Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund"

Transkript

1 Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

2 Indledning Den økonomiske rapportering for andet kvartal halvårsregnskabet - forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august. Halvårsregnskabet indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og offentliggøres på kommunens hjemmeside efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. juni. Frigivne genbevillinger er indarbejdet i det korrigerede budget. Overordnet konklusion Der er uændret en forventning om, at servicerammen vil blive overholdt. Det strukturelle driftsresultat forbedres med 20 mio. kr. sammenlignet med vurderingen pr. 31. marts. Heraf bidrager ændret P/L-regulering med 11,6 mio. kr.; bedre priser på telefoni med 1,0 mio. kr. mens ansøgte tillægsbevillinger bidrager med 7,7 mio. kr. Likviditeten ultimo forventes at være ca. 41 mio. kr. højere end estimatet på 231,8 mio. kr. pr. 31. marts og 12,1 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede niveau på 260,6 mio. kr. Anlægsforbruget på det skattefinansierede område vurderes at blive 445 mio. kr. eller ca. 10 mio. kr. lavere end pr. 31. marts. Økonomisk sammenfatning Den aktuelle vurdering af kommunens samlede økonomi er gengivet nedenfor i regnskabsopgørelsen. Regnskabsopgørelse pr. 30. juni Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Korrigeret nettobudget (effekt af P/L-regulering og Telefoni indarbejdet) Ansøgte tillægsbevillnger Forventet regnskab Afvigelse ml. Forventet regnskab og korr. budget Forbrug pr. 30. juni Skatter, tilskud, udligning og renter: 4.061, ,5 20, ,0 20, ,6 Driftsudgifter: , ,9-9, ,2-9, ,3 - serviceudgifter , ,2-0, ,0-0, ,1 - overførselsudgifter -742,0-739,7-8,6-748,3-8,6-335,3 Afdrag på lån -37,8-37,8-3,4-41,2-3,4-20,4 Strukturelt driftsresultat 129,8 142,8 7,7 150,5 7,7 447,9 Anlægsudgifter -401,3-632,3 0,0-445,4 186,9-152,6 Resultat skattefinansieret område -271,5-489,5 7,7-294,9 194,6 295,3 Forsyning: Fjernvarme og renovation -74,0-115,7 0,0-114,7 1,0-48,1 - driftsudgifter 19,4 26,5 0,0 26,5 0,0 0,7 - anlægsudgifter -93,4-142,2 0,0-141,2 1,0-48,8 Øvrige finansposter 182,1 258,3 0,0 258,3 0,0-534,8 - balanceforskydninger (netto) -0,9-1,2 0,0-1,2 0,0-545,6 - låneoptagelse 101,7 160,0 0,0 160,0 0,0 10,7 - frigivet af NESA-beholdningen 81,3 99,6 0,0 99,6 0,0 0,1 Kommunens samlede årsresultat -163,3-346,8 7,7-151,2 195,6-287,7 Opgørelse af likvid beholdning Likviditet primo 423,9 423,9 Kommunens samlede årsresultat -163,3-151,2 Likvid beholdning ultimo året 260,6 272,7 Fortegn: Positive tal forbedrer likviditeten - negative mindsker den 2

3 Likviditet Kommunens likvide beholdning udgjorde ved årets begyndelse 423,9 mio.kr. Ved budgetlægningen indgik et planlagt forbrug af kassebeholdningen på 163,3 mio.kr. Med et forventet samlet årsresultat på -151,2 mio. kr. vil kommunens likviditet ultimo forventelig andrage 272,7 mio. kr. Strukturelt driftsresultat Det strukturelle driftsresultat forbedres med tillægsbevillinger på sammenlagt 7,7 mio. kr. Beløbet dækker over -0,8 mio. kr. inden for servicerammen, -8,6 mio. kr. på overførselsområdet og -3,4 mio. kr. til afdrag på lån samt 20,5 mio. kr. i øgede indtægter. Hertil kommer den positive effekt af P/L-regulering og Telefoni på tilsammen 12,6 mio. kr. (allerede indarbejdet). Serviceudgifter De forventede merudgifter på serviceområdet (-0,8 mio. kr.) består af en række op- og nedreguleringer, hvoraf de væsentligste er: Flere tjenestemænd, som samtidig i gennemsnit får udbetalt en højere pension Lavere udgift til brandslukningsopgaven efter fornyet kontraktindgåelse med Falck En ekstra 10. klasse og flere to-sprogs elever Lavere forbrug på centrale konti/puljer på dagtilbudsområdet (bl.a. lavere forbrug på sygdomspulje) En nærmere opgørelse af ansøgte tillægsbevillinger på serviceområdet er anført fra side 6. Overførselsudgifter Sundhedsudgifter. Gentofte Kommune oplever - ligesom andre kommuner i hovedstadsregionen - stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Stigningen ses især på den ambulante somatik. Der forventes et merforbrug på 8 mio. kr. i. Særlige forhold vedrørende driftsudgifter I regnskabsopgørelsen på side 2 er der af praktiske grunde (forholdene vedrører organisationen generelt) allerede indarbejdet effekten af to særlige forhold under det korrigerede budget (Korrigeret budget revideret). De to forhold vedrører: 1. Pris- og løn regulering: Forårets overenskomstforhandlinger endte med en lønudvikling, som indebærer, at lønstigningerne bliver mindre (0,47%) end forudsat af KL i starten af overenskomstperioden og modsvarende større i den sidste del. Dette medfører, at løn-budgetterne i Gentofte Kommune for finansåret er justeret i overensstemmelse hermed, hvilket giver en tilpasning/reduktion i driftsbudgetterne på 11,6 mio. kr. Den aktuelle melding fra KL tyder på, at det økonomiske sigtepunkt (servicerammen) ikke vil blive korrigeret tilsvarende. 2. Prisreduktion på telefoni: Gentofte Kommune har indgået nye fordelagtige aftaler om priser på telefoni og bredbånd. Prisændringerne mindsker udgifterne bredt i organisationen og samlet er nettoeffekten på 1,0 mio. kr. som tilføres kommunekassen. 3

4 Skatter, tilskud, udligning og renter Kommunens indtægter forventes i alt at stige med 20,5 mio. kr. som følge af tilskud til flygtninge, midtvejsregulering af bloktilskud, delvis kompensation grundet fejl i SKATs ejendomsvurdering (tilbagebetaling for 2014) og beskæftigelsestilskud samt lavere renteudgifter, som følge af de lavere renteniveauer. Afdrag Med faste ydelser på den langfristede gæld medfører den lavere rente, at afdragene stiger. Afdrag vedrørende ældreboliger og Skovshoved Havn stiger tilsammen med 3,4 mio. kr. Anlægsudgifter, forsyning og låneoptagelse Det korrigerede anlægsbudget på det skattefinansierede område udgør pr. 30. juni 632,3 mio. kr. Udgifterne forventes at beløbe sig til 445,4 mio. kr. Mindreforbruget kan helt overvejende henføres til en tidsforskydning i flere projekters færdiggørelse. Der er pr. 30. juni forbrugt 152,6 mio. kr. svarende til 34 pct. af det forventede regnskab. Det korrigerede budget på forsyningsområdet (fjernvarme) udgør pr. 30. juni 142,2 mio. kr. De forventede anlægsudgifter inden for forsyningsområdet beløber sig til 141,2 mio. kr. Der er pr. 30. juni forbrugt 48,8 mio. kr. svarende til 35 pct. af det forventede regnskab. Det forventede forbrug på 141,2 mio. kr. ligger knap 48 mio. kr. over det oprindelige budget på 93,4 mio. kr. Denne stigning bidrager til en tilsvarende stigning i låneoptagelsen. 4

5 Serviceudgifter og overførselsudgifter opdelt på udvalg og målområder Forbrug pr. 30. juni Beløb i mio. kr. (netto) Serviceudgifter: Oprindeligt budget Korrigeret nettobudget (revideret) * Forbrug pr. 30. juni Forbrugs % Forventet regnskab Afvigelse ml forventet regnskab og korr. Budget Teknik- og Miljøudvalget, Skattefinansieret 155,6 157,3 67,4 42,8% 157,1-0,2 32 Park og Vej 146,9 148,4 63,8 43,0% 148,2-0,2 36 Natur og Miljø 8,7 8,9 3,6 40,4% 8,9 0,0 Kultur- og Fritidsudvalget 135,4 135,3 77,7 57,4% 136,5 1,1 38 Idræt og Fritid 71,5 73,5 40,8 55,5% 73,7 0,2 40 Kultur og Biblioteket 63,9 61,9 36,9 59,6% 62,8 0,9 Børne- og Skoleudvalget 1.197, ,1 566,4 48,0% 1.181,3 1,2 42 Skole og Fritid 686,7 669,9 309,7 46,2% 673,3 3,5 44 Dagtilbud for småbørn 368,1 359,8 205,7 57,2% 357,6-2,3 46 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 152,8 160,2 76,8 47,9% 160,2 0,0 47 Sociale institutioner og familiepleje for børn og unge -10,1-9,8-25,8 264,1% -9,8 0,0 Socialudvalget 1.043, ,5 491,1 46,8% 1.048,5 0,0 50 Borgere med handicap 278,7 279,7 94,1 33,6% 279,7 0,0 53 Forebyggelse, rehabilitering og pleje 764,6 768,8 397,0 51,6% 768,8 0,0 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 3,0 4,1 1,6 38,8% 3,5-0,6 72 Arbejdsmarkedet 3,0 4,1 1,6 38,8% 3,5-0,6 Økonomiudvalget 433,6 432,3 213,6 49,4% 432,7 0,5 56 Politisk ledelse, administrationen mv. 433,6 432,3 213,6 49,4% 432,7 0,5 - heraf administration 240,1 241,9 123,8 51,2% 242,5 0,6 - heraf tjenestemandspensioner og lønpuljer 113,6 111,0 46,6 42,0% 110,8-0,1 - heraf IT-Drift 79,9 79,4 43,2 54,4% 79,4 0,0 Beredskabskommissionen 17,4 17,8 12,5 70,3% 16,7-1,2 34 Brand 17,4 17,8 12,5 70,3% 16,7-1,2 Gentofte Ejendomme 166,0 165,8 75,9 45,8% 165,8 0,0 Serviceudgifter i alt 3.151, , ,1 47,9% 3.142,0 0,8 Overførselsudgifter: Børne- og Skoleudvalget 15,0 13,6 6,3 46,1% 13,6 0,0 - heraf erhvervsgrunduddannelser 1,1 0,8 0,8 0,0% 0,8 0,0 - heraf tabt arbejdsfortjeneste / merudgiftsydelse m.v. 17,4 17,2 8,1 47,0% 17,2 0,0 - heraf refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -3,5-4,5-2,7 59,5% -4,5 0,0 Socialudvalget 286,1 289,9 129,8 44,8% 297,9 8,0 - heraf tilbud til udlændinge 5,9 10,8 4,8 0,0% 10,8 0,0 - heraf kontante ydelser 40,3 39,1 19,4 49,5% 39,1 0,0 - heraf refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -11,3-11,3-4,5 0,0% -11,3 0,0 - heraf aktivitetsbestemt medfinansiering 246,5 246,5 109,1 0,0% 254,5 8,0 - heraf almene ældreboliger 4,8 4,8 1,1 0,0% 4,8 0,0 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 464,9 460,3 206,3 44,8% 460,8 0,6 - heraf tilbud til udlændinge 5,9 3,6-7,3 0,0% 3,6 0,0 - heraf førtidspensioner og personlige tillæg 122,0 119,7 59,6 0,0% 119,7 0,0 - heraf kontante ydelser 243,6 252,3 127,8 0,0% 253,4 1,1 - heraf revalidering 44,0 46,5 11,9 0,0% 47,6 1,1 - heraf arbejdsmarkedsforanstaltninger 49,4 38,1 14,4 37,7% 36,5-1,6 Økonomiudvalget 0,8 0,8 0,4 0,0% 0,8 0,0 -heraf tjenestemandspension til forsyningsvirksomhed 0,8 0,8 0,4 0,0% 0,8 0,0 Gentofte Ejendomme -24,8-24,9-7,5 30,2% -24,9 0,0 Overførselsudgifter i alt 742,0 739,7 335,3 45,3% 748,3 8,6 Samlede driftsudgifter 3.893, , ,3 47,4% 3.890,2 9,4 0,0% 0,0 0,0 30 Forsyning -19,4-26,5-21,7 81,7% -26,5 0,0 *) Korrigeret budget er incl. frigivne genbevillinger, effekt af telefoniudbud og ekstra pl-regulering som følge af reduceret skøn for lønudviklingen. Fortegn: Positive tal reducerer likviditeten - negative forbedrer den 5

6 Bilag detaljeret oversigt over tillægsbevillingsansøgninger Serviceudgifter Der søges en række både positive og negative tillægsbevillinger inden for serviceudgiftsrammen. Serviceudgifter TB TOMP Udvalg Nr. Målområde Tillægsbevilling Teknisk Omplacering I ALT Teknik & Miljøudvalget Forsyning excl. GE Park og Vej Natur og Miljø Kultur- og Fritid Idræt og Fritid Kultur og Biblioteket Børne- & Skoleudvalget Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse & Sundhedsfremme Sociale Institutioner & Familie Socialudvalget Borgere m/handicap, sindslidende Forebyggelse rehabilitering og pleje Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedet og overførsler Økonomiudvalget Politisk ledelse administration Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme Beredskabskommissionen Brand I ALT Fortegn: Positive tal forbedrer økonomien - negative forværrer den De økonomisk væsentligste punkter er: Teknik og Miljø o Der er etableret en række digitaliseringsprojekter under Teknik og Miljø (bl.a. borgerrettet IT). Projekterne gennemføres under konto 6 (Økonomiudvalget), men finansieres via budgetoverførsler fra: Park og Vej, Natur og Miljø samt Beredskab. Det er de frigivne genbevillinger der trækkes på. Der sker overførsel på 0,21 mio. kr. fra Park og Vej samt Natur og Miljø til medfinansiering af projekterne. Kultur- og Fritidsudvalget o Der overføres samlet 1,1 mio. kr. fra andre områder, omfattende medarbejderoverflytning i forbindelse med etablering af nyt direktørområde samt finansiering af Årets Ungdomskommune. Den endelige etablering af det nye direktørområde sker pr Skole og Fritid o Tre ekstra hold pr. 1. august på to-sprogsområdet medfører minimum yderligere oprettelse af en fuldtidsstilling. Ansøgningen vedrører 5/12 i indeværende år svarende til 0,2 mio. kr. I marts blev der bevilget 1,0 mio. kr. til finansiering af den allerede konstaterede stigning indtrådt i o Merudgift til etablering af en ekstra 10. klasse fra 1. august merudgift på 0,4 mio. kr. 6

7 o En tidligere screening af skolebørn for ordblindhed medfører, at flere børn bliver visiteret til læsekurser. Fra skoleårets start forventes der to ekstra audiologopæder ansat merudgift på ca. 0,5 mio. kr. (5/12 effekt). o Der overføres budget (0,8 mio. kr.) fra den centrale lønpulje under Økonomiudvalget til finansiering af projektledelse vedrørende MIT-Campus o Der overføres budget på 1,0 mio. kr. til Skole og Fritid fra Dagtilbud til småbørn. Budgetflytningen er begrundet i den konkrete udgiftsvaretagelse mellem de to områder. Dagtilbud til småbørn o Der forventes et lavere forbrug på en række centrale konti (konferencer, møder, uddannelse m.v., samt færre udgifter til langtidssygdom på daginstitutionerne. o Der overføres budget på 1,0 mio. kr. til Skole og Fritid. Budgetflytningen er begrundet i den konkrete udgiftsvaretagelse mellem de to områder. Forebyggelse, rehabilitering og pleje o Der er gennemført udbud af vikarer på sundhedsområdet. Der er beregnet en årlig besparelse på 0,6 mio. kr. Aftalen er under implementering og medfører en besparelse på 0,25 mio. kr. i. Arbejdsmarkedet o Der forventes lavere udgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen. Der er budgetteret med et højere udgiftsniveau i forbindelse med Beskæftigelsesreformen, hvor kommunernes refusion ved ansættelse af forsikrede ledige i løntilskud blev reduceret. Økonomiudvalget o Der søges om 2,5 mio. kr. grundet fortsat stigende udgifter til tjenestemænd. Merudgifterne skyldes et stigende antal pensionerede tjenestemænd og at der i gennemsnit udbetales højere pension til de nytilkomne. o Der søges om 0,2 mio. kr. til korrektion af budget i Kommuneservice i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark. o Hertil kommer diverse overførsler til og fra Økonomiudvalget som følge af opgaveoverførsler og tekniske budgetkorrektioner. o Der overføres budget (0,8 mio. kr.) fra den centrale lønpulje under Økonomiudvalget til finansiering af projektledelse vedrørende MIT-Campus. Beredskab Gentofte o Beredskab Gentofte har forlænget kontrakten med Falck vedrørende brandslukningsopgaven med 9 måneder til udgangen af, hvilket har medført en mindreudgift på 0,9 mio. kr. o Dertil kommer en overførsel på 0,25 mio. kr. til det omtalte digitaliseringsprojekt fælles for Teknik og Miljø under Økonomiudvalget 7

8 Overførselsudgifter Der søges om tillægsbevillinger til dækning af øgede udgifter på 8,6 mio. kr. Overførselsudgifter TB TOMP Udvalg Nr. Målområde Tillægsbevilling Teknisk Omplacering I ALT Teknik & Miljøudvalget Forsyning excl. GE Park og Vej Natur og Miljø Kultur- og Fritid Idræt og Fritid Kultur og Biblioteket Børne- & Skoleudvalget Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse & Sundhedsfremme Sociale Institutioner & Familie Socialudvalget Borgere m/handicap, sindslidende Forebyggelse rehabilitering og pleje Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedet og overførsler Økonomiudvalget Politisk ledelse administration Politisk led. adm. Gentofte Ejendomme Beredskabskommissionen Brand I ALT I ALT Fortegn: Positive tal forbedrer økonomien - negative forværrer den De økonomisk væsentligste punkter er: Forebyggelse, rehabilitering og pleje o Sundhedsudgifter. Gentofte Kommune oplever - ligesom andre kommuner i hovedstadsregionen - stigende udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. Stigningen ses især på den ambulante somatik. Der forventes et merforbrug på 8 mio. kr. i. Stigningen i udgifterne modsvares af en øget indtægt i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet året efter. Arbejdsmarkedet o Antallet af borgere omfattet af sygedagpenge-, ressourceforløbs-, og ledighedsydelsesordningerne er steget i løbet af med deraf følgende merudgifter til forsørgelse på netto 2,1 mio. kr. o Anvendelsen af aktiveringstilbud er i løbet af gået i retning af mindre udgiftskrævende aktiviteter. Ændringen indebærer samlet set mindreudgifter på 1,6 mio. kr. 8

9 Skatter, tilskud, udligning og renter Der søges om tillægsbevillinger på øgede indtægter på i alt 20,5 mio.kr. o Kompensation som følge af delvis tilbagebetaling af grundskyld i 2014 pga. fejl i SKAT S ejendomsvurdering vedrørende fradrag for forbedringer. Merindtægt på 6,2 mio. kr. svarende til udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet i juli. o Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge. I alt tilskud på 3,3 mio. kr. svarende til udmelding fra Økonomi- Og Indenrigsministeriet i maj. o Midtvejsregulering af bloktilskud, som følge af ændrede af opgaver m.v. (DUT-princippet) herunder aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet. Merindtægt på 12,1 mio. kr. o Midtvejsregulering (inkl. efterregulering vedrørende 2014) af beskæftigelsestilskud. Mindreindtægt på 4,0 mio. kr. o Renter på langfristet gæld. Justeringer af budgettet med mindreudgift i alt 2,9 mio. kr. som følge af en lavere rente primært vedr. lån til fjernvarmeudbygningen og ældreboliger - i forhold til det oprindelige budget på 28,2 mio. kr. Afdrag på lån Der søges om tillægsbevilling på øgede udgifter på 3,4 mio. kr. o Med faste ydelser på den langfristede gæld medfører den lavere rente, at afdragene stiger. Afdrag vedrørende ældreboliger og Skovshoved Havn stiger tilsammen med 3,4 mio. kr. 9

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund Rapportering 2017 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2017 Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering for andet kvartal 2017 (halvårsregnskabet)

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010 Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14 Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetlægning 2016-2019

Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012

Økonomi og Analyse 27. november 2012 Fics brevid: 1566043. Budgetopfølgning. Pr. 31. oktober 2012 Økonomi og Analyse 27. november Fics brevid: 1566043 1 Budgetopfølgning Pr. 31. oktober 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for driftstet 2. Udvikling i serviceudgifterne

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Økonomiudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015

Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere