KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)"

Transkript

1 L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt angår kravene til typegodkendelse af monteringen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i motorkøretøjer EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 af 13. juli 2009 om krav til typegodkendelse for den generelle sikkerhed af motorkøretøjer, påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer ( 1 ), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), og stk. 3, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) I forordning (EF) nr. 661/2009 fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer i klasse M 2, M 3, N 2 og N 3 for så vidt angår montering af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems). Derfor bør der fastsættes særlige procedurer, prøvninger og krav til sådanne typegodkendelser. (2) I forordning (EF) nr. 661/2009 bestemmes det, at Kommissionen kan vedtage foranstaltninger til fritagelse af visse køretøjer eller køretøjsgrupper i klasse M 2, M 3, N 2 og N 3 for forpligtelsen til at være udstyret med systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems), hvis det på grundlag af en cost-benefit-analyse og under hensyntagen til alle relevante sikkerhedsaspekter viser sig, at anvendelsen af sådanne systemer ikke egner sig til det pågældende køretøj eller den pågældende køretøjskategori. (3) Cost-benefit-analysen har vist, at anvendelsen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) i sættevognstrækkere i klasse N 2 med en totalmasse på over 3,5 ton men ikke over 8 ton ikke er hensigtsmæssig, da dette ville medføre flere omkostninger end fordele. Desuden kan det antages, at anvendelsen af systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (lane departure warning systems) som følge af deres typiske brug i bestemte trafiksituationer kun ville medføre begrænsede sikkerhedsfordele for M 2 - og M 3 -køretøjer i gruppe A, gruppe I og gruppe II samt i M 3 -ledbusser i gruppe A, gruppe I og gruppe II samt for bestemte køretøjer til særlig anvendelse, terrængående køretøjer og køretøjer med mere end tre aksler. Disse køretøjer bør derfor fritages for forpligtelsen til at montere sådanne systemer. (4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Anvendelsesområde Denne forordning finder anvendelse på køretøjer i klasse M, 2 N, M 2 3 og N 3 som defineret i bilag II til Europa-Parlamenetets og Rådets direktiv 2007/46/EF ( 2 ) med følgende undtagelser: 1) sættevognstrækkere i klasse N 2 med en totalmasse på over 3,5 ton men ikke over 8 ton 2) klasse M 2 - og M 3 -køretøjer i gruppe A, gruppe I og gruppe II 3) klasse M 3 -ledbusser i gruppe A, gruppe I og gruppe II 4) terrængående køretøjer i klasse M 2, M 3, N 2 og N 3 som omhandlet i punkt 4.2 og 4.3 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF 5) køretøjer til særlig anvendelse i klasse M 2, M 3, N 2 og N 3 som omhandlet i punkt 5 i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF 6) køretøjer i klasse M, M 2 3, N 2 og N 3 med mere end tre aksler. Artikel 2 Definitioner Ved anvendelsen af nærværende forordning gælder foruden definitionerne i forordning (EF) nr. 661/2009 følgende definitioner: 1)»køretøjstype for så vidt angår køretøjets system til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning System)«: en klasse køretøjer, som ikke adskiller sig fra hinanden på væsentlige punkter som: a) fabrikantens handelsnavn eller mærke b) de af køretøjets egenskaber, der i væsentlig grad indvirker på funktionen af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) c) type og konstruktion af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) 2)»vognbane«: en af de langsgående baner, en kørebane er opdelt i (som vist i tillægget til bilag II) ( 1 ) EUT L 200 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 263 af , s. 1.

2 Den Europæiske Unions Tidende L 110/19 3)»synlig vognbaneafmærkning«: afgrænsningslinjer, som er placeret langs kanten af vognbanen, og som er direkte synlige for føreren, mens denne kører 4)»hastighed af vognbaneoverskridelse«: den hastighed, med hvilken køretøjet nærmer sig den synlige vognbaneafmærkning i en ret vinkel ved det punkt, hvor advarslen afgives 5)»fællesfelt«: et område, hvori to eller flere informationsfunktioner kan vises, men dog ikke samtidig. Artikel 3 EF-typegodkendelse for en køretøjstype for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) 1. Fabrikanten eller dennes repræsentant indsender til den typegodkendende myndighed ansøgningen om EF-typegodkendelse af en køretøjstype hvad angår systemer til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems). 2. Ansøgningen udformes i overensstemmelse med den model af oplysningsskemaet, som findes i del 1 i bilag I. 3. Hvis alle relevante krav i bilag II til denne forordning er opfyldt, meddeler godkendelsesmyndigheden EF-typegodkendelse og udsteder et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med nummereringssystemet i bilag VII til direktiv 2007/46/EF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til en anden køretøjstype. 4. Ved anvendelse af stk. 3 udsteder den typegodkendende myndighed en EF-typegodkendelsesattest i overensstemmelse med modellen i del 2 i bilag I. Artikel 4 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

3 L 110/20 Den Europæiske Unions Tidende BILAG I Standardmodeller for oplysningsskemaet og EF-typegodkendelsesattesten DEL 1 Oplysningsskema MODEL Oplysningsskema nr. vedrørende EF-typegodkendelse af et motorkøretøj for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende kørebaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems). Nedennævnte oplysninger skal indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i den relevante målestok på A4-ark eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal ligeledes være tilstrækkelig detaljerede. Hvis de i dette bilag omhandlede systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. GENERELT 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type: Chassis: Karrosseri/færdigopbygget køretøj: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet ( b ): Chassis: Karrosseri/færdigopbygget køretøj: Mærkets anbringelsessted: Chassis: Karrosseri/færdigopbygget køretøj: Køretøjets klasse ( c ): Fabrikantens navn og adresse: Anbringelsessted og -måde for foreskrevne skilte og påskrifter, og anbringelsessted for køretøjets identifikationsnummer: På chassiset: På karrosseriet: Navn og adresse på fabrikantens repræsentant (i givet fald): KØRETØJETS ALMINDEL IGE SPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: Målskitse for hele køretøjet: Antal aksler og hjul: Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse: Antal styrede aksler og deres placering: Drivaksler (antal, placering, indbyrdes forbindelse): Højre- eller venstrestyring: venstre/højre ( 1 ). 2. MASSE OG DIMENSIONER ( f ) ( g ) (i kg og mm) (Der henvises i givet fald til tegninger) 2.1. Akselafstand(e) (ved fuld last) ( g1 ) Køretøjer med to aksler: Køretøjer med tre eller flere aksler 2.3. Sporvidde(r) og akselbredde(r) Sporvidde for hver styret aksel ( g4 ): Sporvidde for alle andre aksler ( g4 ):...

4 Den Europæiske Unions Tidende L 110/ Bredde af den bredeste bagaksel: Bredde af den forreste aksel (målt ved dækkets yderste del, dog bortset fra dækkets udbuling tæt ved vejoverfladen): Køretøjets hoveddimensioner (udvendige mål) For chassis uden karrosseri Længde ( g5 ): Største tilladte længde: Mindste tilladte længde: Bredde ( g7 ): Største tilladte bredde: Mindste tilladte bredde: For chassis med karrosseri Længde ( g5 ): Lastefladens længde: Bredde ( g7 ): For karrosseri godkendt uden chassis (køretøjer i klasse M 2 og M 3 ) Længde ( g5 ): Bredde ( g7 ): Masse i køreklar stand Masse af køretøj med karrosseri og for trækkende køretøjer i andre klasser end M 1 med koblingsanordning, hvis en sådan er monteret af fabrikanten i køreklar stand, eller masse af chassis eller af chassis med førerhus uden karrosseri og/eller koblingsanordning, hvis karrosseri og/eller koblingsanordning ikke monteres af fabrikanten, (med væsker, værktøj, eventuelt reservehjul og fører samt for busser ét personalemedlem, hvis der forefindes et sæde dertil i køretøjet) ( h ) (største og mindste for hver variant): Køretøjets konstruktivt bestemte maksimalhastighed (i km/h) ( q ): SÆRLIGE FORSKRIFTER FOR BUSSER Køretøjets kategori: Gruppe III/gruppe B ( 1 ) Forklarende noter ( 1 ) Det ikke gældende overstreges (i nogle tilfælde skal intet overstreges, hvis flere muligheder foreligger). ( b ) Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?«(f.eks. ABC??123??). ( c ) Klassifikation i henhold til definitionerne i del A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. ( f ) Ved udførelse i en version med normalt førerhus og en version med førerhus med sovekabine oplyses dimensioner og masse for begge udførelser. ( g ) ISO-standard 612:1978 Road vehicles Dimensions of motor vehicles and towed vehicles terms and definitions ( g1 ) Køretøjets akselafstand bestemmes efter: punkt i ISO-standard 612:1978 for motorkøretøjer og påhængskøretøj med trækstang punkt i ISO-standard 612:1978 for sættevogne og kærrer. Bemærk: Ved kærrer betragtes koblingsanordningens akse som forreste aksel. ( g4 ) Sporvidderne bestemmes efter punkt 6.5 i ISO-standard 612:1978. ( g5 ) Køretøjets længde bestemmes efter: punkt 6.1 i ISO-standard 612:1978 for køretøjer i klasse M 1 punkt i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/27/EF ( 1 ) for andre køretøjer end køretøjer i klasse M 1. For påhængskøretøjer bestemmes længderne efter punkt i ISO-standard 612:1978. ( 1 ) EFT L 233 af , s. 1.

5 L 110/22 Den Europæiske Unions Tidende ( g7 ) Bredden af køretøjer i klasse M 1 bestemmes efter punkt 6.2 i ISO-standard 612:1978. For andre køretøjer end køretøjer i klasse M 1 bestemmes bredden efter punkt i bilag I til direktiv 97/27/EF. ( h ) Massen af føreren og eventuelt medfølgende personale sættes til 75 kg pr. person (fordelt med 68 kg for personen selv og syv kg for dennes bagage i henhold med ISO-standard ), brændstofbeholderen fyldes til 90 % af det af fabrikanten opgivne volumen og de øvrige væskeholdige systemer (undtagen dem med spildevand) til 100 % af det af fabrikanten opgivne volumen. ( q ) Hvad angår påhængskøretøjer, den maksimale hastighed som angivet af fabrikanten. DEL 2 MODEL (Største format: A4 ( mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST Den typegodkendende myndigheds stempel Meddelelse vedrørende: EF-typegodkendelse ( 1 ) udvidelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) afslag på EF-typegodkendelse ( 1 ) inddragelse af EF-typegodkendelse ( 1 ) for en type køretøj for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning Systems) i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 351/2012 med senere ændringer EF-typegodkendelsesnummer: Årsag til udvidelse: AFSNIT I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): 0.2. Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): 0.3. Typeidentifikationsmærke, hvis markeret på køretøjet ( 2 ) Mærkets anbringelsessted: 0.4. Køretøjets klasse ( 3 ) 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Navn(-e) og adresse(-r) på samlefabrik(ker): 0.9. Fabrikantens repræsentant: AFSNIT II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: Jf. addendum 2. Teknisk tjeneste, som er ansvarlig for udførelse af prøvningerne: 3. Dato på prøvningsrapport udstedt af den pågældende tekniske tjeneste: 4. Prøvningsrapportens nummer: 5. Eventuelle bemærkninger: Jf. addendum 6. Sted: 7. Dato: 8. Underskrift: Bilag: Informationspakke Prøvningsrapport. ( 1 ) Det ikke gældende overstreges. ( 2 ) Hvis typeidentifikationsmærkningen indeholder tegn, der ikke er relevante for beskrivelsen af de typer køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, der er omfattet af dette oplysningsskema, erstattes sådanne tegn i følgedokumenterne med»?«(f.eks. ABC??123??). ( 3 ) Som defineret i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF.

6 Den Europæiske Unions Tidende L 110/23 Addendum til EF-typegodkendelsesattest nr. 1. Yderligere oplysninger 1.1. kort beskrivelse af det system til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System), der er monteret i køretøjet: 4. Prøvningsresultater i henhold til bilag II 4.1. synlige vognbaneafmærkninger anvendt ved prøvningen 4.2. dokumentation til påvisning af overensstemmelse med alle andre kørebaneafmærkninger angivet i tillægget til bilag II til Kommissionens forordning (EU) nr. 351/ beskrivelse af varianterne af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) med specifikke regionale tilpasninger, der opfylder kravene 4.4. køretøjets masse og belæsningsforhold ved prøvning 4.5. indstilling af advarselstærskel (kun hvis systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System) er udstyret med en advarselstærskel, der kan indstilles af brugeren) 4.6. resultat af prøvning til kontrol af optisk advarselssignal 4.7. resultat af prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse 4.8. resultat af prøvning af fejldetektion 4.9. resultat af deaktiveringsprøvning (kun hvis køretøjet er udstyret med et middel til at deaktivere systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warning System). 5. Eventuelle bemærkninger:

7 L 110/24 Den Europæiske Unions Tidende BILAG II Krav og prøvninger ved typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår systemer til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (Lane Departure Warnings Systems) 1. Krav 1.1. Generelle krav Funktionen af systemet til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse (LDWS) må ikke kunne forringes af magnetiske eller elektriske felter. Dette skal påvises ved overensstemmelse FN/ECE-regulativ nr. 10 ( 1 ) Præstationskrav Når systemet er aktivt, som nærmere specificeret i punkt 1.2.3, skal LDWS advare føreren, hvis køretøjet overskrider en synlig kørebaneafmærkning for den kørebane, som bilen kører i, på en vej med en retningsform, der varierer mellem ligeudgående og en kurve, hvor den inderste kørebaneafmærkning har en radius på mindst 250 m, hvis denne overskridelse sker uforvarende. Nærmere bestemt gælder: det skal give føreren den advarsel, der er nærmere specificeret i punkt 1.4.1, når det afprøves i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.5 (prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse) og med vognbaneafmærkninger som specificeret i punkt den advarsel, der er nævnt i punkt kan ignoreres, når en handling fra førerens side angiver en hensigt om at forlade vognbanen Systemet skal også give føreren den advarsel, der er nærmere specificeret i punkt 1.4.2, når det afprøves i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 2.6 (prøvning af fejldetektion). Signalet skal være konstant Systemet skal mindst være aktivt ved køretøjshastigheder på over 60 km/h, medmindre det deaktiveres manuelt, jf. punkt Hvis et køretøj er udstyret med et middel at deaktivere LDWS-funktionen, finder følgende bestemmelser anvendelse: alarmfunktionen skal tilkobles automatisk ved starten af alle nye motortændingscyklusser (»on«(kørsel)) et konstant optisk advarselssignal skal vise føreren, at LDWS-funktionen er blevet deaktiveret. Det gule advarselssignal i kan anvendes til dette formål Advarselssignaler Den advarsel, der er omhandlet i punkt 1.2.1, skal kunne opfattes af føreren og afgives på en af følgende måder: a) med mindst to advarselsmidler, der vælges mellem optiske, akustiske og haptiske midler b) med et advarselsmiddel, der skal vælges mellem haptiske og akustiske midler, med rumlig angivelse af retningen af køretøjets utilsigtede afdrift Hvis der anvendes et optisk signal til advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse, kan det bruge et blinkende fejlangivelsessignal som specificeret i punkt Det i punkt omhandlede fejlangivelsessignal skal være et gult optisk advarselssignal Systemets optiske advarselssignal skal aktiveres, enten når tændingen (startanordningen) står på»on«(kørsel), eller når tændingen (startanordningen) er i en position mellem»on«(kørsel) og»start«, der af fabrikanten er angivet som en kontrolposition (initial system(power-on)). Dette krav gælder ikke for advarselssignaler, der vises i et fællesfelt Advarselssignalerne skal være synlige også i fuldt dagslys; føreren skal fra førersædet let kunne kontrollere, at signalerne er funktionsdygtige Når føreren får et optisk advarselssignal, der angiver, at LDWS midlertidigt er ude af funktion, f.eks. som følge af ugunstige vejrforhold, skal signalet være konstant. Fejlangivelsessignalet i kan anvendes til dette formål Bestemmelser vedrørende periodisk syn Ved et periodisk teknisk syn skal det være muligt at kontrollere, at LDWS's funktionsstatus er korrekt ved hjælp af en synlig observation af fejlanvisningssignalets status efter»power-on«(slukket systemet er i orden, tændt der er en systemfejl). ( 1 ) EUT L 116 af , s. 1.

8 Den Europæiske Unions Tidende L 110/25 Hvis fejlangivelsessignalet vises i et fællesfelt, skal det først observeres, at fællesfeltet er i funktion, før status af fejlangivelsessignalet kontrolleres Ved typegodkendelsen afgives en fortrolig beskrivelse af den anvendte metode til beskyttelse mod simpel uautoriseret manipulation af det af fabrikanten valgte fejlangivelsessignal. Alternativt anses dette beskyttelseskrav for at være opfyldt, når der findes et ekstra system til kontrol af korrekt driftsstatus for LDWS. 2. Prøvningsprocedurer 2.1. Fabrikanten skal levere en kortfattet dokumentationspakke, som giver adgang til systemets grundlæggende konstruktion og, hvis det er relevant, de måder, som det er forbundet til andre køretøjssystemer på. Systemets funktion skal forklares, og dokumentationen skal beskrive, hvordan systemets driftsstatus kontrolleres, om det har indflydelse på andre køretøjssystemer samt metoden/metoderne til at fastlægge de situationer, som vil medføre visning af et fejlangivelsessignal Prøvningsbetingelser Prøvningen udføres på en flad og tør asfalt- eller betonoverflade Den omgivende temperatur skal være mellem 0 C og 45 C S y n l i g e k ø r e b a n e a f m æ r k n i n g e r De synlige kørebaneafmærkninger, der skal anvendes til prøvningen af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse som omhandlet i punkt 2.6, skal være en af dem, der er angivet i tillægget til dette bilag, og afmærkningerne skal være i god stand og bestå af et materiale, der er i overensstemmelse med standarden for synlige kørebaneafmærkninger i den pågældende medlemsstat. Layout af den synlige kørebaneafmærkning, der anvendes til prøvningen, skal registreres Køretøjsfabrikanten skal ved hjælp af dokumentation påvise overensstemmelse med alle de andre kørebaneafmærkninger, der er angivet i tillægget til dette bilag. Sådan dokumentation vedlægges prøvningsrapporten Hvis køretøjstypen kan udstyres med forskellige varianter af LDWS med specifikke regionale tilpasninger, skal fabrikanten ved hjælp af dokumentation påvise, at kravene i denne forordning er opfyldt for alle varianter Prøvningen skal udføres under sigtbarhedsforhold, der muliggør sikker kørsel ved den påkrævede prøvningshastighed Forhold ved køretøjet P r ø v n i n g s v æ g t Køretøjet kan prøves ved alle belæsningsforhold, idet massens fordeling på akslerne skal være den af fabrikanten opgivne, og uden at det tilladte akseltryk for de enkelte aksler overskrides. Der må ikke foretages ændringer, når prøvningsproceduren er påbegyndt. Køretøjsfabrikanten skal ved hjælp af dokumentation påvise, at systemet fungerer ved alle belæsningsforhold Køretøjet skal prøves ved de dæktryk, som anbefales af køretøjsfabrikanten Hvis LDWS er udstyret med en alarmtærskel, som kan justeres af brugeren, skal prøvningen i punkt 2.5 udføres med alarmtærskelen indstillet på den maksimale indstilling for kørebaneoverskridelse. Der må ikke foretages ændringer, når prøvningsproceduren er påbegyndt Prøvning til kontrol af optisk advarselssignal Mens køretøjet er stillestående, kontrolleres det, at de(t) optiske advarselssignal(er) opfylder kravene i punkt Prøvning af advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse Køretøjet køres med en hastighed på 65 km/h +/ 3 km/h blødt ind i midten af prøvekørebanen, således at køretøjet er retningsstabil. Idet man opretholder den foreskrevne hastighed, lader man forsigtigt køretøjet bevæge sig en smule mod venstre eller højre med en afbøjningshastighed på mellem 0,1 og 0,8 m/s, således at køretøjet overskrider kørebaneafmærkningen. Prøvningen gentages med en anden afbøjningshastighed inden for området 0,1 til 0,8 m/s. Ovenstående prøvning gentages med afbøjning til den modsatte side.

9 L 110/26 Den Europæiske Unions Tidende LDWS skal give den advarsel om uforvarende vognbaneoverskridelse, der er nævnt i punkt 1.4.1, senest når yderkanten af det af køretøjets forhjul, der er nærmest kørebaneafmærkningen, overskrider en linje beliggende 0,3 m uden for yderkanten af den synlige vejbaneafmærkning, som køretøjet er på vej mod Prøvning af fejldetektion Der simuleres et svigt i LDWS ved at afbryde strømkilden til en komponent i LDWS eller ved at afbryde en elektrisk forbindelse mellem LDWS-komponenter. De elektriske forbindelser til fejlangivelsessignalet som omhandlet i punkt og midlet til at deaktivere LDWS som omhandlet i punkt 1.3 må ikke frakobles ved simulering af LDWS-fejl Det fejlangivelsessignal, der er omhandlet i punkt skal aktiveres og forblive aktiveret, mens køretøjet kører, og det skal aktiveres igen efter en efterfølgende cyklus med tændingsslukning (»off«) og tænding (»on«), så længe den simulerede fejl er til stede Prøvning af deaktivering Hvis køretøjet er udstyret med et middel til at deaktivere LDWS, drejes startnøglen til»on«(kørsel), og LDWS deaktiveres. Det advarselssignal, der er omhandlet i punkt skal aktiveres. Startnøglen drejes til slukket (»off«). Startnøglen drejes igen til»on«(kørsel), og det kontrolleres, at det tidligere aktiverede advarselssignal ikke genaktiveres, og dette indikerer, at LDWS er blevet genindkoblet som angivet i punkt Hvis tændingen foregår ved hjælp af en»nøgle«, skal ovennævnte krav opfyldes, uden at nøglen fjernes.

10 Den Europæiske Unions Tidende L 110/27 Tillæg Synlige vejbaneafmærkninger 1. Ved den prøvningsprocedure, der er omhandlet i punkt 2.2 og 2.5 i bilag II, skal prøvekørebanens bredde være mere end 3,5 m. 2. De i tabel 1 angivne kørebaneafmærkninger anses for at være hvide, medmindre andet er angivet i dette tillæg. 3. Tabel 1 anvendes ved godkendelse i henhold til punkt 2.2 og 2.5 i bilag II til denne forordning. Tabel 1 Angivne synlige kørebaneafmærkninger

11 L 110/28 Den Europæiske Unions Tidende

12 Den Europæiske Unions Tidende L 110/29

13 L 110/30 Den Europæiske Unions Tidende

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 291/36 Den Europæiske Unions Tidende 9.11.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1005/2010 af 8. november 2010 om typegodkendelseskrav for slæbeanordninger til motorkøretøjer og om gennemførelse af Europa-

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 292/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1009/2010 af 9. november 2010 om typegodkendelseskrav for hjulafskærmninger til visse motorkøretøjer og om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1003 DA 24.02.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1003/2010 af 8. november 2010 om krav

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 9.00 of 31 Mar 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. / af om krav til typegodkendelse af monteringsflade for og anbringelse af bagnummerplader på motorkøretøjer

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 21.4.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 109/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA-KOMMISSIONEN DRAFT Version 2.08 of 6 Dec 2010 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer L 198/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.7.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/62/EF af 13. juli 2009 om anbringelsessted for bagnummerplade på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret

Læs mere

F PE Statutory Plates

F PE Statutory Plates DA F1 6165 PE Statutory Plates DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D00905/02 Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om krav til typegodkendelse af fabrikantens lovpligtige fabrikationsplade

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0019 DA 11.04.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022200/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 29. oktober 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 26. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet for

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 9. juni 2009 (OR. en) 2006/0161 (COD) PE-CONS 3682/1/08 REV 1 CODIF 129 ENT 225 CODEC 1155 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 25. november 2009 (OR. en) 2008/0099 (COD) LEX 1105 PE-CONS 3635/1/09 REV 1 CODIF 42 ENT 98 CODEC 611 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 160/8 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 523/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 18. december 1975 30. 1. 76 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 24/ 1 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den D006654/01 Udkast til KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012R0347 DA 29.04.2015 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 347/2012 af 16. april 2012 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 28/24 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 65/2012 af 24. januar 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2019 C(2019) 1294 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 19.2.2019 om ændring af forordning (EU) 2017/2400 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 180/4 Den Europæiske Unions Tidende 12.7.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 622/2012 af 11. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 641/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.5.2018 COM(2018) 289 final 2018/0142 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) (3) Direktiv 91/226/EØF og 2007/46/EF bør ændres i overensstemmelse 20.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 72/17 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling inden for afskærmningssystemer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2017 C(2017) 2433 final KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af 20.4.2017 om fastsættelse af referenceåret og programmet for de statistiske data og metadata vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX

KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS DIREKTIV /../EU af XXX om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkendelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 10.4.2014 L 107/39 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 361/2014 af 9. april 2014 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1073/2009 hvad angår transportdokumenter vedrørende international personbefordring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

F Implementing measures GSR - Spray suppression

F Implementing measures GSR - Spray suppression DA F1 245193 Implementing measures GSR - Spray suppression DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den xxx K(2010) yyy endelig Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af [ ] om gennemførelse af forordning

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning (EU).../...

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning (EU).../... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2017 C(2017) 4296 final ANNEX 1 BILAG til Kommissionens delegerede forordning (EU).../... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 540/2014

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0029/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 20. MAJ 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.2.2018 C(2018) 1116 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.2.2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/799 af 18. marts

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014

Bilag 3. Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 Bilag 3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1112/2014 af 13. oktober 2014 om fastlæggelse af et fælles format for udveksling

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 809/2011 af 11. august 2011 om ændring af forordning

Læs mere

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 12.2.2019 om skabelonerne for "EF"-erklæringer og attester for jernbaneinteroperabilitetskomponenter

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2018 COM(2018) 397 final 2018/0220 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt angår

Læs mere

28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5

28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5 28.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 196/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 672/2010 af 27. juli 2010 om krav til typegodkendelse af forrudeafrimnings- og -afdugningsanordninger for visse motorkøretøjer

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.2.2018 C(2018) 721 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D020181/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. maj 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 8. maj 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2017 C(2017) 3519 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 2.6.2017 om fastsættelse af en metode til at bestemme de nødvendige korrelationsparametre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 182/40 18.7.2018 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/987 af 27. april 2018 om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2017/655 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

(EØS-relevant tekst) -emissionsværdi. Disse slutpunkter, som repræsenteres af prøvningskøretøjet med de højeste CO 2

(EØS-relevant tekst) -emissionsværdi. Disse slutpunkter, som repræsenteres af prøvningskøretøjet med de højeste CO 2 L 180/16 17.7.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1003 af 16. juli 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1152 for at præcisere og forenkle korrelationsproceduren og tilpasse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I bekendtgørelse nr. 434 af 29. april 2014 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 20.12.2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 336/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1160/2012 af 7. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 for så vidt angår standardveterinærcertifikatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 10024/17 ADD 1 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. juni 2017 til: CLIMA 172 ENV 585 ENT 146 DELACT 94 Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING.

Hermed følger til delegationerne dokument - D040155/01 CORR LING. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2015 (OR. en) 12353/1/15 REV 1 ENV 586 ENT 199 MI 583 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 2. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 146/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/879 af 2. juni 2016 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX

EUROPA- KOMMISSIONEN. BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, XXX [...](2013) XXX udkast BILAG TIL EASA s UDTALELSE 06/2013 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af XXX om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2018 C(2018) 1391 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 9.3.2018 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2014 (OR. en) 12178/14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. juli 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 567 ENT 169 COMPET 461 DELACT 137 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 COM(2018) 137 final 2018/0065 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2005L0064 DA 03.02.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/64/EF af 26. oktober 2005

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger.

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger. L 106/18 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 30.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 313/3 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1103/2010 af 29. november 2010 om regler for mærkning af kapaciteten af bærbare genopladelige batterier og

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen.

(EØS-relevant tekst) (1) Ved forordning (EU) 2015/2283 er der fastsat bestemmelser om markedsføring og anvendelse af nye fødevarer i Unionen. 30.12.2017 L 351/55 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/2468 af 20. december 2017 om administrative og videnskabelige krav til traditionelle fødevarer fra tredjelande, jf. Europa- Parlamentets

Læs mere