Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey"

Transkript

1 Årsberetning 2014, Asiaq Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Drone sendes til opmåling over Kapisillit, sept Foto: JGO Forundersøgelser sker i et langsigtet og samfundsøkonomisk perspektiv, og opgaverne løses på et højt fagligt niveau med vidensopbygning.

2 Indholdsfortegnelse A. Beretning Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Hydrologi, Klima og Miljø Værkstedet Landmåling og Geoteknik Kortlægning Tværgående projekter og partnere Asiaq i perioden B. Regnskab Bemærkninger til årsresultatet Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Aktiver Passiver Pengestrømsopgørelse Noter

3 Beretning Asiaq, Misissueqqaarnerit, Grønlands Forundersøgelser, Greenland Survey Asiaq indsamler, registrerer og formidler fagdata om det fysiske miljø fra hele Grønland. Ved fysisk miljø forstås Grønlands ikke-levende natur samt bebyggelse og andet menneskeligt indgreb i vores natur, jf. Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober Asiaq er således både data-opsamler og data-holder af informationer om vores fysiske omgivelser. En del af disse data-serier rækker tilbage til 50 erne. Asiaq er en nettostyret virksomhed under Grønlands Selvstyre, Departement for Finanser. Omsætningen i 2014 var på 22,7 mio. kr., hvoraf de 16,5 mio. kr. udgør bevillingen fra Grønlands Selvstyre. De resterende midler stammer fra rekvirerede opgaver fra Selvstyret, forskningsfonde og kunder. Omsætningen i 2013 var på 26,9 mio. kr., hvoraf de 16,2 mio. kr. udgjorde bevillingen. Med den viden og erfaring som opbygges gennem de bevillingsdækkede opgaver (kernekompetencerne) er Asiaq i stand til at tilbyde eksterne rekvirenter erfaring og rådgivning samt indsamle supplerende data. Indtægter fra rekvirenter udgør et væsentligt supplement til bevillingen og bruges til dækning af løn, apparatur, feltture, IT-faciliteter mv. Resumé af opgaver Asiaqs kerneopgaver er at indsamle, opbevare, analysere og formidle data vedrørende det fysiske (ikkelevende) miljø i Grønland. Vores data stammer fra kortlægninger af byer, bygder og dele af det åbne land, målinger af vandressourcer, klima og aktuelt vejr samt anlægstekniske forundersøgelser. Asiaq deltager desuden i et antal forskningsprojekter, der udføres i Grønland. Ved årsskiftet var der ansat 26 medarbejdere primært med naturvidenskabelig baggrund. Kulturen i Asiaq er præget af et højt fagligt engagement og en uformel omgangstone. Flere oplysninger om Asiaq kan findes på Vision, strategi og organisation Asiaqs mission står i Landstingsforordningen, en operativ version er: Indsamling, opbevaring og formidling af data fra Grønlands fysiske (ikke-levende) natur samt fra menneskets indgreb i denne natur. Landstingsforordningen er udgangspunkt for Asiaqs vision, der også afstemmes med aktuelle samfundsmæssige behov for viden inden for vores arbejdsområder, vel at mærke for tidsrum, der er længere end den treårige Handlingsplan, fx 7 år. Asiaqs vision er p.t.: Grønlandsk data- og videnscenter, der bruges af samfundet Kompetente medarbejdere, der kan styrke viden og vækst i det grønlandske samfund Asiaqs Handlingsplan Asiaq har i foråret 2014 afleveret en Handlingsplan for perioden til Departementet for boliger og efter overførsel til Departementet for Finanser har vi opdateret Handlingsplanen. 2

4 Handlingsplanen lægger vægt på en organisering af det faglige arbejde i områder, således: Område 1 Databaser og formidling Område 2 Kort og geografiske informationer Område 3 Vandresurser, klima og aktuelt vejr Område 4 Landmåling, jordbund, havne mv. Asiaqs organisation og årlige turnus Asiaqs organisation afspejler en moderne projektorienteret virksomhed med en flad struktur, der har fokus på forankring af faglig viden. Basis for vores organisation er fire faggrupper, hvor den enkelte medarbejder dyrker sin faglighed og sikrer videnoverførsel samt sikrer en koordinering med kollegaer, der deltager i tværfaglige projekter. I sommerhalvåret har vi feltture med henblik på indsamling af data. I vinterhalvåret er der data-behandling, rapportering og faglig udvikling med vægt på rationalisering af arbejdsgange, metoder mv. 2. Hydrologi, Klima og Miljø Målinger af vejr og klima over en længere årrække (kaldet monitering) I 2014 observerede Asiaq vejr og klima langs Grønlands kyst ved hjælp af 24 egne automatiske vejrstationer. Gennem samarbejde med Grønlands Lufthavne (Mittarfeqarfiit) og Danmarks Metrologiske Institut (DMI) modtog Asiaq desuden klimadata fra 42 Mittarfeqarfiit- og DMI- målestationer over hele Grønland. Alle data lagres i Asiaqs database og leveres i en kvalitetssikret udgave til en række kunder. Derudover bliver der løbende besvaret henvendelser fra borgere vedrørende vejr og klima. De indsamlede data præsenteres løbende på Asiaqs hjemmeside. Se eller som er en af de mest besøgte hjemmesider i Grønland. Hydrologisk monitering Grønlands netværk af hydrologiske stationer drives af Asiaq og finansieres via bevillingen fra Grønlands Selvstyre. Der foregår en løbende tilpasning af moniteringsnetværket i samråd med Nukissiorfiit og Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. Asiaq driver pt. 14 hydrologiske stationer for bevillingen: Iterlaa og Nigerleq nær Paamiut, seks stationer mellem Frederikshåb Isblink og Alanngorlia, Isortuuarsuup Tasia syd for Nuuk, to stationer nær Indlandsisen øst for Maniitsoq, Tasersiaq, der er beliggende mellem Maniitsoq og Kangerlussuaq, samt to stationer syd for Qasigiannguit. Nukissiorfiit er hovedaftager af de hydrologiske data. Herudover er data af stor interesse for mineselskaber, store og små potentielle industriprojekter samt diverse forskningsprojekter. 3

5 Tilsyn med måleudstyr i søerne Iterlaa (til venstre) og Nigerleq (til højre) nær Paamiut. Fotos: MWS. Se i øvrigt afsnit 6. Tværgående projekter og partnere, hvor faggruppen er meget aktiv. 3. Værksted Værkstedet arbejder dels med egne opgaver, fx vedligehold og udvikling af faglig viden, udstyr og lagerstyring. Dels indgår værkstedet som leverandør af sensorer, komponenter og målestationer til Asiaqs tværgående projekter: Vejrobservationer, Hydrologi og Zackenberg samt eksterne samarbejdspartnere mht. målinger og monitering af klima, forundersøgelser mv. Værkstedet har i løbet af 2014 arbejdet på at få lagervarerne bedre registreret i et økonomi/lagerstyringssystem, så der kommer mere systematik på værkstedets lager. Dermed bliver de enkelte vare linket til en specifik leverandør og priserne på varer bliver opdateret. Værkstedet har også arbejdet med tests af datatransmissioner over TCP/IP. Der blev fundet egnet modem, som blev brugt i en testopstilling, der gav så gode resultater, at opstillingen nu bliver implementeret ved en klimastation og skal køre et stykke tid, så vi kan drage den endelige konklusion. Værkstedet har i 2014 leveret forskellige målestationer samt udført tilsyn af tidligere installerede stationer. Værkstedet har besøgt omkring 27 klima- og hydrologistationer fordelt over hele Grønland. Tre nye målestationer blev etableret og ved de resterende blev der udført almindelig tilsyn. Besøg og vedligehold af lidt over en tredjedel af ovenstående stationer betales af rekvirenter. Fordelingen af stationer er hhv. 10 hydrologi- og 17 klimastationer. Værkstedet har gennem året været bemandet med tre teknikere og en lærling. 4. Landmåling og Geoteknik Faggruppen har indtægter fra landmåling og geotekniske/geofysiske undersøgelser. Opgaverne udføres i de grønlandske byer, bygder og i det åbne land. Landmålingsopgaverne indeholder afsætning og opmåling af byggegrunde, bygninger, veje, fjernvarmeledninger mv. Der oprettes også fikspunkter til brug for entreprenører og minefirmaer, ligesom 4

6 der udføres bathymetrisk opmåling af bundtopografien af søer og kystnære områder. Med drone udføres opmåling af landområder. Som resultat af droneopmålingen leveres ortofoto og højdemodel, som der evt. kan udføres videre analyser på. De geotekniske og geofysiske undersøgelser sker i forbindelse med etablering af veje, havne, bygninger mv. De indsamlede data vedrører jordbunds- og grundfjeldsforhold, grundvandspejl og permafrost, som derefter bruges til beregning af sedimenternes bæreevne og frostfølsomhed, kvaliteten af grundfjeldet mv. Viden om disse forhold er nødvendige for at en projektering kan starte. I 2014 har aktiviteten inden for ovennævnte arbejdsområder været lavere end i de foregående år. Særligt i Nuuk har der været en lavere aktivitet i forbindelse med opgaver inden for byggeriet. Der har været flere opgaver med opmåling af landområder med Asiaqs nyindkøbte drone. Således har faggruppen haft folk i Upernavik for at foretage droneopmåling i forbindelse med etableringen af et deponi. Dronen har desuden været anvendt til kortlægning af bygder og byområder i forbindelse med Asiaq s grundkort. Vi har været i Tasiusaq og Aappilattoq for at foretage droneopmåling af vandoplande til råvands-søer samtidig med, at vi har foretaget pejling af søernes bundtopografi. Vi har også foretaget droneopmåling ved Kangerlussuaq forud for anlæggelsen af en ny havn, ligesom der blev foretaget en ad hoc bathymetrisk opmåling af fjordbunden i området. Indmåling af paspunkt til fotoflyvning. Foto: AWH. For et privat firma har faggruppen haft folk i Ivittuut for at tage prøver af såvel vand som bundsedimenter i den gamle mine. Derudover har der været diverse geotekniske opgaver i Nuuk med undersøgelser af byggegrunde for sedimenters bæreevne, kornstørrelsesfordeling og frostfarlighed samt undersøgelser af indleverede sedimentprøver. Endelig har der været undersøgelser med georadar for lokalisering af dybden til fjeldspejlet ved byggeprojekter i Nuuk og Sisimiut. 5

7 Vandprøvetagning. Foto: PHA. Den konsolidering af forretningsområder, der har fundet sted i de foregående år, er fortsat i samarbejde med vores net af underleverandører og rådgivere i hhv. Grønland og Danmark. 5. Kortlægning Faggruppen Geodata indsamler og formidler grønlandske kortdata. Asiaq kortlægger således byer og bygder og en stadig stigende andel af landet, hvor pålidelige og opdaterede topografiske kort efterspørges til samfundsnyttige formål. Disse grønlandske data formidles videre analogt og digitalt via webportalen NunaGIS. De databehandlings-processer vi varetager omfatter: specifikationer, design, produktion, kvalitetskontrol, klargøring og distribution. De tværgående projekter Grundkortajourføring, Remote Sensing og NunaGIS udnyttes som løftestang i vores arbejde med at styrke vores metoder og sammenhængen mellem de enkelte dataenheder, for at opnå mere brugbare præsentationer af data og derved en værdiforøgelse for vores rekvirenter og kunder. Læs mere i afsnit 6: Tværgående projekter og partnere. Ny kortlægning af Grønland Gennem mange år har Geodatastyrelsen i Danmark, GST, ikke revideret de topografiske kort over Grønland, som de har ansvaret for. I 2014 bragte Asiaq atter emnet på banen overfor GST, bl.a. ved et seminar i Nuuk sammen med University of Seoul, Korea, der omhandlede kortlægning af Grønland på nye måder. Derefter søgte GST midler fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og man fik bevilget midler, der dækker et treårigt pilotprojekt vedrørende forbedrede metoder til kortlægning af Grønland, med start i Asiaq forvente i den anledning at få en mindre rolle som underleverandør. Særlige ydelser Vi udbyder viden og services kommercielt, fx ved rådgivning om kort, produktion af specialkort, konsulentbistand og GIS kurser. Faggruppen har i de seneste år udbygget sine kompetencer markant til opgaveløsninger baseret på satellitdata, som gør os i stand til at tilfredsstille de fleste kortlægningsbehov på indtægtsdækkede vilkår. 6

8 Vi foretager kloakregistrering i byerne jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. I 2014 er der udført opdatering af kloakkort og data for Nanortalik, Qaqortoq, Kangerlussuaq og Ilulissat og en enkelt brønd i Uummannaq. Data formidles til kommunerne direkte og publiceres på NunaGIS. Asiaq deltager i forskellige fora for Spatial Data Infrastruktur (SDI) i Arktis, ofte med Afdelingen for Landsplan eller Digitaliseringsstyrelsen. Målet er en fælles arkitektur af service-portaler herunder data og fokusområder inden for natur, miljø, råstof, naturressourcer, topografi og infrastruktur mv. I slutningen af 2014 påbegyndtes et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen om opbygningen af et egentligt Adresseregister i Grønland. 6. Tværgående projekter og partnere I 2014 har vores kunder omfattet Grønlands Selvstyre, Nukissiorfiit, de fire kommuner, London Mining Plc. og en række mindre kunder. Væsentlige partnere har været Grønlands Naturinstitut, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Geodatastyrelsen (GST) samt Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i Danmark. Asiaq varetog eller deltog i 2014 bl.a. i følgende tværgående projekter: 1. Zackenberg, monitering af klima og hydrologi i Højarktis 2. Nuuk Basic, monitering af klima og hydrologi i Lavarktis 3. PROMICE, monitering af Indlandsisen, smeltning og massebalance 4. Grundkort-ajourføring, løbende opdatering af kort over byer og bygder 5. Remote Sensing via satellitbilleder mv. 6. NunaGIS 7. London Mining Plc. 8. DMI og Mittarfeqarfiit. 9. Google Street-view Koordineringen af aktiviteterne i forskningsprojekterne Zackenberg og Nuuk Basic foregår i hhv. Koordinations- og Styregrupperne under Greenland Ecosystem Monitoring (GEM). Her diskuteres blandt andet fremdriften i projekterne i forhold til den godkendte strategi og arbejdsprogram for

9 6.1 Zackenberg Ejerskabet af forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland blev i 2006 overført til Grønlands Selvstyre v/ Asiaq. I den forbindelse er der indgået en drifts- og logistikaftale med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet. Stationen har nu kørt i 19 år og lange dataserier er til rådighed for det grønlandske og det internationale samfund. Zackenberg Basic består af fem delprogrammer; Klima-, Geo-, Bio-, Glacio- og MarinBasis. Asiaq varetager KlimaBasis med vedligehold af to klimastationer og en hydrologisk station. Herfra indsamles, behandles og rapporteres data. GeoBasis og BioBasis varetages af Københavns Universitet og DCE (Aarhus Universitet), GlacioBasis varetages af GEUS, mens MarinBasis varetages af Grønlands Naturinstitut. Asiaqs teknikere har tilset de to klimastationer i En ny hydrometrisk station blev desuden etableret på den nye bro, som krydser Zackenberg elven. Den hydrometriske station overvåger vandføringen i elven. Med den nye placering på broen skulle stationen være bedre sikret under situationer med meget høj vandstand (flom), som optræder en til to gange om året når en gletchersø i fjeldene bag Zackenberg har brudt isbarrieren. 6.2 Nuuk Basic Aktiviteterne i forbindelse med Nuuk Basic i bunden af Kobbefjorden, hvor hovedparten af arbejdet foregår, er stadig i fuld gang og flere mindre projekter kommer til. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen i Danmark og Aage V. Jensens Fonde er de primære økonomiske bidragsydere og hele etableringen af projektet er sket i samarbejde med partnerne bag Zackenberg. Nuuk Basis består af fire moniteringsprogrammer; Klima-, Geo-, Bio- og MarinBasis, der tilsammen skal give ny viden om kort- og langsigtede variationer i lavarktiske økosystemer. Asiaq varetager KlimaBasis og gennemfører derfor omfattende atmosfæriske og hydrologiske målinger i Kobbefjorden. Asiaqs teknikere har tilset de to klimastationer og den primære hydrologistation i Som i de foregående år blev der udført en snetaksering i foråret, hvor sneens dybde, distribution og densitet blev målt langs forskellige tværsnit i Kobbefjords området. Moniteringen af gletsjeren i Kobbefjorden blev startet i 2012 blev videreført i Formålet er at studere massebalancen for en repræsentativ gletsjer i Lavarktis. En georadar analyse blev udført for at bestemme volumenet af is i gletsjeren. Endvidere blev et automatisk kamera installeret til at overvåge ablation, dvs. processer hvorved der forsvinder is og sne og udviklingen af snelinjen. Endelig blev der opstillet en automatisk vejrstation på gletsjeren til at overvåge forskellige atmosfæriske parametre, herunder energibalancen. Foreløbige resultater er blevet præsenteret på en konference i San Francisco. 8

10 I projektet Overflade energibalance i Qaanaaq og i Sydgrønland, som også er finansieret gennem Nuuk Basic, blev målingerne ved de to energi-balance-stationer videreført i Georadar bestemmelse af isens volumen på Qassinnguit gletsjeren i Kobbefjorden (til venstre) og ny målestation på gletsjeren (til højre). Fotos: JAB. 6.3 PROMICE Udgangspunktet for PROMICE er prognoser fra FN s Klimapanel IPCC: Temperaturen vil stige to-tre gange kraftigere over Grønland end forventet for gennemsnittet af den globale opvarmning. Samtidig anbefaler internationale organisationer, at vi nøje overvåger afsmeltning af Indlandsisen. Projektet udføres sammen med GEUS og DTU Space med fokus på: Afsmeltning af isranden Underlagets topografi Flydningen af isen på underlaget. Projektet vil også beregne Indlandsisens bidrag til en global stigning af havniveauet. Asiaq har bidraget med målinger af afstrømning fra væsentlige vandløb, der kommer fra isen og med data fra vores arkiv. 6.4 Grundkortajourføring Projektet vedligeholder tekniske grundkort over alle byer og bygder det er rygraden i selvstyrets og kommunernes planlægning og udbygning af Grønlands infrastruktur, ligesom de grønlandske forsyningsselskaber benytter kortene til ledningsregistreringer. Grundkortet er også en basiskomponent på NunaGIS-platformen, i arealtildelinger og kommuneplantillæg. Kortene udbydes endvidere kommercielt i vektorformat eller på andre formater. Følgende byer er blevet flyfotograferet i 2014: Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og Tasiilaq således at nye ortofoto og opdaterede grundkort kan frigives: Grundkort er også blevet ajourført i marken i følgende byer: Nanortalik, Narsaq, Qaqortoq, Paamiut, Kapisillit og Uummannaq. En test med ajourføring af grundkort med drone er udført for Kapisillit i 2014; men konklusionerne kommer efter deadline for denne skrivelse. 9

11 6.5 Remote Sensing Asiaq har de senere år fået væsentlige erfaringer med anvendelse af Remote Sensing data og teknologi, således at vi nu anvender det til løsning af kommercielle opgaver for kunder, der kan serviceres med aktuelle topografiske kort samt data til hydrologiske og glaciologiske analyser. Kunderne er særligt kommuner, råstofbranchen og forskningsprojekter. I 2014 har gruppen været partner i internationale samarbejder med University of Seoul, Sydkorea og med University of Minnesota, USA. Sidstnævnte har givet Asiaq adgang til data, der indeholder højdeinformation af stor nøjagtighed fra områder langs Grønlands vestkyst og adgang til satellitbilleder med en opløsning på ½ m. Denne adgang kan Asiaq udnytte til fx at optegne detaljerede kystlinjer, søer mv. Områder med dækning højdemodeller med stor nøjagtighed, jan (pgc.umn.edu) 6.6 NunaGIS: geografisk interaktion med brugerne Asiaqs NunaGIS-projekt og den tilhørende hjemmeside viser digitale kort og geografiske data over Grønland. Asiaq står således for service af de grønlandske forvaltninger og organisationer med online data, herunder topografiske kort, bykort, satellitfotos, plan-, miljø- og naturdata, råstoflicenser, bundundersøgelser mv. Udviklingen af NunaGIS blev i fire år finansieret af Dancea-midler og Grønlands Selvstyre; men da Danceamidler stoppede ved indgangen til 2013 blev det aftalt med departementet at driften af NunaGIS indtil videre kunne fortsætte via midler fra Asiaq s finanslovsbevilling. Men at videre udvikling af NunaGIS skulle ske på indtægtsdækkede vilkår, dvs. fondsmidler eller brugerbetaling. I 2014 har vi indskudt en NunaGIS-testserver, hvor ændrede NunaGIS-versioner grundigt testes før de lægges over på den egentlige NunaGIS platform, jf. samarbejde med vores leverandør, Grontmij. Som noget relativt nyt vises kommuneplaner online i NunaGIS direkte fra kommunernes serverløsning (Odeum). I forbindelse med en total relancering af kort, der viser oplande for drikkevand og tilhørende spærrezoner er disse sendt i høring og godkendt i 2014 på NunaGIS. 10

12 6.7 London Mining London Mining Plc. fik i opstillet tre klimastationer i bunden af Godthåbsfjorden i forbindelse med forundersøgelser for en jernmine. En af stationerne er placeret ved isen tæt på jernforekomsten, én er placeret ved den påtænkte havn, mens den sidste er placeret, hvor man ønsker en landingsbane. Asiaq driver de tre stationer og har derudover foretaget målinger af vandstanden i søen Tasersuaq, samt bidraget ved udarbejdelsen af kort til brug til ansøgning om udvindingstilladelse. Udover dette har vi også i 2014 foretaget mindre analyser. Mængden af arbejde for London Mining Plc. har været mindre end de foregående år, da hovedparten af forundersøgelserne for jernminen er afsluttet. 6.8 DMI Asiaq deltager i halvårlige møder med DMI sammen med repræsentanter fra Mittarfeqarfiit og Tele. Formålet er at sikre en koordinering af grønlandske interesser omkring Den meteorologiske betjening af Grønland. De centrale emner er: DMI's målinger i og over Grønland samt udveksling af data Samarbejde og evt. kompetenceopbygning i Grønland omkring meteorologi. Dertil har året budt på forarbejder til en eventuel kommende præsentation af Grønlands Klimadata sammen med Asiaqs øvrige klimatiske data. 6.9 Google Street View I feltsæsonen har Asiaq taget billeder til Google Street View i flere af de besøgte byer og bygder. Der er fotograferet til fods, i bil og båd. Optagelserne har været mulige takket være mindre honorar fra Google Inc og Air Greenland. Desuden har Asiaq har lagt ekstra timer i opgaven, når vi var på lokaliteterne i anden forbindelse. Resultaterne frigives af Google Inc. i løbet af foråret

13 Asiaq i perioden Asiaqs vil jf. Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993 fortsætte med at indsamle, behandle, analysere, opbevare, og formidle data vedrørende det fysiske (ikke-levende) miljø i Grønland. Finanslovsbevillingen til Asiaq vil i 2015 falde med 1,8 mio. kr., og i årene 2016 og 2017 med en mio. kr. om året. De 0,6 mio. kr. pr. år regner Asiaq med at kunne hente ved at indgå en aftale med Geodatastyrelsen i Danmark om deltagelse i et projekt om ny-kortlægning af Grønland, som i første omgang løber i et tre-årigt pilotprojekt og derefter i en længere årrække. Det øvrige fald i bevilling på 3,2 mio. kr. skulle vi også kunne håndtere, således har Asiaqs overskud over de sidste 5 og 10 år i gennemsnit været på hhv. 1,8 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Men Asiaqs ledelse er nødt til at tage højde for at aktiviteterne i det grønlandske samfund ikke kommer op på et niveau, der svarer til årene , derfor gør vi klar til diverse opstramninger, der skal rationalisere arbejdet og supplere mulighederne for nye indtægter: Asiaq har ved overførsel til Departementet for finanser opdateret sin Handlingsplan, så den nu gælder for årene Planen har fokus på en bedre formidling af Asiaqs eksisterende data til potentielle rekvirenter, for dermed at fremme en samfundsøkonomisk udnyttelse. Specielt er der fokus på at resultater fra databehandlingen bliver præsenteret på en måde, som er let tilgængelig og direkte anvendelig for vores rekvirenter og kunder. Fx i forbindelse med overvejelser om nye anlægsopgaver, hvor en bygherres indsamling af forundersøgelsesdata kan være en begrænsende og tidlig økonomisk barrierer. Samtidigt har Asiaq ved flere lejligheder og i flere fora udtrykt ønske om at vi modtager betaling, fx fra Digitaliseringsstyrelsen og kommunerne for de frie data vi lægger på internetportalen NunaGIS. For Datafremstillingen er ikke jo gratis, selv om data stilles frit til rådighed for om verdenen, som det gøres i de fleste vestlige lande i dag. Asiaq har også sat fokus på rationalisering af projektarbejde, arbejdsgange og metoder, fx er vi i gang med et paradigmeskift, hvor vi vil erstatte data fra de dyre fotoflyvninger og manuelle indsamlinger med data der, indhentes via remote sensing fra satellitter, droner, samt sensorer ved målestationer i terrænet. Desuden vil Asiaq i 2015 styrke projektlederkompetencerne ved at sende ni medarbejdere på projektlederkursus, Prince 2. Asiaq faggruppe for hydrologi og klima har fået stærke kompetencer og partnere indenfor den internationale klimaforskning, derfor søger vi løbende midler fra diverse forskningsfonde. Samtidigt har der i løbet af efteråret vist sig en voksende interesse fra selvstyret og rekvirenter for at etablere mindre vandkraftværker til mindre virksomheder og bosteder. I den forbindelse vil det være Asiaq der står for forundersøgelserne. Asiaq har for nylig etableret Marketingudvalg der på innovativ vis skal koordinere, fælles præsentationer, annonceringer, brochurer samt sikre, at vi når ud til alle potentielle grønlandske kunder på de rette tidspunkter. Asiaq mener således, at blandt andet ovenstående tiltag vil kunne bidrage til at øge overskuddet med 1 mio. kr. i de kommende tre år. Idet Asiaq er ved at omlægge til denne forstærkede kommerciel tilgang med marketing og produktsalg i fokus. 12

14 B. Bemærkninger til årsresultatet Asiaqs økonomi Asiaq udfører sine kerneopgaver for Grønlands Selvstyre og bliver hyret til relaterede opgaver fra andre rekvirenter og kunder. Set med Asiaqs øjne har aktivitetsniveauet i det grønlandske samfund været usædvanligt lavt i 2014, hvilket også afspejles i årsresultatet. Vi skal således helt tilbage til hhv og 2005 for at finde et underskud og da kun på hhv. 36 og 83 t.kr. Asiaq deltog i 2011 i udarbejdning af Kommuneplanstillægget 1C3-3, der omfatter en konkret udvidelse af Asiaqs hovedbygning B-1111 samt nedrivning af Asiaqs utidssvarende værksteder, depot, laboratorier og lagerhal i bygningerne B-1246 og B-239. Asiaq afventer i den forbindelse en tilbagemelding fra og efterfølgende samarbejde med Grønlands Selvstyre før en projektering kan i gangsættes. Asiaq forventer således i 2015 og 2016 at få brug for sin likviditet. Behovet for likviditet skyldes også, at Asiaq lægger ud for tilsagte fondsmidler (der altid udbetales året efter) og at vi har store udgifter i årets første tre kvartaler mht. indkøb af udstyr, helikopter-chartre og underleverandører; mens indtægterne for løste opgaver først kommer om efteråret. Økonomisk udvikling Virksomheden fremviser en samlede egenkapital ved regnskabsårets udgang på i alt t.kr Heraf t.kr som fremført overskud. I 2013 var den samlede egenkapital på i alt t.kr , heraf t.kr var fremført overskud. Når der gennemføres større afgrænsede projekter har Asiaq ofte fået tilført midler fra forskellige fonde. Det er imidlertid almindeligt, at bevilgede fondsmidler først udbetales måneder efter at omkostninger er afholdt af Asiaq. I nogle år kan der således være ret betydelige udeståender af tilsagte midler på tidspunktet for regnskabsafslutningen, men hvor omkostningerne, er afholdt i det netop afsluttede regnskabsår. For at skabe sammenhæng mellem afholdte omkostninger og tilsagte, har Asiaq valgt, at optage ikke afregnede, men tilsagte, støttemidler som et tilgodehavende i årsregnskabet, således at afholdte omkostninger og de dertil knyttede støttemidler indgår i samme regnskabsår. Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 26. november 1998 om nettostyrede virksomheders regnskab mv. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, så årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er fra statustidspunktet og frem til dags dato ikke truffet forhold, som efter Asiaqs overbevisning vil ændre på vurderingen af årsregnskabet. Årsregnskabet indstilles til Inatsisartuts godkendelse. 13

15 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Den uafhængige revisors påtegning Til Grønlands Landsting - Inatsisartut Vi har revideret årsregnskabet for Asiaq - Grønlands Forundersøgelser for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge grønlandsk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet og pengestrømmene af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med Hjemmestyrets regnskabsbekendtgørelse for nettostyrede virksomheder. Nuuk, den 26. februar

16 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse fra Grønlands Hjemmestyre om nettostyrede virksomheders regnskabsaflæggelser. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætning omfatter ordreproducerende ydelser. Nettoomsætning, herunder indtægter fra igangværende projekter, indregnes på faktureringstidspunktet. Projektdirekte omkostninger og lønninger Projektdirekte omkostninger og lønninger indregnes uanset, om der er tale om indtægts- eller bevillingsdækkede opgaver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til det administrative personale og ledelsen samt kontorholdsomkostninger mv. Afskrivninger Afskrivninger foretages lineært under hensyn til aktivernes forventede levetid og scrapværdi. Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt, realiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta. Bevilling Årets bevilling omfatter det samlede beløb, som Asiaq indgår med på finansloven tillagt evt. tillægsbevilling. Afvigelser i forhold til bevillingen overføres til efterfølgende år som led i resultatdisponeringen. Projektbevilling indregnes i driften. Balancen Materielle anlægsaktiver Ejendomme samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afog nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. 15

17 Asiaq - Grønlands Forundersøgelser Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 50 år 5 år 3-10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Igangværende projekter Igangværende projekter er måles til kostpris med fradrag af aconto faktureringer. Det enkelte igangværende projekt indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af, om nettoværdien er positiv eller negativ. Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til dagsværdi med fradrag af evt. reservation til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt virksomhedens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld mv. Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld. 16

18 Asiaq - Årsregnskab Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK'000 DKK'000 Nettoomsætning Projektdirekte omkostninger Projektdirekte lønninger Bruttoresultat Anskaffelser Reparation og vedligeholdelse Drift lokaler og personalebolig Administrative lønninger Personaleindirekte omkostninger Administrationsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat Bevillingsdækning Periodens bevilling Nettoafvigelse

19 Asiaq - Årsregnskab Aktiver Note DKK'000 DKK'000 Materielle anlægsaktiver Bygninger Indretning af lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver Igangværende projekter Igangværende projekter i alt Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt

20 Asiaq - Årsregnskab Passiver Note DKK'000 DKK'000 Fast kapitalindskud Bundne reserver Overført overskud Egenkapital Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver Afstemning - bemærk difference!!!

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Indholdsfortegnelse A. Beretning 2007 1. Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi,

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ÅGÅRD GRAVENS VANDVÆRK I/S CVR nr. 15 11 85 12 Årsrapport 2012 (79. regnskabsår) Kokholm 1B, 1. sal, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere