Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport og status. Ramten Vandværk"

Transkript

1 Tilstandsrapport og status Ramten Vandværk 2010

2 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m. 7. Samlet overordnet vurdering 8. Bilag

3 Norddjurs Kommune Side 3 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der er som led i opgaven gennemført tilsynsbesøg af alle almene vandværker inden for kommunen. Tilsynet har omfattet det samlede forsyningsanlæg, det vil sige vandværk med udpumpnings- og behandlingsanlæg, beholderanlæg, indvindingsanlæg m.m. 1.1 Formål Formålet med udarbejdelse af en ny vandforsyningsplan er at udarbejde og opstille målsætninger og planer for den fremtidige vandforsyning. Samtidig har formålet været at føre lovpligtigt tilsyn med forsyningerne. Formålet er desuden at angive, hvilke vandforsyningsanlæg den fremtidige vandforsyning skal bygge på, herunder hvordan en tilfredsstillende forsyningssikkerhed sikres med de eksisterende anlæg. Denne planlægning foretages på grundlag af en vurdering af de eksisterende vandindvindings- og vandforsyningsanlæg, ligesom der i planlægningen også vil blive foretaget en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet. 1.2 Tilstandsvurdering Der er ved den gennemførte tilstandsvurdering af vandværket foretaget en bedømmelse af tilstanden af boringer, behandlingsanlæg og beholdere. Der er herunder skelnet mellem den bygningsmæssige, den maskinelle og den teknisk-hygiejniske tilstand. Der er grundlæggende anvendt den klassificering, der fremgår af følgende skema. Bygningsmæssig (B) og Maskinel (M) tilstand 1 Særdeles god Anlæg i særdeles god tilstand og drevet efter principperne i Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (DDS) eller tilsvarende. 2 God Anlæg i god stand uden fejl og ingen bemærkninger til tilstanden 3 Nogenlunde god Anlæg med mindre væsentlige fejl, der ikke umiddelbart er til fare for forsyningssikkerheden. Reparation eller udbedring bør foretages 4 Uacceptabel Anlæg med væsentlige fejl. Opfylder ikke vandforsyningslovens / vandforsyningsnormens krav og anlægget er mht. forsyningssikkerhed uforsvarligt.

4 Norddjurs Kommune Side 4 Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) A God B Acceptabel C Uacceptabel Vandkvalitetskrav er overholdt og der skønnes ikke at være risiko for overskridelser eller forureninger. Enkelte vandkvalitetskrav er ikke overholdt eller der skønnes at være fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Flere vandkvalitetskrav er ikke overholdt, eller der skønnes at være stor fare for overskridelser eller forureninger pga. uhensigtsmæssig indretning af boringer, behandlingsanlæg mv. Anvendt klassificering ved bedømmelse af vandværk 1.3 Opbygning af tilstandsrapporten Nøgledata for vandværket herunder kapacitet og energiforbrug samt beredskab og sikkerhed er beskrevet i kapitel 2. Vandkvaliteten af både råvand og rent vand er behandlet i kapitel 3. De tre overordnede dele af anlægget (indvindingsanlæg, vandværket og ledningsanlægget) er beskrevet i kapitel 4-6. Til sidst i rapporten er der i kapitel 7 givet en samlet vurdering og anbefalinger.

5 Norddjurs Kommune Side 5 2. Nøgledata for vandværket 2.1 Generelle data Virksomhedsnavn Ejerform Anlægs ID (Jupiter) Ramten Vandværk I/S Adresse Huldremosevej 40A, Ramten 8586 Ørum Djurs Vandværkets hjemmeside Matr. nr. 1 r Ramten By, Ørum Ingen Kontaktperson Telefon Mobiltelefon Frank Nyborg Sørensen Ramten Hedevej 19 Ramten 8586 Ørum Djurs Vandværkets formand Telefon Mobiltelefon Frank Nyborg Sørensen Ramten Hedevej 19 Ramten 8586 Ørum Djurs Indvindingstilladelse (m 3 pr. år) Tilladelsesdato Udløbsdato september 1994, senest ændret den 11. november september 2024 Seneste godkendte takstblad: Intet takstblad registreret i Norddjurs Kommune

6 Norddjurs Kommune Side 6 Figur 1: Oversigtskort, placering af vandværk og boringer

7 Norddjurs Kommune Side 7 Indvinding og forbrug Årstal Indvinding (m 3 /år) Forbrug Vandværk (m 3 /år) Køb (m 3 /år) Eksport (m 3 /år) Udpumpning (m 3 /år) Målt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug (m 3 /år) Umålt forbrug i % ? 0 0???? ?? Energiforbrug Årstal Udpumpet (m 3 /år) Energiforbrug (KWh/år) Energiforbrug pr. m 3 udpumpet vand (KWh/m 3 ) , ,78 Forbrugsfordeling Forbrugere Antal Mængde (m 3 ) Gennemsnitlig forbrug pr. enhed (m 3 /år) Husstande i parcelhuse Husstande i etageboliger Husstande i landhuse Sommerhuse Kolonihaver Landbrugsvirksomhed Gartneri Industri Institutioner Skoler Hoteller Campingpladser Har vandværket kendskab til fremtidige forbrugere?: ~30 landhuse syd og vest for Ramten og op til 7 landbrug med dyrehold.

8 Norddjurs Kommune Side Kapacitet Kapacitetsforhold Kapacitet Total indvindingskapacitet (m 3 /t) Filterkapacitet (m 3 /t) 7,8 Kapacitet af evt. rentvandsbeholder (m 3 ) m 3 pumpespecifikation ved 73 mvs (filtertryk sat til 6 bar/60 mvs). Udpumpningskapacitet (m 3 /t) Maksimal døgnproduktion (m 3 /d) > 16 (2 x 8 ved 54,6 mvs jf. tilladelse) 179 (beregnet) Forsyningsevne-faktor 2,5 Bemærkning: Forsyningsevne faktoren vurderes ud fra ovenstående kapacitetsforhold at være høj (høj>1,3). 2.3 Beredskab og sikkerhed Beredskab Ja / nej Bemærkninger Beredskabsplan Nødforsyning Nødgenerator Ja Nej Nej Jf. vandværket kan der p et par timer anskaffes og udlægges nødforsyningsledning over markerne til Dystrup Vandværk. Vandværket ejer pt. ikke sådan ledning. Sikring af vandværk Ja / nej Bemærkninger Hegn Aflåst Alarm Filter mod luftforurening Nej Ja Nej Nej 2 x 2 Ø10-12 cm rør gennem væg. Ingen insektnet/gitter

9 Norddjurs Kommune Side 9 Sikring af indvindingsanlæg DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Nej Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr Boring aflåst: Ja Boring indhegnet: Nej Alarm: Nej Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Ja Bemærkninger: Hane til vandprøve på boring: Ja Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger: DGUnr. Boring aflåst: Boring indhegnet: Alarm: Bemærkning til lås: Bemærkning til indhegning: Bemærkning til alarm: Er boring mærket med DGU nr.: Hane til vandprøve på boring: Bemærkninger: Bemærkninger:

10 Norddjurs Kommune Side Vandkvalitet 3.1 Analyseantal Kvalitetskontrollen gennemføres jævnfør bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (bekendtgørelse nr af 11. december 2007, bilag 9 og 10). Analyseantal ved begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Kontrolhyppighed Nedsat kontrolhyppighed /2 1/ Analyseantal ved forsyningsanlæg og tilhørende boringer Distribueret eller produceret vandmængde m 3 /år Normal kontrol Udvidet kontrol Kontrol med sporstoffer Kontrol med organiske mikroforureninger Boringskontrol /2 1/2 1/2 1/2 1/ /2 1/2 1/2 1/2 1/ / / /3 Brøken 1/2 betyder, at der skal udtages én prøve hvert andet år. Aktuel hyppighed Årstal Begrænset kontrol Normal kontrol Udvidet kontrol Uorganiske sporstoffer Organiske mikroforureninger Boringskontrol og

11 Norddjurs Kommune Side Råvandskvalitet Baseret på de seneste tilgængelige analyser DGU nr Parameter /dato Enhed 25. september september 2006 ph 7,7 7,7 Ledningsevne ms/m NVOC mg/l 1,3 1,8 Ammonium mg/l 0,32 1,0 Natrium mg/l Jern mg/l 1,2 0,75 Mangan mg/l 0,12 0,15 Klorid mg/l Sulfat mg/l Nitrat mg/l <0,50 <0,50 Calcium mg/l Magnesium mg/l 8,2 5,9 Bicarbonat mg/l Totalt fosforindhold mg/l 0,061 0,12 Ilt mg/l 1,8 4,1 Methan mg/l Ikke målt Ikke målt Svovlbrinte mg/l Ikke målt Ikke målt Arsen µg/l 0,050 0,042 Nikkel µg/l 0,077 0,043 Flygtige organiske forbindelser µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Andre pesticider µg/l Ikke konstateret Ikke konstateret Vandtype C C Forvitringsindeks 1,43 1,44 Ionbytningsgrad 0,84 0,60

12 Norddjurs Kommune Side Rentvandskvalitet Rentvandskvalitet ab vandværk Baseret på seneste analyse udtaget, dato: 1. november 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Farve mg/l 5 5 NVOC mg/l 1,6 4 Hårdhed, total º dh 13,5 30 Ammonium mg/l <0,02 0,05 Jern mg/l 0,012 0,1 Mangan mg/l 0,001 0,02 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 <1 Kimtal ved 37º C antal/ml <1 5 Kimtal ved 22º C antal/ml 9 50 * = overskridelse af grænseværdi Rentvandskvalitet på ledningsnet Baseret på seneste analyse udtaget, dato: 18. marts 2010 Parameter Enhed Værdi Grænseværdi Bemærkning Temperatur º C 4,6 12 Jern mg/l 0,005 0,2 Ilt mg/l 11,0 >5 Arsen µg/l 0, november 2006 Nikkel µg/l 0, november 2006 Coliforme bakterier antal/100 ml <1 <1 Kimtal ved 22 C antal/ml <1 200 * = overskridelse af grænseværdi

13 Norddjurs Kommune Side Vurdering af vandkvalitet Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C, hvilket umiddelbart indikerer, at grundvandsmagasinet i mindre grad er sårbart overfor nitrat. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,43. Når det er større end 1 indikerer det, at vandet kan være påvirket af processer der foregår nær overfladen. Et forvitringsindeks på 1,43 er væsentligt større end 1 og derfor et tydeligt tegn på påvirkning fra overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og klorid er på 0,84. En ionbytning lavere end 0,9 1 kan være et udtryk for ringe beskyttelse af det magasin der indvindes fra. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, typen af ler, der overlejrer det magasin, der indvindes fra, har også betydning. Sulfat Kurve over udviklingen i sulfat er vedlagt i bilag 1. Der ses en væsentlig stigning (>10 mg/l) i sulfatindholdet siden Sårbarhed Vandtypen er i de seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C, idet der er under 1 mg nitrat pr liter og over 20 mg sulfat pr liter. På baggrund af det stigende sulfatindhold, vurderes grundvandet at være nitratsårbart. Øvrige bemærkninger Råvandet er ikke blevet analyseret for svovlbrinte og metan. I vandtype C kan der forventes at forekomme svovlbrinte og metan når sulfatindholdet er mindre end 20 mg/l. Når nitratindholdet som i dette tilfælde, er mindre end 3 mg/l, er der krav om, at der også analyseres for svovlbrinte og metan. Der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium men dette klares ved simpel beluftning og filtrering uden vanskeligheder. Indholdet af klorid er steget jævnt fra 21 mg/l i 1981 til 33 mg/l i Med det forholdsvis lave kloridindhold er der ikke tegn på indtrængende eller opstigende saltvand. Der er kun blevet analyseret for arsen i 2006, og da var indholdet 0,05 µg/l. Grænseværdien for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Fluoridindholdet har siden 1987 ligget i intervallet 0,10-0,20 mg/l. Grænseværdien for Fluorid i drikkevand er 1,5 mg/l. Der er ikke konstateret BAM eller miljøfremmede stoffer. Boring Vandtype Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C, hvilket umiddelbart indikerer, at grundvandsmagasinet i mindre grad er sårbart overfor nitrat. Forvitringsindeks og ionbytningsgrad Forvitringsindeks er 1,44. Når det er større end 1 indikerer det, at vandet kan være påvirket af processer der foregår nær overfladen. Et forvitringsindeks på 1,44 er væsentligt større end 1 og derfor et tydeligt tegn på påvirkning fra overfladen. Ionbytningsgraden, der er forholdet mellem natrium og klorid er på 0,60. En ionbytning lavere end 0,9 1 kan være et udtryk for ringe beskyttelse af det magasin der indvindes fra. Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet, typen af et eventuelt lerlag, der overlejrer det magasin, der indvindes fra, har også betydning. Sulfat Kurve over udviklingen i sulfat er vedlagt i bilag 1. Der ses en stigning fra 32 mg/l i 1991 til 41 mg/l i Selv om sulfatindholdet kun er steget 9 mg/l i perioden er denne stigning alligevel større end

14 Norddjurs Kommune Side 14 sulfatstigningen i samme periode i boring Det vurderes derfor også at sulfatindholdet i boring er steget væsentligt. Sårbarhed Vandtypen er i den seneste råvandsanalyse bestemt til vandtype C, idet der er under 1 mg nitrat pr liter og over 20 mg sulfat pr liter. På baggrund af det stigende sulfatindhold, vurderes grundvandet at være nitratsårbart. Øvrige bemærkninger Indholdet af klorid er steget jævnt fra 28 mg/l i 1993 til 39 mg/l i Med det forholdsvis lave kloridindhold er der ikke tegn på indtrængende eller opstigende saltvand. Der er kun blevet analyseret for arsen i 2006, og da var indholdet 0,042 µg/l. Grænseværdien for arsen i drikkevand er 5 µg/l. Fluoridindholdet har siden 1993 ligget i intervallet 0,10-0,17 mg/l. Grænseværdien for Fluorid i drikkevand er 1,5 mg/l. Der er ikke konstateret BAM eller miljøfremmede stoffer. Behandlet vand Der er et behandlingskrævende indhold af jern, mangan og ammonium men dette klares ved simpel beluftning og filtrering uden vanskeligheder. Beluftning og filtrering fungerer tilfredsstillende..

15 Norddjurs Kommune Side Indvindingsanlæg Indvindingsanlæg DGU nr. Etableret Status Terrænkote (m, DNN) Boredybde (m.u.t.) Rovandspejlkote (m.u.t.) Pejledato Vandførende lag (type) Filterinterval (m.u.t.) / Aktiv ,5 1/ Kalk 37,5-54? / Aktiv 36 40,5 15,2 Bemærkning til indvindingsanlæg: 23/ Grus Forerørsdiameter (mm) Råvandspumper DGU nr. Type (fabrikat og type) Nominel ydelse (m 3 /t) Stigrør type SP14A (64 mvs) Galvaniseret rør SP14A-7 8 (41 mvs)? Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkning til råvandspumper: Tilstandsvurdering DGU nr. Bygningsmæssig tilstand Maskinel tilstand Teknisk-hygiejnisk tilstand B B Kun angivet for aktive boringer Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til indvindingsanlæg: Boring Gulvet i bygningen/tørbrønden er nogle steder porøst og lyder hult når der bankes. Boringen er placeret i en tidligere brønd, jf. borerapporten, bilag 2. Der drypper kondensvand fra lugen, hvilket ses i aftegninger på gulvet. Lugen mangler en tætsluttende gummiliste. Når gulvet i bygningen/tørbrønden er støbt op, og der er blevet fyldt op under gulvet, så det ikke længere lyder hult, og lugen er blevet påmonteret gummiliste vurderes det, at den bygningsmæssige tilstand vil blive ændret til 2, og den teknisk-hygiejniske tilstand vil blive ændret til A. Alternativt kan forerøret føres helt op til terræn, og bygningen udskiftes med en overjordisk råvandstation. Boring Bunden stod under vand. Der manglede en pumpe i pumpesumpen. Ledningsgennemføringen gennem siden af tørbrønden var utæt men vurderes ikke at være årsagen til vand i tørbrønden. Vandet kan muligvis skyl-

16 Norddjurs Kommune Side 16 des, at bunden er utæt eller der har været åbnet for hanen. Tørbrønden fremstår ellers i god stand. Når der bliver installeret en pumpe i pumpesumpen, vurderes det, at den bygningsmæssige tilstand vil blive ændret til 2, og den teknisk-hygiejniske tilstand vil blive ændret til A. Beskriv indvindingsstrategi: Indvinder skiftevis en uge ad gangen fra hver boring.

17 Norddjurs Kommune Side Vandværk Vandværkets principielle funktion fremgår af nedenstående figur og vandværkets hovedkomponenter består af følgende: Vandbehandlingsanlæg Iltningsanlæg: Kompressor Iltningsanlæg bemærkning: Reaktionsbassin volumen: Reaktionsbassin bemærkning: Filtre antal: 2 serieforbundne Filter type: SILHORKO NSB 130 Filtre skyllevandsforbrug:? Skyllehyppighed filtre: 1 x ugentlig Efterfiltre antal: Efterfilter type Efterfilter skyllevandsforbrug Skyllehyppighed efterfilter Skyllevandsbehandling, (f.eks. bundfældning): Ingen efterbehandling Skyllevandsafledning (nedsivning, til vandløb, til kloak, til regnvandsledning): Nedsivning i bassin Principdiagram for vandværket

18 Norddjurs Kommune Side 18 Vandværksbygning, beskrivelse Beskriv hvorledes bygningen er opbygget og tilstanden af bygning, døre og vinduer. Ventilationsforhold, affugtning, insektnet m.v. Murstensbygning med fladt tag. Ingen vinduer. Udluftning uden net. Ingen affugter- lidt kondens- lidt rust. Vandværket er i god stand uden at være prangende. Udpumpningsanlæg Trykzone 1 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring 2 x CR 8-60 (jf. tilladelse) Trykzone ,9 bar Hydroforstyret Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Trykzone 3 Pumpetype Pumpekapacitet (m 3 /t) Afgangstryk (m.v.s.) Pumpestyring Hane til vandprøve på udpumpning: Ja Tilstandsvurdering vandværk Bygningsmæssig tilstand (B) Maskinel tilstand (M) Teknisk-hygiejnisk tilstand (TH) 3 2 B Klassificering er beskrevet på side 3 og 4 Bemærkninger til vandværk: Udluftning Udluftningen sker via 2 x 2 Ø10-12 cm rør. Udluftningsrørene er på bygningens udvendige side placeret i bunden af to 1-1,5 m lodrette udluftningsrør i cement der går op til terrænniveau. Begge cementrør er åbne, så dyr, planter, overfladevand mm kan havne i udluftningsrørene, og efterfølgende ende inde i vand-

19 Norddjurs Kommune Side 19 værksbygningen. Der blev konstateret jord og blade under udluftningen inde i vandværksbygningen ved østmuren. Begge rør skal sikres mod indtrængende dyr, og påmonteres insektnet. Gulvet i bygningen skal rengøres. Affugter Der bør installeres affugter i vandværksbygningen, og bygningen kan derfor med fordel tætnes. Dette vil øge hygiejnesikkerheden og reducere vedligehold. Når udluftningerne er blevet påmonteret insektnet, alternativt er blevet lukket af, og gulvet er blevet rengjort vurderes det, at den bygningsmæssige tilstand vil blive vurderet til 2, og at den teknisk-hygiejniske tilstand vil blive ændret til A. Rentvandsbeholder Rentvandsbeholderen blev i 2001 renoveret, og fik i 2002 sat nyt dæk på, placeret ca. 50 cm lavere end det tidligere dæk. Beholderen blev dækket at gummimembran ved samme lejlighed. Rentvandsbeholderen blev den 11. december 2002 kloret, hvorefter der skete en bakteriel opblomstring. Miljøcenter Østjylland anbefalede i den forbindelse, at fremtidige desinficeringer foretages med brintoveriltebaserede produkter. Under tilsynet var det ikke muligt at åbne for lugen til rentvandsbeholderen da låsen var rustet fast. Vandværksformanden foreslog at fjerne hængelåsen ved hjælp af en boltsaks. Det blev besluttet, at rentvandsbeholderen gennemgås ved næste tilsyn. I forbindelse med et tilsyn foretaget af Miljøcenter Østjylland i 2003, blev det konstateret, at rentvandsbeholderen fremstod meget flot. Rørføring For at tage højde for en eventuel radioaktiv forurening, skal vandværket, jf. gældende tilladelse, ved større ombygning eller nyanlæg etablere en mulighed for at indpumpe råvand udenom vandværkets behandlingsanlæg og direkte til hovedledningen til forsyningsområdet, med mindre iltningsluften kan renfiltreres ved specielle filtre, og rentvandsbeholderen og vandfiltre er beskyttet mod radioaktivt nedfald. Dette vil desuden lette håndteringen af en eventuel bakteriel forurening i filtre eller rentvandsbeholder. Ifølge Norddjurs Kommunens oplysninger, har rørarbejdet, der skal gøre det muligt, at lede råvandet uden om vandbehandlingsanlæg og drikkevandsbeholder endnu ikke fundet sted. Trykfiltre Trykfiltrene blev udskiftet i 2005.

20 Norddjurs Kommune Side 20 Gulve og vægge For at sikre en tilfredsstillende hygiejnisk tilstand i vandværksbygningen, bør gulve og vægge have en overfladebehandling, så de fremstår rengøringsvenlige. Dette er ikke tilfældet p.t.

21 Norddjurs Kommune Side Ledningsanlæg m.m. Ledningsanlæg Materiale Længde m/pct. Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct år Fordeling i m/pct. over 30 år Samlet længde Ca m Antal stik ca. 130 Ledningsrenoveringsindsats Årstal Renovering foretaget (ja/nej) Renovering i meter Bemærkning til renovering: Systematisk lækagesøgning Bemærkning til lækagesøgning: Ledningsplan Foreligger ledningsplan digitalt (ja/nej) Analog ledningsplan (udleveret/sendes) Nej Nej Bemærkning: Ø90 mm PVC-ledning blev i 1965 udlagt fra Ramten Vandværk, langs med Huldremosevej til et punkt ca. 30 m SV for Vejen Søbakken, i alt ca. 600 m. De resterende ca m ledninger har Ø mm og er blevet udlagt i 1990 erne. Der er ingen særlig opmærksomhed på brug af kontraventiler i forbindelse med stik/tilslutninger.

22 Norddjurs Kommune Side Samlet overordnet vurdering 7.1 Vandværkets planer for fremtiden Vandværket ønsker at bestå som selvstændigt vandværk i fremtiden, og er parat til at forsyne yderligere et antal forbrugere. Vandværket har tidligere forsynet 4 landbrugsejendomme med vand, men forsyner nu kun en. Dette halverer vandmængden til landbrugsejendommene til ca m 3 årligt Vandkvalitet Råvand I boring er vandtypen bestemt til at være vandtype C. Der er ingen nitrat. På grund af en markant stigning i sulfatindholdet er grundvandskvaliteten vurderet til at være nitratsårbar. I boring er vandtypen bestemt til at være vandtype C. Der er ingen nitrat På grund af en væsentlig stigning i sulfatindholdet er grundvandskvaliteten vurderet til at være nitratsårbar. Når der konstateres nitrat i koncentrationer under 1 mg/l skyldes det sandsynligvis, at den nedsivede nitrat reagerer med pyrit, hvorved der fremkommer sulfat og frit kvælstof (N 2 gas der ender i atmosfæren). Denne reaktion finder sted i den iltfri zone (grå ler-/sandlag). Når pyritten er ved at være opbrugt vil nitratindholdet begynde at stige. Behandlet vand Er generelt tilfredsstillende. Der var en nitritoverskridelse i Magasinsårbarhed Boreprofiler for de to boringer er vedlagt som bilag 2. Boring Boringen er sat i kalken, og er fra 37,5 35,5 meter overlejret af ler, fra 35,5 23,8 meter af sand, fra 23,8 23 meter af ler, og fra meter af sand. Boringen er placeret i en tidligere brønd. Der er ingen beskyttende lerdæklag (> 15 m tykke grå lerlag), og det vurderes derfor, at magasinet er nitratsårbart. De forholdsvis tynde lerlag fra 23 23,8 meter og 35,5 37,5 meter, vurderes ikke at være en hydraulisk barriere. Derfor vurderes grundvandsgradienten at være nedadrettet. Boring Der indvindes fra grus- og lerlag i et frit magasin uden beskyttende lerlag. Det vurderes derfor, at magasinet er nitratsårbart. Grundvandsgradienten vurderes at være nedadrettet. 7.4 Vurdering af indvindingsanlæg Boring og tørbrønd Boring er i meget god stand. Af ukendte årsager stod der vand i bunden af tørbrønden. Der skal installeres en pumpe i pumpesumpen. Ledningsgennemføringen gennem siden var utæt, og skal tætnes, eventuelt mures op. Boring er placeret oven i en tidligere brønd. Gulvet i bygningen smuldrer og er i dårlig stand. Det lyder hult når man banker i gulvet. Da der kan være et hulrum under gulvet, vurderes det, at det er vigtigt at få sikret bygningen hurtigst mulig. Det kan anbefales, at der bliver etableret en overjordisk råvandstation, i stedet for, at renovere den gamle bygning der er opført i Vandværksbygning Udluftningerne manglede insektnet, og var uhensigtsmæssigt indrettet, da disse udvendigt er placeret under terræn, og der derfor benyttes 1-1,5 m cementrør, der fører udluftningerne op til terrænniveau, med fri adgang for dyr, planter og overfladevand mm. Der blev konstateret jord og blade inde i vandværksbygningen under udluftningen i øst-muren. Gulvet skal holdes rent.

23 Norddjurs Kommune Side 23 På grund af manglende affugter i vandværksbygningen forekom der kondens. Rentvandsbeholder Lugen ned til rentvandsbeholderen blev ikke åbnet i forbindelse med tilsynet. Herved blev det ikke konstateret om lugen var tætsluttende, og om beholderen var fri for snegle og andre små dyr. I forbindelse med et tilsyn i 2003, blev det konstateret, at rentvandsbeholderen fremstod flot. Det forventes, at lugen vil blive gennemgået ved næste tilsyn. 7.5 Samlet vurdering og anbefaling Generel vurdering Vandværkets forsyningsevne faktor vurderes ud fra en beregning at være høj (se afsnit 2.2), og det vurderes, at vandværket er i stand til at forsyne yderligere et antal husstande. Vandværket har to boringer, en passende stor rentvandsbeholder og en passende stor forsyningsevne faktor. Derfor vurderes vandværket at have en nogenlunde høj forsyningssikkerhed. Det bør overvejes om, der skal etableres en nødforbindelse til et nabovandværk. Hvis Ramten Vandværk tager nedenstående anbefalinger til efterretning, vurderes det, at vandværket er i god stand, kan levere drikkevand af god kvalitet og forsyne yderligere et antal husstande. Boring/tørbrønd Boring Der installeres en pumpe i pumpesumpen, og ledningsgennemføringen gennem siden af tørbrønden tætnes. Boring Bygningen sikres i forhold til gulvet der fremstår i dårlig stand, og som er placeret oven på den tidligere brønd. Det kan anbefales, at forerøret forlænges op til terrænniveau, og at der etableres en overjordisk råvandstation. Vandværk Udluftninger påmonteres som minimum insektnet. Det anbefales at installere en affugter. Hvis der installeres affugter kan udluftningerne med fordel lukkes helt af. Alle vandværker bør have en beredskabsplan, som fastlægger, hvordan vandværket skal handle i det øjeblik, der sker et eller andet unormalt i vandforsyningen. Det kan f.eks. være ved større rørbrud eller nedbrud af vandværket eller være forurening af ledningsnet, rentvandsbeholdere, boringer eller på selve vandværket. Herudover bør der udarbejdes procedurer for drift og vedligehold af vandforsyningen, med det formål at minimerer/forebygger risikoen for forurening ved den daglige drift. Har vandværket rentvandsbeholdere anbefales en inspektionshyppighed på mindst hvert 5. år. Da vandværkets gældende takstblad er fra før 2007, bør der i 2011/12 udarbejdes nyt takstblad efter principperne i den kommende vandforsyningsplan. Tilsynet er udført af: Sune Mikkelsen Dato: 30. august 2010

24 Norddjurs Kommune Side 24 RAMTEN VANDVÆRK, TILSTAND OG STATUS 2010 Billeder Ramten Vandværk. Boring og rentvandsbeholder. Nedsivningsanlæg til skyllevand. Vandværk indvendigt. Ingen affugter. Udpumpningsanlæg. Trykfiltre. Kondens fra trykfiltre løber til afløb.

25 Norddjurs Kommune Side 25 Udluftningskanaler i vandværksbygning (sydmur). Udvendige side af udluftningskanal (sydmur). Her mangler dæksel og insektnet. Der er helt åbent ind til vandværket. Udluftningskanaler i vandværksbygning (østmur). På gulvet ses jord og blade der kommer ind gennem udluftningen. Gulvet skal rengøres. Udvendige side af udluftningskanal (østmur). Her mangler dæksel og insektnet. Der er helt åbent ind til vandværket. Der sidder snegle i røret. Boring Boring og bygning er placeret oven på en tidligere brønd. Bunden trænger til reparation. Bygningen fra 1966 kan med stor fordel erstattes af en overjordisk råvandstation. De lyse aftegninger på gulvet under stigen er forårsaget af kondens der drypper fra lugen. Boring Bunden er dækket af vand. Der skal installeres en pumpe i pumpesumpen.

26 Norddjurs Kommune Side 26 Bilag 1. Kurver over udvikling af sulfat i grundvand fra boring og Boring Parameterplot: Sulfat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 18, max: 40, sidst vist: 40 pr :45:00 Boring Parameterplot: Sulfat 50 mg/l Boring: , Filter: 1, Parameter: 2142 Sulfat Skala/grænseværdi: 250 mg/l min: 32, max: 41, sidst vist: 41 pr :55:00

27 Norddjurs Kommune Side 27 Bilag 2. Geologi Boring Geologi M. u. terræn Top Bund DGU-symbol Beskrivelse 0 13 b (brønd) (brønd) s (sand) (sand) l (ler) (ler) s (sand) (sand) s (sand) (sand) l (ler) (ler) k (kalk, kridt kalksten) (kalk, kridt kalksten (generelt for kalk og kridt)). Boring Geologi M. u. terræn Top Bund DGU-symbol Beskrivelse ds (glacial smeltevandssand) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) lk (danien slamkalk, skrivekridt) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) ds (glacial smeltevandssand) dg (glacial smeltevandsgrus) dg (glacial smeltevandsgrus) ml (glacial moræneler (leret till)) dg (glacial smeltevandsgrus) SAND, mest mellem, gruset, gulbrun, kalkfri, "smeltevandssand". SAND OG GRUS, mellem+groft og usorteret, gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand og grus". Note: få sten. SAND OG GRUS, mellem+groft og usorteret, gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand og grus". Note: få sten. GRUS, usorteret, sandet, gulbrun, kalkholdig, "smeltevandsgrus". GRUS, usorteret, sandet, gulbrun, kalkholdig, "smeltevandsgrus". GRUS, usorteret, hvidgrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest kalk og flint. KALK/KRIDT, blød, stærkt slammet, siltet, svagt flint-holdig, lys gulgrå. (danien slamkalk, skrivekridt). Note: opblandet med kvartssand. GRUS, usorteret, sandet, kalk-holdig, gulgrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest kalk og flint. GRUS, usorteret, svagt sandet, kalk-holdig, gulgrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest kalk og flint. SAND, mest mellem, svagt siltet, lys gulbrun, kalkholdig, "smeltevandssand". Note: få gruskorn. GRUS, mest groft, lys gulgrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest kalk og flint. GRUS, mest groft, lys gulgrå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest kalk og flint. LER, siltet, sandet, olivengrå, kalkholdig, "moræneler". Note: gruset. GRUS, mest groft, kalk-holdig, grå, kalkholdig, "smeltevandsgrus". Note: mest flint, få groft kalkgruskorn er afrundet, ingen bjergartsfragmenter.

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glatved Strandvej Vandværk Tilstandsrapport og status Glatved Strandvej Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 1. Indledning Denne tilstandsrapport er udarbejdet som en delrapport til Vandforsyningsplan for Norddjurs Kommune. Der

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tårup Vandværk Tilstandsrapport og status Tårup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvanløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Søby Vandværk Tilstandsrapport og status Søby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Allerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S

Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Undløse Vandværk I/S Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk

Tilstandsrapport og status. Anholt Vandværk. Vandværk Tilstandsrapport og status Anholt Vandværk 2010 Vandværk Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk

Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Hjembæk Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk

Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Salvig Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk

Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Regstrup Udflytter Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk

Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Mørkøv Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Arnakke Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fannerup Vandværk Tilstandsrapport og status Fannerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ålsø Vandværk Tilstandsrapport og status Ålsø Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Knabstrup Hovedgård Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fjellerup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Fjellerup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status To-Bjerg Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ring Vandværk Tilstandsrapport og status Ring Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk

Tilstandsrapport og status. TRUSTRUP-Lyngby Vandværk Tilstandsrapport og status TRUSTRUP-Lyngby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk Tilstandsrapport og status Thorsø-Voldby-Karlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning Vejlby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk

Tilstandsrapport og status. Albertinelund Camping Vandværk Tilstandsrapport og status Albertinelund Camping Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk

Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Skamstrup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej

Tilstandsrapport og status. Ørum Vandværk -Jordemodervej Tilstandsrapport og status Ørum Vandværk -Jordemodervej 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status. Skovgårde Vandværk Tilstandsrapport og status Skovgårde Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk

Tilstandsrapport og status. Marie Hjerte Engen Vandværk Tilstandsrapport og status Marie Hjerte Engen Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Veggerslev Vandværk Tilstandsrapport og status Veggerslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk

Tilstandsrapport og status. Glesborg Vandværk Tilstandsrapport og status Glesborg Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk

Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søbjerg Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk

Tilstandsrapport og status. Trustup-LYNGBY Vandværk Tilstandsrapport og status Trustup-LYNGBY Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tørslev Vandværk Tilstandsrapport og status Tørslev Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA

Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status St. Merløse Vandværk AMBA Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk

Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Børrehoved Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk

Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vipperød Vandværk Vipperødgårde Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk

Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Vestervangen Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1

VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL VANDFOR- SYNINGSPLAN 2014-2024 BILAG 1 VALLENSBÆK KOMMUNE BILAG 1 Dato 2013-11-19 Udarbejdet af STP Kontrolleret af LSC Godkendt af STP Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal

Tilstandsrapport og status. Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal Tilstandsrapport og status Grenaa & Anholt Vandforsyning - Havdal 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk

Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Færgebakkerne Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk

Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status I/S Kisserup Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk

Tilstandsrapport og status. Ørbæk Vandværk Tilstandsrapport og status Ørbæk Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk

Tilstandsrapport og status. Fausing Vandværk Tilstandsrapport og status Fausing Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk

Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Ny Hagested - Trønninge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet

Læs mere

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk

Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Gislinge Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk

Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Markeslev Strand Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk

Tilstandsrapport og status. Øster Alling Vandværk Tilstandsrapport og status Øster Alling Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stenvad Vandværk Tilstandsrapport og status Stenvad Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Nørre Jernløse Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Gammelsø Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Gammelsø Vandværk Beskrivelse og historie Gammelsø Vandværk er et privat ejet A.M.B.A. beliggende Æbelnæsvej 12a, matrikelnr. 2x Æbelnæs By, Damsholte. Vandværket er opført i 1979, men ombygget og renoveret

Læs mere

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk

Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Søndre Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk

Tilstandsrapport og status. Tøjstrupvejens Vandværk Tilstandsrapport og status Tøjstrupvejens Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk

Tilstandsrapport og status. I/S Auning Vandværk Tilstandsrapport og status I/S Auning Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk

Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse af Neble og omegns Vandværk Beskrivelse og historie Neble og omegns vandværk er et privat ejet vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tjørnemarkvej 31 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk

Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Næsby Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Sømarke Vandværk

Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse af Sømarke Vandværk Beskrivelse og historie Sømarke vandværk er et privatejet vandværk, organiseret som en forening. Vandværket er opført i 1976/1977 og er beliggende på Liselundvej 26, 4791

Læs mere

Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk

Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Orøgård Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025.

Hastrup Vandværks indvindingstilladelsen udløber den 15. november 2025. Hastrup Vandværk Beskrivelse og historie Hastrup Vandværk er et privat ejet I/S, og beliggende på Skovgårdsvej 3A, 4720 Præstø. Vandværket er opført i 1964. Vandværket har i 1995 fået indvindingstilladelse

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 58 forbrugere med rent vand. Tambohus Vandværk Indvindingstilladelse Tambohus Vandværk ligger Tambogade 23, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 8.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale handleplaner.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Beskrivelse af Sandvig Vandværk

Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse af Sandvig Vandværk Beskrivelse og historie Sandvig vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende Tangvej 8, 4735 Mern på matrikel nr. 24g Sandvig By, Mern.

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 30-09-2010 Bognæsgården Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V03-0171 Navn: Bognæsgården Adresse: Bognæsvej 33, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Skovrider Anders H. Petersen Dato for besigtigelse: 30-09-2010 Indvinding

Læs mere

Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning

Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Bybjerg-Orø Vandforsyning Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Beskrivelse af Staureby Vandværk

Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse af Staureby Vandværk Beskrivelse og historie Staureby vandværk er et privat vandværk organiseret som et a.m.b.a og beliggende Staureby Strandvej 24B, 4720 Præstø på matrikel nr. 6b Staureby

Læs mere

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport

Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Vandforsyningsplan 2007 2016 Registreringsrapport Hørsholm Kommune Vandforsyningsplan 2007-2016 Registreringsrapport Udgiver: Hørsholm Kommune Redaktion: Forslag afsluttet maj 2007 Tekst og layout: Rambøll

Læs mere

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse

Bårse Vandværk. Beskrivelse og historie. Grundvandsbeskyttelse Bårse Vandværk Beskrivelse og historie Bårse Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Næstvedvej 45A, Bårse, 4720 Præstø, matrikel nr. 24g Bårse By, Bårse. Vandværket er opført i 1941. Vandværket

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk

Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse af Lendemarke Vandværk Beskrivelse og historie Lendemarke vandværk er et privat vandværk og organiseret som et andelsselskab. Vandværket ligger på adressen Grønsundvej 32 4780 Stege, matrikelnr.

Læs mere

Gennemgang og vurdering

Gennemgang og vurdering Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: Kontaktperson: 439.V81.00.0111.00 Rynkebyvej 243, 5350 Rynkeby Vandværkspasser Ib Hansen Dato for besigtigelse: 28. november 2011 og 19. september 2013

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Udby Vandværk

Tilstandsrapport og status. Udby Vandværk Tilstandsrapport og status Udby Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status Kvarmløse-Tølløse Vandværk

Tilstandsrapport og status Kvarmløse-Tølløse Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Kvarmløse-Tølløse Vandværk Juni 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT

7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.1 OVERSIGTSKORT 7. Vinding Vandværk Side 7.2 BYGNINGSFOTO PRINCIPSKITSE 7. Vinding Vandværk Side 7.3 INSTALLATIONSFOTOS Filter Rentvandpumper 7. Vinding Vandværk Side 7.4 REGISTRERINGSSKEMA

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege

Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Ansøgers navn og adresse: Marienborg Gods Marienborg Allé 3 A 4780 Stege Afsender: Vordingborg Kommune Teknik og Miljø Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg 55363636 Dato: Sag nr. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev

Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn. Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer og vandværkstilsyn Kontrolprogrammer Vandforsyningsplan Vandværkstilsyn generelt Hvad gennemgås ved et vandværkstilsyn Tilsynsbrev Kontrolprogrammer Styret af indvundet mængde grundvand.

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere