# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe"

Transkript

1 # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September Dansk Fffiohistorisk Selskab

2 Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher ( ), der var en fættersøn ti1 digterpræsten Steen Steensen Blicher. D.C.Blicher, der oprindelig var maler, har malet det berømte Bticherportræt, som kan ses på Herning museum.

3 5.(--U.,,*n, fndho ld. Gen eral fors am1 ing-landsmøde. Nyt fra bestyrelsen. Møderækl<en for a nden halvdel af ft Kamerae t s kavalkacle tt, IIdstillingen på Teknisk ivfus eum. De gamle fotografer i Frederikshavn. Lidt om fotohistorj sk forskning. Af Peter Haagen. At samle på Bi11eder. Af Jørgen Gregersen. Boganmeldelse. Gl. I(i ldevæld f F. Rerend t. ^ D.F.S. stiftet I975 Præsident: Andreas Trier Mørch Sortedam Dossering 95 A 21oo KØbenhavn Ø 0l-26 oo 2l Det danske NEO-FOT kamera. Af Sigfred Løvstad. Digt om L"rV" Dagr-lerre. Af Ka.i Nvemann. ( rg9o" - -r9\2") Vicepræsident: Kasserer: Redaktør: JyIIand: D.r.S. ail Ole Schelde Plantagevej o Blrkerød o2-8l 2o 2o Niels Resdahl Jensen Rygaards A1le 33 A 29oo Hellerup ol-62 o9 62 clro konto: L 5o f'lemming Berendt Teqlgårdsvej 649 fo50 Hunlebæk c Jan Klinksgaard Ved Skellet 3o 54oo Sønderborg o rights reserved O I SSN o1o T{vordan gør man? Af J. Hammeken/t. Berenclt. I)aguerre og Ni6pces breve. Ved F. Rerendt. Efter f)aguerre. De våde pladers t id. Ved F. Berendt. Brtrgsanvisning for Voigtlånclers Daguerreotypiapparat. Ved F. Rerendt. 2 de 1 af rrs om ma.n har f ol<useret, kommer til llecenrber.

4 Nyt fua bestyrelsen Dansk Fotohistorisk Sel-skab havde i sæsonen 81,/82 ialt I05 medlenmer - flere end nogensinde tør, og en fremgang på næsten 5Ot i forhold til den foregående sæson. Hertil konmer, at vi i forbindelse med udstillingen "Fotohistorisk Kavalkade" på Teknisk Museum, har fået fremstillet en folder, som gratis ud.ieveres til de besøgende, der er interesseret i at komme i forbin-delse med D.F.S. Det har indtil videre afstedkommet over tyve henvendelser, der alte får tilsendt et prøvenununer af Objektiv. samt en opfordring til at deltage i efterårets møderakke. Dette betyder imidlertid, at vi nu må tage en periode, hvor vi konsoliderer os. Det vil sige, at vi udadtil holder en Lav profil-, og indadtil arbejder på at få afviklet en god og indhotdsrig sæson - også for a1l_e de nye medlemmer. Overordentlig vigtig er jo den personlige kontakt og d.et, at vi Iærer hinanden at kende. En anden konsekvens af dette er, at vi er vokset ud af vores gamle m6delokaler, og vi mener nu, at vi har fundet frem til en virkelig god løsning: østerbros Medborgerhus. Lyse, venlige, nyj.ndrettede lokaler - velbeliggende for offentlig transport. Lokalet vl låner kan runme personer, og kan udvides til det dobbelte. Det kan mørkelægges, der hænger et permanent Lærred. og centret kan låne os både 16 mm fremviser og lysbi lledapparat. Vi kan bestille kaffe til et givet tidspunkt og kiosken har åbent til kl Endnu engang en stor tak til- p.g. Schmidtsom tålmodigt i mange år har lagt lokaler til selskabets møder, og husk: Alle møder afholdes fremover kl i,:i/ri :i.....a,,,: ': (Bv' 18 å {o Ø'%mw %: % m, m' zml m I.TDRDRE NoeoHevr.l SrnnaN FRI }I$/NSOADE s I 6 z (n o > rt (n ØS.TERBRpS vlepborgerhus AARHUSGADE 103 t 21OO KØBENHAVN Ø TELF tm,

5 Landsmøde -Generalforsamling Maj 1982 Lørdag den 15 maj ]982. Under: uret på hovedbaneghyden mød,_,,,,,,,.,.,,...,,,,,,..,.,ij:::::::::::::..:.:.:..::i::..:.: te al le tllmeldte n morgenfriske og g1arter forårets første Weekend med sol og dybblå hirnmel var over os. Toget futtede ud i det dugfriske landskab, enhver kunne beskue herlighederne fra vindue t. Sejlturen fra Kalundborg til Århus, var som en fllidetur i let bri-se, heldigvi s var der ikke kioskstre ike. i{otel Royal var en oplevelse i sig selv, jugendstil m.rn. fra stuen til 2 sal, oeref ber noget ubestemmeligt opefter, men al t i alt e t hæderligt sted.. ix+tsitt!sii.: --iii;t$i;: iif ber fæl-l-es kaff ebord IJ r" III. Trier Iviørchs "objektive fr og Hndreas Præsident. lnformationer Eik vi straks over til foto-børs. Tj-l denne var udbudet noget mindre end s ids te år. ilandelen gik dog livligt og mange pudsige ting skif tede ejer. Et hold gamle billeder blev solgt og køl>t, men duk." kede op næste morgen med en helt usandsynllg historie bag. Herom sene re. Efter veloverstået foto-børs gik man direkte over til generalforsamlingen, der blev afholdt i de tilstødende lokaler. For:manden, Andreas Trier iviørch åbnede generalf orsaml,ingen, som var indvarslet 1 måned senere end normalt. Som dirigent valf,'tes Jens i{amnreken, tradi ti onen tro, A, t. Irtl. af lagde beretnirrg, herunder f ortalte han om den vellykkede tur til liorge. Preus f otomuseum samt de andre seværdigheder. i{eref ter blev d.e enkelte mødeaf tener omtalt, og der blev g j ort opmærk-soni på at billedsiden nok var blevet prioriteret lidt for meget. Desuden blev der gjort rede for aktiviteter i anden halvdel af sæsonen. De nuvær(:nde lokaler hos P. B. Sehmidt anses for at være f o.r små, då medlelnstallet nærmer sig de loo, -F'ormanden f ortalte, at man havde fundet velegnede lokal-er på Østerbro..s. T' i: { i: 1 i::::r::i::l ffi.ilf fl.iii$$ 'tiffi ti:ff ;:liffi l:ii:.w :::i:wfss ::i, :i;,:ffi

6 ( I q I ill e ::t.i;i{ -*rli:- På foto-børsen handles der livligt Herefter blev der red"egi ort l-98l. Den her vi ste økonomi ske stedeværende medlemmer. Det blev 1sær fremhævet at sentligt punkt på udgiftssiden, det blev dog Polnteret, at denne investering havde givet bonus og at man ønskede at fortsætte denne 1i-nie. Der blev foreslået en kontingentfo rinøj else, dels På grund af den sidste Portofotlrrøje1se samt den almindelige Prisstig' ning, men også for at have et lidt bedre økonomisk fundament til at håndtere Pludselige aktivite ter, i sær fra udlande t, for selskabets økonoml for året opstilling blev ud.delt til- de tilmedlemsbl-adet f'0biektivfr var et væ- Aprll J.Iunt Jull Augurt Scptcobcr Ohobcr lovolbcr D.oarbcr J.,auar 1982 Fcbnrar Irrt! Aprll ot. ry karrcbcboldnlng t Dan* F*ohistrid< Sddrab Rcgnslab tor pcrlodcn Vl tgaf-,o/1 t982. Iniltrgtcrs fortlallng: Kontlngcntcr TIOOrOO Salrr vcd auftlongr 1?E6'OO Rcntcr,11,15 Annonccr 2EOO'OO U<lglftcrs fordcllng: L222r r15 f;:iil:,:i{::"gfi *3&:i3 Dansk Fotohistorisk Selskabs ghiilåi"rru' iilå:ås medvirken ved den store ud- Siiitiii-'orcdratsh' '?ii;ii stllling nka^meraets kavalka- Avleudkllp 4OO'8O Drvcrac(bånd'karre'mu') 10)5'50 t7 14',r' d"e rt på Tekni sk mugeum i Hel- Kassabebordnr'.r to/4 Bankbos t33?:9? singør, blev herefter beskre- *åål"' tet:oi vet, som trods nogen besvær '?o46'51 Ud.cstående f ordrlnger : måttg anse S f Of at Væ1' e me - Annonccp nqe 2400,oo get vellykket. Iadt rt gg5,oo L12,9O 50,OO lo8 llooroo rfoo,(x) 1665,oo L56+,18 1(XrOrOO 20to,q' 1255)OO rffi 76r,6 t946a'92 Odrltt 1,11t'OO 24r75,4r,fr 112L,6' 2cfrt15,9' lag?,'to 'tlt5,ot 91r.95 fir,c5,'16'6,,r20,59 l7tn2r29 2o{5,65 l9/36c,92 Hellerup, Y).rrgfl t (//U"'H-ikttd/tsigrr. trlels R. Øeasen Kassercr sign. Cle S. FJclttgren Itevisor sig:r. NieIs B. lda6gruss, ;iev.l_sor

7 i-) e enke Ite ti.np: vi-lrceres " Formanden kom derefter ind på første bi bl-l otekar Biørn ochsners henvendelse til kulturnini s teri et on en adskillefse af billedsanlingen fra clet kgl. biblloteks bogsanling. Men ud over at ministeriet ingen penge har ti1 rådighed for fornålet, syntes man at Cet var en goci idi. Der blev nedsat et udvalg ti1 at arbejde videre med sagen. Således sluttede formanden sln på a1le måder ti lf re tls s ti l-f encle beretning. ))et næste punkt på programrnet var at give kassereren ordet. Det udleverede regnskab blev gennemgået, punt for punkt. Niels R. Jensen, konstaterede at omsætnlngen i kroner og ører var fordoblet i det forløbne år. Vedrørende en evt. momsregi s trering vi1 N.R.J. undersøge clette hos de respektive myndigheder. Der blev fra forsanllngens side givet udtryk for neget forskellige synspunkter på dette spørgsnål ' ve1 neget forståeligt rned vore indvikl-ede skattelove. Men vi håber at N.R.J. finder vej. Regnskabet blev vedtaget. Vi er nu nået fren til evt. ve dtægtændrln ier : Der var ikke lnclkornrnet andre f orslag end de åf tres tyre l sen frensatte. (se skrivelse af 28. Marts 198?.) Da nan ikke kunne blive enige on punkt 2 paragraf 6, vedrørende be s]utnings pro ce s sen, blev det udskutit ti1 næste år, hvorefter bestyrrelsen lovetle at frenkomme med flere alternative muligheder.

8 Der blev nu stemt om punkt l r3,4. For kontingentforhøjelse: ensartet beløb for Jylland og Sjæ11and. Denne afstemning faldt således ud: For:. 7 stemmer. Imod: 24 stemmer. Undlod:15 stemmer. Ialt ; 46 stemner. tr'or kontlngentforhø J el se 3 Jyll-antl Kr. 10o.oo. SJællancl Kr. 15o.oo' Denne af stemning f alctt sål-edee ucl: 3or : 3o stemrner. Imod: 24 stenmer. Untllocl : f 5 stemner. Ialt: 45 stenmer. Al1e lntikomne fultitnagter gæ1cler cien slaidentie bestyrelse ' Ialt inctkonne fuldrnagter 11 stk. Forslagene hermecl vecltaget. Den kraftige k ontlngentforhø J else skal ses t lyset af, at ttobiektlvtt koster onkrlng Kr. 25.oo" pr. nunner at frenstille l rene kostpriser. Da vort Jyciske bes tyre l- s esmedlem?er Ask Nlelsen ønske'le at trætle ud på grund af anden tlllitispost, pegede fornanden på Jan Klinksgaard fra Sønderborg. J.K. er kentlt son en meget aktlv og dygtlg samler af fotografica, tlesutlen en kentlt person i tlet Jytlske ' Velkonmen. santlcllg en tak til Per Ask Nlelsen for hans lntlsats lkke mlncist for hans arbejde rned tilrettelæggelse af denne generalforsanl-lng og lantlsmøde. xfterhånden falclt cle sidste brlkker på placls ob bestyrelgen kotn til at se såletles ual: Præsident; Andreas Trler Mørch. Vicepræsident: Ole Schelde. Redak tør I Flemming Berendt ' Kasserer: Niels Resdahl Jensen. Jylland: Jan Klinksgaard. ' Revi sor: Ole S. FJ eldgren. Revlsor: Niels B. Magnussen. En god generalforsamling var hermed slut og de festj-ige indslag kunne begynde.

9 Nu var ticlen entiellg intte til cle kulinariske nyclelser. I Cafe Anna var der dækket festllgt op ved sroå hyggellge borde, levencie 1ys og de J lig bet j ening.. Værten havde kreeret en fln menu, son de sandellg kunne leve op til. Alt bl-ev serveret varnt og lækkert' rigeligt af a1t. Hurtlgt var stemnlngen på sit højdepunkt, og cler blev skålet fl-lttigt på kryds og tværs af de snå borde. Xfter at tlen værste hunger var stillet, blev årets sang clelt runclt. Nogle fornøjelige vers' der fortal-te on de trængsler aler overgbr en, som nedlem af D.F.S. Hurra ti1 Flemning Anholm, cler var vlsens muse. Ilerefter var der en lilfe pause, hvorefter man gik over t11 auktlonseftersyn samt auktlon. J øtgen lybæck havtie lndvilget i at være auktionarlus, nen at skulle leve op til tr'lemmlng Anholn, var jo en unullg opgave. Men det vlste slg at Jørgen havcle SINE talenter, for altlrlg.er der tilgået klubkasgen så mange runcle mønter son under denne auktion. Han kunne sandelig få priser på sagerne. Mere end 2.ooo kroner var tler 1 kassen, da vi endel-ig ved 23 tiden var færcllge. Som et festligt slutnumner havale Slgfrecl L,øvstad og P. Åsk Nielsen l-atlet et Zeiss lkon katalog fra 1915 genoptrykke og blev nu eolgt for højeste bud. I et begrænset antal' Bravo, og tak.for et dejllgt og nyttigt lnitlatlv. ( I q Jørgen Jrybæck er ved at f å hammerslag.

10 Sigfred Lø ad fortæller om t'ne11erød-and"ersen'r. Hernecl var aftenes arrangernenter lkke forbl, clesværre l1clt sent fik Sigfred l-,øvetad ordet for at berette on sine sidste fund af "Ne 1l-erød-kameraerrr. løvstad havcle også nedtaget nogle af clisse klenoclier. Disse urnåclelig 1ækre håndarbejder blev 1ænge beundret og fingrene fik lov ti1 at fornemnie den flne forarbejdning af naterlalerne, det gæ1- der lkke alene træet, men også de sinclrlge me ssinghængslers fine indpasning t helheclen. Samtitlig ned at J.,øvstatt øste ud af sin enorme vid.en onkring clisse tlng, fortalt på en såcian måtle, at alle kunne fornenne den atnosfære der har været omkrlng disse tlng. Slgfred løvstaal har lovet mig at skrive ti1 'robjektlv'r orn cilsse fund, samt tekniske enkelthealer. Vi har noget at g1æcte os tii. De cler holdt ud, og clet var cle fleete begyntite nok at kunne nærke 01e lukøje, uret viste 1.1o nat. Man sov eotit efter denne dae.

11 ,f*,.^ : :.i : : j j: f.'.: iii..:: i r :i.:i::,1..:.{,'i i') :.1 i.,lli;::.(:,..i i^..:::r'.:i:.1 i::i,+:f., '..i.< : i -\i! i:-*i:;.i i': l.:i '..: :.' t:risr i l:i ii j:.1..:i::j. ':i:i.v.\:.. : :.,i..i.:.i." ii.: :lf,l -: i../ra.l: t...,: j:.j.l,.:' :')':.i ::,i: ::.' 'i ':.,.:::i':.: j i 1 r.< : 1 j l:.\i.(.:,:...\\,., :.:.,..:: r -.f!::..::._1i: ': i.,.;:.;...:j.: :i :...:..., i. Yts:: i.r.i Ii.J. i t I'i :.. :'. :..i 1 : :..i ':i.,,.i.i. 1,_t,r.t'".t, 111i L. rr...:.1 :l.:...i.,,,,,',,.1 1. ;{.,., 1 i i.ill, ;;r i.i i t{ I,. "r.:;: :...i ".: :s....": ' :1g ;':.., :. ::r; i. :'... _t..i-1 1: ::i11: rl,:i.,..,..i;.,i.,,;iiiial _._.i :,.::..i :':i:.ir.,: : ; I ijlj :4.r ":.: lri.. :Yt:".,..ii!:::... liaii.-...iil::;:j.;. Man samles foran ttfarvergård.enf /1 f. Søndag den 15 mal Søndag norgen listede tien kø1lge norgenbrlse lnci af clet åbenstående vinclue, og vækkede en blldt. Efter bacl og morgengynnastik, var man recte tll tlagens store beglvenhetl, besøget 1 tden gamle by'l Her nødte vi a1le op 42 stk. foran ilen ga.rnl e farvergård, hvorl nan på første sa1 har genopbygget det gamle atelier fra l-88o' tr'oran indgangen blev vl built velkommen, selv on clet var miclt i kir ketitl, af museumslnspektør Xbbe Johannsen, der fortalte os' at vjvar de første som havde fået lov til at se tlet nylndrettecle ateller. Vi blev gjort opmærkeon på, at færdiggørelsen af ateliet var blevet fremskynclet i. anledning af vort besøg. It{ørkekannerete vask varganskefåtimerførvorankomst,blevetforsynetmeclclenfornøclnepatina.!tnegetfintgarnneltbogskablndehof.ltrnangeførste udgaveraffotolltteratur'somhårhavclefuncletsltsl.lstehvilestecl. Desuden var rurnmene fylttt nett saurtltllge klcnocller, såson nalkestøtte, f otlekamler.

12 Efter en stunals incileven i gamle tiders skik og brug i et foto ate11er, var vort næste nå1, borgnes tersalen, i den gamle nøl1egår son ligger på den anclen side af torvet. Denne prægtige sal, med et niaiterboral på over 2o neters 1ængde flankeret på begge slder af gamle håndskårne træstole var punkt for en opstilling af gammelt fotografiea, samt billeder taget af museets egne magasiner id"agens anledniilg r alt fra en den tid. Efter vi var blevet budt velkommen af fotograf Poul Pedersen, rakte Dansk Fotohlstorisk Selskab ved. Niels Resdahl Jensen et mi dtfrem svun over pano rana billede af rrden garnle by" ti1 Xbbe Johannsen., clen garnle by so vi håber vi1 blive ophængt ti1 g1æde for de besøgende. Fotograf Poul Pedersen holdt her et spændende foredrag om sit # N Nlels Resdahls rrpanorama-billede overrækkes. arbejde necl reglstrering af clanske fotografer 1 Århus fra 1826 til 'l A?o Nogle. meget ind.gående plancher viste de forskellige fotografers vlxke i byen 1 ciet forrlge århunclrecle. Desuden blev aler forevist en lysbllledserie med de garole forretninger, før og nu. Dlsse bllleder bar tydellgt præg af, at ctet havde været en god forretning at være fotograf på den tid. Men ak, intet varer evlgt. I slt foredrag afslørede Poul Peclersen hlstorien omkrlng sit køb af cle gamle billecier på foto-børeen dagen f ør. Det viste sig at den samme famllle var blevet fotografcret 15 år tlclligere 1 Århue og at Poul Pedersen havde tlisse billeder 1 sin sanling. Xt tycleligt eksenpel på amatørens biclrag til nuseunsarbejde.

13 'lll$ b Der lyttes til Poul trborgmestersalenrr. Pe d ers ens f ore d.rag i fak til Poul- Pedersen og hans frue Dorthe for deres vel-tilrettelagte foredrag om de gamle fotografer i Århus. Samt deres arbejde med de udstillede montre i møllesal-en. Nu blev ålle sluppet løs 1 lrtien gamle byrr, nange havrie vel været cler før, men for de, son eå clette prægtlge sted for første gang var det virkellg en oplevelse. Turen glk nu hjen t1l hotellet for pakning og afsked. På vej ned' til færgen, clunpede vl lnd på en restaurant cler hed den høje stue, her blev man noget overrasket over et besøg af så.mange mennegker på en sti1le søndag. Af pereonale var cler kun een ung pige til at servere og en enkelt 1 køkkenet. Men det vlste elg hurtigt at hun vlrkellg takletie en sådan lnvaslon meri dygtlghed og ekspertise. Maclen var 1ækker båtle det koltle og clet varrn e. Alt tll en rinellg prls. Her glk snakken 1lvligt on cle spændenclc oplevelser nan havde haft sammen, og Ean flk tiet indtryk, at det havde været en neget vellykket tur, hvilket rnå glæde de arrangerencle parter. Nu gik det metl sklb og tog motl København, hvor vl ankom nøjagtlg oom planlagt Kl Der var herned sat punktum for et stort og flot landsnøde son vi håber kan gentages ti1 næste år, necl enclnu flere cleltagere. Velkommen i 1981.

14 '.ili.i r Irt rr ilt r il I rynntt Eil IT il$ f,i; ru.tl rt {'.d De deltagende _f oreviget på trappen ti I ttlriløl1egård-en'f. Data om P. P. : Poul Pedersen, født Søn af Thomas Pedersen, Guldsmedgade 22, Århus hos Thomas Pedersen. Studieophold hos Welinder i Stockholm. Svend hos Jensen, Silkeborg fra 195o til Kompagniskab med Thomas Pedersen fra 1951, hvor delte arbe j det mell-em sig, Thomas tog portrætter fo to graferingen. Underviste i flere år på fotografskolen i Århus ni sk og arki t ektur-fo t ograferlng. Læretid fra de Fotograf Johs. og to fotografer Poul arki tektur i Optik og tek-

15 MØDERtriI{KnN FCR ANDEN HAIVDEI AF SÆSONlIN Torsd den 16. Se tember Aftenens foredraqsholder Hr. Nissen kommer til os fra provin- H.F. Nlssen kommer fra Rinkenæs, hvor han blev f ød"t i 1"9o4, og i tlag er vendt tilbage ti1, for at nyde pensionisttilværel-sen. Efter endt skolegang 1 Sønderborg studerede han på den teknisk højskole i Miinchen og i Danzig. Færdigucldannet som diplomingeniør i svags trøm s t eknik fik han ansættelse sorn a.sslstent hos den kendte professor Kupfmiiller. I 1934 fik H.F.N. ansættelse hos Agfa, på det videnskabelige laboratorium, hvis chef var den navnkunclige Dr. G. Iggerts. Her bestod arbejdet i eksperimenter med rnagnetone ornråciet, sam andre spændende opgaver. I 1945 vendte han tilbage ti1 Rlnkenæs. Herefter gjaldt det opgaver hos Nordj.sk filn, hvor mange teknlske problener ventecle på sin 1øsning. Magnetlytl og farvefilmteknik var et par af de store axbejder fren til 1971, I det fored.ra.g vi får at høre vll H.F.N. konme lnd på situatlo nen omkring farvefotografering cla Agfa-color systenet kom fren. Ønsket on at se farver på fotograflske billeder er ve1 lige så garn rnel som selve fotograferlngen. Dette har jo glvet sig ucltryk på de nange neget forskelllge frengangsmåder til at frembringe farvebil- 1eder. At fremstille ilnofiln i farver kræver enclnu større teknlske anstrengelser. Onkring 191o frenkaldtes første gang farver ved en fotograflsk frenkalderpro ces, men først 7 l9t5 begyndte keml"kerno hos Agfa. at tage,fat på udvlklingen af det subtraktive Agfa-co1or systen, som det er kendt i dag. Det alt afgørende var at man fandt farvestofkomponenter som kunne forenes fremstillingen og indtil ledet. Efter krigen tabte fremstillede farvefilm Ivlange f orbed ringer har ringen har i dag, hvor sort-hvid bill-ederne. fremkaldelsen frem til diffusionsfaste med emulsionslagene under og senere lagring af bil- Agfa patentrettighederne og andre firmaer mere eller mindre efter Agfas system. ført til det høtre stade som farvefotografefarvebilledet har fortrængt en stor del af

16 Torsd. den T4 Oktober l9e2 Panorama-fotograferingens hi storie - Hvem kan vel beskrive det'te bedre end. Niels Resdahl Jensen - Vort mangeårige medlem, nu siddende i bestyr:1sen er kendt som en meget dygtig teoretiker b!-.aoolrkring emnet 'toptj-kn og lignende. Ilien han er også en snild rf Mekanikusfr. Det forlyder i sædvanligvis velunderretede kredse, &t han selv har konstrueret et panorama-kamera. Måske får vi det at se? Det te arbe j d,e har f ørt ham ind i brugen af denne spe ci elle type kamera, Som vj-rker facinerend,e Ved Sin rrbtedderr. I det Danske iviagasin har man kunnet nyde et panorama-billeder, d tte af Amalienborg med alle me billede. Et andet hænger i Norge ' nærmere kan vi nyde et i 'fd.en gamle by" i Til foredraget vil der blive vist bestent Preus Århus. lysbill-eder, af billeder meramodeller igennem tiderne, samt i Amerika. ler venter selskabe t en af ten med " BREDDEIT. af hans de i lige 4 palæer på samtr'otomuseu.m og nu dels af ældre kasom er optaget bj.a. Medlemmer opfordres til at medtage nyt gammelt fotolitteratur de måtte være komniet i besiddelse af j, den f organgne sommer. Vel mødt. Skabelsen på Colorarna Michelangelos berømte freskomaleri "Skabelsenil var nr. 478 i rækken af udstillede Colorama billeder på New Yorks Grand Central Terminal. Den 5 14 n høje og lb m brede forstørrelse af Michelangelos mesterværk fra del L6. århundrede var så skarp, at rejsende i terminal-en så flere detaljer af billedet end gæster i Vatikanet kan se på originalbilledet. Fotografen, Taskachi 0kamura, brugte seks måneder til at opbygge det stillads, der skulle muliggøre fotograferingen. 0kamura byggede stilladset om natten, og hver morgen blev det pillet ned for ikke at forstyrre tilrejsende pilgrirnme. Efter lukketid stillede Okamura iqen stilladset op og byggede videre, indtil han var tæt nok på loftet til at fotografere. Billedet viser Gud med hvidt skæg og omgivet af engle, mens han strækker hånden frem for at røre Adam, der er fyldt med ærefrygt. Kodaks Colorama-billeder er udstillet i Grand Central Terminal i ca. 4-5 uger. J rejsende ser Coloramaet hver dag.

17 Torsdag 4en 18. November 1p82. På denne mørke og måske kolcle aften, skal vi hygge os sammen med en kendt pre s se fo t ograf. Det er ikke alene spørgsmålet om spændende og kvikke bil1eder, en pressefotograf kan også have et "old tirner,' forhold tli sit værktøj. Vi håber denne aftens foredragsholder vil delagtiggøre os i de særlige gruncler cler er t,j I at bruge et gamme 1- t ka"mera. Til denne ;rften opfordres medlemmerne s pa:nde nde t i. ng man må t t e være komme t i til at mecltage sjove og besiddelse af. fjesuden håber bes tyrel sen at krrnne fremkomme med nogle planer for nedsættelse af aktivitetsgrupper. I{er beder vi medlemmer der har gode ideer om at kornme frem med disse. Torsdag den L6. Deeember LgBz JULE}IØDE. Det sidste mødearrangement i r:tet påbyoer være præget af julehygge. gamle å", vil som tradi.tionen Vi ind.l eder nred den store auktion, husk at alt skal være mærket. Ilfter auktionen vil der blive vi s t en f i lmoverraske l_ se med ti lknytning ti 1 julen og til sidst det store julebord med varm gl øg samt dejligt hjemmebag. Et beskedent l<ronebeløb vil blive afkrævet. mød talrigt På dette stecl vi1 Dansk llotohistorisk Selskabs rnedlemmer gerne byde de nye vel kornmen, med håuet om at de rnå være med t i 1 at gø,- re selskabet ikke kun større i antal, men især tilføre os nyt blocl og talent, såtedes al vi i fællesskab kan dyrke og have glæde af de fæ11es interesser for fotografica. op. Velkommen. F"B.

18 De f ørste 4 møder refereres : Januar rnød"et. i halvåret 1982, er nu afvikl-et og skal her I{r. Ingeni_ør Undell og frues besøg var imødeset med stor interesse - Vi har jo alle, næsten allerset eller været i berøring med det danfremviserkamera, K.Z. ske Det skulle hurtigt vj-se sig at nogle levende fortællere, offi deres ere et dansk fremviserapparat til har deltaget i fremstillingen af di-sse. Deres næs ten "gøeleragtigerl måde at fremstil-le tingene På gav sig udslag i, at vi fik et helt strålende og af slappet aruangement sammen me d d. em. Når i eg skriver Undell og frue ikke alene var spændende arbeide med at konstru B n/n, men også det at de selv sammen skal det forstås helt bogstaveligt ' di man -i-gennem deres Ni els El swing f ortalte indgående om 195o erne. At det dengang ikke var farvefilm, fik vi et tydeligt bevis helt ægte og usmi-nkede måde, f øl-te på sin få danske produkter til at blive rigtig ' hvor svært det er at som det hedcler, lønsonrne. Gadvidehvormange'deridagtørbindeanmedensåclanopga- forkro Denne aften, var nok en af de fornøjeligete vl har haft 1 mange år, hvorfor er det svært at forklare, men trører man båndoptagelsen t e r man ikke i tvl-vl. Derfor rekvirer denne optagelser og 1yt' Februar nødet. 1;en mangeårige redak tør af Dansk Irotograf isk tidsskrif t, Niel-s fllswiilb, var denne måneds gæst. sit arbejde med Agfa-color i så nemt at fremkalde og kopiere for. Det var interessant at se nogleafdisserlgam].et'farvebilletler-al.lerentiltrotlsvar.ie rlnelig gode. Man spørger sig selv, hvordan de farvebllleder der laves i clag' ser ud om 3o år. vi så tiltige dias fra Niels Elswings daglige arbejde på Natio nalmuseet. Bj-lleder med f in komposition og illustrerende specielt denne type lmuseumsbilleder ' vi så også eksempler på nyere modebilleder fra hans hånd, her bemærkede man sig det høje stade farvegengivelsen står på i dag.' Selv orn a1t ikke var rrold tlmer var clet en meget interessant aften, og ikke mindst det' at stlfte bekendskab rnetl en af tle ledende clanske organi sati onsfolk.

19 Marts-m ød.et. da dig Nu der at Den annoncerede Merkur-aften blev på et sent tidspunkt aflyst' det viste sig umuligt at skaffe en foredragsholder, som var kynnok på området, var gode råd dyre, men da j cg havde prøve -affotograf eret billef ra Kylle Topps bog, med en rj-melig god kvalitet, var d er ved opstå en ny mulighed. Jeg ringede til Ky11e lopp og forelagcle hende mln 1ti6, hun syntes den var gocl, da vi a111gevel ikke kunne få fat i cle origlnale 1, x f8 glasplader. Samtlige farveblll-eder i bogen blev nu affotograferet og Ky1le Topp vil1e fortælle 1øst og fast omkring dlsse. Denne aften blev en uforglennelig oplevelse for cle rnange cler var møclt op. Hun er j o en guclsbenåclet f ortæller. nt sted fortalte hun on hvordan hendes facler havcle beordret hentle til at stå 3OM stil-le, i flere ninutter op af et træ 1en dyb skovt nyggene gjorde deres pligt. Andreas f. Mørch' spurgte orn lkke tlet var sådan, at hendes fatler STA-K. hencle en sk1l1ing for dette arbejde. Næe, sagcle hun, nen nyggene SIAK. - Såclanne gulttkorn var aftenen berlget af, som er umuligt at genfortæl1e. Derfor, ærecle nedlernmer, rekvirer bånttet samt de 1o lysb1l]etler og lati famllien få andel i tlenne oplevelse. Henvenclelse redaktionen, helst pr. brev. lånetlcl 14 ciage. ri1 mødet. Det sidste medlemsmøde afholdtes den l-5. tillige den sidste sannmenkomst i vore hldtldige vejen i Skovshoved. Som meddelt andet sted.s i bladet, vil fremtige i medborgerhuset på Østerbro, hvor d.er vi1 være April, og det. var lokaler på strandmøder finde sted bedre plads tll den stadigt voksende medlemsskare. p.b, Schmidt har i høj grad hjulpet l).f.s. roed at komme i gang ved at stille sine lokaler til disposition i en årrække, og det takker vi ham hjerteligt for. Aftenes foredragsholder var Flemming gamle fotografier fra d.et forsvundne rede for os som lysbilleder. Det var forbl Øffende, hvad Flemming te fotografier, mange af dem ganske gamle, et enkelt fra begyndelsen af Serendt, og hans emne var København, som han præsentehavde støvet op af interessanukendte og adskilllge meget 184o6rne forestillende Grå-

20 brødre torv, måske og sandsynligvis det æ1dste eks teri ørfo tografi i Darunark. Affo t og raferingen af cle ganle var, naturli.gvis, tlp top, og f'lemnin Berendt fortalte, at han ved arbejdet med at finde fren til disse spændende billeder var bfevet så grebet af ideen, at han har i sinde at gå videre ned slt detektivarbejde og forsøge at opsnuse så mange af tiisse gamle fotografier sorn det er han nuligt. Hvis der er medlemmer, der har materiale (ikke blot fra København) som Berendt kan få fov at affotografere, vil han neget gerne høre fra dem. Sorn en ekstra gevinst fik vi bagefter lejlighed til- at se en filn rrkøbenhavn i 1917t', som Ole Schelde havcle bragt med. Den har været vist en gang tidligere, men den er så hyperinteressan at man gerne ser den flere gange. Alderen taget i betragtning er det en ganske enestående reportage on livet i hovedstaden under den første verdenskrig. Fotografen (e11er fotograferne) nøjedes ikke rned at fave optagelser fra 1lvet på gaderne, de giver os også et indtryk af, hvad der foregik på kontorer, i fabrikker og i private hjem. Forhåbentl1g får vl mange ligeså interessante møcier i den konmende mødesæson. Flemming Anholm. Det kan tilf ø jes, at kunstaka,d.emiets arkitektskole har bedt om at se denne serie. ved et mød.e i slutningen af F. Berendt. I{r. Ni e ls El swing og Fru. Ky1le Topp.

21 t^ihat's IN A NAIYE? Siger Shakespeare, - paa Dansk: Hvad er et Navn? Den Bl-omst, Vi kalder Ro'se, dufter lige sødt, hvad man end kalder den. Fotobranchen er fuld af Navne, nogle 1ever, andre er afgaaet ved Døden, eller i hvert fald er de Produkter de repræsentener gaaet ind til den evige Hvile, bukket under i den fuldautomatiske, panchromatiske og multicoatede jernhaarde Konkurrence. Et godt Navn kan ikke holde et daarligt Produkt oppe, men det er jo ingen Skade til at hedde noget, som a1le kan huske og udtale. Det klassiske Eksempel er Kunstordet Kodak, som gamle George i Rochester sad og biksede sammen efter Arbejdstid, Han syntes, ffi get fornuftigt, at det vilde falde lidt tungt, hvis han skul-de markedsføre sine Frembringelser under Betegnelsen "George Eastman Photographic Equipment and Accessories Manufacturing Company" Rochester, New Yourk, U.S.A. ", hvad han jo godt kunde have gjort, Kodak var jo nemmere. Et andet godt Navn Iog do. Produkt ) er Leica=Leitz Camera, - oprindeligt Leca, hvilket man maatte opgive for ikke at blive forvekslet med Leca Beton i Gneve. Nikon, Pentax, lulinox, 0lympus og Rollei er ogsaa Navne, der er nemme at have med at gør,e, men hvad med Chinon? Saadan et Kamera har jeg, men jeg er altid i Tvivl offi, hvad jeg skal kalde det. udtales det Kinon eller Kinon? eller er det maaske Sjinon eller-5jlnon. I FrenT<rig maa jeg vel sige SJTnong, az hvis J taler med en Enålånder snåf jeg nok sige Tjaninon. "g Det en vlrkeli g et ubehageligt Problem, saa jeg tnor, jeg skil ler mig af med det. I Stedet køber jeg mig nok en Box. Anholm

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Tuesday, April 03, 2012 10:19 AM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten april 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for april

Læs mere

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas

Aarhus Julemærkesamler Forening. Caritas Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 25 / Februar 2014 Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand & konstitueret kasserer:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Velkommen tilbage til skolen!

Velkommen tilbage til skolen! ildeskolenyt! - f jo O Velkommen tilbage til skolen! Godt Nytår! En dejlig juleferie er overstået og vi skal i gang med anden halvdel af skoleåret 2007-2008. Januar 2008 8. årgang nummer 1 Kildeskolen

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 107 Bilag 4 Offentligt Viborg d. 20 januar 2016 Til Folketingets Restudvalg Vedr. Høringssvar om den ændrede Knivlov Kære medlemmer af Retsudvalget Jeg er helt klar over at denne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10. klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere