KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering af dæk og om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR VEDTAGET DENNE FORORDNING: under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( 1 ), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Forordning (EF) nr. 661/2009 er en særskilt forordning, som vedrører typegodkendelsesproceduren i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (rammedirektiv) ( 2 ). Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M, N og O som defineret i bilag II til direktiv 2007/46/EF. Artikel 2 Definitioner I denne forordning forstås ved: 1)»Køretøjstype hvad angår montering af dæk«: køretøjer, som med hensyn til hvilke dæk, der er egnede til montering, ikke adskiller sig fra hinanden på så væsentlige områder som dæktyper, mindste og største dækdimensionsbetegnelser, hjuldimensioner, indpresningsdybder, egnede hastigheds- og belastningsspecifikationer samt med hensyn til hjulafskærmningens egenskaber. (2) Forordning (EF) nr. 661/2009 ophæver Rådets direktiv 92/23/EØF af 31. marts 1992 om dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer samt om montering heraf ( 3 ). Kravene i nævnte direktiv bør overføres til nærværende forordning og tilpasses til den videnskabelige og tekniske udvikling, hvor dette er nødvendigt. 2)»Dæktype«: en række dæk, som på følgende væsentlige punkter ikke adskiller sig fra hinanden: a) dækkategori: C1, C2 eller C3 som defineret i artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 661/2009 og (3) Anvendelsesområdet for denne forordning bør være i overensstemmelse med anvendelsesområdet for direktiv 92/23/EØF. Derfor bør forordningen omfatte køretøjer i klasse M, N og O. (4) I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår montering af dæk. Derfor bør der fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser for at sikre, at de dæk, der anvendes på et køretøj, passer til det pågældende køretøjs belastning, hastighed og typiske anvendelse. (5) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer ( 1 ) EUT L 200 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 263 af , s. 1. ( 3 ) EFT L 129 af , s. 95. b) for dæk i kategori C1: egenskaberne for en type luftfyldt dæk som defineret i punkt 2.1. i FN/ECE-regulativ nr. 30 ( 4 ) c) for dæk i kategori C2 eller C3: egenskaberne for en type luftfyldt dæk som defineret i punkt 2.1. i FN/ECE-regulativ nr. 54 ( 5 ). 3)»Dækdimensionsbetegnelse«: en betegnelse som defineret i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 30 for dæk i kategori C1 og punkt i FN/ECE-regulativ nr. 54 for dæk i kategori C2 og C3. 4)»Indpresningsdybde«: afstanden fra fælgens anlægsflade mod hjulnavet til fælgens midterlinje. ( 4 ) EUT L 201 af , s. 70. ( 5 ) EUT L 183 af , s. 41.

2 L 124/12 Den Europæiske Unions Tidende )»Dækopbygning«: de tekniske egenskaber for dækkets karkasse. 6)»Normaldæk«: et dæk eller et sikkerhedsdæk, som er bestemt til normal brug på vej. 7)»Sikkerhedsdæk«(run-flat-dæk): et dæk som defineret i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 64 ( 1 ). 8)»Reservedæk til midlertidig anvendelse«: et dæk, som adskiller sig fra dæk til normale kørselsforhold og kun er bestemt til midlertidig anvendelse under begrænsede kørselsforhold. 16)»Hastighedskategorisymbol«: et symbol som defineret i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 30 for dæk i kategori C1 og punkt i FN/ECE-regulativ nr. 54 for dæk i kategori C2 og C3. 17)»Belastningsindeks«: et tal relateret til dækkets tilladte maksimale belastning i henhold til definitionen i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 30 for dæk i kategori C1 og punkt i FN/ECE-regulativ nr. 54 for dæk i kategori C2 og C3. 18)»Tilladt maksimal belastning«: den masse, som dækket kan bære, når det anvendes i overensstemmelse med de af fabrikanten angivne anvendelseskrav. 9)»Hjul«: et komplet hjul bestående af en fælg og hjulskive. 10)»Reservehjul til midlertidig anvendelse«: et hjul, som adskiller sig fra et af de normale hjul på køretøjstypen. 11)»Enhed«: en enhed bestående af hjul og dæk. 12)»Standardenhed«: en enhed, der kan monteres på køretøjet til normal drift. 13)»Reserveenhed«: en enhed, som er beregnet til at erstatte en standardenhed i tilfælde af dennes defekt; der kan være tale om en af følgende enheder. 14)»Standardreserveenhed«: en enhed bestående af hjul og dæk, som med hensyn til hjul- og dækdimension, hjulets indpresningsdybde og dækopbygning er identisk med den enhed, som er monteret i samme akselposition på den pågældende køretøjsvariant eller -version til normal drift, herunder hjul fremstillet af et andet materiale, hvortil der kan anvendes anderledes konstruerede hjulfastgørelsesbolteeller møtrikker, men som ellers er identisk med det hjul, der er beregnet til normal drift. 15)»Reserveenhed til midlertidig anvendelse«: en enhed bestående af et vilkårligt hjul og dæk, som ikke er omfattet af definitionen af standardreserveenhed i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 64. Artikel 3 Bestemmelser for EF-typegodkendelse af et køretøj hvad angår montering af dæk 1. Fabrikanten eller dennes repræsentant skal til den typegodkendende myndighed indsende ansøgningen om EF-typegodkendelse af et køretøj for så vidt angår montering af dæk. 2. Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I. 3. Hvis alle relevante krav i bilag II til denne forordning er opfyldt, meddeler den typegodkendende myndighed EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype. 4. Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I. Artikel 4 Ikrafttræden Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand ( 1 ) EUT L 310 af , s. 18.

3 Den Europæiske Unions Tidende L 124/13 BILAG I Administrative bestemmelser for typegodkendelse af køretøjer hvad angår montering af dæk

4 L 124/14 Den Europæiske Unions Tidende DEL 1 Oplysningsskema MODEL Oplysningsskema nr. vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår montering af dæk. Nedennævnte oplysninger skal i givet fald forelægges i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A 4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkeligt detaljerede. Hvis de i dette oplysningsskema omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. GENERELT 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(-r): Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet ( b ): Mærkets placering: Køretøjets klasse ( c ): Fabrikantens navn og adresse: Navn(-e) og adresse(-r) på samlefabrik(ker): Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): KØRETØJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: Antal aksler og hjul: Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: Antal styrede aksler og deres placering: Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): MASSE OG DIMENSIONER ( f ) ( g ) 2.3. Sporvidde(-r) og akselbredde(-r) Hver styrende aksels sporvidde (g4) : Sporvidde for alle andre aksler (g4) : Bredde af den bredeste bagaksel: Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): Største teknisk tilladte totalvægt som angivet af fabrikanten ( i ) ( 3 ): Teknisk tilladt akseltryk pr. aksel:...

5 Den Europæiske Unions Tidende L 124/ Køretøjet er/er ikke ( 1 ) egnet til anvendelse til bugsering 4.7. Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed (i km/h) ( q ): HJULOPHÆNG 6.6. Dæk og hjul Dæk/hjul-kombination(-er) ( r ) a) for dæk anføres: dimensionsbetegnelse(-r) belastningstal ( 3 ) symbol for hastighedskategori ( 3 ) rullemodstandskoefficient (målt i overensstemmelse med ISO 28580) b) for hjul anføres fælgdimension(-er) og indpresningsdybde(-r) Aksler Aksel 1: Aksel 2:... osv Dæktryk anbefalet af køretøjsfabrikanten (kpa): Beskrivelse af den/de snekæde/dæk/hjulkombination(-er), som fabrikanten anbefaler som egnet til foraksel(-ler) og/eller bagaksel(-ler) på køretøjstypen: Kort beskrivelse af eventuel reserveenhed til midlertidig anvendelse: Kort beskrivelse af dæktryksovervågningssystem (hvis et sådant er monteret): KARROSSERI Hjulafskærmning Kort beskrivelse af køretøjets hjulafskærmning: ANDRE FORHOLD Hastighedsbegrænsere Fabrikant(-er): Type(-r): Godkendelsesnummer, hvis et sådant findes: Hastighed eller hastighedsområde, hvortil hastighedsbegrænsningen kan fastsættes: km/h Forklarende bemærkninger: ( 1 ) Det ikke gældende overstreges. ( 3 ) Angiv højeste og laveste værdier for hver variant. ( b ) Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?«(f.eks. ABC??123??). ( c ) Angivelse i henhold til definitionerne i bilag II, del A, til direktiv 2007/46/EF. ( f ) Ved udførelse med normalt førerhus og med førerhus med sovekabine oplyses for begge udførelser dimensioner og masse. ( g ) ISO-standard nr. 612: 1978 Road vehicles Dimensions of motor vehicles and towed vehicles terms and definitions. (g4) Term nr ( i ) For påhængsvogne og sættevogne og for køretøjer med tilkoblet påhængsvogn eller sættevogn hvor tilkoblingsanordningen belastes med en signifikant kraft i lodret retning, indgår denne belastning efter division med tyngdeaccelerationen i den teknisk tilladte totalmasse. ( q ) For motorkøretøjer: hvis køretøjets fabrikant tillader, at visse kontrolfunktioner modificeres (f.eks. ved hjælp af software- eller hardware-opgradering, valg, aktivering, deaktivering), før eller efter køretøjet er taget i brug, og dette resulterer i, at køretøjets maksimalhastighed øges, angives den maksimalt opnåelige hastighed som følge af justering af disse kontrolfunktioner. For påhængskøretøjer angives maksimalhastigheden som angivet af fabrikanten. ( r ) For dæk forsynet med mærkningen ZR foran koden for fælgdiameter, som er bestemt til montering på køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 300 km/h, gives tilsvarende oplysninger.

6 L 124/16 Den Europæiske Unions Tidende DEL 2 EF-typegodkendelsesattest MODEL Format: A4 ( mm) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST Den Typegodkendende myndigheds stempel Meddelelse vedrørende: EF-typegodkendelse ( 1 ) udvidelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) nægtelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) inddragelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) i henhold til forordning (EU) nr. / > = > ; af en køretøjstype hvad angår montering af dæk EF-typegodkendelsesnummer:... Begrundelse for udvidelse:... AFDELING I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(-r): Typeidentifikationsmærkning, hvis markeret på køretøjet ( 2 ): Mærkets placering: Køretøjets klasse ( 3 ): Fabrikantens navn og adresse: Navn(-e) og adresse(-r) på samlefabrik(ker): Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): Supplerende oplysninger: Se addendum. AFDELING II 2. Den tekniske tjeneste, der er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: Prøvningsrapportens dato: Prøvningsrapportens nummer: Eventuelle bemærkninger: Se addendum. 6. Sted: Dato: Underskrift:... Bilag: Informationspakke Prøvningsrapport ( 1 ) Det ikke gældende overstreges. ( 2 ) Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?«(f.eks. ABC??123??). ( 3 ) Som defineret i bilag II, afsnit A, til direktiv 2007/46/EF.

7 Den Europæiske Unions Tidende L 124/17 Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr. 1. Supplerende oplysninger: 1.1. Kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til konstruktion, dimensioner, linjer og materialesammensætning: Dæk-/hjulkombination(-er) (inkl. dækdimension, fælgdimension og indpresningsdybde): Symbol for den mindste hastighedskategori, som er forenelig med den konstruktivt bestemte maksimalhastighed (for hver variant) (for dæk forsynet med mærkningen ZR foran koden for fælgdiameter, som er bestemt til montering på køretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 300 km/h, gives tilsvarende oplysninger) Det laveste belastningsindeks, som er foreneligt med det teknisk tilladte akseltryk pr. aksel (for hver variant) (i givet fald justeret i overensstemmelse med punkt i bilag II) Dæk-/hjulkombination(-er) (inkl. dækdimension, fælgdimension og indpresningsdybde), som skal anvendes i forbindelse med anordning(-er) til kørsel i sne: Køretøjet i klasse M 1 er/er ikke ( 1 ) egnet til anvendelse til bugsering, og den tilladte maksimale belastning af de bageste dæk er overskredet med % 3. Køretøjet er/er ikke ( 1 ) godkendt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 64 for så vidt angår reservehjul til midlertidig anvendelse Køretøjsklasse M 1 : ja/nej ( 1 ), type 1/2/3/4/5 ( 1 ) 3.2. Køretøjsklasse N 1 : ja/nej ( 1 ), type 1/2/3/5 ( 1 ) 4. Køretøjet er/er ikke ( 1 ) godkendt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 64 for så vidt angår dæktryksovervågningssystem Kort beskrivelse af dæktryksovervågningssystem (hvis et sådant er monteret): Yderligere bemærkninger:... ( 1 ) Det ikke gældende overstreges.

8 L 124/18 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II Krav for køretøjer for så vidt angår montering af dæk 1. GENERELLE KRAV 1.1. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 5.4. skal ethvert dæk, der monteres på et køretøj, herunder eventuelle reservedæk, opfylde kravene i forordning (EF) nr. 661/2009 og gennemførelsesbestemmelserne hertil. 2. DÆKMONTERING 2.1. Alle dæk, som normalt er monteret på køretøjet, dvs. ikke eventuelle reservedæk til midlertidig anvendelse, skal have samme opbygning Alle dæk monteret på samme aksel skal være af samme type Den plads, hjulet har at dreje rundt på, skal være så stor, at bevægelsen kan foregå uhindret ved brug af den maksimalt tilladte dækstørrelse og fælgbredde under hensyntagen til mindste og største indpresningsdybde og ved overholdelse af de minimums- og maksimumskrav vedrørende ophæng og styring, som køretøjsfabrikanten har angivet. Dette kontrolleres ved at gennemføre prøvningerne med de største og bredeste dæk under hensyntagen til de gældende dimensionstolerancer (maksimumtolerancer) for dækdimensionsbetegnelser i henhold til det relevante FN/ECE-regulativ Den tekniske tjeneste kan tillade en alternativ prøvningsprocedure (f.eks. virtuel prøvning) for at kontrollere, om kravene i punkt 2.3. i dette bilag er opfyldt. 3. BELASTNINGSINDEKS 3.1. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 5 i dette bilag skal den tilladte maksimale belastning for hvert dæk, jf. punkt 3.2. i dette bilag, herunder et eventuelt reservedæk, som er monteret på køretøjet,: for køretøjer udstyret med dæk af samme type monteret som enkelthjul: svare til mindst halvdelen af det af køretøjsfabrikanten oplyste maksimale akseltryk for den mest belastede aksel for køretøjer udstyret med dæk af mere end én type monteret som enkelthjul: svare til mindst halvdelen af det af køretøjsfabrikanten oplyste maksimale akseltryk for den pågældende aksel for køretøjer udstyret med dæk i kategori C1 i tvillingemontering: svare til mindst 0,27 gange det af køretøjsfabrikanten oplyste maksimale akseltryk for den pågældende aksel for køretøjer udstyret med dæk i kategori C2 eller C3 i tvillingemontering: svare til mindst 0,25 gange det af køretøjsfabrikanten oplyste maksimale akseltryk for den pågældende aksel, idet der henvises til belastningsindekset for tvillingemontering Et dæks tilladte maksimale belastning bestemmes således: For dæk i kategori C1 tages den»tilladte maksimale belastning«som defineret i punkt i FN/ECE-regulativ nr. 30 i betragtning For dæk i kategori C2 og C3 udledes den tilladte maksimale belastning af tabellen»variation af belastningsevnen med hastigheden«, jf. punkt i FN/ECE-regulativ nr. 54, hvori de belastningsvariationer, som et luftfyldt dæk kan modstå, vises som funktion af belastningsindeks og symbolerne for hastighedskategori, idet der tages højde for køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed De relevante informationer skal klart fremgå af instruktionsbogen til køretøjet med henblik på at sikre, at der, når dette er nødvendigt, monteres passende udskiftningsdæk med korrekt belastningsindeks, når køretøjet er taget i brug. 4. HASTIGHEDSKATEGORI 4.1. På alle dæk, som køretøjet normalt er monteret med, skal der være angivet et symbol for hastighedskategori For dæk i kategori C1 skal hastighedskategorien være forenelig med køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed, idet der for dæk i hastighedskategori V, W og Y tages hensyn til den maksimale belastning som beskrevet i FN/ECE-regulativ nr For dæk i kategori C2 eller C3 skal hastighedskategorien være forenelig med køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed og den relevante kombination af belastning og hastighed udledt af tabellen»variation af belastningsevnen med hastigheden«, jf. punkt i dette bilag.

9 Den Europæiske Unions Tidende L 124/ Kravene i punkt og finder ikke anvendelse i følgende situationer: For reserveenheder til midlertidig brug, som er omfattet af punkt 6 i dette bilag For køretøjer, som normalt er udstyret med almindelige dæk, og som lejlighedsvis er monteret med vinterdæk (dvs. mærket med alpint eller tretindet symbol med snefnug), og hvor i sådanne tilfælde vinterdækkets hastighedskategorisymbol skal svare til en hastighed, der enten er større end køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed eller mindst være 160 km/h (eller begge). Hvis køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed imidlertid er højere end den hastighed, der svarer til symbolet for de påmonterede vinterdæks laveste hastighedskategori, skal der inde i køretøjet på et sted, der er klart og permanent synligt for føreren, være anbragt et advarselsmærke med angivelse af dækkenes maksimalhastighed, hvoraf den laveste værdi for de påmonterede vinterdæks maksimalhastighedsindeks fremgår. Andre dæk med forbedrede trækegenskaber i sne (dvs. dæk, som er forsynet med mærkningen M + S, men ikke med mærkningen med alpint eller tretindet symbol med snefnug) skal være i overensstemmelse med forskrifterne i punkt og i dette bilag For køretøjer, som er udstyret med professionelle off road-dæk forsynet med mærkningen POR. Hvis køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed imidlertid er højere end den hastighed, der svarer til symbolet for den laveste hastighedskategori for de påmonterede dæk til særlig anvendelse, skal der inde i køretøjet på et sted, der er klart og permanent synligt for føreren, være anbragt et advarselsmærke med angivelse af dækkenes maksimalhastighed, hvoraf den laveste værdi for de påmonterede vinterdæks maksimalhastighedsindeks fremgår For køretøjer i klasse M 2, M 3, N 2 eller N 3, som er udstyret med hastighedsbegrænsende anordninger (SLD), som er godkendt i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 89 ( 1 ), og for hvilke dækkenes hastighedssymbol skal være foreneligt med den hastighed, som hastighedsbegrænsningen er indstillet til. Hvis køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed imidlertid af fabrikanten er indstillet højere end den hastighed, der svarer til symbolet for de påmonterede dæks laveste hastighedskategori, skal der inde i køretøjet på et sted, der er klart og permanent synligt for føreren, være anbragt et advarselsmærke med angivelse af dækkenes maksimalhastighed, hvoraf dækkenes maksimalhastighedsindeks fremgår For køretøjer i klasse M 1 eller N 1, som er udstyret med et indbygget system, der opfylder en hastighedsbegrænsende funktion, og hvor dækkenes hastighedssymbol i dette tilfælde skal være foreneligt med den hastighed, som hastighedsbegrænsningen er indstillet til. Hvis køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed imidlertid af fabrikanten er indstillet højere end den hastighed, der svarer til symbolet for de påmonterede dæks laveste hastighedskategori, skal der inde i køretøjet på et sted, der er klart og permanent synligt for føreren, være anbragt et advarselsmærke med angivelse af dækkenes maksimalhastighed, hvoraf dækkenes maksimalhastighedsindeks fremgår Den relevante information skal klart fremgå af instruktionsbogen til køretøjet med henblik på at sikre, at der, når dette er nødvendigt, monteres passende udskiftningsdæk med korrekt hastighedskategori, når køretøjet er taget i brug. 5. SÆRLIGE TILFÆLDE 5.1. For påhængskøretøjer i klasse O 1 og O 2 med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 100 km/h eller derunder, som er monteret med dæk i kategori C1 monteret som enkelthjul, skal hvert dæks tilladte maksimale belastning være mindst 0,45 gange det teknisk tilladte akseltryk for den mest belastede aksel som angivet af fabrikanten af påhængskøretøjet. For dæk i tvillingemontering bør denne faktor være mindst 0,24. I sådanne tilfælde skal der i nærheden af påhængskøretøjets forreste koblingsanordning være anbragt et permanent advarselsmærke med angivelse af køretøjets maksimale driftshastighed, hvoraf køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed fremgår For køretøjer i klasse M 1 og N 1, som er konstrueret til at kunne trække et påhængskøretøj, tillades det, at den ekstra belastning, som påhængskøretøjets koblingsanordning påføres, for dæk i kategori C1 resulterer i en overskridelse af dækkets maksimale belastning, dog højst på 15 %. I sådanne tilfælde skal instruktionsbogen til køretøjet indeholde klare anvisninger og råd om den for køretøjet højeste tilladte hastighed, når det trækker et påhængskøretøj (under alle omstændigheder højst 100 km/h) og dæktrykket i de bageste dæk (skal være mindst 20 kpa (0,2 bar) over den værdi, der normalt anvendes uden tilkoblet påhængskøretøj) For visse særlige køretøjer anført nedenfor, som er monteret med dæk i kategori C2 eller C3, anvendes tabellen»variation af belastningsevnen med hastigheden«, som er beskrevet i dette bilags punkt , ikke. I disse tilfælde bestemmes den maksimale belastning af dækkene, som skal sættes i forhold til det teknisk tilladte akseltryk (jf. punkt ), ved at multiplicere belastningen svarende til belastningsindekset med en passende koefficient, som er relateret til køretøjets type og brug snarere end dets konstruktivt bestemte maksimalhastighed, og kravene i punkt og i dette bilag finder ikke anvendelse. De passende koefficienter skal være som følger: ,15 for køretøjer i klasse I eller klasse A (M 2 eller M 3 ), jf. punkt (klasse I) og punkt (klasse A) i FN/ECE-regulativ nr. 107 ( 2 ). ( 1 ) EUT L 158 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 255 af , s. 1.

10 L 124/20 Den Europæiske Unions Tidende ,10 for køretøjer i klasse N specifikt beregnet til brug over korte afstande i byer eller bymæssig bebyggelse, som f.eks. til gadefejning og affaldsindsamling, med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på højst 60 km/h Hvis køretøjet er konstrueret til anvendelsesforhold, som er uforenelige med egenskaberne for dæk i kategori C1, C2 eller C3, og det derfor er nødvendigt at montere dæk med andre egenskaber, finder kravene i punkt 1.1. i dette bilag ikke anvendelse, forudsat at følgende er opfyldt: Dækkene skal være godkendt i henhold til enten FN/ECE-regulativ nr. 75 ( 1 ) eller FN/ECE-regulativ nr. 106 ( 2 ) Den godkendende myndighed skal have forvisset sig om, at de monterede dæk er passende til køretøjets driftsforhold. Undtagelsens art og begrundelsen for godkendelsen skal være anført i prøvningsrapporten samt under bemærkningerne i typegodkendelsesattesten. 6. RESERVEHJUL OG -DÆK 6.1. Hvis et køretøj er udstyret med en reserveenhed, skal denne være en af følgende: En standardreserveenhed af samme størrelse som de dæk, der rent faktisk er monteret på køretøjet En reserveenhed til midlertidig anvendelse af en type, som er egnet til anvendelse på køretøjet, idet dog køretøjer i andre klasser end M 1 eller N 1 ikke skal være udstyret eller monteret med en reserveenhed til midlertidig anvendelse Hvis der må træffes særlige forholdsregler for at kunne montere en reserveenhed til midlertidig anvendelse på køretøjet (hvis f.eks. en reserveenhed til midlertidig anvendelse kun kan monteres på forakslen, og det derfor er nødvendigt at montere en standardenhed til forakslen på bagakslen for at kunne afhjælpe en fejl ved en standardenhed til bagakslen), skal dette klart fremgå af instruktionsbogen til køretøjet, og overensstemmelsen med de relevante aspekter under punkt 2.3. i dette bilag skal efterprøves Alle køretøjer, som er forsynet med en reserveenhed til midlertidig anvendelse eller sikkerhedsdæk, skal have en gyldig typegodkendelse i henhold til FN/ECE-regulativ nr. 64 om krav for udstyr i form af reserveenheder til midlertidig anvendelse og sikkerhedsdæk. ( 1 ) Endnu ikke offentliggjort. Ventes offentliggjort inden maj ( 2 ) EUT L 257 af , s. 231.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 2.08 of 6 Dec 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juli 2011 (OR. en) 13062/11 CONSOM 129 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 13. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm. dok.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) 16756/14 CONSOM 274 MI 989 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. november 2014 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol

(EØS-relevant tekst) (6) Denne forordning bør omfatte anvendelsen af en flyvedataoverførselsprotokol 8.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 146/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 633/2007 af 7. juni 2007 om krav til anvendelse af en flyvedataoverførselsprotokol med henblik på anmeldelse, samordning

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 1.5.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 110/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 371/2010 af 16. april 2010 om erstatning af bilag V, X, XV og XVI til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Nr.: 1987 Dato: 18.12.2014 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015. Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft.

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression DA F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008

CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 VTO - Vils Tegloverliggere A/S Næssundvej 171 7980 Vils Att.: Thomas Jensen 2012.06.13 [emnenr]/[ordrenr] ehk/[init] CE mærkning af murværkskonsoller i henhold til DS/EN 845-1: 2003 + A1:2008 Murværkskonsoller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 28/24 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere