Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. December 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne December 2015

2 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om undervisningen på universiteterne (beretning nr. 16/2011) 27. november 2015 RN 1108/15 1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om undervisningen på universiteterne, som blev indledt med en beretning i Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 11. februar Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget en række initiativer, der skal sikre kvalitet i de videregående uddannelser ved bl.a. at øge gennemsigtigheden i de faglige resultater og etablere et system til indberetning af nøgletal herfor. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vurderer, at denne del af sagen kan afsluttes. Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Fortsat notat Rigsrevisionen baserer denne konklusion på følgende: Uddannelses- og Forskningsministeriet har fulgt op på taxameterforhøjelsen og vil følge dette fremadrettet. Styrelsen for Videregående Uddannelser har fået udarbejdet et system til indberetning af undervisning, vejledning og forskerdækning. Uddannelses- og Forskningsministeriet har arbejdet med at skabe større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater samt defineret og indsamlet nøgletal herfor. Uddannelses- og Forskningsministeriet har arbejdet med at skabe gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater og resurseanvendelse. Rigsrevisionen finder det i denne sammenhæng hensigtsmæssigt, at ministeriet har etableret nøgletal for udviklingen i timetal og forskerdækning, og at disse tal fremadrettet bør indgå i Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn. Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang med at implementere uddannelsesakkreditering, der skal sikre, at uddannelserne og undervisningen baserer sig på et videngrundlag (forskning). Rigsrevisionen vil dog fortsat følge indfasningen af institutionsakkrediteringen i opfølgningen på beretningen om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne fra april Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på

3 2 Uddannelses- og Forskningsministeriet har fulgt op på antallet af undervisningstimer og på forskerdækning. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at der stadig er store forskelle mellem de enkelte uddannelser i forhold til timetal og forskerdækning. Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: udviklingen i timetal og forskerdækning Uddannelses- og Forskningsministeriets brug af universiteternes udviklingskontrakter til at adressere risikoen for, at studerende på nogle uddannelser ikke tilbydes heltidsuddannelser af høj kvalitet. I. Baggrund Bachelor- og kandidatuddannelser er forskningsbaserede uddannelser, som universiteterne udbyder. Uddannelserne udbydes inden for de faglige hovedområder humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab, teknisk videnskab og sundhedsvidenskab. 2. Rigsrevisionen afgav i august 2012 en beretning om undervisningen på universiteterne. Beretningen handlede om, hvorvidt universiteterne tilbyder de studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne forskningsbaseret undervisning, og om takstforhøjelsen har givet det ønskede løft til undervisningen på humaniora og samfundsvidenskab. Beretningen viste, at de studerende selv efter takstforhøjelsen tilbydes meget få undervisningstimer, ligesom meget af undervisningen varetages af eksterne undervisere (dvs. ikke forskere). 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, kritiserede de, at universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde styret og fulgt op på, om de studerende modtog tilstrækkelig forskningsbaseret undervisning. 4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkter: Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende. Opfølgningspunkt Udviklingen i timetal og forskerdækning af undervisningen. Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at skabe større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater, herunder definere og indsamle sammenlignelige nøgletal om undervisningen (timetal og forskerdækning). Uddannelses- og Forskningsministeriets brug af universiteternes udviklingskontrakter til at adressere risikoen for, at studerende på nogle uddannelser ikke tilbydes heltidsuddannelser af høj kvalitet. Uddannelses- og Forskningsministeriets eventuelle initiativer som opfølgning på ECTS-evalueringen. Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på taxameterløftet via tilsyn med universiteterne. Universiteternes arbejde med at sikre et passende niveau af forskningsbaseret undervisning på alle uddannelser og større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater og resurseanvendelse. Udformningen og implementeringen af den nye akkrediteringsmodel. Status 5. Vi redegør i dette notat for resultaterne af opfølgningen på ovennævnte punkter. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativer 6. Vi gennemgår i det følgende Uddannelses- og Forskningsministeriets initiativer i forhold til de udestående opfølgningspunkter. Rigsrevisionen har siden afgivelsen af notat til Statsrevisorerne af 11. februar 2013 fulgt området gennem løbende brevveksling og møder med ministeriet. Vi har afventet ministeriets opgørelse over undervisningstimer på de videregående uddannelser. Udviklingen i timetal og forskerdækning af undervisningen 7. Statsrevisorerne pegede på risikoen for, at studerende på nogle universitetsuddannelser ikke tilbydes en heltidsuddannelse af høj kvalitet, fordi antallet af undervisningstimer er for lavt, og forskerdækningen af undervisningen er utilstrækkelig. 8. Det fremgik af beretningen, at en bachelorstuderende på en humanistisk uddannelse i gennemsnit kun havde 8 undervisningstimer pr. uge, og en kandidatstuderende havde 5 timer pr. uge. Beretningen viste også, at studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser i gennemsnit blev undervist noget mindre af forskere end på andre uddannelser. Rigsrevisionen havde set eksempler på samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor forskere varetog helt ned til godt 20 % af undervisningen. Det lave undervisningstimetal gav risiko for, at de studerende ikke reelt gik på en heltidsuddannelse, og den lave forskerdækning på nogle uddannelser kunne betyde, at de studerende ikke modtog tilstrækkelig forskningsbaseret undervisning. 9. Uddannelses- og forskningsministeren oplyste i sin redegørelse, at han var enig i, at det var kritisabelt, at forskerdækningen visse steder var så lav som 20 %, og at antallet af undervisningstimer kun var henholdsvis 5 og 8 timer. 10. Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet har fulgt op på antallet af undervisningstimer og forskerdækning i forbindelse med opfølgningen på taxameterforhøjelsen til humaniora og samfundsvidenskab. Ministeriet har således løbende via opfølgningen på taxameterløftet fulgt op på antallet af undervisnings- og vejledningstimer og forskningsbaseret undervisning på 115 udvalgte humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser fordelt på 6 universiteter. Ifølge ministeriet er der i alt 498 humanistiske og samfundsvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser, hvilket betyder, at undersøgelsen vedrører knap 1/4 af disse uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet har senest i december 2013 offentliggjort et notat, der opgør antallet af undervisnings- og vejledningstimer og forskningsbaseret undervisning på de 115 udvalgte uddannelser. Af notatet fremgår det, at de uddannelser, der indgår i opgørelsen, generelt har fået flere undervisnings- og vejledningstimer. Forskerdækningen er ligeledes steget, men i mindre omfang. Det fremgår dog også, at det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor stor forbedringen har været, ligesom der er nogle uddannelser, der slet ikke har opnået en forbedring. 11. Uddannelses- og forskningsministerens opfølgning fra december 2013 viste, at timetallet fra 2009/2010 til 2012/2013 var steget med 8 procentpoint i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets opgørelse fra 2009/2010 1), mens forskerdækningen var steget med 3 procentpoint. Styrelsen for Videregående Uddannelser fulgte op på opgørelsen i forbindelse med tilsynsmøderne med de enkelte universiteter i 2013 og Effekterne af taxameterforhøjelsen udgjorde desuden et særskilt emne i tilsynsrapporterne for de enkelte universiteter. Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på taxameterforhøjelsen er baseret på data fra de 5 største henholdsvis humanistiske og samfundsvidenskabelige bachelor- og kandidatuddannelser på 6 universiteter i alt 115 uddannelser. 1) Uddannelses- og Forskningsministeriets tal fra målingen i 2009/2010 afviger med 2 procentpoint fra Rigsrevisionens opgørelse i beretningen. Det skyldes bl.a., at Rigsrevisionens opgørelse er baseret på flere universiteter end ministeriets opgørelse.

5 4 12. Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet fremover vil følge effekten af taxameterforhøjelsen målt ved antallet af undervisnings- og vejledningstimer samt forholdet mellem videnskabeligt personale og deltidsbeskæftigede videnskabelige medarbejdere. Dette skal ske for fremadrettet at sikre ensartede definitioner og opgørelsesmetoder og for at opnå en samlet og sammenlignelig indsigt i alle de videregående uddannelser. 13. Rigsrevisionen kan konstatere, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har fulgt op på antallet af undervisningstimer og forskerdækning i forbindelse med opfølgningen på taxameterforhøjelsen. Rigsrevisionen kan dog konstatere, at der stadig er store forskelle mellem de enkelte uddannelser i forhold til timetal og forskerdækning. Rigsrevisionen vil derfor fortsat følge udviklingen i timetal og forskerdækning på universiteterne. Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at skabe større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater, herunder definere og indsamle sammenlignelige nøgletal om undervisningen (timetal og forskerdækning) 14. Det fremgik af beretningen, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke systematisk opsamlede oplysninger over timetal og forskerdækning på universiteterne. Uddannelses- og forskningsministeren oplyste i sin redegørelse, at han havde sat fokus på uddannelsernes kvalitet ved at stille krav om større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater gennem flere og bedre informationer om universiteternes faglige aktiviteter, herunder at der etableres metoder til dokumentation af antallet af undervisningstimer. Ministeren ville bl.a. nedsætte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der skulle udarbejde grundlaget for indsamling af data om studieaktiviteter på de videregående uddannelser, bl.a. for at belyse, om de enkelte uddannelser var heltidsuddannelser. Det ville bl.a. omfatte, hvem der forestod undervisningen, herunder forskerdækningen, og undervisningsaktiviteterne. 15. Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at ministeriet i samarbejde med repræsentanterne fra uddannelsesinstitutionerne har udviklet et koncept for at opgøre omfanget af planlagt undervisning, vejledning og forskerdækning på alle videregående uddannelser på ministerområdet. Styrelsen for Videregående Uddannelser har i forlængelse heraf fået udviklet et it-system til semestervis indberetning af den planlagte undervisning og vejledning samt forskerdækning. Systemet er i øjeblikket i pilotdrift for en række udvalgte uddannelser. Fra efterårssemesteret 2015 skal alle institutioner indberette tal til systemet for alle videregåede uddannelser. Indberetningerne er en del af et større datavarehusprojekt, som løbende bliver udvidet med flere oplysninger. Datavarehuset skal bl.a. også give oplysninger til det digitale værktøj Uddannelseszoom, der skal være med til at understøtte unges uddannelsesvalg gennem større gennemsigtighed omkring uddannelsernes kvalitet og relevans. Oplysninger om timetal og forskerdækning vil fra 2016 indgå, når fase 2 af Uddannelseszoom er implementeret. 16. Rigsrevisionen finder Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at skabe større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater samt definere og indsamle nøgletal tilfredsstillende. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes.

6 5 Uddannelses- og Forskningsministeriets brug af universiteternes udviklingskontrakter til at adressere risikoen for, at studerende på nogle uddannelser ikke tilbydes heltidsuddannelse af høj kvalitet 17. Det fremgik af beretningen, at uddannelses- og forskningsministeren i juni 2012 havde indgået nye udviklingskontrakter med universiteterne. Både de hidtidige og de nye udviklingskontrakter forholdt sig til forskellige aspekter af kvalitet i uddannelserne, men ingen af kontrakterne for 2011 indeholdt mål for antallet af undervisningstimer eller forskerdækningen. Det gjorde 2 af de nye kontrakter, idet et mål for timetal indgik i KU s kontrakt, og et mål om at øge forskerdækningen af undervisningen indgik i CBS kontrakt. 18. Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at formålet med udviklingskontrakterne er at fremme institutionernes strategiske udvikling. 19. Udviklingskontrakterne for indeholder 5 pligtige mål baseret på samfundsmæssige prioriteringer opstillet af uddannelses- og forskningsministeren, herunder ét pligtigt mål om kvalitet i uddannelserne. Universiteterne definerer selv konkrete målepunkter til de enkelte mål. Rigsrevisionens gennemgang af universiteternes udviklingskontrakter viser, at 3 ud af 8 universiteter (KU, DTU og AU) har opsat målepunkter vedrørende timetal, mens ét universitet (AAU) har opstillet et målepunkt vedrørende forskerdækningen. Forkortelser for universiteterne KU: Københavns Universitet AU: Aarhus Universitet SDU: Syddansk Universitet CBS: Copenhagen Business School AAU: Aalborg Universitet RUC: Roskilde Universitet DTU: Danmarks Tekniske Universitet ITU: IT-Universitetet Uddannelses- og Forskningsministeriet påpeger, at målene i udviklingskontrakten med tilhørende målepunkter typisk er på institutionsniveau og derfor normalt ikke adresserer enkeltuddannelser. Styrelsen for Videregående Uddannelser følger årligt op på universiteternes afrapporteringer af mål fra udviklingskontrakten i forbindelse med opfølgningen på årsrapporten. I tilbagemeldingen til institutionerne har Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyst, at styrelsen særligt har fokus på de målepunkter, der ikke er opfyldt eller ikke er opgjort, og de afvigelsesforklaringer, institutionerne angiver. 20. Rigsrevisionens gennemgang viser, at uddannelses- og forskningsministeren har opstillet et pligtigt mål i universiteternes udviklingskontrakter for at adressere bedre kvalitet i uddannelserne, herunder fastholdelse af studerende og bedre beskæftigelse. Rigsrevisionen finder dog samtidig, at pligtige mål ikke i sig selv er nok til at sikre kvalitet i uddannelserne, da universiteterne kun i begrænset omfang selv har opstillet målepunkter vedrørende timetal og forskerdækning. Rigsrevisionen finder, at uddannelses- og forskningsministeren burde have stillet mere konkrete krav til universiteterne, og vil derfor fortsat følge området. Uddannelses- og Forskningsministeriets eventuelle initiativer som opfølgning på ECTS-evalueringen 21. I forbindelse med spørgsmålet om udviklingen i timetal og forskerdækning oplyste uddannelses- og forskningsministeren i sin redegørelse, at Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) havde igangsat en undersøgelse af de videregående uddannelsesinstitutioners arbejde med at fastsætte ECTS i forbindelse med uddannelsesplanlægning og tilrettelæggelse af undervisningen. 22. EVA offentliggjorde i marts 2014 undersøgelsen ECTS på de videregående uddannelser. Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at institutionerne bruger ECTS, når uddannelserne skal tilrettelægges, og at de følger den samme timenorm for ECTS. Undersøgelsen stiller sig dog kritisk over for institutionernes arbejde med at monitorere og justere de studerendes arbejdsbyrde i forhold til ECTS og normen om fuldtidsstudier. Undersøgelsen peger på, at dette arbejde ikke foregår tilstrækkeligt systematisk. ECTS (European Credit Transfer System) Ét studieår svarer til 60 ECTSpoint. ECTS er et mål for arbejdsbelastningen, og 60 ECTSpoint svarer i Danmark til en arbejdsbelastning på timer om året.

7 6 EVA vil følge op på ECTS-undersøgelsen gennem undersøgelsen Studieintensitet hvordan leverer de videregående uddannelser fuldtidsuddannelser?. Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan de videregående uddannelsesinstitutioner kan tilrettelægge uddannelserne med det formål at sikre, at de studerende læser på fuldtid. Undersøgelsen er tværgående og omfatter både erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter og løber frem til primo EVA s evaluering har ikke givet direkte anledning til initiativer fra Uddannelses- og Forskningsministeriets side. Ministeriet har dog oplyst, at ministeriet vil følge resultaterne af EVA s videre undersøgelse af området. 24. Rigsrevisionen kan konstatere, at Uddannelses- og Forskningsministeriet vil følge resultaterne af EVA s videre undersøgelse. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Uddannelses- og Forskningsministeriets opfølgning på taxameterløftet via tilsyn med universiteterne 25. Statsrevisorerne fandt ikke udviklingen i timetal og forskerdækning efter takstforhøjelsen tilfredsstillende. 26. Emnet er allerede behandlet i dette notat, jf. pkt Rigsrevisionen kan på baggrund heraf konstatere, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har fulgt op på effekterne af taxameterløftet via ministeriets tilsyn, og at ministeriet også vil følge dette fremover. Ministeriet har etableret nøgletal for udviklingen i timetal og forskerdækning, som bør indgå i Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn. Dette finder Rigsrevisionen tilfredsstillende og vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Universiteternes arbejde med at sikre et passende niveau af forskningsbaseret undervisning på alle uddannelser og større gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater og resurseanvendelse 27. Statsrevisorerne kritiserede, at universiteterne og Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke i tilstrækkelig grad havde styret og fulgt op på, om de studerende modtog tilstrækkelig forskningsbaseret undervisning. Statsrevisorerne kritiserede også, at der ikke var fastsat mål og normer eller peget på bedste praksis for den forskningsbaserede undervisning, og at der kun var et enkelt universitet (CBS), som havde tilstrækkelig viden om omkostningerne ved de forskellige uddannelser. 28. Uddannelses- og forskningsministeren oplyste i sin redegørelse, at han forventede, at universiteterne havde fokus på optimering af den interne økonomistyring, herunder omkostningerne ved forskning og uddannelse. Universiteterne skulle i den kommende årsrapport for 2012 udarbejde økonomiske nøgletal for udgifter til bl.a. forskning og uddannelse efter en ny vejledning om hovedområde- og formålsfordeling af universiteternes omkostninger. Derudover oplyste ministeren, at han havde stillet krav om, at universiteterne skulle overgå til en fælles kontoplan og på sigt økonomistyringssystemet Navision Stat, hvilket også forventedes at ville give en større gennemsigtighed i universiteternes omkostninger. 29. Det er ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet det enkelte universitets ansvar at levere forskningsbaserede uddannelser af den fornødne kvalitet. Ministeriet har dog bl.a. på baggrund af Rigsrevisionens beretning i oktober 2013 nedsat et udvalg, der skal pege på initiativer til forbedring af kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser (kvalitetsudvalget). Kvalitetsudvalget har arbejdet frem til januar 2015 og er nu kommet med en række anbefalinger. Ifølge ministeriet bekræfter anbefalingerne relevansen af det igangsatte arbejde med retvisende og sammenlignelige opgørelser af timetal og forskerdækning på tværs af uddannelsesinstitutionerne.

8 7 Ud over kvalitetsudvalgets arbejde fremhæver Uddannelses- og Forskningsministeriet 3 konkrete initiativer, som ministeriet har taget for at styrke universiteternes arbejde med kvalitet. For det første er lov om akkreditering blevet ændret, så der nu er indført institutionsakkreditering. Institutionsakkreditering indebærer en ekstern vurdering af universiteternes kvalitetsarbejde og styrker således universiteternes eget arbejde med udvikling af kvaliteten af uddannelserne. Akkrediteringsmodellen vil blive gennemgået i pkt i dette notat. For det andet har ministeriet øget gennemsigtigheden på området gennem flere offentligt tilgængelige data, herunder udviklet det digitale værktøj Uddannelseszoom, der skal understøtte unges uddannelsesvalg gennem mulighed for at sammenligne uddannelser på forskellige parametre i forhold til kvalitet og relevans. Formålet med Uddannelseszoom er, at især kommende studerende i forbindelse med deres valg af videregående uddannelse skal have mulighed for at sammenligne forskellige informationer på tværs af uddannelser og uddannelsestyper, herunder informationer om løn, ledighed, gennemførelsestid og frafald. For det tredje har ministeriet fra 2015 introduceret et nyt indikatorbestemt tilsyn med uddannelsesinstitutionerne. Det indikatorbaserede tilsyn er en del af et fælles tilsynskoncept for de videregående uddannelser, som Styrelsen for Videregående Uddannelser har introduceret i Styrelsen følger i det indikatorbaserede tilsyn institutionerne via en række nøgletal. Tilsynet baserer sig på data, der bl.a. er indberettet til Danmarks Statistik og Forsknings- og Innovationsstyrelsen. De nøgletal, der ligger til grund for tilsynet, bliver offentliggjort på ministeriets hjemmeside. På nuværende tidspunkt er der offentliggjort nøgletal for 2012, 2013 og Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at nøgletallene i dag indeholder data vedrørende tilgang, frafald på 1. år, overskredet studietid og ledighed samt nøgletal for ph.d.-uddannelse og videre- og efteruddannelse. Ministeriet gør i denne forbindelse opmærksom på, at 2015 er det første år med det nye tilsynskoncept. Ministeriet vil derfor arbejde med fremadrettet at udvikle det indikatorbaserede tilsyn. Udviklingen i timetal og forskerdækning vil indgå i ministeriets overvejelser om, hvordan tilsynet fremadrettet kan tilrettelægges. 30. Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder med at øge gennemsigtigheden i forhold til universiteternes faglige resultater og resurseanvendelsen på en række områder. Dette foregår gennem det enkelte universitets afrapportering af opfyldelsen af målene i udviklingskontrakten i årsrapporten, jf. pkt i dette notat, og gennem Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn. I forhold til at skabe større gennemsigtighed i resurseanvendelsen har universiteterne desuden siden regnskabsåret 2012 udarbejdet økonomiske nøgletal for resurseforbruget. Opgørelsen indeholder 5 hovedtemaer, herunder uddannelse og forskning, hvortil der er knyttet en række underformål. Opgørelsen fremgår ligeledes af universiteternes årsrapporter. 31. Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at regeringen i efteråret 2015 har besluttet, at der skal indføres en ny, fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner. Ministeriet vil derfor igangsætte et arbejde om en fælles kontoplan med henblik på, at de videregående uddannelsesinstitutioner kan overgå til fælles kontoplan pr. 1. januar Rigsrevisionen finder, at Uddannelses- og Forskningsministeriet på forskellige måder har arbejdet på at skabe gennemsigtighed i universiteternes faglige resultater og resurseanvendelse. Rigsrevisionen finder det i denne sammenhæng hensigtsmæssigt, at ministeriet har etableret nøgletal for udviklingen i timetal og forskerdækning, som fremadrettet bør indgå i Styrelsen for Videregående Uddannelsers tilsyn. Rigsrevisionen vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen vil dog som tidligere nævnt fortsat følge udviklingen i niveauet for den forskningsbaserede undervisning.

9 8 Udformningen og implementeringen af den nye akkrediteringsmodel 33. Statsrevisorerne bemærkede, at Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke via akkreditering havde sikret, at de studerende fik et passende niveau af forskningsbaseret undervisning. 34. Uddannelses- og forskningsministeren oplyste i sin redegørelse, at regeringen ville foreslå at indføre et nyt akkrediteringssystem, der skulle indebære en overgang til institutionsakkreditering. Overgangen til institutionsakkreditering ville ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet betyde, at ansvaret for sikringen af den enkelte uddannelses relevans og kvalitet ville blive placeret mere entydigt hos den centrale ledelse på den udbydende uddannelsesinstitution. 35. Rigsrevisionen bemærkede i notat til Statsrevisorerne af 11. februar 2013, at institutionsakkreditering ikke i sig selv sikrer, at de studerende får et passende niveau af forskningsbaseret undervisning, da det bl.a. afhænger af, hvilke krav der stilles til uddannelsesinstitutionernes overvågning af egne uddannelser. 36. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner trådte i kraft den 1. juli Loven indfaser over en årrække institutionsakkreditering som afløser for uddannelsesakkreditering. Af lovbemærkningerne fremgår det, at alle Uddannelses- og Forskningsministeriets uddannelsesinstitutioner skal have gennemgået en institutionsakkreditering inden 6 år fra lovens ikrafttræden, dvs. pr. 1. juli I indfasningsperioden fortsætter uddannelsesakkrediteringen af eksisterende uddannelser. De 5 kriterier for akkreditering Kvalitetssikringspolitik og strategi. Kvalitetsledelse og organisering. Uddannelsernes videngrundlag. Uddannelsernes niveau og indhold. Uddannelsernes relevans. 37. Institutionsakkreditering skal ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet medvirke til at støtte og udvikle uddannelsesinstitutionernes interne kvalitetskultur gennem en tæt kobling mellem uddannelsesinstitutionernes daglige kvalitets- og dokumentationsarbejde og den eksterne kvalitetssikring. Det interne kvalitetssikringsarbejde skal leve op til 5 centralt fastsatte kriterier for at blive akkrediteret. Kriterierne dækker alle videregående uddannelsesinstitutioner under ministeriet. 38. Akkrediteringsopgaven varetages af Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet, som er et fagligt uafhængigt råd. Ved institutionsakkreditering vurderes universiteternes interne kvalitetsarbejde gennem en vurdering af, om det enkelte universitets interne kvalitetssikringssystem er tilstrækkeligt effektivt, både når det drejer sig om udvikling af nye uddannelser og om gennemførelse af og udvikling af eksisterende uddannelsesudbud. I institutionsakkrediteringen indgår en vurdering af, om universiteterne har en praksis, der sikrer, at uddannelserne og undervisningen baserer sig på et videngrundlag (forskning), som svarer til uddannelser af den type på det givne niveau og giver et solidt grundlag for opnåelse af uddannelsens mål. Blandt de elementer, der indgår i akkrediteringen, er, om universitetet sikrer, at uddannelserne er tilknyttet relevante faglige forskningsmiljøer og løbende baserer sig på ny viden og forskning, at undervisernes faglige kvalifikationer er opdaterede og løbende udvikles, at underviserne deltager i eller har aktiv kontakt med relevante forskningsmiljøer og løbende inddrager viden og erfaringer herfra i undervisningen, og at de studerende har kontakt til den relevante forskning. 39. Foreløbig er DTU og SDU blevet positivt institutionsakkrediteret, mens CBS og ITU er blevet betinget positivt akkrediteret. AAU er i øjeblikket i gang med at blive akkrediteret. Der er indtil videre ikke nogen universiteter, der har fået afslag på institutionsakkreditering. Ved institutionsakkrediteringen af CBS blev det fx bemærket, at andelen af forskningsbaseret undervisning ikke blev monitoreret i tilstrækkelig grad, ligesom CBS ikke havde etableret tilstrækkelige procedurer og en tilstrækkelig praksis til at sikre, at aktive forskere havde varetaget en passende andel af undervisningen på hver enkelt uddannelse. Disse forhold førte bl.a. til, at CBS blev betinget positivt institutionsakkrediteret. CBS skal nu rette op på de konstaterede kvalitetsmæssige problemer, så Akkrediteringsrådet kan træffe en fornyet afgørelse om institutionsakkreditering inden for 2 år.

10 9 40. Rigsrevisionen kan konstatere, at der i institutionsakkrediteringen bl.a. indgår en vurdering af, om universiteterne har en praksis, der sikrer, at uddannelserne og undervisningen baserer sig på et videngrundlag (forskning), og vurderer derfor, at denne del af sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen vil dog fortsat følge indfasningen af institutionsakkreditering i forbindelse med opfølgningen på beretningen om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne fra april Lone Strøm

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om undervisningen på universiteterne Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Rigsrevisionens notat om beretning om undervisningen på professionshøjskolerne Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for anbragte børn December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2015 om indsatsen over for anbragte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade April 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2016

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om kvindekrisecentre (beretning nr. 8/2013) 4. marts 2016 RN 304/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser

Januar 2014. Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Januar 2014 Resultatkontrakt 2014 mellem Danmarks Akkrediteringsinstitution og Styrelsen for Videregående Uddannelser Indledning Resultatkontrakten er en kontrakt mellem Styrelsen for Videregående Uddannelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse

Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1. Københavns Universitets bestyrelse KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 79, den 4. juni 2015 Pkt. 6. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 20. MAJ 2015 Vedr.: Midtvejsstatus vedrørende institutionsakkreditering på Københavns

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af eksterne lektorers og undervisningsassistenters ansættelsesforhold November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S September 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DONG Energy A/S (beretning nr. 4/2012) 31. august 2015 RN 1103/15 1.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Marts 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Marts 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for at få sygemeldte tilbage

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser

Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser Rigsrevisionens notat om beretning om grundlaget for at dokumentere effekt af sociale indsatser September 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-mrsa Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2015 om Fødevareministeriets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne

Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Rigsrevisionens notat om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider ved

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen

Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Rigsrevisionens notat om beretning om integrationsindsatsen Maj 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om integrationsindsatsen (beretning nr. 8/2014) 3. maj 2017 RN 305/17 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 Rigsrevisionens notat om beretning om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014 August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om budgetoverskridelsen ved Eurovision Song

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 6 Rigsrevisionens notat af 9. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om etableringen af nationalparker i Danmark April 2014 18, STK. 4-NOTAT

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats December 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter

Rigsrevisionens notat om beretning om. Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Rigsrevisionens notat om beretning om Bygningsstyrelsens anvendelse af totaløkonomi i statslige byggeprojekter Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygningsstyrelsens anvendelse

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid

Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid Rigsrevisionens notat om beretning om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes arbejdstid November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effektiv udnyttelse af gymnasielærernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 7. januar

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb

Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Rigsrevisionens notat om beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb Maj 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen

Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Rigsrevisionens notat om beretning om satspuljen Februar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satspuljen (beretning nr. 17/2014) 3. februar 2017 RN 302/17 1. Rigsrevisionen følger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet

Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Rigsrevisionens notat om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Marts 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige lønadministration

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af Udbetaling Danmark August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2012 om etablering af Udbetaling

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes brug af konsulenter November 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 19/2016 om regionernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. Oktober 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse Oktober 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører

Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Rigsrevisionens notat om beretning om styring af it-sikkerhed hos it-leverandører Marts 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere

Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere Rigsrevisionens notat om beretning om undervisning og aktivering af asylansøgere December 2017 NOTAT TIL STATSREVISORERNE, JF. RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2016

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger Maj 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet

Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet Rigsrevisionens notat om beretning om driften af rejsekortet August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om driften af rejsekortet (beretning nr. 11/2014) 1. august 2017 RN 701/17

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusbyggerier II Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2013 om sygehusbyggerier II Ministeren for

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen

Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen Rigsrevisionens notat om beretning om fusionen af skatteforvaltningen (II) November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fusionen af skatteforvaltningen (II) (beretning nr. 7/2011)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. November 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin November 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr. 13/2011) 21. oktober

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om status på byggeriet af Cityringen November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2013 om status på byggeriet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Rigsrevisionens notat om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø (beretning nr. 9/2014)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering

Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Rigsrevisionens notat om beretning om SKATs systemmodernisering Oktober 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs systemmodernisering (beretning nr. 5/2014) 3. oktober 2017

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover

Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Ekstern kvalitetssikring af uddannelserne nu og fremover Oplæg for censorerne for ingeniøruddannelserne og diplomuddannelserne i teknik og it, 23. maj 2013 Evalueringskonsulent Martin Sørensen og chefkonsulent

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S. September 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finansiel Stabilitet A/S September 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer

Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer Rigsrevisionens notat om beretning om Kulturministeriets forvaltning af udvalgte udlodningspuljer August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Kulturministeriets forvaltning af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forebyggelse af hackerangreb Februar 2014 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om

Rigsrevisionens notat om beretning om Rigsrevisionens notat om beretning om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia December 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistandssamarbejde med Bolivia (beretning

Læs mere

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Februar 2015. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011

Marts Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 Notat til Statsrevisorerne om statens overførsler til kommuner og regioner i 2011 merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste på det sociale område Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne Maj 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen for 95 %-målsætningen på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering.

Kriterier ved institutionsakkreditering og prækvalificering. UKF 26.02.2013 Pkt. 3 - bilag 2-12-0237 - ERSC - 18.02.2013 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 r ved institutionsakkreditering og prækvalificering. Notatet lægger op til en drøftelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016 Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser August 2016-1 - Notat om sammenligningsgrundlag, august 2016

Læs mere

Notat om sammenligningsgrundlag

Notat om sammenligningsgrundlag Notat om sammenligningsgrundlag Til brug ved akkreditering af eksisterende universitetsuddannelser Juli 2015-1 - Dokumentation i forbindelse med nøgletal, der anvendes i kriterium II Videngrundlag og IV

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser. Februar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser Februar 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2015 om Patientombuddets

Læs mere

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering.

FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. 12-0237 - ERSC - 29.10.2012 Kontakt: Erik Schmidt - ersc@ftf.dk - Tlf: 3336 8814 FTF høring af lovforslag om institutionsakkreditering. Lovforslaget om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort

Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Rigsrevisionens notat om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om problemerne med at udvikle og

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012

Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne. August 2012 Beretning til Statsrevisorerne om undervisningen på universiteterne August 2012 BERETNING OM UNDERVISNINGEN PÅ UNIVERSITETERNE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 6

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forskningsmidler på hospitalerne September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsats på transfer pricing-området December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 21/2013 om SKATs indsats

Læs mere