Algedugen - et alternativ til bundmaling?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Algedugen - et alternativ til bundmaling?"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Algedugen - et alternativ til bundmaling? Steen Olsen Olsen Design ApS

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 6 SUMMARY AND CONCLUSIONS 9 1 BESKRIVELSE AF PROJEKT TEORI PROTOTYPEN FORKASTET FORSLAG FORBEREDELSE AF SKIB SKIBSTYPER - FORDELE / ULEMPER FORSØGSRESULTATER PRAKTISK AFPRØVNING MELLEMRESULTATER - BEGRONINGSFORLØB Juni inspektion August inspektion Oktober inspektion - Optagning BESKRIVELSE AF SEJLMØNSTER TIDSFORBRUG FØR IBRUGTAGNING TIDSFORBRUG UNDER BRUG TIDSFORBRUG EFTER OPTAGNING KOMMENTARER FRA OMVERDEN! 18 3 BESKRIVELSE AF DET VIDERE PROJEKTFORLØB BESKRIVELSE AF FORVENTNINGER TIL ENDELIG UDFORMNING MILJØBELASTNING Fremstilling Under brug Bortskaffelse ALTERNATIVE MATERIALER. 24 Bilag A Billedserie af begroning Bilag B Kapsejladsplaceringer i år Bilag C Dansk Sejlunions anbefaling / holdning. 3

4 4

5 Forord Denne rapport er en beskrivelse af et praktisk forsøg, hvis formål er at afdække fordele og ulemper ved en ny metode til at forhindre begroning af bunden på et skib. Metodens princip er at forhindre lys og friskt vand i at nå skibsbunden ved at lade skibet være fortøjret i en faconsyet lys- og vandtæt dug. Herved er fotosyntesen begrænset, og betingelserne for algevækst er stærkt reduceret. Samtidig er mængden af frisk cirkulerende vand reduceret, hvorved mængden af fødeemner for rurer og muslinger er reduceret. Metoden er afprøvet i hele sejlsæsonen 2000, fra sidst i april til midt i oktober. Metoden er på nuværende teknologiske niveau brugbar til de fleste typer af fritidsfartøjer, der udmærker sig ved at de ligger i havn, på deres faste plads, i størstedelen af den tid de er i vandet. Dog vil ivrige kap-sejlere p.t. have glæde af en enkelt afrensning midt i sæsonen, evt. lige for sommerferien. Der arbejdes videre med konceptet, og i sæsonen 2001 vil en forbedret version blive afprøvet for at afklare muligheden for helt at undgå en sommervask. Projektet er støttet af miljøstyrelsen, hvor projektet ligeledes er fremlagt ved et foredrag midt i september Samme foredrag er afholdt for Dansk Sejlunion ved en Miljø konference sidst i november 2000 i Middelfart. Rapporten beskriver den afprøvede prototype, den forbrugte tid for sejleren, miljømæssige problemstillinger, samt forsøger at give et bud på evt. fremtidige problemer og fordele ved en støre udbredelse, herunder bortskaffelse og destruktion af dugen. Der er i dette projekt lagt vægt på at minimere tiden for sejlerens håndtering af algedugen, samt at hele tiden være opmærksom på at holde sig til "worst case", således at resultaterne ikke er "for optimistiske". Det vigtigste aspekt ved et alternativ til biocidholdige bundmalinger er at sikre sig at alternativet, i dette tilfælde "Alge-dugen", nu også er mere skånsom mod miljøet. Steen Olsen Olsen Design ApS 5

6 Sammenfatning og konklusioner Metodens princip er at forhindre lys og friskt vand i at nå skibsbunden ved at lade skibet være fortøjret i en faconsyet lys- og vandtæt dug. Herved er fotosyntesen udelukket, og betingelserne for algevækst er stærkt reduceret. Samtidig er mængden af frisk cirkulerende vand reduceret, hvorved mængden af fødeemner for rurer og muslinger er reduceret. Metoden er afprøvet i hele sejlsæsonen 2000, fra sidst i april til midt i oktober. Efter endt afprøvning kan det konstateres at algedugen har en effekt. Mængden af begroninger er ikke generende for almindelig tursejlads. Tidsmæssigt er det ikke generende da den samlet tid forbrugt i sæsonen er ca. 1 time. Hertil kommer ca. 1 time til afvaskning af dugen efter endt sæson. Til gengæld spares bundmaling og behandling hvert år. Det helt klare mønster der tegner sig er at der, hvor dugen ligger tæt nok, er der ingen begroninger, hverken alger, rurer eller muslinger. Årsagen er sandsynligvis en kombination af flere forhold. Dels er lyset udelukket, mængden af vand er reduceret og dels kan årsagen være at selve dugens "lette gnubben" på skibsside og bund, når skibet sejler ud og ind, er generende for rurerne. Som nævnt i rapporten kan konceptet allerede nu anvendes til flertallet af lystbåde, og især i ferskvand, hvor bundmaling allerede nu er udfaset, er konceptet attraktivt, da der ikke findes rurer i ferskvand. Der er endnu en problemstilling der bør vurderes. Hvis en mere udbredt brug af algedugen finder indpas, da vil man som gæstesejler være nød til at benytte pladser, hvori der ligger en algedug. Løsningen på dette problem er delvist indbygget i algedugen, da den er elastisk ophængt og er åben når fastliggeren har forladt sin plads. Hvis gæstesejlerens skib er mindre end fastliggerens er der ikke noget problem. Hvis gæstesejlerens skib har samme størrelse, men er langkølet vil algedugen blot blive presset under vand for ude, hvilket ikke betyder noget. Hvis gæstesejlerens skib er væsentligt større, kan det i de fleste tilfælde ikke komme imellem agterpælene og problemet findes derfor ikke. Dog vil der være tilfælde hvor små bådes algedug ligger i meget store havnepladser, og her er det bedst at trække algedugen væk fra selve pladsen, da større skibe kunne finde på at lægge til. Og endelig bør det pointeres at skibes propellere ikke bør anvendes i dugen. Med hensyn til miljøtiltag i forbindelse med afrensning af både, er algedugen fordelagtig da biomassen på skibet og på dugen er fri for biocider. Spørgsmålet om valg af det mest egnede materiale, kan bedst besvares ved at se på holdbarheden af materialet og på miljøbelastningen ved bortskaffelse af algedugen. Hvis armeret PVC-dug anvendes, er holdbarheden sandsynligvis mindst 10 år, og har man i disse næste 10 år udviklet metoder for 100% recycling af PVC er dette et godt valg. 6

7 Hvis armeret Polyethylen benyttes er der tvivl om holdbarheden, et skøn er 3 år. Til gengæld kan algedugen bare brændes, da der ikke dannes saltsyre som ved afbrænding af PVC. Desværre vil resurseforbruget være ca. 3 gange større, hvilket resulterer i en 3 gange så stor omkostning ved at benytte metoden. Til den testede algedug er der brugt ca. 30 m 2 som vejer ca. 13 kg i alt. Det vil ved afbrænding give 18,5 kg Calcium- eller natriumklorid til deponering afhængig af hvilken røgrensningsmetode der benyttes. Så målet må være at finde eller fremstille en Polyethylendug, eller et andet miljøskånsomt materiale, med mindst 10 års holdbarhed. Dette kunne også være PVC, hvor phthalaterne var erstattet med miljøvenlige alternativer, der ikke udvikler giftige stoffer under afbrænding, og måske er endnu mere stabile i det marine miljø. I sejlsæson 2001 testes en algedug af PVC men uden phthalater. 7

8 8

9 Summary and conclusions The concept in this method, called algae-sheet, is to avoid light to reach the underwater parts of the hull, hereby reducing the photosynteze and therefore the growth of algae. By minimizing the amount of fresh water around the underwater hull, the amount food particles required for the growth of barnacles and mussels is reduced. This is obtained by making a cover that fits to the underwater hull. This cover is placed in the marina, where the boat normally is placed. The method is tested during the sailing season from the end ofapril 2000 to the mittle of October After this test it is proved that the concept has an effect.the amount of life underneath the hull was not at a level that spoiled cruise or pleasure sailing. The time consumption over the season was about 1 hour - also a reasonable level. In addition to this it takes about 1 hour to remove barnacles and seaweed from the outer side of the algae-sheet, but on the other hand the work with other antifouling products is reduced. The pattern of the effect of the algae-sheet is pretty clear. In the areas where the sheet is close to the hull there is not any algae, barnacles or mussels. The reasons are the lack of light, lack of food and maybe the small movements of the algae-sheet against the boat, initiated by waves and wind also has an effect. The concept is now ready for a major part of the pleasure boats, and especially in freshwater areas where barnacles do not exist. A further problem has to be evaluated. If a more common use of the algae-sheet is taking place, a visiting boat will have to use the algae-sheet of another boat. The solution on this problem is partly integrated in the design of the algae-sheet as the mooring in the harbour is carried out in elastic material, and the alga-sheet is open and ready for arrival when the owner has left the place. If the visiting boat is smaller than the owners boat, there is not a problem. If the visiting boat is of same size, but with long keel design, the algae-sheet will simply be pressed below the surface. This is not a problem. The same will happen if the visitors boat is larger than the owner, but often it will not be possible to enter between the mooring posts, and the problem is nonexisting. But anyway, sometimes a very small algae-sheet will be placed where it is possible for a large vessel to enter, and here it would be reasonable to move the algae-sheet, when leaving. The use of propellers in the algae-sheet will result in damaged propellers and damaged algae-sheet. 9

10 The waste from the annual cleaning of the vessel and the algae-sheet is not toxic, and is to be treated as waste from the ordinary housekeeping. The selection of material is a matter of resistance to the environment, the dissolution and the enviremental load after end use. If PVC is chosen the algae-sheet will withstand the load for at least 10 years, and in the next 10 years if we are able to do a 100% PVC-recycling, it is a fair choise. If reinforced Polyethylene is the choise, a guess-estimate on the resitance will be 3 years. Therefore the use of material, and thereby resources will be at least 3 times larger. But on the other hand, when dumped, the rest-product from polyethylene is water when burned. The tested algae-sheet is made of 30 sqr.meter PVC, with a weight of about 13 kg. This will develop 18,5 kg Calcium- or NatriumChloride depending on the smoke treatment procedure, and the waste will have to be stored at a deposit. The final choise of material could be a Polyethylene with a better resistance (at least 10 years) or a PVC softener with a phthalate with a short half-life time and a low toxic effect. In the season 2001 a PVC without phthalates is tested as material for the algaesheet. 10

11 1 Beskrivelse af projekt 1.1 Teori Skibe opholder sig, som bekendt, ofte i vand. Herved er skibets bund, ror og andre appendager i direkte berøring med det omkring liggende vand. Alger, rurer og muslinger har herved mulighed for at hæfte sig til skibet. Selve skibet, af metal eller glasfiber, tager ikke skade af dette, men fremdrivningsmodstanden stiger, og dermed den krævede effekt / motorkraft for at opretholde samme hastighed. Herved stiger mængden af forbrugt brændstof pr. sømil og forureningen fra motoren er steget pr. sømil. Endvidere kan skibet i tilfælde af svære begroninger have svært ved at manøvrere. Da biocid-holdig bundmaling er under udfasning, er det netop nu at alternative metoder skal undersøges, og dette projekt er netop et alternativ. Når skibet er fortøjret på sin faste plads, ligger det i en faconsyet dug, der forhindrer lys i at nå undervandsskroget, ror og lignende. Herved er den for algerne så nødvendige fotosyntese udelukket og algerne har fået trange levevilkår. Da dugen samtidig er faconsyet er mængden af frisk vand, der strømmer omkring og i nærheden af skroget reduceret, hvorved den potentielle fødemængde for rurer og muslinger ligeledes er minimeret, med tilsvarende mindre vækst til følge. 1.2 Prototypen. Den anvendte dug er fremstillet af sort armeret PVC-dug 0,4 mm tyk, samme materiale der anvendes i Norge til fiskeopdræt og her i landet anvendes til badelegetøj i svømmehaller og badeland. Materialet er meget stærkt og har en forventet holdbarhed på 10 år. Langs vandlinien er algedugen forsynet med opdrift af polyuretanskum, samme kvalitet der anvendes i svømmehaller og badeland. Denne opdrift ligger i en kanal i algedugens øverste kant. Under selve skibsbunden er der i algedugen ligeledes i kanaler placeret opdrift af polyuretanskum, som anvendes til fugebunde eller bagstop ved vinduer og døre i byggeriet. Disse opdriftstykker sikrer at dugen vil flyde op mod skroget og herved reducere vandvolumenet med potentiel fødemulighed for rurer og muslinger. Nederst ved skibets centerlinie er der indlagt kædestykker der tynger dugen ned i midten, så det er muligt at sejle ind og ud af algedugen ubesværet. Algedugen er forrest fæstnet til anløbsbroen med en elastik. Agter er ligeledes en elastik til hver af de 2 fortøjningspæle. De 2 agterfortøjninger er med en sjækler fastgjort til algedugen, således at algedugen lukkes automatisk når agterfortøjningerne fastgøres til skibet. 11

12 Åben algedug. Figurerne vise algedugen klar til afsejling eller anløb. 12

13 Lukket Algedug. Figuren viser algedugens facon når skibet er fortøjret. 1.3 Forkastet forslag. I projektets begyndelse blev en anden prototype forberedt. Dette var to flydende stykker dug, der var rullet på to rulleaperater under båden. Princippet ville sandsynligvis havde virket, men efter indhentning af tilbud blev det stoppet, da prisen ville være over kr. for en samlet løsning. 13

14 1.4 Forberedelse af skib. For at være sikker på at det ikke er rester af gammel bundmaling der hæmmer algeog rurvækst, er skibet sandblæst, spartlet og malet med Hempels high protect. Det er et 2-komponent produkt, der i hærdet tilstand ikke afgiver giftige stoffer til miljøet. Skibet er ikke malet med nogen form for biocid-holdig bundmaling og er ikke poleret, eller på anden måde efterbehandlet. 1.5 Skibstyper - fordele / ulemper. Det testede skib er af typen Albin Express, Det er et sejlskib med udvendigt spaderor, d.v.s. roret er hængslet på agterspejlet. Skibet har finne-køl og påhængsmotor. Den mest simple skibstype at fremstille en algedug til, er en firkantet pram med påhængsmotor. Herefter kommer motorbåde med V-bund og knækspant. Lidt sværere er sejlbåde da de fleste har en køl der også skal tildækkes. Heldigvis har de fleste roret placeret foran for agterspejlet. Den mest besværlige skibstype er faktisk den testede, da algedugen skal helt uden om roret agter. 14

15 2 Forsøgsresultater 2.1 Praktisk afprøvning. I den daglige brug har det ikke været besværligt at anvende algedugen. Når man skal ud at sejle, er det første man gør at slippe agterfortøjningerne. Algedugens elastikophæng holder skibet pænt i midten af havnepladsen, selv i kraftig vind. I løbet af 30 sekunder er algedugen sunket ned, og har åbnet sig agter, så man ubesværet kan forlade sin plads, ved at trække skibet 3 meter agter før motoren slås til. Når man kommer tilbage og skal fortøjre, glider man stille ind på sin plads, og lader være med at bruge motoren de sidste 3 meter. Hvis hastigheden ikke er for høj vil skibet skubbe lidt vand foran sig, lige nok til at fylde algedugen, som herefter griber skibet og bremser det helt, når det er på plads. Herefter har man god tid til at gå op foran og sætte de forreste fortøjninger fast, da opdriften i kanten af dugen ved vandlinien fungerer som fender. Bådnaboerne er spurgt om algedugen på nogen måde har generet dem, men ingen har haft nogen problemer. 2.2 Mellemresultater - begroningsforløb Juni inspektion. Testbåden blev søsat sidst i april I juni måned blev den løftet ud af vandet i 10 minutter på det lokale værft Faurby Værft, for at vurdere alge-forekomster og evt. rurer. Resultatet var at der ikke var nogen begroning af betydning. Hele undervandsskroget var let slimet og duftede af hav. I overgangen fra køl til skrog havde enkelte små rurer fundet vej, samt i et trekantet område på agterskibsbunden forløbende fra agterkant af køl mod agterspejlet. Endvidere var der rurer på roret. Rurerne sad meget løst, og kunne være tørret af på 2 minutter, hvilket de ikke blev August inspektion. Testbåden blev igen løftet ud af vandet i 10 minutter. Denne gang var der noget mere liv på bunden af skibet. Ikke at udbredelsesområdet var blevet større, men rurerne havde åbenbart været i stand til at opretholde livet, dog var de meget mindre i antal og størrelse end uden på algedugen og på referencepladerne. Rurerne sad fast, men kunne være skrabet af på 10 minutter, hvilket de ikke blev. Dog skal det nævnes at rurer på roret blev skrabet af med et bræt nogle uger senere mens skibet lå i vandet. Det tog 2 minutter. Ligeledes blev det forsøgt at fjerne nogle af rurerne i bunden i agterskibet med et tov. Dette tog 3 minutter. Denne sidstnævnte afrensning blev foretaget lige inden klubmesterskabet, og var nok mest af psykologisk betydning!! 15

16 2.2.3 Oktober inspektion - Optagning Efter endt sæson blev skibet taget på land, og det endelige testresultat kunne betragtes. Som billederne viser, er der liv i de tidligere omtalte områder. Der kunne konstateres rurer under agterskibet og ved kølens overgang til skroget. Der var ikke yderligere vækst på roret, der var skrabet af med et bræt før klubmesterskabet. Derimod kunne det konstateres at metoden med at trække et tov under bunden ikke havde nævneværdig effekt - man kan se enkelte mærker efter tovet på billederne efter optagningen. 16

17 2.3 Beskrivelse af sejlmønster. 29-apr Søsætning apr Afdækning monteret 01-maj Kolding fjord 4 03-maj Kapsejlads 2,5 06-maj Kolding fjord 5 08-maj Pigesejlads 3 10-maj Kapsejlads 2,5 14-maj Lille Bælt 8 17-maj Kapsejlads 3 20-maj Lille Bælt 6 22-maj Pigesejlads 2 24-maj Kapsejlads 2 31-maj Kapsejlads 2 03-jun Kolding fjord 4 05-jun Pigesejlads 2,5 07-jun Kapsejlads 3 14-jun Kapsejlads 3 20-jun Kolding fjord 3 21-jun Kapsejlads 3 24-jun Dommerbåd 8 25-jun Dommerbåd 8 01-jul Hejls 8 15-jul Kolding fjord 4 17-jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie jul Sommerferie aug Kapsejlads 2 09-aug Kapsejlads 3 11-aug Optagning 2 16-aug Kapsejlads 3 23-aug Kapsejlads 2 30-aug Kapsejlads 3 02-sep Bågø sep Bågø sep Kapsejlads 2 09-sep Kolding fjord 6 10-sep Kolding fjord 7 12-sep Kolding fjord 3 20-sep Kolding fjord 3 26-sep Fænøkalv rundt 2 27-sep Kolding fjord 3 01-okt Kolding fjord 8 06-okt Fænø rundt 4 12-okt Optagning 0 Sejlads Timer i alt, uden for algedugen 436 Timer i alt i sæsonen 3840 Fri eksponering i procent 11% 17

18 2.4 Tidsforbrug før ibrugtagning. Første gang algedugen skal monteres, skal elastikophænget justeres efter de aktuelle forhold. Højden op til anløbsbroen og afstanden til stævn ved vandlinie er bestemmende for længden af den forreste elastik. Ligeledes er afstanden fra agterfortøjningernes fastgørelsessted på skibet til pælene agter i havnepladsen bestemmende for længden af elastikkerne agter. På agterfortøjningerne sidder en sjækel i hver side der skal monteres så algedugen er mest mulig lukket når skibet er fortøjret. Denne justering tog 90 minutter, og er en engangs foreteelse. 2.5 Tidsforbrug under brug. Ved den daglige brug er følgende tidsforbrug iagttaget: Tidsforbrug ved afsejling: Tidsforbrug ved anløb, agterfortøjninger fanges med bådshage : 0minutter. ½ minut max. Med det aktuelle sejl mønster betyder det at der over sæsonen er brugt sammenlagt ca. 25 minutter i alt. Tidsforbrug ved sommerferie, algedugen løsnes agter og trækkes ind under broen og frem igen ved hjemkomst: 30 minutter. Det vil i praksis sige at der bruges 1 time om året på håndtering af algedugen i forbindelse med sejladser. 2.6 Tidsforbrug efter optagning. Afrensning af dug med træ-palletkniv skønnes til 70 minutter for hele algedugen. En del er skrabet af, og det skønnes at der i alt er 80 kg på algedugen. Algedugen er lagt tilbage i vandet i lukket tilstand, for at undersøge om den udvendige begroning selv falder af eller reduceres i vinterens løb. Det afskrabede materiale fra båd og algedug er udelukkende organisk materiale, uden biocider, så det kan lægges til tørre og bortskaffes som organisk husholdningsaffald. Afskrabning af rurer i agterskib, opløse kalkskjold med eddikesyre: ( skal forhåbentlig ikke gentages! ) 90 minutter. 2.7 Kommentarer fra omverden! Da projektet blev søsat, og dermed var synligt for den lokale sejlklub, var det muligt at lodde en stemning. En tredjedel syntes at det var et tåbeligt projekt, en tredjedel synes at det måske var spændende, men.., og endelig den sidste tredjedel der syntes at det var en god ide, og var spændte på resultatet. En snes personer er i sæsonens løb kommet med forslag til forbedringer man kunne jo lige sætte et par snore og et par lodder for så 18

19 En tysker var meget interesseret, da man i hans hjemhavn ikke kunne få sin båd i vandet hvis den var bundmalet, og ligeledes ikke kunne få den op igen og vinteropbevaret på havnens areal, hvis den i sæsonens løb var blevet bundmalet. En del gæster synes at det måtte tage meget fart og sejle rundt med sådan en, så det krævede en forklaring. En enkelt sejler råbte meget ihærdigt, da vi kom hjem fra en weekendtur, at vi endelig ikke skulle sejle ind på vores plads, fordi: "Der ligger sgu' en eller anden gammel gummibåd der er sunket". Sidst på sæsonen er stemningen vendt, så der nu er 90% positivt interesseret. 19

20 3 Beskrivelse af det videre projektforløb. 3.1 Beskrivelse af forventninger til endelig udformning. I foråret 2001 begynder 2. Testrunde på vores Albin Express. Forsøgets formål er at verificere om en mere tæt lukning agter vil være istand til at begrænse væksten af rurer til et for kapsejlere acceptabelt niveau. Denne test er rettet mod sejlbåde med udvendigt ror på agterspejlet. Hvis dette testforløb får et positivt resultat, er konceptet meget tæt på at være på plads, og kan så anvendes af de fleste lystbåde i fersk- og saltvand. Samtidig bliver et materiale uden phthalater afprøvet. Der vil også være justeringer der gør det mindre tidskrævende at flytte algedugen fra havnepladsen i forbindelse med weekendsejladser. Der er truffet aftale med Søværnets Materiel Kommando SMK, om at få afprøvet konceptet på et eller flere af deres fartøjer. SMK har nemlig fartøjer, hvis sejladsmønster passer til konceptet, d.v.s. forholdsvis mange dage i havn. Skærbæk bådeklub vil endvidere få tilbudt 2 algeduge til deres følgebåde, som er motorbåde med knækspant og påhængsmotorer. Endelig vil vi udvikle løsningsforslag til havnepladser med meget store tidevandsforskelle, som f.eks. findes på den jyske vestkyst eller i England og Frankrig. 3.2 Miljøbelastning Fremstilling af PVC. Følgende er fra PVC-rådets hjemmeside: PVC, polyvinylklorid, indeholder kulstof, brint og klor. PVC fremstilles i lukkede kemiske procesanlæg ved at polymerisere vinylchlorid, der fremstilles ud fra olie/gas og salt. PVC indeholder ca. 57 % klor, og forbruget af olie er derfor relativt lavt sammenlignet med forbruget til andre plasttyper. Det anslås, at ca. 0,3 % af verdens olieforbrug går til PVC. Danmark har ingen PVC-råvareproduktion, men mange danske virksomheder anvender PVC-plast til fremstilling af deres produkter. Der er beskæftiget ca mennesker i danske virksomheder, der fremstiller PVC-produkter, og mange flere i virksomheder, der anvender PVC-komponenter i andre produkter. Ved produktion af PVC omdannes olie eller gas først til ethylen, mens salt omdannes til chlor. Derefter bringes ethylen og chlor til reaktion og danner ethylendichlorid. Ethylendichlorid omdannes til vinylchlorid ved påvirkning af høj temperatur og tryk. Vinylchlorid bringes til at polymerisere til PVC ved hjælp af en peroxyd-initiator. Der bruges forskellige polymerisationsprocesser, der giver PVC med forskellige egenskaber. PVC renses og tørres og leveres som et hvidt pulver til videre bearbejdning. 20

21 Olie/gas danner ved cracking ethylen Ved elektrolyse af salt dannes klor Ved katalyse af ethylen og klor dannes ethylendiklorid Ved pyrolyse af ethylendiklorid dannes vinylklorid Ved polymerisation af vinylklorid dannes polyvinylklorid (PVC) Alle led omfatter komplicerede processer, hvor der inddrages hjælpestoffer, og hvor der ud over det ønskede produkt også dannes mellemprodukter, der føres tilbage til et tidligere trin i processen og indgår på ny, biprodukter, der anvendes til fremstilling af andre produkter, og restprodukter, der bortskaffes ved kontrolleret forbrænding. Der gennemføres rensning og kontrol af emissioner til luft og vand i alle led af processen. Miljø Som ved mange kemiske produktioner er de fleste mellemprodukter sundheds/miljø/brand farlige, og det er nødvendigt at anvende lukkede processer og træffe effektive foranstaltninger for at sikre både arbejdsmiljø og ydre miljø mod påvirkning af stofferne og mod brand- og eksplosionsrisiko. For PVC-produktionen var der i en periode særligt fokus på vinylchlorid, der har lav akut giftighed, men nu er klassificeret som kræft-fremkaldende. Da PVCproduktionen var ung, opstod der ulykkeligvis nogle tilfælde af leverkræft blandt arbejdere. I vore dages produktionsanlæg er der ingen risiko for at arbejderne udsættes for vinylchlorid, ligesom emissionen til omgivelserne også er meget lille. Andre vigtige emissioner, der kontrolleres, er ethylen, chlor, ethylendichlorid, kviksølv, der på ældre fabrikker er hjælpestof ved elektrolysen af salt, chlorbrinte, der opstår ved omdannelsen af ethylendichlorid og føres tilbage og indgår i dannelsen af ny ethylendichlorid, og dioxiner, der kan dannes i små mængder i de fleste led i processen. Den nordiske PVC-producent Norsk Hydro udgiver årligt en oversigt over alle emissioner. PVC-producenternes charter I 1995 underskrev de europæiske PVC-producenter et charter, hvor de forpligter sig til at overholde høje standarder for alle miljøforhold ved produktionen af PVCråvaren. PVC-charteret er det første af sin art i verden, og virksomhederne har investeret milliardbeløb for at leve op til charterets høje krav om bl.a. begrænsning af emissioner. I 1999 bad PVC-producenterne det uafhængige certificeringsorgan Norske Veritas om at kontrollere, hvorvidt målene i charteret var nået. Norske Veritas fandt, at virksomhederne opfyldte 88 % af kravene, hvilket placerer de europæiske PVCvirksomheder mindst 4 år forud for deres internationale kollegaer, der er omfattet af den såkaldte OSPARCOM-miljøkonvention. PVC-plast 21

22 Som alle rene polymere tilsættes PVC altid en række stoffer, der dels stabiliserer polymeren og dels medvirker til, at der kan skræddersys en mangfoldighed af PVC-materialer til så forskellige formål som f.eks. omslags-folie til fersk kød, indlæg i skruelåg til glas, slanger til medicinsk brug og kloakrør. PVC-produkter PVC er en termoplast, d.v.s. den blødgøres og smelter ved opvarmning og størkner igen ved afkøling. Plastprodukter fremstilles ved at tildanne den blødgjorte eller smeltede plast i den ønskede form. I Danmark bruges især processerne sprøjtestøbning, ekstrudering, rotationsstøbning, termoformning og kalandrering, der også bruges til alle øvrige termoplastmaterialer. Der fremstilles mange typer PVC-halvfabrikata i form af folier i ruller, i mange tilfælde med indbygget forstærkning af væv, med bagside af andet materiale eller som laminat. Af folier kan fremstilles presenninger, møbelbetræk, regntøj, urinposer, kontorartikler o.s.v. ved udskæring og sammenføjning med syning, svejsning eller limning Under brug. Risikoen ved at anvende PVC er at der frigives forskellige stoffer mens materialet ligger i vandet. Især er det blødgørerne, phthalaterne, der er i søgelyset da disse er mistænkt for at kunne forandre indre organer i især snegle, samt mistænkt for at forringe forplantningsevnen hos snegle og krebs. Phthalater er meget tungt opløselige i rent vand. Spildevand med indhold af fedtopløsende stoffer som sæbe og organiske opløsningsmidler kan opløse meget mere phthalat end rent vand. Phthalater opslemmet i vand har stor tilbøjelighed til at udfældes på partikler og på overfladen af beholdere o.s.v. Der er udført mange laboratorieundersøgelser for at afklare, om phthalater i vand er farlige for de organismer, der lever i vandmiljøet. Alle de velgennemførte undersøgelser viser, at der ikke er nogen effekter på hverken smådyr som daphnier eller på fisk ved koncentrationer, hvor phthalater er i opløsning. Hvis man i laboratoriet forsøger at lave test ved højere koncentrationer, fælder phthalaterne ud som en hinde på overfladen af forsøgsdyr som f.eks. daphnier, når disse sættes til forsøgs-vandet. Daphnierne bliver herved nærmest kvalt. Dette problem har man ved undersøgelser af alle stoffer, der er meget tungt-opløselige i rent vand. Både i urenset spildevand og i naturligt vand i vandløb vil evt. "overskud" af phthalater være udfældet på overfladen af alle mulige partikler og genstande i vandet og på bunden. Phthalater nedbrydes hurtigt i iltholdigt vand, men langsomt, når der ikke er ilt tilstede som i slam på bunden af vandløb. I biologiske rensningsanlæg nedbrydes phthalaterne men med de normale behandlingstider ikke fuldstændigt, og der er således små mængder phthalat i udløbsvandet fra renseanlæg. En del af phthalaterne i spildevand vil udfældes på partikler og bundfælde sammen med dem. Det er derfor vigtigt at få afklaret om tilstedeværelsen af phthalater i bundaflejringer sediment - har nogen skadevirkning for bund-levende dyr. Nylige svenske forsøg med frø-æg på phthalatholdigt sediment viser, at ægklækning og haletudsers overlevelse ikke påvirkes af phthalater. Et ældre forsøg med frøæg har vist en reduceret klækning, men her var det sandsynligvis forsøgsomstændighederne, og ikke phthalater, der medførte effekten, idet det ældre forsøgs resultater ikke har kunnet gentages. 22

23 Andre forsøg viser også, at selv høje koncentrationer af phthalat i sediment er uden betydning for ægklækningen hos dansemyg. Det er vigtigt at vide, om stoffer, der ledes ud i miljøet, kan nedbrydes. Forsøg efter metoder, der er velegnede for stoffer, der er tungt opløselige i vand, viser, at phthalater nedbrydes mere end 60% i løbet 10 dage og ca. 80% efter en måned. Undersøgelser, der foretages på en sådan måde, at der ikke er reel kontakt mellem phthalaterne og mikroorganismerne på grund af phthalaternes uopløselighed i vand, viser selvfølgelig, at phthalaterne ikke er bionedbrydelige, men dette er et testproblem og ikke et phthalatproblem. Det er også vigtigt at vide, i hvilket omfang phthalaterne kan ophobes i fødekæderne. Da de er fedtopløselige, må det forventes, at det vil ske i et vist omfang. Velgennemførte forsøg bekræfter dette. Men forsøgene viser også, at akkumuleringen ikke er særlig kraftig, og at der slet ikke er tale om forhold, der kan sammenlignes med ophobningen af PCB eller DDT, fordi phthalaterne nedbrydes og udskilles af organismerne. Draft OSPAR Background Document on Phthalate er et netop afsluttet Dansk- Fransk projekt om phthalaters indvirkning på marine miljøer. I undersøgelsen er følgende 5 forskellige phthalater undersøgt: 1. Di-n-butyl phthalat (DBP), CAS No Butylbenzyl phthalat (BBP), CAS No Di(2-ethyhexyl) phthalat (DEHP), CAS No Di(isononyl) phthalat (DINP), CAS No and Di(isodecyl) phthalat (DIDP), CAS No and I rapporten kan følgende læses: Di-n-butyl phthalat (DBP) Ingen general risiko for øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at DBP kan medføre forandringer i indre organer. Der indstilles til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid 22 år i basisk miljø, og 3,4 år i ph-neutralt miljø. Butylbenzyl phthalat (BBP) Ingen general risiko for øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at BBP kan medføre forandringer i indre organer. Der indstilles til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid 15 dage i fersk overfladevand. I iltfattige miljøer er 78%-88% nedbrudt på mellem dage. Di(2-ethyhexyl) phthalat (DEHP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Dog er der en mistanke om at DEHP kan ophobes i fødekæden og derved medføre forandringer i indre organer. Der indstilles muligvis til nærmere undersøgelse. Nedbrydning: Halveringstid i ferskvandsmiljø er 50 dage Di(isononyl) phthalat (DINP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Da forbruget af DINP er lavt og DINP har en lav toxisk effekt, er der ingen risiko for ophobning i fødekæden. 23

24 Nedbrydning: Halveringstid er 50 dage i overfladevand Di(isodecyl) phthalat (DIDP) Ingen risiko for direkte øko-toxisk effekt kan forudses. Da forbruget af DIDP er lavt og DIDP har en lav toxisk effekt, er der ingen risiko for ophobning i fødekæden. Nedbrydning: Halveringstid er 50 dage i overfladevand Af ovenstående beskrivelse af de 5 phthalater bliver man opmærksom på at ikke alle phthalater har samme nedbrydningstid og ikke alle har samme giftighed. Derfor vil det være naturligt at tilstræbe en lav giftighed kombineret med en kort nedbrydningstid. Til alge-duge vil det herfor umiddelbart være bedst at vælge Butylbenzyl phthalat (BBP), hvis man skulle vælge blandt de fem ovenstående. Butylbenzyl phthalat (BBP) halveringstid er 15 dage og selv i iltfattige miljøer nedbrydes 78%-88% på mellem dage Bortskaffelse. Efter endt brug skal algedugen afleveres til affaldssorteringspladsen for brugt PVC. Der er i øjeblikket forsøg i gang med oparbejdningsanlæg bl.a. i Danmark og Frankrig, men indtil da er afbrænding eller deponering de eneste anvendelige metoder for bortskaffelse. Ved afbrænding skabes ved tør røgrensning Calciumclorid som restprodukt i en mængde på 1,4 kg for hvert kg PVC. Ved våd røgrensning skabes en tilsvarende mængde, dog er restproduktet her Natriumclorid. Ved grundig sortering er det muligt et genanvende nyere PVC-materialer, d.v.s. uden tungmetaller, som materiale i ny PVC, dog med det forbehold at blødgørerne jo er en del af materialet, så genbrug fra blød til hård PVC ikke er mulig uden iblanding af hård PVC. 3.3 Alternative materialer. Polyethylen er et umiddelbart alternativ. Der er dog en vis skepsis fra leverandørens side, da holdbarheden næppe vil være 10 år som for PVC-dugen, eftersom polyethylen i nogen grad nedbrydes af lys. Restproduktet ved forbrænding er derimod kun vand. PVC uden phthalater er også en mulighed. 24

25 BILAG A: Billedmateriale. 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Undervisningsforløb om plast:

Undervisningsforløb om plast: Øvelsesvejledning samt en plan for et uv-forløb om plast. Desuden er der en prøve, som mine elever har udarbejdet og en elevs forsøg på at lave et flow-chart over analysen i WOW - DetEtPlast. Det skal

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater

Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Fakta om miljø- og sundhedsaspekterne ved røgede fødevarer. Røg fra træflisgeneratorer versus anvendelse af naturlige røgkondensater Dette informationsblad er fremstillet aftarber AB og Red Arrow, februar

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium

Galvanisk Tæring. Kalium - mest negativ. Calsium Galvanisk Tæring Galvanisk tæring har også noget med El at gøre, idet det er elektronernes strøm, der forårsager, at de udfældede ioner i vandet søger hen til et negativt spændingspotentiale. Dette var

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Skibet skal sejle. Hej med dig!

Skibet skal sejle. Hej med dig! Skibet skal sejle Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg

Pilerensningsanlæg. Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Pileanlæg op til 30 PE Pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Begge anlægstyper er SOP anlæg Status på anlæg efter 18 år. 23 år på Amdis anlæg i Tappernøje. Nye typer og erfaringer hermed. Hydraulisk omsætning

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast.

I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Plast Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Plast arbejdes med plasts opbygning, anvendelse, genbrug og de miljømæssige konsekvenser ved brugen af plast. Forløbet består af 6

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.:

Notat. Kunstgræsbaner og miljø. Elin Christophersen og Olav Bojesen. Dato: 12. august 2013. Version nr.: Notat Kunstgræsbaner og miljø Udarbejdet af: Elin Christophersen og Olav Bojesen Dato: 12. august 2013 Sagsid.: 09.08.26-P22-1-13 Version nr.: Kunstgræsbaner Opbygning metoder dræn afledning af vand Kunstgræsbaner

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Alt om galvanisk tæring

Alt om galvanisk tæring Alt om galvanisk tæring For de fleste har galvanisk tæring været et begreb forbundet med noget totalt uforståeligt. Vi forklarer hvorfor og hvordan galvanisk korrosion sker, hvordan du kan måle det, og

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas

Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport. Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas Viborgegnens Energi- og Miljøkontor Projektrapport Forsøg med udvikling af billigt, robust og effektivt system for indvinding af lossepladsgas November 1998 * INDHOLD: Side Forord 3 Resumé 4 Proj ektbeskrivelse

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN

digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BILMOTOREN digital Tema Bilmotoren Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BILMOTOREN Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever laver

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Renholdelse af havbrugsnet

Renholdelse af havbrugsnet Renholdelse af havbrugsnet Afprøvning af et alternativ til kobber Chris Vestergaard Vestergaard Dykkersrvice Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål

Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014. Periode Indhold Faglige mål Årsplan for naturfagsundervisning 7. klasse 2013-2014 Hold A: Piet/Henrik Hold B: Marion/Henrik Periode Indhold Faglige mål Uge 33 Hold A: Intro til naturfag, Naturium og laboratorier Uge 34 Hold B: Intro

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere