Tilstandsrapport og status Beauvais

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status Beauvais"

Transkript

1 Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010

2 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering

3 Holbæk Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Holbæk Kommune. Udarbejdelse af tilstandsrapporten og det tilhørende varslede tilsyn er udført af NI- RAS i samarbejde med Holbæk Kommune, Teknik & Miljø. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af en række vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, dvs. vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindingsog vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god 2 God 3 Nogenlunde god (=acceptabel). Reparation eller udbedring bør foretages. 4 Uacceptabel Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Holbæk Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God Vandkvalitetskrav er overholdt. B Acceptabel Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare herfor pga. v uhensigtsmæssig indretning af boringer, v behandlingsanlæg mv. C Uacceptabel Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være fare herfor pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, v behandlingsanlæg mv. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Holbæk Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID Beauvais A/S Adresse Ringstedvej Svinninge Matr. nr. Kontaktperson Gurli Godthjelpsen Telefon Mobiltelefon Indvindingstilladelse (m3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato Regulativ Nej Takstblad Nej Der er tale om en levnedsmiddelvirksomhed og ikke et alment vandværk, så der er krav om disse. Boringen Sløjfes Boringen Sløjfet Ny boring Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer

6 Holbæk Kommune Side 6 Indvinding og forbrug Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % Ingen måler på råvand Energiforbrug Årstal Udpumpet (m 3 ) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand (KWh) 2009 Kan ikke opgøres Forbrugsfordeling Forbrugere Forbrug 2009 (m 3 ) Antal (stk.) Forbrug pr. enhed (m 3 /år) Helårshus Husstande etageejendom Landbrug Institution Erhverv Sommerhus

7 Holbæk Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Kapacitet Indvindingskapacitet (m3/t) Ikke oplyst Filterkapacitet (m3/t) 150 Beholderkapacitet (m3) Ca. 0,4 Udpumpningskapacitet (m3/t) 320 (4 x 60) Maksimal døgnproduktion (m3/d) Tryk afgang værk 42 Bemærkning: Der er tale om en levnedsmiddelvirksomhed. Kapaciteten på det interne vandværk indgår således ikke i en overordnet vurdering af kapacitet. 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja/nej Dato Dato for beredskabsplan Beredskabsplan Bemærkning: Nødforsyning Nej Bemærkning: Nødgenerator Nej Bemærkning: Sikring af vandværk Hegn: Ja Bemærkning: Aflåst: Ja Bemærkning: Alarm: Driftsalarm Bemærkning: Filter på luftindtag: Bemærkning: Nej Bestilt Dahlgaard

8 Holbæk Kommune Side 8 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst Nej Boring indhegnet Ja Alarm Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: På virksomhedsgrunden Bemærkning til alarm: DGUnr Boring aflåst Nej Boring indhegnet Ja Alarm Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: På virksomhedsgrunden Bemærkning til alarm: DGUnr Boring aflåst Ja Boring indhegnet Ja Alarm Nej Bemærkning: Bemærkning til indhegning: Boringen er sløjfet. Ny tilplantning omkring Bemærkning til alarm: DGUnr Boring aflåst Ja Boring indhegnet Ja Alarm Nej Bemærkning : Bemærkning til indhegning: Ny boring Ny tilplantning omkring Bemærkning til alarm:

9 Holbæk Kommune Side 9 3. Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jf. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK. Nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10) som følger: Analyseantal Analyse Lovkrav til hyppighed Anvendt hyppighed Boringskontrol pr. indvindingsboring 1/4 1/4 Ab vandværk normal kontrol 1 1 Ab vandværk udvidet kontrol 1 1 Ab vandværk sporstoffer 1 1 Ab vandværk Organiske mikroforurening 1 1 Ledningsnet 4 4

10 Holbæk Kommune Side Råvandskvalitet Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser fra Jupiter DGU nr Dato 20/ / / Parameter Enhed ph 7,2 7,2 73 Ledningsevne ms/m 76, ,5 NVOC mg/l 2,76 2,85 2,67 Ammonium mg/l 0,961 0,922 0,888 Jern mg/l 2,7 2,8 2,6 Mangan mg/l 0,16 0,16 0,15 Klorid μg/l 48,9 47,8 40,3 Sulfat mg/l 4,3 4,2 4,5 Nitrat mg/l 0,122 0,194 <0,01 Totalt fosforindhold mg/l 0,207 0,206 0,203 Ilt mg/l 1,3 2 2,7 Svovlbrinte mg/l 0,029 0,03 0,026 Metan mg/l 0,02 0,02 0,02 Arsen μg/l 0,37 0,3 0,31 Nikkel μg/l 0,27 0,25 0,59 Flygtige organiske klorforbindelser μg/l BAM μg/l Andre pesticider μg/l Beskrivelse af råvandskvalitet: Grundvandet indvindes fra et sandmagasin der er overlejret af moræneler. Vandet har et lavt indhold af nitrat og sulfat, samt et relativt højt indhold af ammonium, jern og mangan. Der er påvist metan i en koncentration på op til 0,02 mg/l. Råvandet kan karakteriseres som reduceret svarende til jern-/sulfatzonen. Der er ikke påvist organiske mikroforureninger i form af pesticider, herunder BAM eller chlorphenolerne 2,4-dichlorphenol eller 4-chlormethylphenol (nedbrydningsprodukter fra phenoxysyrer). Der er ikke analyseret for BTEXN, andre chlorphenoler eller chlorerede opløsningsmidler. Krav til analysefrekvens er overholdt.

11 Holbæk Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste tilgængelige analyser fra Jupiter Parameter Enhed Værdi Værdi Grænseværdi Bemærkning Hårdhed, total º dh Ammonium mg/l Jern mg/l Mangan mg/l Bicarbonat mg/l Flygtige organiske klorforbindelser μm/l Pesticider μm/l Coliforme bakterier ved 37º C antal/100 ml E. Coli antal/100 ml Kimtal ved 37º C antal/ml Kimtal ved 22º C antal/ml NVOC mg/l Dato: Dato: ,7 < 30 - <0,01 0,05-0,2* 0,1 - <0,005 0, ,1 <1 <1 0 <1 <1 0 < ,72 4 Farve - - * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste tilgængelige analyser fra Jupiter Parameter Enhed Værdi Værdi Grænseværdi Bemærkning Dato: Dato: Temperatur º C 12,1 10,7 < 12 Jern mg/l 0,047 0,19 0,2 Ilt mg/l 9,2 9,6 E.Coli antal/100 ml <1 <1 0 Kimtal ved 37º C antal/ml Kimtal ved 22 C antal/ml * = overskridelse af grænseværdi

12 Holbæk Kommune Side 12 Beskrivelse af rentvandskvalitet: Drikkevandet indeholder efter iltning og filtrering stadig jern i en koncentration lige over grænseværdien. Indholdet af ammonium og mangan reduceres til under kvalitetskravene ved vandbehandling på anlægget. Der er ingen bemærkninger til vandkvalitet på ledningsnettet. Analysefrekvens for rentvand ab vandværk og ledningsnet er overholdt. 3.4 Vurdering og anbefalinger Koncentrationen af Jern i vandet ved afgang vandværk ligger generelt over årene omkring, eller lidt over grænseværdien. På ledningsnettet ligger Jern niveauet generelt lige under grænseværdien. Mere effektive iltningsløsninger bør overvejes.

13 Holbæk Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr Lokal nr Status Indvinding Indvinding Indvinding Indvinding Terrænkote ( m, DNN) 5 5,5 4 Boredybde (m.u.t) 34, Pejlemulighed Ja Ja Ja Pejledato 30/ / / Rovandsspejl kote (m.u.t) 0,38 3,02 0,56 Vandførende lag (type) Sand Sand Sand Filter interval (m.u.t.) 22,95-33, Forerørsdiameter (mm) 102/ /200 Forerørsafslutning Forerørsforsegling Forerørsforsegling Forerørsforsegling Forerørsforsegling Tørbrønd Tørbrønd Tørbrønd Tørbrønd Type (overjordisk råvandsstation/i brønd) Tilstødende areals karakter Fabrik Fabrik Mark Mark Mulighed for 25 meter zone Nej Nej Ja Ja Omgivelser med fald bort Ja Nej Ja Ja Ved brønd -Brøndkant højde m.o.t. 0,05 0 0,25 0,25 - Tæt dæksel med opkant Nej Nej Ja Ja -Ventilation, dobbelt - - Ja Ja -Ventilation, insektsikret - - Ja Ja -Pumpesump i brønd Nej Nej Nej Nej -Vand i brønd Ja, 10 cm Ja, ca. 0,5 m Nej Nej Flowmåler, type mv Prøvetagningsmulighed Nej Nej Ja Ja Bemærkning til indvindingsanlæg: DGU boringer og : Opstigende vand i begge boringer. Brøndkant er i terrænniveau. GPS opmåling Boring N E Z (pejlepkt.) , ,04 5,64 m ** ,0 m , ,41 5,91 m , ,81 7,29 m ** Holbæk Kommunes udstyr virkede ikke. Målt i system WGS 84

14 Holbæk Kommune Side 14 Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m3/t) Stigrør type SP SP Kun angivet for aktive boringer Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand A/B A/B A A Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4

15 Holbæk Kommune Side 15 Billeder af Indvindingsanlæg Boring DGU nr dæksel Boring DGU nr indvendigt Boring DGU nr

16 Holbæk Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg Iltningsanlæg bemærkning Sten og blokke Ændres til blokke Reaktionsbassin volumen m 3 Reaktionsbassin bemærkning Forfiltre antal Stk. Forfilter type Forfiltre skyllevandsforbrug Efterfiltre antal Efterfilter type Efterfilter skyllevandsforbrug m 3 /år 3 Stk. Åbne m 3 /år Hvor ledes skyllevand hen Hvor ledes slam hen Slammængde T/m 3 Principdiagram for vandværket

17 Holbæk Kommune Side 17 Vandværksbygning Bygnings nr. 1 Bygningsnavn Vandværk Klimaskærm type Mursten/beton Klimaskærm tilstand God Betonkonstruktions type Støbt Betonkonstruktions tilstand God Vinduer type Tagvindue og over dørparti Vinduer tilstand God (bør afskærmes) Døre type Jern Døre tilstand Mindre god Ventilation type Passiv Ventilation tilstand Mangler filtre Affugtning type Ingen Affugtning tilstand - Bygnings nr. Klimaskærm type Betonkonstruktions type Vinduer type Døre type Ventilation type Affugtning type Bygningsnavn Klimaskærm tilstand Betonkonstruktions tilstand Vinduer tilstand Døre tilstand Ventilation tilstand Affugtning tilstand Udpumpningsanlæg Pumpetype Pumpekapacitet (m3/t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring 4 x CR Frekvensstyret Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 3 3 A/B Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger Vandværket er nedslidt og i dårlig stand. Der er indhentet tilbud fra Dahlgaard. Hydrofor er ved at blive renoveret. P.t. er der ingen insektnet på udluftninger i iltningstårn. Ventiler til filtre er utætte. Kraftigt lys via ovenlys vinduer, hvilket kan medføre algevækst. Udbredt rust på installationer og pumper. Edderkoppespind i hjørner ved filtre.

18 Holbæk Kommune Side 18 Billeder fra vandværkstilsyn Filtre Skyllevandskanal - algevækst Hydrofor 1 under renovering Hydrofor 2 Iltningstårn - indvendigt Ventiler - utætte

19 Holbæk Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år Støbejern SBR11 eller 17 PVC Samlet længde 400 m Antal stik Ledningsrenoveringsindsats Årstal Renovering foretaget (ja/nej) Ved brud Renovering i meter Bemærkning til renovering Systematisk lækagesøgning (ja/nej) Bemærkning til lækagesøgning

20 Holbæk Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandkvalitet Drikkevandet indeholder efter iltning og filtrering stadig jern i en koncentration over grænseværdien. Indholdet af ammonium og mangan reduceres til under kvalitetskravene ved vandbehandling på anlægget. Koncentrationen af Jern i vandet ved afgang vandværk ligger generelt over årene omkring, eller lidt over grænseværdien. På ledningsnettet ligger Jern niveauet generelt lige under grænseværdien. Analysefrekvensen af råvand, rentvand ab vandværk samt på ledningsnettet er overholdt. 7.2 Samlet vurdering og anbefaling DGU boringer og : Det anbefales at brøndkanten forhøjes til mindst 0,2 m over terrænniveau for at undgå risiko for kontaminering via opsamling af regnvand i brønden. P.t. er der ingen insektnet på udluftninger i iltningstårn og ventiler til filtre er utætte. Kraftigt lys via ovenlys vinduer medfører algevækst. Der er udbredt rust på installationer og pumper og edderkoppespind i hjørner ved filtre. Mere effektive iltningsløsninger bør overvejes. Vandværket er generelt nedslidt og i dårlig stand. Vandværket har derfor indhentet tilbud fra Dahlgaard. Følgende konstaterede problemer Ventiler til filtre er utætte. Kraftigt lys via ovenlys vinduer, hvilket kan medføre algevækst. Udbredt rust på installationer og pumper. Edderkoppespind i hjørner ved filtre. betyder angivelse af karakteren 3 det vil siges acceptabel. Acceptabel gives idet vandkvaliteten er overholdt, men det kan anbefales at renovere som påbegyndt.

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1449 af 11/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-12-2007 Miljøministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 71 af 17/01/2007 Links til EU direktiver,

Læs mere

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan

Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Lillebrændevej 58 4850 Stubbekøbing Formand Edvard Traberg Sullerupvej 12 4850 Stubbekøbing 5443 3338 / 2495 3060 Torkilstrup- Lillebrænde Vandværk Beredskabsplan 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail

Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup. Sendt pr. e-mail Nybrovejens Vandværk A.m.b.a. Nybrovej 15 3550 Slangerup Sendt pr. e-mail Dato Sagsbehandler J.nr. 5. marts 2012 dmikk 004624-2008 Tilladelse til ændring af vandbehandlingsanlæg hos Nybrovejens Vandværk

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 4 af 17. august 2004 2 3 Indholdsfortegnelse FORORD... 5 INDLEDNING... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 Vandmiljøplanens Grundvandsovervågning... 7 Tilsyn

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads...

Indledning... 2. Lokal telefonliste... 4. Beredskab telefonliste... 5. Alarmeringsplan... 6. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads... Bøsserup Vandværk a.m.b.a. Formand Rudy Ploug, mobil 42 4 95 00, formanden@bosserupvv.dk Beredskabsplan Indledning... 2 Lokal telefonliste... 4 Beredskab telefonliste... 5 Alarmeringsplan... 6 Handlingsplan

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan

Nr. Lyngby Vandværk. A.m.b.a. Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Bestyrelse, ansatte og nøglepersoner side 3 Organisering side 4 Alarmeringsplan side 5 Håndtering af akut forurening side 6 og 7 Forurening på ledningsnettet / vandværk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere