UDKAST TIL BETÆNKNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Konstitutionelle Anliggender /2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Ordførere: Roberto Gualtieri og Rafał Trzaskowski PR\ doc PE v02-00 Forenet i mangfoldighed

2 PR_INI INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...3 BILAG TIL FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING...5 BEGRUNDELSE...8 BILAG I...11 BILAG II...15 PE v /20 PR\ doc

3 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Europa-Parlamentet, der henviser til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, der henviser til protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der henviser til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union, der henviser til forretningsordenens artikel 41, 48 og 74f, der henviser til sin beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets sammensætning 1, der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0000/2013), A. der henviser til, at bestemmelserne i artikel 2, stk. 1-2, i protokol nr. 36 udløber ved udgangen af valgperioden ; B. der henviser til, at Republikken Kroatien forventes at tiltræde Unionen før valget til Europa-Parlamentet i foråret 2014, og at bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, vil udløbe ved udgangen af valgperioden ; C. der påpeger, at de demografiske ændringer, som har fundet sted siden valget til Europa- Parlamentet, bør tages i betragtning; 1. forelægger på grundlag af sin initiativret i henhold til artikel 14, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, Det Europæiske Råd vedføjede forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om fastlæggelse af Europa-Parlamentets sammensætning i valgperioden ; 2. understreger den presserende nødvendighed af at vedtage denne afgørelse, som kræver Parlamentets godkendelse, så snart traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union træder i kraft, således at medlemsstaterne i god tid kan træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa-Parlamentet for perioden ; 3. forpligter sig til, i tilstrækkelig god tid før valgperioden , at forelægge et nyt forslag til Det Europæiske Råds afgørelse med henblik på at fastlægge et system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, at foretage enhver 1 EUT C 227 E af , s. 132 (betænkning af Lamassoure og Severin). PR\ doc 3/20 PE v02-00

4 nødvendig omfordeling af pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1 i afgørelsen, idet der tages hensyn til en eventuel forøgelse af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkning, uden at udelukke muligheden for at reservere et antal pladser til medlemmer valgt på transnationale lister; 4. pålægger sin formand at sende denne beslutning og det medfølgende forslag til Det Europæiske Råds afgørelse sammen med ovennævnte betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Dette Europæiske Råd, Republikken Kroatiens regering og parlament og, til orientering, til Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter. PE v /20 PR\ doc

5 BILAG TIL FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING Forslag til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning DET EUROPÆISKE RÅD HAR - under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, stk. 2, og under henvisning til artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, under henvisning til Europa-Parlamentets initiativ, under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse, og ud fra følgende betragtninger: (1) Bestemmelserne i artikel 2, stk. 1-2, i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser udløber ved udgangen af valgperioden (2) Bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, i akten om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab udløber ved udgangen af valgperioden (3) Det er nødvendigt at opfylde kravene i artikel 2, stk. 3, i protokol nr. 36 og dermed at vedtage den afgørelse, der er omhandlet i artikel 14, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, hurtigst muligt, således at medlemsstaterne får god tid til at træffe de nødvendige nationale foranstaltninger til tilrettelæggelse af valget til Europa- Parlamentet for perioden (4) Afgørelsen skal respektere de kriterier, der er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, nemlig at antallet af repræsentanter for unionsborgerne ikke må overstige syv hundrede og halvtreds plus formanden, at borgerne skal repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver medlemsstat, og at ingen medlemsstat kan tildeles mere end 96 pladser. VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Ved anvendelsen af det princip om degressiv proportionalitet, som er fastlagt i artikel 14, stk. 2, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union skal følgende principper efterleves i størst muligt omfang: PR\ doc 5/20 PE v02-00

6 de i traktaten fastsatte minimums- og maksimumstal skal udnyttes fuldt ud for at sikre, at fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet i størst mulig grad afspejler størrelsen af medlemsstaternes respektive befolkninger jo større en medlemsstats befolkning er, jo større krav har den på et stort antal pladser jo større en medlemsstats befolkning er, jo flere indbyggere skal hvert enkelt af dens medlemmer af Europa-Parlamentet repræsentere. Artikel 2 Kommissionen (Eurostat) beregner størrelsen af medlemsstaternes befolkning på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne og i henhold til en metode fastlagt i en forordning, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtager. Artikel 3 I overensstemmelse med artikel 1 fastsættes antallet af repræsentanter i Europa-Parlamentet, der vælges i hver enkelt medlemsstat, med virkning fra begyndelsen af valgperioden til: Belgien 21 Bulgarien 17 Den Tjekkiske Republik 21 Danmark 13 Tyskland 96 Estland 6 Irland 11 Grækenland 21 Spanien 54 Frankrig 74 Kroatien 11 Italien 73 Cypern 6 Letland 8 Litauen 11 Luxembourg 6 Ungarn 21 Malta 6 Nederlandene 26 Østrig 19 Polen 51 Portugal 21 Rumænien 32 Slovenien 8 Slovakiet 13 Finland 13 PE v /20 PR\ doc

7 Sverige 19 Det Forenede Kongerige 73 Artikel 4 Denne afgørelse skal revideres i tilstrækkelig god tid inden begyndelsen af valgperioden med henblik på at fastlægge et system, som vil gøre det muligt fremover, forud for hvert valg til Europa-Parlamentet, at foretage enhver nødvendig omfordeling af pladserne mellem medlemsstaterne efter en objektiv metode baseret på princippet om degressiv proportionalitet som beskrevet i artikel 1, idet der tages hensyn til en eventuel forøgelse af deres antal og til behørigt dokumenterede demografiske ændringer i deres befolkning. Artikel 5 Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i På Det Europæiske Råds vegne Formand. PR\ doc 7/20 PE v02-00

8 BEGRUNDELSE I Parlamentets næste valgperiode, der begynder i 2014, vil den nuværende undtagelse fra artikel 14, stk. 2, i traktaten om den Europæiske Union (TEU), ikke længere være gældende, og Europa-Parlamentet vil bestå af 751 medlemmer (750 plus formanden). Det nuværende antal medlemmer i Europa-Parlamentet (EP) er 754, hvoraf 736 er valgt i henhold til Nicetraktaten, som var gældende ved valget i 2009, mens 18 er udnævnt i henhold til Lissabontraktaten via en ændring af artikel 2 i protokollen (nr. 36) om overgangsbestemmelser, der også indførte en midlertidig undtagelse fra artikel 14, stk. 2, i TEU ved at lade Tyskland beholde de 99 pladser, det var tildelt i Nicetraktaten, frem til 2014 (selv om ingen medlemsstat i henhold til Lissabontraktaten kan tildeles mere end 96 pladser). Når Kroatiens tiltrædelsestraktat træder i kraft, vil antallet af pladser midlertidigt blive forhøjet til 766 ved at tildele 12 til Kroatien (som for tiden har 12 observatører), jf. artikel 19, stk. 1, i tiltrædelsesakten, som også indeholder en ændring af artikel 2 i protokollen (nr. 36). Som følge heraf vil et medlemstal på 751 i overensstemmelse med traktatens bestemmelser indebære, at antallet af pladser skal nedskæres med 15. Tre af disse pladser vil nødvendigvis skulle tages fra Tysklands kvote for at få denne ned på det traktatfæstede maksimum på 96 pladser. De resterende 12 pladser skal findes ved at tage en eller flere pladser fra op til 12 af de 24 medlemsstater (inklusive Kroatien), hvis medlemstal overstiger minimummet på 6 (følgende medlemsstater har for tiden 6 medlemmer: Malta, Luxembourg, Cypern og Estland). Afgørelsen om fastsættelse af det nye EP's sammensætning kunne også omfatte omfordeling af pladser på et lidt bredere plan for at tage højde for eventuelle ændringer i medlemsstaternes befolkning og/eller for at forbedre fortolkningen og anvendelsen af traktatens princip om degressiv proportionalitet. Ifølge artikel 14, stk. 2, i TEU skal et nye Parlaments sammensætning fastlægges ved en afgørelse vedtaget af Det Europæiske Råd med enstemmighed på Europa-Parlamentets initiativ og med dettes godkendelse. Det er følgelig EP's opgave at forelægge et forslag for Det Europæiske Råd. Ordførernes forslag bygger på følgende betragtninger: Det fastslås i artikel 14, stk. 2, i TEU, at borgernes repræsentation i EP skal være degressivt proportional. Ifølge Lamassoure-Severin-betænkningen skal der ved degressiv proportionalitet forstås følgende: 1) de i traktaten fastsatte minimums- og maksimumstal "skal udnyttes fuldt ud for at sikre, at fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet afviger mindst muligt fra fordelingen af indbyggere mellem medlemsstaterne", 2) "jo større en medlemsstats befolkning er, jo større ret har den til et stort antal pladser", og 3)" jo større en medlemsstats befolkning er, jo flere indbyggere skal hvert af dens medlemmer af Europa-Parlamentet repræsentere". Denne definition er udtryk for et generelt princip og ikke et matematisk kriterium. For det første kan den ikke efterleves fuldt ud for så vidt angår dens regel nr. 2 (som, hvis man tog den bogstaveligt, ville forhindre, at to medlemsstater med forskellige befolkningstal kunne få samme antal pladser). For det andet kan den implementeres på forskellige måder og dermed give forskellige resultater. Under alle omstændigheder respekterer den nuværende fordeling af pladser ikke regel nr. 3 for flere medlemsstaters vedkommende, som det fremgår af tabel 1 i bilag I. Vores vigtigste kriterium skal derfor være PE v /20 PR\ doc

9 at overholde princippet om degressiv proportionalitet i størst mulig grad. Men hvilken af de forskellige metoder hertil skal vælges? Man har ved tidligere omfordelinger af pladser strakt princippet om degressivitet til det yderste og øget ratioen mellem befolkning og pladser betydeligt for store medlemsstaters vedkommende set i forhold til mellemstore stater (se bilag II), og det kan derfor blive nødvendigt at rette op på de ubalancer, denne tendens har skabt. Desuden står den første regel i Lamassoure-Severin-betænkningen (fuld udnyttelse af traktatens minimums- og maksimumstal) i vejen for en yderligere nedskæring af Tysklands pladser til mindre end loftet på 96, hvilket også ville være politisk kontraproduktivt for Europa-Parlamentet som helhed set i lyset af den tyske forfatningsdomstols velkendte kritiske holdning til princippet om degressiv proportionalitet. Dette udelukker automatisk muligheden for at nedskære antallet af pladser for de store medlemsstater og vil tværtimod logisk set indebære, at i hvert fald nogle af dem får tildelt flere pladser. Under det sidste konvent foreslog Europa-Parlamentet den såkaldte "fix-prop"-metode, som for nyligt er blevet videreudviklet under betegnelsen Cambridge-kompromiset og går ud på følgende: først tildeles alle medlemsstater seks pladser, og dernæst fordeles de resterende pladser forholdsmæssigt mellem dem (se bilag I, tabel 4). Fix-prop-metoden er den mest "proportionale" metode, som samtidig respekterer princippet om degressiv proportionalitet, og den vil i høj grad dæmpe kritikken fra den tyske forfatningsdomstol (navnlig hvis den kombineres med en traktatrevision, der afskaffer loftet på 96 pladser). En indførelse heraf ville imidlertid også medføre en traumatisk omfordeling af pladser med store tab for mellemstore og små medlemsstater og enorme gevinster for de store stater. Desuden ville den, uden en afskaffelse af loftet på 96 pladser, indebære diskrimination af Tyskland blandt de store medlemsstater og en voldsom forøgelse af forskellen mellem Frankrig og Tyskland for så vidt angår ratioen mellem befolkning og pladser. Blandt de forskellige matematiske formler, som kan benyttes til at implementere princippet om degressiv proportionalitet 1, er den "parabolske" metode en af de mest degressive (se bilag I, tabel 3). Denne model kunne fungere som vejledende kriterium på lang sigt uden en traktatændring, men den indebærer også en så omfattende omfordeling af pladser, at det vil være politisk uholdbart at indføre den på én gang. Ordførerne foreslår derfor en pragmatisk løsning baseret på et andet kriterium, hvor man minimerer medlemsstaternes tab af pladser og samtidig i størst muligt omfang respekterer den degressive proportionalitet ud fra devisen "ingen vinder, og ingen taber mere end én" (se bilag I, tabel 1). Denne pragmatiske løsning skal gennemføres i to trin. Det første trin (se bilag I, tabel 2) består i en omfordeling, som er i fuld overensstemmelse med de tre regler for degressiv proportionalitet, samtidig med at den indebærer den mindst mulige ændring af den nuværende pladsfordeling. Den medfører, at 13 medlemsstater mister pladser, hvoraf to (Ungarn og Litauen) mister 3, seks (Rumænien, Grækenland, Belgien, Portugal, Den Tjekkiske Republik og Letland) mister 2, og fem (Sverige, Bulgarien, Irland, Kroatien og Slovenien) mister 1. Derimod får Frankrig 4 ekstra pladser, Det Forenede Kongerige og Spanien får 3 og Italien 1. Det andet trin består i en politisk modregning af antallet af vundne pladser (11) med antallet af tabte pladser, der overstiger én (10). Den overskydende vundne 1 En nærmere analyse og beskrivelse af de forskellige matematiske formler kan findes i særudgaven af Mathematic social sciences, 63 (2012), s , se navnlig tabel 2 på s PR\ doc 9/20 PE v02-00

10 plads gives til Slovenien (der beholder sine 8 pladser) som det mindste af de lande, der mistede pladser i trin 1. Resultatet er den ovennævnte "minimering af tab", hvor kun tolv medlemsstater hver mister 1, mens ingen får ekstra pladser. Naturligvis er et sådant "afkald på gevinst" ikke helt i overensstemmelse med regel nr. 3 for degressiv proportionalitet, men har en klar politisk logik. Desuden er denne løsning i langt bedre overensstemmelse med den degressive proportionalitet end nogen anden model baseret på devisen "ingen vinder, og ingen taber mere end én" (f.eks. en metode med at tage 1 plads fra hver af de 12 "vindere" fra den seneste omfordeling). Det er ordførernes opfattelse, at den foreslåede løsning under de nuværende omstændigheder og i lyset af den gældende beslutningsprocedure på dette område er den, som vil have de bedste chancer for at opnå flertal i Parlamentet og enstemmighed i Rådet, samtidig med den degressive proportionalitet respekteres mest muligt. Et nyt forsøg på at nå frem til en mere permanent ordning baseret på objektive kriterier, som kan accepteres af alle interessehavere, kan gøres gennem et nyt initiativ fra Parlamentet i god tid inden det følgende valg i Sideløbende hermed kunne man indføre en mere hensigtsmæssig metode til beregning af vælgerskaren i de enkelte medlemsstater via en specifik forordning vedtaget gennem den almindelige lovgivningsprocedure. Bilag: I. Tabeller, der beskriver virkningerne af de forskellige beregningsmetoder II. Historisk baggrund PE v /20 PR\ doc

11 BILAG I TABEL 1: PRAGMATISK LØSNING Medlemsstater Befolknin g* Pladser (nuværen de fordeling) Ratio bef./plad ser Pladser (ny fordeling) Differenc e Ratio bef./pladser (ny fordeling) Tyskland minus Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Spanien Polen Rumænien minus Nederlandene Grækenland minus Belgien minus Portugal minus Den Tjekkiske Republik minus Ungarn minus Sverige minus Østrig Bulgarien minus Danmark Slovakiet Finland Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien Letland minus Estland Cypern Luxembourg Malta I ALT * pr. 1. januar 2012 PR\ doc 11/20 PE v02-00

12 TABEL 2: PRAGMATISK LØSNING - de to trin Medlemsstater Befolkning* Pladser (trin 1) Difference Ratio bef./pladser (trin 1) Pladser (trin 2) Difference Ratio bef./pladser (trin 2) Tyskland minus minus Frankrig plus Det Forenede Kongerige plus Italien plus Spanien plus Polen Rumænien minus minus Nederlandene Grækenland minus minus Belgien minus minus Portugal minus minus Den Tjekkiske Republik minus minus Ungarn minus minus Sverige minus minus Østrig Bulgarien minus minus Danmark Slovakiet Finland Irland minus minus Kroatien minus minus Litauen minus minus Slovenien minus Letland minus minus Estland Cypern Luxembourg Malta I ALT * pr. 1. januar 2012 PE v /20 PR\ doc

13 TABEL 3: PARABOLSK FORMEL Medlemsstater Befolkning * Pladser Difference Ratio bef./pladser Tyskland minus Frankrig plus Det Forenede Kongerige plus Italien plus Spanien plus Polen Rumænien minus Nederlandene Grækenland minus Belgien minus Portugal minus Den Tjekkiske Republik minus Ungarn minus Sverige minus Østrig minus Bulgarien minus Danmark Slovakiet minus Finland minus Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien Letland minus Estland plus Cypern plus Luxembourg Malta I ALT 751 * pr. 1. januar 2012 PR\ doc 13/20 PE v02-00

14 TABEL 4: FIX-PROP - CAMBRIDGE-KOMPROMISET Medlemsstater Befolkning* Pladser Difference Ratio bef./pladser Tyskland minus Frankrig plus Det Forenede Kongerige plus Italien plus Spanien plus Polen Rumænien minus Nederlandene minus Grækenland minus Belgien minus Portugal minus Den Tjekkiske Republik minus Ungarn minus Sverige minus Østrig minus Bulgarien minus Danmark minus Slovakiet minus Finland minus Irland minus Kroatien minus Litauen minus Slovenien minus Letland Estland plus Cypern Luxembourg Malta I ALT 751 * baseret på befolkningstal fra PE v /20 PR\ doc

15 BILAG II TABEL 1: 1979 Medlemsstater Befolkning Pladser Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Nederlandene Belgien Danmark Irland Luxembourg I ALT 410 PR\ doc 15/20 PE v02-00

16 TABEL 2: 1986 Medlemsstater Befolkning Pladser Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Spanien Nederlandene Portugal Grækenland Belgien Danmark Irland Luxembourg I ALT 518 PE v /20 PR\ doc

17 TABEL 3: 1995 Medlemsstater Befolkning Pladser Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Spanien Nederlandene Grækenland Belgien Portugal Sverige Østrig Danmark Finland Irland Luxembourg I ALT 626 PR\ doc 17/20 PE v02-00

18 TABEL 4: 2004 Medlemsstater Befolkning Pladser Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Spanien Polen Nederlandene Grækenland Belgien Portugal Den Tjekkiske Republik Ungarn Sverige Østrig Danmark Slovakiet Finland Irland Litauen Letland Slovenien Estland Cypern Luxembourg Malta I ALT 732 PE v /20 PR\ doc

19 TABEL 5: 2009 Medlemsstater Befolkning Pladser Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig Det Forenede Kongerige Italien Spanien Polen Rumænien Nederlandene Grækenland Belgien Portugal Den Tjekkiske Republik Ungarn Sverige Østrig Bulgarien Danmark Slovakiet Finland Irland Litauen Letland Slovenien Estland Cypern Luxembourg Malta I ALT 736 PR\ doc 19/20 PE v02-00

20 TABEL 6: EKSTRA MEP'ER Medlemsstater Befolkning Pladser Difference Ratio bef./pladser Tyskland Frankrig plus Det Forenede Kongerige plus Italien plus Spanien plus Polen plus Rumænien Nederlandene Grækenland plus Belgien Portugal Den Tjekkiske Republik Ungarn Sverige plus Østrig plus Bulgarien plus Danmark Slovakiet Finland Irland Litauen Letland plus Slovenien plus Estland Cypern Luxembourg Malta plus I ALT 754 PE v /20 PR\ doc

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2017/2054(INL) 7.9.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning (2017/2054(INL)) Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG A - L

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG A - L EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2009/2134(INI) 5.4.2011 KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG A - L Udkast til betænkning (PE440.210v03-00) Forslag om ændring af akt om almindelige

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 16.10.2007 ARBEJDSDOKUMENT om ændring af forretningsordenens artikel 29 - Dannelse af politiske grupper Udvalget om Konstitutionelle

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

15410/17 SDM/cg DGC 1A

15410/17 SDM/cg DGC 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. maj 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0319 (NLE) 15410/17 COLAC 144 WTO 329 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Tredje tillægsprotokol

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1

SLUTAKT. AF/EEE/XPA/da 1 SLUTAKT AF/EEE/XPA/da 1 De befuldmægtigede for DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, i det følgende benævnt "Fællesskabet", og for: KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget

Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 178 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 178 fra Finansudvalget Tabel 1 og 2 nedenfor viser den faktiske (effektive) gennemsnitlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0810(CNS) 4.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om tilpasning af direktiv 77/388/EØF på baggrund af Den

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

A8-0249/139

A8-0249/139 21.10.2015 A8-0249/139 139 Jens Rohde and others Artikel 4 stk. 1 1. Medlemsstaterne begrænser som minimum deres årlige menneskeskabte emissioner af svovldioxid (SO2), nitrogenoxider (NOx), andre flygtige

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR STATISTIK 15/09/2008 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET 2009 Eurobarometer, Standard (EB 69) Foråret 2008 Første bruttoresultater: Europæisk gennemsnit og overordnede

Læs mere

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12

KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER. Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) CIG 1/12 Vedr.: Protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. marts 2017 (OR. en) 6976/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: AGRI 119 AGRIFIN 26 AGRIORG 28 DELACT 43 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0467 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2013 COM(2013) 467 final 2013/0219 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 23.10.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0265 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 23. oktober 2018 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 32 endelig 2004/0009 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater,

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER

RETSGRUNDLAG FÆLLES REGLER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0249/128. Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0249/128. Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen 21.10.2015 A8-0249/128 Ændringsforslag 128 Bas Eickhout for Verts/ALE-Grupp Betænkning Julie Girling Emissioner af visse luftforurde stoffer COM(2013)0920 C7-0004/2014 2013/0443(COD) A8-0249/2015 Forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget

Notat. Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt. Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 177 Offentligt Notat Tabeller til besvarelse af spørgsmål 177 fra Finansudvalget Tabel 1-4 nedenfor viser den lovbestemte pensionsalder i alle

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.8.2010 KOM(2010) 421 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 453/2008

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender,

Læs mere

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag

A8-0153/2 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG* Til Kommissionens forslag 18.10.2018 A8-0153/2 Ændringsforslag 2 Roberto Gualtieri for Økonomi- og Valutaudvalget Betænkning Pervenche Berès, Othmar Karas Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 C8-0420/2017

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.2.2019 C(2019) 1210 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 25.2.2019 om foranstaltninger med henblik på registrering af oplysninger i ind- og udrejsesystemet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om International Handel 2018/0384(NLE) 3.1.2019 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af de relevante aftaler i henhold til artikel

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag

Forslag til afgørelse (COM(2018)0744 C8-0482/ /0385(COD)) EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag 8.2.2019 A8-0014/ 001-008 ÆNDRINGSFORSLAG 001-008 af Udvalget om Industri, Forskning og Energi Betænkning Miroslav Poche A8-0014/2019 Tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0116 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 03.04.2000 KOM(2000) 116 endelig Forslag til RÅDETS OG KOMMISSIONENS AFGØRELSE om indgåelse af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.7.2017 COM(2017) 369 final 2017/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Rumænien til i Den Europæiske Unions interesse at acceptere Panamas,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14

PUBLIC /14 SHO/cg DGE1 LIMITE DA. Rådetfor DenEuropæiskeUnion. Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 ConseilUE Rådetfor DenEuropæiskeUnion PUBLIC Bruxeles,den11.november2014 (OR.en) 10941/14 Interinstitutionelsag: 2014/0151(NLE) LIMITE CLIMA70 ENV618 ENER317 ONU85 ISL32 LOVGIVNINGSMÆSSIGERETSAKTEROGANDREINSTRUMENTER

Læs mere

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere