SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER""

Transkript

1 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag den 21. august Ga. 40 medlemmer var mødt. Formanden, afdelingschef J. Worm, Handelsministeriet, bød velkommen og takkede medlemmerne for deres fremmøde og den interesse, de viste museets arbejde- Derefter valgtes direktør H. Westergaard, København, til dirigent. Formanden aflagde følgende beretning: Selskabets formål er som bekendt at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg især ved indkøb af museumsgenstande. Det er et betydningsfuldt formål, men det kan ikke give anledning til lange beretninger fra formandens side. Jeg er endda i den situation, at hovedparten af det, som er indeholdt på regnskabet for 1962 under posten gaver til museet, allerede blev nævnt på sidste generalforsamling, idet disse gaver var drøftet og vedtaget af bestyrelsen i foråret 1961, men da de hører ind under det virksomhedsår, som vi her beskæftiger os med, må jegtillade mig en gentagelse. Den første gave, som jeg skal nævne, er det indkøbte engelske atlas over de skandinaviske farvande, som udsendtes af admiral John Norris og udgaves i London 1723, indeholdende 20 kobberstukne søkort og adskillige detailkort. Dette bygger på hollandske forgængere, men desuden på en række opmålinger, som John Norris har ladet udføre under togter i de danske farvande. Den anden gave jeg skal omtale blev også nævnt på sidste generalforsamling, nemlig en model af en fiske jagt, konstrueret i 1778 af flådens fabrikmester Henrik Gerner og ejet af Den islandske Handel 11 Årbog 1963

2 102 og Fiskefangst", der anvendte den til fiskeri i Nordatlanten. Modellen er udført af ingeniør Tage Blum, Polyteknisk Læreanstalt. En tredie værdifuld gave er et maleri fra 1600-tallet forestillende nogle hollandske skibe. Maleriet er usigneret, men der er grund til at antage, at det skyldes den hollandske maler Hendrick Comelisz Vroom, der har gjort sit navn kendt som marinemaler og som fremstiller af en række søtræfninger i 1600-tallet. Selvom motivet ikke er dansk, har det været af megen værdi for museet at erhverve billedet, idet museets samling af marinebilleder fra 1600-tallet kun er lidet omfattende. Ud over de nævnte gaver er forskellige andre ting bragt i forslag, men da disse forslag ikke er færdigbehandlet af bestyrelsen, skal jeg ikke nævne dem i dag. Museet har ved studier i Rigsarkivet fundet frem til en større samling konstruktionstegninger af skibstyper fra sidste halvdel af 1700-tallet, repræsenterende ostindiefarere, kinafarere, vestindiefarere, navngivne skibe som har tilhørt de bekendte privilegerede handelskompagnier, og jeg ved, at det er et stærkt ønske fra museets side at få udført en passende repræsentation af disse typer fra den danske handels storhedstid i 1700-tallet. En meget betydelig gave til museet er museets årbog. Den fremtræder jo som en ydelse til selskabets medlemmer, men det er klart, at den er af stor betydning for museet, idet den er museets ansigt udadtil, og den benyttes som bytteobjekt over for et større tal af såvel indenlandske som udenlandske bytteforbindelser og skaffer derved disse fremmede institutioners publikationer gratis til museets bibliotek. Såvel selskabets bestyrelse som museets embedsmænd, der redigerer årbogen, lægger stor vægt på at fremskaffe en årbog, som både er interessant og er et smukt stykke typografi. De vil sikkert have lagt mærke til, at vi det sidste par år har tilstræbt at give årbogen afvekslende udseende med et vekslende farvetrykt omslag. Vi har en lang række udtalelser for, at man synes godt om denne ændring. En anden fornyelse, jeg bør nævne, er, at der efter hver af årbogens afhandlinger er givet resumeer på fremmede sprog, i almindelighed engelsk. Dette værdsættes af museets udenlandske bytteforbindelser og

3 163 andre udenlandske læsere og er sikkert egnet til at forøge bogens værdi som faglig publikation. Vedrørende årbogen skal jeg tillige nævne, at da årbogen i 1961 var den tyvende i rækken, indeholder den et register til samtlige 20 årgange, omfattende såvel et sag- og navneregister som et forfatterregister, det sidstnævnte ordnet i grupper efter emne. Jeg benytter påny lejligheden til at takke annoncørerne i årbogen, der i så høj grad med deres bidrag er med til at forbedre årbogens økonomi, ligesom jeg takker pressen for dens velvilje både over for årbogen og ved dens omtale af museets og selskabets arbejde i almindelighed. Sluttelig skal jeg omtale medlemstallet. Vi har idag 136 livsvarige medlemmer, hvilket er en lille stigning. Årsmedlemmernes tal er Det er 24 mindre end ved generalforsamlingen i Som bekendt forhøjede vi årskontingentet i fjor fra 10 til 15 kr. Medlemstallet er lidt svingende i årets løb, og selv om der altså i dette øjeblik kan noteres en samlet nedgang på 17, er dette tal på et tilfældigt tidspunkt så lavt, at jeg med glæde konstaterer, at den betydelige kontingentforhøjelse ingen rolle har spillet. Jeg benytter derfor lejligheden til at takke for medlemmernes trofasthed, og vil påny henstille til dem, at de, hvis de synes, de har glæde af selskabet og dets årbog, giver en håndsrækning for at skaffe flere medlemmer, således at vi ved forøget tilgang af medlemmer bedre end før kan opfylde vort hovedformål at støtte museet og bidrage til at øge dets samlingers værdi. Formandens beretning toges enstemmigt til efterretning. Kassereren fremlagde derefter det reviderede regnskab. Driftsregnskabet balancerede med en sum af kr ,07. Udgivelsesud Af terne til årbogen var kr ,65, men da der var opnået væsentlige indtægter ved salg af årbogen, annoncer og tilskud samt refunderet papirafgift blev nettobeløbet dog kun kr 9.331,63. De gaver tii museet i form af museumsgenstande, som formanden havde omtalt, beløb sig til kr ,00. Medlemsindtægten beløb sig efter kontingentforhøjelsen til kr ,00, heraf kr ,00 i livsvarigt kontingent, og- driftsregnskabet sluttede med et overskud på kr. 664,11. Selskabets obli-

4 164 gationsbeholdning andrager nu kr ,00 (nominelt kr ,00), kassebeholdningen kr ,79, hvortil kommer diverse tilgodehavender, d. v. s. kontingenter der ikke var indkomne inden regnskabsårets udgang, kr ,02. Revisionspåtegningen oplæstes. Efter anbefalende udtalelser af generalkonsul Victor B. Strand gaves decharge uden afstemning. De tre afgående bestyrelsesmedlemmer, formanden, direktør Kauffmann og borgmester Schytz, genvalgtes. De to revisorer, statsaut. revisor Eigil Bruhn og statsaut. revisor A. Engell-Nielsen genvalgtes ligeledes begge. Generalkonsul Strand takkede under punkt eventuelt formanden såvel som museets embedsmænd for årets arbejde. Civilingeniør Jørgen V. Rambøll forespurgte om muligheden for elektrisk belysning af museets lokaler. Klem svarede, at spørgsmålet havde været ventileret, og at det sikkert ville være muligt at få indlagt belysning i lokalerne, efter at kirken på Frederiksborg slot havde fået indlagt elektrisk lys, og der desuden af myndighederne var godkendt en plan for elektrisk belysning af en del af Frederiksborgmuseets lokaler. Bekostningerne ved indlægning af lys i søfartsmuseet var løseligt anslået til en sum af ca. kr ,00, og spørgsmålet var derfor indtil videre lagt til side. Nogle af medlemmerne fandt, at det hidtidige mødested, Kongens Kammer, var festligere af mødes i, medens andre syntes, at Gyldenstiernes Kammer ved sit smukke udstyr og de levende lys var af en egen stemning. Klem oplyste, at Gyldenstiernes Kammer var nyindrettet af slotsforvaltningen med Kronborgudvalgets tilslutning til brug som foredragssal, og da Kongens Kammer var et led i forevisningen af slottet, havde man ikke ment at ville genere forevisningen ved at fastholde ønsket om at anvende dette lokale. Da ingen flere ønskede ordet, afsluttedes generalforsamlingen kl. 16,40; medlemmerne beså derefter de i lokalet udstillede gaver, hvorefter selskabet foretog rundgang i museet under ledelse af inspektør Henningsen. Selskabets medlemstal andrager pr. 15. august livsvarige og 1125 arsbetalende, ialt 1262 medlemmer.

5 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1962 UDGIFTER Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,99 A salg af årbøger og særtryk 1.856,03 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift 230, , ,41 Gaver til Handels- og Søfartmuseet på Kronborg 4.094,51 Kontorhold m. v.: Porto, fragt m. v 2.002,87 Kontorhold 1.497,50 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 623, ,43 Henlæggelse til reservefonden iflg. vedtægternes ,00 Overskud overført til kapitalkonto 4.671,27 Kr ,62 INDTÆGTER Kontingent fra arsbetalende medl ,00 Kontingent og bidrag fra 7 livsv. medl , ,00 Renter af bank, postgiro og obligationer 4.804,62 Kr ,62

6 i66 STATUS PR. i. JANUAR 1963 Likvide midler: Aktiver Kassebeholdning 875,34 Landmandsbanken, Helsingør, kontokurant ,90 Postgiro , ,63 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 75% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. å 75 I / AO Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 73% 7-375* 00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 73% ,50 Kr fo Østifternes Hypotekforening 6. afd. å 72% ,00 Kr /o Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 73A , ,00 Kr ,63

7 167 Pas siver Handels- og Søfartsmuseet på Ki onborg Reservefond : Saldo i. januar 1962 Henlagt iflg. driftsregnskab , ,00 600, ,12 Kapitalkonto : Saldo 1. januar 1962 Overskud iflg. driftsregnskab Kursregulering af obligationer 79A35A ,27 965, A5 1 Kr ,63 JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM SIGURD SCHYTZ P. E. B. SINDING J. WORM Foranstående regnskab er i overenstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 16. april 1963 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

8 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Gratis adgang til Orlogsmuseet 1 Nikolaj kirke, Kbh. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og Interessant Illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, pr. stk. kr. 5.-, kr. 7.50). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimums kontingent er: Arsmedlemmer kr årligt for personer, kr for Institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

9 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM } R 1., formand. Overretssagfører V. FALBE-HÅNSEN,, R. } DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør, civiling. JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM,, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Åhlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Heil. Andersen, H. H., skibsreder, dir., Kbh. Åndersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Bøje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Gahnbley, John, gross., Kbh. Chennells, F. B., rektor, Christchurch, N. Zealand. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Funder, J. Reedtz, skibsinsp., Gent. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul,, H.D., civiløkonom, Landskrona. MEDLEMMER Hagedorn, H. C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fra skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Ghr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch-Larsen, J.. prokurist, civ.ing. Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Hemmingsen, Erik, prof., Syracuse, N.Y., U.S.A. Henningsen, Bent, stud. techn., Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Montevideo. Henningsen, Henning, mus.insp., dr. phil., Hgør. Henriques, H., vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. Jacobsen, Svend F., dir., Kbh. Jensen, Henry L. W., gross., Kbh. Jensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. Jensen, P. C, skibsreder, Gent. Jensen, P. J., godseksp., Kbh. Jeppesen, H. Hjernø, revisor, cand. mere, Kbh. _ Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K., dir., Odense. Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Klem, Helen Lise, cand. pharm., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru,. Hgør.

10 170 Klem, Knud, mus.dir., Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Marianne, kontorelev, Hgør. Knudtzon, Th., HRS., Gent. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lindberg, William, autoforhdl., Esbjerg. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M. É., overlærer, Hgør. Luiting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chef red., Charl. Lyman, John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir., civiling., Virum. Marx-Nielsen, C. C., dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge. Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M., Haiti. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Møller, S. Scherffenberg, civiling., Heil. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen, Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir.., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Ringsted. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Olsson, Ole, stud. polyt., Bagsværd. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, Axel, dir., Kbh. Petersen, Hans Jørgen, kunsthdl., Åbenrå. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Poulsen, Kr., fodermester, Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Reinhard, Grete, fru direktør, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Kbh. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh. Strand, fru generalkonsul Victor, Kbh. Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Svensson, Roland, kunstner, Nacka. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-leder, Kbh. Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver Island. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abildgaard, Erik, stud. techn., Hgør. Abrahamsen, Mogens, ing., Tåstrup. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Åhrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Alsøe, Erik, fuldmægtig, cand. jur., Charl. Andersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Åndersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl, Andersen, E. V., smed, Hgør. Andersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, H. C, fhv. postkontrollør, Hgør. Andersen, Helge Rode, maskinmester, Hgør. Andersen, Henning, skibstømrer, Kbh. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg. Åndersen, John, kontorass., Kbh. Åndersen, Jørgen, overlærer, Charl. Åndersen, Knud, maskininsp., Kbh. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O., civ.ing., Nærum. Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, T. Scavenius, læge, Marstal. Andersen, V., tømrermester, Tostenæs pr. Askeby. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C., gross., Kbh. Åndresen, Chr., skibsreder, Heil. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Angelo, Erik S., fabrikant, Vedbæk. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst. Arnold-Larsen, A. E., læge, Nyborg. Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Asmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Assens, biograidir., Valby. Auring, G., overbibliotekar, Aabenraa. Bager, Dirch, Charl Bager, L. J., hovedb older, Hgør. Bagh, Axel, ing., V Baileby, Carl E., boghdir., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang, Jens, Dragør.

11 171 Bang, Ole, cand. pharm., Svendborg. Bangert, Kaare, Kbh. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte. Barfod, Jens Ivar, toldkontrollør, Snckk. Barfod, Jørgen H., lektor, Klampenborg. Barfoed, Jens M., dir., Gent. Barfoed, Knud V., arkt., M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay. Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bay,' Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Beck, O. C, sejlmagermester, Valby. Benck, O., ing., Lyngby. Bendtsen, Bendt, trælastekspedient, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, LI. mag., Lund. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør. Bertelsen, P. J., læge, Thisted. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Snekkersten. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørklund, Tage, dir., Charl. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Rungsted. Blichert, Ejnar, kommunelæge, Ålsgårde. Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Kokkedal. Boa, Gorm, typograf, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Gent. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Bohn, C. V. Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bonnier, Nicole, Mile., Neuilly-s.-Seine. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Bordal, Frank, lærer. Hgør. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt., M.A.A., Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Bremerstent, E., overbibl., Hgør. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen A., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Brøste,_UIf, kunsthdl., Kbh. Buch, Helge, ing., Charl. Buch. Jørgen, dir., H.D., Esbjerg. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, A/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, H., civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Finn, skibsbygmester, Korsør. Carstensen, Harald, civiling., Heil. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B-, bankass., Hgør. Christensen, C. A., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Holger Bøgh Leth, Stige. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., landshøvding, Godthaab. Christensen, Paul, elektroinstallatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, S. Aa., Odense. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Arne Bergmann, kommis, Virum. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Kbh. Christiansen, Irving, ing., Guderup, Als. Christiansen, Leif, Charl. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christiansen, Werner, radiotekniker, Horsens. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdi., Bagsværd. Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., prøveinspektør, Kbh. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Cronkjær, Niels, Hgør. Crumlin-Pedersen, Ole, civ.ing., cand. polyt., Roskilde. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmeden!., Hgør. Dalgaard, Å., boghdl., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, Tåstrup. Dam. J. Seidelin, læge, Søborg. Damborg, E., kontorchef, Brh. Dammann, Herbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Kbh. Dampskibsaktieselskabet Progress", Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Heimdal" A/S, Kbh. Dampskibsselskabet Torm" A/S, Kbh. Danielsen, Birgit, sygeplejerske fru, Odense. Danielsen, Otto, befragter, Kbh.

12 172 Danmarks Skibskreditfond, Kbh. Dansk Cement Central A/S, Kbh. Dansk Esso A/S, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deichmann, Johan, fuldmægtig, Skodsborg. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh. Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh. Den polytekniske Laereanstalt, Kbh. Det danske Kulkompagni Å/S, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementchef, Charl. Diurhuus-Gundersen, Gunder, gross., Malmo. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Tikøb. Drejer, Jørgen, skibstømrer, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør. Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør. Eckhardt-Hansen, L, civiling., Humlebæk,. Eckhausen, Henry, kustode, Hgør. Eggers, Johan, skibsfører, Rungsted Kyst. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbøl, Viggo, dir., Kbh. Ekholdt, V., dir., Middelfart. Elkjær, G. V., viceskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elling, Jørgen, fuldm., cand. jur., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. Elving, Ingeborg, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh. Engelstoft, E. H., LRS., Hgør. Erichsen, P., styrmand, Valby. Erichsen, Richard. Virum. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Erling, mus.lektor, Tønsberg. Eriksen, Hans, dir., Hgør. Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn. Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Ertner, E. G., Kbh. Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg. Eschen, Jørgen, læge, Valby. Eskildsen, Viking, ing-, Hgør. Fabeck-Larsen, Sv. Å., hovedrepraesentanl:, Nyk. F. Faber, Rich., administrator, Heil. Fabricius, Th.., pens. fyrass., Kbh. Fage-Pedersen, P., lods, Hgør. Falck, Mogens, gross., Virum. Fencker, Erik, maskinmester, Kbh. Fischer, O., orlogskapt., Risskov. Fischer-Knudsen, dir., Odense. Fisker-Andersen, Jacob, ing., Seattle. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Forsmark, Å., stemmer, Hgør. Fossing, A., antikvitetshdl., Næstved. Frandsen, Geo, maskinm.., Brønshøj. Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederikshavns Værft og Tørdok, Fr.havn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr. Svendborg. Friberg, Arne, arkitekt, Charl. Fribert, Trojel, chauffør, Ellidshøj. Friis, Bent, styrmand, Hgør. Friis, Claus Achton, arkt., Lyngby. Friis, Otto, sekr., cand. jur., Valby. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn. Frørup, Dan, lab.ing., Kbh. Fuglsang, K., skibsfører, Valby. Funck-Rasmussen, C, insp., Kbh. Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh. Fyrdirektoratet, Kbh. Gade, Christian, grovsmed, Hgør. Garde, H. A., civiling., Kbh. Garnum, Otto, læge, Kbh. Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj. Genster, Helge, læge, Sønderborg. Gents, E. Th. V., fhv. forretningsfører, Espergærde. Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby. Germundsson, A., speditør, Kbh. Gjermansen, Richard, civiling., Hgør. Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gløde, F., statsaut. translatør, Kbh. Gorrissen, N. J., HRS., Kbh. Grau, Ove, dir., Vejle. Greisen, Bent, fuldmægtig, Humlebæk. Gren, I. C, civiling., Glostrup. Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gullacksen, J. O, arkitekt, Klampenborg. Gulmann, Niels, Charl. Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg. Gustafson, Nils, direktør, Hillerød. Giillich, S. Å., vognmand, Hgør. Gaardø, Chr., skoleinsp-, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hagelund, F., assurandør, Hgør. Hagen, Poul, civ.ing., Brønshøj. Haglund, F., kapt., Kbh. Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh. Halldin, Hans, skræddermester, Nyk. F. Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg. Hansen, Bendt, civiling., driftsbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K., skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh. Hansen, Bror Johan Louis, styrmand, Kbh. Hansen, Carl, Hgør. Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Chr. Kjærgaard, cand. polyt., Virum. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed, Allinge. Hansen, E., fuldmægtig, Kbh. Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen, Erland, arkitekt, Birkerød. Hansen, Ernst, malerm., Hgør. Hansen, F. W., skibsfører, Kalundborg. Hansen, Georg Holst, købmd., Agersø. Hansen, Gustav, arkitekt, Kbh. Hansen, H. C, malerm., Hgør. Hansen, H. E., orlogskapt., Holte. Hansen, Helga Kn., læge, frue, Kbh. Hansen, Henry, farvehdlr., Hgør. Hansen, Henry, Kbh. Hansen, H. Lunau, Kbh. Hansen, J. A., pens. lods, Kbh. Hansen, Johs., kontorchef, Kbh. Hansen, Julius, borgm., Kbh. Hansen, Jørgen Jes, studerende, Gentofte. Hansen, Kaj, Kbh. Hansen, Karl Johan, montør, Brønshøj.

13 i73 Hansen, Knud, nav.dir., Kbh. Hansen, Knud, journ., Kbh. Hansen, L. E., maskinmester, Gilleleje. Hansen, Magnus, lods, Karrebæksminde. Hansen, Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Hansen, Niels, bestyrer, Brønshøj. Hansen, Ove Juul, installatør, Snekkersten. Hansen, Paul, ing., Nakskov. Hansen, Peter Preben, stud. jur., Kbh. Hansen, Preben, toldpakhusbetjent, Kbh. Hansen, S. G., kontorchef, Springforbi. Hansen, S. Gram, tandlæge, Charl. Hansen, Søren Henri, skibsing., Hgør. Hansen, S. Ingemann, civiling., Kbh. Hansen, Villy, maskinchef, Snekkersten. Hansen, Willy, prokurist, Valby. Hansen, Åge, købmd., Nyk. F. Hansfort, I. C, dir., Hgør. Harder, P. J. J., Kbh. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartby, Svend, lærer, Fårevejle. Hartmann, A/S Brødrene, Lyngby. Hauch, H., fotograf, Hgør. Hauschildt, Søren, læge, Skive. Haxlund, Axel, cand. jur., Valby Hede, Poul, LRS., Kbh. Hedegaard, O., bankdir., Kbh. Helleskov, Erik, San Francisco. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Hgør. Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør. Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh. Hendriksen, Johnna, sekretær, fru, Hgør. Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg. Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling., Virum. Henningsen, Ove, LRS., cand. jur., Fredericia. Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, A. G., driftsbestyrer, Vordingborg. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh. Herløw, A. O., overass., Valby. Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester, Keldsnor fyr. Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse. Hesselholdt, Børge, ing., Bagsværd. Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh. Hilsted, Finn, dir., LRS., Kbh. Hirschsprung, Asger M., dir., Charl. Hirschsprung, Grethe, frue. Charl. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hjorth-Moritzen, Alf, journalist, fil. kand., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten. Hofmann, Georg, snedkermester, Århus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holbech, Bent, maskinarb., Søborg. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm,' Jacob, & Sønner's Fabrikker A/S, Kbh. Holm, Jorgen, Singapore. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm, Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holmstrom, Bengt, civilekonom, Goteborg. Holsøe, Poul, stadsarkitekt, M.A.A.. Heil. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, skibsmægler, Holte. Hoppe, Johan, advokat, Hgør. Hornby, H., ing., vicedir., Gent. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, fuldmægtig, Charl. Hovgaard, Chr., befragter, Birkerød. Hovmand, Alfred, skibsmægler, Bandholm. Kvinden, Bjørn, Jar, Norge. Hiisig, Karla, overlærer, Hgør. Hågge, Erik, red., Halmstad. Højbjerg, K. V., ing., Hgør. Høyer, fyrass., Kolby Kaas. Høyer, Jørgen, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Edith, fru dir., Vedbæk. Illum, Jesper, dir., Klampenborg. Illum, Niels, ingeniør, Lyngby. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Snekk. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. Itzke, Carl, snedkerm., Åbenrå. Jacobsen, Å., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. Jacobsen, C. W., afd.ing., Odense. Jacobsen, Finn Rolf, civiling., Kbh. Jacobsen, Ole Rolf, læge, Kbh. Jacobsen, Steen Rolf, stud. polyt., Kbh. Jacobsen, G., ing., Kbh. Jacobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup. Jacobsen, Poul, gross., cand. jur., Espergærde. Jacobsen, Verner, filmsfotograf, Fr.værk. Jaeger, Werner, skibsing., Duisburg. Jagd, É. O., kontorass., Fredericia. Jakobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby. Jakobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. Jåkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. Jans, Ove L., gross., Kbh. Jantzen, P., civiling., Lyngby. Jarvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, A. A., bagerm., Hgør. Jensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. Jensen, A. Rothe, reservelæge, Brejning. Jensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. Jensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent. Jensen, C, forstanderinde, Hgør. Jensen, Carl, ing., Vejle. Jensen, Carl Chr., fuldmægtig, Charl. Jensen, C. E. Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. A., maskinm., Glud pr. Horsens. Jensen, Ejner E., maskinarbejder, Randers. Jensen, Eric, gross., Kbh. Jensen, Helge, viceskoleinsp., Kbh. Jensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. Jensen, Ib Loke, kemigraf, Kbh. Jensen, J., gartner, Hgør. Jensen, fru gartner J.. Hgør. Jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse. snedkerm., Valby. skattekontrollør, Holte.... matros, Hgør. Demant, arkitekt, Holbæk. Jensen, Knud, fisker, Askø. Jensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør. Jensen, Marthin, murersv., Allerød. Jensen, Mogens, DP.tekn.. Kbh. Jensen, N. P., murerarbejdsmd.. Brønshøj. Jensen, O., fhv. stationsforst., Hgør. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. Å., civiling., Lyngby. Jensen, Thomasine, Hgør.

14 !/4 ensen, W. F., kok, Hgør. ensen, Viggo A., prof., dr. med., Århus. ensen-petersen, A., telefonmontør, Hgør. eppesen, Jørgen, Kbh. eppesen, Mogens, købmd., Nyk. F. epson, Anders, malermester, Nyk. F. ervøe, Kr., toldforvalter, cand. jur., Holbæk. espersen, Knud, repræsentant, Heil. espersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. essen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. essen, C. U., overlæge, Hgør. essen, Erik, maskinarbejder, Søborg. ohannessen, Aksel, tømrerm., Snekkersten. ohannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. ohansen, Arne H., postbud, Rønne. ohansen, Arnold P., havemand, Hgør. ohansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. ohansen, Ib, befragter, Kbh. ohansen, Mikael, kontorchef, Kbh. ohansen, N. A., skibsfører, Kbh. ohansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st. ohansson, Kari-Erik, ing., Hågersten, Sverige. ohansson, P., kaptajn, Hgør. ohnsen, Henning, bogtrykker, Kbh. ohnsson, Helge, Hålsingborg. onassen, Else, overlærer, Hgør. orberg, Fr., Hiddesen b. Detmold. uel, Jørgen, stud. techn., Hgør. uel-andersen, G., fiskehdl., Hgør. uel-brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh. Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. Justesen, E., overmekaniker, Kbh. "uul, Svend, vinhdl., Kbh. ørgensen, A., lodsformand, Agersø. ørgensen, Albert, dir., Heil. ørgensen, Alb. V., HRS., Kbh. ørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. ørgensen, Å. W., overbetjent, Vordingborg. ørgensen, C, mejeriejer, Gundsømagle. ørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. ørgensen, G., maskinchef, Brh. ørgensen, Hakon, red., Løgstør. ørgensen, Helge Johs., kommandørkapt., Kbh. ørgensen, Holger, kontorchef, Kbh. rgenscn, Holger, ing., Fr.havn. ørgensen, Jørgen Nyborg, Esbjerg. ørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. ørgensen, Max, depotbestyrer, Hgør. ørgensen, Mogens, Kbh. ørgensen, O. V., fiskeeksportør, købmd., Hundested. Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Poul, ing., Hgør. Jørgensen, Th., urmager, Hgør. Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing., Snekkersten. Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør. Karsten, Bertel W., bankfuldm., Nærum. Kattrup, Å., malerm., Hgør. Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde. Kildegaard, Arne, civiling., Herlev. Kinch, O., skibsfører, Eibh. Kirkby, E., korrespondent, Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Heil. Kisby, A. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., konsul, Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Virum. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen, A., toldkontrollør, Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig. Klem, Aage E., civiling., Kbh. Klerk, Niels, lektor, HRS., Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling., Rønne. Klint, Johs., overlærer, Kbh. Klokhøj, A. H., oberst, Vordingborg. Knigge, U., propagandachef, Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd., Hjortespring. Knudsen, Gunnar, direktør, Charl. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Nærum. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg. Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, Kbh. Knuth, Rud., greve, Heil. Koch, Hans-Aug., skibsmægler, Kappel, Slien. Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Kohl, Peter, stud. art., Valby. Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge. Kongstad, Jul., kontorchef, Vanløse. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., prokurist, Hgør. Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør. Kraglund, Å. A. J., bestyrer, Hgør. Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Heil. Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Julius, matros, Hundested. Kristensen, Karl, lærer, Sakskøbing. Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh. Kristensen, Peter, bogholder, Hgør. Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Brønshøj. Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl. Krohn, J. fl., afd.ing., Søborg. Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Heil. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Kulle, Ejler, fisker, Østerby. Kurzenberger, Max, dir., Heil. Københavns Amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. Kørbing, J. A., dir., Heil. Køster, Niels Otto, arkivar, Kbh. Kaadtmann, F., kaptajn, Randers. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør. Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Lannung, Hermod, LRS., Kbh. Lannung, Sven, afd.chef, Kbh. Larsen, Å. Bodse, lodsformd., Bandholm. Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør. Larsen, Elith. Hgør. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Hvidovre. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henning, skibsbygmester, Neksø. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten.

15 !75 Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS., Hgør. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, Louise, fotograf, frue, Hgør. Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh. Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive. Larsen, Willy, skibsbefragter, Kbh. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmd., Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø. Laurentzius, Torben, Rungsted. Lauring, Kåre, Virum. Lauring, Palle, forfatter, Virum. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Strib. Laursen, N. J., tandlæge, Holsted. L.B.-Færgerne, Hgør. Lefevre, Jens Ole, stud. mag., Kbh. Lehmann, Henrik, direktør, Kbh. Lehman, Karl, overkirurg, dr. med., Heil. Leisner, R., ing., Lyngby. Lembourn, Claus, stud. jur., Kbh. Lemche, Hans Jacob, dir., Kbh. Lerche, J., stationsforst., Hornbæk. LiS, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne. Lildholdt, Karl, stud. techn., Hgør. Liljeborg, Frank, Kbh. Liliegaard, A. E., søløjtnant, Holte. Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindquist, K.. forretningsbestyrer, Gørlev. Lindstrom, Allan, civiling.. Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe. Ernst, dir., Kbh. Linvald, Steffen, mus.insp., Charl. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr. Rødby. Lolk-Larsen. H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker. Charl. Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling., Vedbæk. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Hans, grosserer, konsul, Hgør. Lund, Inger, overlærer, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Niverød. Lund. Thorkild _P., fyrmester, Tranekær fyr. Lund-Hansen, ritmester. Århus. Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang. Lyngsie, B., lærer, Brede. Luning, Sar Orjan. arkitekt, Stockholm. Lynnerup, Søren, Kbh. Lønberg-Holm, A., civiling., Kbh. Madsen, Børge, turistfører, Kbh. Madsen, Carlo Råhauge, lods, Fr.havn. Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær, Heil. Madsen, Johnny, fuldmægtig, Birkerød. Madsen, Jøruen, civiling.. Fruens Bøge Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V., kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valbv. Maegaard, E., dir., cand. jur., Kbh. Malling, Jens, kontorchef, cand. jur., Hellerup. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab. Lyngby. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, Chr., bagermester, Haderslev. Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh. Meilvang, Henry, forvalter, Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Mellentin, Aage, gross., Charl. Mench, Erik, dir., Kbh. Mersing, B. E., overbibl., Svendborg. Meyer, Knud, gross., Kbh. Michaelsen, Chr., bådebygger, Sønderborg. Michelsen, Oluf, slagterm., Kbh. Michelsen, P., skibsmægler, Odense. Mikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Jørgen, malermester, Hgør. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper. Hillerød. Ministeriet for Grønland, Kbh. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Monberg, P., gross.. Kbh. Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh. Mortensen, E., ing.. Hgør. Mortensen, K. Å., kustode, Hgør. Mouritzen, P. C. færgefører, Århus. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør. Munthe af Morgenstierne, B. v., mus.-dir., kontorchef, Kbh. Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg. Mucke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, E., restauratør, fru. Kronborg. Moller, Hakon, apoteker, Stockholm.' Møller, Paul, arkitekt. Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller-Andersen, A., LRS., Kbh. Møller-Jensen, J., førstelærer, Give. Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Mørk, N. K., MF., Hgør. Månsson, Gunnar, direktør, Tyresol. Nadolny, F. O., fru styrmand. Svendborg. Nagel, Helse, skibsfører, Holte. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef. Kbh. Neisig. Niels Holger, bankass., Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nielsen, Alfred, lods. Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, læderhandler, frk.. Hgør. Nielsen, B. Hielm, gross., Kbh. Nie'sen, Bob Gunnar, styrmand, Virum Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. N : elsen, Carsten Boye, skoleelev. Hgør. Nielsen, C. J., maskinmester. Valby. Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør. Snekkersten. Nielsen, Erik Møller, Horsens. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen. Flemming, kommunelærer, _ Valby. Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg. Nielsen, Henning Baker, værktøjsmager, Najstved. Nielsen, Hols-er, gross.. Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, Ib, Vancouver, Canada. Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm.. Hgør. Nielsen, Jacob, tandlæge. Odense. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør.

16 176 Nielsen, Johs., post- og telegrafkasserer, Esbjerg. Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg. Nielsen, Jørgen Lykke, Kbh. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh. Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Palle W., universitetslektor, Kbh. Nielsen, P. Chr., amanuensis, Hørsholm. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen, Sv. Å., arkt., M.D.A., Hgør. Nielsen, Th., jord- og betonarbejder, Kbh. Nielsenj V., kleinsmed, Hgør. Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, Å., toldkontrollør, Varde. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordahl, Arne, automobilforhdh, Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg. Nordvig, R., ing., Nakskov. Norholdt, B., Hedehusene. Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Hgør. Norrstrom, Emil, forrådsmåstare, Arboga. Norrstrom, Hans, teknolog, Arboga. Norspang, Ejnar, tegner, Farum. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev. Oldendow, Mogens, salgschef, Kastrup. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Olsen, Alfred, rejseinsp., Korsør. Olsen, Anna, fru konsul, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, ing., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., gross., Gentofte. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., tobaks- og vinhandler, Espergærde. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, Villy, fisker, Fejø. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd. Overgaard, R., skoleinsp., Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Lyngby. Paulsen, Å. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Valby. Pedersen, E. O., smed, Hvidovre. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Gudrun, frue, Heil. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, Ib Neiiendam, styrmand, Hgør. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, Jørgen A., fabrikant, Charl. Pedersen, Jørgen Birkved, stud. techn., Hgør. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, Orla, boghandler, Hgør. Pedersen, Ove Hougaard, elektriker, Hgør. Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Svend, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Aage, læge, Heil. Peetz, Eyvind, sekretær, Vedbæk. Persson, Lars-Eric, ing., Malmo. Petersen, A. O. A., statslods, Aabyhøj. Petersen, Axel, håndværker, Herlev. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje. Petersen, Chr. Rolf, kæmner, Byrum, Læsø. Petersen, Chr. Steen, civiling., Espergærde. Petersen, C. Krag, skibsfører, Hgør. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgør. Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, kommandørkapt., Lyngby. Petersen, H. Jordt, civ.ing., cand. polyt., Virum. Petersen, Holger, styrmand, Hgør. Petersen, Holger Munchaus, reservedelseksp., Kbh. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Karsten Behr, Aalborg. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte. Petersen, K. Voxtrup, amtsinsp., Silkeborg. Petersen, Laurits, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing., Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten. Petersen, Poul Arden, Kbh. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. A., skibsfører, Korsør. Petersen, S. K., maskinm., Hgør. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Th. Høgsted, repræsentant, Kbh. Petersen, Troels, dir.sekr., Lyngby. Petersen, U. Marquard, arkitekt, Kbh. Petersen, Vohncr, skibsing., Hgør. Petersen, Willy C. J., tømrermester, Kbh. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Petri, Torben, tandlæge, Kbh. Philip, Gudrun, gross., frue, Kbh. Pilø, Jens, stud. polyt., Kbh. Plenge, Jørgen, grosserer, Heil. Plum, Peter, ing., Hgør. Pontoppidan, Dines, Kbh. Porsmose, Bjarne, Hgør. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Edv., stevedor, Kbh. Poulsen, Fin, gross., Kbh. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, Helge Haslund, maskinarb., Hgør. Poulsen, Henning, blikkenslagermester, Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken i Kjøbenhavn A/S. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil. Pødenphant, H., gross., Kbh. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte.

17 177 Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rafn, Eyvind, redaktør, Kbh. Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj. Rasmussen, A. H., civiling., Heil. Rasmussen, Antoni, kapt., Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Ernst M., Hareskov. Rasmussen, Harry, glarmester, Århus. Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pr. Nyk. F. Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kjeld, ing., Humlebæk. Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte. Rasmussen, L., modelbygger, Rødby Havn. Rasmussen, N. V. P., automobilforhdlr., Hgør. Rasmussen, P. J., Hgør. Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved. Rasmussen, R., ing., Næstved. Rasmussen, R. F., komm.lærer, Hgør. Rastrup, Inger, fru, Kbh. Rastrup, Michael, Kbh. Rathje, Eigil, ing., Kbh. Raun, H. E., civ.ing., Klampenborg. Raun, Hemming, ing., Herlev. Ravn, Axel, kontorchef. Heil. Ravn, K., værkfører, Hgør. Ravn, Poul, overass., Heil. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør. Rekling, S., fuldmægtig, Søborg. Rendal, H.', LRS., Hgør. Reumert, Michael, HRS., Kbh. Rex-Olsen. V., kartograf, Holte. Riemer, Jørgen, LRS., Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Virum. Riise-Knudsen. Mogens, mejeriejer, Valby. Riis-Hansen. Hans. søkadet, Roskilde. Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Andersen, Jørgen, skibsbygm., Svendborg. Roed, Henning, fyrmester, Hgør. Roed, Paul W., mekaniker, Holbæk. Rolvsen, Stig, realskolelærer, Kbh. Roosen, C. U., civiling., Holte. Rosendahl, Å., kontorchef. Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh._ Rosenløv, Mogens, oberst, Konigswinter. Rosenvold, C. F., Åbenrå. Rothenberg, S. E., fru, Heil. Rudolph. Wolfgang, Schildow, Berlin. Runge, Johan, Kbh. Rygaard. Erik, dommerfuldm., cand. jur., Herning. Riihmann, Hans, statsaut. revisor, Lyngby. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Ræthinge, Ellen Wolden, toldforvalter, Ribe. Røder, Hans Chr., skibsfører, Gentofte. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark, LRS., Kbh. Rørby, Kai, apoteker, Hstør. Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Salling, E., sognepræst, Mandø. Sander, Henning, stud. pharm., Kbh. Sandersen, O., ing., Nakskov. Sarrau, Wm., murer, Karsemose. Saxild, Jørgen, ing., Heil. Schack, Gudmund, gross., Kbh. Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P., ing., Virum. Scherffenberg-Møller, Jack, tandlæge, Hgør. Schibbye, Harris, arkt., M.A.A., Kbh. Schmidt, Ernst, dr., Reinbek. Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent. Schnedler, G. S., civiling., civ.økonom., Klampenborg. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Carl G., afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Heil. Schou, N. Aa. Breinholdt, maskinm., Nyk. F. Schou, Ole, pressechef, Kbh. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampenborg. Schrøder, Johan, forvalter, Kbh. Schrøder, Per, civiling., Holte. Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbclov, Henning, fabrikant, Kbh. Seibæk, Aage, gross., Kbh. Semler-Jørgensen, A., dir., civiling., Randers. Simonsen, Evald, ing., Hgør. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Thorshavn. Sjøberg, Otto Chr., Gent. Skafte, Aage, kunsthandler, Nyk. F. Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby. Skelmose, E. Knudsgaard, styrmand, Esbjerg. Skibsted-Jacobsen, Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidt & Co. A/S, F. L., Valby. Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med., Næstved. Snorrason, Egill, dr. med., Kbh. Sommer, Egon, dir., Odense. Sonne, H. O., civiling., Charl. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Spiro, Anatol, ing., Kbh. Sprenger, K., fabrikant, Hgør. Stallknecht, G., skibsfører, Kbh. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C., dir., Hgør. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing.. Heil. Steiner, B. J., overfaktor, Søborg. Stenderup, Finn, Kbh. Stengaard, Børge, snedker, Hgør. Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent. Storm:, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, overass., Brønshøj. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struwe, Klaus, Kbh. Struwe, Sten, Kbh. Strøiman, Axel, sparekassebestyrer, Odense. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen. Axel, dvrlæge, Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Stiitzer, Per, maskinarb., Hgør. Stærmose, Erik. orlogskapt., Korsør. Stocker, Otto, kapt., Beidenfleth. Svane, Erik, LRS.. Padborg. Svarer, Jørgen, fuldmægtig, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. ia Årbog 1963

18 1 7 8 Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, Carl, arkitekt, Hgør. Svendsen, G. J., underfyrmester, Højstrup. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red., Ålborg. Svendsen & Christensen, A/S dampskibsselskabet Vendila", Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sylvestersen, Joh., Randers. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg, Søbygaard, C., inspektør, Næstved. Søegaard, C, cand. pharm., Hgør. Sølver, Carl V., kaptajn, Skodsborg. Sørensen, Carl, afd.ing., Bagsværd. Sørensen, E., skibs- og bådebygger, Ålborg. Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør. Sørensen, E. V., gross., Birkerød. Sørensen, Frank, ing., Kbh. Sørensen, Frederik Richard, overtoldass., Hou. Sørensen, Jens Wilhelm, stenhugger, Ålborg. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, overtrafikass., Hgør. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh. Sørensen, Torben, slotsbetj., Hgør. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Talbo, Uno, skibsing., Lille Værløse. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør. Thaulow, Per, pol.-fuldm., Lyngby. Theisen, Nils A., Espergærde. Thisted, S. A. Gjeding, materialist, Herning. Tholstrup, Olaf, ing., tekn. adjunkt, Horsens. Thomsen, E., bankfuldmægtig, Kbh. Thomsen, O. K., major, Kronborg. Thorbroe, Inga M., fru, Fr.sund. Thorkilgaard, Ole, læge, Virum. Thorlak, E., direktør, Hgør. Thorlak, John, styrmand, Hgør. Thorlak, Sv., kapt., Hgør. Thornberg, fl., underdir., civ.ing., Varde. Thrige, Eigil, civ.ing., Klampenborg. Thunbo, Anton, gross., Kbh. Thuse, Viggo, dir., Kbh. Tikøb sogneråd, Espergærde. Tilly, Chr., revisor, H.D., Herlev. Tofte, Knud, sognepræst, Skibby. Toft-Petersen, Kaj, direktør, Hgør. Traunholm, Å.. skibsfører, Rungsted Kyst. Trondal, M., skibsfører, red., Nyborg. Truelsen, Truels, styrmand, Herlev. Trødni, Heine å, direktør, Hgør. Tscherning, Carl, lektor. Birkerød. Tuborgs Bryggerier, Heil. Tuxen, Henry, civiling., Charl. Tvede-Jensen, M., ing., Kokkedal. Tvermoes, Sven, gross., Kbh. Tvevad, Jørgen, arkivar, Gent. Ulrich, Ruth, lektor, frue, Dronningmølle. Valentin-Hjorth, K., gross., Kbh. Valentin-Hjort, K. M. F., Heil. Vallentin, Andreas, arkitekt, Brh. Valeur, Bent, adjunkt, Tønder. Vang, A. H., skibsmægler, Helsingfors. Vanggaard, Thork., prof., dr. med., Kbh. Veistrup, C., civiling., Hgør. Vejlø, Børge, afd.ing., Kbh. Vemming, C, læge, Nyk. F. Vestbo, S. M. N., fyrass., Kbh. Vibæk, Jens, dir., cand. mag., Kbh. Vidstid, Chr., Nørresundby. Vidø, Leif, lærer, Søborg. Vilandt, Leif R., kapt., Springforbi. Vilholm, Gunnar, mejeriejer, Hgør. Vilholm, fru mejeriejer, Hgør. Villadsen, Jens, fabrikant, Gent. Villumsen, A., fru, Brh. Villund, Kjeld, cand. aet., Valby. Vohlert, Knud, gross., Kbh. Voigt, P., Lyngby. Voss, C, mejerist, Hgør. Vyff, Kr., proprietær, Vonsild. Vaabenhistorisk Selskab, Kbh. Weilbach, J. S. V., sejl- og kompasmager, Kbh. Weilskov, E., dir., Charl. West, Ole, købmd., Hgør. West, Werner G., tekstilarbejder, Svendborg. Westergaard, H., dir., Charl. Wiberg, Jenny, gross., frue, Kbh. Wiedemann, Sigurd, montør, Hgør. Wielandt, H., fuldmægtig, Roskilde. Wiibroes Bryggerier Å/S, C Hgør. Wind, Jørgen, Lystrup st., Jylland. Windeleff, A., skibsmaskinm., Kbh. Windfeld Hansen, Ib, direktør. Bredballe pr. Vejle. Wistoft. C. A., Kbh. Witte, Richard, dir., Bagsværd. Wollf, Per, civ.ing., cand. polyt., Farum. Worm, J. B., afd.chef, Kbh. Worm, M., fyrskibsfører, Ålborg. Wiirtz, Peter, malermester, Snekkersten. Waagepetersen, H. L., dir., cand. polyt., frue, Hgør. Waagepetersen, H. T., gross., Kbh. Ørbech, G., automekaniker, Charl. Ørberg, Paul G., arkivar, Tapdrup pr. Viborg. Ost, Åke, jårnvågsman, Malmo. Østergaard, Torsten, overlæge, dr. med., Hgør. Aalborg Portland-Cement-Fabrik A/S, Kbh. Aalborg Værft A/S, Ålborg. Aamand, Erik, entreprenør, Snekkersten. Meddelelser om forandringer i adresse og stilling bedes venligst tilsendt Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, Helsingør.

19 BYTTEFORBINDELSER Altonaer Museum, Altona. Aust-Agder Museet, Arendal. Bergens Museum og Bibliotek. Bergens Sjøfartsmuseum. Blekinge Museum, Karlskrona. Borgarsyssel Museum, Sarpsborg. Bornholms Museum, Rønne. De sju Håradernas kulturhistoriska Forening, Borås. Chalmers tekniska Hogskolas Bibliotek, Goteborg. Kommissionen for Danmarks Fiskeriog Havundersøgelser. Danmarks tekniske Museum. Dansk Folkemindesamling. Foreningen Dansk Samvirke". Dansk Sømandskirke i fremmede Havne. Drammens Museum. Erhvervsarkivet, Århus. Finlands Museiforbund, Helsingfors. Finska Fornminnesforeningen, Helsingfors. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg. Stådtisches Museum, Flensborg. Folklivsarkivet, Lund. Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Foreningen for skandinaviske Sømandshjem i fremmede Havne. Købstadmuseet Den gamle By", Århus. Det kgl. danske geografiske Selskab. Gilleleje Museum. Glasgow Art Gallery and Museums, Glasgow. Foreningen Gotlands Fornvanner, Visby. Kommissionen for videnskabelige Undersøgelser i Grønland. Goinge Hembygdsforening, Broby (Skåne). Goteborgs historiska Museum. Goteborgs Sjofartsmuseum. Goteborgs och Bohuslåns Fornminnesforening. Haderslev Amts Museum, Haderslev. Hallands Hembygdsforbund, Halmstad. Staats- und Universitåts-Bibliothek, Hamborg. Museum fiir Hamburgische Geschichte, Hamborg. Handelsflådens Velfærdsråd. Handelshøjskolens Bibliotek. Bornholmsk Samfund, Rønne. Frederiksborg Amts historiske Samfund. Historisk Samfund for Fyns Stift. Historisk Samfund for Hjørring Amt. Holbæk Amts historiske Samfund. Lolland-Falsters historiske Samfund. Historisk Samfund for Præstø Amt. Randers Amts historiske Samfund. Historisk Samfund for Ribe Amt. Historisk Samfund for Ringkøbing- Amt. Historisk Samfund for Sorø Amt. Historisk Samfund for Sønderjylland. Historisk Samfund for Thy og Han Herred. Vejle Amts historiske Samfund.

20 Historisk Samfund for Viborg Amt. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Museet for Holbæk og Omegn. Hordaland Landbruksmuseum, 100 Garnes. Horsens Museum. Hålsingborgs Museum. Hærmuseet, Oslo. Hålogaland Historielag, Harstad. Institut fiir Weltwirtschaft, Kiel-Wik. Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning, Århus. Institute of Ethnology, Åbo. Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart, Rotterdam. Jydsk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, Århus. Jonkoping Låns Hembygdsforbund. Kalmar Låns Fornminnesforening. Universitåtsbibliothek, Kiel. Museet på Koldinghus, Kolding. Kullabygd, Hoganas. Kulturhistoriska Museet, Lund. Københavns Bymuseum. Københavns Stadsarkiv. Liverpool Public Museums, Liverpool. Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Maribo. Universitetsbiblioteket, Lund. Malmo Fornminnesforening. Malmo Museum. Marineforeningen, København. Marinens Bibliotek, København. Mariners' Museum., Newport News, USA. Maritiem Museum Prins Hendrik", Rotterdam. Marstal og Omegns Museum. Kulturhistoriska Museet Murberget, Hårnosand. Les Amis des Musées de la Marine, Paris. Muzeum Morskie, Gdansk. Marine Historical Association, Mystic Seaport, USA. Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen. Nationalmuseets II. afd. Nationalmuseets III. afd. Navigationssållskapet i Finland, Helsingfors. Nordenfj eldske Kunstindustrimuseum, Trondheim. Nordiska Museet, Stockholm. Nordland Fylkesmuseum, Bodø. Nord-Trøndelags Historielag, Sakshaug. Norrbottens Låns Hembygdsforening, Luleå. Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring, Oslo. Norske Museers Landsforbund, Oslo. Norsk Sjøfartsmuseum, Bygdø, Oslo. Ny Carlsberg Glyptotek. Odense Bys Museer. Stådtisches Museum, Osnabriick. Peabody. Museum, Salem (Mass.), USA. Polskie Towarzystwo Historyczne, Szczecin. Pomorski Muzej, Dubrovnik, Jugoslavien. Rigsarkivet, København. Rijksmuseum, Amsterdam. Roskilde Museum. The Royal Scottish Museum, Edinburgh. De Sandvigske Samlinger, Lillehammer. Schiffbautechnische Gesellschaft e. V., Hamborg. Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Slesvig. Science Museum, London.

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1957 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot fredag d. 28.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1952-53 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juli 1952 1 Kongens Kammer på

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1953 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juni 1953 I Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere