Kunstmaler POUL STEFENSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunstmaler POUL STEFENSEN"

Transkript

1 Kunstmaler POUL STEFENSEN Bjerringbroegnen har kun fostret få kendte kunstnernavne, en af de få er Poul Steffensen. Endda er hans tilknytning til egnen kun spinkelt kendt. Sine første 19 leveår tilbragte han i sognene syd for Bjerringbro, nemlig Vejerslev, Sahl- Gullev og Gerning, hans hustru var fra Bøgeskov, hans illustrationer af børnebøger blev folkeeje også i disse sogne og i flere af egnens kirker har han sat sig et varigt minde i form af alterbilleder. Derfor er der god mening i at sige, at Bjerringbroegnen har part i illustratoren, tegneren, kunstmaleren Poul Steffensen. På flere punkter må han regnes blandt de store kunstnere, målt med den tids målestok. I årene 1892 til sin død 26. maj 1923 fastslog han sin kunst dels ved en rig produktion af oliemalerier med motiver fra naturen oftest med dyr som centrum, undertiden også motiver fra historien, dels og vel mest ved sine vidt anerkendte illustrationer af børnebøger, så næsten alle Danmarks skolebørn var fortrolige med ham. I den grad gjaldt dette, at dette føltes som en æreskrans på alle danske skolebørns vegne. Ved hans død da skolebørn i stationsbyen Ry, hvor han levede sine sidste 16 år og hvor han døde lagde deres småskillinger sammen til en sølvkrans på hans båre. Poul Steffensens data ser således ud: Han fødtes i Vejerslev 2. december 1885 i et lille hus på toften umiddelbart vest for kirkegården. Hus og have er for længst borte, men ældre folk husker det. Forældrene var møllebygger Steffen Iversen og hustru Inger Kirstine Danielsen. Som 12 årig mistede han sin moder og måtte ud at tjene som hjorddreng, blandt andet i Gullev, hvor han gik i skole med den pige, der senere blev hans hustru, nemlig Sidsel Cathrine Poulsen fra Bøgeskov. Hvor han blev konfirmeret, står hidtil uopklaret hen. Undertegnede er ejer af to af hans billeder, der sandsynligst hentyder til hans konfirmation og konfirmationspræst, visse tegn tyder på Sahl Kirke og sognepræst Ochsner, men kirkebøgerne for Sahl, Gullev, Gerning og 7 andre mulige sogne på egnen har intet herom.

2 Efter sin konfirmation stod han 5 år i malerlære hos maler Jensen i Gullev Krathus. Allerede fra drengeårene stod hans hu til at tegne og male, og en hjorddreng havde ofte mellemtimer, som kunne udnyttes efter behag. Så fik Poul blyant og papirstumper op af lommen og tegnede græssende eller drøvtyggende køer eller dyr i alle mulige forvredne stillinger, på den måde blev han tidligt fortrolig med at tegne dyr, hvilket senere kom ham til stor nytte. Selv en hjorddrengs trivielle job kan blive en læretid. Da han kom i malerlære fik han indsigt i farver og teknik og havde således en solid grunduddannelse. I de samme år blev bekendtskabet med Sidsel Cathrine til venskab for livet. I 1885, 19 år gammel, malersvend, drog han til København. Eventyret om en kunstmalers arbejde og berømmelse vinkede og lokkede. Foreløbig blev det slid og kamp mod fattigdom og sygdom. Intet kulturministerium, ingen midler eller fortalere, kun en sej vilje, med den og med gudsfrygt vovede han springet. Legater, lån og tilskud kom der intet af undervejs. Vejen til tops blev for ham som for mange kunstnere dengang brolagt med skarpe sten. De første tre måneder blev han forberedt til optagelse på kunstakademiet af N. C. Overgaard, hvem han altid bevarede i taknemmelig erindring. Han bestod optagelsesprøven, overraskende og havde nu chancen for at udvikle sine skjulte evner. Det skete under vejledning af datidens kendte kunstnere som Otto Bache, Carl Bloch, Vermehren, Exner m. fl. Især de 2 førstnævnte har præget hans malemåde. Men vilkårene for den fattige jyde var strenge, for strenge. Når kammeraterne havde fri 4 timer om eftermiddagen, måtte Poul tjene til livets ophold på en skiltefabrik. Det forcerede liv, nedbrød hans helbred. En familiesygdom, brystsvaghed, meldte sig, han måtte gå til sengs, han spyttede blod, lægen erklærede tilfældet for ret håbløst. Patientens eneste trøst og pleje bestod i, at Sidsel Cathrine fra Bøgeskov havde taget tjeneste i samme gade. I små pauser kunne hun rende op til ham på kvisten med mad og opmuntring. Efter tre år på akademiet, to år før afgangseksamen, måtte Poul Steffensen give op og rejse hjem. Fremtiden tegnede sig mørk. Faderen boede nu, i andet ægteskab i Gerning, siden i Bjerringbro. I årene vegeterede og rekreerede han og fandt venner. I to hjem i Gerning findes familieportrætter fra hans hånd fra de år, en kunstgren, han siden drev vidt. Det bedste var, at

3 han med tab af ½ lunge genvandt sit helbred, og i takt med kræfternes tilbagevenden, fødtes kunstneren. Sidsel Cathrine forblev ham tro trods sygdommen og mørke fremtidsudsigter og trods advarsler fra blandt andet mosteren, min barndoms naboaftægtskone. Sidsel Cathrine v i l l e have sin Poul. De giftede sig 1891 og bosatte sig i København, Ahlmanns Alle 6, Hellerup. Her blev snart et samlingssted for unge kunstnere og unge fra Jylland. Ingen længe lysnede det med økonomien. Maleriet begyndte at give penge blev det første billede antaget til forårsudstillingen på Charlottenborg. Dette var ikke blot en stor ære, men også et stort løfte for fremtiden. I de følgende 30 år var han udstiller, kun med en enkelt afbrydelse og skuffelse, han blev et kendt kunstnernavn, og salget af hans værker steg. Nu findes hans billeder overalt i landet og sælges til gode priser fik han endog en kærkommen præmie for et billede. Omtrent samtidig åbnede sig en ny mulighed og dermed en ny indtægtskilde, nemlig tegninger og illustrationer. Poul Steffensen vovede på en vens anbefaling at henvende sig til udgiveren af Illustreret Tidende, Pouli. Denne købte 1893 nogle billeder og bragte gengivelser i bladet. Dette blev startskuddet til den omfattende virksomhed som illustrator. Poul Steffensen fik tilbud fra mange sider, han var altid omhyggelig med sine tegninger og med forstudier, også af historisk og og psykologisk art. Børnene blev hans særlige publikum. For Hagerup illustrerede han Robin Hood, for Pio Gøngehøvdingen samt en række af Carit Etlars bøger, for Gyldendal Erik Menveds barndom, for Chr. Eriksens forlag Robinson Cruesoe, Onkel Toms Hytte, Oliver Twist, m. m. samt et utal af børnebøger, børneblade, julehefter o. l. Poul Steffensen var tæt på at erobre hele markedet på dette felt en overgang. De naturtro tegninger gjorde ham folkekær eller børnekær og bragte ham og hans hjem ud af alle økonomiske bekymringer var hans ry og økonomi så betrygget, at han turde vende tilbage til sit elskede Jylland og bygge sig en villa i Ry med have ned til Gudensø. Her var et Eldorado for kunstneren og for familien, også det sidste betød overmåde meget for ham. Her kunne han nu udfolde sin kærlighed til naturen i fuldt mål og sin umættelige trang til at fæste dens farver på lærredet. Motiverne lå lige udenfor vinduerne eller indenfor rækkevidde på

4 spadsereture eller sejlads på Himmelbjergsøerne. Eller han lånte eller lejede en nabos køer og kvier til at græsse på engen ned mod søen. Imens kunne han lure dem af og fæstne dem på lærredet. Fra den flittige kunstner udgik en strøm af malerier. Den mest populære blandt Poul Steffensens billeder er vel reproduktionen af: På vej til marked - en situation fra vejen nedad bakken fra Bøgeskov til Bjerringbro, den gamle husmand kommer trækkende med et kobbel får, et fattigt bindingsværkshus kliner sig op mod bakkehældet, en enspændervogn på toppen af bakken er på vej nedad, kusken løfter pisken højt. Personerne er lokale folk. Poul Steffensen var så samvittighedsfuld med sine arbejder, at han endog var bange for utroskab mod de ham betroede pund. Hans eneste nulevende datter (i Ødsted) fortæller, at da faderen var færdig med en af sine sidste malerier, et vægstort billede med køer på marken, ytrede han stilfærdigt: Bare det nu ikke er for ringe, så nogen skal tro, at jeg ikke kan eller har gjort mig umage. Et kapitel for sig er hans a l t e r b i l l e der. Meget tyder på at der var Poul Steffensen en hjertesag at få lov til at udsmykke kirker. Fra sit barndomshjem og sin slægt havde han arvet en dyb personlig Gudsfrygt. Familien, hedder det sig, var meget religiøs i flere led tilbage. Farmoderen skal have hørt til sin tids vækkelsesbevægelse. For sønnesønnen blev det kæreste motiv, endnu kærere end landskaber og dyr, at male K r i s t u s, snart som prædikanten med udbredte arme a la Thorvaldsen med ordene: Kom hid., snart som hyrden med lammet i favn, - eller som den lidende og korsfæstede. Kunsten og Kristustroen har indgået en pagt i hans religiøse billeder. En ven af ham, lærer S. Christensen, Ry, kaldte ham i en mindeartikel en retlinet, elskværdig, god og gudfrygtig dansk mand. Når man så opdager at personerne som Poul Steffensen anbringer rundt om den centrale Kristusskikkelse i lyttende andægtige stillinger i reglen er hans venner og nærmeste familie, f.eks. i Bjerringbro Kirke, formoder man, at også deri har kunstneren lagt en tanke, den at få personerne i nær tilknytning til Kristus.

5 Følgende kirker har alterbilleder af Poul Steffensen: Simons, Brorsons, Kapernaums kirker i København, - i Jylland: Svostrup c. 1903: Jesus helbreder den døvstumme, - Lemming 1905: Hyrden med lammet i favn, i en sidefløj hele hjorden, i modsat sidefløj ulven, der lusker væk efter mislykket overfald Sahl (billedet nu på nordvæggen) Vejerslev 1908: Hyrden med lammet. Ry ved kirkens indvielse 1909: Kristus med løftede, udbredte arme, omgivet af 6 lyttende personer Bjerringbro ved kirkens indvielse 31. august 1919: som i Ry, men personerne i bedre gruppering, kunstnerens sidste alterbillede og måske det bedste. Foruden disse sikre Poul Steffensen - billeder skal der være eller have været alterbilleder i Billum ved Varde, i Ferring ved Lemvig, måske også i Hjorthede, dog ret usikkert. Poul Steffensens alterbilleder udmærker sig mere ved motivvalg og intention end originalitet. Men skal på en måde se dem med kunstnerens øjne. Målt med de fleste gamle alterbilleder i landsbykirkerne betegner Poul Steffensen et betydeligt fremskridt. Der er som nævnt noget Carl Bloch over ham. Målt f. eks. med den samtidige Larsen Stevns må man indrømme dennes forrang. Kritiske kunstkendere vil nok kalde hans Kristusbilleder for stereotype og personerne for steriliserede, for rolige og uengagerede. Men for alle Poul Steffensens alterbilleder er det afgørende at de ånder tilbedelse og gudstjeneste. Måske er fremstillingen af den lidende Kristus lykkedes bedst. En skitse i familiens eje er endda usædvanlig god. Der er langt mellem f. eks Emil Noldes superrealistiske Kristusbilleder og Poul Steffensens idealistiske, harmoniske, men begge har deres ret og deres prædiken. Hvis Poul Steffensen selv var og kunne tolke sine billeder, ville han nok sige, at kærlighed og fred skal lyse ud af Frelserens ansigt og holdning. Det er min overbevisning, at hjorddrengen fra Gullev blev en kunstner af Guds nåde og bør huskes endnu en række år. ANKER VESTERGAARD

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET

DE FRAFALDNE. 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser UNGDOMSBUREAUET DE FRAFALDNE 20 fortællinger af unge om frafald fra ungdomsuddannelser De Frafaldne En samling af fortællinger om

Læs mere

Kunsten er at gribe livet

Kunsten er at gribe livet Kunsten er at gribe livet Værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Kunsten er at gribe livet kunsten er at gribe livet. værestedskunst Landsforeningen af VæreSteder Redaktør, interview med professionelle

Læs mere