Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar 2015."

Transkript

1 Nr.: 1987 Dato: Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Ny særtransportbekendtgørelse pr. 1. januar Baggrund. Den 1. januar 2015 træder ny bekendtgørelse om særtransport i kraft. Hovedændringerne i den nye bekendtgørelse består i følgende: - Kørsel med store påhængsredskaber - Udsynsregler for anvendelse af bagvedkørende ledsagevogn - Elektronisk dokumentation - Ballastvogntog til mobilkran op til klasse Køretøj til hjemkørsel kan medbringes på mobilkran - Udnyttelse af ladflade på lastbil til ekstra gods - Ved sammenkobling mellem mobilkran og påhængskøretøj (ej Blokpåhængsvogn) skal der ikke udstedes blokvognsattest til påhængskøretøjet. Vejledning om syn af køretøjer. Efterfølgende uddrag af særtransportbekendtgørelsen erstatter afsnit i vejledning om syn af køretøjer, og er gældende fra 1. januar 2015 og indtil den optages i vejledningen. Trafikstyrelsen, 18. december Janni Torp Kjærgaard Trafikstyrelsen, j.nr

2 Bekendtgørelse om særtransport I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8-9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 373 af 14. april 2014, fastsættes efter bemyndigelse: 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for særtransport, hvorved, med mindre andet er bestemt, forstås transport af udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), samt kørsel med mobilkran, store påhængsredskaber og med belæsset såvel som ubelæsset blokvogn. Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også særtransport, der gennemføres med udenlandske køretøjer. Kapitel 1 Definitioner Blokvogn 2. Ved blokvogn forstås, jf. færdselslovens 2, nr. 3, et motordrevet køretøj eller dertil koblet køretøj, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering, og som er beregnet til transport af særligt tungt eller omfangsrigt gods.. Gods, der giver særlig punktbelastning, anses også som særlig tungt gods og må transporteres på en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller påhængs- /sættevogntog. En sådan blokvogn, der typisk kunne være en kun kg blokpåhængsvogn, der er særligt beregnet til punktbelastning og dermed f.eks. transport af entreprenørmaskiner, må altså godkendes som blokvogn. Stk. 2. Blokvogn inddeles i: 1) Motordrevet blokvogn. 2) Bloksættevogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som sættevogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en bloksættevogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med hovedbolt. 3) Blokpåhængsvogn, hvorved forstås blokvogn, der er udformet som påhængsvogn. Blokvogn, hvori der indgår en blokvognsdolly, som er indskudt mellem det trækkende køretøj og sættevogn/bloksættevogn, anses som en blokpåhængsvogn, hvis blokvognsdollyen er forsynet med prodsøje. Stk. 3. Blokvogn kan sammensættes af en eller flere af følgende enheder: 1) Sættevogn, bloksættevogn eller blokpåhængsvogn. 2) Blokvognsdolly. 3) Blokvognsmoduler, hvorved forstås chassisenheder, der ud fra typebetegnelser og identifikationsnumre kan sammensættes i forskellige kombinationer efter fabrikantens anvisninger til en blokvogn, uden anvendelse af tilkoblingsanordninger. 4) Bærende gods, der udgør chassisforbindelsen, og hvor der foreligger anvisning fra blokvognsfabrikant eller anerkendt prøvningslaboratorium om fastgørelse af godset. Stk. 4. Blokvogn, der er samlet jf. stk. 3, behandles i forbindelse med ansøgning om særtransporttilladelse som ét køretøj. Det samme gælder en lastbil eller sættevogn med et typegodkendt ekstra akselmodul, der forlænger køretøjet. Stk. 5. I forbindelse med syn behandles blokvognsdolly samt hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning som en selvstændig blokvogn. Stk. 6. I forbindelse med tildeling af blokvognsnummerplader behandles blokvognsdolly og blokvognsmodul med aksel som en selvstændig blokvogn. Mobilkran 3. Ved mobilkran forstås et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. Mobilkran konstrueret til højst 30 km/h er et motorredskab, jf. færdselslovens 2, nr. 14. Mobilkran konstrueret til en hastighed over 30 km/t er en bil, jf. færdselslovens 2, nr. 2. Side 2 Meddelelse nr. 1987

3 Stk. 2. Mobilkraner må anvendes efter de for motordrevne blokvogne gældende regler i denne bekendtgørelse, såfremt de opfylder kravene til indretning og udstyr for motordrevne blokvogne. Stk. 3. En mobilkran kan være indrettet med integreret påhængskøretøj, hvorved forstås, at den fastmonterede kran på det trækkende køretøj hviler på et påhængskøretøj. Et sådant vogntog anses i forbindelse med syn, godkendelse og tildeling af blokvognsnummerplade som ét køretøj. Stk. 4. Lastbil, der i en udførelse hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for lastbil tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som mobilkran med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter reglerne for mobilkran. Stort påhængsredskab 4. Ved stort påhængsredskab forstås påhængsredskab, som overskrider bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og er opbygget på et sættevognchassis, ved montering af serviceaggregat(er), der nødvendiggør den konkrete bredde, højde og længde. Elektronisk form 5. Når der i denne bekendtgørelse tillades dokumentation i elektronisk form, forstås at hele dokumentet skal være downloadet på det pågældende medie og være umiddelbart tilgængeligt og læsbart. Pendelaksel 6. Ved en pendelaksel forstås i denne bekendtgørelse en aksellinje med mindst fire hjul, der er ophængt således, at en forøget belastning på et vilkårligt hjul automatisk fordeles til mindst ét andet af pendelakslens hjul. Kapitel 2 Godkendelser Syn og godkendelse af blokvogn 7. Blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Foretages der i godkendelsesperioden konstruktive ændringer på blokvognen med hensyn til styretøj, bremser, bærende elementer eller tilkoblingsanordning, skal den på ny synes og godkendes. Godkendelse meddeles for en periode på 14 måneder. Stk. 2. Blokvogne og blokvognsmoduler/-dollyer kan godkendes med forskellige sammenhørende værdier af hastigheder, tilladte vægte, tilladte akseltryk og bremsepræstationer. Stk. 3. Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest for hver blokvogn. Hvis blokvognen består af blokvognsdolly og/eller flere blokvognsmoduler, jf. 2, stk. 3, skal hver blokvognsdolly og hvert blokvognsmodul med aksel eller tilkoblingsanordning synes og godkendes, jf. stk. 1, og synsvirksomheden udsteder blokvognsattest for hver af disse. Øvrige modultyper, der kan indgå i blokvognen, kan forlanges medbragt til syn, såfremt synsvirksomheden skønner det nødvendigt. Stk. 4. Synsvirksomheden kan som vilkår for godkendelsen stille særlige krav til blokvognens konstruktion og indretning, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden. Ved godkendelsen kan der fastsættes begrænsninger vedrørende blokvognens anvendelse. Stk. 5. Synsvirksomheden udsteder en blokvognsattest med tekniske køretøjsdata. Oplysninger om tildelt blokvognsnummer og eventuel forsikring påføres efterfølgende af SKAT. 8. Trækkraft for blokvogn skal være synet og godkendt af en synsvirksomhed. Som trækkraft for blokvogn kan godkendes lastbil, registreret traktor eller registreret motorredskab, samt mobilkran, jf. 12, Stk. 3. Stk. 2. Enhver sammenkobling med tilkoblingsanordning skal være godkendt af en synsvirksomhed, jf. dog stk. 4. Stk. 3. Ved godkendelse af sammenkobling angiver synsvirksomheden i attest om trækkraft for blokvogn, hvilke blokvogne, der må kobles efter køretøjet. Der kan angives konkrete blokvogne eller bestemte typer/modeller. Stk. 4. Lastbil og blokvogn, herunder blokvognsdolly og blokvognsmodul med tilkoblingsanordning, samt blokvognsdolly og bloksættevogn, kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, såfremt køretøjerne kan sammenkobles uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for synsfri sammenkobling. Synsvirksomheden kan dog Medd. nr Side 3

4 godkende køretøjerne med 3,5 hovedbolt/skammel. Det skal fremgå af blokvognsattesten og af attest for trækkraft for blokvogn, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit. Det er ingen hindring for at sammenkoble synsfrit med en blokvogn, at lastbilen er udelukket fra synsfri sammenkobling af andre årsager (typisk for lang koblingslængde). Blokvogn kan tillige godkendes til at sammenkobles synsfrit, såfremt den kan sammenkobles med lastbil uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for påhængs-/sættevogn til synsfri sammenkobling. Tilkoblingsanordningen kan dog alternativt være med 3,5 hovedbolt. Trafikstyrelsen tillader, at blokvognsdolly også sammenkobles synsfrit med blokvogn (se også om udfyldelse af Blokvognsattest, Bemærkninger). Stk. 5. Blokvognsmoduler må sammensættes uden synsvirksomhedens godkendelse af sammensætningen. Sammensætningen skal ske efter blokvognsfabrikantens anvisninger. Anvisningerne skal medbringes til synsvirksomheden ved første godkendelse af blokvognsmodulet. Betingelserne for sammensætningen, fx i form af henvisning til identificerbare anvisninger, skal fremgå af blokvognsattesten. For blokvognsmoduler, der er godkendt før 1. februar 2005, kan alternativt accepteres et anerkendt prøvningslaboratoriums anvisninger for sammensætningen. Stk. 6. For blokvogn, hvor godset udgør forbindelsen mellem blokvognsmodulet bagest og det trækkende køretøj, skal det trækkende køretøjs sammenkobling med det ubelæssede blokvognsmodul være godkendt af en synsvirksomhed, medmindre blokvognsmodulet kan sammenkobles synsfrit med lastbil, jf. stk. 4. Synsvirksomheden skal ikke godkende godsfastgørelsen, der ikke indgår i synsgodkendelsen. Synsvirksomheden skal kun på blokvognsattesten enten godkende det/de ubelæssede bagmodul(er)s direkte sammenkobling med en trækkraft, eller anføre betingelserne for de ubelæssede front-/bagmodulers direkte indbyrdes sammenkobling, f.eks. i form af henvisning til identificerbare anvisninger fra køretøjsfabrikant eller prøvningslaboratorium. 9. Lastbil, traktor og motorredskab, der godkendes som trækkraft for blokvogn, skal opfylde de almindelige for lastbil henholdsvis traktor og motorredskab gældende bestemmelser. Lastbil, der er godkendt som trækkraft for bloksættevogn, kan endvidere godkendes med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer. Forhøjelse af lastbilens tilladte vogntogsvægt og største tilladte vægt af påhængskøretøj kan dog godkendes ved syn, uanset disse vægte ikke fremgår af typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen, forudsat der fremlægges dokumentation fra lastbilfabrikanten. Ved tjenestevægt skal lastbilen opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk. Lastbil, hvis blokvognsattest er udstedt inden den 1. februar 2005 (den gamle type), kan dog ved syn godkendes med større tilladt bagakseltryk ved 60 km/h, end der er angivet på bilens typegodkendelse/godkendelseserklæring, hvis der ved synet fremlægges dokumentation fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant for de teknisk tilladte akseltryk ved 60 km/t. Lastbilens tilladte totalvægt må ikke forhøjes. Stk. 2. En to-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end de i dimensionsbekendtgørelsen tilladte. En tre-akslet lastbil, der godkendes som trækkraft for bloksættevogn, kan ikke godkendes med højere tilladte akseltryk end 14 ton. Stk. 3. Påhængs-/sættevogn, hvis teknisk tilladte vægte og eventuelt akseltryk overstiger de for påhængs-/sættevogne tilladte vægte og akseltryk, kan tillige godkendes som art blokpåhængs-/sættevogne med forskellige, på typegodkendelsen eller godkendelseserklæringen anførte, sammenhørende værdier af lavere tilladelige hastigheder, større tilladte vægte, større tilladte akseltryk og lavere bremsepræstationer efter de for blokvogne gældende regler. Traktorpåhængsvogn kan på tilsvarende måde tillige godkendes som art blokpåhængs/ -sættevogn. Da typegodkendelser/godkendelseserklæringer for påhængs-/sættevogne, der tillige kan godkendes med større vægte som blokvogne, endnu ikke indeholder alle sammenhængende hastigheder og vægte, men kun de største vægte, må synsvirksomheden når fremstilleren fremlægger fornøden dokumentation (vægte kontra hastighed, samt bremsepræstationer, jf. afsnit 5.03) godkende større hastigheder og lavere vægte end de i godkendelsen anførte. Stk. 4. Lastbilens og påhængs-/sættevognens typegodkendelse eller godkendelseserklæring kan omfatte et ekstra akselmodul, som forlænger køretøjet og kun må anvendes i forbindelse med blokvognskørsel eller i tom tilstand. I ubelæsset stand skal køretøjet opfylde dimensionsbekendtgørelsens regler om vægte og akseltryk. Stk. 5. Køretøjerne registreres med de til almindelig godstransport maksimalt tilladte vægte og akseltryk. De større vægte, akseltryk og et eventuelt forøget akselantal tilladt ved brug i forbindelse med blokvognskørsel, anføres af synsvirksomheden alene på attest om trækkraft for blokvogn eller blokvognsattest. Ændring af art påhængs-/sættevogn til art blokpåhængs-/sættevogne anføres alene på blokvognsattest. Et eventuelt forlængende akselmodul på en lastbil indgår i selve akselantallet på trækkraftattesten og skal derfor ikke anføres i rubrikkerne for blokvognsmoduler, men kun i bemærkningsrubrikken med henvisning til typegodkendelsen/godkendelseserklæringen. Der udstedes i den situation to trækkraftattester for lastbilen med forskelligt aksel-antal og totalvægte: En med det ekstra akselmodul, og en uden det ekstra akselmodul (hvis Side 4 Meddelelse nr. 1987

5 fremstilleren ønsker det). Akselmodulet anses som et blokvognsmodul, og der udstedes derfor også Blokvognsattest for blokvognsmodulet. Stk. 6. Køretøjer, der er godkendt til blokvognskørsel i henhold til tidligere gældende regler med større tilladte vægte og akseltryk, kan fortsat godkendes med disse uændrede vægte, uanset de ikke er nævnt på køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. For lastbil, der er godkendt som trækkraft for blokvogn med tilladelig hastighed på 60 km/t, i henhold til de før 1. februar 2005 gældende regler, kan akseltrykkene sættes op i forbindelse med syn, uanset de højere akseltryk ikke, som anført i stk. 1, 2. pkt. fremgår af køretøjets typegodkendelse eller godkendelseserklæring. Forøgelsen forudsætter, at attesten for trækkraft for blokvogn er udstedt inden 1. februar 2005, at der for de berørte aksler ved synet fremlægges dokumentation fra bilfabrikanten eller dennes repræsentant for de tekniske tilladte akseltryk ved 60 km/t, og at det ved synet kontrolleres, at dækkene på de berørte aksler har en tilstrækkelig bæreevne ved en hastighed på 80 km/t. 10. Blokvognsattesten og attest om trækkraft for blokvogn skal ved synsvirksomhedens godkendelse påføres oplysning om de tekniske køretøjsdata og om størst tilladelig hastighed i belæsset og ubelæsset stand, samt eventuelle fastsatte begrænsninger vedrørende køretøjets anvendelse, jf. 7, stk. 4. Blokvognsattesten udstedes ved enhver godkendelse af blokvognen, hvorimod trækkraftattesten kun skal fornyes i tilfælde af ændringer. Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse, såfremt køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og såfremt køretøjet opfylder udstyrskravene til bil henholdsvis påhængs-/sættevogn til bil, og er forsynet med blokeringsfri bremser. Stk. 3. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 60 km/t, såfremt 1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 ton for aksler med enkeltmonterede dæk, 12 ton for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 14 ton for pendelaksler, 2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 150 ton, 3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%, 4) køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser (gælder dog ikke lastbil, registreret første gang før den 1. februar 2005), Undtagelsen får kun betydning, hvis lastbilen er fritaget for ABS jf. vejledningens normale overgangsbestemmelser (registreret første gang før 1. april 2001) eller er fritaget fra kravet jf. senere udstedt typegodkendelse/dispensation. 5) alle aksler er forsynet med affjedring, og 6) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10 ton. Bemærk, at reglen gælder for blokvognens aksler. Lastbiler kan have over kg akseltryk uden at opfylde denne regel (men ikke mobilkraner, da de følger reglerne for blokvogne). Stk. 4. Den størst tilladelige hastighed i belæsset stand fastsættes til 45 km/t, såfremt 1) ingen af køretøjets tilladte akseltryk overstiger 10 ton for aksler med enkeltmonterede dæk, 14 ton for aksler med tvillingmonterede dæk, eller storvolumendæk med et oppumpningstryk på højst 9 bar målt med kolde dæk, og 16 t for pendelaksler, 2) køretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 250 ton, 3) køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 45%, 4) alle aksler er forsynet med affjedring, og 5) affjedring og udligning foretages ved hjælp af luft eller luft og hydraulik på de af blokvognens aksler, hvis tilladte akseltryk overstiger 10 ton. Bemærk, at reglen gælder for blokvognens aksler. Lastbiler kan have over kg akseltryk uden at opfylde denne regel (men ikke mobilkraner, da de følger reglerne for blokvogne). Stk. 5. I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed for belæssede blokvogne til 30 km/t, hvis køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 30%, og 15 km/t, forudsat at køretøjets bremsepræstation ved de tilladte vægte er minimum 18%. Stk. 6. Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand fastsættes til den for almindelig lastbil gældende hastighedsgrænse, såfremt køretøjets vægt og akseltryk opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen, og såfremt køretøjet er forsynet med blokeringsfri bremser. (Kravet om blokeringsfri bremser gælder ikke lastbil, der er registreret første gang før den 1. februar 2005). I øvrige tilfælde fastsættes den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand til 60 km/t, såfremt blokvognen er godkendt hertil i belæsset stand, og ellers 45 km/t. Hastigheden skal dog fastsættes til til 30 km/t, såfremt blovognens bremsepræstation er under 45% men minimum 30%, og 15 km/t, hvis bremsepræstationen er under 30% eller blokvognen er uden affjedring eller har massiv hjulbeklædning. Stk. 7. Uanset bestemmelserne i stk. 2-6 kan synsvirksomheden fastsætte en størst tilladelige hastighed, der er lavere, hvis blokvognens konstruktion tilsiger det. Medd. nr Side 5

6 Syn og godkendelse af stort påhængsredskab 11. Stort påhængsredskab kan godkendes efter reglerne for blokvogn såfremt: 1) Køretøjet ikke overstiger 3,30 m i bredden. 2) Køretøjet ikke overstiger 4,10 m i højden. 3) Ingen af køretøjets akseltryk overstiger 10 ton. Stk. 2. For stort påhængsredskab godkendt efter stk. 1, gælder bekendtgørelsens regler for blokvogn, jf. dog 15, nr. 6 og 18, stk. 9. Syn og godkendelse af mobilkran 12. Mobilkraner skal synes og godkendes efter reglerne for motordrevne blokvogne. Stk. 2. Den størst tilladelige hastighed for mobilkranen fastsættes efter reglerne for belæssede blokvogne i 10. Kravet om blokeringsfri bremser i 10, stk. 3, nr. 4, gælder dog ikke for mobilkran med mere end fire aksler. Mobilkran med mere end fire aksler, der ønskes godkendt til 60 km/t, er således undtaget fra kravet om blokeringsfri bremser, uanset mobilkran skal opfylde reglerne i Detailforskrifter for Køretøjer for motordrevet blokvogn, der skal have blokeringsfri bremser (hvis den er godkendt første gang den 1. april 2001 eller senere til 60 km/t). Stk. 3. Mobilkran kan godkendes til sammenkobling med en påhængsvogn eller blokpåhængsvogn, såfremt vogntogets længde ikke overstiger 23,0 m. Blokpåhængsvognen må ikke være bredere end mobilkranen. Stk. 4. Sammenkoblingen af mobilkran og påhængskøretøj skal være godkendt af en synsvirksomhed. Ved godkendelsen angiver synsvirksomheden i mobilkranens blokvognsattest, hvilke påhængskøretøjer, der kan kobles efter mobilkranen. Der kan angives konkrete påhængskøretøj(er) eller bestemte typer/modeller. Stk. 5. Mobilkran og påhængskøretøj kan dog sammenkobles uden synsvirksomhedens godkendelse af den specifikke sammenkobling, såfremt mobilkranen kan sammenkobles med påhængskøretøjet uden at forudsætte anden tilkoblingsanordning, bremse- og el-tilslutning end krævet for lastbil til synsfri sammenkobling. Det skal fremgå af blokvognsattesterne, hvis køretøjerne kan sammenkobles synsfrit. Stk. 6. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er 60 km/t eller 45 km/t, skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til bil. Påhængsvogn til mobilkran, hvis tilladte hastighed er højst 30 km/t, skal opfylde gældende udstyrskrav til påhængsvogn til motorredskab. Stk. 7. Ved fastsættelse af størst tilladelig hastighed for mobilkran med integreret påhængskøretøj, jf. stk. 3, gælder bestemmelserne i 9 for det samlede vogntog. Stk. 8. Ved synsvirksomhedens godkendelse af mobilkran og ikke-integrerede påhængskøretøjer påføres oplysning om sammenkoblingsmuligheder på mobilkranens blokvognsattest, jf. 7, stk. 3, og synsvirksomheden udfærdiger ligeledes en blokvognsattest for blokpåhængsvognen. Hvis mobilkranen indeholder et integreret påhængskøretøj, påføres det samlede vogntogs data på én blokvognsattest. Hvis påhængskøretøjet, der tilkobles efter mobilkranen, ikke er en blokvogn (men en allerede indregistreret påhængsvogn), skal der ikke udfærdiges nogen blokvognsattest. 18. Stk. 7. Gods, der giver særlig punktbelastning, anses som særlig tungt gods, og må transporteres på en blokvogn, der er egnet til transporten, også i tilfælde hvor transportens vægt og dimensioner ikke ville medføre overskridelse af bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen ved transport på lastbil eller vogntog bestående af lastbil og påhængs/-sættevogn. 24. Stk. 7. Særtransporter, hvis tilladte hastighed, jf. 23 afviger fra den for almindelig lastbil gældende, skal bagpå være forsynet med et skilt, der angiver den højeste tilladte hastighed. Skiltet skal være udformet som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt Andre hastighedsskilte skal være afmonterede eller tildækkede. Stk. 8. Særtransporter, hvis tilladte hastighed er fastsat til 30 km/t eller 15 km/t, skal endvidere være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj som angivet i Detailforskrifter for Køretøjer, pkt Udfyldelse af Blokvognsattest og Trækkraft for blokvogn. Attesterne udfyldes i overensstemmelse med det nedenfor anførte. Ved ændringer i oplysningerne skal der altid udfyldes nye attester. Side 6 Meddelelse nr. 1987

7 Rubrikkerne om køretøjsdata og blokvognsdata: Mærke Køretøjets mærke (fabrikat) anføres. Model Køretøjets model anføres. Variant Køretøjets variant anføres. Hvis der undtagelsesvis ikke er nogen variant, sættes en streg. Art Køretøjets art anføres. Der kan på blokvognsattesten være tale om: Motordrevet blokvogn Blokpåhængsvogn Bloksættevogn Blokvognsmodul Blokvognsdolly Mobilkran Påhængsvogn (til mobilkran) Stort Påhængsredskab Der kan på trækkraftattesten være tale om: Lastbil Traktor Motorredskab Stelnummer Samtlige tal og bogstaver som hovedregel 17 anføres. Der er plads til at anføre 18 cifre (til brug f.eks. når moduler med samme stelnummer har fået tilføjet et tegn for at gøre stelnumrene forskellige. 1. godk. (kun for Blokvognsattest) Tidspunkt for køretøjets første godkendelse anføres (dd.mm.åååå). Hvis det nøjagtige tidspunkt for 1. godkendelse ikke er kendt, anføres det ældste kendte årstal for køretøjets godkendelse eller fabrikationsåret (31.12.åååå). Angivelsen har betydning for, hvilke tekniske bestemmelser, køretøjet skal opfylde. Antal aksler Køretøjets akselantal anføres. Akseltype Akseltype i form af hjulmontering for akslen med størst akseltryk anføres: Enkeltmontering, storvolumendæk, dobbeltmontering eller pendelaksel. Egenvægt Køretøjets egenvægt anføres. Blokvognsattesten påtænkes udvidet med rubrik til køreklar vægt, der så også skal udfyldes. Bredde Køretøjets bredde anføres. Der angives et interval, hvis køretøjet kan trækkes ud eller lignende. Ved fast mål anføres samme mål to gange. På trækkraft for blokvogn skal kun anføres ét mål. Kobl.type (kun for Trækkraft for blokvogn) Køretøjets koblingstype (ikke typebetegnelsen) anføres, f.eks. 2 hovedbolt eller 3,5 hovedbolt. Koblingshjd. Køretøjets koblingshøjde i ubelæsset stand anføres som midtpunktets højde over vejbanen (ikke for skammel/hovedbolt, hvor der i stedet sættes en streg). Der angives et interval, hvis koblingens højde er variabel. Ved fast mål anføres samme mål to gange. Medd. nr Side 7

8 Koblingslgd. Køretøjets koblinglængde anføres. Der angives et interval, hvis koblingslængden er variabel. Ved fast mål anføres samme mål to gange. Hovedbolttryk/skammeltryk Det største tilladelige hovedbolttryk henholdsvis skammeltryk anføres ved hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller de i henhold til 10 tilladelige hastigheder. For blokpåhængsvogn og lastbil, der trækker en sådan, sættes en streg. Største akseltryk Det størst tilladelige akseltryk for akslen med det største (enkelte) akseltryk anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller de i henhold til 10 tilladelige akseltryk. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. Samlet akseltryk (kun for Blokvognsattest) Det samlede, tilladelige akseltryk for alle køretøjets aksler anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller den i henhold til 10 tilladelige totalvægt. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. Totalvægt Køretøjets tilladelige totalvægt anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må hverken overstige de af fabrikanten tilladte (og for lastbiler i typegodkendelsen anførte) eller den i henhold til 10 tilladelige totalvægt. I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. Max. vogntog (kun for Trækkraft for blokvogn) Køretøjets tilladelige vogntogsvægt anføres for hver af de fem tilladelige hastigheder. Værdierne må ikke overstige de af fabrikanten tilladte, men kan overstige de værdier, som fremgår af en lastbils typegodkendelse, såfremt der medbringes dokumentation fra køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant ved synet, hvor godkendelsen foretages. Værdierne må ej heller overstige den i 10 tilladelige totalvægt (medmindre tilladelig hastighed fastsættes til 60 km/h eller derunder, må vogntogsvægten ikke overstige kg). I felter, der ikke udfyldes, sættes en streg. Sammenkobles synsfrit Afkrydses, hvis køretøjet jf. 8, stk. 4, samt bemærkningerne hertil, kan sammenkobles synsfrit. Afkrydsningen for et blokvognsmodul gælder ikke modulsystemets indbyrdes sammensætning, men kun muligheden for synsfri sammenkobling via egentlig tilkoblingsanordning til forankoblet trækkraft og evt. mellemkoblet blokvognsdolly. Afkrydsningen foretages ved godkendelsen af alle moduler, der ikke er udelukket fra at indgå i modulsystemet ved synsfri sammenkobling. Afkrydsningen kan således foretages, selv om modulet tillige har mulighed for at indgå i sammensætning(er) eller indstilling(er), der ikke opfylder de synsfri krav. Tilladelig hastighed ubelæsset Den størst tilladelige hastighed i ubelæsset stand angives i henhold til 10, stk. 6 og 7. Der angives hastighed både på andre veje og på motorveje (kan evt. være den samme). Rubrikkerne om Kan sammenkobles med følgende blokvogne/moduler og Kan sammensættes med følgende moduler: I mærkerubrikken i den første tomme linie efter den/de angivne blokvogne/moduler sættes en streg. Mærke Køretøjets mærke (fabrikat) anføres. Model Køretøjets model anføres (alternativt type). Der skal også anføres specifikke modeller, hvis lastbilen kan godkendes med bestemte, ensartede påhængskøretøjer. Der må ikke anføres»alle«. Variant Køretøjets variant anføres. Der skal også anføres specifikke varianter, hvis lastbilen kan godkendes med bestemte, ensartede påhængskøretøjer. Hvis der undtagelsesvis ikke er nogen variant, sættes en streg. Side 8 Meddelelse nr. 1987

9 Stelnummer Samtlige tal og bogstaver som hovedregel 17 anføres. Hvis lastbilen kan godkendes til bestemte, ensartede påhængskøretøjer, skal der i rubrikken angives»alle«. Hvis blokvognsmodulet kan sammensættes med andre blokvognsmoduler, skal der anføres en linie med det andet blokvognsmoduls mærke, model, variant og stelnummer. Alternativt skal der, hvis blokvognsmodulet kan sammensættes uden godkendelse jf. 8, stk. 5, i stedet for stelnummer anføres en henvisning til den anvisning, som skal benyttes ved sammensætningen, og som er blevet fremlagt ved synet. Henvisningen skal anføres så tydeligt som praktisk muligt. Hvis anvisningerne f.eks. muliggør angivelse af navn, stelnummer, nummer, dato eller lign., skal dette angives. Som minimum skal man anføre f.eks.»anvisning for THP«(hvor THP er en modelbetegnelse/typebetegnelse for de systemer af blokvogne, som passer sammen). Godkendt til ensartede phk. Der afkrydses, om lastbilen er godkendt til kørsel med nogle ovenfor nærmere angivne bestemte, ensartede påhængskøretøjer. Bemærkninger Der kan angives særlige bemærkninger. Ved kontrol af D-værdien for koblingen på en blokvogn (herunder dolly), skal regnes med den af fremstilleren oplyste største faktiske totalvægt af det trækkende køretøj, som blokvognen ønskes at kunne sammenkobles synsfrit med. I rubrikken skal på den baggrund anføres følgende:»største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: xx.xxx kg«(hvor xx.xxx er den af fremstilleren ønskede faktiske totalvægt af det trækkende køretøj). Hvis D-værdien er tilstrækkelig til et trækkende køretøj med min kg totalvægt, skal der ikke anføres betingelser om det trækkende køretøj. Fremstilleren kan anmode om at få flere vægte af det trækkende køretøj anført i afhængighed af totalvægten af blokvognen. F.eks. følgende for en kobling med en D-værdi på 250 kn:»største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: kg, når blokvognens faktiske totalvægt ikke overstiger kg«.»største faktiske totalvægt af trækkende køretøj: kg, når blokvognens faktiske totalvægt ikke overstiger kg«. Der kan eventuelt udstedes flere blokvognsattester for den samme blokvogn, hvis pladsen i bemærkningsrubrikken bliver utilstrækkelig. For mobilkran, der kan trække påhængskøretøj af kærretypen, skal der i rubrikken anføres:»max V-værdi (luft) yy kn«eller»max V-værdi (mek.) zz kn«(hvor yy og zz er den for mobilkranen aktuelt tilladte V-værdi i afhængighed af affjedringen af bagakslerne). For blokvogn af kærretypen (samt påhængsvogn til sammenkobling med mobilkran), skal i rubrikken anføres:»v-værdi (mek.) uu kn, V-værdi (luft) vv kn«(hvor uu og vv er kærrens beregnede V-værdier i afhængighed af, om den kører efter et køretøj med mekanisk affjedring af bagakslerne eller luftaffjedring af bagakslerne). For en blokvognsdolly skal anføres følgende i rubrikken:»- Må sammenkobles synsfrit med bloksættevogn/modul«(hvis den opfylder bestemmelserne for at måtte sammenkobles synsfrit).»- Skammel for 2 hovedbolt«(eller 3,5, hvis det er tilfældet, eventuel anden sammenkoblingsmetode). Hvis køretøjet er forsynet med flere tilkoblingsmuligheder, skal der udfyldes en attest for hver tilkoblingsanordning.»- Skammeltryk maks. xx.xxx kg«(det tilladte skammeltryk indsættes for xx.xxx).»- Tilkoblet vægt (samlede akseltryk) maks. yyy.yyy kg«(det største, samlede akseltryk for bloksættevogn/moduler, der må kobles efter dollyen, indsættes for yyy.yyy). De nævnte vægte må ikke overskride de vægte, som oplyses af dollyfabrikanten. For de opgivne vægte kontrolleres D-værdien for tilkoblingsanordningen (skamlen), jf. afsnit Godkendelsesdato Dato for synets afslutning anføres. Firmastempel Synsvirksomhedens stempel påsættes her. Underskrift Udfyldes efter synets afslutning med underskrift. Medd. nr Side 9

10 Ledsagebil, Bilag 3 i bekendtgørelsen Ledsagebil skal ikke godkendes specielt til denne anvendelse. Det bemærkes, at bil, der er indrettet til at kunne anvendes som ledsagebil, må være forsynet med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber anbragt på fronten og bag på køretøjet. Ledsagebil er derudover kendetegnet ved at have stor oplyst trekant bagpå (kan eventuelt klappes væk), afmærkningslygter samt bl.a. afspærringsmateriale, højdemålingsudstyr og 6 kg pulverslukker. Side 10 Meddelelse nr. 1987

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1

UDKAST. Bekendtgørelse om særtransport 1 1 Færdselsstyrelsen 15. februar 2007 UDKAST Bekendtgørelse om særtransport 1 I medfør af 43, stk. 7, 68, stk. 1, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 82, stk. 4, 84, stk. 1, 85, stk. 1, 86, stk. 2, og 118, stk. 8,

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.10.08 1922 FS350-000004 Standardtypegodkendelse for tunge køretøjer Færdselsstyrelsen har den 9. oktober 2008

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 07.11.08 1923 FS302-12 Godkendelse af køretøjer til brug i modulvogntog Ved bekendtgørelse af 7. november 2008

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 10.01.08 1913 FS350-000004 Digital anmeldelse af Godkendelseserklæring og Typegodkendelse for chassis til bil og

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer, påhængskøretøjer og motorredskaber 1) BEK nr 1573 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om særtransport 1)

Bekendtgørelse om særtransport 1) BEK nr 1328 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-51 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 21. marts 2012. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr. 16. marts 2012. Nr. 247. Lovtidende A 2012 Udgivet den 21. marts 2012 16. marts 2012. Nr. 247. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1 I medfør af 43, stk. 11, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk UDKAST FS302-502 22. december 2010 Nr. xxx af yy. januar 2010 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk I medfør af 51, stk. 7, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 8,

Læs mere

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE

DU KAN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SKAL UDFYLDE BLANKETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE DU AN FINDE EN VEJLEDNING TIL HVORDAN DU SAL UDFYLDE BLANETTEN PÅ BAGSIDEN AF DEN SIDSTE SIDE Anmeldelse til SYN og/eller REGISTRERING af motorkøretøjer mv. SAT Ejerskifte og/eller brugerskifte Alm. registrering

Læs mere

Få styr på de TUNGE VOGNTOG

Få styr på de TUNGE VOGNTOG Få styr på de TUNGE VOGNTOG Sådan udnytter du bedst de nye totalvægte find dine muligheder i oversigten Oversigten er udarbejdet af Finn Bjerremand 18 T 11,5 T Max 10 T 11,5 T/ 18 T 42 T/EU 40 T 11,5 T

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1

Udkast. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 Udkast Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 40-kørsel for godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber 1 I medfør af 43, stk. 12, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC

Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Nr.: 2003 Dato: 29.06.2017 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Automatisk tilkoblingssystem, fabrikat VBG, type MFC Færdselsstyrelsen dispenserer hermed for følgende bestemmelser i Detailforskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1)

Bekendtgørelse om krav til lastbiler og busser i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v. 1) BEK nr 700 af 24/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52520-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1)

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med campingvogn og andet registreringspligtigt påhængskøretøj til bil 1) BEK nr 458 af 12/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS20000-00068

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det

Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven Men hvad koster det? P 669 (01/06) 1 BØDETABEL I tabellen er anført Rigsadvokatens vejledende bødetakster for en række af de mest almindelige over trædelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 16.11.2004 1840 J. nr. 2004-5030-91 Nye krav til sovebusser m.v. Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Regler for traktorer m.v.

Regler for traktorer m.v. Regler for traktorer m.v. Traktorbekendtgørelsen Den 1. oktober 1996 trådte en ny bekendtgørelse om traktorer og motorredskaber m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler for traktorer, motorredskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011

Deres ref.: FTH / PDY Vor ref.: jhc Dok. nr.: D-010211-9112 Dato: 31.01.2011 Trafikstyrelsen, Bilteknik Att: Frank Thrusholm Gl. Mønt 4 DK-1117 København K Lyren 1 DK-6330 Padborg Telefon: +45 74 67 12 33 Telefax: +45 74 67 43 17 Internet: www.itd.dk e-mail: itd@itd.dk fth@trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid

Gennemgang af: Fører. Dokumentation. Køretøj. Fører. Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Gennemgang af: Fører Kørekort Chaufføruddannelsesbevis Ansættelsesforhold Køre- og hviletid Kørselsform Fællesskabstilladelse Kontroldokumenter Attester Synsrapporter Registreringsgrundlag Indretning/Teknisk

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1

Detailforskrifter for Køretøjer 2013 1 Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, samt efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 3. maj 2014. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 29. april 2014. Nr. 434. Lovtidende A 2014 Udgivet den 3. maj 2014 29. april 2014. Nr. 434. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om registrering af køretøjer 1) BEK nr 1315 af 09/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1022400 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1908 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr.

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Læs vejledningen bagest Forsikringsselskabets navn og adresse kun ét smykke i hver rubrik Metal /perler smede- smede- smede- fortløbende nummerering Blanket nr.: af Blanketter i alt Side 1 Til politiet

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-bus på motorvej BEK nr 677 af 21/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00062 Senere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) 19. marts 2013. Nr. 289. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 19. marts 2013. Nr. 289. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 7, i færdselsloven,

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 1567 af 20/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-12-2007 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 804 af 29/06/2007 LBK nr 1276 af 24/10/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN

OMTRYK 11. marts 2010 2 Nr. 351. Færdselsstyrelsen, den 11. marts 2010 HENNING CHRISTIANSEN Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 1. april 2010 11. marts 2010. Nr. 351. Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf.

Læs mere

3. Vægt og dimensioner

3. Vægt og dimensioner 76 3.01.001 Generelle bestemmelser 76 3.01.010 Motordrevet køretøj 77 3.02 Højde, bredde og længde 97 3.02.001 Generelle bestemmelser 97 3.02.010 Motordrevet køretøj 101 Januar 2018 Side 75 3.01.001 Generelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 1 UDKAST Øverst på formularen 23. september 2016 Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen) 1 I medfør af 51, stk. 8, 84, stk. 1, 85, stk.

Læs mere

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune

Parkeringsbekendtgørelse og. Tomgangsregulativ. for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og Tomgangsregulativ for Ringkøbing-Skjern Kommune Parkeringsbekendtgørelse og tomgangsregulativ vedrørende parkering i byområder og sommerhusområder i Ringkøbing- Skjern Kommune

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 08.07.04 1837 2003-5038-1134 Nye spejle på alle lastbiler fra 1. oktober 2004 Det meddeles hermed, at Færdselsstyrelsen

Læs mere

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4

chassis 1 Langt chassis 8 2 Langt chassis 8 4 TRÆK/CHASSISHØJDE/AKSELAFSTAND (dimensioner i dm) Langt chassis Langt chassis 6 2 radt-gr 48 48 48 Langt chassis 6 4 Langt chassis 8 2 radt-ar radt-gr.5 RAPDT-GR Langt chassis.5.5.5 62 RADDT-GR RADDT-G2

Læs mere

Løbsreglement for 4x4 Trophy

Løbsreglement for 4x4 Trophy Løbsreglement for 4x4 Trophy TR. 1 Arrangementsbeskrivelse Trophy er en hold konkurrence, der består af et antal specialprøver. Formålet med Trophy er at teste holdets evne til løse specialprøver i svært

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 03.03.09 1931 FS351-000011 Nye bestemmelser om ledsagebiler og Toldsyn Folketingets vedtagelse af lov nr. 1338

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Længde. Nuværende bestemmelser

Længde. Nuværende bestemmelser Længde Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr

Indre indretning, udsyn, særligt udstyr Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 10 Indre indretning, udsyn, særligt udstyr 10.03 Side 23 10.03.001 Generelle bestemmelser (1) Motordrevet køretøj skal være således indrettet, at der fra førerpladsen

Læs mere

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede)

REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ. Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte ikke godkendte ikke registrerede) Gefion den Henning Sjørslev Lyngvig Specialkonsulent Markteknik REGLER FOR LANDBRUGSMASKINER VED KØRSEL PÅ OFFENTLIG VEJ DER VIL JEG FORTÆLLE OM! Hvad må traktortyperne bruges til (registrerede godkendte

Læs mere

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER

OMBYGGEDE BILER OG MOTORCYKLER 18. februar 2016 TS2060100-00021 Indhold 1. DEFINITIONER... 4 Anerkendt Prøvningsinstans (AP)... 4 Underleverandør (UL)... 4 Synsvirksomhed (SV)... 4 Registreringstidspunkt... 4 Køretøjsregisteret (DMR)...

Læs mere

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK

TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK TOTAL- OG VOGNTOGSVÆGTE I DK - PR. MAJ 2018 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på køretøjstyper og vogntogskombinationer, i forbindelse de aktuelle totalvægte der er gældende pr. 1.

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1

Udkast. til. bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 Udkast til bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-kørsel med bus 1 I medfør af 43, stk. 10, og 118, stk. 8, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Styrelsen har modtaget 14 høringssvar, det seneste den 19. december 2006.

Styrelsen har modtaget 14 høringssvar, det seneste den 19. december 2006. Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Høringsnotat Revidering af særtransportbekendtgørelsen Dato: J. nr.: 15. februar 2007 FS300-3 Høringsnotat Færdselsstyrelsen har den 17. juli 2006 udsendt et udkast

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014

Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 Total- og vogntogsvægte i DK - pr. 1. august 2014 På de efterfølgende sider finder du en række eksempler på mulige køretøj- og vogntogstyper i forbindelse med de forhøjede totalvægte der er gældende pr.

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler

Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler Nr.: 2008 Dato: 15.03.2018 Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Syn og godkendelse af Tempo 100-busser og -campingbiler 1. Baggrund I henhold til Færdselslovens 43, stk. 8 og 10, kan transport-,

Læs mere

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej.

E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 42 Motorvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler gælder om kørsel på mo- torvej samt til- og frakørselsvej til motorvej. E 43 Motortrafikvej Angiver en vejstrækning, hvor de særlige regler

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1)

Bekendtgørelse om offentlige boksekampe 1) BEK nr 188 af 05/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-900-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.)

3. august 2006 EM 2006/47. Forslag. til. (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 3. august 2006 EM 2006/47 Dok.: MKO40577 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven for Grønland (Spirituskørsel, alderskrav til førere af snescootere i byområder, selepligt mv.) 1 I færdselslov for Grønland

Læs mere

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg

Jerlev Kro Sydjysk Kødkvæg Jerlev Kro 14.03.2017 Sydjysk Kødkvæg Svend O;o Pedersen Poli>assistent Tungvognscenter Syd Sydøstjyllands Poli> Tlf. 7258 3532 Mail: sop001@poli>.dk Emner Transport af dyr Traktortyper bruges >l Sammenkoblinger

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 87 Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke køretøjer konstrueret udelukkende til kørsel på skinner. 2. Ved?traktorer?

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 99 af 29/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-802-0067 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om godkendelse

Læs mere

Undervisningsmateriale. Godstransport i trailere, vare- og personbiler

Undervisningsmateriale. Godstransport i trailere, vare- og personbiler Undervisningsmateriale Godstransport i trailere, vare- og personbiler 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Tabt gods...5 Hvad tabes?...5 Ulykker...6 Danske regler...6 Færdselsloven?...6 Krav til uddannelse...7

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer OMTRYK Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2015-16 OMTRYK Rettelse af parallelteksten til 2, nr. 3 Fremsat den 10. december 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) 20. juni 2012. Lovtidende A 2012 20. juni 2012. Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler 1) I medfør af 17, stk. 1, og 25, stk. 1, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede

Læs mere

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014 Dato 25/3 2014 Sagsbehandler Helene Elan Hyldgaard Mail heeh@vd.dk Telefon 2230 0936 Dokument 14/00306-4 Side 1/7 Mødenotat Emne Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer 1) BEK nr 516 af 01/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-15 Senere ændringer til forskriften BEK nr 548

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere