3. udkast. Betænkning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. udkast. Betænkning"

Transkript

1 Skatteudvalget L 71 Bilag 23 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, selskabsskatteloven og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.) [af skatteministeren (Karsten Lauritzen)] 1. Ændringsforslag Skatteministeren har stillet 10 ændringsforslag til lovforslaget. 2. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 4. december Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder. Høring Et udkast til lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 21. november 2015 dette udkast til udvalget, jf. L 71 bilag 1. Den 3. december 2015 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Carlsbergfondet, danske fonde, Frivilligrådet, ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation og KPMG Acor Tax. Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Deputationer Endvidere har Carlsbergfondet og Frivilligrådet mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget. Samråd Udvalget har stillet 2 spørgsmål til skatteministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd den 9. december Skatteministeren har efterfølgende fremsendt det talepapir, der lå til grund for besvarelsen, til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 32 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret. ] 3. Indstillinger <og politiske bemærkninger> <> Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Af skatteministeren, tiltrådt af <>: Journalnummer DokumentId

2 2 Til titlen 1) Titlen affattes således:»forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven (Nedsættelse af fondes generelle konsolideringsfradrag og ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats)«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 3, 4, 6 og 7] 2) Nr. 1 affattes således: Til 1»1. I 3, stk. 3, 7. pkt., ændres» 5, stk. 1 og 2«til:»hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, der ikke overstiger 25 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. 4, stk. 1«.«[Justering vedrørende opfyldelse af uddelingskravet ved anvendelse af realisationsprincippet på visse porteføljeaktier] 3) Nr. 2 affattes således:»2. I 5, stk. 1, 2. pkt., ændres»25 pct.«til:»4 pct.«.«[den foreslåede ophævelse af det generelle konsolideringsfradrag udgår af lovforslaget, idet fradraget i stedet foreslås nedsat til 4 pct.] 4) Nr. 3 affattes således:»3. 5, stk. 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.«[Ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats] 5) Efter nr. 4 indsættes som nyt nummer:»01. I 5 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. I den efter 3 opgjorte indkomst kan fonde som nævnt i 1, stk. 1, nr. 1 og 4, der den 20. november 2015 er omfattet af en aftale indgået i henhold til artikel 10, stk. 7, i overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning vedrørende skatter på indkomst og formue, jf. lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande, foretage fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen. Fradraget kan ikke overstige 25 pct. af de i indkomståret foretagne uddelinger til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, jf. 4, stk. 1.««[Konsolideringsfradrag for fonde omfattet af visse skatteaftaler indgået efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst] 6) Paragraffen udgår. Til 2 [Den foreslåede ophævelse af overførselsreglen og konsekvensændringer i tilknytning hertil udgår af lovforslaget] Til 3 7) Paragraffen udgår. [Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 6] Til 4 8) I stk. 1 ændres»1. januar 2016«til:»1. juli 2016«. [Ændring af lovens ikrafttrædelsestidspunkt] 9) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Loven har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere, jf. dog stk. 3. For tidligere indkomstår vil fradrag for hensættelser til konsolidering, der foretages efter fondsbeskatningslovens 5, stk. 1, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 961 af 17. august 2015, kun kunne foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november For det sidste indkomstår, der ikke omfattes af 1. pkt., vil fradrag for hensættelser til konsolidering som nævnt i 2. pkt. dog kunne foretages på grundlag af uddelinger, der er foretaget i indkomståret 2014.«[Justering af virkningstidspunktet som følge af ændringsforslag nr. 9] 10) Stk. 3 affattes således:»stk. 3. 1, nr. 3, har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2016 eller senere.«[virkningstidspunkt for ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1 Lovforslagets titel foreslås ændret som følge af ændringsforslag nr. 3, hvorefter den foreslåede ophævelse af det generelle konsolideringsfradrag udgår af lovforslaget, idet fradraget i stedet foreslås nedsat, ændringsforslag nr. 4, hvorefter det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats foreslås ophævet, ændringsforslag nr. 6 og 7, hvorefter de foreslåede ændringer i selskabsskatteloven og fusionsskatteloven udgår af lovforslaget. Til nr. 2 Efter gældende regler skal fonde, der ønsker at anvende realisationsprincippet ved opgørelsen af gevinst og tab på porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opfylde uddelingskravet i fondsbeskatningslovens 3, stk. 3, 6. pkt. Uddelingskravet indebærer, at en fond skal uddele summen af sin skattepligtige indkomst (før fradrag for uddelinger og hensættelser) og sin skattefri indkomst. Ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt, medregnes efter gældende regler blandt andet fondens fradragsberettigede hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, jf. fondsbeskatningslovens 3, stk. 3, 7. pkt. Det betyder, at hensættel-

3 3 ser, der udløser det generelle konsolideringsfradrag efter 5, stk. 1, medregnes ved vurderingen, dvs. hensættelser, der ikke overstiger 25 pct. af de almennyttige uddelinger. Desuden medregnes hensættelser, der foretages efter krav herom i kongeligt konfirmeret fundats, og som udløser det særlige konsolideringsfradrag i 5, stk. 2. Medregningen af sidstnævnte hensættelser er ikke maksimeret efter gældende regler. Lovforslaget som fremsat indebærer, at hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, der efter gældende regler udløser det generelle konsolideringsfradrag på 25 pct. af de almennyttige uddelinger, ikke fremover kan medregnes ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt. Baggrunden er, at det generelle konsolideringsfradrag foreslås ophævet i lovforslaget som fremsat. Samtidig følger det af lovforslaget som fremsat, at hensættelser til konsolidering af fondskapitalen, der foretages i henhold til krav herom i kongeligt konfirmeret fundats, og som udløser det særlige konsolideringsfradrag efter gældende regler, fortsat kan medregnes ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt. Der foreslås en ændring af fondsbeskatningslovens 3, stk. 3, 7. pkt., som følge af ændringsforslag nr. 3 om en delvis opretholdelse af det generelle konsolideringsfradrag og ændringsforslag nr. 4 om en ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats. Ændringsforslaget indebærer, at alle hensættelser til konsolidering af fondskapitalen uanset om hensættelserne udløser fradrag eller sker med beskattede midler fremover kan medregnes ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt, i det omfang hensættelserne ikke overstiger 25 pct. af de almennyttige uddelinger. Det betyder, at både hensættelser, der fremover udløser konsolideringsfradrag svarende til 4 pct. af de almennyttige uddelinger, jf. ændringsforslag nr. 3, og hensættelser til konsolidering, der sker med beskattede midler herunder hensættelser, der sker efter krav herom i kongeligt konfirmeret fundats, jf. ændringsforslag nr. 4 kan medregnes ved vurderingen af, om uddelingskravet er opfyldt, hvis hensættelserne ikke overstiger 25 pct. af de almennyttige uddelinger. Til nr. 3 I lovforslaget som fremsat foreslås en ophævelse af det generelle konsolideringsfradrag, der er baseret på fondenes almennyttige uddelinger, jf. 1, nr. 2, i lovforslaget. Det foreslås, at ophævelsen af konsolideringsfradraget udgår af lovforslaget, og at fradraget i stedet nedsættes fra 25 pct. af de almennyttige uddelinger til 4 pct. af disse uddelinger. Baggrunden for ændringsforslaget svarer til baggrunden for ændringsforslag nr. 6. Som det er beskrevet i bemærkningerne til ændringsforslag nr. 6, har partierne bag finanslovsaftalen for 2016 forudsat, at det samlede merprovenu ved en ophævelse af konsolideringsfradraget og af overførselsreglen for selskaber, der ejes af fonde og visse foreninger, ville være 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det er også beskrevet, at den del af merprovenuet, der vedrører en ophævelse af overførselsreglen, har vist sig at være væsentligt større end det, der var lagt til grund ved indgåelsen af finanslovsaftalen, og ved ændringsforslag nr. 6 foreslås det derfor, at ophævelsen af overførselsreglen udgår af forslaget. Regeringen har efter fremsættelsen af lovforslaget foretaget en konsolidering af provenuskønnet ved en ophævelse af konsolideringsfradraget. Dette har givet anledning til en opjustering af det umiddelbare merprovenu fra 150 mio. kr., der blev oplyst i svaret på spørgsmål 7 til lovforslaget, til 295 mio. kr. Dette svarer til en opjustering af merprovenuet efter tilbageløb fra 120 mio. kr. til 235 mio. kr. Da partierne bag finanslovsaftalen som beskrevet har forudsat, at lovforslaget i alt vil indebære et merprovenu på 200 mio. kr. efter tilbageløb, foreslås det derfor, at konsolideringsfradraget i stedet for at ophæves nedsættes til 4 pct. Derved bliver merprovenuet 200 mio. kr. som forudsat i finanslovsaftalen. I lyset af dette forløb og idet provenuskønnet er forbundet med betydelig usikkerhed, vil der i 1. halvår 2018 blive gennemført en evaluering af, om nedsættelsen af konsolideringsfradraget har medført et merprovenu, der overstiger det aftalte merprovenu på 200 mio. kr. årligt efter tilbageløb. Såfremt evalueringen viser, at den varige provenuvirkning afviger fra det aftalte, vil der blive taget initiativ til en justering af satsen med henblik på, at den varige virkning på de offentlige finanser ikke bliver højere eller mindre end det med aftalepartierne aftalte niveau. Til nr. 4 Efter den gældende regel i fondsbeskatningslovens 5, stk. 2, kan fonde omfattet af lovens 1, stk. 1, nr. 1 og 4, i stedet for det generelle konsolideringsfradrag efter 5, stk. 1, foretage fradrag for andre hensættelser til konsolidering, hvis hensættelserne sker i henhold til krav herom i kongeligt konfirmeret fundats. Det er en betingelse, at formålet med hensættelsen fremgår af fundatsen. Det foreslås, at dette særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats ophæves. Baggrunden for ændringsforslaget er, at fradraget vil kunne indebære statsstøtte, der er uforenelig med EU-retten, hvis hensættelserne sker af hensyn til fondenes erhvervsmæssige aktiviteter. Efter en ophævelse af fradraget vil de berørte fonde fortsat have det generelle konsolideringsfradrag, der med ændringsforslag nr. 11 fremover beregnes som 4 pct. af de almennyttige uddelinger. Til nr. 5 Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst giver i artikel 10, stk. 7, mulighed for, at to stater, der er omfattet af overenskomsten, kan aftale, at udbytte, som tilfalder en navngiven institution med almennyttigt formål, der er fritaget for beskatning af udbytte i sin hjemstat, skal være fritaget for skat af udbytte til den anden stat. Denne hjemmel er udnyttet i flere aftaler mellem skattemyndighederne i Danmark og Sverige. Aftalerne indebærer, at flere fonde, der er hjemmehørende i Danmark, ikke skal betale skat til Sverige af udbytte vedrørende deres aktier i svenske selskaber. Denne skattefrihed er efter aftalerne be-

4 4 tinget af, at fondenes skattepligtige indkomst i Danmark efter fradrag for uddelinger og hensættelser er nul eller negativ, og at fondene ikke betaler dansk skat. Det er også en betingelse, at mindst 80 pct. af fondenes skattepligtige indtægter over en 5-årig periode anvendes til almennyttige formål. Den foreslåede ophævelse af konsolideringsfradraget indebærer, at det vil udløse dansk skat, hvis en fond fremover hensætter midler til konsolidering af fondsformuen. For de fonde, der er omfattet af de nævnte skatteaftaler, betyder dette, at betingelserne for skattefritagelsen af udbytteindtægterne i Sverige ikke længere vil være opfyldt, og at fondene derfor vil være skattepligtige til Sverige af samtlige deres udbytter fra svenske selskaber. Dette har ikke været hensigten med forslaget om at ophæve konsolideringsfradraget. Det foreslås derfor, at fonde, der på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget er omfattet af en sådan skatteaftale, fortsat kan fradrage hensættelser til konsolidering af fondskapitalen med op til 25 pct. af de i indkomståret foretagne almennyttige uddelinger. Til nr. 6 I lovforslaget som fremsat foreslås en ophævelse af overførselsreglen i selskabsskattelovens 3, stk. 4, jf. 2, nr. 2, i lovforslaget. Der er i tilknytning hertil foreslået en række konsekvensændringer i selskabsskatteloven, jf. 2, nr. 1 og 3-6, i lovforslaget som fremsat. Det foreslås, at ophævelsen af overførselsreglen og konsekvensændringerne i tilknytning hertil udgår af lovforslaget. Baggrunden for ændringsforslaget er, at partierne bag finanslovsaftalen for 2016 ved indgåelsen af aftalen har forudsat, at merprovenuet ved den foreslåede ophævelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for selskaber, der ejes af fonde og visse foreninger, ville være 200 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. Det har dog efter fremsættelsen af lovforslaget vist sig, at anvendelsen af overførselsreglen målt på de overførte og fratrukne beløb er mangedoblet i perioden I 2007 overførte og fratrak de fonds- eller foreningsejede selskaber således ca. 850 mio. kr., mens de overførte og fratrukne beløb i 2014 udgjorde ca. 7 mia. kr. Den kraftige vækst i anvendelsen af overførselsreglen betyder, at finansieringsbidraget fra en ophævelse af reglen vil være væsentligt større end de 150 mio. kr. årligt i umiddelbart merprovenu, der er lagt til grund ved indgåelsen af finanslovsaftalen. Et så stort finansieringsfradrag fra fondene falder uden for den indgåede finanslovsaftale, og det foreslås derfor, at ophævelsen af overførselsreglen udgår af forslaget. Til nr. 7 I lovforslaget som fremsat foreslås en konsekvensændring i fusionsskatteloven som følge af forslaget om en ophævelse af overførselsreglen i selskabsskattelovens 3, stk. 4. Da ændringsforslag nr. 6 indebærer, at ophævelsen af overførselsreglen skal udgå af lovforslaget, foreslås konsekvensændringerne i fusionsskatteloven også at udgå af forslaget. Til nr. 8 I lovforslaget som fremsat er ikrafttrædelsestidspunktet for de ændrede regler fastsat til den 1. januar Da denne dato er passeret, foreslås det, at ikrafttrædelsestidspunktet ændres til den 1. juli Til nr. 9 I 4, stk. 2, i lovforslaget som fremsat fastsættes virkningstidspunktet for de foreslåede ændringer, herunder den ophævelse af det generelle konsolideringsfradrag, der er foreslået i lovforslaget som fremsat. Det foreslås, at bestemmelsen justeres bl.a. som følge af ændringsforslag nr. 4, hvor det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats foreslås ophævet. Det foreslås nærmere, at ændringerne herunder nedsættelsen af det generelle konsolideringsfradrag til 4 pct. får virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2016 eller senere, jf. forslaget til 4, stk. 2, 1. pkt. Ved ændringsforslag nr. 10 foreslås det dog samtidig, at den foreslåede ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats, jf. ændringsforslag nr. 4, får virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2016 eller senere. For indkomstår, der begynder tidligere end den 1. januar 2016, indebærer forslaget til 4, stk. 2, 2. pkt., at det generelle konsolideringsfradrag, der er baseret på fondenes almennyttige uddelinger, beregnes på grundlag af de almennyttige uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til 4, stk. 2, 2. pkt., i lovforslaget som fremsat, idet ændringsforslaget alene afgrænser bestemmelsens anvendelsesområde til at omfatte det generelle konsolideringsfradrag. Der gælder således ingen begrænsninger i adgangen til at tage det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats for indkomstår, der begynder tidligere end den 25. maj Forslaget til 4, stk. 2, 3. pkt., indebærer, at det generelle konsolideringsfradrag for det sidste af disse tidligere indkomstår, der begynder tidligere end den 1. januar 2016 som alternativ til at blive opgjort på grundlag af de almennyttige uddelinger, der er foretaget til og med den 19. november 2015 kan vælges opgjort på grundlag af de almennyttige uddelinger, der er foretaget i indkomståret Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til ændringsforslag nr. 7, der er trukket tilbage, idet anvendelsesområdet dog ved nærværende ændringsforslag begrænses til at omfatte det generelle konsolideringsfradrag. Til nr. 10 Den foreslåede ophævelse af det særlige konsolideringsfradrag for fonde med kongeligt konfirmeret fundats foreslås tillagt virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2016 eller senere.

5 5 Dennis Flydtkjær (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Kim Christiansen (DF) Morten Marinus (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Britt Bager (V) Merete Riisager (LA) nfmd. Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF) Per Husted (S) Jens Joel (S) Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) fmd. Jesper Kiel (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Martin Lidegaard (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF) Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Socialdemokratiet (S) 47 Dansk Folkeparti (DF) 37 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34 Enhedslisten (EL) 14 Liberal Alliance (LA) 13 Alternativet (ALT) 9 Radikale Venstre (RV) 8 Socialistisk Folkeparti (SF) 7 Det Konservative Folkeparti (KF) 6 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Javnaðarflokkurin (JF) 1

6 6 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 71 Bilagsnr. Titel 1 Lovudkast: Forslag til Lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.) 2 Henvendelse af 25/11-15 fra danske fonde 3 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 4 Henvendelse af 30/11-15 fra Frivilligrådet vedrørende foretræde 5 Henvendelse af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation 6 Høringsnotat og høringssvar, fra skatteministeren 7 Henvendelse af 26/11-15 fra Carlsbergfondet 8 Henvendelse af 7/12-15 fra KPMG Acor Tax 9 Henvendelse af 8/12-15 fra KPMG Acor Tax 10 Henvendelse af 9/12-15 fra KPMG Acor Tax 11 Henvendelse af 9/12-15 fra Frivilligrådet 12 Henvendelse af 10/12-15 fra Carlsbergfondet udkast til betænkning 14 Henvendelse af 12/12-15 fra Carlsbergfondet 15 Ændringsforslag, fra skatteministeren 16 Henvendelse af 15/12-15 fra KPMG Acor Tax udkast til betænkning 18 Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax 19 Henvendelse af 16/12-15 fra KPMG Acor Tax 20 Henvendelse af 18/12-15 fra KPMG Acor Tax 21 Meddelelse om udskudt betænkningsafgivelse Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 71 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-15 fra danske fonde, til skatteministeren, 2 Spm. om at oplyse, hvorvidt regeringen vil revidere Skatteministeriets hidtidige provenuskøn på baggrund af artiklen»staten scorer kassen på fondsindgreb«bragt på Altinget den 24/11-15, til skatteministeren, 3 Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren, 4 Spm. om kommentar til henvendelsen af 3/12-15 fra ISOBRO Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, til skatteministeren, 5 Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 26/11-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren,

7 6 Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 7/12-15 fra KPMG Acor 7 Spm. om at oversende et beløbsmæssigt estimat for, hvor meget mindre fondene forventes at uddele til almennyttige og almenvelgørende formål som følge af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 8 Spm. om kommentar til henvendelsen af 8/12-15 fra KPMG Acor 9 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra KPMG Acor 10 Spm. om at tilsende talepapir fra samrådet den 9/12-15, til skatteministeren, 11 Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/12-15 fra Frivilligrådet, til skatteministeren, 12 Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-15 vedrørende materiale anvendt ved foretræde fra Carlsbergfondet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 13 Spm. om, hvor stor en del af provenuet, som lovforslaget forventes at indbringe, vil komme fra fonde, der alene har et almennyttigt formål, til skatteministeren, 14 Spm. om at bekræfte, at ministeren ultimo 2016 vil tage initiativ til at opgøre og evaluere effekten af ændringen af konsolideringsreglen og informere udvalget om resultaterne heraf, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om regeringen vil forpligte sig til enten at tilpasse loven til det forventede provenu eller anvende det overskydende provenu på bevillinger til forskning, kulturområdet, socialt arbejde, klima- og miljøtiltag, såfremt provenuet bliver større end forudsat i lovforslaget og Aftale om finanslov 2016, til skatteministeren, 16 Spm. om at redegøre for den model for overdragelse af virksomheden til almennyttige fonde uden beskatning, der er anført i afsnittet»samspil«i høringssvaret fra danske fonde (bilag 2), til skatteministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om det kan bekræftes, at Skatterådet har afgivet bindende svar, der bekræfter det i høringssvaret fra danske fonde anførte om overdragelse fra holdingselskaber, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 18 Spm. om, i hvilket omfang SKAT de senere år har kontrolleret, at betingelserne for beskatning af udbytte til almennyttige fonde opfylder betingelserne i selskabsskattelovens 3, stk. 4, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm., om det betydelige fejlskøn, der er foretaget i lovforslaget over merprovenuet, er udtryk for, at SKAT ikke har føling med udviklingen i de store almennyttige erhvervsdrivende fonde, til skatteministeren, 20 Spm. tilbagetaget 21 Spm. tilbagetaget 22 Spm. tilbagetaget 7

8 8 23 Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 12/12-15 fra Carlsbergfondet, til skatteministeren, 24 Spm. om, hvor stor en del af lovforslagets provenu, der forventes at stamme fra fonde med et rent almennyttigt formål, til skatteministeren, 25 Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/12-15 fra KPMG Acor 26 Spm. om at udarbejde et revideret skøn af det provenu lovforslaget nu forventes at indbringe som følge af de af skatteministeren stillede ændringsforslag, til skatteministeren, 27 Spm. om ministeren finder det nuværende konsolideringsniveau i fonde med rent almennyttige formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, for højt, til skatteministeren, 28 Spm. om at kommentere analysen fra Danske Revisorer, som beskrives i artiklen»står kulturministeren på mål for kulturen? «bragt i Jyllands-Posten den 11. december 2015, til skatteministeren, og ministerens svar herpå 29 Spm. om at sende notat med beregningsgrundlaget for svaret på spørgsmål 7 vedrørende forudsætningerne for provenuantagelsen, til skatteministeren, 30 Spm. om, hvilken årlig stigning i uddelingsniveauet fra 2013 til 2016 er indarbejdet i Skatteministeriets skøn over af provenuet for 2016, til skatteministeren, 31 Spm. om ministeren kan bekræfte, at det nuværende konsolideringsniveau generelt er på niveau med et enkelt års uddeling, og hvad er ministerens holdning til konsolideringsniveauet i forhold til de årlige uddelinger, til skatteministeren, 32 Spm. om ministeren kan bekræfte, at såfremt en fond med et rent almennyttigt formål, og som således alene uddeler til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige formål, fremover vil minimere skattebetaling med henblik på at kunne uddele mest muligt til almennyttige formål, til skatteministeren, 33 Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor 34 Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/12-15 fra KPMG Acor 35 Spm. om kommentar til henvendelsen af 18/12-15 fra KPMG Acor Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 71 Samrådsspm.nr. Titel

9 9 A B Samrådsspm. om de negative konsekvenser, som lovforslaget vil få for aktiviteter inden for forskning, uddannelse, byggeri, kunst og kultur, miljø, klima, sundhed og sociale formål, til skatteministeren Samrådsspm. om den kritik, der siden fremsættelsen af lovforslaget har lydt fra en række fonde, om provenuberegningerne af lovforslagets elementer, til skatteministeren

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 16 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2015 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag, fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Skatteudvalget 2015-16 L 15 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2015 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning.

2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november Betænkning. 2017/1 BTL 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 30. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Skatteudvalget 2015-16 L 17 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven Til lovforslag nr. L 95 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 4. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017) [af

Læs mere

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven

1. Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. oktober 2017 1. Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december Betænkning. over

2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december Betænkning. over 2015/1 BTL 16 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland

Læs mere

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning.

2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj Betænkning. 2017/1 BTL 185 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om kommunal ejendomsskat og lov om finansiel virksomhed Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme, lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling 2016/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

1. Udkast. Betænkning

1. Udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 46 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2015 1. Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om finansiel virksomhed 2017/1 BTL 176 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj Betænkning. over Skatteudvalget L 206 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 206 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 17. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 27 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2017 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2017/1 BTL 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november Betænkning. over

2017/1 BTL 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november Betænkning. over 2017/1 BTL 18 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. november 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber By- og Boligudvalget 2012-13 L 191 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 00. maj 2013 2. udkast til Betænkning over Forslag til

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2014-15 L 88 Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [21. maj 2015] 2. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, ligningsloven, sømandsbeskatningsloven og tinglysningsafgiftsloven 2017/1 BTL 174 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven,

Læs mere

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over 2014/1 BTL 88 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven 2015/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2014 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

3. udkast. Betænkning

3. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2015-16 L 99 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 99 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. februar 2016 3. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller)

2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december Betænkning. over. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller) 2015/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Skatteudvalget 2015-16 L 17 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 17 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 16. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2016 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar Betænkning. over Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. februar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, skattekontrolloven og andre skattelove Skatteudvalget 2008-09 L 63 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard]

2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Betænkning. over. [af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard] 2013/1 BTL 3 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 21. november 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2011-12 L 194 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L 194 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. september 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra LA) Betænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2013-14 L 144 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2014 3. udkast (Supplerende ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

1. udkast. Betænkning

1. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2018-19 L 115 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2018-19 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2018 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét.

Indledning Jeg vil gerne indlede med at sige tak for invitationen til dette samråd, hvor jeg vil besvare de to spørgsmål under ét. Skatteudvalget 2015-16 L 71 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt 9. december 2015 J.nr. 15-3151455 Selskab, Aktionær og Erhverv Samrådsspørgsmål A og B - Tale til besvarelse af spørgsmål A og B den

Læs mere

2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april Betænkning. over

2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april Betænkning. over 2018/1 BTL 172 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. april 2019 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om maritim fysisk planlægning

Betænkning. Forslag til lov om maritim fysisk planlægning Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om maritim fysisk planlægning [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august Betænkning. over Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. august 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015.

OMTRYK. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015. Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2015-16 OMTRYK (Korrekturrettelser) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven,

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Betænkning. Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren Arbejdsmarkedsudvalget L 19 - Bilag 12 O Til lovforslag nr. L 19 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. april 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning.

2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar Betænkning. 2014/1 BTL 98 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. februar 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 2016/1 BTL 33 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Finansudvalget den 14. december 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november udkast. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 86 - Bilag 3 Offentligt Til lovforslag nr. L 86 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. april 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2016/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Betænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)]

2016/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni Betænkning. over. [af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg)] 2016/1 BTL 82 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 13. december 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 30 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 20111-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2011 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

1. udkast. Tillægsbetænkning

1. udkast. Tillægsbetænkning Skatteudvalget 2017-18 L 16 Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2017 1. udkast til Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar Betænkning.

2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar Betænkning. 2013/1 BTL 110 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 27. februar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af byggeloven 2015/1 BTL 101 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 12. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2012

Betænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2012 Til lovforslag nr. L 1 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 17. november 2011 Betænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2012 [af finansministeren (Bjarne Corydon)] 1.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven 2013/1 BTL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Retsudvalget (2. samling) L 162 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

2015/1 BTL 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april Betænkning. over. [af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)]

2015/1 BTL 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april Betænkning. over. [af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt)] 2015/1 BTL 11 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 12. november 2015 Betænkning over Forslag

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold

Betænkning. Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold 2016/1 BTL 178 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 4. maj 2017 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over

2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december Betænkning. over 2018/1 BTL 115 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2019 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 13. december 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. februar Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. februar Betænkning. over Skatteudvalget 2017-18 L 122 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 122 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 1. februar 2018 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Tilføjelse til betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2015/1 BTL 169 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tilføjelse til betænkning afgivet af Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget den 25. maj 2016 Tilføjelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Vækstfonden

Betænkning. Forslag til lov om Vækstfonden Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2017-18 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 24. maj 2018 Betænkning over Forslag til lov om Vækstfonden [af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af momsloven Skatteudvalget 2014-15 L 123 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den [11. marts 2015] 1. udkast til Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over Retsudvalget L 166 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning.

2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj Betænkning. 2015/1 BTL 151 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 18. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015. Til lovforslag nr. L 37 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 17. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov

Læs mere

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning.

2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april Tillægsbetænkning. 2011/1 TBL 80 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. april 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere