Om avskriften av matrikkelutkastet fra 1723 for Smålenenes Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om avskriften av matrikkelutkastet fra 1723 for Smålenenes Amt"

Transkript

1 Om avskriften av matrikkelutkastet fra 1723 for Smålenenes Amt Transkriberingen er utført av medlemmer av Østfold historielag i regi av kilderegistreringskomiteen. Arbeidet er utført over en tidsperiode på flere år ble ferdigstilt i Eksaminasjonsprotokollen er transkribert fra mikrofilm av protokollsidene. Alle opplysinger fra protokollen er med. Kontrollen av transkribsjonen er gjort mot skannede sider av protokollene. Fra matrikuleringsprotokollen er det ikkje tatt med noen opplysinger i avskriften annet enn at der hvor det er klare forskjeller på gårdsnavn eller oppsitter(e), er disse føyd til i avskriften ved hjelp av * (stjerne). For Borge er dette så gjort om noen husmenn. I den transkriberte avskriften er det brukt et enkelt oppsett i form av tabeller. Tabellene følger tabellen i det opprinnelige matrikkelutkastet med unntak av at en kolonne for skylden er duplisert inn mellom gårdsnavn oppsitter. Ellers er det viktig å merke seg at: Teksten er i størst mulig utstrekning en ren transkibering av originalmanuset. Uthevinger i originalmanuset er ikke markert i teksten. Navn på gard husmannsplasser er uthevet uansett hvordan det er gjort i originalmanuset. Store bokstaver følger originalmanuset så langt det kan tolkes. D er det noen bokstaver (a-a, b-b, g-g, h-h, l-l s-s) hvor det finnes divergerende syn på om det som er tolket som store bokstaver faktisk er det. Dette er d kommet opp sent i kontrollen, så kontrolløren har derfor holdt sin linje hele veien igjennom, sjølv om så han er enig i noen av innvendingane. Overskriftene i protokollen varierer fra side til side. Eks. Nommer, No, Nr. GaardeNafne, gaarde Navne. Her er det bare gjort et valg når standardskjemaet er satt opp. Havre (Hafre) er i noen få steder forkortet til Haf:. Dette er i kontrollen konsekvent skrevet helt ut som Hafre. I teksten kan det være mange varianter på forkortelse av tønner. Disse er konsekvent skrevet ut som tr:

2 Ellers er det viktig å ha klart for seg at en ikke var så nøye med rettskrivingen på denne tida. Ortrafien viser derfor stor variasjon i skrivemåten av enkeltord. Navn var ikke noe unntak: Både gårdsnavn personnavn kan være skrevet på flere ulike måter. I noen tilfeller er skrivemåten for gårdsnavnene ulike i eksaminasjons- matrikuleringsprotokollen. I denne transkriberingen er det eksaminasjonsprotokollens form som er benyttet. Feilskriving forekommer selvsagt i større eller mindre grad. Og selv om datidens regel var at substantiv skulle skrives med stor bokstav i starten av ordet, er dette ikke konsekvent i originalmanuset. Ett samme ord blir i originalen skrevet på mange ulike måter, f.eks. las, læs, lass, læss osv. vekselsvis med stor liten L. Skrivemåten av forkortelser varierer så. Det er i avskriften prøvd å følge rettskrivingen i kilden så godt det lar seg gjøre. I tvilstilfelle er det måttet tatt et valg, som andre kanskje vil være uenige i. Men dette spiller ingen rolle for forståelsen av innholdet i originalteksten. Feilkilder Bøndene ga muntlige erklæringer til matrikkelkommisjonen om gårdenes avkastning tilliggende ressurser. Selv om det nok var en viss kontroll oppsitterne imellom, må vi nok regne med at opplysningene var i underkant av de faktiske forholdene. Selv i de fdedømmene der det ble gjort befaring på gårdene, vites det at bøndene aktivt prøvde å lure unna dyr eller avling. Der eksaminasjonsprotokollen oppgir at en gårdspart / gård er øde, kan likevel matrikuleringsprotokollen oppgi navn på oppsitter / brukar. For å finne ut hva som er rett må en derfor, i tillegg til matrikkelforarbeidet, bruke andre kilder som for eksempel kirkebøker, skifte, tingbøker, militære ruller manntall. Selv om det er utført korrektur på matrikkelavskriften, kan det likevel være trykkfeil feiltolkinger av originalen. Utgivertegn Følgende utgivertegn er brukt: ß ß dobbel s skilling # merke, mark : (rett etter ord) angivelse av at ordet er en forkortelse * Det som står etter stjernen er hentet fra matrikkelutkastet.

3 Forkortelser aarl: årlig afl: avling Allernaadte: Aller nådigste Amptm: And: Ao: arvgr: Arving: ass: assig: aufl: aug: avl: Bef: bemte: Benif: Bereig: bismerpd: bismpd: bispd: bl: bland: Borgem: bønr: C4 C5 Capit:/Capt: Christ: Compa: Compag: Conf:Raad Corpor: Amtmann Anders Anno arvinger assigneret assigneret avler/avles/avling august avler/avles/avling Behov nevnte (bemeldte) Benifisert Beregnet bismerpund bismerpund bismerpund blandet blandet Borgermester bønner Christian IV Christian V Kaptein Christiania eller Christoffer Kompani Kompani Konferanseråd (Honorær tittel) Korporal

4 Creat: Kreatur/Kyr d: den Dat: Datert Decis: Bestemmelse (Decission) do: ditto Drag: Dragun Decembr: Desember des: desember Eidsb: Eidsberg f: fjerding Febr: Februar fj: fjerding fornødenh: fornødenhet forskne: foreskrevne fr: fjerding Fr:stad Fredrikstad Frid:hald Fredrikshald (Halden) Frid:stad Fredrikstad Genr: General gl: gammel grd: gård Hmps: Husmannsplassens Hr: Herr hud: huder Huusmds: Husmanns Huusmn: Husmannen Huusms: Husmann(s) Huusmdenis: Husmennenes ibm: ibidem imel: i mellom Janv: Januar K: Korn Ko: Kongelig Kongl: Kongelig

5 kr: kyr Lect: Lectie eller Lectorat Lieut: løytnant Lieutn: løytnant Lieutnt: løytnant lispd: lispund lpd: lispund Lt: løytnant Lænsm: Lensmannen Lænsmd: Lensmannen Lænsms: Lensmannens merker maadel: måtelig Mad: Madame Madam: Madame Madm: Madame Madme: Madame Mait:/Maits: Majestets Majt:/Majts: Majestets Margr: Margrethe Mat:/Matr: Matrikkel Matri:/Matric: Matrikkel Mayt:/Mayts: Majestets meddelmaad: middelmådig mell: mellom mk: merke Monsr: Herre (Monseigneur) mr: Herre (monseigneur) mundtl: mundtlig(e) naml: navnlig Neml: nemlig no: nummer Nordr: Nordre Novem: november

6 Novembr: November nyel: nylig obr: obriste obristel: obriste løytnant Octobr: oktober p: part pd: pund Pl: Plass Pr: Preste pr: par Prim: Premier (Første) Prof: Professorat Præsteb: Prestebol qt: kvarter qtr: kvartel (måleenhet)/kvarter (militært bosted) qvant: kvantum qvart:/quart: kvarter qvtr: kvartel rd: riksdaler rdl: riksdaler rdlr: riksdaler rdr: riksdaler reg: regnes Regl: Reglementet Reglem: Reglementet Rem: Remål rettl: riktig (rettlig) s: skilling sahl: salig, avdød sal: salig, avdød Saml: Samling schep: skjeppe schi: skinn schp: skjeppe

7 schpr: skjepper schiep: skjeppe schiepp: skjeppe schpd: skippund Septembr: september set:/sett: setting sk: skinn skep: skjeppe skiep: skjeppe skipd: skippund skipp: skjeppe skippd: skippund skp: skippund eller skjepper skpd: skippund skpe: skjeppe skpp: skjeppe skppd: skippund skpr: skjepper sl: salig, avdød Sorenskr: Sorenskriver sov: sau(er) Sr: Herr (Seigneur) stk: stykk(er) sæt: setting eller Sæter sætt: setting Sætterb: Sæterbol temmel: temmelig tge: tl: tylft tlt: tylft tr: tønde(r) tyl: tylft v: vinding Forkortelsen kan så stå inntil ordet foran. Eks. tungv:, letv: W: vinding Forkortelsen kan så stå inntil ordet foran. Eks. tungw:, letw:

8 Wagtm: xbr: Wagtmester oktober Her er ikke ført opp når patronymikon er forkortet. I mange tilfeller er sen/son/søn på slutten av mannsnavn forkortet til s: varianter av datter kan så være forkortet på fleire måter. Vektenheter 1 skippund = 20 lispund = 20x32 merker 1 bismerpund smør = 24 merker 1 hud = 12 skinn = ca 30 høner (tallet for høner er usikkert, men bør være der omkring) 1 tønne blandet korn = 4 kvartel = 8 skjepper = 16 settinger 1 fjerding = 1/4 -del

9 Ordforklaringer aparte egen; gjerne brukt i sammenheng med skyldsetting Arilds tid tidens begynnelse assessor dommar assigneret tilvist al advenant felles rett (benyttes når fler har bygselretten til samme part) bhvede bokhvete bougner bønner bouner bønner brende sand sandjord, tørr jord hvor plantene lett tørker inn bøxel/bøxsel bygsel Continuerit fortsatt Corporlig Eed ed avlagt ved å legge hånden på en hellig sak, f.eks. Bibelen dræt?? ejusdem ditto formedelst på grunn av fr: fjerding gastgiebergård gjestgivergård Geheime råd Ett av Kongens råd; medlem av Geheimekonseilet havn/hafn/haufn fehavn; sted for sommerbeite for kyrne idtzige/itzige nåværende incorporerit iberegnet kiør kyr lægs/læx Hører lektorat (om noen lektorat hjemmehørende i Christiania) mageschiffte makeskifte; bytte av eiendomspart(er) mot hverandre nød naut, kvegdyr ost penger en gammel tiende qvæs usikkert, men antagelig med mye ugress (referert til åkeren) Sessions Ben Tidligere ble matrikkelresultater ført i denne boken (Sesjonsboken) slet/slæt dårlig slætt slette sover/souger sauer stør staur, gjerdestolpe Sæterbol Flere sætre i et sameie mellom flere gårder til felles bruk temmelig temmelig eller noenlunde god/på det jevne trencementer skyttegraver tylft 12 stk tylt se tylft udraster den delen av utmarka som er lengst frå gården vinding/winding skaffe seg utbytte av //vint/wint se vinding vunden/wunden se vinding

10 Matrikkel 1723 Borge Præste Gield Anno 1723 Dend 10de Marty Comparerede Wi underteignede, Hans Kongelig Mayts: Etats-Raad Amtmand Niels Wærnschiold! Svend Olsen Hans Kongl: Mayts: Proviant Forvalter, Som Constituered Laugmand, udj Assessor Laugmand Bergs Stæd! Samt Kongl: Mayts: Foeged Peter Smith, Som Constituered Laugmand paa de Stæder, Hvor Etats Raad Amtmand Wærnschiolds, Hans wenners Gods, Er Bleven Matriculerit, Paa Borge Tingstue j Borge Præste Gield, J Følge af Deris Kongl: Mayts: Allernaadigste Befalling Til Den Allernaadigste Nye Matriculs Jndrættelße Fuldbyrdelße Overværende Sne Præsten Hr: Niels Arctander, Samt Kongl: Mayts: Fet Hans Thaulow, Sorenskriveren Jørgen Bliemester, Bøjgde Lændsmand Christen Jørgensøn, Effterskrefne LaugRætterMænd, Som af dend Constituerede Laugmand udj Almuens Nærværelße Paahør, Blev udj Eed tagen, Nemlig : Hendrick Svendßen Moum, Kiøstel Jngemundßen Grimstad, Jens Christenßen Holm, Anders Gregerßen Schalle, Niels Jonßen Balterød, Hendrick Larßen Aarum, Torer Ellefßen Molteberg Halvor Giermundsen Tofteberg Hvor da Blev for Almuen Oplæst, De, Om Dend Nye Matricull Allernaadigst udgangne, Patenter, Forordningen, Instruxion, Befallingen, Som der om Er jndkommen, Saavit fornøden var, Almuen Bekiendt giort; Da Mand der effter har fortfaret, begyndt Som her effter følger Nr. Gaarde Nafne Skyld Opsidders tal Fulde Gaarde Proprietair Bøxelraadig Huusmands Pladser Skoug Sæter Qværn Fischerie Situation Belieggenhed Sæd Høe Aufling Heste Creature Taxt efter gl. Matricul Forhøyet Aftaget 1 Heie Prestegaard med underliggende Gloslie Borge Engen Hr: Niels Arctander Heie Eller Borge Præste boels med Bøxel 8 tønder Korn, 18 tr: Hafre, 1 qvarter Rug, ½ tr: Erter, Paa Pladsen Saaes 1 ½ tønde Hafre 80 Læs 6 Hæster, 17 Creature, 10 Nye Taxt 3 Sk# 15 L# 2 Skillind 4 Huuder Corfitz Oleßen Borge Hoved Kircke I Nord lien, 5 tr: Bl: Korn, middel maadig 10 tr: Hafre, vinding, haver 1 schieppe Hvede schade paa, Erter, 1 Engen af mange weÿer setting Liin 24 Læs 3 Hæste, 8 Creature, 6 4 Huuder 3 Hougen 1 Skipd: 10 L# 3 Huuder Anders Larßen Hans Gunnuldßen Thunne Præsteboel 3 Huuder med Bøxel over Fridrichstad Hospittal 1 schpd:, Christiania Bispestoel 10 l# Lidt til gierde stør brende veed 3 tr: Bl: Korn,, 10 tr: Hafre, Middel maadig 1 Setting Ærter, Vinding. 1 Sett: Liin. 18 Læs 4 Hæste, 8 Creature, 8 1 Skipd: 10 L# 3 Huuder 12 ½ L# 4 Ophuus 4 Skippund Hans Jonsen, Lars Pederß: Borge Præsteboels Een Plads Beboes af Jon Hovelßen, saaer 1 tr: Hafre, er en ældgammel Plads, Kand ej forbædris, men indreignis under gaardens Skyld, tung Vunden 8 tr: Bl: Korn, 25 tr: Hafre med Pladsen, ½ tr: Hommel Korn, 1 qtr: Liin 6 Hæste, 20 Creature, 12 4 Skippund 5 L# 5 Grimstad 1 Skipd: Een Huud Kiøstell Ingmundßen Christiania hospital 1 schpd: med Bøxel over Kongl: Majts:, Let 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 schieppe Ærter, 1 Setting Liin. 3 Hæste, 8 Creature, 6 1 Skipd: Een Huud 2 ½ L# 6 Løgeberg 7 Lillebye 8 Lillebye 3 Huuder 2 ½ schind 1 Sk# 2 schind Niels Henrickßen bruger Auflsgaard Privants forvalter Niels Wnsøn Niels Henricksen Hans Larßen 9 Løgeberg Niels Wnßen 10 Bægbye Postgaard 11 Moum Nordre 12 Kiølberg Søndre 6 tr: malt, 2 Huuder 2 Skipd:, ½ schind 1 sch# 10 L# 3 schind Hanß Guttormßen. Læg Guttormßen Ole Olsen Christen Jørgenßen, Lars Halvorsøn Graarød Plads, beboes af Juste Søfrensen, er i gamle Matriucl skyld Lagt for 2 ½ schind Graarød, Een Plads beboes af Anders Knudßen, eftter gl: Matricul j schyld 2 Skind Een Plads beboes af Karj Gutormsdaatter, Saaer 1 tønde Hafre Opsideris, med Een Plads beboes af Bøxel over Olle Haraldsen, Bispestolens 1 Saaer 1 ½ tr: Hafre, Huud Pladsene indregnet under gårdens skyld Sæd. Opsideren Børn Ejer. Opsiderne eier 1 sch# med Bøxel ofver Bispestoelens 10 L#. besideren på DulKop 1 ½ schind, Lars Halvorsen 1 ½ schind Een Plads Roche Plads, schyldlagt j gl: Matricul ½ Skind, saaer ½ tr: Hafre *Ole Jonsen Dulkop beboes af Jørgen Olßen, schylder eftter gl: Matricul 3 schind, Saaer 1 qtr: Bl: Korn 1 tr: Hafre, til brendewed gierde Lidet Riis til brende Gandske lidet schoug til gierde Findes her effter med de andre Løgeberg gaardene andført, schylder 1 sch# 10 L# Nord Lie, Let, Læt Findes her effter andført schylder 1 Sk# 5 L#, tung., tung Soel Lje, tung 1 3 tr: Hafre, Pladsen 1 qtr: Bl: Korn, 1 tr: Hafre 6 tr: Hafre, Pladsen 1 tønde Hafre Sæd 8 tr: Bl: Korn, 22 ½ tr: Hafre, med Pladserne, 1 skieppe Hvede Erter, 4 Settinger Liin 6 tr: Bl: Korn, 16 ½ tr: Hafre, med Pladsen, 1 qtr: Rug 1 schiep: Erter 1 schiep: Lin 2 tr: 1 qtr: Bl: Korn 13 tr: Hafre, med Pladsen 2 sætt: Erter 1set: Liin. 3 Læs 2 Læs 60 Læs 40 Læs 2 Hæste, 4 Creatur, 5 1 ½ Hæst, 4 Creatur, 6 8 Hæster, 20 Creatur 13 4 Hæste 13 Creatur, 10 6 Hæste 12 Creatur Huuder 2 ½ schind 1 Sk# 2 schind 6 tr: malt, 2 Huuder 2 Skipd:, schind ½ 1 sch# 10 L# 3 schind 5 5/6 L# 12 1/12 L# 9 7/12 L#

11 Kiølberg Nordre 13 2de stæds j den gl: Matricull 3 sch# Pladserne 9 Skind Jørgen Bliemester Opsiderens Pladserme Lurebache, 3 ½ schind, Berte Jørgensdatter. ¼ tr: Bl: Korn, 1 tr: Hafre 3 Læs Høe. Helvede, 4 schind. Anders Aßlackßen, ¼ tr: Bl: Korn, 2 tr: Hafre, 5 Læs. Beckhuus, 1 ½ schind, bruges under gaarden ½ tr: Hafre, 1 Læs, Som alle er Skyld lagt j gammell Matricull, tung wint Med Pladserne, 6 49 Læs, med 15 ½ tr: Hafre, Pladserne 1 schiep: Ærter, 1 schiep: Liin 6 Hæster, 19 Creatur, 15 3 sch# Pladserne 9 Skind 7 ½ 14 Qviberg 2 Skippund Lars Johanßen Svend Larßen *Svend Larsen Peder Johanss: Borge Præsteboel 1 sch# med Bøxel, Borge Encke Cassa 1 sch# med Bøxel, Let 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 Sett: Ærter, 1 sett: Liin 4 Hæste, 8 Creatur, 6. 2 Skippund 10 L# 15 Aarum Nordre 3 Sk# 2 ¼ L# Aasmund Olßen Opsideren 2 Sk# 3 L# Etatz Raad Wærnschiold, 10 L# Børnegods 9 ¼ L#, hver med sin Bøxel. Pladt Land, tung 3 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 1 Set: Hvede, 2 Set: Ærter, 1 Set: 3 Hæste, 6 Creatur, 6 3 Sk# 2 ¼ L# 14 ¾ L# 16 Molteberg 1 Sk# Pladsen ½ Christen Jacobsen Helge Halvorß: Lars Christenß: Opsiderne ejer = 16 5/6 L# Lars Christenßens Søster = 3 1/6 L# Een Plads Windaas, Erick Clausen boer. Saaer 1 qtr: Hafre, effter gl: Matricul schyld lagt ½ schind., Læt. 3 tr: Bl: Korn, 8 ¼ tr: Hafre, 1 schiep; Ærter, 1 Set: 3 Hæste, 6 Creatur, 6 1 Sk# Pladsen ½ 7 1/12 L# 17 Løgeberg 10 L# Niels Wnßen Ejeren bruger 3de Pladser, Grundland 1 schind, Jngier Plads 1 schind, Biørne Plads 1 schind, effter gl: Matricul af gaardens enge oprød 10 L# 18 Grettenis 19 Aarum Nordre 20 Weesteen Wæstre 21 Weesteen Mellem 22 Weesteen Østre 3 Skippund 2 Sk# 2 ½ L# 2 Sk# 2 Sk# 2 Sk#, 2 huder 3 schind 23 Weesteen 2 Sk# Gunder Erickß: Niels Erickßen Joen Knudsen Anders Torckelßen *Anders Torckelss: Anders Hansøn Jon Knudsøn Christian Wærnschiold Jørgen Jngebretßen, Tor Stilufsen Jens Wærnschiold 1 sch# 10 L# bøxler Skieberg Præsteboels 10 L#, Thune Kircke 2 Huuder Skieberg Kircke 3 schind Kield Christenß: Etatz Raad Wærnschiold Etatz Raad Wærnschiold 1 sch# 2 ½ L# med Bøxel over Thune Præsteboels 10 L# Raade Kircke 10 L# Opsideren Tolder Lachmands Ejeren Bøxelmanden bruger Jens Wærnschiold 3de Huusmandshytter 1. Joen Poulßen ½ tr: Hafre Sæd. 2. Anders Kiøstelßen 1 qtr: Hafre Sæd. 3. Søren Poulßen 1 qtr: Hafre Sæd. Reignes under gaardens schyld, ej kand forbædris, tung., tung, Læt, Læt, Læt, Læt 6 tr: Bl: Korn, 13 tr: Hafre, ½ tr: Rug Ærter, 1 36 Læs schieppe Liin Frøe Pladserne 1 tønde Hafre 2 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 1 set: Liin 3 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 1 skeppe Ærter 4 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 2 sett: Ærter, 2 sett: Liin 18 Læs 15 tr: Hafre 4 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 1 sett: Ærter, 1 Sett: Liin 6 Hæste, 14 Creatur, 12 sover. 4 hæster 6 Creatur 4 4 Hæste, 6 Creatur 4 Hæste, 10 Creatur, 8 4 Hæster, 10 Creatur 3 hæste, 9 Creaturer, 6 3 Skippund 2 Sk# 2 ½ L# 10 L# 2 Sk# 2 ½ L# 2 Sk# 2 ½ L# 2 Sk#, 2 huder 3 schind 5 L# 2 Sk# 2 ½ L# 24 Ulfeng med 4 Pladser som schylder efter gl: Matricul 2 Sk# 10 L# Wiskop 1, schind Langslet 7 schind 2 ½ schind Navnløs 2 schind Pernis 1 ½ schind Erick Perßen, Anders Perßen Opsidernis Wiskop Lisbeth Jørgensdatter, 1 qtr: Hafre, 2 Læs Høe. Langslet, Erick Johanßen, 1 tr: Hafre, 2 Læs Nafnløs Per Jenßen, 1 tr: Hafre 2 Læs Pernis Ole Anderßen, 2 qtr: Hafre, 2 Læs Nord Lie, tung 4 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 sett: Rug, 1 sett: Ærter, 1 qtr: Liin Pladserne 2 tr: 3 qtr: Hafre 8 Læs 4 Hæste, 12 Creatur, 8 2 Sk# 10 L#, 7 schind 5 5/6 L# 25 Hougsteen 2 Sk# 26 Moum Wæstre 3 Skippund Krigs Commissarj Wurfell Henrick Svendß: Peder Lasßeßen Mr: Wacker Opsiderne med arvinger, Ejer hver sit med Bøxel, Læt, Læt 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre 6 tr: Bl: Korn, 14 tr: Hafre, 4 set: Ærter, 1 skiep: Liin 24 Læs, 4 Creatur, 6 6 Hæster 12 Creatur, 8 2 Sk# 10 L# 3 Skippund 5 L#

12 27 Aarum Søndre 2 Skippund Biørn Tordß:, Aßbiørn Tordßen Christian Poulßens arfvinger, Læt 4 tr: Bl: Korn, vint, Lidet 12 tr: Hafre, fortieniste med 1 set: Ærter, 1 Kiørßel ved set: Liin Sarps Brug 4 Hæste, 10 Creatur, 6 2 Skippund 2 ½ L# 28 Aarum 2 Sk# 1 ½ b# smør Gullick Jversen, Ole Baardßen Christian Poulßen ejer 2 Sk# bøxler Frid:stad Præsteboel 18 smør Skieberg Præsteboel 18 Smør, middel maadig vinding. Ligeledes kiørßel ved Sarp 5 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 2 sæt: Ærter, 2 sæt: Liin 4 Hæste, 8 Creatur, 6 2 Sk# 1 ½ b# smør 5 L# 29 Aarum 2 Sk# Jacob Gullickß: Lars Jacobßen Simen Larßen *Jacob Gulliksøn, Lars Jacobs: Christian Poulßen, Læt wint 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 sæt: Ærter, 2 sæt: Liin 4 Hæste, 8 Creatur, 6 2 Sk# 7 ½ L# 30 Heistad 31 Torp Nordre 32 Borge gæstgieber gaard 3 Huuder 10 ½ schind 2 Skippund 4 Sk# 15 L# Bent Jacobß: Hans Pederß: Capitain Harboe Mads Larsen Jannicke Olsdatter, Siver Oleßen *Madz Larss: Jannicke Olesdatter Næs Gaard 3 hudder 9 schind, med Bøxel over Borge Kirckes 1 ½ schind Opsiders Opsiders med Ejeres Anno 1723 dend 11 Marty, Er Commissionen atter begyndt Huus behof huus behof gierde Nord Lie, tung wint, Let 2 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 2 set: Rug, 1 set: Ærter, 2 set: Liin 4 tr: Bl: konr, 9 tr: Hafre, 1 skieppe Hvede, 1 schiep: Ærter 12 tr: Bl: Korn,, 28 tr: Hafre, middel maadig 1 tr: Homle Korn, vindding 4 1/3 schiep: Liin 14 Læs 26 Læs 100 Læs 4 Hæste, 6 Creatur, 6 3 Hæste, 7 Creatur, 6 14 Hæster, 29 Creatur, 24 3 Huuder 10 ½ schind 2 Skippund 4 Sk# 15 L# 10 L# 6 ¼ L# 5 L# 33 Lille Borge 2 Sk# 10 L# Gundbor Larsdatter, Lars Jngebretsen *Gundbor Larsdatter Opsider med Ejere Een Plads Toppen, Jens Perßen, 1 qtr: Hafre Sæd til brendwed, Let 8 tr: Bl: Korn, 16 tr: Hafre, 1 ½ qtr: Hvede Ærter 1 ½ schiep: Liin Pladsen 1 qtr: Hafre 60 Læs 6 Hæster, 14 Creatur 12 2 Sk# 10 L# 12 ½ L# 34 Weeberg 3 L# 4 huder 6 schind Anders Guttormßen, Jon Larßen Hanß Davidsen, Læt wint 4 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 2 sett: Ærter, 1 Set: Liin 4 Hæster, 7 Creatur, 6 3 L# 4 huder 6 schind 10 ½ L# 35 Weeberg Wæstre 3 L#, 4 huder 6 schind Svend Lasßeßen Opsiders Soel lie, Let vint 4 tr: Bl: Korn, 11 tr: Hafre, 1 qtr: Hvede Ærter, 1 set: Liin 26 Læs 4 Hæster, 7 Creatur, 6 3 L#, 4 huder 6 schind 6 ¾ L# 36 Kiølstad Lensmands frigaard 37 Balterød 38 Husebye Søndre 39 Husebye Nordre En gl: Plads Sælebache, effter gl: Matricul 2 ½ schind 3 Sk# 15 L# 1 SK# 10 L# 2 Sk# 10 L# 2 Sk# 10 L# tge: Pladsen 2 ½ schind 40 Laverød 2 Sk# 41 Molteberg Søndre 10 L# 42 Tofteberg 3 Sk# 43 Aarum Nordre 2 Sk# 6 Skind Søren Gutormß:, Halvor Jverßen, Anders Jverß:, Christopher Amundßen Niels Jonß: Jørgen Jenß Mickel Krafft Aslack Nilßen, Ole Olsen *Ole Olesøn Aslak Jørgenss: Opsiders Næs Gaards Brugernes Jørgen Jenßen Jacob Helgeß:, Skoug Capitain Sem Niels Anderßen Tord Ellefß:, Mickel Aasmundßen *Tord Ellefss: Mickel Olesøn Anders Christenßen Opsiders Hans Davidsen med Ejere Etatz Raad Wærnschiold 2 sch#, med Henrick Larßen Bøxel over Torse Kircke 6 schind Een Plads, Jørgen Tordßen paaboer, 1 qtr: Hafre Sæd Sælebacke, bruges under gaarden. Saaer 2 tr: Hafre, 2 Læs Høe til gierde til huus behof, middelmaadig vinding, Let, Let, Let, Let wint, tung, Læt, tung 8 tr: Bl: Korn, 16 tr: Hafre, 2 sett: Liin Pladsen 1 qtr: Hafre. 54 Læs 5 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter, 2 set: Liin 5 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter 4 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter, Pladsen 2 tr: Hafre 28 Læs, 2 Læs 4 10 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter, 1 set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 2 sett: Ærter, 2 sett: Liin 4 tr: Bl: Korn, 14 tr: Hafre, 1 skiep: Ærter, 1 schiep: Liin 3 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 1 Set: Ærter, ½ Set: 26 Læs 10 Læs 8 Hæster, 12 Creatur, 10 3 Hæste, 7 Creatur, 6 5 Hæste, 10 Creatur, 8 5 Hæste, 10 Creatur, 8 4 Hæste, 8 Creatur, 7 4 Hæster, 10 Creatur 8 4 Hæster, 8 Creatur 6, 4 Creatur, 4 3 Sk# 15 L# 1 SK# 10 L# 2 Sk# 10 L# 2 Sk# 10 L# tge: Pladsen 2 ½ schind 11 ¼ L# 2 Sk# 10 L# 10 L# 10 L# 5 L# 3 Sk# 10 L# 2 Sk# 6 Skind 11¼ L# 2 44 Qviberg 1 Sk# 10 L# tge: 12 Smør Jens Tommesens Encke *Ollau sl: Jens Tomesøns Opsiders Lidet til stør gierde, Læt 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 Set: Ærter, 1 Set: Liin, 6 Creatur 4 1 Sk# 10 L# tge: 12 Smør 3 1/3 45 Tofteberg 3 Sk# Halvor Giermundß: Ole Henrickß: Hans Davidsen Lidet til gierde, Læt 4 tr: Bl: Korn, 14 tr: Hafre, 1 sett: Ærter, 2 Set: Liin hp: 4 Hæster, 10 Creatur 8 3 Sk# 10

13 46 Sandheie 2 Sk# Jacob Olsen Børnegods 47 Skillind Søndre 48 Skillind Wæstre 49 Wiisur 1 Sk# 15 L# tge: 1 bispd: Smør 1 Sk# 10 L# Hans tge: Henrickßen 1 Bispd: Smør 10 L# 4 tr: Malt 50 Moum 3 Sk# 51 Moum Wæstre 52 Grimstad Mellem 53 Grimstad Søndre 54 Grimstad Søndre 55 Heiren 56 Heiren Wæstre 3 Sk# ½ L# 2 Sk# 1 Sk# 10 L# 3 Huuder 1 Sk# 17 ½ L# 2 Sk# 10 L# 57 Holm 5 Sk# 58 Dahl 1 sch# 18 L# 59 Wæell 4 Sk# 60 Korseberg 3 Huuder 61 Schalle 62 Hund. Holt er en Plads, effter gl: Matricul 2 schind 63 Refsall 64 Raabestad 1 Sk# 6 schind 1 Sk# 10 L# Pladsen 2 schind 1 Sk# 1 Sk# 10 L#, Læt Lars Larß: Gurj Larsdatter Opsiders Lidet Haufn, tung Christen Larßen Ole Andersß: Tønnes Gulbrandß: Povel Ovenß: Ole Anderßen Kiøstel Jngmundß: Iver Lasßeß: *Kiøstel Jngemonsøn Johannes Erickßen Niels Perß: Niels Raßmußen Bruges af Johannes Erickßen Niels Perß: Niels Raßmußen *Hans Lasßesøn Johannes Christenßen Erick Simenß: *Johannes Christensøn Jver Simensøn Torbiørn Pederßen, Jørgen Hanß: *Torbiørn Pedersøn Jørgen Anderss: Jens Christenß: Christen Erickß: Halvor Perß: Jon Olsen Niels Erickß: Ole Jenßen Peder Clauß: Cornellieus Frandßen Anders Gregerßen Svend Pederßen Marj Larsdatter Anders Biørnß: Hans Gulbrandßen Hans Asbiørnß: *Asbiørn Larsøn Etatz Raad Wærnschiold Opsider Børns Obriste Lieut: Hvidtfelt Capitain Harboe Kiøstell Grimstad Peder Bøe, hver sin Bøxel Toese Gaards Toese Gaards Toese Gaards Toese Gaards Opsider Jens med Bøxel 1 sch# Peder Nielßen 4 Sk#, med Bøxel Tolder Holms Næs Gaards Næs Gaards Næs Gaard 1 sch#, med Bøxel over 1 hud 6 schind Borge Kircke Børnegods Næs Gaard Næß gaards Holt Plads, Tostenßen Hafre Sæd Ole 1 tr: Huus behof til brendeved gierdes til brendeweed til brendeweed til brendeveed Huus behov til brendeweed gierde til brendeveed til brendweed til huusbehov, brendeveed gierde brend weed gierde brendeved gierde, tung, tung, tung, maadelig vind, en stoer deel af Engen ved Jordfall udskreed i Ælven, Let, Let, Let 4 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre, 1 set: Hvede, 20 Læß 1 set: Ærter, 1 set: Liin 3 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 2 Set: Hvede Ærter 3 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 21 Læs 1 Sæt: Ærter, ½ Set: Liin 8 tr: Bl: Korn, 16 tr: Hafre, 1 qtr: Hvede 60 Læs Ærter, 2 Set: Liin 6 tr: Bl: Korn, 16 tr: Hafre, 24 Læs 1 qtr: Ærter, 2 Set: Liin 6 tr: Bl: Korn, 14 tr: Hafre, 2 Set: Ærter, 2 Set: Liin 22 Læs 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter, 1 Set: Liin 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 skiep: Ærter, 1 Set: Liin 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter, 1 Set: Liin 4 tr: Bl: Korn, Nord Lie, 8 tr: Hafre, middel maadig 2 Set: Ærter, 1 winding Set:, middel winding, Let, tung Nord Lie, tung, Let, tung, Lætt Sie lændet tung wint Silendet Let 5 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 1 Set: 10 tr: Bl: Korn, 18 tr: Hafre, 3 schiep: Rug Ærter, 1 qtr: Liin 3 8 tr: Hafre, 1 set: Ærter, ½ set: Liin 8 tr: Bl: Korn, 15 tr: Hafre, 1 set: Rug, 2 set: Ærter, 1 qtr: Liin 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 sæt: Ærter, 1 Set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, ½ set: Ærter, sett: Liin ½ 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter rug 1 set: Liin Pladsen 1 tr: Hafre 21 Læs 50 Læs 22 Læs 1 Læs 3 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 1 Set: Ærter, 1 Set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 schiep: Rug Ærter, 1 Sett: Liin 18 Læs 4 Hæste, 6 Creatur, 6 3 Hæste, 6 Creatur, 5, 6 Creatur, 6 6 hæste 12 Creatur, 10 6 Hæste, 12 Creatur 8 6 Hæste, 10 Creatur 4, 6 Creatur, 6, 6 Creatur, 5, 6 Creatur, 5 3 Hæste, 8 Creatur 6 4 Hæster, 8 Creatur, 6 8 Hæster, 20 Creatur, 16, 7 Creatur, 6 6 Hæster 14 Creatur, 8 4 Hæster, 6 Creatur 8, 8 Creatur, 6, 6 Creatur, 6 6 Creatur, 4 4 Hæster, 8 Creatur, 8 2 Sk# 1 Sk# 15 L# tge: 1 bispd: Smør 1 Sk# 10 L# tge: 1 Bispd: Smør 10 L# 4 tr: Malt 12 ½ L# 3 Sk# 5 L# 3 Sk# ½ L# 10 ½ L# 2 Sk# 10 L# 1 Sk# 10 L# 2 ½ L# 3 Huuder 2 ½ L# 1 Sk# 17 ½ L# 2 Sk# 10 L# 7 ½ L# 8 ¾ L# 5 Sk# 1 sk# 1 sch# 18 L# 4 Sk# 5 ½ L# 6 2/3 1 2/3 1 sch# 2 ½ L# 3 Huuder 2 ½ L# 1 Sk# 6 schind 1 Sk# 10 L# Pladsen 2 schind 1 Sk# 1 Sk# 10 L# 2 ½ L# 5 1/12 L# 5 L#

14 65 Raabestad Treyfierdings Gaarde 66 Homlekier Søndre 67 Homlekier Østre 68 Homlekier Wæstre Halfve Gaarde 69 Løgeberg med forige Nr 6, L# 3 bispd: Smør 2 Huuder 6 schind 2 Huuder 6 schind Asbiørn Larßen *Hans Asbiørnss: Hans Guldbrandss: Olle Aasmundsen Encken Jngrj Christensdatter Næs Gaards Næs Gaard Toese Gaards 3 Huuder Erick Anderßen Toese gaards Een Huud Er med forige schyld, 4 sch# 5 L# 1 hud, Pladserne 3 Skind Anno 1723 Dend 12 Marty Continuerit Commissionen Niels Wnßens Brugerens Effter besigtelßen er fornefnte 4 gaarder under Eet i mange aar, brugt af Een Ejern, kand ej Separeres, som dend Dag i Matricullen paa fiire stæder findes andført, Saaer brende wed gierde Huus behov brendeveed gierde brend weed gierdes Sie Lendet, Let tung Nord lie, tung Nord lie, tung 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 sætt: Ærter, ½ set: Liin 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 1 Set: Ærter 2 tr: Bl: Korn, 4 tr: Hafre, 1 Set: Ærter 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 1 Skiep: Ærter Hvede, ½ Set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 16 tr: Hafre 18 Læs 14 Læs 100 Læs høe 8 Creatur, 4 2 Hæste, 6 Creatur, 6, 4 Creatur, 4 3 Hæste, 6 Creatur 5 8 Hæster, 4 Creatur, L# 3 bispd: Smør 2 Huuder 6 schind 2 Huuder 6 schind 2 ½ 3 Huuder 5 Een Huud Er med forige schyld, 4 sch# 5 L# 1 hud, Pladserne 3 Skind Er af alle Løgeberg gaardene 1 sch# 2 ½ L# 70 Torp Mellem 15 L#, 6 schind Jørgen Sørenßen Borge Præsteboel 15 L#, med Bøxel over Borge Kirckes 6 schind, Let 2 tr: Bl: Korn, 5 tr: Hafre, 1 Set: ærter, 1 Set: 12 Læß 2 Hæste, 6 Creatur, 4 15 L#, 6 schind 3 ¾ 71 Aarum 6 schind Christen Amundsen 72 Torp Søndre 1 Sk# Hans Jenßen Thunne Præsteboels Fridrickstads Laugstoel 10 L#, med Bøxel over 4de Lect: hører i Christ: 10 L# 73 Gansrød 1 Sk# Jver Henrickß: Brugerens 74 Moum Wæstre 75 Qviberg 76 Sandheie 77 Kurød effter gl: Matricul En Plads, Ørdal Carl Jørgenß: 1 ½ schind 1 SK# 10 L# 1 Sk# 5 L# 12 Smør 1 Sk# 5 L# 2 Huuder, Pladsen 1 ½ schind 78 Fugleneb 1 Sk# 79 Kihle 1 Sk# Hund Een Plads Schevig effter gl: Matricul 3 schind Hund Een Plads Wispen, effter gl: Matricul 1 ½ schind 1 tr: 10 Set: Korn, 3 schind, Pladsen 3 schind 1 Sk# 3 schind Pladsen 1 ½ schind 82 Rød 1 Sk# Fierdings Gaarde Gouthe Torßen Frue Hovenbech Berte Simensdatter Anne Amunsd: Peder Nielß: 1 sch# 3 L#, 12 Smør, med Bøxel over Frid:stad Kircke 2 L# Besider med arvinger Lars Simenßen Peder Nielßen Jørgen Tordsen Encken Berte Andersdaatter Jørgen Olßen Hans Jonßen Anders Nielß:, Windtzens Anderßen Næs gaards Næsgaards Kiøstel Grimstad Besider med Ejere Næs Gaards Nordbraaten Frands Gregerßen ½ tr: Bl: Korn 1 ½ tr: Hafre Sæd, j Gaardens skyld bereignet Ørdall gl: Plads, 1 schiep: Bl: Korn, 1 ½ tr: Hafre Sæd *Daal Jørgenss: Schevig Perßen Hafre Høe Gunder 1 tr: 2 Læs til brende til brende weed til brende weed Lidt gierde brendeved Lidet schoug till Huuß behov huus behov huus behov Wispen Niels Hanß: 1 tr: Hafre 1 Læs høe; Een Plads Lidet Sk til var begynt at oprødes brende veed kaldes Karlshus, blev i fiendens tid Spoleret nu til hafn, tung, Let w, tung, Let, Let, Let Nord Lie, tung, Let Sie Lændet tung, Let, Let Sie Lændet tung 2 tr: Bl: Korn, 5 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 1 set: Liin 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 1 set: Ærter, ½ set: Liin 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, med Pladsens Sæd i bereignet 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Hvede Ærter, 1 set: Liin 2 5 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 1 set: Liin 3 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 1 Set: Liin 6 tr: Hafre, 1 set: Pladsen 1 schiep: Bl: Korn 1 ½ tr: Hafre 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 2 set: Rug Ærter, ½ set: Liin 2 tr: Bl: Korn, 3 tr: Hafre, 1 Set: Ærter, 1 set: Liin 2 8 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 1 set: Liin, Pladsen 1 tr: Hafre 1 4 tr: Hafre, ½ set: Ærter, ½ set: Liin Pladsen 1 tr: Hafre 2 tr: Bl: Korn, 3 tr: Hafre, 1 ½ set: Rug Ærter, ½ set: 19 Læs 1 Læs 14 Læs 14 Læs 2 Læs 10 Læs 1 Læs 10 Læs, 5 Creatur, 4 2 ½ Hæst, 6 Creatur, 4 2 Hester 3 Creatur, 3 3 Hester, 6 Creatur, 4, 5 Creatur, 4, 6 Creatur, 6, 3 Creatur, 4 2 Hæste, 4 Creatur, 4 2 Hæste, 4 Creatur, 4, 6 Creatur, 4, 5 Creatur 4, 4 Creatur, 4 6 schind 2 ½ 1 Sk# 1 ¼ 1 Sk# 1 ¼ 1 SK# 10 L# 1 Sk# 5 L# 12 Smør 1 Sk# 5 L# 2 Huuder, Pladsen 1 ½ schind 1 Sk# 7 ½ 1 Sk# 2 ½ 1 tr: 10 Set: Korn, 3 schind, Pladsen 3 schind 1 Sk# 3 schind Pladsen 1 ½ schind 5 1 2/3 3 ¾ 2 1/12 1 Sk# 5

15 83 Lille Heiren Een Huud 84 Nybølle Een tr: Malt 85 SundLøchen Een Huud Erick Simens: Johannis Christenßen *Johannes Christenss: Wintzens Jørgensen Jørgen Poulsen, Christen Hans: Toeße Gaards Borge Præsteboell Etatz Raad Wærnschiold 86 Sandem 18 L# Halvor Jenßen Opsiders 87 Pinnerød 5 Skind 88 SandHeie 89 Kiølsund 15 L# 90 Gloslie Jver Raßmußen 5 L#, Rasmus 1 Bispd: Smør Jverßen 2 bismpd: Smør Jngebret Nielßen Niels Halvorßen Lars Lillle Borge Næß Gaards Christiania Bispestoel Næß Gaards 91 Kielsaas Jens Oleß: Næsgaard 92 Fædie 12 Smør Jørgen Siverßen Næs Gaard 93 Huswig Olle Halvorßen Næs Gaard 94 Fædie 1 B# Smør Peder Olßen Næs Gaard 95 Kielsaas Nordre Toer Aßlackßen Arderød har til forn ligget under 96 Jens Kiøge Næß Gaard, skyldet ½ tr: mackrel Adeliige Sæde Gaarde Tose Hoved Gaard, adelig Sædegaard, effter mageschiffte af Admiral Steen Willumßen til Daniel Bildt den 4de Novem: 1629 med underliggende 13 husmændes af Herregaardens ejedeeler, som Sk# Major der under er Sehested incorporerit Næs Gaard Opsideren Besiders Lidet skoug til brende weed gierdes 1. Rafnehuset 1 tr: Hafre, 2 Læs Høe 2. Myra 1 tr: Hafre, 2 Læs Høe 3. Qvernebouen 1 tr: Hafre, 2 Læs Høe 4. Oxtendalen 1 tr: Hafre, 2 Læs Høe 5. Haseldalen 1 tr: Hafre, 2 Læs Høe 6. Wragebouen 1 brende veed tr: Hafre, 2 Læs Høe 7. gierde Langwig 2 tr: Hafre, 4 Læs Høe 8. Brewig 2 tr: Hafre, 4 Læs Høe 9. Schielle 1 ½ tr: Hafre, 3 Læs Høe 10. Schielle 1 ½ tr: Hafre, 3 Læs Høe 11. Schougen 1 ½ tr: Hafre, 3 Læs, tung, Let Denne gaards Jord er opspadet til Trencementer i Krigens tid, derfor mist endeel af høe auflingen, Ligger ved Sande Sund Soel, Lie, Læt, ingen haufn, Let, Let, Let, Lidet hafn Sie lændet, Læt Sie lendet, Let wint, slæt Sæde Jord, aufler icke meer effter Hafre Sæden end 2 tr: Sie Lændet, Let Sie Lændet, tung wint Sie Lændet Let Sie Lændet, læt Nærer sig af fiskerier 1 4 tr: Hafre, 1 Sett: Liin 6 Læs 2 tr: Bl: Korn, 3 tr: Hafre, 8 Læß 1 Set: Ærter, 1 Set: Liin 2 tr: 1 qtr: Hafre 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 14 Læß 1 schep: Ærter, 2 set: Liin 1 qtr: Bl: Korn, 2 tr: Hafre 1 ½ Hæst 3 Creatur 3 2 Hæste, 5 Creatur, 3 Een Huud Een tr: Malt 1 ¼ 2 ½ 2 Læs 2 Creatur Een Huud 5 5 Læs 3 tr: Hafre, ½ 5 Læß set: Liin 2 tr: Bl: Korn, 5 tr: Hafre, 10 Læs 1 Set: Liin 3 tr: Hafre, 1 set: Rug 8 Læs Ærter, ½ Set: 3 tr: Hafre, ½ set: Ærter, Set: Liin 2 ½ tr: Hafre 3 tr: Hafre, ½ Set: Rug 3 tr: Hafre ½ 2 ½ tr: Hafre 8 Læs 6 Læs 6 Læs 6 Læs 5 Læs 1 qtr: Hafre 2 Læs 20 tr: Bl: Korn, 70 tr: Hafre, 2 tr: Rug, 1 tr: Ærter, ½ tr: Hvede, 1 tr: Liin 300 Læs 6 Creatur, 6 2 Creatur, 2 2 Creatur 2 Hæste 4 Creatur 4 3 Creature 3 1 ½ Hæst 3 Creatur, 3 3 Creatur 2 3 Creatur, 3, 2 Creature, 3, 2 Creatur, 2 3 Creatur Hæster, 60 Creatur, L# 2 5 Skind 5 L#, 1 Bispd: Smør 5/6 4 1/6 15 L# 1 ¼ 2 bismpd: Smør 3 1/3 1 ¼ 12 Smør 4 7/12 1 ¼ 1 B# Smør 5/6 3 ¾ 16 Sk# Nye skyld 10 L#

16 Næss Gaard, Adelig Sæde gaard, med aufvels gaard Berg, hvoraf gives til Borge Præsteboel 1 Sk#, Samt Huusmænd øer holmer, Arderød der schylder ½ 98 tr: mackrel, nu fra gaarden Solt er, Er effter gl: Mageschiffte j mellem Corfitz Grubbe Otte Knud Blanceflor Bilt, Hoved Sæde gaard 1585 den 1 may 22 tr: Korn ½ tr: Mackrel Capitain Reichwind Opsiders 1. Tangen, Rasmus ½ tr: Hafre 2 Læs Høe 2. Tangen, Gunder ½ Læs 3. Hafnen, Peder 1 tr: Hafre 2 Læs 4. Hafnen, Christen 3 qtr: Hafre 2 Læs 5. Engelsholmen, Jon 3 qtr: Hafre 2 Læs 6. Schallebacke, Karj 1 ½ tr: Hafre 2 Læs 7. Kloppen, Niels 1 ½ Læs 8. Struden, Olle ½ Læs 9. Stubben, Anne 1 ½ tr: Hafre 2 Læs 15 tr: Bl: Korn, 50 tr: Hafre, ½ tr: Ærter, ½ tr: Liin 200 Læs 12 Hæste, 30 Creatur, tr: Korn ½ tr: Mackrel 3 1/3 Dette Borge Præstegield, Er Saaledis som forskrevet Staaer, bleven Matricullerit, Da det er befunden effter Nøye Examen Sne Præstens, med Almuens, Samt Laugrettetz forklaring, at effter Sæden kand ej højere Reignes, end effter, Saavel Een tønde, som Een tønde Hafre, udj Sæd, aufles Trej Tønder, hvor effter Tienden er bereignet. Høe auflingen befindes Ringe, hvor fore Jndbyggerne foerer Deris Hæste, for en stoer Dehl med halm! Tienden ost Pengene Eer Saaledis af gammel Tid Svaret, Som ved Een hver gaard staar andført. Borge Tingstue ut Supra Wærnschiold S: Olsen Smidt Arctander Thaulow J: Bliemester Christen Jørgensen

17 Matrikkel 1723 Thune Prestegjeld Nr. Gaarde Nafne Skyld Opsidders tal Fulde Gaarde Anno Dend 13 Marty, Er Matricull Commissionen igien foretagen, paa Thune Tingstue, for Thune Præstegield! Overværende Sne Præsten Hr: Lars Lange med Fden Hans Taulow, Lensmændene Ander Torbiørnsen Thune, Simen Erickßen Glimming? Samt effterschrefne Laugrettes Mænd, Som for Commissionen udj Almuens paahør, aflagde Deris Corporlig Eed, Neml: af Thune Sn : Hans Pederßen Horgien, Hans Pederßen Raae, Wajul Gundroßen Rostad, Erick Tollefßen Greager, Niels Pederßen Alvim, Halvor Børgeßen Wister, Lars Halvorßen Soelberg, Aßgier Amundßen Annolt, Gutorm Anderßen Kolstad. Af Glimming Annex : Peder Pederßen Glimming, Truels Pederßen Gluppa, Anders Erickßen Rød, Olle Hanßen Jndhuus Proprietair Bøxelraadig Huusmands Pladser Skoug Sæter Qværne Fischerie Situation Heste Beliggenhed Sæd Høe AufLing Creature Taxt efter gl. Matricul Forhøyet Aftaget ############ Alwim Østre 3 Huuder Sne Præsten Hr: Lars Lange Jørgen Pederß: Peder Amundßen Tune Præsteboels med Bøxel ################## Thune Kircke Jngen Haufn eller Skoug Jngen Skoug, gandsche ringe Fæhafn Sie lændet Tung, Slet marck, Let, kiørsel j Glænd 8 tr: Bl: Korn, 15 tr: Hafre, 1 tr: Rug, 1 tr: Hvede Ærter Pladsene 6 00 Læs 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 2 skiep: Hvede Ærter, 1 Set: Liin 7 Hæster, 26 Creatur, 16 Nye Taxt 4 sch#, 5 Creatur, 8 3 Huuder 3 ¾ 3. Alwim Nordre Lensmands frigaard 4 Huuder Niels Pederßen Glemming Kircke Bøxel Raadig, til hører 2 Huuder, Thune kircke 1 Hud, Fridrichstads Hospital Jngen Skoug, gandsche ringe Fæhavn Slet marck, Let, Kiørßel ved Glænd 2 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 qtr: Erter, 1 Set: Liin 9 Læs, 5 Creatur, 6 4 Huuder 10 L# Ywem ElLind 15 L#, Niels Nielßen 4 Huuder Baard Arneß: Gunder Halvorßen Thune Kircke 1 Hud, med Bøxel over alt, Fridrickstad Hospital 3 ¾ L# Besidder med Ejer 11 ¼ L# Glimming Kircke 2 Huder, Bøxel Raadig, Opsideren 2 Huuder brendeveed gierde brendeved gierdes, tung, Kiørsel ved Glænd Bag Lie, tungt 1 5 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter Hvede, 1 Set: Liin 9 Læs 9 tr: Hafre, 2 set: Ærter Hvede, 2 Set: Liin 15 Læs, 5 Creatur, 4 15 L#, 5 4 Hæster, 8 Creatur, 8 4 Huuder 7 ½

18 6. Omberg 1 Sk# 2 L# Ole Olßen, Bent Olßen *Ole Olesøn Peder Olesøn Borge Kircke Bøxel Raadig 15 L# Ejer 10 L# Glimming Kircke 5 L# Bonde gods 7 L# med Bøxel, middel winding 5 tr: Hafre, 1 Set: Rug, 1 Set: Liin 7 Læs, 3 Creatur, 2 1 Sk# 2 L# 4 ½ Findstad Thune Østre Alvim Øßtre Alvim Søndre Alvim Søndre Alvim Mellem 1 Sk# 2 ½ L# 1 bispd: Smør 3 Huder 1 Sk# 5 L#, 1 Huud 2 Sk# 2 Sk# 1 schpd: 10 Lispd: Lieutnant Grønvold Anders Torbiørnßen Neils Larßen Jens Olsen, Encken Sigrj Bentsdatter Jnger Sal: Søren Larßens Olle Anderß: Stephen Perß: Fridrichstad Kircke Bøxel Raadig 1 sch#, 1 B# smør, 2 ½ L3 Er ingen adkomst, for Thune Piæsteboell Christiania tolfs Præst er Bøxel Raadig alt, tilkommer 1 sch# 5 L#, Thune Præsteboel Fridrickstads Præsteboell Fridrickstad Præsteboel Tolfs Præster i Christiania Greager Søndre 1 Sk# Morten Nielßen Onsøe Præsteboell Een huusmands plads Tippetangen, beboes af Erick Svendß: 1 qtr: Sæd, som nylig er optaget icke kand forbædres, udj gaardens schyld indbereignet brendeved gierde gierde Gandske ringe hafn Gandske ringe haufn Gandske ringe haufn gierde brende 2 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, 1, Set: Ærter, Let Pladsen ¼, Slæt tr: indreignet i jord til aufling gaardens Sæd 8, Let tr: Hafre, 1 Set: Liin 18 Læs 1 7 tr: Hafre, 1 skiep: Hvede, Let Ærter, 1, Kiørßel Set: Liin 7 Læs 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Hvede, Let Ærter, 1, Kiørßel set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 2, Let Set: Hvede Ærter 18 Læs 1 8 tr: Hafre,, Let 2 ½ Set: Hvede, haver Ærter, 1 Kiørßel Set: Liin 9 Læs, 5 tr: Hafre, ½ middels set: Ærter, 1 winding Set: Liin 9 Læs 3 Hæste, 9 Creatur, 8 1 Sk# 2 ½ L# 1 bispd: Smør 4 1/6 3 Hæste, 6 Creatur, 5 3 Huder 5, 6 Creatur, 4 1 Sk# 5 L#, 11 ¼ 3 Hæste, 6 Creatur, 8 2 Sk# 5 4 Hæster, 10 Creatur, 6 2 Sk# 2 ½, 8 Creatur, 6 1 schpd: 10 Lispd: 5, 6 Creatur, 3 1 Sk# 1 ¼

19 14. Biørnestad Søndre Assignerit 15. Biørnestad Nordre Assignerit Ryen Nordre Agnolt 1 Sk# 14 L# tge: 1 Huud 2 Sk# Erick Simenßen Mickel Sørenßen Jngrj Rejersdatter Anders 15 L#, Simenßen 6 Gulbrand schind Simenßen 3 Huuder Lars Rasmußen Fridrickstad 1 Plads Braaten Præsteboel bøxßel beboes af Encken Raadig, Ejer 1 Sk#, Marthe, Saaer 1 Thune Præsteboell 1 tr: Hafre, kand icke Hud, Opsiders forbædris, Regnis 14 L# under Gaardens Taxt Fridrickstad Præsteboell Thune Præstebol 6 schind med Bøxel over 15 L#, Asbiørn Slitue Thune Præsteboell l huus behov l huus behov huus behov Een ringe becke qvern ved høst Waar flom, till huus behof, Læt, Let, Kiørßell, tung Bag Lie, frost Lændet, Læt 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 qtr: Rug, Hvede Ærter, 2 set: Liin, Pladsen 1 tr: Sæd 2 tr: Bl: Korn. 7 tr: Hafre, 2 set: Rug Ærter, 2 set: Liin 10 Læs 2 tr: Bl: Korn, 5 tr: Hafre, 1 set: Ærter, 2 Set: Liin 14 lass 3 qtr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, ½ set: Ærter, 1 set: Liin 4 Hæster, 10 Creatur, 6 1 Sk# 14 L# tge: 4 1/6, 8 Creatur, 6 2 Sk# 7 ½, 6 Creatur, 6 15 L#, 6 schind 5, 7 Creatur, 6 3 Huuder 3 ¾ 18. Agnolt 4 Huuder Ole Torbiørnß: Asgjer Amundßen Thune Præsteboel Bøxel Raadig, Ejer 2 Huuder, Raade Kircke 3 schind Besidder medarvinger 9 schind huus behov, lidet til Last Een ringe becke qvern ved høst waar, flom til huus behof Nord Lie, frost Lændet, Let 7 tr: Hafre, 2 set: Hvede Ærter, 1 schiep: Liin 4 Hæster, 10 Creatur, 8 4 Huuder 7 ½ Weum Assignert Lande 9 schind 1 Sk# 2 Huuder 9 schind Erick Taerelßen Peder Tollefß: Ole Olßen Raade Præsteboel, Bøxel Raadig, følger, besideren 9 schind Tolfs Præster j Christiania, med Bøxel 1 sch#, Glimming Kircke bøxler 1 Hud, Bøxel over Onsøe Præsteboel 1 Hud, Erich Biørnestad 9 schind huus behov smaa Last Een ringe becke qvern, maler gandsche Lidet ved høst flom til huus behov, Liden fortieniste ved Elven 5 tr: Hafre, Baglie, frost 2 schiep: Ærter Lændet, Let Hvede, 1 wint Set: Liin 10 Læs, Læt 1 10 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 set: Liin 2 1/3 Hæste, 4 Creatur, 6 4 Hæster, 12 Creatur, 10 9 schind 5/8 Li# 1 Sk# 2 Huuder 9 schind 11 ¼

20 21. Houge 6 Huuder Bærnt Erickßen Ole Hovelßen Thune Præsteboel, Læt, Engen ved posteringen til en stoer Deel Ruinerit, har schade av Elvebrud Effter besigtelse, 4 tr: Bl: Korn, 11 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter, 2 Set: Liin 15 Læs 4 Hæste, med Dragun hæsten, 10 Creatur, 8 6 Huuder 7 ½ 22. Houge Østre 6 Huuder Hans Hanß: Nielß Nielßen Thune Præsteboel Soellie, Let wint, Engen opschaaren af posteringen har schade af Elfvebrud Effter besigtelse, 4 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter, 2 set: Liin 18 Læs 4 Hæste med Dragun hesten, 10 Creatur, 8 6 Huuder 7 ½ 23. Houge 1 Sk# 10 L# 2de Pladser, Een 5te Lectie hører j beboes af Peder Christiania Bøxel Madsen, Saaer 1 ¼ Raadig, tr: Olle Hengeden tilkommer 15 L# Saaer 3 tr: er Obrist Lieutnt: Hvidtfeldt Obristel: Hvitfelt uden Bøxel 15 L# i Jordet under gaardens Taxt Anno 1723 Den 15 Marty er Comm issionen igien begyndt Lidet til brendeved gierde, tung wint 1 8 tr: Hafre, 2 Set: Liin Huusmænds Pladsene 4 ¼ tr: Hafre 23 Læs, 7 Creatur, 5 1 Sk# 10 L# 7 ½ Wister Wæstre Bior Gluppe 13 ½ L# 2 Huuder 2 Bismpd: Smør Niels Haagensen 15 L# 3 schind, 1 Bismpd: 12 Mk: Smør Niels Nielßen 2 Huuder 6 schind Truels Pederßen 5te Lectie hører i Christiania følger Bøxelen, 10 L#, Kongl: Majts:, thune Præsteboel 1 Een Plads Per B# smør, Los Haagenßen, saaer 1 Ejere 3 ½ L# = 1 B# smør tr: Hafre, under gaardens Taxt 5 Lectie hører i Christiania følger Bøxel 15 L#, Frid:stads Kircke 1 B# 12 mk: Smør, Thune Kircke 3 schind Rector i Christiania 1 Hud 6 schind, Besider, hver sin Bøxell Lidet til Brendewed gierde brendeweed gierde, tung, schade av elfvebrud, Læt, tung 3 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 schiepper Hvede Ærter, 2 set: Liin Pladsen 1 6 Læs 6 ½ tr: Hafre, 2 set: Rug Ærter, 1 set: Liin 1 5 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter, 1 set: Liin 9 Læs 13 Læs 4 Hester med Dragun hesten, 9 Creatur, 6 5 Creatur, 3, 6 Creatur, 6 13 ½ L# 2 Huuder 2 Bismpd: Smør 6 5/6 15 L# 3 schind, 1 Bismpd: 12 Mk: Smør 7 ½ 2 Huuder 6 schind 3 ¾ 27. AnbiørnRød 2 Huder 6 schind Olle Sørenßen Rector i Christiania 1 Hud 6 schind Thune Præstebol 1 Hud, hver sin Bøxel brendeved gierde, tung wint 1 5 tr: Hafre, 1 schiepp: Ærter, 1 set: Liin 13 Læs, 6 Creatur, 6 2 Huder 6 schind 3 ¾

21 Smærtu 2 Huuder Steener Olßen Alwim Hannestad 4 Huuder 1 Sk# 10 L# Jørgen Pederßen Toer Ougenßen, Jørgen Olßen Lector J Christiania Bøxel Raadig 1 Huud over 1 Hud, besidder med Ejeres Fridrickstad Laugstoell Fridrickstad Laugstoel j huus beboes av ElLing Steenerßen, saaer indtet, boer ved stranden Nærer sig med fart, Aarlig Consumption folckeschat 2 rdlr Nordre Beckhuus Cornelius Justsen Saaer 1 qtr: Hafre, optaget Regnes under gaarden ny Liden Skoug til brendeved gierde, let Slætt marck, Læt, fortieniste med Kiørsel ved Sarp, Let vint, Endeel af Jorden ved Elvebrud udfaldet 4 tr: Hafre, ½ set: Ærter ½ Set: Pladsen 1 qtr: Hafre 2 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter, 1 set: Liin 9 Læs 9 Læs 2 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 1 skiep: Hvede Ærter, 1 set: Liin 10 Læs, 6 Creatur, 5 2 Huuder, 5 Creatur, 6 4 Huuder 10 L#, 6 Creatur, 6 1 Sk# 10 L# 2 ½ Greager Omberg Indhuus ved Langøen, Laugmands Residentz gaard 1 Sk# Een Huud 1 Sk# 10 L# 12 bispd: Smør Torbiørn Knudßen, Rasmus Knudßen Olle Olßen Encken Jnger Olle Hanßen, Gert Asbiørnßen Frid:stad Laugstoel, Bøxel Raadig følger 1 sch# besider med Ejer Fridrickstad Laugstoell Fridrickstad Laug stoell till brende gierde brende gierde Lidet fischerie, tung, tung Bag Lie, Læt wint 2 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 1 schiep: Rug Ærter, 1 set: Liin 8 tr: Hafre, 2 skiep: Rug Ærter, 2 set: Liin 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 set: Laugmanden oppebær tienden 10 Læs 28 Læs, 5 Creatur, 4, 6 Creatur, 4 6 Hæster, 12 Creatur, 10 1 Sk# Een Huud 1 Sk# 10 L# 12 bispd: Smør 2 ½ 3 ¾ 12 ½ 34. Yven 2 tr: Korn, 1 Huud 6 schind Siver Madß: Encken Karj Andersdater *Peder Madsøn Enken Karj Madzdatter Jens Wærnskiold Bøxel Raadig Ejer 2 tr: Korn, Thune Præstebol 1 Hud, Skieberg Præsteboel 6 schind til gierde, tung 2 tr: Bl: Korn, 6 tr: Hafre, 2 skiep: Ærter, 2 set: Liin 9 Læs 4 Hæste 4 Creature, 6 2 tr: Korn, 1 Huud 6 schind 7 ½

22 35. Grætteland 4 tr: Bl: Korn, 6 schind ElLing Henrickßen, Hans Larßen Commerce Raad Arthur brende gierde Een ringe becke qvern høst waar flom, tung vint 1 7 tr: Hafre, 2 Set: Ærter, 1 set: Liin 15 Læs 4 Hæster, 8 Creatur, 8 4 tr: Bl: Korn, 6 schind 12 ½ Fugleviig Holte 3 tr: 6 Sett: Malt 1 Huud Generalmajor Storms frue 6 Bispd: Smør Simen Larßen Opsidder Bøxel Raadig, Ejer 3 ½ tr: Malt, Thune Presteboel Een Huud Commerce Raad Arthur Beckhuus af gl: tid oprøddet, Lars Halvorßen beboer. ½ tr: Bl: Korn Sæd, har 1 Koe, J gaardens Taxt Reignet gierde brende Lidet fischerie med, Lædt Rußer Lidet fischerie med, tung till gierde Kroeg 2 4 tr: Hafre, 1 schiep: Ærter 5 tr: Hafre, 1 Set: Rug Ærter 14 Læs, 3 Creaturer, 5. Pladsen 1 Koe, 7 Creature, 7 3 tr: 6 Sett: Malt 1 Huud 10 6 Bispd: Smør 6 ¼ L# 38. Glimming Annex Gaard til Præsten j Fridrickstad 6 Huuder Simen Erickß: ElLing Nielßen Kongl: Majts: brende gierde, Læt 3 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, 1 qtr: Ærter, 2 set: Liin 22 Læs 4 Hæster 10 Creatur, 10 6 Huuder 13 ¾ Glimming Westre opsiderne ejer Ledingen Kniple Jorde boegen følger Ejeren 6 Huuder 3 Huuder Svend Arveß: Peder Pederßen Niels Jørgenßen Opsideren Opsideren 1 ½ Hud med Bøxel over 1 ½ Hud Thune Præsteboell Ridder Huußet Hans Gudmundß: 1 qtr: Hafre, Isach Eschildß: 1 qtr: Hafre, under Gaardens Taxt brende gierde, Læt, Let 3 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, 1 qvarter: Ærter, 2 Set: Liin 22 Læs 5 tr: Hafre, Pladßerne ½ 2 Læs 4 Hæster, 10 Creatur, 10 6 Huuder 13 ¾ 5 Creatur, 6 3 Huuder Weum Søndre Jorde boegen følger Obriste Hvitfeldt 3 Huuder Ole Oleß: Joen Tolfßen Obriste Hvidtfeldt, under Kiølberg Gaard Huus behov Smaae Last, Læt 2 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 Liin 14 Læs 4 Hæster, 8 Creatur, 6 3 Huuder 10 L# 42. Weum Jorde boegen følger Obriste Hvidtfelt 3 Huuder Obriste Hvidtfelt bruger Kiølberg Gaards Huus behof, Læt 2 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 set: Liin 14 Læß 4 Hæster, 8 Creatur, 6 3 Huuder 10 L# 43. ElLind 4 Huuder 6 schind Olle Baardß: Søren Hanß: Kongl: Majts: brende gierde, tung 2 tr: Bl: Korn, 10 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 set: Liin 22 Læs 6 Hæster, 10 Creatur, 6 4 Huuder 6 schind 6 ¼

23 44. Horgen Østre 3 Huuder Hans Pederßen Kongl: Majts: Huus behov, tung 1 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter, 2 set: Liin 18 Læs 4 Hæster, 8 Creatur, 8 3 Huuder 2 ½ Horgen Westre 3 Huuder Thunne Gæstgiebergaa rd 3 Huuder Jens Jonßen, Tosten Anderßen Anders Haagen Torbiørnß: Kongl: Majts: Obriste Lieut: Oldenborg Huus behov gierde Bag Lie, tung Soel Lii, Læt 1 8 tr: Hafre, 2 set: Ærter 2 set: Liin 18 Læs 4 tr: Bl: Korn, 8 tr: Hafre, 1 Set: Liin 18 Læs 4 Hæster, 8 Creatur, 8 3 Huuder 2 ½ 6 Creatur, 5 3 Huuder 5 L# Wister Nordre 4 Huuder Claus Tordsen Opsideren Wister Søndre 1 Sk#, 1 Huud 1 b# Smør 49. Troswiig 2 fulde gaarde 6 Sk# Tor Torß: Encken Ragnild Nielsdatter William Holbye bruger Opsideren med Ejere Opsideren Een Plads, Halvor Børgeßen, Saaer 1 tr: Hafre, under Gaardens Taxt Een Huusmand Ellef Mickelßen, Saar 1 tr: Gl: Plads under gaardens Taxt, middel winding, Læt 2 tr: Bl: Korn, 5 tr: Hafre, 2 set: Rug Ærter, 1 set: Liin Pladsen 1 tr: Hafre 2 8 tr: Hafre, 1 schieppe Ærter, 2 Set: Liin Pladßen 1 tr: Hafre 5 tr: Bl: Korn, 12 tr: Hafre 40 Læs, 8 Creatur, 6 4 Huuder 10 4 Hæste med dragounens, 9 Creature, 6 5 Hæster, 16 Creatur, 10 6 Sk# 1 Sk#, 1 b# Smør 1 2/3 1. Søren Siersteds huus 2. Bendt Søvrenßen 3. Jacob Anderßen 4. Ole Mnßen 5. Hans Gudmundßen 6. Asgier Gulbrandßen 7. Lars Jonßen 8. Niels Pederßen 9. Ole Oleßen 10. Mns Toereßen 11. Mads Anderßen 12. Anders Hanßen 13. Smed Toereßen Strandsæder, Som ingen Sæd haver saaer 1 tr: Bl: Korn, 2 tr: Hafre, aufler 7 Læs Høe, føeder 2 kiør 4 Strand Grund Leje saa 2 ½ tr: 5 2 Lenge den ved lige bliwer 1 sch# 1 qtr: 1 ½ tr: Set: 1 ½ tr: tr: 1 ½ 1 3 qtr: qtr: ¼ tr: qtr: ½ tr: qtr: 1 ½ tr: schiep: 1 tr: ½ tr: ½ 1 2 Gaarden med Pladserne som er Sædeland 5 Sk# med bryggerom 2 Sk#

24 Jens Olleßen 28. Marj Trulßes Toere Pederßen Henrich Jenßen Tosten Gunderßen Helge Steffenßen Lars Larßen Smed Asgier Gulbrandßen Jens Jørgenßen Ole StoerEvjen Rasmus Anderßen 20. Jacob Skredder 34. Christopher Jacobßen #################################### Jens Hanßen Greager Greager 2 sch# 1 Sk# 5 L# 1 Hud Lars Christenßen Erick Tolleßen Besideren Opsideren 1 sch# 5 L# med Bøxel over 1 Hud Frid:stad Laugstoel brendeved gierde brende gierdes, tung wint, Tung vint 3 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 1 set: Rug, 1 schiep: Ærter, 1 schiep: Liin 3 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, 1 set: Rug Hvede, 1 schiep: Ærter, 1 schiep: Liin 14 Læs 14 Læs, 7 Creatur, 6 2 sch# 6 ¼, 7 Creatur, 6 1 Sk# 5 L# 1 Hud 1 ¼ 52. Opstad Søndre 2 Sk# Ole Hanßen, Encken Gunnild Rejersdatter, Simen Jonsen Borregaard Een Plads, Erick Knudsen, nye oprød, 1 tr: Sæd, under gaardens Taxt brendeved gierdes, Middel Maadig vinding 3 7 tr: Hafre, 2 Set: Rug Ærter, 1 Set: Liin, Pladsen 1 8 Læs 2 ½ Hæst 8 Creatur 6 2 Sk# Opstad Nordre Wister Østre 2 Sk# 1 Sk# 14 L# 2 B# 12 smør Steener Taraldsen, Simen Anderßen Halvor Børgeßen Een Plads, Anders Larßen, gl: oprøddet, 1 Opsider, med qtr: Sæd, under Ejer, hver sin Bøxel gaardens Taxt Opsideren Bøxel Raadig, 1 sch# 14 L#, 1 B# 12 Smør, Thune Præsteboel 1 b# smør brendeved gierde Huus behov, Middel Maadig vinding, Læt 3 7 ¾ tr: Hafre, 2 set: Rug Ærter, 1 set: Liin, Pladsen 1 qtr: Hafre 18 Læs 3 tr: Bl: Korn, 7 tr: Hafre, ½ set: Hvede, 1 Skieppe Ærter, 2 set: Liin 18 Læs 2 ½ Hæst 8 Creatur, 6 2 Sk# 5 4 Hæster med Dragun Hæsten, 8 Creatur 6 1 Sk# 14 L# 2 B# 12 smør 10 2/3 55. Graalum 4 Huuder Anders Simenßen Opsiderens Een gl: Plads, beboer Poul Andersen, saaer ½ tr: under gaardens Taxt Huus behov, nen Last, Middelmaadig Winding 3 tr: Bl: Korn, 9 tr: Hafre, ½ Set: Rug, 2 set: Ærter, 2 set: Liin, Pladsen ½ tr: Hafre 24 Læs 4 Hæster med Dragunens, 10 Creatur, 8 4 Huuder Gaarden 5 L# Skougen 2 ½ L#

.. " / / " /3 400 " /6 350 " ".. ) " - - 5/6. " Fri effter Skylden og Taxten 71/ " 2 30

..  / /  /3 400  /6 350  .. )  - - 5/6.  Fri effter Skylden og Taxten 71/  2 30 Utdrag fra: Oppebørselsregister for IJften af Jordebruge efter Forordningen a ste Oetober 80 af Østerdalens Fderi Gaardens Navn Matrieul-Nummer Skyld, redueeret til T Rendalen No. 4. Berger - Skpd. 7 Yz

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Prestens manntall 1701

Prestens manntall 1701 Prestens manntall 1701 (avskrift: Tore Gjære) Leilendingernis Gaardernis Leilending deris deris Søners deris Tienniste deris Besider sit eget Odell, har en gl. Fader Jens Waxvig Aschild 48 Aschildsen -

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede.

Valbø skifte 6.nov 1732 side 23. Waldbøen udj Walde Schibbrede. Valbø skifte 6.nov 1732 side 23 Waldbøen udj Walde Schibbrede. Anno 1732 dend 6te Novembr. Blev efter en Enche Qvinde nafn Ragnilde Poulsdatter som opholdt sig paa Gaarden Waldbøen udj Walde Skibbr. og

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

De bortbøxlede Steders Navne og Stræckninger, m: v:

De bortbøxlede Steders Navne og Stræckninger, m: v: Copie Litr L: Extract Af de ved Østerdalens Foged Regnskaber fremlagde Designationer over og Gjenparter af Fogdernes Udstædte Bøxelbreve paa Strækninger i Almindingen, Hands Kongelig Majestæt tilhørende,

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml:

Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Fleire Skifte_7 Nedrevoll skifte 24.august 1752 side 319b Etter Ole Pedersen Enke: Marthe Ingebrichtsdatter med formynder Knud Scharbøen.Deris tilsammenn aflede 2de Børn, neml: Lars Olsen 3 aar med formynder

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are

Matr Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Matr. 1664 Øxendrup Sogn Kongl. May:ts Andpart tiender haafuer Welb: Handrich Lange i feste 2½ pund Rug 3½ pund Biug 30 skpr Are Kirchens Andpart tiender som giør wis Rigtighed for hoess Kirchens forsuar

Læs mere

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833

Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested kirkebog 1833 Fødte i Herrested 1833-1849 Mandkøn Efter Herrested rkebog 1833 Navn fødedato dåbsdato forældre Christian Johansen 24.01.1833 08.02 Johan Godtfried Hæse, murermester i Rødehuus hj Ane Marie Gregorie Andersen

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV

FOLKETÆLLING 1840 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING/ ERHVERV l FOLKETÆLLING 80 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN. LISELUND. Hans Haastrup Hansine Haastrup Christine Haastrup Rasmus Nielsen Hans Larsen Hans Hansen Margrethe Sørensen Rasmus Frederiksen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a.

Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712

Skifte etter Haagen Rasmusen Helset 1712 Haagen Rasmusen Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug. Claus Pedersen Borre, etc. Giør Vitterlig, at Anno 1712 dend 19 Nov. blev arfve Skiffe holden paa dend gaard Helset udj Stadsbøjdens Tinglaug effter afgangen

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketælling Grene 1787

Folketælling Grene 1787 Grene Bye. 1ste Fam. Ole Jensen, Hosbond, 67, Givt 1ste g., Selveier Anne Henrichsdatter, Hustrue, 62, Givt 1ste g. Jens Ollesen, Deres søn, 26, Ugivt. Anne Marie Ollesdatter, Datter, 16, Ugivt. Grene

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING

1FOLKETÆLLING 1834 REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS 1. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter STILLING FOLKETÆLLING REFSVINDINGE SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT. NAVN ALDER CIVIL STATUS. En Gaard. Peder Andersen Mette Jensdatter Anders Pedersen 6 Hans Pedersen Andreas Pedersen 9 Anne Margrerhe Pedersdatter

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere