SIKKERHEDSDATABLAD. : Kulmonoxid : NOAL_0019. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD. : Kulmonoxid : NOAL_0019. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation"

Transkript

1 Side : 1/15 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr Kemikaliets navn :, N20, Kulilte, Carbonmonoxid : : CAS nr : EC-nummer : EC Index nummer : Registreringsnummer. : Kemisk formel : CO 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante identificerede anvendelser Anvendelser der frarådes : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug. Se listen af identificerede anvendelser og sscenarier i bilaget til sikkerhedsdatabladet. Kontakt leverandør for flere andvendelsesområder. : Forbruger anvendelse Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Firmaets identifikation AIR LIQUIDE Denmark A/S Høje Taastrupvej Taastrup - DENMARK T adresse (kompetent person) : 1.4. Nødtelefon Nødtelefon : 112 Tilgængelighed ( 24 / 7 ) PUNKT 2: Fareidentifikation 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Fysiske farer Brandfarlige gasser, Kategori 1 H220 Gasser under tryk : Komprimeret gas H280 Sundhedsfarer Akut toksicitet (indånding:gas) Kategori 3 H331 Reproduktionstoksicitet, Kategori 1A Specifik målorgantoksicitet gentagen, Kategori 1 H360D H372

2 Side : 2/ Mærkningselementer Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Farepiktogrammer (CLP) : Signalord (CLP) Faresætninger (CLP) Sikkerhedssætninger (CLP) Yderligere oplysninger : Fare GHS02 GHS04 GHS06 GHS08 : H220 - Yderst brandfarlig gas.. H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.. H331 - Giftig ved indånding.. H360D - Kan skade det ufødte barn.. H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen.. - Forebyggelse : P202 - Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.. P260 - Indånd ikke pulver, røg, gas, tåge, damp, spray. P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.. - Reaktion : P308+P313 - HVIS du er eksponeret eller berørt: Få lægeråd. P377 - Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.. P381 - I tilfælde af lækage, fjerne alle antændelseskilder. P304+P340+P315 - VED INDÅNDING : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Søg omgående lægehjælp. - Opbevaring : P403 - Opbevares på et godt ventileret sted.. P405 - Opbevares under lås.. : Må kun anvendes af professionelle brugere Andre farer : Ingen. PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 3.1. Stoffer Navn Produktidentifikator Sammensætn ing [V-%] Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] (CAS nr) Flam. Gas 1, H220 Press. Gas (Comp.), H280 (EC-nummer) Acute Tox. 3 (Inhalation:gas), H331 Repr. 1A, H360D STOT RE 1, H372 (EC Index nummer) (Registreringsnummer.) Indeholder ingen sundhedsskadelige bestanddele eller forureninger Blandinger : Ikke fastlagt.

3 PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger SIKKERHEDSDATABLAD Side : 3/ Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger - Indånding : Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenet område. Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt vejrtrækning. Giv ilt. - Hudkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt. - Øjenkontakt : Ingen kendte bivirkninger fra dette produkt. - Indtagelse : Indtagelse skønnes ikke relevant Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede : Symptomerne kan omfatte svimmelhed, hovedpine, kvalme og tab af koordinationsevnen. Evt. skadelige senvirkninger. Henvis til afsnit Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig : Søg læge. PUNKT 5: Brandbekæmpelse 5.1. Slukningsmidler - Egnede slukningsmedier : Vandforstøvning eller tåge. Tør pulver. - Uegnede slukningsmedier : Kuldioxid. Brug ikke vandstråle til at slukke Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Særlige risici Farlige forbrændingsprodukter : Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. : Ingen mere giftig end stoffet selv Anvisninger for brandmandskab Særlige forholdsregler Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Koordiner brandbekæmpelse i forhold til branden. Påvirkning af ild varmestråling kan få gasbeholdere til at springe. Køl beholdere i farezonen med vandstråle fra en sikker position. Led ikke forurenet brandvand i kloak eller regnvandsafløb. Luk for gassen, hvis det er muligt. Anvend vandforstøvning eller vandtåge til at dæmpe branddampe, hvis det er muligt. Brændende gasudslip må kun slukkes i nødsfald af hensyn til risikoen for gaseksplosion. Sluk alle øvrige brande. Flyt beholderne væk fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko. : Brug gastæt kemisk beskyttelsesdragt kombineret med friskluftforsynet åndedrætsværn. Standard EN 943-2: Beskyttelsestøj mod flydende og gasforminge chemikalier, aerosoler og faste partikler. Gastætte kemiske beskyttelsesdragter til nødberedskabshold. Standard EN 137 friskluftforsynet åndreætsværn (open circuit) med fuld maske. PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

4 Side : 4/ Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer : Forsøg at stoppe udslippet. Evakuer området. Overvåg koncentrationen af stoffet i udslippet. Vær opmærksom på risikoen for eksplosiv atmosfære. Benyt luftforsynet åndedrætværn ved indtrængen, medmindre luften er konstateret ufarlig. Fjern tændkilder. Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Handle i overensstemmelse med lokal beredskabsplan. Stå i vindsiden Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning : Forsøg at stoppe udslippet Henvisning til andre punkter : Ventiler området. : Se også afsnit 8 og 13. PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Sikker brug af produktet Sikker håndtering af gasbeholderen. : Produktet skal håndteres efter godkendte hygiejne - og sikkerhedsprocedurer. Kun erfaren personale med relevant oplæring bør håndtere komprimerede gasser. Overvej trykaflasningsudstyr i gasinstallationer. Det skal sikres, at hele gasanlægget er kontrolleret for lækager før brug, eller at det er underlagt periodisk kontrol. Undgå rygning under håndteringen. Undgå enhver kontakt -- indhent særlige anvisninger før brug. Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dettes tryk og temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl. Montage as udstyr til skyldning af gasvolumenet mellem gasflaske og regulator anbefales. Undgå tilbagestrømning af vand, syrer eller baser. Vurder faren for eksplosiv atmosfære og mulig behov for eksplosionsikkert udstyr. Spul systemet fri for luft, før gassen tilføres. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Holdes væk fra tændkilder, herunder elektrostatiske udladninger. Vurder om gnistfrit værktøj skal benyttes. Indånd ikke gas. Undgå udslip til atmosfæren. Sørg udstyret er tilstrækkeligt jordet. : Henvis til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter. Undgå returløb i flasken. Beskyt gasflaskerne mod fysisk skade; flaskerne må ikke slæbes, rulles, glides eller væltes. Anvend egnet vogn for at transportere gasflaskerne også over korte afstande.

5 Side : 5/15 Lad ventilhætten sidde indtil gasflasken er forsvarligt sikret mod at vælte ved en væg eller arbejdsbord og er klar til brug. Hvis brugeren oplever problemer med håndteringen af flaskeventilen skal anvendelsen afbrydes og leverandøren kontaktes. Forsøg aldrig selv at reparere eller modificere beholderens ventiler eller sikkerhedsafblæsningsudstyr. Beskadiget ventiler skal omgående rapporteres til leverandøren. Hold beholderventiler rene og frie for forureninger særligt olie og vand. Så snart beholdren er frakoblet udstyret skal beskyttelseshætten sættes på, hvis en sådan medfølger. Luk beholderens ventil efter hver brug, og når den er tom, selvom beholderen stadig er tilkoblet udstyr. Førsøg aldrig at overføre gasser fra en flaske/beholder til en anden. Anvend aldrig åben ild eller elektisk opvarmning for at øge trykket i en gasbeholder. Etiketter og mærkning som gasleverandøren har påsat gasflasken for at identificere indholdet må ikke fjernes. Undgå, at vand suges ind i flasken. Åbn ventilen langsomt for at undgå trykstød Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 7.3. Særlige anvendelser : Vurder relevante love og lokale forskrifter om oplag af beholdere. Beholdere bør ikke opbevares under forhold som kan medføre korrosion. Ventilhætter og kapper bør være monteret. Beholdere bør opbevares stående og forsvarligt sikret mod at vælte. Kontroller periodisk oplagrede beholdere for lækager og generel tilstand. Hold flasketemperaturen under 50 C og opbevar flasken på et godt ventileret sted. Beholdere skal opbevares på områder, hvor der det ikke er brandfare og på afstand af varmekilder og tændkilder. Holdes væk fra brændbare stoffer. Opbevares adskilt fra brandnærende gasser og stoffer. Alt elektrisk udstyr i opbevaringsområdet skal være tilpasset risikoen for eksplosiv atmosfære. : Ingen. PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 8.1. Kontrolparametre ( ) OEL : Grænseværdier for på arbejdsstedet EU ILV (EU) - 8 H - [mg/m³] 23 mg/m³ ILV (EU) - 8 H - [ppm] 20 ppm ILV (EU) - 15 min - [mg/m³] 117 mg/m³ ILV (EU) - 15 min - [ppm] 100 ppm Noter SCOEL Recommendations (1995) Danmark Grænseværdi (DK) 8t [mg/m³] 29 mg/m³ Grænseværdi (DK) 8t [ppm] 25 ppm Anmærkninger (DK) (1996) ( ) DNEL: Afledt nuleffektniveau [ppm] (Arbejdere) Akut - lokal effekt, indånding 100 ppm

6 Side : 6/15 Akut - systemisk effekt, indånding Langvarig - lokal effekt, indånding Langvarig - systemisk effekt, indånding 100 ppm 20 ppm 20 ppm PNEC (Beregnet nuleffektkoncentration) : Ingen tilgængelige data Eksponeringskontrol Passende teknisk kontrol Personlig værnemiddel Øje/ansigt beskyttelse : Produktet skal håndteres i et lukket system, under strengt kontrollerede forhold. Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Anvend helst kun lækfri installationer (f.eks. svejsede rør). Trykbærende systemer bør regelmæssigt undersøges for lækager. Det skal sikres, at en ligger under Arbejdstilsynets grænseværdier. Alarm detektorer bør anvendes når giftige gasser kan udslipppe. Overvej om der skal anvendes arbejdstilladelsessystem i forbindelse med f.eks. vedligeholdelsesarbejde. : En risikovurdering skal gennemføres og dokumenteres i hvert arbejdsområde for at vurdere risici relateret til brugen af produktet og for at vælge personlige værnemidler, der matcher den relevante risiko. Følgende anbefalinger bør overvejes: Personlige værnemidler kompatible med de anbefalede EN / ISO-standarder skal vælges. : Brug sikkerhedsbriller. Standard EN166 - Personlig øjenbeskyttelse - specifikationer. Hudbeskyttelses - Haendernebeskyttelse : Anvend arbejdshandsker når der håndteres gasbeholdere. Standard EN 388 beskyttelseshandsker mod mekanisk risiko. - Øvrigt : Overvej brug af flammehæmmende, antistatisk arbejdstøj. Standard EN ISO Begrænset flammesprednings materialer. Standard EN ISO Beskyttelsestøj: Elektrostatisk egenskaber. Bær sikkerhedssko ved håndtering af beholdere. Standard EN ISO Personlige værnemidler - Sikkerhedsfodtøj. Åndedrætsværn Farervedopvarmning : Anvend aldrig nogen form for fitrerende åndrædtværn når der arbejdes med dette stof på grund af de svage eller ingen advarselsesegenskaber. Hold luftforsynet åndedrætsværn klar i en nødsituation. Friskluftforsynet åndedrætsværn anbefales hvor ukendt kan forventes f.eks. Under vedligeholdelsesaktiviteter på installationer. Standard EN 137 friskluftforsynet åndreætsværn (open circuit) med fuld maske. : Ingen udover de ovennævnte sektioner Foranstaltninger til begrænsning af af miljøet PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber : Henvis til lokale reguleringer og restriktioner af emissioner til atmosfæren. Se afsnit 13 for specifikke metoder for håndtering af restgas Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Fysisk tilstand ved 20 C / 101.3kPa : Gas. Farve : Farveløs. Lugt : Ingen. Lugttærskel : Lugtgrænsen er subjektiv og utilstrækkeligt til at advare om over. ph-værdi : Ikke relevant for gasser og gasblandinger.

7 Side : 7/15 Massefylde : 28 g/mol Smeltepunkt : -205 C Begyndelseskogepunkt : -192 C Flammepunkt [ C] : Ikke relevant for gasser og gasblandinger. Kritisk temperatur [ C] : -140 C Fordampningshastighed (æter=1) : Ikke relevant for gasser og gasblandinger. Eksplosionsgrænser : 10,9-76 vol % Damptryk [20 C] : Ikke relevant. Damptryk [50 C] : Ikke relevant. Relativ massefylde, gasformigt (luft=1) : 1 Relativ massefylde, flydende (vand=1) : 0,79 Opløselighed i vand : 30 mg/l Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand [log Kow] : 1,78 Antændelsestemperatur : 605 C Dekomponeringspunkt [ C] : Ikke relevant. Viskositet [20 C] : Ingen troværdige data tilgængelige. Eksplosive egenskaber : Ikke relevant. Oxiderende egenskaber : Ikke relevant Andre oplysninger Andre data : Ingen tilgængelige oplysninger PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kemisk stabilitet Risiko for farlige reaktioner Forhold, der skal undgås Materialer, der skal undgås Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen fare for reaktivitet udover det som er beskrevet i punkterne nedenfor. : Stabil under normale vilkår. : Danner eksplosive blandinger med luft. Reagerer voldsomt med iltningsmidler. : Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt. Undgå fugt i installationssystemer. : Luft, Oxidationsmidler. For øvrig informasion vedrørende kompatibilitet se ISO Se også 'EIGA Doc. 95: Avoidance of Failure of CO and of CO/CO2 Mixtures Cylinders' på : Farlige nedbrydningsprodukter bør ikke forekomme ved normal lagring og brug. PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut giftighed : Giftig ved indånding. LC50 indånding rotte (ppm) 3760 ppm/1h 1300 ppm/4h

8 Side : 8/15 Hudætsning/-irritation alvorlig øjenskade/øjenirritation respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering Mutagenicitet Carcinogenicitet Reproduktionstoksicitet Enkel STOT- Målorganer Gentagne STOT-er Målorganer aspirationsfare. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen kendte effekter fra dette produkt. Kan skade det ufødte barn. : Forhindrer røde blodcellers optag af ilt. : Blod. : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen. : hjerte. : Ikke relevant for gasser og gasblandinger. PUNKT 12: Miljøoplysninger Toksicitet Vurdering : Produktet forårsager ingen miljøskade. EC50 48 timers - stor dafni [mg/l] EC50 72h - Algae [mg/l] LC50 96 timers - fisk [mg/l] : Undersøgelse videnskabeligt ubegrundet. : Undersøgelse videnskabeligt ubegrundet. : Undersøgelse videnskabeligt ubegrundet Persistens og nedbrydelighed Vurdering : Hydrolyseres ikke. Ikke biologisk letnedbrydeligt Bioakkumuleringspotentiale Vurdering : Forventes ikke at bioakkumulere på grund af lav log Kow (log Kow<4). Se afsnit Mobilitet i jord Vurdering : På grund af høje flygtighed er det usandsynligt, at produktet kan forårsage jord- eller vandforurening. Opløselighed i jord er usandsynlig Resultater af PBT- og vpvb-vurdering Vurdering : Ikke klassificeret som PBT or vpvb Andre negative virkninger Andre negative virkninger Virkning på ozonlaget Effekt på den globale opvarmning : Ingen kendte effekter fra dette produkt. : Ingen. : Indeholder drivhusgas(ser).

9 Side : 9/15 PUNKT 13: Bortskaffelse Metoder til affaldsbehandling Liste over farligt affald Andre oplysninger Kontakt leverandøren, hvis vejledning behøves. Afblæs ikke på steder med risiko for dannelsen af eksplosive blandinger med luften. Restgas bør passere en passende brænder med flammespærre. Undgå udslip til atmosfæren. Vær sikker på at emissionsgrænser stillet i lokale regler eller tilladelser ikke overskrides. Se EIGA dokument Doc.30 "Disposal of Gases", downloadable at for mere vejledning i vedrørende egnet bortskaffelse. Ubrugt produkt, returneres i original cylinder til leverandøren. : : gasser i trykbeholdere (inklusive haloner) indeholder farlige stoffer. : Ekstern behandling og bortskaffelse af affald skal overholde gældende lokale og / eller nationale bestemmelser. PUNKT 14: Transportoplysninger FN-nummer UN-nr. : UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) Transport ad sø (IMDG) : CARBONMONOXID, KOMPRIMERET : Carbon monoxide, compressed : CARBON MONOXIDE, COMPRESSED Transportfareklasse(r) Etikettering : Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) Class : 2. Classification code 2.3 : Giftige gasser. 2.1 : Brandfarlige gasser. : 1TF. Fareklasse : 263. Tunnelrestriktion Transport ad sø (IMDG) Class / Division (Subsidiary risk(s)) : 2.3 (2.1) Emergency Schedule (EmS) - Fire Emergency Schedule (EmS) - Spillage Emballagegruppe : B/D - Transport i tank: Kørsel gennem tunneler med kategori B, C, D og E forbudt. Anden transport: Kørsel gennem tunneler med kategori D og E forbudt. : F-D. : S-U. Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : Ikke fastlagt.

10 Side : 10/15 Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ikke fastlagt. Transport ad sø (IMDG) : Ikke fastlagt Miljøfarer Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : Ingen. Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ingen. Transport ad sø (IMDG) : Ingen Særlige forsigtighedsregler for brugeren Packing Instruction(s) Transport ad vej/med jernbane (ADR/RID) : P200. Transport ad luftvejen (ICAO-TI / IATA-DGR) Passenger and Cargo Aircraft : Forbudt. Cargo Aircraft only : Forbudt. Transport ad sø (IMDG) : P200. Særlige forholdsregler for transport : Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset. Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld. Forinden transport : - Sørg for tilstrækkelig ventilation. - Sørg for at beholderne er fastspændte. - Flaskeventilen er lukket og tæt. - evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. - evt. flaskehætte er korrekt monteret Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden : Ikke relevant. PUNKT 15: Oplysninger om regulering Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø EU-regler Anvendelsesbegrænsninger Seveso direktiv : 2012/18/EU (Seveso III) Nationale regler National lovgivning : Må kun anvendes af professionelle brugere. : Medtaget. : Overhold alle nationale/lokale forskrifter. Danmark Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Må ikke bruges af unge under 18 år Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse) Ved brug og bortskaffelse skal kravenefra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges

11 Side : 11/ Kemikaliesikkerhedsvurdering En CSA (kemikaliesikkerhedsvurdering) er udarbejdet.. PUNKT 16: Andre oplysninger Angivelse af ændringer : Revideret sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med Kommissionens forordning 2015/830. Forkortelser og akronymer : ATE - Acute Toxicity Estimate, (akut toksicitetsskøn) CLP - Klassificering Mærkning Emballage forordning. Forordning (EC) nr 1272/2008 REACH - Registration, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Forordning (EC) nr 1907/2006 EINECS - Europæisk fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer CAS# - Chemical Abstract Service number PPE - Personal Protection Equipment / Personligt beskyttelses udstyr LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population / Dødelig koncentration for 50 % af forsøgsdyr. RMM - Risk Management Measures / Barrierer der reducerer risikoen PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic vpvb - Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure CSA - Chemical Safety Assessment - Kemikaliesikkerhedsvurdering EN - European Standard - Europæisk standard UN - United Nations - FN - Forenede Nationer ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej IATA - International Air Transport Association IMDG-koden - International søtransport af farligt gods RID - reglement for international befordring af farligt gods med jernbane WGK - Water Hazard Class Rådgivning om oplæring/instruktion : Sørg for, at operatøren er klar over brandrisikoen. Brugerne skal trænes i anvendelsen af luftforsynet åndedrætværn. Sørg for, at operatøren er klar over forgiftningsfaren. H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd Acute Tox. 3 (Inhalation:gas) Akut toksicitet (indånding:gas) Kategori 3 Flam. Gas 1 Brandfarlige gasser, Kategori 1 Press. Gas (Comp.) Gasser under tryk : Komprimeret gas Repr. 1A Reproduktionstoksicitet, Kategori 1A STOT RE 1 Specifik målorgantoksicitet gentagen, Kategori 1 H220 Yderst brandfarlig gas. H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. H331 Giftig ved indånding. H360D Kan skade det ufødte barn. H372 Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen. ERC2 Formulering af kemiske produkter ERC6a Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) ERC6b Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler ERC8d Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer PROC1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for

12 Side : 12/15 PROC2 PROC3 PROC4 PROC8b PROC9 SU14 SU15 SU3 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Fremstilling af basismetaller, herunder legeringer Fremstilling af forarbejdede metalprodukter, undtagen maskiner og udstyr Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter* på industrianlæg ANSVARSFRALÆGGELSE : Forinden produktet anvendes til forsøg eller i nye processer, bør gennemføres en kompatilitetsog risikoanalyse. Oplysningerne i denne vejledning baseres på et grundigt forarbejde og foreligger ajourført efter bedste sagkyndig viden på trykketidspunktet. Men evt. uheld eller følgevirkninger, som kunne sættes i forbindelse med brugen af disse oplysningerne, skal brugeren alene bære ansvaret for.

13 Side : 13/15 1. Eksponeringsscenarie EIGA019-1 Industriellet brug, lukkede forhold ES Ref.: EIGA019-1 ES-type: Arbejdstager - EIGA Revideret den: 01/09/2016 Use descriptors Processer, operationer, aktiviteter, der er taget ned i betragtning SU3, SU14, SU15 PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9 ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8d Vurderingsmetode ECETOC TRA Driftsbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger Industrielle brug, herunder flytning af produkt- og tilhørende laboratorieaktiviteter inden for forskellige lukkede systemer Bidragende scenarie som regulerer en af miljøe (ERC2, ERC6a, ERC6b, ERC8d) Formulation of preparations, Industrial use resulting in manufacture of another substance (use of intermediates), Industrial use of reactive processing aids, Wide dispersive outdoor use of processing aids in open systems ERC2 ERC6a ERC6b ERC8d Produktets egenskaber Produktets fysiske form Formulering af kemiske produkter Industriel anvendelse, hvor der fremstilles et andet stof (brug af mellemprodukter) Industriel anvendelse af reaktive proceshjælpemidler Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer Koncentration af stoffet i produktet <= 100 % Anvendelsesforhold Se afsnit 9 i sikkerhedsdatabladet, Ingen yderligere oplysninger Anvendte mængder Den faktiske mængde, som håndteres per site anses ikke for at påvirke emissionerne for dette scenarie, da der praktisk talt ingen frigivelse Hyppighed og varighed af anvendelsen Dækker frekvenser op til: 5 dage/uge Miljøfaktorer, som risikohåndtering ikke har indflydelse på Risikohåndteringsforanstaltninger Tekniske forhold og foranstaltninger i anlægget til nedbringelse eller begrænsning af udledning til afløb, emission til luften og udledning i jord Organisatoriske foranstaltninger for at forebygge/begrænse udledningerne fra anlægget Betingelser og foranstaltninger vedrørende spildevandsrensningsanlæg Forhold og foranstaltninger for bortskaffelse af affald (ekstern) Udslips dage (dage / år) 220 Ingen yderligere oplysninger Kontrol af emissioner fra spildevand er ikke gældende, da der ikke er nogen direkte udledning til spildevand Emission til jord er ikke gældende, da der ikke er nogen direkte udledning til jord Sikre at operatører er uddannet til at minimere udslip Ikke relevant, da der ikke er noget udslip til spildevand Den eksterne behandling og bortskaffelse af affald skal overholde de gældende lokale og/eller nationale bestemmelser Se afsnit 13 i sikkerhedsdatabladet Bidragende scenarie som regulerer en af arbejdstager (PROC1) Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for PROC1 Produktets egenskaber Produktets fysiske form Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for Koncentration af stoffet i produktet <= 100 % Anvendelsesforhold Se afsnit 9 i sikkerhedsdatabladet, Ingen yderligere oplysninger

14 Side : 14/15 Anvendte mængder Den faktiske mængde håndteret pr skift anses ikke for at påvirke en for dette scenarie. I stedet er det kombinationen af omfanget ad arbejdsopgaven (industrielt eller professionelt) og niveauet af indkapsling / automatisering (som afspejlet i de arbejdsprocesser og tekniske betingelser) der er den vigtigste faktor for potentiale til emission fra processen. Hyppighed og varighed af anvendelsen Varighed af en <= 8 t/dag Andre givne anvendelsesforhold, der har indflydelse på en af arbejdstagerne Risikohåndteringsforanstaltninger Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og Forhold og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og helbredskontrol Dækker frekvenser op til: Indendørs eller udendørs brug Håndter produktet i et lukket system Sikre at operatører er uddannet til at minimere Sikre tilsyn er på plads for at kontrollere, at risikohåndteringsforanstaltninger er på plads og bliver brugt korrekt, og anvendelsesforhold fulgt Friskluftforsynet åndedrætsværn er anbefalet, hvor der kan forventes ukendt, f.eks under vedligeholdelsesaktiviteter på installerede systemer Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet Bidragende scenarie som regulerer en af arbejdstager (PROC2, PROC3, PROC4) 5 dage/uge Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure, Use in closed batch process (synthesis or formulation), Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for exposure arises PROC2 PROC3 PROC4 Produktets egenskaber Produktets fysiske form Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for Koncentration af stoffet i produktet <= 100 % Anvendelsesforhold Se afsnit 9 i sikkerhedsdatabladet, Ingen yderligere oplysninger Anvendte mængder Den faktiske mængde håndteret pr skift anses ikke for at påvirke en for dette scenarie. I stedet er det kombinationen af omfanget ad arbejdsopgaven (industrielt eller professionelt) og niveauet af indkapsling / automatisering (som afspejlet i de arbejdsprocesser og tekniske betingelser) der er den vigtigste faktor for potentiale til emission fra processen. Hyppighed og varighed af anvendelsen Varighed af en <= 8 t/dag Andre givne anvendelsesforhold, der har indflydelse på en af arbejdstagerne Dækker frekvenser op til: Indendørs eller udendørs brug 5 dage/uge Risikohåndteringsforanstaltninger Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og Forhold og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og helbredskontrol Håndter produktet i et lukket system Sikre at operatører er uddannet til at minimere Sikre tilsyn er på plads for at kontrollere, at risikohåndteringsforanstaltninger er på plads og bliver brugt korrekt, og anvendelsesforhold fulgt Friskluftforsynet åndedrætsværn er anbefalet, hvor der kan forventes ukendt, f.eks under vedligeholdelsesaktiviteter på installerede systemer Se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet

15 Side : 15/ Bidragende scenarie som regulerer en af arbejdstager (PROC8b, PROC9) Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers at dedicated facilities, Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including weighing) PROC8b PROC9 Produktets egenskaber Produktets fysiske form Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg Overførsel af stof eller kemisk produkt til små beholdere (dedikeret linje til påfyldning, herunder vejning) Koncentration af stoffet i produktet <= 100 % Anvendelsesforhold Se afsnit 9 i sikkerhedsdatabladet, Ingen yderligere oplysninger Anvendte mængder Den faktiske mængde håndteret pr skift anses ikke for at påvirke en for dette scenarie. I stedet er det kombinationen af omfanget ad arbejdsopgaven (industrielt eller professionelt) og niveauet af indkapsling / automatisering (som afspejlet i de arbejdsprocesser og tekniske betingelser) der er den vigtigste faktor for potentiale til emission fra processen. Hyppighed og varighed af anvendelsen Varighed af en <= 8 t/dag Andre givne anvendelsesforhold, der har indflydelse på en af arbejdstagerne Risikohåndteringsforanstaltninger Tekniske betingelser og foranstaltninger på procesniveau (kilde) til forebyggelse af frigivelse Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og Forhold og foranstaltninger vedrørende personlige værnemidler, hygiejne og helbredskontrol Dækker frekvenser op til: Indendørs eller udendørs brug Håndter produktet i et lukket system 3. Oplysninger om og henvisning til kilden dertil 3.1. Sundhed 3.2. Miljø Sikre at operatører er uddannet til at minimere Sikre tilsyn er på plads for at kontrollere, at risikohåndteringsforanstaltninger er på plads og bliver brugt korrekt, og anvendelsesforhold fulgt Friskluftforsynet åndedrætsværn er anbefalet, hvor der kan forventes ukendt, f.eks under vedligeholdelsesaktiviteter på installerede systemer 5 dage/uge 4. Vejledning til downstream-brugeren, som dermed kan evaluere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat i sscenariet 4.1. Sundhed Vejledning - Sundhed 4.2. Miljø Vejledning - Miljø Vejledningen er baseret på antagne driftsbetingelser, som ikke kan være gældende for alle brugssteder; dermed kan skalering være nødvendigt at definere passende sted specifikke risikohåndteringsforanstaltninger. For skalering se: Kontroller, at risikohåndteringsforanstaltninger og anvendelsesforhold er som beskrevet ovenfor, eller af tilsvarende effektivitet.