# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe"

Transkript

1 # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September Dansk Fffiohistorisk Selskab

2 Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher ( ), der var en fættersøn ti1 digterpræsten Steen Steensen Blicher. D.C.Blicher, der oprindelig var maler, har malet det berømte Bticherportræt, som kan ses på Herning museum.

3 5.(--U.,,*n, fndho ld. Gen eral fors am1 ing-landsmøde. Nyt fra bestyrelsen. Møderækl<en for a nden halvdel af ft Kamerae t s kavalkacle tt, IIdstillingen på Teknisk ivfus eum. De gamle fotografer i Frederikshavn. Lidt om fotohistorj sk forskning. Af Peter Haagen. At samle på Bi11eder. Af Jørgen Gregersen. Boganmeldelse. Gl. I(i ldevæld f F. Rerend t. ^ D.F.S. stiftet I975 Præsident: Andreas Trier Mørch Sortedam Dossering 95 A 21oo KØbenhavn Ø 0l-26 oo 2l Det danske NEO-FOT kamera. Af Sigfred Løvstad. Digt om L"rV" Dagr-lerre. Af Ka.i Nvemann. ( rg9o" - -r9\2") Vicepræsident: Kasserer: Redaktør: JyIIand: D.r.S. ail Ole Schelde Plantagevej o Blrkerød o2-8l 2o 2o Niels Resdahl Jensen Rygaards A1le 33 A 29oo Hellerup ol-62 o9 62 clro konto: L 5o f'lemming Berendt Teqlgårdsvej 649 fo50 Hunlebæk c Jan Klinksgaard Ved Skellet 3o 54oo Sønderborg o rights reserved O I SSN o1o T{vordan gør man? Af J. Hammeken/t. Berenclt. I)aguerre og Ni6pces breve. Ved F. Rerendt. Efter f)aguerre. De våde pladers t id. Ved F. Berendt. Brtrgsanvisning for Voigtlånclers Daguerreotypiapparat. Ved F. Rerendt. 2 de 1 af rrs om ma.n har f ol<useret, kommer til llecenrber.

4 Nyt fua bestyrelsen Dansk Fotohistorisk Sel-skab havde i sæsonen 81,/82 ialt I05 medlenmer - flere end nogensinde tør, og en fremgang på næsten 5Ot i forhold til den foregående sæson. Hertil konmer, at vi i forbindelse med udstillingen "Fotohistorisk Kavalkade" på Teknisk Museum, har fået fremstillet en folder, som gratis ud.ieveres til de besøgende, der er interesseret i at komme i forbin-delse med D.F.S. Det har indtil videre afstedkommet over tyve henvendelser, der alte får tilsendt et prøvenununer af Objektiv. samt en opfordring til at deltage i efterårets møderakke. Dette betyder imidlertid, at vi nu må tage en periode, hvor vi konsoliderer os. Det vil sige, at vi udadtil holder en Lav profil-, og indadtil arbejder på at få afviklet en god og indhotdsrig sæson - også for a1l_e de nye medlemmer. Overordentlig vigtig er jo den personlige kontakt og d.et, at vi Iærer hinanden at kende. En anden konsekvens af dette er, at vi er vokset ud af vores gamle m6delokaler, og vi mener nu, at vi har fundet frem til en virkelig god løsning: østerbros Medborgerhus. Lyse, venlige, nyj.ndrettede lokaler - velbeliggende for offentlig transport. Lokalet vl låner kan runme personer, og kan udvides til det dobbelte. Det kan mørkelægges, der hænger et permanent Lærred. og centret kan låne os både 16 mm fremviser og lysbi lledapparat. Vi kan bestille kaffe til et givet tidspunkt og kiosken har åbent til kl Endnu engang en stor tak til- p.g. Schmidtsom tålmodigt i mange år har lagt lokaler til selskabets møder, og husk: Alle møder afholdes fremover kl i,:i/ri :i.....a,,,: ': (Bv' 18 å {o Ø'%mw %: % m, m' zml m I.TDRDRE NoeoHevr.l SrnnaN FRI }I$/NSOADE s I 6 z (n o > rt (n ØS.TERBRpS vlepborgerhus AARHUSGADE 103 t 21OO KØBENHAVN Ø TELF tm,

5 Landsmøde -Generalforsamling Maj 1982 Lørdag den 15 maj ]982. Under: uret på hovedbaneghyden mød,_,,,,,,,.,.,,...,,,,,,..,.,ij:::::::::::::..:.:.:..::i::..:.: te al le tllmeldte n morgenfriske og g1arter forårets første Weekend med sol og dybblå hirnmel var over os. Toget futtede ud i det dugfriske landskab, enhver kunne beskue herlighederne fra vindue t. Sejlturen fra Kalundborg til Århus, var som en fllidetur i let bri-se, heldigvi s var der ikke kioskstre ike. i{otel Royal var en oplevelse i sig selv, jugendstil m.rn. fra stuen til 2 sal, oeref ber noget ubestemmeligt opefter, men al t i alt e t hæderligt sted.. ix+tsitt!sii.: --iii;t$i;: iif ber fæl-l-es kaff ebord IJ r" III. Trier Iviørchs "objektive fr og Hndreas Præsident. lnformationer Eik vi straks over til foto-børs. Tj-l denne var udbudet noget mindre end s ids te år. ilandelen gik dog livligt og mange pudsige ting skif tede ejer. Et hold gamle billeder blev solgt og køl>t, men duk." kede op næste morgen med en helt usandsynllg historie bag. Herom sene re. Efter veloverstået foto-børs gik man direkte over til generalforsamlingen, der blev afholdt i de tilstødende lokaler. For:manden, Andreas Trier iviørch åbnede generalf orsaml,ingen, som var indvarslet 1 måned senere end normalt. Som dirigent valf,'tes Jens i{amnreken, tradi ti onen tro, A, t. Irtl. af lagde beretnirrg, herunder f ortalte han om den vellykkede tur til liorge. Preus f otomuseum samt de andre seværdigheder. i{eref ter blev d.e enkelte mødeaf tener omtalt, og der blev g j ort opmærk-soni på at billedsiden nok var blevet prioriteret lidt for meget. Desuden blev der gjort rede for aktiviteter i anden halvdel af sæsonen. De nuvær(:nde lokaler hos P. B. Sehmidt anses for at være f o.r små, då medlelnstallet nærmer sig de loo, -F'ormanden f ortalte, at man havde fundet velegnede lokal-er på Østerbro..s. T' i: { i: 1 i::::r::i::l ffi.ilf fl.iii$$ 'tiffi ti:ff ;:liffi l:ii:.w :::i:wfss ::i, :i;,:ffi

6 ( I q I ill e ::t.i;i{ -*rli:- På foto-børsen handles der livligt Herefter blev der red"egi ort l-98l. Den her vi ste økonomi ske stedeværende medlemmer. Det blev 1sær fremhævet at sentligt punkt på udgiftssiden, det blev dog Polnteret, at denne investering havde givet bonus og at man ønskede at fortsætte denne 1i-nie. Der blev foreslået en kontingentfo rinøj else, dels På grund af den sidste Portofotlrrøje1se samt den almindelige Prisstig' ning, men også for at have et lidt bedre økonomisk fundament til at håndtere Pludselige aktivite ter, i sær fra udlande t, for selskabets økonoml for året opstilling blev ud.delt til- de tilmedlemsbl-adet f'0biektivfr var et væ- Aprll J.Iunt Jull Augurt Scptcobcr Ohobcr lovolbcr D.oarbcr J.,auar 1982 Fcbnrar Irrt! Aprll ot. ry karrcbcboldnlng t Dan* F*ohistrid< Sddrab Rcgnslab tor pcrlodcn Vl tgaf-,o/1 t982. Iniltrgtcrs fortlallng: Kontlngcntcr TIOOrOO Salrr vcd auftlongr 1?E6'OO Rcntcr,11,15 Annonccr 2EOO'OO U<lglftcrs fordcllng: L222r r15 f;:iil:,:i{::"gfi *3&:i3 Dansk Fotohistorisk Selskabs ghiilåi"rru' iilå:ås medvirken ved den store ud- Siiitiii-'orcdratsh' '?ii;ii stllling nka^meraets kavalka- Avleudkllp 4OO'8O Drvcrac(bånd'karre'mu') 10)5'50 t7 14',r' d"e rt på Tekni sk mugeum i Hel- Kassabebordnr'.r to/4 Bankbos t33?:9? singør, blev herefter beskre- *åål"' tet:oi vet, som trods nogen besvær '?o46'51 Ud.cstående f ordrlnger : måttg anse S f Of at Væ1' e me - Annonccp nqe 2400,oo get vellykket. Iadt rt gg5,oo L12,9O 50,OO lo8 llooroo rfoo,(x) 1665,oo L56+,18 1(XrOrOO 20to,q' 1255)OO rffi 76r,6 t946a'92 Odrltt 1,11t'OO 24r75,4r,fr 112L,6' 2cfrt15,9' lag?,'to 'tlt5,ot 91r.95 fir,c5,'16'6,,r20,59 l7tn2r29 2o{5,65 l9/36c,92 Hellerup, Y).rrgfl t (//U"'H-ikttd/tsigrr. trlels R. Øeasen Kassercr sign. Cle S. FJclttgren Itevisor sig:r. NieIs B. lda6gruss, ;iev.l_sor

7 i-) e enke Ite ti.np: vi-lrceres " Formanden kom derefter ind på første bi bl-l otekar Biørn ochsners henvendelse til kulturnini s teri et on en adskillefse af billedsanlingen fra clet kgl. biblloteks bogsanling. Men ud over at ministeriet ingen penge har ti1 rådighed for fornålet, syntes man at Cet var en goci idi. Der blev nedsat et udvalg ti1 at arbejde videre med sagen. Således sluttede formanden sln på a1le måder ti lf re tls s ti l-f encle beretning. ))et næste punkt på programrnet var at give kassereren ordet. Det udleverede regnskab blev gennemgået, punt for punkt. Niels R. Jensen, konstaterede at omsætnlngen i kroner og ører var fordoblet i det forløbne år. Vedrørende en evt. momsregi s trering vi1 N.R.J. undersøge clette hos de respektive myndigheder. Der blev fra forsanllngens side givet udtryk for neget forskellige synspunkter på dette spørgsnål ' ve1 neget forståeligt rned vore indvikl-ede skattelove. Men vi håber at N.R.J. finder vej. Regnskabet blev vedtaget. Vi er nu nået fren til evt. ve dtægtændrln ier : Der var ikke lnclkornrnet andre f orslag end de åf tres tyre l sen frensatte. (se skrivelse af 28. Marts 198?.) Da nan ikke kunne blive enige on punkt 2 paragraf 6, vedrørende be s]utnings pro ce s sen, blev det udskutit ti1 næste år, hvorefter bestyrrelsen lovetle at frenkomme med flere alternative muligheder.

8 Der blev nu stemt om punkt l r3,4. For kontingentforhøjelse: ensartet beløb for Jylland og Sjæ11and. Denne afstemning faldt således ud: For:. 7 stemmer. Imod: 24 stemmer. Undlod:15 stemmer. Ialt ; 46 stemner. tr'or kontlngentforhø J el se 3 Jyll-antl Kr. 10o.oo. SJællancl Kr. 15o.oo' Denne af stemning f alctt sål-edee ucl: 3or : 3o stemrner. Imod: 24 stenmer. Untllocl : f 5 stemner. Ialt: 45 stenmer. Al1e lntikomne fultitnagter gæ1cler cien slaidentie bestyrelse ' Ialt inctkonne fuldrnagter 11 stk. Forslagene hermecl vecltaget. Den kraftige k ontlngentforhø J else skal ses t lyset af, at ttobiektlvtt koster onkrlng Kr. 25.oo" pr. nunner at frenstille l rene kostpriser. Da vort Jyciske bes tyre l- s esmedlem?er Ask Nlelsen ønske'le at trætle ud på grund af anden tlllitispost, pegede fornanden på Jan Klinksgaard fra Sønderborg. J.K. er kentlt son en meget aktlv og dygtlg samler af fotografica, tlesutlen en kentlt person i tlet Jytlske ' Velkonmen. santlcllg en tak til Per Ask Nlelsen for hans lntlsats lkke mlncist for hans arbejde rned tilrettelæggelse af denne generalforsanl-lng og lantlsmøde. xfterhånden falclt cle sidste brlkker på placls ob bestyrelgen kotn til at se såletles ual: Præsident; Andreas Trler Mørch. Vicepræsident: Ole Schelde. Redak tør I Flemming Berendt ' Kasserer: Niels Resdahl Jensen. Jylland: Jan Klinksgaard. ' Revi sor: Ole S. FJ eldgren. Revlsor: Niels B. Magnussen. En god generalforsamling var hermed slut og de festj-ige indslag kunne begynde.

9 Nu var ticlen entiellg intte til cle kulinariske nyclelser. I Cafe Anna var der dækket festllgt op ved sroå hyggellge borde, levencie 1ys og de J lig bet j ening.. Værten havde kreeret en fln menu, son de sandellg kunne leve op til. Alt bl-ev serveret varnt og lækkert' rigeligt af a1t. Hurtlgt var stemnlngen på sit højdepunkt, og cler blev skålet fl-lttigt på kryds og tværs af de snå borde. Xfter at tlen værste hunger var stillet, blev årets sang clelt runclt. Nogle fornøjelige vers' der fortal-te on de trængsler aler overgbr en, som nedlem af D.F.S. Hurra ti1 Flemning Anholm, cler var vlsens muse. Ilerefter var der en lilfe pause, hvorefter man gik over t11 auktlonseftersyn samt auktlon. J øtgen lybæck havtie lndvilget i at være auktionarlus, nen at skulle leve op til tr'lemmlng Anholn, var jo en unullg opgave. Men det vlste slg at Jørgen havcle SINE talenter, for altlrlg.er der tilgået klubkasgen så mange runcle mønter son under denne auktion. Han kunne sandelig få priser på sagerne. Mere end 2.ooo kroner var tler 1 kassen, da vi endel-ig ved 23 tiden var færcllge. Som et festligt slutnumner havale Slgfrecl L,øvstad og P. Åsk Nielsen l-atlet et Zeiss lkon katalog fra 1915 genoptrykke og blev nu eolgt for højeste bud. I et begrænset antal' Bravo, og tak.for et dejllgt og nyttigt lnitlatlv. ( I q Jørgen Jrybæck er ved at f å hammerslag.

10 Sigfred Lø ad fortæller om t'ne11erød-and"ersen'r. Hernecl var aftenes arrangernenter lkke forbl, clesværre l1clt sent fik Sigfred l-,øvetad ordet for at berette on sine sidste fund af "Ne 1l-erød-kameraerrr. løvstad havcle også nedtaget nogle af clisse klenoclier. Disse urnåclelig 1ækre håndarbejder blev 1ænge beundret og fingrene fik lov ti1 at fornemnie den flne forarbejdning af naterlalerne, det gæ1- der lkke alene træet, men også de sinclrlge me ssinghængslers fine indpasning t helheclen. Samtitlig ned at J.,øvstatt øste ud af sin enorme vid.en onkring clisse tlng, fortalt på en såcian måtle, at alle kunne fornenne den atnosfære der har været omkrlng disse tlng. Slgfred løvstaal har lovet mig at skrive ti1 'robjektlv'r orn cilsse fund, samt tekniske enkelthealer. Vi har noget at g1æcte os tii. De cler holdt ud, og clet var cle fleete begyntite nok at kunne nærke 01e lukøje, uret viste 1.1o nat. Man sov eotit efter denne dae.

11 ,f*,.^ : :.i : : j j: f.'.: iii..:: i r :i.:i::,1..:.{,'i i') :.1 i.,lli;::.(:,..i i^..:::r'.:i:.1 i::i,+:f., '..i.< : i -\i! i:-*i:;.i i': l.:i '..: :.' t:risr i l:i ii j:.1..:i::j. ':i:i.v.\:.. : :.,i..i.:.i." ii.: :lf,l -: i../ra.l: t...,: j:.j.l,.:' :')':.i ::,i: ::.' 'i ':.,.:::i':.: j i 1 r.< : 1 j l:.\i.(.:,:...\\,., :.:.,..:: r -.f!::..::._1i: ': i.,.;:.;...:j.: :i :...:..., i. Yts:: i.r.i Ii.J. i t I'i :.. :'. :..i 1 : :..i ':i.,,.i.i. 1,_t,r.t'".t, 111i L. rr...:.1 :l.:...i.,,,,,',,.1 1. ;{.,., 1 i i.ill, ;;r i.i i t{ I,. "r.:;: :...i ".: :s....": ' :1g ;':.., :. ::r; i. :'... _t..i-1 1: ::i11: rl,:i.,..,..i;.,i.,,;iiiial _._.i :,.::..i :':i:.ir.,: : ; I ijlj :4.r ":.: lri.. :Yt:".,..ii!:::... liaii.-...iil::;:j.;. Man samles foran ttfarvergård.enf /1 f. Søndag den 15 mal Søndag norgen listede tien kø1lge norgenbrlse lnci af clet åbenstående vinclue, og vækkede en blldt. Efter bacl og morgengynnastik, var man recte tll tlagens store beglvenhetl, besøget 1 tden gamle by'l Her nødte vi a1le op 42 stk. foran ilen ga.rnl e farvergård, hvorl nan på første sa1 har genopbygget det gamle atelier fra l-88o' tr'oran indgangen blev vl built velkommen, selv on clet var miclt i kir ketitl, af museumslnspektør Xbbe Johannsen, der fortalte os' at vjvar de første som havde fået lov til at se tlet nylndrettecle ateller. Vi blev gjort opmærkeon på, at færdiggørelsen af ateliet var blevet fremskynclet i. anledning af vort besøg. It{ørkekannerete vask varganskefåtimerførvorankomst,blevetforsynetmeclclenfornøclnepatina.!tnegetfintgarnneltbogskablndehof.ltrnangeførste udgaveraffotolltteratur'somhårhavclefuncletsltsl.lstehvilestecl. Desuden var rurnmene fylttt nett saurtltllge klcnocller, såson nalkestøtte, f otlekamler.

12 Efter en stunals incileven i gamle tiders skik og brug i et foto ate11er, var vort næste nå1, borgnes tersalen, i den gamle nøl1egår son ligger på den anclen side af torvet. Denne prægtige sal, med et niaiterboral på over 2o neters 1ængde flankeret på begge slder af gamle håndskårne træstole var punkt for en opstilling af gammelt fotografiea, samt billeder taget af museets egne magasiner id"agens anledniilg r alt fra en den tid. Efter vi var blevet budt velkommen af fotograf Poul Pedersen, rakte Dansk Fotohlstorisk Selskab ved. Niels Resdahl Jensen et mi dtfrem svun over pano rana billede af rrden garnle by" ti1 Xbbe Johannsen., clen garnle by so vi håber vi1 blive ophængt ti1 g1æde for de besøgende. Fotograf Poul Pedersen holdt her et spændende foredrag om sit # N Nlels Resdahls rrpanorama-billede overrækkes. arbejde necl reglstrering af clanske fotografer 1 Århus fra 1826 til 'l A?o Nogle. meget ind.gående plancher viste de forskellige fotografers vlxke i byen 1 ciet forrlge århunclrecle. Desuden blev aler forevist en lysbllledserie med de garole forretninger, før og nu. Dlsse bllleder bar tydellgt præg af, at ctet havde været en god forretning at være fotograf på den tid. Men ak, intet varer evlgt. I slt foredrag afslørede Poul Peclersen hlstorien omkrlng sit køb af cle gamle billecier på foto-børeen dagen f ør. Det viste sig at den samme famllle var blevet fotografcret 15 år tlclligere 1 Århue og at Poul Pedersen havde tlisse billeder 1 sin sanling. Xt tycleligt eksenpel på amatørens biclrag til nuseunsarbejde.

13 'lll$ b Der lyttes til Poul trborgmestersalenrr. Pe d ers ens f ore d.rag i fak til Poul- Pedersen og hans frue Dorthe for deres vel-tilrettelagte foredrag om de gamle fotografer i Århus. Samt deres arbejde med de udstillede montre i møllesal-en. Nu blev ålle sluppet løs 1 lrtien gamle byrr, nange havrie vel været cler før, men for de, son eå clette prægtlge sted for første gang var det virkellg en oplevelse. Turen glk nu hjen t1l hotellet for pakning og afsked. På vej ned' til færgen, clunpede vl lnd på en restaurant cler hed den høje stue, her blev man noget overrasket over et besøg af så.mange mennegker på en sti1le søndag. Af pereonale var cler kun een ung pige til at servere og en enkelt 1 køkkenet. Men det vlste elg hurtigt at hun vlrkellg takletie en sådan lnvaslon meri dygtlghed og ekspertise. Maclen var 1ækker båtle det koltle og clet varrn e. Alt tll en rinellg prls. Her glk snakken 1lvligt on cle spændenclc oplevelser nan havde haft sammen, og Ean flk tiet indtryk, at det havde været en neget vellykket tur, hvilket rnå glæde de arrangerencle parter. Nu gik det metl sklb og tog motl København, hvor vl ankom nøjagtlg oom planlagt Kl Der var herned sat punktum for et stort og flot landsnøde son vi håber kan gentages ti1 næste år, necl enclnu flere cleltagere. Velkommen i 1981.

14 '.ili.i r Irt rr ilt r il I rynntt Eil IT il$ f,i; ru.tl rt {'.d De deltagende _f oreviget på trappen ti I ttlriløl1egård-en'f. Data om P. P. : Poul Pedersen, født Søn af Thomas Pedersen, Guldsmedgade 22, Århus hos Thomas Pedersen. Studieophold hos Welinder i Stockholm. Svend hos Jensen, Silkeborg fra 195o til Kompagniskab med Thomas Pedersen fra 1951, hvor delte arbe j det mell-em sig, Thomas tog portrætter fo to graferingen. Underviste i flere år på fotografskolen i Århus ni sk og arki t ektur-fo t ograferlng. Læretid fra de Fotograf Johs. og to fotografer Poul arki tektur i Optik og tek-

15 MØDERtriI{KnN FCR ANDEN HAIVDEI AF SÆSONlIN Torsd den 16. Se tember Aftenens foredraqsholder Hr. Nissen kommer til os fra provin- H.F. Nlssen kommer fra Rinkenæs, hvor han blev f ød"t i 1"9o4, og i tlag er vendt tilbage ti1, for at nyde pensionisttilværel-sen. Efter endt skolegang 1 Sønderborg studerede han på den teknisk højskole i Miinchen og i Danzig. Færdigucldannet som diplomingeniør i svags trøm s t eknik fik han ansættelse sorn a.sslstent hos den kendte professor Kupfmiiller. I 1934 fik H.F.N. ansættelse hos Agfa, på det videnskabelige laboratorium, hvis chef var den navnkunclige Dr. G. Iggerts. Her bestod arbejdet i eksperimenter med rnagnetone ornråciet, sam andre spændende opgaver. I 1945 vendte han tilbage ti1 Rlnkenæs. Herefter gjaldt det opgaver hos Nordj.sk filn, hvor mange teknlske problener ventecle på sin 1øsning. Magnetlytl og farvefilmteknik var et par af de store axbejder fren til 1971, I det fored.ra.g vi får at høre vll H.F.N. konme lnd på situatlo nen omkring farvefotografering cla Agfa-color systenet kom fren. Ønsket on at se farver på fotograflske billeder er ve1 lige så garn rnel som selve fotograferlngen. Dette har jo glvet sig ucltryk på de nange neget forskelllge frengangsmåder til at frembringe farvebil- 1eder. At fremstille ilnofiln i farver kræver enclnu større teknlske anstrengelser. Onkring 191o frenkaldtes første gang farver ved en fotograflsk frenkalderpro ces, men først 7 l9t5 begyndte keml"kerno hos Agfa. at tage,fat på udvlklingen af det subtraktive Agfa-co1or systen, som det er kendt i dag. Det alt afgørende var at man fandt farvestofkomponenter som kunne forenes fremstillingen og indtil ledet. Efter krigen tabte fremstillede farvefilm Ivlange f orbed ringer har ringen har i dag, hvor sort-hvid bill-ederne. fremkaldelsen frem til diffusionsfaste med emulsionslagene under og senere lagring af bil- Agfa patentrettighederne og andre firmaer mere eller mindre efter Agfas system. ført til det høtre stade som farvefotografefarvebilledet har fortrængt en stor del af

16 Torsd. den T4 Oktober l9e2 Panorama-fotograferingens hi storie - Hvem kan vel beskrive det'te bedre end. Niels Resdahl Jensen - Vort mangeårige medlem, nu siddende i bestyr:1sen er kendt som en meget dygtig teoretiker b!-.aoolrkring emnet 'toptj-kn og lignende. Ilien han er også en snild rf Mekanikusfr. Det forlyder i sædvanligvis velunderretede kredse, &t han selv har konstrueret et panorama-kamera. Måske får vi det at se? Det te arbe j d,e har f ørt ham ind i brugen af denne spe ci elle type kamera, Som vj-rker facinerend,e Ved Sin rrbtedderr. I det Danske iviagasin har man kunnet nyde et panorama-billeder, d tte af Amalienborg med alle me billede. Et andet hænger i Norge ' nærmere kan vi nyde et i 'fd.en gamle by" i Til foredraget vil der blive vist bestent Preus Århus. lysbill-eder, af billeder meramodeller igennem tiderne, samt i Amerika. ler venter selskabe t en af ten med " BREDDEIT. af hans de i lige 4 palæer på samtr'otomuseu.m og nu dels af ældre kasom er optaget bj.a. Medlemmer opfordres til at medtage nyt gammelt fotolitteratur de måtte være komniet i besiddelse af j, den f organgne sommer. Vel mødt. Skabelsen på Colorarna Michelangelos berømte freskomaleri "Skabelsenil var nr. 478 i rækken af udstillede Colorama billeder på New Yorks Grand Central Terminal. Den 5 14 n høje og lb m brede forstørrelse af Michelangelos mesterværk fra del L6. århundrede var så skarp, at rejsende i terminal-en så flere detaljer af billedet end gæster i Vatikanet kan se på originalbilledet. Fotografen, Taskachi 0kamura, brugte seks måneder til at opbygge det stillads, der skulle muliggøre fotograferingen. 0kamura byggede stilladset om natten, og hver morgen blev det pillet ned for ikke at forstyrre tilrejsende pilgrirnme. Efter lukketid stillede Okamura iqen stilladset op og byggede videre, indtil han var tæt nok på loftet til at fotografere. Billedet viser Gud med hvidt skæg og omgivet af engle, mens han strækker hånden frem for at røre Adam, der er fyldt med ærefrygt. Kodaks Colorama-billeder er udstillet i Grand Central Terminal i ca. 4-5 uger. J rejsende ser Coloramaet hver dag.

17 Torsdag 4en 18. November 1p82. På denne mørke og måske kolcle aften, skal vi hygge os sammen med en kendt pre s se fo t ograf. Det er ikke alene spørgsmålet om spændende og kvikke bil1eder, en pressefotograf kan også have et "old tirner,' forhold tli sit værktøj. Vi håber denne aftens foredragsholder vil delagtiggøre os i de særlige gruncler cler er t,j I at bruge et gamme 1- t ka"mera. Til denne ;rften opfordres medlemmerne s pa:nde nde t i. ng man må t t e være komme t i til at mecltage sjove og besiddelse af. fjesuden håber bes tyrel sen at krrnne fremkomme med nogle planer for nedsættelse af aktivitetsgrupper. I{er beder vi medlemmer der har gode ideer om at kornme frem med disse. Torsdag den L6. Deeember LgBz JULE}IØDE. Det sidste mødearrangement i r:tet påbyoer være præget af julehygge. gamle å", vil som tradi.tionen Vi ind.l eder nred den store auktion, husk at alt skal være mærket. Ilfter auktionen vil der blive vi s t en f i lmoverraske l_ se med ti lknytning ti 1 julen og til sidst det store julebord med varm gl øg samt dejligt hjemmebag. Et beskedent l<ronebeløb vil blive afkrævet. mød talrigt På dette stecl vi1 Dansk llotohistorisk Selskabs rnedlemmer gerne byde de nye vel kornmen, med håuet om at de rnå være med t i 1 at gø,- re selskabet ikke kun større i antal, men især tilføre os nyt blocl og talent, såtedes al vi i fællesskab kan dyrke og have glæde af de fæ11es interesser for fotografica. op. Velkommen. F"B.

18 De f ørste 4 møder refereres : Januar rnød"et. i halvåret 1982, er nu afvikl-et og skal her I{r. Ingeni_ør Undell og frues besøg var imødeset med stor interesse - Vi har jo alle, næsten allerset eller været i berøring med det danfremviserkamera, K.Z. ske Det skulle hurtigt vj-se sig at nogle levende fortællere, offi deres ere et dansk fremviserapparat til har deltaget i fremstillingen af di-sse. Deres næs ten "gøeleragtigerl måde at fremstil-le tingene På gav sig udslag i, at vi fik et helt strålende og af slappet aruangement sammen me d d. em. Når i eg skriver Undell og frue ikke alene var spændende arbeide med at konstru B n/n, men også det at de selv sammen skal det forstås helt bogstaveligt ' di man -i-gennem deres Ni els El swing f ortalte indgående om 195o erne. At det dengang ikke var farvefilm, fik vi et tydeligt bevis helt ægte og usmi-nkede måde, f øl-te på sin få danske produkter til at blive rigtig ' hvor svært det er at som det hedcler, lønsonrne. Gadvidehvormange'deridagtørbindeanmedensåclanopga- forkro Denne aften, var nok en af de fornøjeligete vl har haft 1 mange år, hvorfor er det svært at forklare, men trører man båndoptagelsen t e r man ikke i tvl-vl. Derfor rekvirer denne optagelser og 1yt' Februar nødet. 1;en mangeårige redak tør af Dansk Irotograf isk tidsskrif t, Niel-s fllswiilb, var denne måneds gæst. sit arbejde med Agfa-color i så nemt at fremkalde og kopiere for. Det var interessant at se nogleafdisserlgam].et'farvebilletler-al.lerentiltrotlsvar.ie rlnelig gode. Man spørger sig selv, hvordan de farvebllleder der laves i clag' ser ud om 3o år. vi så tiltige dias fra Niels Elswings daglige arbejde på Natio nalmuseet. Bj-lleder med f in komposition og illustrerende specielt denne type lmuseumsbilleder ' vi så også eksempler på nyere modebilleder fra hans hånd, her bemærkede man sig det høje stade farvegengivelsen står på i dag.' Selv orn a1t ikke var rrold tlmer var clet en meget interessant aften, og ikke mindst det' at stlfte bekendskab rnetl en af tle ledende clanske organi sati onsfolk.

19 Marts-m ød.et. da dig Nu der at Den annoncerede Merkur-aften blev på et sent tidspunkt aflyst' det viste sig umuligt at skaffe en foredragsholder, som var kynnok på området, var gode råd dyre, men da j cg havde prøve -affotograf eret billef ra Kylle Topps bog, med en rj-melig god kvalitet, var d er ved opstå en ny mulighed. Jeg ringede til Ky11e lopp og forelagcle hende mln 1ti6, hun syntes den var gocl, da vi a111gevel ikke kunne få fat i cle origlnale 1, x f8 glasplader. Samtlige farveblll-eder i bogen blev nu affotograferet og Ky1le Topp vil1e fortælle 1øst og fast omkring dlsse. Denne aften blev en uforglennelig oplevelse for cle rnange cler var møclt op. Hun er j o en guclsbenåclet f ortæller. nt sted fortalte hun on hvordan hendes facler havcle beordret hentle til at stå 3OM stil-le, i flere ninutter op af et træ 1en dyb skovt nyggene gjorde deres pligt. Andreas f. Mørch' spurgte orn lkke tlet var sådan, at hendes fatler STA-K. hencle en sk1l1ing for dette arbejde. Næe, sagcle hun, nen nyggene SIAK. - Såclanne gulttkorn var aftenen berlget af, som er umuligt at genfortæl1e. Derfor, ærecle nedlernmer, rekvirer bånttet samt de 1o lysb1l]etler og lati famllien få andel i tlenne oplevelse. Henvenclelse redaktionen, helst pr. brev. lånetlcl 14 ciage. ri1 mødet. Det sidste medlemsmøde afholdtes den l-5. tillige den sidste sannmenkomst i vore hldtldige vejen i Skovshoved. Som meddelt andet sted.s i bladet, vil fremtige i medborgerhuset på Østerbro, hvor d.er vi1 være April, og det. var lokaler på strandmøder finde sted bedre plads tll den stadigt voksende medlemsskare. p.b, Schmidt har i høj grad hjulpet l).f.s. roed at komme i gang ved at stille sine lokaler til disposition i en årrække, og det takker vi ham hjerteligt for. Aftenes foredragsholder var Flemming gamle fotografier fra d.et forsvundne rede for os som lysbilleder. Det var forbl Øffende, hvad Flemming te fotografier, mange af dem ganske gamle, et enkelt fra begyndelsen af Serendt, og hans emne var København, som han præsentehavde støvet op af interessanukendte og adskilllge meget 184o6rne forestillende Grå-

20 brødre torv, måske og sandsynligvis det æ1dste eks teri ørfo tografi i Darunark. Affo t og raferingen af cle ganle var, naturli.gvis, tlp top, og f'lemnin Berendt fortalte, at han ved arbejdet med at finde fren til disse spændende billeder var bfevet så grebet af ideen, at han har i sinde at gå videre ned slt detektivarbejde og forsøge at opsnuse så mange af tiisse gamle fotografier sorn det er han nuligt. Hvis der er medlemmer, der har materiale (ikke blot fra København) som Berendt kan få fov at affotografere, vil han neget gerne høre fra dem. Sorn en ekstra gevinst fik vi bagefter lejlighed til- at se en filn rrkøbenhavn i 1917t', som Ole Schelde havcle bragt med. Den har været vist en gang tidligere, men den er så hyperinteressan at man gerne ser den flere gange. Alderen taget i betragtning er det en ganske enestående reportage on livet i hovedstaden under den første verdenskrig. Fotografen (e11er fotograferne) nøjedes ikke rned at fave optagelser fra 1lvet på gaderne, de giver os også et indtryk af, hvad der foregik på kontorer, i fabrikker og i private hjem. Forhåbentl1g får vl mange ligeså interessante møcier i den konmende mødesæson. Flemming Anholm. Det kan tilf ø jes, at kunstaka,d.emiets arkitektskole har bedt om at se denne serie. ved et mød.e i slutningen af F. Berendt. I{r. Ni e ls El swing og Fru. Ky1le Topp.

21 t^ihat's IN A NAIYE? Siger Shakespeare, - paa Dansk: Hvad er et Navn? Den Bl-omst, Vi kalder Ro'se, dufter lige sødt, hvad man end kalder den. Fotobranchen er fuld af Navne, nogle 1ever, andre er afgaaet ved Døden, eller i hvert fald er de Produkter de repræsentener gaaet ind til den evige Hvile, bukket under i den fuldautomatiske, panchromatiske og multicoatede jernhaarde Konkurrence. Et godt Navn kan ikke holde et daarligt Produkt oppe, men det er jo ingen Skade til at hedde noget, som a1le kan huske og udtale. Det klassiske Eksempel er Kunstordet Kodak, som gamle George i Rochester sad og biksede sammen efter Arbejdstid, Han syntes, ffi get fornuftigt, at det vilde falde lidt tungt, hvis han skul-de markedsføre sine Frembringelser under Betegnelsen "George Eastman Photographic Equipment and Accessories Manufacturing Company" Rochester, New Yourk, U.S.A. ", hvad han jo godt kunde have gjort, Kodak var jo nemmere. Et andet godt Navn Iog do. Produkt ) er Leica=Leitz Camera, - oprindeligt Leca, hvilket man maatte opgive for ikke at blive forvekslet med Leca Beton i Gneve. Nikon, Pentax, lulinox, 0lympus og Rollei er ogsaa Navne, der er nemme at have med at gør,e, men hvad med Chinon? Saadan et Kamera har jeg, men jeg er altid i Tvivl offi, hvad jeg skal kalde det. udtales det Kinon eller Kinon? eller er det maaske Sjinon eller-5jlnon. I FrenT<rig maa jeg vel sige SJTnong, az hvis J taler med en Enålånder snåf jeg nok sige Tjaninon. "g Det en vlrkeli g et ubehageligt Problem, saa jeg tnor, jeg skil ler mig af med det. I Stedet køber jeg mig nok en Box. Anholm

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk

Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne. 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Martin Gustavo, Medieskolerne 17. maj - 5. juni 2013 www.fotodage.dk Foto: Klaus Dreyer, Medieskolerne INVITATION Du inviteres til tre uger, hvor FOTODAGE VIBORG byder på Årets Pressefoto på Viborg

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

Fem film om Hanstholm

Fem film om Hanstholm Fem film om Hanstholm Forlaget Knakken, 2007 Pjece til dvd om hanstholm endelig.indd 1 09-08-2007 15:21:14 Stenbjerg, 1964. Vagt ved havet (1965) Historien drejer sig om redningsarbejdet på den jyske vestkyst,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Program Januar - juni 2015

Program Januar - juni 2015 Program Januar - juni 2015 6. januar kl. 19:00 5 min tutorial. For meget eller for lidt. For meget eller for lidt på billeder. Hvert medllem medtager 2 billeder, gerne også billeder der er blevet set før

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011

Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Slesvigske Vognsamling Nyhedsbrev august 2011 Indhold Rekonstruktioner af kanonlavet med forstilling Kørsel med borgmester Konservering / restaurering af sociable Sommerkoncerter Opfordring Forstilling

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere