Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey"

Transkript

1 Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk perspektiv, og opgaverne løses på et højt fagligt niveau med vidensopbygning.

2 Indholdsfortegnelse A. Beretning Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Hydrologi, Klima og Miljø Værkstedet Landmåling og Geoteknik Kortlægning Tværgående projekter og partnere Asiaq i perioden B. Regnskab Bemærkninger til årsresultatet Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter

3 Beretning Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Asiaq indsamler, registrerer og formidler fagdata om det fysiske miljø fra hele Grønland. Ved fysisk miljø forstås Grønlands ikke-levende natur samt bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i vores natur, jf. Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober Asiaq er således både data-opsamler og data-holder af informationer om vores fysiske omgivelser. En del af disse data-serier rækker tilbage til 50 erne. Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre, Departement for Finanser. Omsætningen i 2014 var på 22,7 mio. kr., hvoraf de 16,5 mio. kr. udgør bevillingen fra Grønlands Selvstyre. De resterende midler stammer fra rekvirerede opgaver fra Selvstyret, forskningsfonde og kunder. Omsætningen i 2013 var på 26,9 mio. kr., hvoraf de 16,2 mio. kr. udgjorde bevillingen. Med den viden og erfaring som opbygges gennem de bevillingsdækkede opgaver (kernekompetencerne) er Asiaq i stand til at tilbyde eksterne rekvirenter erfaring og rådgivning samt indsamle supplerende data. Indtægter fra rekvirenter udgør et væsentligt supplement til bevillingen og bruges til dækning af løn, apparatur, feltture, IT-faciliteter mv. Resumé af opgaver Asiaqs kerneopgaver er at indsamle, opbevare, analysere og formidle data vedrørende det fysiske (ikkelevende) miljø i Grønland. Vores data stammer fra kortlægninger af byer, bygder og dele af det åbne land, målinger af vandressourcer, klima og aktuelt vejr samt anlægstekniske forundersøgelser. Asiaq deltager desuden i et antal forskningsprojekter, der udføres i Grønland. Ved årsskiftet var der ansat 26 medarbejdere primært med naturvidenskabelig baggrund. Kulturen i Asiaq er præget af et højt fagligt engagement og en uformel omgangstone. Flere oplysninger om Asiaq kan findes på Vision, strategi og organisation Asiaqs mission står i Landstingsforordningen, en operativ version er: Indsamling, opbevaring og formidling af data fra Grønlands fysiske (ikke-levende) natur samt fra menneskets indgreb i denne natur. Landstingsforordningen er udgangspunkt for Asiaqs vision, der også afstemmes med aktuelle samfundsmæssige behov for viden inden for vores arbejdsområder, vel at mærke for tidsrum, der er længere end den treårige Handlingsplan, fx 7 år. Asiaqs vision er p.t.: Grønlandsk data- og videnscenter, der bruges af samfundet Kompetente medarbejdere, der kan styrke viden og vækst i det grønlandske samfund Asiaqs Handlingsplan Asiaq har i foråret 2014 afleveret en Handlingsplan for perioden til Departementet for boliger og efter overførsel til Departementet for Finanser har vi opdateret Handlingsplanen. 2

4 Handlingsplanen lægger vægt på en organisering af det faglige arbejde i områder, således: Område 1 Databaser og formidling Område 2 Kort og geografiske informationer Område 3 Vandresurser, klima og aktuelt vejr Område 4 Landmåling, jordbund, havne mv. Asiaqs organisation og årlige turnus Asiaqs organisation afspejler en moderne projektorienteret virksomhed med en flad struktur, der har fokus på forankring af faglig viden. Basis for vores organisation er fire faggrupper, hvor den enkelte medarbejder dyrker sin faglighed og sikrer videnoverførsel samt sikrer en koordinering med kollegaer, der deltager i tværfaglige projekter. I sommerhalvåret har vi feltture med henblik på indsamling af data. I vinterhalvåret er der data-behandling, rapportering og faglig udvikling med vægt på rationalisering af arbejdsgange, metoder mv. 2. Hydrologi, Klima og Miljø Målinger af vejr og klima over en længere årrække (kaldet monitering) I 2014 observerede Asiaq vejr og klima langs Grønlands kyst ved hjælp af 24 egne automatiske vejrstationer. Gennem samarbejde med Grønlands Lufthavne (Mittarfeqarfiit) og Danmarks Metrologiske Institut (DMI) modtog Asiaq desuden klimadata fra 42 Mittarfeqarfiit- og DMI- målestationer over hele Grønland. Alle data lagres i Asiaqs database og leveres i en kvalitetssikret udgave til en række kunder. Derudover bliver der løbende besvaret henvendelser fra borgere vedrørende vejr og klima. De indsamlede data præsenteres løbende på Asiaqs hjemmeside. Se eller som er en af de mest besøgte hjemmesider i Grønland. Hydrologisk monitering Grønlands netværk af hydrologiske stationer drives af Asiaq og finansieres via bevillingen fra Grønlands Selvstyre. Der foregår en løbende tilpasning af moniteringsnetværket i samråd med Nukissiorfiit og Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. Asiaq driver pt. 14 hydrologiske stationer for bevillingen: Iterlaa og Nigerleq nær Paamiut, seks stationer mellem Frederikshåb Isblink og Alanngorlia, Isortuuarsuup Tasia syd for Nuuk, to stationer nær Indlandsisen øst for Maniitsoq, Tasersiaq, der er beliggende mellem Maniitsoq og Kangerlussuaq, samt to stationer syd for Qasigiannguit. Nukissiorfiit er hovedaftager af de hydrologiske data. Herudover er data af stor interesse for mineselskaber, store og små potentielle industriprojekter samt diverse forskningsprojekter. 3

5 Tilsyn med måleudstyr i søerne Iterlaa (til venstre) og Nigerleq (til højre) nær Paamiut. Fotos: MWS. Se i øvrigt afsnit 6. Tværgående projekter og partnere, hvor faggruppen er meget aktiv. 3. Værksted Værkstedet arbejder dels med egne opgaver, fx vedligehold og udvikling af faglig viden, udstyr og lagerstyring. Dels indgår værkstedet som leverandør af sensorer, komponenter og målestationer til Asiaqs tværgående projekter: Vejrobservationer, Hydrologi og Zackenberg samt eksterne samarbejdspartnere mht. målinger og monitering af klima, forundersøgelser mv. Værkstedet har i løbet af 2014 arbejdet på at få lagervarerne bedre registreret i et økonomi/lagerstyringssystem, så der kommer mere systematik på værkstedets lager. Dermed bliver de enkelte vare linket til en specifik leverandør og priserne på varer bliver opdateret. Værkstedet har også arbejdet med tests af datatransmissioner over TCP/IP. Der blev fundet egnet modem, som blev brugt i en testopstilling, der gav så gode resultater, at opstillingen nu bliver implementeret ved en klimastation og skal køre et stykke tid, så vi kan drage den endelige konklusion. Værkstedet har i 2014 leveret forskellige målestationer samt udført tilsyn af tidligere installerede stationer. Værkstedet har besøgt omkring 27 klima- og hydrologistationer fordelt over hele Grønland. Tre nye målestationer blev etableret og ved de resterende blev der udført almindelig tilsyn. Besøg og vedligehold af lidt over en tredjedel af ovenstående stationer betales af rekvirenter. Fordelingen af stationer er hhv. 10 hydrologi- og 17 klimastationer. Værkstedet har gennem året været bemandet med tre teknikere og en lærling. 4. Landmåling og Geoteknik Faggruppen har indtægter fra landmåling og geotekniske/geofysiske undersøgelser. Opgaverne udføres i de grønlandske byer, bygder og i det åbne land. Landmålingsopgaverne indeholder afsætning og opmåling af byggegrunde, bygninger, veje, fjernvarmeledninger mv. Der oprettes også fikspunkter til brug for entreprenører og minefirmaer, ligesom 4

6 der udføres bathymetrisk opmåling af bundtopografien af søer og kystnære områder. Med drone udføres opmåling af landområder. Som resultat af droneopmålingen leveres ortofoto og højdemodel, som der evt. kan udføres videre analyser på. De geotekniske og geofysiske undersøgelser sker i forbindelse med etablering af veje, havne, bygninger mv. De indsamlede data vedrører jordbunds- og grundfjeldsforhold, grundvandspejl og permafrost, som derefter bruges til beregning af sedimenternes bæreevne og frostfølsomhed, kvaliteten af grundfjeldet mv. Viden om disse forhold er nødvendige for at en projektering kan starte. I 2014 har aktiviteten inden for ovennævnte arbejdsområder været lavere end i de foregående år. Særligt i Nuuk har der været en lavere aktivitet i forbindelse med opgaver inden for byggeriet. Der har været flere opgaver med opmåling af landområder med Asiaqs nyindkøbte drone. Således har faggruppen haft folk i Upernavik for at foretage droneopmåling i forbindelse med etableringen af et deponi. Dronen har desuden været anvendt til kortlægning af bygder og byområder i forbindelse med Asiaq s grundkort. Vi har været i Tasiusaq og Aappilattoq for at foretage droneopmåling af vandoplande til råvands-søer samtidig med, at vi har foretaget pejling af søernes bundtopografi. Vi har også foretaget droneopmåling ved Kangerlussuaq forud for anlæggelsen af en ny havn, ligesom der blev foretaget en ad hoc bathymetrisk opmåling af fjordbunden i området. Indmåling af paspunkt til fotoflyvning. Foto: AWH. For et privat firma har faggruppen haft folk i Ivittuut for at tage prøver af såvel vand som bundsedimenter i den gamle mine. Derudover har der været diverse geotekniske opgaver i Nuuk med undersøgelser af byggegrunde for sedimenters bæreevne, kornstørrelsesfordeling og frostfarlighed samt undersøgelser af indleverede sedimentprøver. Endelig har der været undersøgelser med georadar for lokalisering af dybden til fjeldspejlet ved byggeprojekter i Nuuk og Sisimiut. 5

7 Vandprøvetagning. Foto: PHA. Den konsolidering af forretningsområder, der har fundet sted i de foregående år, er fortsat i samarbejde med vores net af underleverandører og rådgivere i hhv. Grønland og Danmark. 5. Kortlægning Faggruppen Geodata indsamler og formidler grønlandske kortdata. Asiaq kortlægger således byer og bygder og en stadig stigende andel af landet, hvor pålidelige og opdaterede topografiske kort efterspørges til samfundsnyttige formål. Disse grønlandske data formidles videre analogt og digitalt via webportalen NunaGIS. De databehandlings-processer vi varetager omfatter: specifikationer, design, produktion, kvalitetskontrol, klargøring og distribution. De tværgående projekter Grundkortajourføring, Remote Sensing og NunaGIS udnyttes som løftestang i vores arbejde med at styrke vores metoder og sammenhængen mellem de enkelte dataenheder, for at opnå mere brugbare præsentationer af data og derved en værdiforøgelse for vores rekvirenter og kunder. Læs mere i afsnit 6: Tværgående projekter og partnere. Ny kortlægning af Grønland Gennem mange år har Geodatastyrelsen i Danmark, GST, ikke revideret de topografiske kort over Grønland, som de har ansvaret for. I 2014 bragte Asiaq atter emnet på banen overfor GST, bl.a. ved et seminar i Nuuk sammen med University of Seoul, Korea, der omhandlede kortlægning af Grønland på nye måder. Derefter søgte GST midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og man fik bevilget midler, der dækker et treårigt pilotprojekt vedrørende forbedrede metoder til kortlægning af Grønland, med start i Asiaq forvente i den anledning at få en mindre rolle som underleverandør. Særlige ydelser Vi udbyder viden og services kommercielt, fx ved rådgivning om kort, produktion af specialkort, konsulentbistand og GIS kurser. Faggruppen har i de seneste år udbygget sine kompetencer markant til opgaveløsninger baseret på satellitdata, som gør os i stand til at tilfredsstille de fleste kortlægningsbehov på indtægtsdækkede vilkår. 6

8 Vi foretager kloakregistrering i byerne jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. I 2014 er der udført opdatering af kloakkort og data for Nanortalik, Qaqortoq, Kangerlussuaq og Ilulissat og en enkelt brønd i Uummannaq. Data formidles til kommunerne direkte og publiceres på NunaGIS. Asiaq deltager i forskellige fora for Spatial Data Infrastruktur (SDI) i Arktis, ofte med Afdelingen for Landsplan eller Digitaliseringsstyrelsen. Målet er en fælles arkitektur af service-portaler herunder data og fokusområder inden for natur, miljø, råstof, naturressourcer, topografi og infrastruktur mv. I slutningen af 2014 påbegyndtes et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om opbygningen af et egentligt Adresseregister i Grønland. 6. Tværgående projekter og partnere I 2014 har vores kunder omfattet Grønlands Selvstyre, Nukissiorfiit, de fire kommuner, London Mining Plc. og en række mindre kunder. Væsentlige partnere har været Grønlands Naturinstitut, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geodatastyrelsen (GST) samt Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i Danmark. Asiaq varetog eller deltog i 2014 bl.a. i følgende tværgående projekter: 1. Zackenberg, monitering af klima og hydrologi i Højarktis 2. Nuuk Basic, monitering af klima og hydrologi i Lavarktis 3. PROMICE, monitering af Indlandsisen, smeltning og massebalance 4. Grundkort-ajourføring, løbende opdatering af kort over byer og bygder 5. Remote Sensing via satellitbilleder mv. 6. NunaGIS 7. London Mining Plc. 8. DMI og Mittarfeqarfiit. 9. Google Street-view Koordineringen af aktiviteterne i forskningsprojekterne Zackenberg og Nuuk Basic foregår i hhv. Koordinations- og Styregrupperne under Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Her diskuteres blandt andet fremdriften i projekterne i forhold til den godkendte strategi og arbejdsprogram for

9 6.1 Zackenberg Ejerskabet af forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland blev i 2006 overført til Grønlands Selvstyre v/ Asiaq. I den forbindelse er der indgået en drifts- og logistikaftale med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet. Stationen har nu kørt i 19 år og lange dataserier er til rådighed for det grønlandske og det internationale samfund. Zackenberg Basic består af fem delprogrammer; Klima-, Geo-, Bio-, Glacio- og MarinBasis. Asiaq varetager KlimaBasis med vedligehold af to klimastationer og en hydrologisk station. Herfra indsamles, behandles og rapporteres data. GeoBasis og BioBasis varetages af Københavns Universitet og DCE (Aarhus Universitet), GlacioBasis varetages af GEUS, mens MarinBasis varetages af Grønlands Naturinstitut. Asiaqs teknikere har tilset de to klimastationer i En ny hydrometrisk station blev desuden etableret på den nye bro, som krydser Zackenberg elven. Den hydrometriske station overvåger vandføringen i elven. Med den nye placering på broen skulle stationen være bedre sikret under situationer med meget høj vandstand (flom), som optræder en til to gange om året når en gletchersø i fjeldene bag Zackenberg har brudt isbarrieren. 6.2 Nuuk Basic Aktiviteterne i forbindelse med Nuuk Basic i bunden af Kobbefjorden, hvor hovedparten af arbejdet foregår, er stadig i fuld gang og flere mindre projekter kommer til. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen i Danmark og Aage V. Jensens Fonde er de primære økonomiske bidragsydere og hele etableringen af projektet er sket i samarbejde med partnerne bag Zackenberg. Nuuk Basis består af fire moniteringsprogrammer; Klima-, Geo-, Bio- og MarinBasis, der tilsammen skal give ny viden om kort- og langsigtede variationer i lavarktiske økosystemer. Asiaq varetager KlimaBasis og gennemfører derfor omfattende atmosfæriske og hydrologiske målinger i Kobbefjorden. Asiaqs teknikere har tilset de to klimastationer og den primære hydrologistation i Som i de foregående år blev der udført en snetaksering i foråret, hvor sneens dybde, distribution og densitet blev målt langs forskellige tværsnit i Kobbefjords området. Moniteringen af gletsjeren i Kobbefjorden blev startet i 2012 blev videreført i Formålet er at studere massebalancen for en repræsentativ gletsjer i Lavarktis. En georadar analyse blev udført for at bestemme volumenet af is i gletsjeren. Endvidere blev et automatisk kamera installeret til at overvåge ablation, dvs. processer hvorved der forsvinder is og sne og udviklingen af snelinjen. Endelig blev der opstillet en automatisk vejrstation på gletsjeren til at overvåge forskellige atmosfæriske parametre, herunder energibalancen. Foreløbige resultater er blevet præsenteret på en konference i San Francisco. 8

10 I projektet Overflade energibalance i Qaanaaq og i Sydgrønland, som også er finansieret gennem Nuuk Basic, blev målingerne ved de to energi-balance-stationer videreført i Georadar bestemmelse af isens volumen på Qassinnguit gletsjeren i Kobbefjorden (til venstre) og ny målestation på gletsjeren (til højre). Fotos: JAB. 6.3 PROMICE Udgangspunktet for PROMICE er prognoser fra FN s Klimapanel IPCC: Temperaturen vil stige to-tre gange kraftigere over Grønland end forventet for gennemsnittet af den globale opvarmning. Samtidig anbefaler internationale organisationer, at vi nøje overvåger afsmeltning af Indlandsisen. Projektet udføres sammen med GEUS og DTU Space med fokus på: Afsmeltning af isranden Underlagets topografi Flydningen af isen på underlaget. Projektet vil også beregne Indlandsisens bidrag til en global stigning af havniveauet. Asiaq har bidraget med målinger af afstrømning fra væsentlige vandløb, der kommer fra isen og med data fra vores arkiv. 6.4 Grundkortajourføring Projektet vedligeholder tekniske grundkort over alle byer og bygder det er rygraden i selvstyrets og kommunernes planlægning og udbygning af Grønlands infrastruktur, ligesom de grønlandske forsyningsselskaber benytter kortene til ledningsregistreringer. Grundkortet er også en basiskomponent på NunaGIS-platformen, i arealtildelinger og kommuneplantillæg. Kortene udbydes endvidere kommercielt i vektorformat eller på andre formater. Følgende byer er blevet flyfotograferet i 2014: Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq således at nye ortofoto og opdaterede grundkort kan frigives: Grundkort er også blevet ajourført i marken i følgende byer: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Kapisillit og Uummannaq. En test med ajourføring af grundkort med drone er udført for Kapisillit i 2014; men konklusionerne kommer efter deadline for denne skrivelse. 9

11 6.5 Remote Sensing Asiaq har de senere år fået væsentlige erfaringer med anvendelse af Remote Sensing data og teknologi, således at vi nu anvender det til løsning af kommercielle opgaver for kunder, der kan serviceres med aktuelle topografiske kort samt data til hydrologiske og glaciologiske analyser. Kunderne er særligt kommuner, råstofbranchen og forskningsprojekter. I 2014 har gruppen været partner i internationale samarbejder med University of Seoul, Sydkorea og med University of Minnesota, USA. Sidstnævnte har givet Asiaq adgang til data, der indeholder højdeinformation af stor nøjagtighed fra områder langs Grønlands vestkyst og adgang til satellitbilleder med en opløsning på ½ m. Denne adgang kan Asiaq udnytte til fx at optegne detaljerede kystlinjer, søer mv. Områder med dækning højdemodeller med stor nøjagtighed, jan (pgc.umn.edu) 6.6 NunaGIS: geografisk interaktion med brugerne Asiaqs NunaGIS-projekt og den tilhørende hjemmeside viser digitale kort og geografiske data over Grønland. Asiaq står således for service af de grønlandske forvaltninger og organisationer med online data, herunder topografiske kort, bykort, satellitfotos, plan-, miljø- og naturdata, råstoflicenser, bundundersøgelser mv. Udviklingen af NunaGIS blev i fire år finansieret af Dancea-midler og Grønlands Selvstyre; men da Danceamidler stoppede ved indgangen til 2013 blev det aftalt med departementet at driften af NunaGIS indtil videre kunne fortsætte via midler fra Asiaq s finanslovsbevilling. Men at videre udvikling af NunaGIS skulle ske på indtægtsdækkede vilkår, dvs. fondsmidler eller brugerbetaling. I 2014 har vi indskudt en NunaGIS-testserver, hvor ændrede NunaGIS-versioner grundigt testes før de lægges over på den egentlige NunaGIS platform, jf. samarbejde med vores leverandør, Grontmij. Som noget relativt nyt vises kommuneplaner online i NunaGIS direkte fra kommunernes serverløsning (Odeum). I forbindelse med en total relancering af kort, der viser oplande for drikkevand og tilhørende spærrezoner er disse sendt i høring og godkendt i 2014 på NunaGIS. 10

12 6.7 London Mining London Mining Plc. fik i opstillet tre klimastationer i bunden af Godthåbsfjorden i forbindelse med forundersøgelser for en jernmine. En af stationerne er placeret ved isen tæt på jernforekomsten, én er placeret ved den påtænkte havn, mens den sidste er placeret, hvor man ønsker en landingsbane. Asiaq driver de tre stationer og har derudover foretaget målinger af vandstanden i søen Tasersuaq, samt bidraget ved udarbejdelsen af kort til brug til ansøgning om udvindingstilladelse. Udover dette har vi også i 2014 foretaget mindre analyser. Mængden af arbejde for London Mining Plc. har været mindre end de foregående år, da hovedparten af forundersøgelserne for jernminen er afsluttet. 6.8 DMI Asiaq deltager i halvårlige møder med DMI sammen med repræsentanter fra Mittarfeqarfiit og Tele. Formålet er at sikre en koordinering af grønlandske interesser omkring Den meteorologiske betjening af Grønland. De centrale emner er: DMI's målinger i og over Grønland samt udveksling af data Samarbejde og evt. kompetenceopbygning i Grønland omkring meteorologi. Dertil har året budt på forarbejder til en eventuel kommende præsentation af Grønlands Klimadata sammen med Asiaqs øvrige klimatiske data. 6.9 Google Street View I feltsæsonen har Asiaq taget billeder til Google Street View i flere af de besøgte byer og bygder. Der er fotograferet til fods, i bil og båd. Optagelserne har været mulige takket være mindre honorar fra Google Inc og Air Greenland. Desuden har Asiaq har lagt ekstra timer i opgaven, når vi var på lokaliteterne i anden forbindelse. Resultaterne frigives af Google Inc. i løbet af foråret

13 Asiaq i perioden Asiaqs vil jf. Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993 fortsætte med at indsamle, behandle, analysere, opbevare, og formidle data vedrørende det fysiske (ikke-levende) miljø i Grønland. Finanslovsbevillingen til Asiaq vil i 2015 falde med 1,8 mio. kr., og i årene 2016 og 2017 med en mio. kr. om året. De 0,6 mio. kr. pr. år regner Asiaq med at kunne hente ved at indgå en aftale med Geodatastyrelsen i Danmark om deltagelse i et projekt om ny-kortlægning af Grønland, som i første omgang løber i et tre-årigt pilotprojekt og derefter i en længere årrække. Det øvrige fald i bevilling på 3,2 mio. kr. skulle vi også kunne håndtere, således har Asiaqs overskud over de sidste 5 og 10 år i gennemsnit været på hhv. 1,8 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Men Asiaqs ledelse er nødt til at tage højde for at aktiviteterne i det grønlandske samfund ikke kommer op på et niveau, der svarer til årene , derfor gør vi klar til diverse opstramninger, der skal rationalisere arbejdet og supplere mulighederne for nye indtægter: Asiaq har ved overførsel til Departementet for finanser opdateret sin Handlingsplan, så den nu gælder for årene Planen har fokus på en bedre formidling af Asiaqs eksisterende data til potentielle rekvirenter, for dermed at fremme en samfundsøkonomisk udnyttelse. Specielt er der fokus på at resultater fra databehandlingen bliver præsenteret på en måde, som er let tilgængelig og direkte anvendelig for vores rekvirenter og kunder. Fx i forbindelse med overvejelser om nye anlægsopgaver, hvor en bygherres indsamling af forundersøgelsesdata kan være en begrænsende og tidlig økonomisk barrierer. Samtidigt har Asiaq ved flere lejligheder og i flere fora udtrykt ønske om at vi modtager betaling, fx fra Digitaliseringsstyrelsen og kommunerne for de frie data vi lægger på internetportalen NunaGIS. For Datafremstillingen er ikke jo gratis, selv om data stilles frit til rådighed for om verdenen, som det gøres i de fleste vestlige lande i dag. Asiaq har også sat fokus på rationalisering af projektarbejde, arbejdsgange og metoder, fx er vi i gang med et paradigmeskift, hvor vi vil erstatte data fra de dyre fotoflyvninger og manuelle indsamlinger med data der, indhentes via remote sensing fra satellitter, droner, samt sensorer ved målestationer i terrænet. Desuden vil Asiaq i 2015 styrke projektlederkompetencerne ved at sende ni medarbejdere på projektlederkursus, Prince 2. Asiaq faggruppe for hydrologi og klima har fået stærke kompetencer og partnere indenfor den internationale klimaforskning, derfor søger vi løbende midler fra diverse forskningsfonde. Samtidigt har der i løbet af efteråret vist sig en voksende interesse fra selvstyret og rekvirenter for at etablere mindre vandkraftværker til mindre virksomheder og bosteder. I den forbindelse vil det være Asiaq der står for forundersøgelserne. Asiaq har for nylig etableret Marketingudvalg der på innovativ vis skal koordinere, fælles præsentationer, annonceringer, brochurer samt sikre, at vi når ud til alle potentielle grønlandske kunder på de rette tidspunkter. Asiaq mener således, at blandt andet ovenstående tiltag vil kunne bidrage til at øge overskuddet med 1 mio. kr. i de kommende tre år. Idet Asiaq er ved at omlægge til denne forstærkede kommerciel tilgang med marketing og produktsalg i fokus. 12

14 B. Bemærkninger til årsresultatet Asiaqs økonomi Asiaq udfører sine kerneopgaver for Grønlands Selvstyre og bliver hyret til relaterede opgaver fra andre rekvirenter og kunder. Set med Asiaqs øjne har aktivitetsniveauet i det grønlandske samfund været usædvanligt lavt i 2014, hvilket også afspejles i årsresultatet. Vi skal således helt tilbage til hhv og 2005 for at finde et underskud og da kun på hhv. 36 og 83 t.kr. Asiaq deltog i 2011 i udarbejdning af Kommuneplanstillægget 1C3-3, der omfatter en konkret udvidelse af Asiaqs hovedbygning B-1111 samt nedrivning af Asiaqs utidssvarende værksteder, depot, laboratorier og lagerhal i bygningerne B-1246 og B-239. Asiaq afventer i den forbindelse en tilbagemelding fra og efterfølgende samarbejde med Grønlands Selvstyre før en projektering kan i gangsættes. Asiaq forventer således i 2015 og 2016 at få brug for sin likviditet. Behovet for likviditet skyldes også, at Asiaq lægger ud for tilsagte fondsmidler (der altid udbetales året efter) og at vi har store udgifter i årets første tre kvartaler mht. indkøb af udstyr, helikopter-chartre og underleverandører; mens indtægterne for løste opgaver først kommer om efteråret. Økonomisk udvikling Virksomheden fremviser en samlede egenkapital ved regnskabsårets udgang på i alt t.kr Heraf t.kr som fremført overskud. I 2013 var den samlede egenkapital på i alt t.kr , heraf t.kr var fremført overskud. Når der gennemføres større afgrænsede projekter har Asiaq ofte fået tilført midler fra forskellige fonde. Det er imidlertid almindeligt, at bevilgede fondsmidler først udbetales måneder efter at omkostninger er afholdt af Asiaq. I nogle år kan der således være ret betydelige udeståender af tilsagte midler på tidspunktet for regnskabsafslutningen, men hvor omkostningerne, er afholdt i det netop afsluttede regnskabsår. For at skabe sammenhæng mellem afholdte omkostninger og tilsagte, har Asiaq valgt, at optage ikke afregnede, men tilsagte, støttemidler som et tilgodehavende i årsregnskabet, således at afholdte omkostninger og de dertil knyttede støttemidler indgår i samme regnskabsår. Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskab mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra statustidspunktet og frem til dags dato ikke truffet forhold, som efter Asiaqs overbevisning vil ændre på vurderingen af årsregnskabet. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. 13

15 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting - Inatsisartut Vi har revideret årsregnskabet for Asiaq - Grønlands Forundersøgelser for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet og pengestrømmene af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den 26. februar

16 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse fra Grønlands Hjemmestyre om nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter ordreproducerende ydelser. Nettoomsætning, herunder indtægter fra igangværende projekter, indregnes på faktureringstidspunktet. Projektdirekte omkostninger og lønninger Projektdirekte omkostninger og lønninger indregnes uanset, om der er tale om indtægts- eller bevillingsdækkede opgaver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger mv. Afskrivninger Afskrivninger foretages lineært under hensyn til aktivernes forventede levetid og scrapværdi. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Bevilling Årets bevilling omfatter det samlede beløb, som Asiaq indgår med på finansloven tillagt evt. tillægsbevilling. Afvigelser i forhold til bevillingen overføres til efterfølgende år som led i resultatdisponeringen. Projektbevilling indregnes i driften. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 15

17 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50 år 5 år 3-10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Igangværende projekter Igangværende projekter er måles til kostpris med fradrag af aconto faktureringer. Det enkelte igangværende projekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien er positiv eller negativ. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til dagsværdi med fradrag af evt. reservation til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld mv. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 16

18 Asiaq - Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK'000 DKK'000 Nettoomsætning Projektdirekte omkostninger Projektdirekte lønninger Bruttoresultat Anskaffelser Reparation og vedligeholdelse Drift lokaler og personalebolig Administrative lønninger Personaleindirekte omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat Bevillingsdækning Periodens bevilling Nettoafvigelse

19 Asiaq - Årsregnskab Aktiver Note DKK'000 DKK'000 Materielle anlægsaktiver Bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Igangværende projekter Igangværende projekter i alt Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

20 Asiaq - Årsregnskab Passiver Note DKK'000 DKK'000 Fast kapitalindskud Bundne reserver Overført overskud Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver Afstemning - bemærk difference!!!

Årsberetning 2013 Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Årsberetning 2013 Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Årsberetning 2013 Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Landmåling, Jordbund, Havne mv. Forvaltning byer, bygder, åbne land, veje, huse kabler,kloak, drikkevand, tele

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2014 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for

K/S Hjulmagervej 21. Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro. Årsrapport for K/S Hjulmagervej 21 Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 20 83 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016. Henning

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SIGNIFLY ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SIGNIFLY ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05/2014 Patrick Lundstrøm Rønning Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

K/S Bückwitz CVR-nummer

K/S Bückwitz CVR-nummer K/S Bückwitz CVR-nummer 29 32 61 18 ÅRSRAPPORT 2006 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning:

Læs mere

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15

EMG Invest ApS CVR-nr Grædstrupvej Brædstrup. Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk EMG Invest ApS CVR-nr. 26868378 Grædstrupvej 45 8740

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nerdborg Golfbane Ap

Nerdborg Golfbane Ap Nerdborg Golfbane Ap Johan Bondes Vej 9, 6430 Nordborg Årsrapport for 2015 CVR-nr. 16 50 71 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016 Henrik Christensen

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013

German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 German Pellets Denmark ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 26 76 22 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/5 2014 Gert Nørgaard Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/04/2013 Inge-Marie Kryger

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

SERVICE GROUP ESBJERG ApS

SERVICE GROUP ESBJERG ApS SERVICE GROUP ESBJERG ApS Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Henning Gejl Jensen Dirigent Side 2

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere