SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag den 21. august Ga. 40 medlemmer var mødt. Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen og takkede medlemmerne for deres fremmøde og den interesse, de viste museets arbejde- Derefter valgtes direktør H. Westergaard, København, til dirigent. Formanden aflagde følgende beretning: Selskabets formål er som bekendt at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg især ved indkøb af museumsgenstande. Det er et betydningsfuldt formål, men det kan ikke give anledning til lange beretninger fra formandens side. Jeg er endda i den situation, at hovedparten af det, som er indeholdt på regnskabet for 1962 under posten gaver til museet, allerede blev nævnt på sidste generalforsamling, idet disse gaver var drøftet og vedtaget af bestyrelsen i foråret 1961, men da de hører ind under det virksomhedsår, som vi her beskæftiger os med, må jegtillade mig en gentagelse. Den første gave, som jeg skal nævne, er det indkøbte engelske atlas over de skandinaviske farvande, som udsendtes af admiral John Norris og udgaves i London 1723, indeholdende 20 kobberstukne søkort og adskillige detailkort. Dette bygger på hollandske forgængere, men desuden på en række opmålinger, som John Norris har ladet udføre under togter i de danske farvande. Den anden gave jeg skal omtale blev også nævnt på sidste generalforsamling, nemlig en model af en fiske jagt, konstrueret i 1778 af flådens fabrikmester Henrik Gerner og ejet af Den islandske Handel 11 Årbog 1963

2 102 og Fiskefangst", der anvendte den til fiskeri i Nordatlanten. Modellen er udført af ingeniør Tage Blum, Polyteknisk Læreanstalt. En tredie værdifuld gave er et maleri fra 1600-tallet forestillende nogle hollandske skibe. Maleriet er usigneret, men der er grund til at antage, at det skyldes den hollandske maler Hendrick Comelisz Vroom, der har gjort sit navn kendt som marinemaler og som fremstiller af en række søtræfninger i 1600-tallet. Selvom motivet ikke er dansk, har det været af megen værdi for museet at erhverve billedet, idet museets samling af marinebilleder fra 1600-tallet kun er lidet omfattende. Ud over de nævnte gaver er forskellige andre ting bragt i forslag, men da disse forslag ikke er færdigbehandlet af bestyrelsen, skal jeg ikke nævne dem i dag. Museet har ved studier i Rigsarkivet fundet frem til en større samling konstruktionstegninger af skibstyper fra sidste halvdel af 1700-tallet, repræsenterende ostindiefarere, kinafarere, vestindiefarere, navngivne skibe som har tilhørt de bekendte privilegerede handelskompagnier, og jeg ved, at det er et stærkt ønske fra museets side at få udført en passende repræsentation af disse typer fra den danske handels storhedstid i 1700-tallet. En meget betydelig gave til museet er museets årbog. Den fremtræder jo som en ydelse til selskabets medlemmer, men det er klart, at den er af stor betydning for museet, idet den er museets ansigt udadtil, og den benyttes som bytteobjekt over for et større tal af såvel indenlandske som udenlandske bytteforbindelser og skaffer derved disse fremmede institutioners publikationer gratis til museets bibliotek. Såvel selskabets bestyrelse som museets embedsmænd, der redigerer årbogen, lægger stor vægt på at fremskaffe en årbog, som både er interessant og er et smukt stykke typografi. De vil sikkert have lagt mærke til, at vi det sidste par år har tilstræbt at give årbogen afvekslende udseende med et vekslende farvetrykt omslag. Vi har en lang række udtalelser for, at man synes godt om denne ændring. En anden fornyelse, jeg bør nævne, er, at der efter hver af årbogens afhandlinger er givet resumeer på fremmede sprog, i almindelighed engelsk. Dette værdsættes af museets udenlandske bytteforbindelser og

3 163 andre udenlandske læsere og er sikkert egnet til at forøge bogens værdi som faglig publikation. Vedrørende årbogen skal jeg tillige nævne, at da årbogen i 1961 var den tyvende i rækken, indeholder den et register til samtlige 20 årgange, omfattende såvel et sag- og navneregister som et forfatterregister, det sidstnævnte ordnet i grupper efter emne. Jeg benytter påny lejligheden til at takke annoncørerne i årbogen, der i så høj grad med deres bidrag er med til at forbedre årbogens økonomi, ligesom jeg takker pressen for dens velvilje både over for årbogen og ved dens omtale af museets og selskabets arbejde i almindelighed. Sluttelig skal jeg omtale medlemstallet. Vi har idag 136 livsvarige medlemmer, hvilket er en lille stigning. Årsmedlemmernes tal er Det er 24 mindre end ved generalforsamlingen i Som bekendt forhøjede vi årskontingentet i fjor fra 10 til 15 kr. Medlemstallet er lidt svingende i årets løb, og selv om der altså i dette øjeblik kan noteres en samlet nedgang på 17, er dette tal på et tilfældigt tidspunkt så lavt, at jeg med glæde konstaterer, at den betydelige kontingentforhøjelse ingen rolle har spillet. Jeg benytter derfor lejligheden til at takke for medlemmernes trofasthed, og vil påny henstille til dem, at de, hvis de synes, de har glæde af selskabet og dets årbog, giver en håndsrækning for at skaffe flere medlemmer, således at vi ved forøget tilgang af medlemmer bedre end før kan opfylde vort hovedformål at støtte museet og bidrage til at øge dets samlingers værdi. Formandens beretning toges enstemmigt til efterretning. Kassereren fremlagde derefter det reviderede regnskab. Driftsregnskabet balancerede med en sum af kr ,07. Udgivelsesud Af terne til årbogen var kr ,65, men da der var opnået væsentlige indtægter ved salg af årbogen, annoncer og tilskud samt refunderet papirafgift blev nettobeløbet dog kun kr 9.331,63. De gaver tii museet i form af museumsgenstande, som formanden havde omtalt, beløb sig til kr ,00. Medlemsindtægten beløb sig efter kontingentforhøjelsen til kr ,00, heraf kr ,00 i livsvarigt kontingent, og- driftsregnskabet sluttede med et overskud på kr. 664,11. Selskabets obli-

4 164 gationsbeholdning andrager nu kr ,00 (nominelt kr ,00), kassebeholdningen kr ,79, hvortil kommer diverse tilgodehavender, d. v. s. kontingenter der ikke var indkomne inden regnskabsårets udgang, kr ,02. Revisionspåtegningen oplæstes. Efter anbefalende udtalelser af generalkonsul Victor B. Strand gaves decharge uden afstemning. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, formanden, direktør Kauffmann og borgmester Schytz, genvalgtes. De to revisorer, statsaut. revisor Eigil Bruhn og statsaut. revisor A. Engell-Nielsen genvalgtes ligeledes begge. Generalkonsul Strand takkede under punkt eventuelt formanden såvel som museets embedsmænd for årets arbejde. Civilingeniør Jørgen V. Rambøll forespurgte om muligheden for elektrisk belysning af museets lokaler. Klem svarede, at spørgsmålet havde været ventileret, og at det sikkert ville være muligt at få indlagt belysning i lokalerne, efter at kirken på Frederiksborg slot havde fået indlagt elektrisk lys, og der desuden af myndighederne var godkendt en plan for elektrisk belysning af en del af Frederiksborgmuseets lokaler. Bekostningerne ved indlægning af lys i søfartsmuseet var løseligt anslået til en sum af ca. kr ,00, og spørgsmålet var derfor indtil videre lagt til side. Nogle af medlemmerne fandt, at det hidtidige mødested, Kongens Kammer, var festligere af mødes i, medens andre syntes, at Gyldenstiernes Kammer ved sit smukke udstyr og de levende lys var af en egen stemning. Klem oplyste, at Gyldenstiernes Kammer var nyindrettet af slotsforvaltningen med Kronborgudvalgets tilslutning til brug som foredragssal, og da Kongens Kammer var et led i forevisningen af slottet, havde man ikke ment at ville genere forevisningen ved at fastholde ønsket om at anvende dette lokale. Da ingen flere ønskede ordet, afsluttedes generalforsamlingen kl. 16,40; medlemmerne beså derefter de i lokalet udstillede gaver, hvorefter selskabet foretog rundgang i museet under ledelse af inspektør Henningsen. Selskabets medlemstal andrager pr. 15. august livsvarige og 1125 arsbetalende, ialt 1262 medlemmer.

5 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1962 UDGIFTER Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,99 A salg af årbøger og særtryk 1.856,03 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift 230, , ,41 Gaver til Handels- og Søfartmuseet på Kronborg 4.094,51 Kontorhold m. v.: Porto, fragt m. v 2.002,87 Kontorhold 1.497,50 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 623, ,43 Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes ,00 Overskud overført til kapitalkonto 4.671,27 Kr ,62 INDTÆGTER Kontingent fra arsbetalende medl ,00 Kontingent og bidrag fra 7 livsv. medl , ,00 Renter af bank, postgiro og obligationer 4.804,62 Kr ,62

6 i66 STATUS PR. i. JANUAR 1963 Likvide midler: Aktiver Kassebeholdning 875,34 Landmandsbanken, Helsingør, kontokurant ,90 Postgiro , ,63 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 75% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. å 75 I / AO Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 73% 7-375* 00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 73% ,50 Kr fo Østifternes Hypotekforening 6. afd. å 72% ,00 Kr /o Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 73A , ,00 Kr ,63

7 167 Pas siver Handels- og Søfartsmuseet på Ki onborg Reservefond : Saldo i. januar 1962 Henlagt iflg. driftsregnskab , ,00 600, ,12 Kapitalkonto : Saldo 1. januar 1962 Overskud iflg. driftsregnskab Kursregulering af obligationer 79A35A ,27 965, A5 1 Kr ,63 JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM SIGURD SCHYTZ P. E. B. SINDING J. WORM Foranstående regnskab er i overenstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 16. april 1963 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

8 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet 1 Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og Interessant Illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, pr. stk. kr. 5.-, kr. 7.50). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingent er: Arsmedlemmer kr årligt for personer, kr for Institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

9 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM } R 1., formand. Overretssagfører V. FALBE-HÅNSEN,, R. } DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør, civiling. JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM,, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Åhlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Heil. Andersen, H. H., skibsreder, dir., Kbh. Åndersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Bøje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Gahnbley, John, gross., Kbh. Chennells, F. B., rektor, Christchurch, N. Zealand. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Funder, J. Reedtz, skibsinsp., Gent. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul,, H.D., civiløkonom, Landskrona. MEDLEMMER Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fra skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Ghr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch-Larsen, J.. prokurist, civ.ing. Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Hemmingsen, Erik, prof., Syracuse, N.Y., U.S.A. Henningsen, Bent, stud. techn., Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Montevideo. Henningsen, Henning, mus.insp., dr. phil., Hgør. Henriques, H., vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. Jacobsen, Svend F., dir., Kbh. Jensen, Henry L. W., gross., Kbh. Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C, skibsreder, Gent. Jensen, P. J., godseksp., Kbh. Jeppesen, H. Hjernø, revisor, cand. mere, Kbh. _ Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K., dir., Odense. Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Klem, Helen Lise, cand. pharm., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru,. Hgør.

10 170 Klem, Knud, mus.dir., Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Marianne, kontorelev, Hgør. Knudtzon, Th., HRS., Gent. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lindberg, William, autoforhdl., Esbjerg. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M. É., overlærer, Hgør. Luiting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chef red., Charl. Lyman, John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir., civiling., Virum. Marx-Nielsen, C. C., dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge. Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M., Haiti. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Møller, S. Scherffenberg, civiling., Heil. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen, Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir.., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Ringsted. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Olsson, Ole, stud. polyt., Bagsværd. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, Axel, dir., Kbh. Petersen, Hans Jørgen, kunsthdl., Åbenrå. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Poulsen, Kr., fodermester, Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Reinhard, Grete, fru direktør, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Kbh. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh. Strand, fru generalkonsul Victor, Kbh. Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Svensson, Roland, kunstner, Nacka. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-leder, Kbh. Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver Island. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abildgaard, Erik, stud. techn., Hgør. Abrahamsen, Mogens, ing., Tåstrup. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Åhrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Alsøe, Erik, fuldmægtig, cand. jur., Charl. Andersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Åndersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl, Andersen, E. V., smed, Hgør. Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, H. C, fhv. postkontrollør, Hgør. Andersen, Helge Rode, maskinmester, Hgør. Andersen, Henning, skibstømrer, Kbh. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg. Åndersen, John, kontorass., Kbh. Åndersen, Jørgen, overlærer, Charl. Åndersen, Knud, maskininsp., Kbh. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O., civ.ing., Nærum. Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, T. Scavenius, læge, Marstal. Andersen, V., tømrermester, Tostenæs pr. Askeby. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C., gross., Kbh. Åndresen, Chr., skibsreder, Heil. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Angelo, Erik S., fabrikant, Vedbæk. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst. Arnold-Larsen, A. E., læge, Nyborg. Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Asmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Assens, biograidir., Valby. Auring, G., overbibliotekar, Aabenraa. Bager, Dirch, Charl Bager, L. J., hovedb older, Hgør. Bagh, Axel, ing., V Baileby, Carl E., boghdir., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang, Jens, Dragør.

11 171 Bang, Ole, cand. pharm., Svendborg. Bangert, Kaare, Kbh. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte. Barfod, Jens Ivar, toldkontrollør, Snckk. Barfod, Jørgen H., lektor, Klampenborg. Barfoed, Jens M., dir., Gent. Barfoed, Knud V., arkt., M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay. Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bay,' Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Beck, O. C, sejlmagermester, Valby. Benck, O., ing., Lyngby. Bendtsen, Bendt, trælastekspedient, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, LI. mag., Lund. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør. Bertelsen, P. J., læge, Thisted. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Snekkersten. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørklund, Tage, dir., Charl. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Rungsted. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Ålsgårde. Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Kokkedal. Boa, Gorm, typograf, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Gent. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bonnier, Nicole, Mile., Neuilly-s.-Seine. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Bordal, Frank, lærer. Hgør. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt., M.A.A., Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Bremerstent, E., overbibl., Hgør. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Brøste,_UIf, kunsthdl., Kbh. Buch, Helge, ing., Charl. Buch. Jørgen, dir., H.D., Esbjerg. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, A/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, H., civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Finn, skibsbygmester, Korsør. Carstensen, Harald, civiling., Heil. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B-, bankass., Hgør. Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Holger Bøgh Leth, Stige. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., landshøvding, Godthaab. Christensen, Paul, elektroinstallatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, S. Aa., Odense. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Arne Bergmann, kommis, Virum. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Kbh. Christiansen, Irving, ing., Guderup, Als. Christiansen, Leif, Charl. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christiansen, Werner, radiotekniker, Horsens. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdi., Bagsværd. Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., prøveinspektør, Kbh. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Cronkjær, Niels, Hgør. Crumlin-Pedersen, Ole, civ.ing., cand. polyt., Roskilde. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmeden!., Hgør. Dalgaard, Å., boghdl., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, Tåstrup. Dam. J. Seidelin, læge, Søborg. Damborg, E., kontorchef, Brh. Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Kbh. Dampskibsaktieselskabet Progress", Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Kbh. Dampskibsselskabet Torm" A/S, Kbh. Danielsen, Birgit, sygeplejerske fru, Odense. Danielsen, Otto, befragter, Kbh.

12 172 Danmarks Skibskreditfond, Kbh. Dansk Cement Central A/S, Kbh. Dansk Esso A/S, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deichmann, Johan, fuldmægtig, Skodsborg. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh. Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh. Den polytekniske Laereanstalt, Kbh. Det danske Kulkompagni Å/S, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementchef, Charl. Diurhuus-Gundersen, Gunder, gross., Malmo. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Tikøb. Drejer, Jørgen, skibstømrer, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør. Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør. Eckhardt-Hansen, L, civiling., Humlebæk,. Eckhausen, Henry, kustode, Hgør. Eggers, Johan, skibsfører, Rungsted Kyst. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbøl, Viggo, dir., Kbh. Ekholdt, V., dir., Middelfart. Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elling, Jørgen, fuldm., cand. jur., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. Elving, Ingeborg, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh. Engelstoft, E. H., LRS., Hgør. Erichsen, P., styrmand, Valby. Erichsen, Richard. Virum. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Erling, mus.lektor, Tønsberg. Eriksen, Hans, dir., Hgør. Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn. Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Ertner, E. G., Kbh. Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg. Eschen, Jørgen, læge, Valby. Eskildsen, Viking, ing-, Hgør. Fabeck-Larsen, Sv. Å., hovedrepraesentanl:, Nyk. F. Faber, Rich., administrator, Heil. Fabricius, Th.., pens. fyrass., Kbh. Fage-Pedersen, P., lods, Hgør. Falck, Mogens, gross., Virum. Fencker, Erik, maskinmester, Kbh. Fischer, O., orlogskapt., Risskov. Fischer-Knudsen, dir., Odense. Fisker-Andersen, Jacob, ing., Seattle. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Forsmark, Å., stemmer, Hgør. Fossing, A., antikvitetshdl., Næstved. Frandsen, Geo, maskinm.., Brønshøj. Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederikshavns Værft og Tørdok, Fr.havn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr. Svendborg. Friberg, Arne, arkitekt, Charl. Fribert, Trojel, chauffør, Ellidshøj. Friis, Bent, styrmand, Hgør. Friis, Claus Achton, arkt., Lyngby. Friis, Otto, sekr., cand. jur., Valby. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn. Frørup, Dan, lab.ing., Kbh. Fuglsang, K., skibsfører, Valby. Funck-Rasmussen, C, insp., Kbh. Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh. Fyrdirektoratet, Kbh. Gade, Christian, grovsmed, Hgør. Garde, H. A., civiling., Kbh. Garnum, Otto, læge, Kbh. Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj. Genster, Helge, læge, Sønderborg. Gents, E. Th. V., fhv. forretningsfører, Espergærde. Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby. Germundsson, A., speditør, Kbh. Gjermansen, Richard, civiling., Hgør. Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gløde, F., statsaut. translatør, Kbh. Gorrissen, N. J., HRS., Kbh. Grau, Ove, dir., Vejle. Greisen, Bent, fuldmægtig, Humlebæk. Gren, I. C, civiling., Glostrup. Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gullacksen, J. O, arkitekt, Klampenborg. Gulmann, Niels, Charl. Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg. Gustafson, Nils, direktør, Hillerød. Giillich, S. Å., vognmand, Hgør. Gaardø, Chr., skoleinsp-, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelund, F., assurandør, Hgør. Hagen, Poul, civ.ing., Brønshøj. Haglund, F., kapt., Kbh. Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh. Halldin, Hans, skræddermester, Nyk. F. Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg. Hansen, Bendt, civiling., driftsbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh. Hansen, Bror Johan Louis, styrmand, Kbh. Hansen, Carl, Hgør. Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Chr. Kjærgaard, cand. polyt., Virum. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed, Allinge. Hansen, E., fuldmægtig, Kbh. Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen, Erland, arkitekt, Birkerød. Hansen, Ernst, malerm., Hgør. Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg. Hansen, Georg Holst, købmd., Agersø. Hansen, Gustav, arkitekt, Kbh. Hansen, H. C, malerm., Hgør. Hansen, H. E., orlogskapt., Holte. Hansen, Helga Kn., læge, frue, Kbh. Hansen, Henry, farvehdlr., Hgør. Hansen, Henry, Kbh. Hansen, H. Lunau, Kbh. Hansen, J. A., pens. lods, Kbh. Hansen, Johs., kontorchef, Kbh. Hansen, Julius, borgm., Kbh. Hansen, Jørgen Jes, studerende, Gentofte. Hansen, Kaj, Kbh. Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.

13 i73 Hansen, Knud, nav.dir., Kbh. Hansen, Knud, journ., Kbh. Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje. Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde. Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Ove Juul, installatør, Snekkersten. Hansen, Paul, ing., Nakskov. Hansen, Peter Preben, stud. jur., Kbh. Hansen, Preben, toldpakhusbetjent, Kbh. Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl. Hansen, Søren Henri, skibsing., Hgør. Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh. Hansen, Villy, maskinchef, Snekkersten. Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hansen, Åge, købmd., Nyk. F. Hansfort, I. C, dir., Hgør. Harder, P. J. J., Kbh. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartby, Svend, lærer, Fårevejle. Hartmann, A/S Brødrene, Lyngby. Hauch, H., fotograf, Hgør. Hauschildt, Søren, læge, Skive. Haxlund, Axel, cand. jur., Valby Hede, Poul, LRS., Kbh. Hedegaard, O., bankdir., Kbh. Helleskov, Erik, San Francisco. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Hgør. Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør. Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh. Hendriksen, Johnna, sekretær, fru, Hgør. Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg. Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling., Virum. Henningsen, Ove, LRS., cand. jur., Fredericia. Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, A. G., driftsbestyrer, Vordingborg. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh. Herløw, A. O., overass., Valby. Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester, Keldsnor fyr. Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse. Hesselholdt, Børge, ing., Bagsværd. Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh. Hilsted, Finn, dir., LRS., Kbh. Hirschsprung, Asger M., dir., Charl. Hirschsprung, Grethe, frue. Charl. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hjorth-Moritzen, Alf, journalist, fil. kand., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten. Hofmann, Georg, snedkermester, Århus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holbech, Bent, maskinarb., Søborg. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm,' Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Kbh. Holm, Jorgen, Singapore. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm, Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holmstrom, Bengt, civilekonom, Goteborg. Holsøe, Poul, stadsarkitekt, M.A.A.. Heil. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, skibsmægler, Holte. Hoppe, Johan, advokat, Hgør. Hornby, H., ing., vicedir., Gent. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, fuldmægtig, Charl. Hovgaard, Chr., befragter, Birkerød. Hovmand, Alfred, skibsmægler, Bandholm. Kvinden, Bjørn, Jar, Norge. Hiisig, Karla, overlærer, Hgør. Hågge, Erik, red., Halmstad. Højbjerg, K. V., ing., Hgør. Høyer, fyrass., Kolby Kaas. Høyer, Jørgen, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Edith, fru dir., Vedbæk. Illum, Jesper, dir., Klampenborg. Illum, Niels, ingeniør, Lyngby. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Snekk. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. Itzke, Carl, snedkerm., Åbenrå. Jacobsen, Å., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. Jacobsen, C. W., afd.ing., Odense. Jacobsen, Finn Rolf, civiling., Kbh. Jacobsen, Ole Rolf, læge, Kbh. Jacobsen, Steen Rolf, stud. polyt., Kbh. Jacobsen, G., ing., Kbh. Jacobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup. Jacobsen, Poul, gross., cand. jur., Espergærde. Jacobsen, Verner, filmsfotograf, Fr.værk. Jaeger, Werner, skibsing., Duisburg. Jagd, É. O., kontorass., Fredericia. Jakobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby. Jakobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. Jans, Ove L., gross., Kbh. Jantzen, P., civiling., Lyngby. Jarvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, A. A., bagerm., Hgør. Jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. Jensen, A. Rothe, reservelæge, Brejning. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent. Jensen, C, forstanderinde, Hgør. Jensen, Carl, ing., Vejle. Jensen, Carl Chr., fuldmægtig, Charl. Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. A., maskinm., Glud pr. Horsens. Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers. Jensen, Eric, gross., Kbh. Jensen, Helge, viceskoleinsp., Kbh. Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. Jensen, Ib Loke, kemigraf, Kbh. Jensen, J., gartner, Hgør. Jensen, fru gartner J.. Hgør. Jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse. snedkerm., Valby. skattekontrollør, Holte.... matros, Hgør. Demant, arkitekt, Holbæk. Jensen, Knud, fisker, Askø. Jensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør. Jensen, Marthin, murersv., Allerød. Jensen, Mogens, DP.tekn.. Kbh. Jensen, N. P., murerarbejdsmd.. Brønshøj. Jensen, O., fhv. stationsforst., Hgør. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. Å., civiling., Lyngby. Jensen, Thomasine, Hgør.

14 !/4 ensen, W. F., kok, Hgør. ensen, Viggo A., prof., dr. med., Århus. ensen-petersen, A., telefonmontør, Hgør. eppesen, Jørgen, Kbh. eppesen, Mogens, købmd., Nyk. F. epson, Anders, malermester, Nyk. F. ervøe, Kr., toldforvalter, cand. jur., Holbæk. espersen, Knud, repræsentant, Heil. espersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. essen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. essen, C. U., overlæge, Hgør. essen, Erik, maskinarbejder, Søborg. ohannessen, Aksel, tømrerm., Snekkersten. ohannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. ohansen, Arne H., postbud, Rønne. ohansen, Arnold P., havemand, Hgør. ohansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. ohansen, Ib, befragter, Kbh. ohansen, Mikael, kontorchef, Kbh. ohansen, N. A., skibsfører, Kbh. ohansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st. ohansson, Kari-Erik, ing., Hågersten, Sverige. ohansson, P., kaptajn, Hgør. ohnsen, Henning, bogtrykker, Kbh. ohnsson, Helge, Hålsingborg. onassen, Else, overlærer, Hgør. orberg, Fr., Hiddesen b. Detmold. uel, Jørgen, stud. techn., Hgør. uel-andersen, G., fiskehdl., Hgør. uel-brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh. Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. Justesen, E., overmekaniker, Kbh. "uul, Svend, vinhdl., Kbh. ørgensen, A., lodsformand, Agersø. ørgensen, Albert, dir., Heil. ørgensen, Alb. V., HRS., Kbh. ørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. ørgensen, Å. W., overbetjent, Vordingborg. ørgensen, C, mejeriejer, Gundsømagle. ørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. ørgensen, G., maskinchef, Brh. ørgensen, Hakon, red., Løgstør. ørgensen, Helge Johs., kommandørkapt., Kbh. ørgensen, Holger, kontorchef, Kbh. rgenscn, Holger, ing., Fr.havn. ørgensen, Jørgen Nyborg, Esbjerg. ørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. ørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør. ørgensen, Mogens, Kbh. ørgensen, O. V., fiskeeksportør, købmd., Hundested. Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Poul, ing., Hgør. Jørgensen, Th., urmager, Hgør. Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing., Snekkersten. Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør. Karsten, Bertel W., bankfuldm., Nærum. Kattrup, Å., malerm., Hgør. Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde. Kildegaard, Arne, civiling., Herlev. Kinch, O., skibsfører, Eibh. Kirkby, E., korrespondent, Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Heil. Kisby, A. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., konsul, Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Virum. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen, A., toldkontrollør, Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig. Klem, Aage E., civiling., Kbh. Klerk, Niels, lektor, HRS., Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling., Rønne. Klint, Johs., overlærer, Kbh. Klokhøj, A. H., oberst, Vordingborg. Knigge, U., propagandachef, Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring. Knudsen, Gunnar, direktør, Charl. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Nærum. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg. Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, Kbh. Knuth, Rud., greve, Heil. Koch, Hans-Aug., skibsmægler, Kappel, Slien. Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Kohl, Peter, stud. art., Valby. Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge. Kongstad, Jul., kontorchef, Vanløse. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., prokurist, Hgør. Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør. Kraglund, Å. A. J., bestyrer, Hgør. Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Heil. Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Julius, matros, Hundested. Kristensen, Karl, lærer, Sakskøbing. Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh. Kristensen, Peter, bogholder, Hgør. Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Brønshøj. Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl. Krohn, J. fl., afd.ing., Søborg. Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Heil. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Kulle, Ejler, fisker, Østerby. Kurzenberger, Max, dir., Heil. Københavns Amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. Kørbing, J. A., dir., Heil. Køster, Niels Otto, arkivar, Kbh. Kaadtmann, F., kaptajn, Randers. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør. Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Lannung, Hermod, LRS., Kbh. Lannung, Sven, afd.chef, Kbh. Larsen, Å. Bodse, lodsformd., Bandholm. Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør. Larsen, Elith. Hgør. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Hvidovre. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henning, skibsbygmester, Neksø. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten.

15 !75 Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS., Hgør. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Louise, fotograf, frue, Hgør. Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh. Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive. Larsen, Willy, skibsbefragter, Kbh. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmd., Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø. Laurentzius, Torben, Rungsted. Lauring, Kåre, Virum. Lauring, Palle, forfatter, Virum. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Strib. Laursen, N. J., tandlæge, Holsted. L.B.-Færgerne, Hgør. Lefevre, Jens Ole, stud. mag., Kbh. Lehmann, Henrik, direktør, Kbh. Lehman, Karl, overkirurg, dr. med., Heil. Leisner, R., ing., Lyngby. Lembourn, Claus, stud. jur., Kbh. Lemche, Hans Jacob, dir., Kbh. Lerche, J., stationsforst., Hornbæk. LiS, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne. Lildholdt, Karl, stud. techn., Hgør. Liljeborg, Frank, Kbh. Liliegaard, A. E., søløjtnant, Holte. Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindquist, K.. forretningsbestyrer, Gørlev. Lindstrom, Allan, civiling.. Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe. Ernst, dir., Kbh. Linvald, Steffen, mus.insp., Charl. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr. Rødby. Lolk-Larsen. H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker. Charl. Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling., Vedbæk. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Hans, grosserer, konsul, Hgør. Lund, Inger, overlærer, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Niverød. Lund. Thorkild _P., fyrmester, Tranekær fyr. Lund-Hansen, ritmester. Århus. Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang. Lyngsie, B., lærer, Brede. Luning, Sar Orjan. arkitekt, Stockholm. Lynnerup, Søren, Kbh. Lønberg-Holm, A., civiling., Kbh. Madsen, Børge, turistfører, Kbh. Madsen, Carlo Råhauge, lods, Fr.havn. Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær, Heil. Madsen, Johnny, fuldmægtig, Birkerød. Madsen, Jøruen, civiling.. Fruens Bøge Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V., kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valbv. Maegaard, E., dir., cand. jur., Kbh. Malling, Jens, kontorchef, cand. jur., Hellerup. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab. Lyngby. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, Chr., bagermester, Haderslev. Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh. Meilvang, Henry, forvalter, Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Mellentin, Aage, gross., Charl. Mench, Erik, dir., Kbh. Mersing, B. E., overbibl., Svendborg. Meyer, Knud, gross., Kbh. Michaelsen, Chr., bådebygger, Sønderborg. Michelsen, Oluf, slagterm., Kbh. Michelsen, P., skibsmægler, Odense. Mikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Jørgen, malermester, Hgør. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper. Hillerød. Ministeriet for Grønland, Kbh. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Monberg, P., gross.. Kbh. Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh. Mortensen, E., ing.. Hgør. Mortensen, K. Å., kustode, Hgør. Mouritzen, P. C. færgefører, Århus. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør. Munthe af Morgenstierne, B. v., mus.-dir., kontorchef, Kbh. Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg. Mucke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, E., restauratør, fru. Kronborg. Moller, Hakon, apoteker, Stockholm.' Møller, Paul, arkitekt. Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller-Andersen, A., LRS., Kbh. Møller-Jensen, J., førstelærer, Give. Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Mørk, N. K., MF., Hgør. Månsson, Gunnar, direktør, Tyresol. Nadolny, F. O., fru styrmand. Svendborg. Nagel, Helse, skibsfører, Holte. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef. Kbh. Neisig. Niels Holger, bankass., Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nielsen, Alfred, lods. Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, læderhandler, frk.. Hgør. Nielsen, B. Hielm, gross., Kbh. Nie'sen, Bob Gunnar, styrmand, Virum Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. N : elsen, Carsten Boye, skoleelev. Hgør. Nielsen, C. J., maskinmester. Valby. Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør. Snekkersten. Nielsen, Erik Møller, Horsens. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen. Flemming, kommunelærer, _ Valby. Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg. Nielsen, Henning Baker, værktøjsmager, Najstved. Nielsen, Hols-er, gross.. Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, Ib, Vancouver, Canada. Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm.. Hgør. Nielsen, Jacob, tandlæge. Odense. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør.

16 176 Nielsen, Johs., post- og telegrafkasserer, Esbjerg. Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg. Nielsen, Jørgen Lykke, Kbh. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh. Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Palle W., universitetslektor, Kbh. Nielsen, P. Chr., amanuensis, Hørsholm. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen, Sv. Å., arkt., M.D.A., Hgør. Nielsen, Th., jord- og betonarbejder, Kbh. Nielsenj V., kleinsmed, Hgør. Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, Å., toldkontrollør, Varde. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordahl, Arne, automobilforhdh, Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg. Nordvig, R., ing., Nakskov. Norholdt, B., Hedehusene. Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Hgør. Norrstrom, Emil, forrådsmåstare, Arboga. Norrstrom, Hans, teknolog, Arboga. Norspang, Ejnar, tegner, Farum. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev. Oldendow, Mogens, salgschef, Kastrup. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Olsen, Alfred, rejseinsp., Korsør. Olsen, Anna, fru konsul, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, ing., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., gross., Gentofte. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., tobaks- og vinhandler, Espergærde. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, Villy, fisker, Fejø. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd. Overgaard, R., skoleinsp., Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Lyngby. Paulsen, Å. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Valby. Pedersen, E. O., smed, Hvidovre. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Gudrun, frue, Heil. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, Ib Neiiendam, styrmand, Hgør. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, Jørgen A., fabrikant, Charl. Pedersen, Jørgen Birkved, stud. techn., Hgør. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, Orla, boghandler, Hgør. Pedersen, Ove Hougaard, elektriker, Hgør. Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Svend, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Aage, læge, Heil. Peetz, Eyvind, sekretær, Vedbæk. Persson, Lars-Eric, ing., Malmo. Petersen, A. O. A., statslods, Aabyhøj. Petersen, Axel, håndværker, Herlev. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje. Petersen, Chr. Rolf, kæmner, Byrum, Læsø. Petersen, Chr. Steen, civiling., Espergærde. Petersen, C. Krag, skibsfører, Hgør. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgør. Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, kommandørkapt., Lyngby. Petersen, H. Jordt, civ.ing., cand. polyt., Virum. Petersen, Holger, styrmand, Hgør. Petersen, Holger Munchaus, reservedelseksp., Kbh. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Karsten Behr, Aalborg. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte. Petersen, K. Voxtrup, amtsinsp., Silkeborg. Petersen, Laurits, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing., Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten. Petersen, Poul Arden, Kbh. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. A., skibsfører, Korsør. Petersen, S. K., maskinm., Hgør. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Th. Høgsted, repræsentant, Kbh. Petersen, Troels, dir.sekr., Lyngby. Petersen, U. Marquard, arkitekt, Kbh. Petersen, Vohncr, skibsing., Hgør. Petersen, Willy C. J., tømrermester, Kbh. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Petri, Torben, tandlæge, Kbh. Philip, Gudrun, gross., frue, Kbh. Pilø, Jens, stud. polyt., Kbh. Plenge, Jørgen, grosserer, Heil. Plum, Peter, ing., Hgør. Pontoppidan, Dines, Kbh. Porsmose, Bjarne, Hgør. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Edv., stevedor, Kbh. Poulsen, Fin, gross., Kbh. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, Helge Haslund, maskinarb., Hgør. Poulsen, Henning, blikkenslagermester, Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken i Kjøbenhavn A/S. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil. Pødenphant, H., gross., Kbh. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte.

17 177 Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rafn, Eyvind, redaktør, Kbh. Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj. Rasmussen, A. H., civiling., Heil. Rasmussen, Antoni, kapt., Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Ernst M., Hareskov. Rasmussen, Harry, glarmester, Århus. Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pr. Nyk. F. Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kjeld, ing., Humlebæk. Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte. Rasmussen, L., modelbygger, Rødby Havn. Rasmussen, N. V. P., automobilforhdlr., Hgør. Rasmussen, P. J., Hgør. Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved. Rasmussen, R., ing., Næstved. Rasmussen, R. F., komm.lærer, Hgør. Rastrup, Inger, fru, Kbh. Rastrup, Michael, Kbh. Rathje, Eigil, ing., Kbh. Raun, H. E., civ.ing., Klampenborg. Raun, Hemming, ing., Herlev. Ravn, Axel, kontorchef. Heil. Ravn, K., værkfører, Hgør. Ravn, Poul, overass., Heil. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør. Rekling, S., fuldmægtig, Søborg. Rendal, H.', LRS., Hgør. Reumert, Michael, HRS., Kbh. Rex-Olsen. V., kartograf, Holte. Riemer, Jørgen, LRS., Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Virum. Riise-Knudsen. Mogens, mejeriejer, Valby. Riis-Hansen. Hans. søkadet, Roskilde. Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Andersen, Jørgen, skibsbygm., Svendborg. Roed, Henning, fyrmester, Hgør. Roed, Paul W., mekaniker, Holbæk. Rolvsen, Stig, realskolelærer, Kbh. Roosen, C. U., civiling., Holte. Rosendahl, Å., kontorchef. Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh._ Rosenløv, Mogens, oberst, Konigswinter. Rosenvold, C. F., Åbenrå. Rothenberg, S. E., fru, Heil. Rudolph. Wolfgang, Schildow, Berlin. Runge, Johan, Kbh. Rygaard. Erik, dommerfuldm., cand. jur., Herning. Riihmann, Hans, statsaut. revisor, Lyngby. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Ræthinge, Ellen Wolden, toldforvalter, Ribe. Røder, Hans Chr., skibsfører, Gentofte. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark, LRS., Kbh. Rørby, Kai, apoteker, Hstør. Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Salling, E., sognepræst, Mandø. Sander, Henning, stud. pharm., Kbh. Sandersen, O., ing., Nakskov. Sarrau, Wm., murer, Karsemose. Saxild, Jørgen, ing., Heil. Schack, Gudmund, gross., Kbh. Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P., ing., Virum. Scherffenberg-Møller, Jack, tandlæge, Hgør. Schibbye, Harris, arkt., M.A.A., Kbh. Schmidt, Ernst, dr., Reinbek. Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent. Schnedler, G. S., civiling., civ.økonom., Klampenborg. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Carl G., afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Heil. Schou, N. Aa. Breinholdt, maskinm., Nyk. F. Schou, Ole, pressechef, Kbh. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampenborg. Schrøder, Johan, forvalter, Kbh. Schrøder, Per, civiling., Holte. Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbclov, Henning, fabrikant, Kbh. Seibæk, Aage, gross., Kbh. Semler-Jørgensen, A., dir., civiling., Randers. Simonsen, Evald, ing., Hgør. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Thorshavn. Sjøberg, Otto Chr., Gent. Skafte, Aage, kunsthandler, Nyk. F. Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby. Skelmose, E. Knudsgaard, styrmand, Esbjerg. Skibsted-Jacobsen, Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidt & Co. A/S, F. L., Valby. Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med., Næstved. Snorrason, Egill, dr. med., Kbh. Sommer, Egon, dir., Odense. Sonne, H. O., civiling., Charl. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Spiro, Anatol, ing., Kbh. Sprenger, K., fabrikant, Hgør. Stallknecht, G., skibsfører, Kbh. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C., dir., Hgør. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing.. Heil. Steiner, B. J., overfaktor, Søborg. Stenderup, Finn, Kbh. Stengaard, Børge, snedker, Hgør. Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent. Storm:, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, overass., Brønshøj. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struwe, Klaus, Kbh. Struwe, Sten, Kbh. Strøiman, Axel, sparekassebestyrer, Odense. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen. Axel, dvrlæge, Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Stiitzer, Per, maskinarb., Hgør. Stærmose, Erik. orlogskapt., Korsør. Stocker, Otto, kapt., Beidenfleth. Svane, Erik, LRS.. Padborg. Svarer, Jørgen, fuldmægtig, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. ia Årbog 1963

18 1 7 8 Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, Carl, arkitekt, Hgør. Svendsen, G. J., underfyrmester, Højstrup. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red., Ålborg. Svendsen & Christensen, A/S dampskibsselskabet Vendila", Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sylvestersen, Joh., Randers. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg, Søbygaard, C., inspektør, Næstved. Søegaard, C, cand. pharm., Hgør. Sølver, Carl V., kaptajn, Skodsborg. Sørensen, Carl, afd.ing., Bagsværd. Sørensen, E., skibs- og bådebygger, Ålborg. Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør. Sørensen, E. V., gross., Birkerød. Sørensen, Frank, ing., Kbh. Sørensen, Frederik Richard, overtoldass., Hou. Sørensen, Jens Wilhelm, stenhugger, Ålborg. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, overtrafikass., Hgør. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh. Sørensen, Torben, slotsbetj., Hgør. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Talbo, Uno, skibsing., Lille Værløse. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør. Thaulow, Per, pol.-fuldm., Lyngby. Theisen, Nils A., Espergærde. Thisted, S. A. Gjeding, materialist, Herning. Tholstrup, Olaf, ing., tekn. adjunkt, Horsens. Thomsen, E., bankfuldmægtig, Kbh. Thomsen, O. K., major, Kronborg. Thorbroe, Inga M., fru, Fr.sund. Thorkilgaard, Ole, læge, Virum. Thorlak, E., direktør, Hgør. Thorlak, John, styrmand, Hgør. Thorlak, Sv., kapt., Hgør. Thornberg, fl., underdir., civ.ing., Varde. Thrige, Eigil, civ.ing., Klampenborg. Thunbo, Anton, gross., Kbh. Thuse, Viggo, dir., Kbh. Tikøb sogneråd, Espergærde. Tilly, Chr., revisor, H.D., Herlev. Tofte, Knud, sognepræst, Skibby. Toft-Petersen, Kaj, direktør, Hgør. Traunholm, Å.. skibsfører, Rungsted Kyst. Trondal, M., skibsfører, red., Nyborg. Truelsen, Truels, styrmand, Herlev. Trødni, Heine å, direktør, Hgør. Tscherning, Carl, lektor. Birkerød. Tuborgs Bryggerier, Heil. Tuxen, Henry, civiling., Charl. Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal. Tvermoes, Sven, gross., Kbh. Tvevad, Jørgen, arkivar, Gent. Ulrich, Ruth, lektor, frue, Dronningmølle. Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh. Valentin-Hjort, K. M. F., Heil. Vallentin, Andreas, arkitekt, Brh. Valeur, Bent, adjunkt, Tønder. Vang, A. H., skibsmægler, Helsingfors. Vanggaard, Thork., prof., dr. med., Kbh. Veistrup, C., civiling., Hgør. Vejlø, Børge, afd.ing., Kbh. Vemming, C, læge, Nyk. F. Vestbo, S. M. N., fyrass., Kbh. Vibæk, Jens, dir., cand. mag., Kbh. Vidstid, Chr., Nørresundby. Vidø, Leif, lærer, Søborg. Vilandt, Leif R., kapt., Springforbi. Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør. Vilholm, fru mejeriejer, Hgør. Villadsen, Jens, fabrikant, Gent. Villumsen, A., fru, Brh. Villund, Kjeld, cand. aet., Valby. Vohlert, Knud, gross., Kbh. Voigt, P., Lyngby. Voss, C, mejerist, Hgør. Vyff, Kr., proprietær, Vonsild. Vaabenhistorisk Selskab, Kbh. Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager, Kbh. Weilskov, E., dir., Charl. West, Ole, købmd., Hgør. West, Werner G., tekstilarbejder, Svendborg. Westergaard, H., dir., Charl. Wiberg, Jenny, gross., frue, Kbh. Wiedemann, Sigurd, montør, Hgør. Wielandt, H., fuldmægtig, Roskilde. Wiibroes Bryggerier Å/S, C Hgør. Wind, Jørgen, Lystrup st., Jylland. Windeleff, A., skibsmaskinm., Kbh. Windfeld Hansen, Ib, direktør. Bredballe pr. Vejle. Wistoft. C. A., Kbh. Witte, Richard, dir., Bagsværd. Wollf, Per, civ.ing., cand. polyt., Farum. Worm, J. B., afd.chef, Kbh. Worm, M., fyrskibsfører, Ålborg. Wiirtz, Peter, malermester, Snekkersten. Waagepetersen, H. L., dir., cand. polyt., frue, Hgør. Waagepetersen, H. T., gross., Kbh. Ørbech, G., automekaniker, Charl. Ørberg, Paul G., arkivar, Tapdrup pr. Viborg. Ost, Åke, jårnvågsman, Malmo. Østergaard, Torsten, overlæge, dr. med., Hgør. Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S, Kbh. Aalborg Værft A/S, Ålborg. Aamand, Erik, entreprenør, Snekkersten. Meddelelser om forandringer i adresse og stilling bedes venligst tilsendt Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør.

19 BYTTEFORBINDELSER Altonaer Museum, Altona. Aust-Agder Museet, Arendal. Bergens Museum og Bibliotek. Bergens Sjøfartsmuseum. Blekinge Museum, Karlskrona. Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. Bornholms Museum, Rønne. De sju Håradernas kulturhistoriska Forening, Borås. Chalmers tekniska Hogskolas Bibliotek, Goteborg. Kommissionen for Danmarks Fiskeriog Havundersøgelser. Danmarks tekniske Museum. Dansk Folkemindesamling. Foreningen Dansk Samvirke". Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Drammens Museum. Erhvervsarkivet, Århus. Finlands Museiforbund, Helsingfors. Finska Fornminnesforeningen, Helsingfors. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Stådtisches Museum, Flensborg. Folklivsarkivet, Lund. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne. Købstadmuseet Den gamle By", Århus. Det kgl. danske geografiske Selskab. Gilleleje Museum. Glasgow Art Gallery and Museums, Glasgow. Foreningen Gotlands Fornvanner, Visby. Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Goinge Hembygdsforening, Broby (Skåne). Goteborgs historiska Museum. Goteborgs Sjofartsmuseum. Goteborgs och Bohuslåns Fornminnesforening. Haderslev Amts Museum, Haderslev. Hallands Hembygdsforbund, Halmstad. Staats- und Universitåts-Bibliothek, Hamborg. Museum fiir Hamburgische Geschichte, Hamborg. Handelsflådens Velfærdsråd. Handelshøjskolens Bibliotek. Bornholmsk Samfund, Rønne. Frederiksborg Amts historiske Samfund. Historisk Samfund for Fyns Stift. Historisk Samfund for Hjørring Amt. Holbæk Amts historiske Samfund. Lolland-Falsters historiske Samfund. Historisk Samfund for Præstø Amt. Randers Amts historiske Samfund. Historisk Samfund for Ribe Amt. Historisk Samfund for Ringkøbing- Amt. Historisk Samfund for Sorø Amt. Historisk Samfund for Sønderjylland. Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Vejle Amts historiske Samfund.

20 Historisk Samfund for Viborg Amt. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Museet for Holbæk og Omegn. Hordaland Landbruksmuseum, 100 Garnes. Horsens Museum. Hålsingborgs Museum. Hærmuseet, Oslo. Hålogaland Historielag, Harstad. Institut fiir Weltwirtschaft, Kiel-Wik. Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning, Århus. Institute of Ethnology, Åbo. Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam. Jydsk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, Århus. Jonkoping Låns Hembygdsforbund. Kalmar Låns Fornminnesforening. Universitåtsbibliothek, Kiel. Museet på Koldinghus, Kolding. Kullabygd, Hoganas. Kulturhistoriska Museet, Lund. Københavns Bymuseum. Københavns Stadsarkiv. Liverpool Public Museums, Liverpool. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo. Universitetsbiblioteket, Lund. Malmo Fornminnesforening. Malmo Museum. Marineforeningen, København. Marinens Bibliotek, København. Mariners' Museum., Newport News, USA. Maritiem Museum Prins Hendrik", Rotterdam. Marstal og Omegns Museum. Kulturhistoriska Museet Murberget, Hårnosand. Les Amis des Musées de la Marine, Paris. Muzeum Morskie, Gdansk. Marine Historical Association, Mystic Seaport, USA. Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen. Nationalmuseets II. afd. Nationalmuseets III. afd. Navigationssållskapet i Finland, Helsingfors. Nordenfj eldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. Nordiska Museet, Stockholm. Nordland Fylkesmuseum, Bodø. Nord-Trøndelags Historielag, Sakshaug. Norrbottens Låns Hembygdsforening, Luleå. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Oslo. Norske Museers Landsforbund, Oslo. Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo. Ny Carlsberg Glyptotek. Odense Bys Museer. Stådtisches Museum, Osnabriick. Peabody. Museum, Salem (Mass.), USA. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin. Pomorski Muzej, Dubrovnik, Jugoslavien. Rigsarkivet, København. Rijksmuseum, Amsterdam. Roskilde Museum. The Royal Scottish Museum, Edinburgh. De Sandvigske Samlinger, Lillehammer. Schiffbautechnische Gesellschaft e. V., Hamborg. Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Slesvig. Science Museum, London.

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014

Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Udbud af rammeaftaler for bygningsvedligehold Tildelingsresultat - Sorteret på Firmanavn Maj 2014 Adserballe & Knudsen A/S Tømrer 11 København -Høvelte 2 Aktieselskabet Trigon Jord-Kloak-Beton 1 Frederikshavn

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Startliste til U23 DM linieløb 2015

Startliste til U23 DM linieløb 2015 Startliste til U23 DM linieløb 2015 Rygnr.: Navn: Klub: 1 Emil Bækhøj Halvorsen (DEN19940418 ) Riwal Platform Cycling Team 2 Casper Pedersen (DEN19960315 ) Riwal Platform Cycling Team 3 Martin Grøn (DEN19931011

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere