) Opbevaringsrum til forsatser 30) Rørepind 31) Påfyldningstragt 5

12 DK W 867 E Anvendelsesområde Med W867 kan der forarbejdes et stort antal overfladebelægningsmaterialer. Ved anvendelse af forskellige belægningsmaterialer skal der anvendes forskellige sprøjtehoveder: Sprøjtemaling/-lak Tyndtflydende belægningsmaterialer: Opløsningsmiddelholdige og vandbaserede lak ker, lasurer, grundere, 2-komponent-lak ker, klarlak, dæklak til køretøjer, bejdser og træbeskyttelsesmidler Indendørsvægmaling (dispersioner og latexfarver) Pistol Perfect Spray (antracit) WallPerfect (hvid) Anvendelig maling/lak Indendørsvægmaling (dispersioner og latexfarver) Opløsningsmiddelholdige og vandbaserede lakker, lasurer, grundere, 2-komponent-lakker, klarlak, dæklak til køretøjer, bejdser og træbeskyttelsesmidler. Maling/lak, der ikke kan anvendes Materialer indeholdende stærkt slibende bestanddele, facademaling, lud og syreholdige sprøjtematerialer. Maling/lak med et flammepunkt under 21 C Forberedelse af arbejdsstedet (ved indvendig vægmaling) Dæk alle overflader og genstande af, som ikke skal males, eller fjern dem fra arbejdsstedet. Silicatmaling ætser glas- og keramikoverflader ved kontakt! Alle sådanne overflader skal derfor ubetinget afdækkes komplet. Forberedelse af maling/lak a) Ved tyndtflydende belægningsmaterialer Med den medfølgende pistol kan du sprøjte med maling, lak og lasurer ufortyndet eller let fortyndet. Detaljerede oplysninger findes i det tekniske datablad fra farveproducenten. 1.Rør malingen/lakken op, og kom den nødvendige mængde i farvebeholderen. 6

13 DK Anbefalinger om fortynding Sprøjtemaling/-lak Lasurer ufortyndet Træbeskyttelsesmidler, bejdser, olier, desinfektionsmidler, plantebeskyttelsesmidler ufortyndet Vandopløselige og opløsningsmiddelholdige lakfarver, grundere, autolak, tykke lasurer fortyndes 0-10 % 2. Hvis gennemstrømningsmængden er for lav, skal du fortynde 5-10 % gradvist, indtil gennemstrømningsmængden svarer til dine krav b) Ved indvendig vægmaling i Sprøjtemateriale ved minimum stuetemperatur (f.eks. fortyndet med varmt vand) fører til et bedre sprøjteresultat. OBS! Sprøjtemateriale må ikke opvarmes til mere end 40 C. Med den medfølgende pistol kan vægmaling til indervægge påføres ufortyndet og let fortyndet. Detaljerede oplysninger findes i det tekniske datablad fra farveproducenten. 1. Rør materialet grundigt op, og fortynd det, som anbefalet anbefalet (brug gerne en omrører). Anbefalinger om fortynding Sprøjtemaling/-lak Loft- og vægmaling til indendørs brug fortyndes 10 % 2. Hvis farvemængden også er for lille ved maksimal mængdeindstilling, fortyndes malingen i intervaller af 5-10 %, indtil mængden svarer til dit behov. Idrifttagning Sørg for, at netspændingen stemmer overens med angivelsen på apparatets typeskilt, før du slutter apparatet til elnettet. VIGTIGT: Undlad at sidde eller stå på apparatet. Fare for væltning og brud! 1. Sænk altid bærehåndtaget i låget, før du åbner låget. Tryk i den forbindelse på begge sider af låsen. 2. Åbn lukningen (fig. 1, pos. 15), og vip låget på apparatet op. Åbn holderen til luftslangen (fig. 2, pos. 28). Tag luftslangen ud, og slut den til luftslangetilslutningen (fig. 3). Luk holderen til luftslangen igen. 3. Rul netledningen ud, og skub ledningstyllen ind i udsparingen. (Fig. 4) VIGTIGT: Luk ikke låget, hvis ledningstyllen ikke er korrekt fastgjort. I modsat fald kan netledningen bliver ødelagt! Tag forsatsen ud af opbevaringsrummet. Skru beholderen af forsatsen. Juster sugerøret. (Fig. 5) 7

14 DK W 867 E Når sugerøret sidder korrekt, kan næsten hele beholderens indhold udsprøjtes. Ved arbejde på liggende genstande: Drej sugerøret fremad. (Fig. 5A) Sprøjtearbejde på genstande over hovedhøjde: Drej sugerøret bagud. (Fig. 5B) i For at lette påføringen af materialer på lofter og liggende genstande anbefaler vi det 60 cm lange HVLP-forlængergreb. (Best.-nr ) 6. Stil på beholderen på et papirunderlag, og fyld den klargjorte maling/lak i. Skru beholderen fast på forsatsen. 7. Forbind pistolens forreste del med pistolgrebet. (Fig. 6) 8. Luk låget på apparatet, og vip bærehåndtaget opad. Pistolholderen er nu tilgængelig. 9. Sæt sprøjtepistolen på pistolholderen på apparatet. 10. Apparatet må kun stilles på en plan og ren overflade. Ellers kan der blive suget støv osv. ind i apparatet. 11. Aktiver hovedafbryderen på apparatet. (Fig. 1, pos. 14) 12. Tag sprøjtepistolen af holderen, og ret den mod sprøjteemnet. 13. Tryk på tænd/sluk-knappen på pistolgrebet. (Fig. 7, pos. 2) På sprøjtepistolen kan der alt efter anvendelse og genstand indstilles tre forskellige sprøjtestråleformer. Sprøjtebillede, oversigt Fig. 8 A = lodret fladstråle til vandrette flader Fig. 8 B = vandret fladstråle til lodrette flader Fig. 8 C = rundstråle til hjørner og kanter samt svært tilgængelige steder Indstilling af det ønskede sprøjtebillede (fig. 9) Løsn omløbermøtrikken (1) let, og drej luftkappen (2) i den ønskede sprøjtebilledposition (pil). Spænd derefter omløbermøtrikken igen. ADVARSEL! Fare for personskader! Træk aldrig i aftræksbøjlen under indstillingen af luftkappen. Indstilling af sprøjtemængde (fig. 7, pos. 3) Bestem materialemængden ved at dreje på regulatoren på pistolens aftræksbøjle. - drej mod venstre mindre materialemængde + drej mod højre større materialemængde Indstilling af maling/lak-mængde (fig. 7, pos. 1) Afhængigt af viskositeten (tykkelsen) af den maling/lak, der skal sprøjtes, og egenskaberne af det emne, der skal bearbejdes, kan det være en fordel at variere luftmængden. Meget tyndtflydende maling/lak som f.eks. vandholdige lasurer må ikke forstøves med den maksimale luftmængde. Det er en god ide at reducere luftmængden og derved minimere sprøjtetågen. Dette gælder også for brugen af pistol til små mængder og pistol med 8

15 DK radiatordyse (tilbehør). - Drej mod venstre mindre luftmængde + Drej mod højre større luftmængde Sprøjteteknik a) Ved tyndtflydende belægningsmaterialer Sprøjteresultatet afhænger af, hvor glat og ren overfladen er før sprøjtningen. Sørg derfor for at forbehandle overfladen omhyggeligt og for at holde den fri for støv. Tildæk flader, der ikke skal sprøjtemales. Tildæk gevind og lignende på den genstand, der skal males. Det er en god idé at gennemføre en sprøjteprøve på karton eller en i lignende overflade for at finde frem til den passende mængde maling/ lak og luft og det optimale sprøjtebillede. Vigtigt: Start uden for sprøjtefladen, og undgå afbrydelser inden for sprøjtefladen. Det er en god idé at gennemføre en sprøjteprøve på karton eller en lignende overflade for at finde frem til den passende indstilling af sprøjtepistolen. Sprøjtebevægelsen bør ikke udgå fra håndleddet, men fra armen. På den måde sikres konstant den samme afstand mellem sprøjtepistol og flade under sprøjtningen. Vælg en afstand på 5-15 cm afhængigt af den sprøjtestrålens ønskede bredde. Fig. 10 A: KORREKT ensartet afstand til objektet Fig. 10 C: FORKERT forskellig afstand giver uensartet lakering Bevæg sprøjtepistolen op, ned og til siderne i ensartede bevægelser, alt efter fordelingsbilledeindstilling. Hvis du bevæger sprøjtepistolen i ensartede bevægelser, får overfladen en mere ensartet kvalitet. Rengør dysen og luftkappen med opløsningsmiddel eller vand for at fjerne rester af maling/lak. b) Ved indvendig vægmaling Tildæk flader, der ikke skal males. Det er en god idé at gennemføre en sprøjteprøve på karton eller en i lignende overflade for at finde frem til den passende mængde maling/ lak og luft og det optimale sprøjtebillede. Vigtigt: Begynd i kanten af den flade, der skal sprøjtes. Begynd først med sprøjtebevægelsen, og tryk så på aftrækkerbøjlen. Undgå afbrydelser inden for den flade, der skal sprøjtes. For at du kan gøre dig fortrolig med betjeningen af sprøjtemalingsapparatet, er dette vedlagt en øvelsesplakat med simple øvelser. Det er en god idé at gennemføre en sprøjteprøve på karton eller en lignende overflade for at finde frem til den passende indstilling af sprøjtepistolen. 9

16 DK W 867 E Sprøjtebevægelsen bør ikke udgå fra håndleddet, men fra armen. På den måde sikres konstant den samme afstand mellem sprøjtepistol og flade under sprøjtningen. Vælg en afstand på cm (pistollængden er ca. 25 cm) afhængigt af den ønskede bredde på sprøjtestrålen (afstand = viftebredde). Fig. 10B: KORREKT ensartet afstand til objektet Fig. 10C: FORKERT forskellig afstand giver uensartet lakering Bevæg sprøjtepistolen op, ned og til siderne i ensartede bevægelser, alt efter sprøjtestrålens indstilling. Hvis du bevæger sprøjtepistolen i ensartede bevægelser, får overfladen en mere ensartet kvalitet. Rengør dysen og luftkappen med vand eller opløsningsmiddel for at fjerne rester af maling/lak. i i Sprøjt på kryds ved dårligt dækkende farve eller stærkt sugende underlag (fig. 13). Indendørs vægmaling i kraftige farver skal påføres mindst to gange (lad først det første lag maling tørre). På denne måde opnås der et dækkende lag. Arbejdsafbrydelse op til 4 timer Sluk for apparatet. Ved længere pauser skal beholderen udluftes ved kort at åbne og lukke låget. Efter en afbrydelse af arbejdet skal dyseåbningerne renses. Ved arbejde med 2-komponents-lak skal apparatet rengøres med det samme. Rengøring og foranstaltninger efter arbejdet Farvepåføringsapparatet skal rengøres grundigt for at kunne fungere korrekt. Der kan ikke gøres krav gældende for skader, der skyldes manglende eller forkert rengøring. 1) 1. Sluk for apparatet. 2) Adskil pistolen. Tryk tappen (fig. 6 klik ) let ned. Drej pistolens forreste del og pistolgrebet mod hinanden. 3) VIGTIGT: Du må aldrig holde pistolgrebet under vand eller dyppe den i andre former for væskehuset må kun rengøres med en vædet klud. 4) Skru beholderen af. Tøm den resterende maling/lak tilbage i dåsen. 5) Rengør på forhånd beholder og stigerør med en pensel. Rengør udluftningsboringen. (Fig. 11, pos. C) 6) Fyld opløsningsmiddel eller vand i beholderen. Skru beholderen på. Brug kun opløsningsmidler med et flammepunkt over 21 C. 7) Sæt pistolen sammen igen (fig. 6). 8) Tænd for apparatet, og sprøjt opløsningsmiddel eller vand i en beholder eller på et stykke stof. 9) Gentag ovenstående forløb, indtil der kommer klart opløsningsmiddel eller vand ud af dysen. 10) Sluk for apparatet på hovedafbryderen, og adskil pistolen. 11) Skru beholderen af, og tøm den. Træk stigerøret af sammen med beholderpakningen. 10

17 DK VIGTIGT! Rengør aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med spidse metalliske genstande. Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod opløsningsmidler. Læg dem ikke i opløsningsmidler, men tør dem kun af. 12) Træk lufttilførselsslangen (fig. 11A, pos. 13) øverst af pistolen. Løsn ventildækslet (14). Tag membranen (15) ud. Rengør alle dele grundigt. 13) Skru omløbermøtrikken af, og tag luftkappe og dyse af. Rengør luftkappe, dysepakning og dyse med pensel og opløsningsmiddel eller vand. (Fig. 11, pos. 4) 14) Rengør sprøjtepistol og beholder udvendigt med en klud, der er vædet med opløsningsmiddel eller vand. 15) Sæt atter delene sammen (se under Montage ). Montage Apparatet må kun anvendes med intakt membran (fig. 11A, pos. 15). Sæt membranen med stiften opad på ventilens underdel. Se i den forbindelse også markeringen på pistolen. Sæt forsigtigt ventildækslet på, og spænd det. Sæt lufttilførselsslangen på ventildækslet og på niplen på pistolen.skub dysepakningen (fig. 11, pos. 4) ind i dysen med noten (slidsen) fremad (fig. 11B). Sæt dysen på pistolen, og drej den hen i den rette position. Sæt luftkappen på dysen, og spænd omløbermøtrikken. Sæt beholderpakningen på stigerøret nedefra og op over kraven. Drej i den forbindelse beholderpakningen lidt. Sæt stigerøret med beholderpakning i pistolen. Reservedelsliste (fig. 11) Pos. Benennung Best. Nr. 1 Omløbermøtrik (Perfect Spray) Omløbermøtrik (WallPerfect) Luftkappe (Perfect Spray) Luftkappe (WallPerfect) Dyse (Perfect Spray) Dyse (WallPerfect) Dysepakning (Perfect Spray) Dysepakning (WallPerfect) Perfect Spray-pistol komplet inkl. 600 ml beholder WallPerfect-pistol komplet inkl ml beholder Pistolgreb med luftslange Holder til luftslange Låg luftfilterrum Luftfilter Beholder, 600 ml, med låg Sugerør (Perfect Spray) Sugerør (WallPerfect) Beholderpakning (Perfect Spray) Beholderpakning (WallPerfect) Lufttilførselsslange Ventildæksel Membran

18 DK W 867 E Reservedelsliste (fig. 11) 16 Glidefedt Lukning O-ring forsats O-ring luftslange Beholder, 1300 ml, med låg Rørepind Påfyldningstragt (3x) Vedligeholdelse Vigtigt! Brug aldrig apparatet uden luftfilter, da der ellers kan blive suget smuds ind i apparatet, hvilket kan forringe apparatets ydelse. Undlad at opbevare genstande i luftfilterrummet. Udskift luftfilteret, alt efter hvor snavset det er Tag stikket ud af stikkontakten. Åbn låget til luftfilterrummet (fig. 12). Læg nyt luftfilter ind i rummet. Luk låget til luftfilterrummet igen. For at lette montering af pistolen skal du efter rengøring påføre O-ringen på pistolens forreste del (fig. 11, pos. 18) og O-ringen på luftslangens stikforbindelse (fig. 11, pos. 19) et godt lag glidefedt (medfølger). Opbevaring Løsn slangen, og læg pistolgrebet ind i låget ved opbevaring. Det nye CLICK&PAINT SYSTEM med mange forsatser og ekstra tilbehør giver dig det rette værktøj til alle opgaver. Tilbehør (medfølger ikke) Betegnelse Best.-nr. HVLP-forlængergreb Til enklere påføring på lofter og liggende genstande Beholder, 800 ml, med låg Forhindrer, at malingen tørrer ud, og at opløsningsmidlet fordamper Pistol Brilliant inkl. 600 ml beholder Optimeret dyse og lufttilførsel giver elegante lakeringsresultater Pistol Perfect Spray inkl. 800 ml beholder For hurtigt farveskift. Til mellemstore og større objekter og møbler Pistol til små mængder inkl. 250 ml beholder Til filigrane genstande, detaljerede og kreative opgaver Pistol Perfect Spray inkl ml beholder Hurtig sprøjtemaling af større objekter som f.eks. træhuse, garageporte etc Pistol med radiatordyse med forlænger inkl. 600 ml beholder Til svært tilgængelige steder, f.eks. radiatorer, skabshjørner, nicher etc WallPerfect-pistol inkl ml beholder Til påføring af indendørs væg- og loftmaling Vi anbefaler, at WallPerfect-sprøjtedysen ikke anvendes sammen med W 550/W560/W

19 DK Du kan finde yderligere oplysninger om WAGNERs sortiment til renoveringsarbejde på wagner-group.dk Bortskaffelse Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Vigtig information vedrørende produktansvar! På grund af et EU-direktiv, der trådte i kraft den hæfter producenten kun for sit produkt, når alle delene stammer fra producenten eller er godkendt af denne, eller hvis apparaterne er monteret korrekt og blevet anvendt korrekt. Ved anvendelse af ikkeoriginale eller ikke-godkendte reservedele kan garantien bortfalde helt eller delvist. Afhjælpning af fejl Fejl Årsag Afhjælpning Der kommer ikke maling/lak ud af dysen. Dyse tilstoppet Indstillingsskruen til Rengøring Drej mod venstre (+) sprøjtemængde er skruet for langt til højre (-) Der er ikke noget tryk i Spænd beholderen fast beholderen Beholderne er tom Efterfyld Stigerøret er løst Sæt fast Stigerøret er tilstoppet Rengøring Udluftningshullet er Rengør tilstoppet(fig. 12 C) Der drypper maling/lak fra dysen Rester af maling/lak på luftkappe, dyse eller nål Dysen sidder løst Dysepakningen er slidt Dysen er slidt Rengøring Spænd omløbermøtrik Udskiftning Udskiftning 13

20 DK W 867 E Fejl Årsag Afhjælpning Forstøvningen er for grov. Sprøjtemængden er for stor Indstillingsskrue til maling/ lak drejet for langt til Drej indstillingsskruen til sprøjtemængden til højre (-) venstre Dysen er tilstoppet Rengøring Malingen/lakken er for Fortynd mere tyktflydende Trykket i beholderen er for Spænd beholderen fast lavt Luftfilteret er meget snavset Udskiftning Luftmængden er for lille Drej luftmængdereguleringen til højre (+) Sprøjtepistolen pulserer Malingen/lakken danner løbere For meget sprøjtetåge (overspray) Maling i lufttilførselsslangen Apparatet fungerer ikke Dårlig dækevne på væggen Malingen/lakken i beholderen er opbrugt Dysepakningerne er slidte Luftfilteret er meget snavset Der er påført for meget maling/lak er for stor Der er påført for meget maling/lak Afstanden til sprøjteemnet Luftmængden er for stor Efterfyld Udskiftning Udskiftning Drej indstillingsskruen til sprøjtemængde mod højre (-) Reducer sprøjteafstanden Drej indstillingsskruen til sprøjtemængde mod højre (-) Drej luftmængdereguleringen mod venstre (-) Rengør membranen Udskrift membranen stikkontakten, og lad apparatet afkøle i 30 minutter, undgå at knække slangen, kontrollér luftfilteret, undgå at tildække indsugningsslidsen Membranen er snavset Membranen er defekt Apparatet er overophedet Tag stikket ud af Sprøjtemateriale for koldt Stærkt sugende underlag eller farve med dårlig dækevne Afstand for stor Opvarm sprøjtematerialet (maks. indtil 40 C) Sprøjt på kryds (fig. 13) Nærmere til objektet 14

21 DK 2 års garanti Garantien gælder i 2 år regnet fra købsdatoen (kvittering). Den omfatter og er begrænset til gratis udbedring af mangler, der beviseligt kan henføres til brugen af fejlbehæftede materialer ved fremstillingen eller fejl ved monteringen, eller gratis udskiftning af defekte dele. Ved brug eller ibrugtagning samt monteringsarbejder eller reparationer, som er udført på egen hånd, og som ikke er beskrevet i vores betjeningsvejledning, bortfalder garantien. Dele, der er udsat for slitage, er ligeledes ikke dækket af garantien. Garantien dækker ikke ved erhvervsmæssig brug af apparatet. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at afgøre, om det fremsatte krav er berettiget. Garantien bortfalder, hvis apparatet er blevet åbnet af andre end WAGNERs servicepersonale. Transportskader, vedligeholdelsesarbejder samt skader og fejl som følge af manglende vedligeholdelse er ikke dækket af garantien. Ved krav om garantiydelse kræver vi bevis for køb af apparatet i form af original kvittering. I det omfang det er muligt inden for lovens rammer, udelukker vi ethvert erstatningsansvar for person-, ting- eller følgeskader, især hvis apparatet er anvendt til andet end det i betjeningsvejledningen beskrevne formål, eller hvis det er taget i brug i strid med betjeningsvejledningen eller istandsat eller repareret af en ikke sagkyndig person. Reparationer eller istandsættelsesarbejder, der går ud over, hvad der er beskrevet i betjeningsvejledningen, skal udføres på fabrikken. Hvis du ønsker at gøre et garantikrav gældende, eller hvis en reparation er påkrævet, kan du henvende dig til den forhandler, som du har købt apparatet af. 15

22 DK W 867 E DK CE konformitetserklæring Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende bestemmelser: 73/23/EWG, 89/336 EWG; 2002/95/EG; 2002/96/EG. Anvendte harmoniserede normer: EN : 2002, EN : 2001, EN /2005, EN :2001, EN :2004 J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 W. van der Hoeven i. V. J. Ulbrich D Markdorf Managing Director Development Manager 16

23 DK 17

24 DK W 867 E D J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D Markdorf Hotline 0180/ /75 44/ B Wagner Spraytech Belgie Veilinglaan Meise-Wolvertem +32/2/ /2/ F Wagner France S.a.r.l. Parc de Gutenberg - Bâtiment F8 8 voie la Cardon Palaiseau Cedex DK/S Wagner Spraytech Scandinavia A/S Helgeshøj Allé 28 DK-2630 Tåstrup +45/ / CZ M.A.T Ltd. Na Roudne Plzen E J. Wagner Spraytech Ibérica S.A. Ctra. N-340, Km 1245, Molins de Rei (Barcelona) +34/93/ /93/ SLO Adresa servisa: GMA Elektromehanika d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 115, Ljubljana 1000/Slowenien +386(1)/ (1)/ H Magyarországi szerviz Hondimpex KFT. Kossuth L. u Mór +36(-22)/ (-22)/ CH J. Wagner AG Industriestraße Altstätten PL PUT Wagner Service ul. E. Imieli Swietochlowice +41/71/ /71/ SK NL Part. No /2010_RS Copyright by J.Wagner GmbH 18 Phobos Corporation Spol.r.o Stanicna 6, Sala Slowakei +421/31/ /31/ Wagner Spraytech Benelux B.V. Zoonebaan EC Utrecht +31/30/ /30/ GB Wagner Spraytech (UK) Ltd. The Coach House 2 Main Road Middleton Cheney OX17 2ND UK-Helpline p per minute (landline) +48/32/ /32/ HR Adresa servisa: EL-ME-HO Horvatinčićev put Rakov Potok/Kroatien / +385(-1) AUS Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd., Kevlar Close, Braeside, VIC 3195/Australia +61/3/ /3/ Vi tager forbehold for eventuelle fijl og ændringer.

Perfect Spray 1400 Forsats DK

Perfect Spray 1400 Forsats DK 2 års garanti Perfect Spray 1400 Forsats DK 15 8 1 2 3 4 6 5 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B Perfect Spray 1400 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti

Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti HVLP-forlængergreb DK 2 4 1 3 a 6 5 8 7 A OK 10 11 9 B NOT OK A B 2 1 3 DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, og gør dig fortrolig

Læs mere

Forsats til små mængder

Forsats til små mængder 2 års garanti Forsats til små mængder DK 1 2 1 A 3 4 6 5 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 16 Forsats til små mængder DK Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug,

Læs mere

Radiator-/detaljeforsats

Radiator-/detaljeforsats 2 års garanti Radiator-/detaljeforsats DK 1 1B 1A C 1A 15 1B 16 17 2 A C B 3 4 A B 5 A B 6 18 Radiator-/detaljeforsats DK Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug, og læs også betjeningsvejledningen

Læs mere

2 års garanti. HandiRoll 550

2 års garanti. HandiRoll 550 2 års garanti HandiRoll 550 DK HandiRoll 550 (a) (b) (a) g h i (a) (b) (c) (a) (b) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK...1-5 ++...6 DK GENERELLE ANVISNINGER Advarsel: Du må kun anvende HandiRoll 550 sammen med

Læs mere

2 års garanti W 560 DK

2 års garanti W 560 DK 2 års garanti W 560 W 560 8 6 5 4 3 1/2 7 9 11 12 10 A B W 560 A B 1 2 A B C W 560 A - + B A B W 560 9 8 7 5 4 3 2 1 6 B A C 10 11 12 A 13 B 14 15 W 560 Brugsanvisning Læs betjeningsvejledningen grundigt

Læs mere

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1

W 600 WoodPerfect DK 3 4 a b A B 5 6 2 1 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 600 WoodPerfect DK DK W 600 WoodPerfect 1 9 8 7 6 5 4 3 1/2 10 11 12 13 14 2 W 600 WoodPerfect DK 3 4 a A b B 5 6 2 1 DK W 600 WoodPerfect

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 687 E DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 687 E DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 687 E DK 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie W 687 E 10 9 8 7 6 5 4 3 1/2 18 17 11 16 12 13/14 15 19 20 21

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 560 Maritim

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 560 Maritim Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 560 Maritim DK DK W 560 Maritim 8 6 5 4 3 1/2 13 7 9 11 12 10 14 15 16 A B W 560 Maritim DK a b click 2 1 A B C DK W 560 Maritim + a -- b

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 867 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 867 E I-Spray DK A B C D 20-30 cm E Cover up! F 1 3 4 0-10% 1 3 3 2 3 1 + + 2330627_Testposter_W565.indd 1 11.06.12 10:01 1-4

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect W 625 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect W 625 I-Spray DK DK WallPerfect W 625 I-Spray 1 OVERBLIK 8 7 6 5 4 3 11 10 9 1/2 17 16 12 15 13 14 18 19 2 3 WallPerfect W 625 I-Spray

Læs mere

2 års garanti W 95 DK

2 års garanti W 95 DK 2 års garanti W 95 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug, og husk at følge sikkerhedsanvisningerne. Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. W 687 E I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 687 E I-Spray DK W 687 E I-Spray 10 9 8 7 6 5 4 3 1/2 18 17 11 16 15 13/14 12 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% 19 20 1

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper W 16 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper DK 4 X x 360 1 x 135 1. 2. 3. 5 6 7 A 8 9 80 2 Jahre Dampf-Tapetenablöser Garantie Steam wallpaper stripper 2 years Décolleuse

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 867

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 867 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti WallPerfect Flexio 867 DK A B C D 20-30 cm E Cover up! F 1 3 4 0-10% 1 3 3 2 3 1 + + 2330627_Testposter_W565.indd 1 11.06.12 10:01 1-4 Materialnr.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti Flexio 585 I-Spray Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Flexio 585 I-Spray OverBlIK 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect 5-5 cm A B C D + I-Spray 20-30 cm 9 E Cover 9 up! F - 4 20-30

Læs mere

2 års garanti. W 3500 Kit

2 års garanti. W 3500 Kit 2 års garanti W 3500 Kit DK W 3500 Kit 3 1 7 2 4 5 8 9 10 11 6 12 13 14 15 (a) (b) W 3500 Kit d e f g h i j W 3500 Kit k W 3500 Kit l 3 1 2 DK...1-9 W 3500 Kit + +... 10 W 3500 Kit DK Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. Tapetafdamper DTS 5800 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Tapetafdamper Driftsvejledningen er en del af apparatet. Gem den til senere brug! Læs hele betjeningsvejledningen grundigt igennem, før du

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 180 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

2 års garanti. WallPerfect I-Spray Pistol

2 års garanti. WallPerfect I-Spray Pistol 2 års garanti WallPerfect I-Spray 1300 Pistol DK a 1 2 3 4 5 6 7 1A 15 8 9 10 C 16 11 12 14 17 13 1 20-30 cm A B 1 2 3 4 5 4 3 2 1 DK Læs denne betjeningsvejledning, før pistolen tages i brug, og læs

Læs mere

WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA STANDARD PISTOL wagner-group.com a 15 8 7 1 A 1 2 3 1 B 4 5 6 1A 13 12 14 9 C 1B 2 10 3 4 11 A B 6 5 A B C Standard Pistol Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen

Læs mere

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING WOOD & METAL SPRAYER W 200 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com W 200 1 10 8 9 7 6 5 4 3 1/2 15 16 11 12 13 14 17 2 W 200 3 4 a A b B 5 W 200 6 7 1 2 A B C 8 9 a b 10 11 W 200

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 180 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 180 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT PISTOL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT PISTOL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA BRILLIANT PISTOL wagner-group.com a 15 8 1 2 3 4 5 6 1 A 12 7 1 B 1 A 13 C 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Brilliant Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug,

Læs mere

WOOD&METAL EXTRA DETAIL PISTOL. wagner-group.com

WOOD&METAL EXTRA DETAIL PISTOL. wagner-group.com WOOD&METAL EXTRA DETAIL PISTOL wagner-group.com a 1 2 1 A 3 4 5 6 15 12 8 1 B 7 1 A C 13 14 9 10 11 1 B 2 2 3 16 4 Detail Pistol Brugsanvisning Læs denne betjeningsvejledning, før forsatsen tages i brug,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning LOFT VÆG & 2 års garanti. WallPerfect W 665 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning LOFT VÆG & 2 års garanti. WallPerfect W 665 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning VÆG & LOFT 2 års garanti WallPerfect W 665 DK DK WallPerfect W 665 1 overblik 10 8 7 6 5 9 4 3 1/2 16 17 11/12 13 14 19 18 15 2 DK WallPerfect W 665 3 4 a

Læs mere

2 års garanti W 640 DK

2 års garanti W 640 DK 2 års garanti W 640 DK 1 3 4 5 6 1/2 7 8 9 12 11 13 10 2 a b 0209058 0050342 3 4 a b 5 6 A B 7 8 A B C 2 9 10 1 - + 11 5-15 cm 12 a b 13 A B 14 6 7 1 2 3 4 5 13 12 8 11 9 10 W 640 DK Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 140 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 140 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti W 140 P DK 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 8 10 DK Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt, der kræver

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. PowerRoll System Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti PowerRoll System DK a 3 1 4 6 5 8 7 9 2 10 11 12 13 14 A A B B A C A PowerRoll System B 1 1 1 2 1 1 4 2 3 5 10 9 7 8 6 11 12 DK HJERTELIG TAK

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 670 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 670 DK Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti 1 9 8 7 6 5 4 3 10 1/2 16 17 11/12 15 13 18 14 2 3 4 a A b B 5 6 7 1 2 8 9 a b 10 11 14 15 16 12 20 13 a 4 3 b 14 5 19 4 3 2 1 8 2 3 4 6 7 C

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

UNIVERSAL SPRAYER W 890 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

UNIVERSAL SPRAYER W 890 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING UNIVERSAL SPRAYER W 890 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING DK wagner-group.com A B C D 20-30 cm E Cover up! F 1 3 4 0-10% 1 3 3 2 3 1 + + 2330627_Testposter_W565.indd 1 11.06.12 10:01

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W1500 P

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W1500 P Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti DK Kort oversigt over kombinationsmulighederne for tilbehøret: Forklaring af de anvendte symboler i Dette symbol gør opmærksom på en potentiel

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer

En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Problemfri sprøjtemaling Et flottere hjem En sprøjtepistol til det hele: Vægmaling, lak, lasurer Make it your home. Skab dit eget hjem med sprøjtepistolerne PFS 2000, PFS 3000-2 og PFS 5000 E fra Bosch.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

WALL SPRAYER W 400 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

WALL SPRAYER W 400 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING WALL SPRAYER W 400 OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com W 400 a OVERBLIK 8 7 6 5 4 3 1/2 9 13 12 10 16 Testposter A B C D20-30 cm E Cover up! F 1-4 + 0-10% + 11 1 1 3 3 1 2 3

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW706 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3

POW404 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed... 3 5.4

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POW5102 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLFORKLARING... 3 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

UNIVERSAL SPRAYER W 570 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING

UNIVERSAL SPRAYER W 570 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING UNIVERSAL SPRAYER W 570 FLEXIO OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE DRIFTSVEJLEDNING wagner-group.com OVERBLIK a 8 9 7 6 5 4 3 /2 0 9 4 3 8 2 Testposter WallPerfect Flexio 585 I-Spray 5-5 cm A B C D + I-Spray

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere