Algedugen - et alternativ til bundmaling?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Algedugen - et alternativ til bundmaling?"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Algedugen - et alternativ til bundmaling? Steen Olsen Olsen Design ApS

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 BESKRIVELSE AF PROJEKT TEORI PROTOTYPEN FORKASTET FORSLAG FORBEREDELSE AF SKIB SKIBSTYPER - FORDELE / ULEMPER FORSØGSRESULTATER PRAKTISK AFPRØVNING MELLEMRESULTATER - BEGRONINGSFORLØB Juni inspektion August inspektion Oktober inspektion - Optagning BESKRIVELSE AF SEJLMØNSTER TIDSFORBRUG FØR IBRUGTAGNING TIDSFORBRUG UNDER BRUG TIDSFORBRUG EFTER OPTAGNING KOMMENTARER FRA OMVERDEN! 18 3 BESKRIVELSE AF DET VIDERE PROJEKTFORLØB BESKRIVELSE AF FORVENTNINGER TIL ENDELIG UDFORMNING MILJØBELASTNING Fremstilling Under brug Bortskaffelse ALTERNATIVE MATERIALER. 24 Bilag A Billedserie af begroning Bilag B Kapsejladsplaceringer i år Bilag C Dansk Sejlunions anbefaling / holdning. 3

4 4

5 Forord Denne rapport er en beskrivelse af et praktisk forsøg, hvis formål er at afdække fordele og ulemper ved en ny metode til at forhindre begroning af bunden på et skib. Metodens princip er at forhindre lys og friskt vand i at nå skibsbunden ved at lade skibet være fortøjret i en faconsyet lys- og vandtæt dug. Herved er fotosyntesen begrænset, og betingelserne for algevækst er stærkt reduceret. Samtidig er mængden af frisk cirkulerende vand reduceret, hvorved mængden af fødeemner for rurer og muslinger er reduceret. Metoden er afprøvet i hele sejlsæsonen 2000, fra sidst i april til midt i oktober. Metoden er på nuværende teknologiske niveau brugbar til de fleste typer af fritidsfartøjer, der udmærker sig ved at de ligger i havn, på deres faste plads, i størstedelen af den tid de er i vandet. Dog vil ivrige kap-sejlere p.t. have glæde af en enkelt afrensning midt i sæsonen, evt. lige for sommerferien. Der arbejdes videre med konceptet, og i sæsonen 2001 vil en forbedret version blive afprøvet for at afklare muligheden for helt at undgå en sommervask. Projektet er støttet af miljøstyrelsen, hvor projektet ligeledes er fremlagt ved et foredrag midt i september Samme foredrag er afholdt for Dansk Sejlunion ved en Miljø konference sidst i november 2000 i Middelfart. Rapporten beskriver den afprøvede prototype, den forbrugte tid for sejleren, miljømæssige problemstillinger, samt forsøger at give et bud på evt. fremtidige problemer og fordele ved en støre udbredelse, herunder bortskaffelse og destruktion af dugen. Der er i dette projekt lagt vægt på at minimere tiden for sejlerens håndtering af algedugen, samt at hele tiden være opmærksom på at holde sig til "worst case", således at resultaterne ikke er "for optimistiske". Det vigtigste aspekt ved et alternativ til biocidholdige bundmalinger er at sikre sig at alternativet, i dette tilfælde "Alge-dugen", nu også er mere skånsom mod miljøet. Steen Olsen Olsen Design ApS 5

6 Sammenfatning og konklusioner Metodens princip er at forhindre lys og friskt vand i at nå skibsbunden ved at lade skibet være fortøjret i en faconsyet lys- og vandtæt dug. Herved er fotosyntesen udelukket, og betingelserne for algevækst er stærkt reduceret. Samtidig er mængden af frisk cirkulerende vand reduceret, hvorved mængden af fødeemner for rurer og muslinger er reduceret. Metoden er afprøvet i hele sejlsæsonen 2000, fra sidst i april til midt i oktober. Efter endt afprøvning kan det konstateres at algedugen har en effekt. Mængden af begroninger er ikke generende for almindelig tursejlads. Tidsmæssigt er det ikke generende da den samlet tid forbrugt i sæsonen er ca. 1 time. Hertil kommer ca. 1 time til afvaskning af dugen efter endt sæson. Til gengæld spares bundmaling og behandling hvert år. Det helt klare mønster der tegner sig er at der, hvor dugen ligger tæt nok, er der ingen begroninger, hverken alger, rurer eller muslinger. Årsagen er sandsynligvis en kombination af flere forhold. Dels er lyset udelukket, mængden af vand er reduceret og dels kan årsagen være at selve dugens "lette gnubben" på skibsside og bund, når skibet sejler ud og ind, er generende for rurerne. Som nævnt i rapporten kan konceptet allerede nu anvendes til flertallet af lystbåde, og især i ferskvand, hvor bundmaling allerede nu er udfaset, er konceptet attraktivt, da der ikke findes rurer i ferskvand. Der er endnu en problemstilling der bør vurderes. Hvis en mere udbredt brug af algedugen finder indpas, da vil man som gæstesejler være nød til at benytte pladser, hvori der ligger en algedug. Løsningen på dette problem er delvist indbygget i algedugen, da den er elastisk ophængt og er åben når fastliggeren har forladt sin plads. Hvis gæstesejlerens skib er mindre end fastliggerens er der ikke noget problem. Hvis gæstesejlerens skib har samme størrelse, men er langkølet vil algedugen blot blive presset under vand for ude, hvilket ikke betyder noget. Hvis gæstesejlerens skib er væsentligt større, kan det i de fleste tilfælde ikke komme imellem agterpælene og problemet findes derfor ikke. Dog vil der være tilfælde hvor små bådes algedug ligger i meget store havnepladser, og her er det bedst at trække algedugen væk fra selve pladsen, da større skibe kunne finde på at lægge til. Og endelig bør det pointeres at skibes propellere ikke bør anvendes i dugen. Med hensyn til miljøtiltag i forbindelse med afrensning af både, er algedugen fordelagtig da biomassen på skibet og på dugen er fri for biocider. Spørgsmålet om valg af det mest egnede materiale, kan bedst besvares ved at se på holdbarheden af materialet og på miljøbelastningen ved bortskaffelse af algedugen. Hvis armeret PVC-dug anvendes, er holdbarheden sandsynligvis mindst 10 år, og har man i disse næste 10 år udviklet metoder for 100% recycling af PVC er dette et godt valg. 6

7 Hvis armeret Polyethylen benyttes er der tvivl om holdbarheden, et skøn er 3 år. Til gengæld kan algedugen bare brændes, da der ikke dannes saltsyre som ved afbrænding af PVC. Desværre vil resurseforbruget være ca. 3 gange større, hvilket resulterer i en 3 gange så stor omkostning ved at benytte metoden. Til den testede algedug er der brugt ca. 30 m 2 som vejer ca. 13 kg i alt. Det vil ved afbrænding give 18,5 kg Calcium- eller natriumklorid til deponering afhængig af hvilken røgrensningsmetode der benyttes. Så målet må være at finde eller fremstille en Polyethylendug, eller et andet miljøskånsomt materiale, med mindst 10 års holdbarhed. Dette kunne også være PVC, hvor phthalaterne var erstattet med miljøvenlige alternativer, der ikke udvikler giftige stoffer under afbrænding, og måske er endnu mere stabile i det marine miljø. I sejlsæson 2001 testes en algedug af PVC men uden phthalater. 7

8 8

9 Summary and conclusions The concept in this method, called algae-sheet, is to avoid light to reach the underwater parts of the hull, hereby reducing the photosynteze and therefore the growth of algae. By minimizing the amount of fresh water around the underwater hull, the amount food particles required for the growth of barnacles and mussels is reduced. This is obtained by making a cover that fits to the underwater hull. This cover is placed in the marina, where the boat normally is placed. The method is tested during the sailing season from the end ofapril 2000 to the mittle of October After this test it is proved that the concept has an effect.the amount of life underneath the hull was not at a level that spoiled cruise or pleasure sailing. The time consumption over the season was about 1 hour - also a reasonable level. In addition to this it takes about 1 hour to remove barnacles and seaweed from the outer side of the algae-sheet, but on the other hand the work with other antifouling products is reduced. The pattern of the effect of the algae-sheet is pretty clear. In the areas where the sheet is close to the hull there is not any algae, barnacles or mussels. The reasons are the lack of light, lack of food and maybe the small movements of the algae-sheet against the boat, initiated by waves and wind also has an effect. The concept is now ready for a major part of the pleasure boats, and especially in freshwater areas where barnacles do not exist. A further problem has to be evaluated. If a more common use of the algae-sheet is taking place, a visiting boat will have to use the algae-sheet of another boat. The solution on this problem is partly integrated in the design of the algae-sheet as the mooring in the harbour is carried out in elastic material, and the alga-sheet is open and ready for arrival when the owner has left the place. If the visiting boat is smaller than the owners boat, there is not a problem. If the visiting boat is of same size, but with long keel design, the algae-sheet will simply be pressed below the surface. This is not a problem. The same will happen if the visitors boat is larger than the owner, but often it will not be possible to enter between the mooring posts, and the problem is nonexisting. But anyway, sometimes a very small algae-sheet will be placed where it is possible for a large vessel to enter, and here it would be reasonable to move the algae-sheet, when leaving. The use of propellers in the algae-sheet will result in damaged propellers and damaged algae-sheet. 9

10 The waste from the annual cleaning of the vessel and the algae-sheet is not toxic, and is to be treated as waste from the ordinary housekeeping. The selection of material is a matter of resistance to the environment, the dissolution and the enviremental load after end use. If PVC is chosen the algae-sheet will withstand the load for at least 10 years, and in the next 10 years if we are able to do a 100% PVC-recycling, it is a fair choise. If reinforced Polyethylene is the choise, a guess-estimate on the resitance will be 3 years. Therefore the use of material, and thereby resources will be at least 3 times larger. But on the other hand, when dumped, the rest-product from polyethylene is water when burned. The tested algae-sheet is made of 30 sqr.meter PVC, with a weight of about 13 kg. This will develop 18,5 kg Calcium- or NatriumChloride depending on the smoke treatment procedure, and the waste will have to be stored at a deposit. The final choise of material could be a Polyethylene with a better resistance (at least 10 years) or a PVC softener with a phthalate with a short half-life time and a low toxic effect. In the season 2001 a PVC without phthalates is tested as material for the algaesheet. 10

11 1 Beskrivelse af projekt 1.1 Teori Skibe opholder sig, som bekendt, ofte i vand. Herved er skibets bund, ror og andre appendager i direkte berøring med det omkring liggende vand. Alger, rurer og muslinger har herved mulighed for at hæfte sig til skibet. Selve skibet, af metal eller glasfiber, tager ikke skade af dette, men fremdrivningsmodstanden stiger, og dermed den krævede effekt / motorkraft for at opretholde samme hastighed. Herved stiger mængden af forbrugt brændstof pr. sømil og forureningen fra motoren er steget pr. sømil. Endvidere kan skibet i tilfælde af svære begroninger have svært ved at manøvrere. Da biocid-holdig bundmaling er under udfasning, er det netop nu at alternative metoder skal undersøges, og dette projekt er netop et alternativ. Når skibet er fortøjret på sin faste plads, ligger det i en faconsyet dug, der forhindrer lys i at nå undervandsskroget, ror og lignende. Herved er den for algerne så nødvendige fotosyntese udelukket og algerne har fået trange levevilkår. Da dugen samtidig er faconsyet er mængden af frisk vand, der strømmer omkring og i nærheden af skroget reduceret, hvorved den potentielle fødemængde for rurer og muslinger ligeledes er minimeret, med tilsvarende mindre vækst til følge. 1.2 Prototypen. Den anvendte dug er fremstillet af sort armeret PVC-dug 0,4 mm tyk, samme materiale der anvendes i Norge til fiskeopdræt og her i landet anvendes til badelegetøj i svømmehaller og badeland. Materialet er meget stærkt og har en forventet holdbarhed på 10 år. Langs vandlinien er algedugen forsynet med opdrift af polyuretanskum, samme kvalitet der anvendes i svømmehaller og badeland. Denne opdrift ligger i en kanal i algedugens øverste kant. Under selve skibsbunden er der i algedugen ligeledes i kanaler placeret opdrift af polyuretanskum, som anvendes til fugebunde eller bagstop ved vinduer og døre i byggeriet. Disse opdriftstykker sikrer at dugen vil flyde op mod skroget og herved reducere vandvolumenet med potentiel fødemulighed for rurer og muslinger. Nederst ved skibets centerlinie er der indlagt kædestykker der tynger dugen ned i midten, så det er muligt at sejle ind og ud af algedugen ubesværet. Algedugen er forrest fæstnet til anløbsbroen med en elastik. Agter er ligeledes en elastik til hver af de 2 fortøjningspæle. De 2 agterfortøjninger er med en sjækler fastgjort til algedugen, således at algedugen lukkes automatisk når agterfortøjningerne fastgøres til skibet. 11

12 Åben algedug. Figurerne vise algedugen klar til afsejling eller anløb. 12

13 Lukket Algedug. Figuren viser algedugens facon når skibet er fortøjret. 1.3 Forkastet forslag. I projektets begyndelse blev en anden prototype forberedt. Dette var to flydende stykker dug, der var rullet på to rulleaperater under båden. Princippet ville sandsynligvis havde virket, men efter indhentning af tilbud blev det stoppet, da prisen ville være over kr. for en samlet løsning. 13

14 1.4 Forberedelse af skib. For at være sikker på at det ikke er rester af gammel bundmaling der hæmmer algeog rurvækst, er skibet sandblæst, spartlet og malet med Hempels high protect. Det er et 2-komponent produkt, der i hærdet tilstand ikke afgiver giftige stoffer til miljøet. Skibet er ikke malet med nogen form for biocid-holdig bundmaling og er ikke poleret, eller på anden måde efterbehandlet. 1.5 Skibstyper - fordele / ulemper. Det testede skib er af typen Albin Express, Det er et sejlskib med udvendigt spaderor, d.v.s. roret er hængslet på agterspejlet. Skibet har finne-køl og påhængsmotor. Den mest simple skibstype at fremstille en algedug til, er en firkantet pram med påhængsmotor. Herefter kommer motorbåde med V-bund og knækspant. Lidt sværere er sejlbåde da de fleste har en køl der også skal tildækkes. Heldigvis har de fleste roret placeret foran for agterspejlet. Den mest besværlige skibstype er faktisk den testede, da algedugen skal helt uden om roret agter. 14

15 2 Forsøgsresultater 2.1 Praktisk afprøvning. I den daglige brug har det ikke været besværligt at anvende algedugen. Når man skal ud at sejle, er det første man gør at slippe agterfortøjningerne. Algedugens elastikophæng holder skibet pænt i midten af havnepladsen, selv i kraftig vind. I løbet af 30 sekunder er algedugen sunket ned, og har åbnet sig agter, så man ubesværet kan forlade sin plads, ved at trække skibet 3 meter agter før motoren slås til. Når man kommer tilbage og skal fortøjre, glider man stille ind på sin plads, og lader være med at bruge motoren de sidste 3 meter. Hvis hastigheden ikke er for høj vil skibet skubbe lidt vand foran sig, lige nok til at fylde algedugen, som herefter griber skibet og bremser det helt, når det er på plads. Herefter har man god tid til at gå op foran og sætte de forreste fortøjninger fast, da opdriften i kanten af dugen ved vandlinien fungerer som fender. Bådnaboerne er spurgt om algedugen på nogen måde har generet dem, men ingen har haft nogen problemer. 2.2 Mellemresultater - begroningsforløb Juni inspektion. Testbåden blev søsat sidst i april I juni måned blev den løftet ud af vandet i 10 minutter på det lokale værft Faurby Værft, for at vurdere alge-forekomster og evt. rurer. Resultatet var at der ikke var nogen begroning af betydning. Hele undervandsskroget var let slimet og duftede af hav. I overgangen fra køl til skrog havde enkelte små rurer fundet vej, samt i et trekantet område på agterskibsbunden forløbende fra agterkant af køl mod agterspejlet. Endvidere var der rurer på roret. Rurerne sad meget løst, og kunne være tørret af på 2 minutter, hvilket de ikke blev August inspektion. Testbåden blev igen løftet ud af vandet i 10 minutter. Denne gang var der noget mere liv på bunden af skibet. Ikke at udbredelsesområdet var blevet større, men rurerne havde åbenbart været i stand til at opretholde livet, dog var de meget mindre i antal og størrelse end uden på algedugen og på referencepladerne. Rurerne sad fast, men kunne være skrabet af på 10 minutter, hvilket de ikke blev. Dog skal det nævnes at rurer på roret blev skrabet af med et bræt nogle uger senere mens skibet lå i vandet. Det tog 2 minutter. Ligeledes blev det forsøgt at fjerne nogle af rurerne i bunden i agterskibet med et tov. Dette tog 3 minutter. Denne sidstnævnte afrensning blev foretaget lige inden klubmesterskabet, og var nok mest af psykologisk betydning!! 15

16 2.2.3 Oktober inspektion - Optagning Efter endt sæson blev skibet taget på land, og det endelige testresultat kunne betragtes. Som billederne viser, er der liv i de tidligere omtalte områder. Der kunne konstateres rurer under agterskibet og ved kølens overgang til skroget. Der var ikke yderligere vækst på roret, der var skrabet af med et bræt før klubmesterskabet. Derimod kunne det konstateres at metoden med at trække et tov under bunden ikke havde nævneværdig effekt - man kan se enkelte mærker efter tovet på billederne efter optagningen. 16

17 2.3 Beskrivelse af sejlmønster. 29-apr Søsætning apr Afdækning monteret 01-maj Kolding fjord 4 03-maj Kapsejlads 2,5 06-maj Kolding fjord 5 08-maj Pigesejlads 3 10-maj Kapsejlads 2,5 14-maj Lille Bælt 8 17-maj Kapsejlads 3 20-maj Lille Bælt 6 22-maj Pigesejlads 2 24-maj Kapsejlads 2 31-maj Kapsejlads 2 03-jun Kolding fjord 4 05-jun Pigesejlads 2,5 07-jun Kapsejlads 3 14-jun Kapsejlads 3 20-jun Kolding fjord 3 21-jun Kapsejlads 3 24-jun Dommerbåd 8 25-jun Dommerbåd 8 01-jul Hejls 8 15-jul Kolding fjord 4 17-jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie aug Kapsejlads 2 09-aug Kapsejlads 3 11-aug Optagning 2 16-aug Kapsejlads 3 23-aug Kapsejlads 2 30-aug Kapsejlads 3 02-sep Bågø sep Bågø sep Kapsejlads 2 09-sep Kolding fjord 6 10-sep Kolding fjord 7 12-sep Kolding fjord 3 20-sep Kolding fjord 3 26-sep Fænøkalv rundt 2 27-sep Kolding fjord 3 01-okt Kolding fjord 8 06-okt Fænø rundt 4 12-okt Optagning 0 Sejlads Timer i alt, uden for algedugen 436 Timer i alt i sæsonen 3840 Fri eksponering i procent 11% 17

18 2.4 Tidsforbrug før ibrugtagning. Første gang algedugen skal monteres, skal elastikophænget justeres efter de aktuelle forhold. Højden op til anløbsbroen og afstanden til stævn ved vandlinie er bestemmende for længden af den forreste elastik. Ligeledes er afstanden fra agterfortøjningernes fastgørelsessted på skibet til pælene agter i havnepladsen bestemmende for længden af elastikkerne agter. På agterfortøjningerne sidder en sjækel i hver side der skal monteres så algedugen er mest mulig lukket når skibet er fortøjret. Denne justering tog 90 minutter, og er en engangs foreteelse. 2.5 Tidsforbrug under brug. Ved den daglige brug er følgende tidsforbrug iagttaget: Tidsforbrug ved afsejling: Tidsforbrug ved anløb, agterfortøjninger fanges med bådshage : 0minutter. ½ minut max. Med det aktuelle sejl mønster betyder det at der over sæsonen er brugt sammenlagt ca. 25 minutter i alt. Tidsforbrug ved sommerferie, algedugen løsnes agter og trækkes ind under broen og frem igen ved hjemkomst: 30 minutter. Det vil i praksis sige at der bruges 1 time om året på håndtering af algedugen i forbindelse med sejladser. 2.6 Tidsforbrug efter optagning. Afrensning af dug med træ-palletkniv skønnes til 70 minutter for hele algedugen. En del er skrabet af, og det skønnes at der i alt er 80 kg på algedugen. Algedugen er lagt tilbage i vandet i lukket tilstand, for at undersøge om den udvendige begroning selv falder af eller reduceres i vinterens løb. Det afskrabede materiale fra båd og algedug er udelukkende organisk materiale, uden biocider, så det kan lægges til tørre og bortskaffes som organisk husholdningsaffald. Afskrabning af rurer i agterskib, opløse kalkskjold med eddikesyre: ( skal forhåbentlig ikke gentages! ) 90 minutter. 2.7 Kommentarer fra omverden! Da projektet blev søsat, og dermed var synligt for den lokale sejlklub, var det muligt at lodde en stemning. En tredjedel syntes at det var et tåbeligt projekt, en tredjedel synes at det måske var spændende, men.., og endelig den sidste tredjedel der syntes at det var en god ide, og var spændte på resultatet. En snes personer er i sæsonens løb kommet med forslag til forbedringer man kunne jo lige sætte et par snore og et par lodder for så 18

19 En tysker var meget interesseret, da man i hans hjemhavn ikke kunne få sin båd i vandet hvis den var bundmalet, og ligeledes ikke kunne få den op igen og vinteropbevaret på havnens areal, hvis den i sæsonens løb var blevet bundmalet. En del gæster synes at det måtte tage meget fart og sejle rundt med sådan en, så det krævede en forklaring. En enkelt sejler råbte meget ihærdigt, da vi kom hjem fra en weekendtur, at vi endelig ikke skulle sejle ind på vores plads, fordi: "Der ligger sgu' en eller anden gammel gummibåd der er sunket". Sidst på sæsonen er stemningen vendt, så der nu er 90% positivt interesseret. 19

20 3 Beskrivelse af det videre projektforløb. 3.1 Beskrivelse af forventninger til endelig udformning. I foråret 2001 begynder 2. Testrunde på vores Albin Express. Forsøgets formål er at verificere om en mere tæt lukning agter vil være istand til at begrænse væksten af rurer til et for kapsejlere acceptabelt niveau. Denne test er rettet mod sejlbåde med udvendigt ror på agterspejlet. Hvis dette testforløb får et positivt resultat, er konceptet meget tæt på at være på plads, og kan så anvendes af de fleste lystbåde i fersk- og saltvand. Samtidig bliver et materiale uden phthalater afprøvet. Der vil også være justeringer der gør det mindre tidskrævende at flytte algedugen fra havnepladsen i forbindelse med weekendsejladser. Der er truffet aftale med Søværnets Materiel Kommando SMK, om at få afprøvet konceptet på et eller flere af deres fartøjer. SMK har nemlig fartøjer, hvis sejladsmønster passer til konceptet, d.v.s. forholdsvis mange dage i havn. Skærbæk bådeklub vil endvidere få tilbudt 2 algeduge til deres følgebåde, som er motorbåde med knækspant og påhængsmotorer. Endelig vil vi udvikle løsningsforslag til havnepladser med meget store tidevandsforskelle, som f.eks. findes på den jyske vestkyst eller i England og Frankrig. 3.2 Miljøbelastning Fremstilling af PVC. Følgende er fra PVC-rådets hjemmeside: PVC, polyvinylklorid, indeholder kulstof, brint og klor. PVC fremstilles i lukkede kemiske procesanlæg ved at polymerisere vinylchlorid, der fremstilles ud fra olie/gas og salt. PVC indeholder ca. 57 % klor, og forbruget af olie er derfor relativt lavt sammenlignet med forbruget til andre plasttyper. Det anslås, at ca. 0,3 % af verdens olieforbrug går til PVC. Danmark har ingen PVC-råvareproduktion, men mange danske virksomheder anvender PVC-plast til fremstilling af deres produkter. Der er beskæftiget ca mennesker i danske virksomheder, der fremstiller PVC-produkter, og mange flere i virksomheder, der anvender PVC-komponenter i andre produkter. Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til chlor. Derefter bringes ethylen og chlor til reaktion og danner ethylendichlorid. Ethylendichlorid omdannes til vinylchlorid ved påvirkning af høj temperatur og tryk. Vinylchlorid bringes til at polymerisere til PVC ved hjælp af en peroxyd-initiator. Der bruges forskellige polymerisationsprocesser, der giver PVC med forskellige egenskaber. PVC renses og tørres og leveres som et hvidt pulver til videre bearbejdning. 20

21 Olie/gas danner ved cracking ethylen Ved elektrolyse af salt dannes klor Ved katalyse af ethylen og klor dannes ethylendiklorid Ved pyrolyse af ethylendiklorid dannes vinylklorid Ved polymerisation af vinylklorid dannes polyvinylklorid (PVC) Alle led omfatter komplicerede processer, hvor der inddrages hjælpestoffer, og hvor der ud over det ønskede produkt også dannes mellemprodukter, der føres tilbage til et tidligere trin i processen og indgår på ny, biprodukter, der anvendes til fremstilling af andre produkter, og restprodukter, der bortskaffes ved kontrolleret forbrænding. Der gennemføres rensning og kontrol af emissioner til luft og vand i alle led af processen. Miljø Som ved mange kemiske produktioner er de fleste mellemprodukter sundheds/miljø/brand farlige, og det er nødvendigt at anvende lukkede processer og træffe effektive foranstaltninger for at sikre både arbejdsmiljø og ydre miljø mod påvirkning af stofferne og mod brand- og eksplosionsrisiko. For PVC-produktionen var der i en periode særligt fokus på vinylchlorid, der har lav akut giftighed, men nu er klassificeret som kræft-fremkaldende. Da PVCproduktionen var ung, opstod der ulykkeligvis nogle tilfælde af leverkræft blandt arbejdere. I vore dages produktionsanlæg er der ingen risiko for at arbejderne udsættes for vinylchlorid, ligesom emissionen til omgivelserne også er meget lille. Andre vigtige emissioner, der kontrolleres, er ethylen, chlor, ethylendichlorid, kviksølv, der på ældre fabrikker er hjælpestof ved elektrolysen af salt, chlorbrinte, der opstår ved omdannelsen af ethylendichlorid og føres tilbage og indgår i dannelsen af ny ethylendichlorid, og dioxiner, der kan dannes i små mængder i de fleste led i processen. Den nordiske PVC-producent Norsk Hydro udgiver årligt en oversigt over alle emissioner. PVC-producenternes charter I 1995 underskrev de europæiske PVC-producenter et charter, hvor de forpligter sig til at overholde høje standarder for alle miljøforhold ved produktionen af PVCråvaren. PVC-charteret er det første af sin art i verden, og virksomhederne har investeret milliardbeløb for at leve op til charterets høje krav om bl.a. begrænsning af emissioner. I 1999 bad PVC-producenterne det uafhængige certificeringsorgan Norske Veritas om at kontrollere, hvorvidt målene i charteret var nået. Norske Veritas fandt, at virksomhederne opfyldte 88 % af kravene, hvilket placerer de europæiske PVCvirksomheder mindst 4 år forud for deres internationale kollegaer, der er omfattet af den såkaldte OSPARCOM-miljøkonvention. PVC-plast 21

22 Som alle rene polymere tilsættes PVC altid en række stoffer, der dels stabiliserer polymeren og dels medvirker til, at der kan skræddersys en mangfoldighed af PVC-materialer til så forskellige formål som f.eks. omslags-folie til fersk kød, indlæg i skruelåg til glas, slanger til medicinsk brug og kloakrør. PVC-produkter PVC er en termoplast, d.v.s. den blødgøres og smelter ved opvarmning og størkner igen ved afkøling. Plastprodukter fremstilles ved at tildanne den blødgjorte eller smeltede plast i den ønskede form. I Danmark bruges især processerne sprøjtestøbning, ekstrudering, rotationsstøbning, termoformning og kalandrering, der også bruges til alle øvrige termoplastmaterialer. Der fremstilles mange typer PVC-halvfabrikata i form af folier i ruller, i mange tilfælde med indbygget forstærkning af væv, med bagside af andet materiale eller som laminat. Af folier kan fremstilles presenninger, møbelbetræk, regntøj, urinposer, kontorartikler o.s.v. ved udskæring og sammenføjning med syning, svejsning eller limning Under brug. Risikoen ved at anvende PVC er at der frigives forskellige stoffer mens materialet ligger i vandet. Især er det blødgørerne, phthalaterne, der er i søgelyset da disse er mistænkt for at kunne forandre indre organer i især snegle, samt mistænkt for at forringe forplantningsevnen hos snegle og krebs. Phthalater er meget tungt opløselige i rent vand. Spildevand med indhold af fedtopløsende stoffer som sæbe og organiske opløsningsmidler kan opløse meget mere phthalat end rent vand. Phthalater opslemmet i vand har stor tilbøjelighed til at udfældes på partikler og på overfladen af beholdere o.s.v. Der er udført mange laboratorieundersøgelser for at afklare, om phthalater i vand er farlige for de organismer, der lever i vandmiljøet. Alle de velgennemførte undersøgelser viser, at der ikke er nogen effekter på hverken smådyr som daphnier eller på fisk ved koncentrationer, hvor phthalater er i opløsning. Hvis man i laboratoriet forsøger at lave test ved højere koncentrationer, fælder phthalaterne ud som en hinde på overfladen af forsøgsdyr som f.eks. daphnier, når disse sættes til forsøgs-vandet. Daphnierne bliver herved nærmest kvalt. Dette problem har man ved undersøgelser af alle stoffer, der er meget tungt-opløselige i rent vand. Både i urenset spildevand og i naturligt vand i vandløb vil evt. "overskud" af phthalater være udfældet på overfladen af alle mulige partikler og genstande i vandet og på bunden. Phthalater nedbrydes hurtigt i iltholdigt vand, men langsomt, når der ikke er ilt tilstede som i slam på bunden af vandløb. I biologiske rensningsanlæg nedbrydes phthalaterne men med de normale behandlingstider ikke fuldstændigt, og der er således små mængder phthalat i udløbsvandet fra renseanlæg. En del af phthalaterne i spildevand vil udfældes på partikler og bundfælde sammen med dem. Det er derfor vigtigt at få afklaret om tilstedeværelsen af phthalater i bundaflejringer sediment - har nogen skadevirkning for bund-levende dyr. Nylige svenske forsøg med frø-æg på phthalatholdigt sediment viser, at ægklækning og haletudsers overlevelse ikke påvirkes af phthalater. Et ældre forsøg med frøæg har vist en reduceret klækning, men her var det sandsynligvis forsøgsomstændighederne, og ikke phthalater, der medførte effekten, idet det ældre forsøgs resultater ikke har kunnet gentages. 22

23 Andre forsøg viser også, at selv høje koncentrationer af phthalat i sediment er uden betydning for ægklækningen hos dansemyg. Det er vigtigt at vide, om stoffer, der ledes ud i miljøet, kan nedbrydes. Forsøg efter metoder, der er velegnede for stoffer, der er tungt opløselige i vand, viser, at phthalater nedbrydes mere end 60% i løbet 10 dage og ca. 80% efter en måned. Undersøgelser, der foretages på en sådan måde, at der ikke er reel kontakt mellem phthalaterne og mikroorganismerne på grund af phthalaternes uopløselighed i vand, viser selvfølgelig, at phthalaterne ikke er bionedbrydelige, men dette er et testproblem og ikke et phthalatproblem. Det er også vigtigt at vide, i hvilket omfang phthalaterne kan ophobes i fødekæderne. Da de er fedtopløselige, må det forventes, at det vil ske i et vist omfang. Velgennemførte forsøg bekræfter dette. Men forsøgene viser også, at akkumuleringen ikke er særlig kraftig, og at der slet ikke er tale om forhold, der kan sammenlignes med ophobningen af PCB eller DDT, fordi phthalaterne nedbrydes og udskilles af organismerne. Draft OSPAR Background Document on Phthalate er et netop afsluttet Dansk- Fransk projekt om phthalaters indvirkning på marine miljøer. I undersøgelsen er følgende 5 forskellige phthalater undersøgt: 1. Di-n-butyl phthalat (DBP), CAS No Butylbenzyl phthalat (BBP), CAS No Di(2-ethyhexyl) phthalat (DEHP), CAS No Di(isononyl) phthalat (DINP), CAS No and Di(isodecyl) phthalat (DIDP), CAS No and I rapporten kan følgende læses: Di-n-butyl phthalat (DBP) Ingen general risiko for øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at DBP kan medføre forandringer i indre organer. Der indstilles til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid 22 år i basisk miljø, og 3,4 år i ph-neutralt miljø. Butylbenzyl phthalat (BBP) Ingen general risiko for øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at BBP kan medføre forandringer i indre organer. Der indstilles til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid 15 dage i fersk overfladevand. I iltfattige miljøer er 78%-88% nedbrudt på mellem dage. Di(2-ethyhexyl) phthalat (DEHP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at DEHP kan ophobes i fødekæden og derved medføre forandringer i indre organer. Der indstilles muligvis til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid i ferskvandsmiljø er 50 dage Di(isononyl) phthalat (DINP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Da forbruget af DINP er lavt og DINP har en lav toxisk effekt, er der ingen risiko for ophobning i fødekæden. 23

24 Nedbrydning: Halveringstid er 50 dage i overfladevand Di(isodecyl) phthalat (DIDP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Da forbruget af DIDP er lavt og DIDP har en lav toxisk effekt, er der ingen risiko for ophobning i fødekæden. Nedbrydning: Halveringstid er 50 dage i overfladevand Af ovenstående beskrivelse af de 5 phthalater bliver man opmærksom på at ikke alle phthalater har samme nedbrydningstid og ikke alle har samme giftighed. Derfor vil det være naturligt at tilstræbe en lav giftighed kombineret med en kort nedbrydningstid. Til alge-duge vil det herfor umiddelbart være bedst at vælge Butylbenzyl phthalat (BBP), hvis man skulle vælge blandt de fem ovenstående. Butylbenzyl phthalat (BBP) halveringstid er 15 dage og selv i iltfattige miljøer nedbrydes 78%-88% på mellem dage Bortskaffelse. Efter endt brug skal algedugen afleveres til affaldssorteringspladsen for brugt PVC. Der er i øjeblikket forsøg i gang med oparbejdningsanlæg bl.a. i Danmark og Frankrig, men indtil da er afbrænding eller deponering de eneste anvendelige metoder for bortskaffelse. Ved afbrænding skabes ved tør røgrensning Calciumclorid som restprodukt i en mængde på 1,4 kg for hvert kg PVC. Ved våd røgrensning skabes en tilsvarende mængde, dog er restproduktet her Natriumclorid. Ved grundig sortering er det muligt et genanvende nyere PVC-materialer, d.v.s. uden tungmetaller, som materiale i ny PVC, dog med det forbehold at blødgørerne jo er en del af materialet, så genbrug fra blød til hård PVC ikke er mulig uden iblanding af hård PVC. 3.3 Alternative materialer. Polyethylen er et umiddelbart alternativ. Der er dog en vis skepsis fra leverandørens side, da holdbarheden næppe vil være 10 år som for PVC-dugen, eftersom polyethylen i nogen grad nedbrydes af lys. Restproduktet ved forbrænding er derimod kun vand. PVC uden phthalater er også en mulighed. 24

25 BILAG A: Billedmateriale. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark

Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark Miljøprojekt Nr. 634 2001 Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark Peter Holmboe og Herluf Rasmussen SealCoat Danmark A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet.

Rorstammen brækkede 1 cm. nede i roret. Det er set før, men jeg troede, jeg havde sikret mig ved at reparere roret som foreskrevet af værftet. Fremstilling af ny form og ror til Contrast 33 I august 2009 brækkede rorstammen på vores Contrast 33. Det var under en kapsejlads, men heldigvis så langt væk fra andre, at vi ikke sejlede ind i nogen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl FMT Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl (OSK-ShipTech 130210.0131.01C) Date: 27.05.13 Sign: EPH 1 - Formål Formålet med løfte- og transportvuggerne, er at løfte et HOLM-Kl fartøj ud af vandet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015

Præstø Havn AFFALDSPLAN 2012-2015 Juli 212 Side 1 Relevant lovgivning Lov nr. 476 af 3.6.1993 om beskyttelse af havmiljøet. Bekendtgørelse nr. 13 af 1.12.22 om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

På opfordring skriver jeg her et par ord om vinterens 2004 / 2005 bundbehandling af Sytten, DEN17, hjemhørende i Svanemøllehavnen i København.

På opfordring skriver jeg her et par ord om vinterens 2004 / 2005 bundbehandling af Sytten, DEN17, hjemhørende i Svanemøllehavnen i København. Bunden er nået for Sytten! På opfordring skriver jeg her et par ord om vinterens 2004 / 2005 bundbehandling af Sytten, DEN17, hjemhørende i Svanemøllehavnen i København. Baggrund Min kære hustru og jeg

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/

(P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS 2/ (T). Vejle Fjord. Indsejlingen til Vejle Havn. Mindre Dybder. EfS 17/446 2016. (T). Fredericia Havn. Centerhavn. Ledefyr slukket. EfS 13/336 2016. (P). Tragten. Nørremark - Røjle Mose. Kabelarbejde. EfS

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta?

Bioplast og miljøet. Hvad er fup og hvad er fakta? Bioplast og miljøet Hvad er fup og hvad er fakta? Introduktion: Hvad er bioplast? Bioplast anvendes primært som betegnelse for polymerer fremstillet ud fra biologiske råvarer, fx majs. Den mest anvendte

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Schanflex ApS Nr. Viumvej 27 b, Egeris 6920 Videbæk Tlf.: +45 97178225 Fax.: +45 97178193 Email: schanflex@schanflex.dk WWW.SCHANFLEX.

Schanflex ApS Nr. Viumvej 27 b, Egeris 6920 Videbæk Tlf.: +45 97178225 Fax.: +45 97178193 Email: schanflex@schanflex.dk WWW.SCHANFLEX. Schanflex ApS Nr. Viumvej 27 b, Egeris 6920 Videbæk Tlf.: +45 97178225 Fax.: +45 97178193 Email: schanflex@schanflex.dk Virksomheds beskrivelse Rense og Sanitetstelt Selvrejsende væskebeholder Rense og

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse.

Uge Emne Mål 33 40 Planter og gødningsstofffer Forståelse for at planter har brug for en række essentielle næringsstoffer for at vokse. Årsplan Fysik/kemi 9.kl. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem teori og praksis. Undervisningen knytter an ved de iagttagelser eleverne har gjort, eller kan gøre sig, i deres dagligdag. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 60-10 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk. 45 spørgsmål til termoplast. Introduktion til termoplast. 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Indkapsling af forurening ved Høfde 42

Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Indkapsling af forurening ved Høfde 42 Børge Hvidberg, Region Midtjylland Renare Mark - ATV 29. nov. 2007 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie

RENOLIT MARITIME Dolphin S Anti-begronings folie High performance folier til maritime applikationer Folie i stedet for maling RENOLIT s seneste innovative folier sætter helt nye standarder for maritim an vendelse. RENOLIT producerer folier til offshore

Læs mere

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald

Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Projekt 4.10. Minamata-katastrofen. En modellering af ligevægt mellem lineær vækst og eksponentiel henfald Der findes mange situationer, hvor en bestemt størrelse ændres som følge af vekselvirkninger med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 05/09/2008 Revision: 19/08/2011 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6014

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Undersøgelse af kritisk frigivelseshastighed for kobber fra bundmaling til lystbåde

Undersøgelse af kritisk frigivelseshastighed for kobber fra bundmaling til lystbåde Miljøprojekt Nr. 611 21 Undersøgelse af kritisk frigivelseshastighed for kobber fra bundmaling til lystbåde Gitte Nielsen og Martin Porsbjerg J. C. Hempel's skibsfarve-fabrik A/S Jesper Højenvang Dansk

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

FB-R Staldmåtte i rulle

FB-R Staldmåtte i rulle FB-R Staldmåtte i rulle FB-R staldmåtte i rulle er den optimale løsning som toplag på staldmadrasser med skumunderlag og til en række andre applikationer. FB-R staldmåtten er fremstillet i højkvalitets

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde

Thomas Feld Kemi Klasse 1.4 HTX Roskilde 1 Formål: Undersøgelse af forbrændingsreaktioner for nogle karbonhydrider. Materialer: 3 alkaner Pentan S16: Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt Octan R 38: Irriterer huden R 50/53: "Meget

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Vær klar hvis ulykken indtræffer

Vær klar hvis ulykken indtræffer Vær klar hvis ulykken indtræffer Vigtig information til andelshavere og gæster om havnens: - Redningsudstyr - Brandslukningsudstyr - Forureningsbekæmpelsesudstyr - Førstehjælpsudstyr Korsør Lystbådehavn

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Mytedræber: Din karklud og din fleecetrøje frikendt for at forurene med mikroplast

Mytedræber: Din karklud og din fleecetrøje frikendt for at forurene med mikroplast Mytedræber: Din karklud og din fleecetrøje frikendt for at forurene med mikroplast Her på rensningsanlægget Lynetten på Amager har forskerne målt mikroplast i det rensede spildevand. (Foto: Biofos) Vandmiljøet

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION CONTAINERE VEJLEDNING Dette bilag indeholder kundens kravspecifikation. Der sondres mellem: 1., der er ufravigelige, og som skal opfyldes. 2. Tilbudsgiver skal for hvert mindstekrav

Læs mere

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne

Persistent kemikalie. Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand. At stoffet ophobes I fødekæderne PCB Hvad er PCB Hvor giftigt er PCB Persistent kemikalie Opløseligt i fedt Næsten uopløseligt i vand Biologisk meget tungt nedbrydeligt At stoffet ophobes I fødekæderne Ophobning I fødekæden Effekter på

Læs mere

Udvikling af funktionaliserede enzymer til selvpolerende skibs-bundmaling

Udvikling af funktionaliserede enzymer til selvpolerende skibs-bundmaling Udvikling af funktionaliserede enzymer til selvpolerende skibs-bundmaling Ib Schneider og Knud Allermann BioLocus A/S Jesper Højenvang Dansk Sejlunion Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 27 2007 Miljøstyrelsen

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015)

Bådlauget Halvtolv. Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Bådlauget Halvtolv Husorden for Bolværkerne (revideret april 2015) Indhold 0 Skal læses... 3 1 Alment om Bolværkerne... 4 1.1 Dybdeforhold... 4 1.2 Besejlingsforhold... 4 1.3 Placering af strøm- og vandudtag...

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU,

The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, The project is supported through LIFE+, a program of the European Union. Since 1992, LIFE has co-financed some 3104 projects across the EU, contributing approximately 2.2 billion to the protection of the

Læs mere

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf)

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) PRODUKTTYPE 21 ANTIBEGRONINGSMIDLER Anvendelse på skibe akvakulturudstyr andre konstruktioner, der anvendes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Prøvekrav for speedbådsprøven

Prøvekrav for speedbådsprøven Prøvekrav for speedbådsprøven Teori Forskellige typer af både og fordele og ulemper ved de forskellige skrogformer i forhold til sødygtighed. Muligheder for placering af besætning. Forskellige former for

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Simon Anders T & Mikkel 1.5

Simon Anders T & Mikkel 1.5 Affladsprojekt af Simon Anders T & Mikkel 1.5 Teknologi B - 2011 Inholdsfortegnelse 1 Indledning. Projektbeskrivelse. Problemafgrænsning. Livcyklus. Materialebeskrivelse. Værksted. Logbog. Indledning 2

Læs mere