DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR"

Transkript

1 DK Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for pillebrændeovnsmodellerne - STUFE AIR

2 FABRIKANTERKLÆRING Udstedt i henhold til lov nr. 449 af og finansministeriets cirkulære nr. 57/E af (Skattelettelser for genvinding af beboelsesområder) forlænget med lov nr. 488 af , samt af finansloven 2001): Ecoteck srl attesterer, at produkterne: MONICA, ILARIA, SERENA, SOFIA, SILVIA, ARIANNA, ECOVISION, LAURA, VERONICA, SNELLA, R70, R120, ANNA Som indvendigt består af: - brændkammer og brændskål i stål - forbrændingskammer i Firex - låge i keramikglas, som tåler høje temperaturer - indstillelig primærluftmængde - elektronisk styring Er energibesparende (i henhold til lov 10/91 og præsidentdekret (D.R.P) nr. 412 af ), og som sådan nyder de godt af skattefordele i forbindelse med begrænsning af energiforbrug i bygninger (i henhold til Art. 1, bogstav g) omfattet af det ministerielle dekret af (Statstidende nr. 107 af ). (Gælder ikke i Danmark) Det pågældende produkt hører netop ind under de varmegeneratorer, som benytter biobrændsel som energikilde, og som under normale driftsforhold har en virkningsgrad, der ikke er under 75% ved måling med direkte metode. DK Palazzolo sull Oglio ECOTECK srl Ecoteck srl - Via Kupfer, Palazzolo sull Oglio - BS - ITALY Tel Ecoteck Danmark - Kirkegårdsvej 1C Hobro - Tlf INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til lykke 2. Sikkerhedsinformation 3. Generelt 3.1 Ansvar 3.2 Reservedele 3.3 Kakler 3.4 Hvad er træpiller? 3.5 Hvordan er en pilleovn opbygget? 4. Sikkerhedsanordninger 5. Tekniske specifikationer 6. Placering, montering og installation 6.1 Driftsforhold 6.2 Installationseksempel 6.3 Funktionsfejl, som skyldes dårligt træk i aftræksrøret eller kritiske klimaforhold 7. Beskrivelse af betjeningsknapper 7.1. Beskrivelse af menuer Indstilling af ur (Menu 01: set ur) Menu 02: set tid Menu 03: valg sprog Menu 04: set indstillinger Menu 05: status ovn Menu 06: timer drift 8. Beskrivelse af symboler og displayvisninger 8.1. Symboler Side Beskrivelse af funktioner 9.1 Ændring af effekttrin 9.2 Modulfasen 9.3 KLIMA KOMFORT 9.4 Sekundær blæser (KUN Elena Air Plus) 9.5 Ændring af rumtemperaturens indstilling 9.6 Indstilling af forbrænding 9.7 Automatisk påfyldning af snegl 9.8 Tænding af pilleovnen (1. gang) Henstillinger 9.9 Fjernbetjening 9.10 Kortfattet skema over faser 10. Vedligeholdelse 10.1 Rengøring af overflader 10.2 Rengøring af brændskål før hver tænding 10.3 Rengøring af Firex InstruKTION TIL 6 tastes display TIL modellerne R70-r Garanti 12.1 Garantibevis 12.2 Garantibetingelser 12.3 Information og problemer 13. Beskrivelse af alarmer 14. El Diagram 14.1 El diagram for konvektions ovne 14.2 El diagram for Elena Air plus

3 Indtroduktion Bemærk: Det anbefales grundigt at læse denne brugervejledning, som beskriver alle de nødvendige faser for en perfekt funktion af pilleovnen. Advarsel: De forskrifter, som er indeholdt i denne brugervejledning vedrørende installation og vedligeholdelse, kan afvige fra de gældende bestemmelser på det sted, hvor pilleovnen skal anvendes. Hvis dette er tilfældet, skal anvisningerne fra de kompetente myndigheder på det pågældende sted overholdes. De tegninger, som findes i brugervejledningen er vejledende og er ikke i målestok. Information: Den emballage, som vi har benyttet, giver en god beskyttelse mod eventuelle skader, som skyldes transporten. Kontrollér i alle tilfælde pilleovnen umiddelbart efter leveringen. Underret omgående din Ecoteck forhandler om eventuelle synlige skader. Beskrivelse af bruger- og vedligeholdelsesvejledning: Firmaet Ecoteck ønsker med denne bruger- og vedligeholdelsesvejledning at give brugerne alle oplysninger om sikkerhed ved brug af pilleovnen for at hindre skader på genstande eller personer eller dele af selve pilleovnen. Læs derfor venligst grundigt denne vejledning inden enhver form for brug af produktet. SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved fremstillingen af Ecoteck-pilleovne udvises der stor opmærksomhed over for de enkelte komponenter for således at beskytte både brugeren og installatøren mod eventuelle uheld. Det henstilles derfor til det autoriserede personale efter ethvert indgreb på pilleovnen at være særligt opmærksomme på elektriske forbindelser. Installationen skal udføres af autoriseret personale. Personalet skal udstede en overensstemmelseserklæring for anlægget til køberen. Køberen skal påtage sig hele ansvaret for den endelige installation og den deraf følgende korrekte funktion af den installerede pilleovn. Der skal også tages højde for alle de nationale, regionale, provins- og kommunale love og bestemmelser, som findes i det land, hvor pilleovnen er installeret. Ecoteck S.R.L. har intet ansvar i tilfælde af manglende overholdelse af sådanne sikkerhedsforskrifter. Denne brugervejledning er en integreret del af produktet: sørg for, at den altid følger pilleovnen også i tilfælde af overdragelse til en anden ejer eller bruger, eller hvis den flyttes til et andet sted. Hvis brugervejledningen beskadiges eller bortkommer, skal du anmode om at nyt eksemplar hos din ECOTECK forhandler. Denne pilleovn skal anvendes til det brug, den udtrykkeligt er blevet fremstillet til. Brug aldrig ovnen som forbrændingsanlæg eller til hvilket som helst andet brug, som afviger fra det, den er fremstillet til. Ethvert kontraktligt ansvar og ansvar uden for kontrakt for producenten for skader på personer, dyr eller genstande, som skyldes installationsfejl, justeringseller vedligeholdelsesfejl eller ukorrekt brug er udelukket. Der må ikke benyttes andre brændstoffer end træpiller. Brug ikke flydende tændvæsker. Kontrollér efter at have fjernet emballagen fra pilleovnen, at indholdet er intakt og komplet. Alle de elektriske komponenter, som pilleovnen består af, må udelukkende udskiftes med originaldele af en autoriseret tekniker. Der skal udføres vedligeholdelse af ovnen mindst en gang om året, og den skal fastsættes i tide sammen med den tekniske service. Foretag ikke nogen ændringer på pilleovnen uden tilladelse. Af sikkerhedsgrunde skal følgende huskes: Det er forbudt at lade børn eller andre ikke myndige personer bruge ovnen uden bistand. Rør ikke ved ovnen, hvis du har bare fødder, eller har våde legemsdele. Det er forbudt at ændre sikkerhedsanordningerne eller indstillingen uden tilladelse eller anvisninger fra Ecoteck. Ved installationen skal brugeren informeres om: Pilleovnen - især dens udvendige overflader når under funktionen meget høje temperaturer ved berøring. Håndtér den med forsigtighed for at undgå forbrændinger. Pilleovnen er udformet til at fungere under et hvilket som helst klimatisk forhold. Ved meget ugunstige forhold (vind, frost) kan der aktiveres sikkerhedssystemer, som får ovnen til at slukke. Hvis dette sker, skal din ECOTECK forhandler kontaktes. Deaktivér under ingen omstændigheder sikkerhedssystemerne. Installationen, den elektriske tilslutning, funktionskontrollen og vedligeholdelsen skal udføres af kvalificeret og autoriseret personale. En forkert installation eller en dårlig vedligeholdelse (som ikke er i overensstemmelse med det, der er beskrevet i denne vejledning) kan medføre skader på personer eller genstande. Hvis dette er tilfældet er ECOTECK fritaget for ethvert civilt eller strafretligt ansvar forbundet hermed. Før den elektriske pilleovn tilsluttes elnettet, skal aftræksrørene tilsluttes (specifikke for pilleovne, som ikke er i aluminium) aftrækskanalen (skorstenen). Beskyttelsesgitteret, som sidder indvendigt i pillemagasinet, må aldrig fjernes. Der skal være tilstrækkelig udluftning i det rum, hvor pilleovnen skal installeres. Åbn aldrig lågen, når pilleovnen er i funktion. BRANDFARE Det er forbudt at lade pilleovnen fungere med åben låge eller med beskadiget glas. BRANDFARE Under pilleovnens funktion sker der en kraftig opvarmning af overfladerne, glasset, håndtaget og rørene. Berør derfor kun disse dele under funktionen med passende beskyttelsesanordninger. Tænd ikke pilleovnen uden først at have udført det daglige eftersyn, som beskrevet i kapitlet VEDLIGEHOLDELSE i denne brugervejledning. Læg aldrig tøj til tørre på pilleovnen. Eventuelle tørrestativer og lignende skal holdes på passende afstand BRANDFARE Følg omhyggeligt vedligeholdelsesprogrammet.. Sluk ikke pilleovnen ved at afbryde den fra elnettet. Brug altid P3 Rengør ikke pilleovnen, før den og asken er helt afkølet. Udfør alt arbejde med størst mulig sikkerhed og ro. 1. Til lykke Kære kunde, Til lykke med dit fortræffelige valg. Med den brugervenlige pilleovn Ecoteck kan du selv med egne øjne se, hvordan kvalitet og økonomi kan gå op i en højere enhed og give optimale ydelser med et lille forbrug. I det følgende kan du finde nogle forslag, som vi tillader at give dig, til at opnå det maksimale af din pilleovn og fuldt ud nyde godt af alle de fordele, som den kan og vil give dig. Vi søger på den måde at være tættere på vores kunder for at tilbyde optimal teknisk kundeservice, til dem, som benytter vores teknologi. Ecoteck srl takker for tilliden og ønsker dig behagelige stunder I tilfælde af spørgsmål bedes du rette henvendelse til din Ecoteck-forhandler. ADVARSEL: Klargør det sted, hvor pilleovnen skal installeres i henhold til de lokale, de nationale og europæiske bestemmelser. Pilleovnen må kun forsynes med kvalitetspiller med en diameter på 6 mm, som beskrevet i det respektive kapitel. Pilleovnen fungerer ikke med almindeligt træ. Pilleovnen må ikke benyttes som forbrændingsanlæg. BRANDFARE 3. Generelt Pilleovnen må kun bruges i beboelsesrum. Da den er styret af et elektronisk printkort, er forbrændingen fuldstændig automatisk og kontrolleret. Printkortet regulerer optændingsfaserne, 5 effekt trin, nedslukning og garanterer således en sikker funktion. Størstedelen af den aske, som skabes under forbrændingen af piller bæres via brændskålen, som anvendes til forbrændingen, ned i askeskuffen. Kontrollér i alle tilfælde dagligt brændskålen, da ikke alle piller har høj standard og kan derfor efterlade rester, som er vanskelige at fjerne. Glasset er forsynet med et særlig rudeskyl til selvrengøring af det. Det kan dog ikke undgås, at der dannes en let grålig patina på glasset efter nogle timers funktion. Som allerede nævnt skal pilleovnen anvendes med træpiller med en diameter på 6 mm, men den kan også fungere med piller med en anden diameter. Nærmere info ved henvendelse til din Ecoteck-forhandler. 3.1 Ansvar Ved leveringen af denne brugervejledning frafalder Ecoteck ethvert civilt eller strafferetligt ansvar for ulykker, som skyldes manglende delvis eller hel overholdelse af de anvisninger, som findes heri. Ecoteck frafalder ethvert ansvar for ukorrekt brug fra brugerens side af brændeov- Side 64

4 nen, for ændringer og/eller ikke autoriserede reparationer og brug af ikke originale reservedele. Producenten frafalder ethvert direkte eller indirekte civilt eller strafferetligt ansvar som skyldes: Dårlig vedligeholdelse Manglende overholdelse af de anvisninger, som findes i denne brugervejledning Brug, som ikke stemmer overens med sikkerhedsforskrifterne Installation, som ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i det pågældende land. Installation, som er blevet udført af ikke kvalificeret og ikke uddannet personale. Ændringer og reparationer, som ikke er blevet autoriseret af producenten. Brug af ikke originale reservedele. Ekstraordinære begivenheder. Ikke egnede skorstensforhold Reservedele Brug udelukkende originale reservedele. Vent ikke på, at komponenterne slides af brug, før de udskiftes. Udskift en slidt komponent, før den er helt ødelagt for at hindre uheld, som skyldes brud på den slidte komponent Kakler Pilleovnene, som er forsynet med kakler, har en særlig håndlavet finish, som kan give overfladiske ufuldkommenheder som skygger og fine revner, som gør hver kakkel enestående i sin art. Da det er et meget sart materiale, anbefales det at rengøre det med største forsigtighed og at undgå slag, da der pludseligt kan opstå brud i dem. Undgå kontakt med kaklen ved påfyldning af pillemagasinet Hvad er træpiller? Træpiller, som er fremstillet på snedkerier, består af savsmuld og træspåner. Materialet må ikke indeholde stoffer som f.eks. lim, lak eller syntetiske stoffer. Træet udsættes for et højt tryk og presses gennem en hullet matrice. Takket være det høje tryk, opvarmes savsmulden og aktiverer træets naturlige bindemidler. Træpillerne beholder således deres form også uden at tilføje bindemidler. Træpillernes brændværdi varierer efter typen af træ og kan overstige det naturlige træs brændværdi med 1,5- til 2 gange. De cylinderformede stænger har en diameter fra 6-10 mm og en variabel længde mellem 10 og 50 mm. Deres vægt er ca. 650 kg/m 3. På grund af det meget lave vandindhold (8 10%) har de et højt energi indhold. DIN standarderne definerer kvaliteten for piller således: Længde ca mm Restfugtighed ca % Diameter ca mm Aske <1.5% Vægt ca. 650 Kg/m³ Vægtfylde >1.0 Kg/dm³ Brændværdi ca. 4.9 kwh/kg Det tilrådes, ikke at anbringe posen med piller på kaklerne under påfyldningen. På denne tegning vises de indvendige dele i en pilleovn. Efter at have fyldt magasinet (7) påfyldes træpiller via pillesneglen (1) i brændskålen (3). Tændingen sker ved hjælp af gløderøret (2), som opvarmer luften, der strømmer ind fra lufttilførselsrøret (5). Flammen udvikles ved kontakten med pillerne. Nu ledes aftræksrøgen væk mod varmeveksleren i varmebestandig stål (6) og ledes gennem røggaskanalerne (4) via røggasaftrækket (9) ud i skorstenen. 4. Sikkerhedsanordninger Pilleovnen er forsynet med de mest moderne sikkerhedssystemer, således at der i tilfælde af fejl i en af de enkelte dele eller ved fejl i røggasaftrækket ikke kan ske skader på ovnen eller beboelsesrummet. I alle tilfælde vil pillerne øjeblikkeligt holde op med at falde ned, hvis der opstår et problem, og slukningen aktiveres. Den tilhørende alarm vil blive vist på displayet. Der findes yderligere detaljer herom i kapitlet tilegnet alarmer. 5. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Alle Ecoteck-produkter fremstilles i henhold til direktiverne: 89/106 CEE konstruktionsmaterialer 73/23 CEE elektrisk sikkerhed 2006/42/ CEE maskiner 2004/108 CEE elektromagnetisk kompatibilitet Og i henhold til følgende standarder. EN EN 603.1EN EN 292 EN 294 EN 349 EN EN EN EN Måleenhed Monica Højde mm 960 Bredde mm 520 Dybde mm 460 Vægt Kg 130 Røgaftræksrør diameter mm 80 Maks. opvarmningsvolumen m Min.-maks. varmeeffekt Kw/h 2,5-8,5 Min.-maks. pilleforbrug/timen Kg/h 0,5-1,8 Absorberet elektrisk effekt under drift W 100 Strømforsyning V - Hz Pillemagasin kapacitet Kg 15 Min.-maks. autonomi h 8,3-30 Ydeevne % 85 CO ved 13%O 2 min - max % 0,040-0,020 Røgmasse min - max g/s 0,29-0,81 Minimunstræk 0,1 mbar - 10 Pa Røgtemperatur min - max C DK Ovenstående data er vejledende og ikke bindende. Ecoteck forbeholder sig ret til at foretage ændringer for at forbedre produkternes ydelse. Træpiller skal i alle tilfælde transporteres og opbevares tørt. Ved kontakt med fugt svulmer de op og bliver således ubrugelige. Ecoteck anbefaler træpiller med en diameter på 6 mm til optænding af pilleovnene. Hvis andre typer anvendes, skal en autoriseret tekniker sørge for at udføre de nødvendige reguleringer Hvordan er en pilleovn opbygget? Pillesnegl 2 - Gløderør 3 - Brændskål 4 - Røggaskanal 5 - Forbrændingsluft tilførselsrør 6 - Varmeveksler i varmebestandig stål 7 - Pillemagasin 8 - Røgvender 9 - Røggas aftræksrør Måleenhed Serena - Ilaria Veronique - Laura Sofia Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt Kg Røgaftræksrør diameter mm Maks. opvarmningsvolumen m Min.-maks. varmeeffekt Kw/h 2,5-10 2,5-12 2,5-8,5 Min.-maks. pilleforbrug/timen Kg/h 0,5-2,2 0,5-2,6 0,5-1,8 Absorberet elektrisk effekt under drift W Strømforsyning V - Hz Pillemagasin kapacitet Kg Min.-maks. autonomi h 9,1-40 9,6-50 8,3-30 Ydeevne % CO ved 13%O 2 min - max % 0,03-0,04 0,03-0,04 0,040-0,020 Røgmasse min - max g/s 9,4-11,3 9,4-11,3 0,29-0,81 Minimunstræk 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa Røgtemperatur min - max C Ovenstående data er vejledende og ikke bindende. Ecoteck forbeholder sig ret til at foretage ændringer for at forbedre produkternes ydelse. 4 9 Side 65

5 Måleenhed Arianna Silvia Ecovision Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt Kg Røgaftræksrør diameter mm Maks. opvarmningsvolumen m Min.-maks. varmeeffekt Kw/h 2,5-12,5 2,5-12,5 2,5-9 Min.-maks. pilleforbrug/timen Kg/h 0,5-2,7 0,5-2,7 0,5-2 Absorberet elektrisk effekt under drift W Strømforsyning V - Hz Pillemagasin kapacitet Kg Min.-maks. autonomi h 9,3-30 7, ,5-50 Ydeevne % CO ved 13%O 2 min - max % 0,03-0,04 0,03-0,04 0,03-0,04 Røgmasse min - max g/s 9,4-11,3 9,4-11,3 9,4-11,3 Minimunstræk 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa Røgtemperatur min - max C Ovenstående data er vejledende og ikke bindende. Ecoteck forbeholder sig ret til at foretage ændringer for at forbedre produkternes ydelse. Måleenhed Snella Anna Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt Kg Røgaftræksrør diameter mm Maks. opvarmningsvolumen m Min.-maks. varmeeffekt Kw/h 2,5-11 2,8-9 Min.-maks. pilleforbrug/timen Kg/h 0,5-2,3 0,5-2,3 Absorberet elektrisk effekt under drift W Strømforsyning V - Hz Pillemagasin kapacitet Kg Min.-maks. autonomi h 15 8,3-30 Ydeevne % 92 87,5 CO ved 13%O 2 min - max % 0,053-0,015 0,02-0,04 Røgmasse min - max g/s 5,3-10,0 0,29-0,81 Minimunstræk 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa Røgtemperatur min - max C Ovenstående data er vejledende og ikke bindende. Ecoteck forbeholder sig ret til at foretage ændringer for at forbedre produkternes ydelse. 6. Placering, montering OG INSTALLATION 6.1. Driftsforhold Pilleovnens placering i beboelsesrummet er bestemmende for at kunne opvarme rummet ensartet. Før det besluttes, hvor pilleovnen skal opstilles, skal der tages højde for følgende: Pilleovnen skal installeres på et gulv med passende belastningskapacitet. Hvis den nuværende konstruktion ikke opfylder dette krav, skal der tages passende forholdsregler (f. eks. plade til fordeling af vægten). Forbrændingsluften må ikke komme fra en garage eller et rum uden ventilation eller udluftning, men skal komme fra et frit rum eller udefra. Det er forbudt at installere pilleovnen i et soveværelse, i et badeværelse eller et vådrum, og hvor der allerede er installeret et andet varmeapparat uden selvstændig lufttilstrømning (kamin, brændeovn, osv.). Det er forbudt at opstille ovnen i omgivelser med eksplosiv atmosfære. I tilfælde af trægulv, skal der anbringes en plade til beskyttelse af gulvet (glas- eller metalplade). Det er bedst at installere pilleovnen i et stort og centralt beliggende rum i huset for at sikre en maksimal cirkulation af varmen. Strømtilslutningen skal forsynes med en jordforbindelse (hvis den medfølgende ledning ikke er tilstrækkelig lang til at nå stikkontakten, skal der benyttes en forlængerledning, som placeres langs gulvet). Pilleovnen skal placeres på et sted, hvor der er tilstrækkelig lufttilførsel til pilleforbrændingen (der skal være ca. 50m 3 /h luft til rådighed) i henhold til installationsbestemmelserne og i henhold til det pågældende lands gældende bestemmelser. Rumvolumen må ikke være under 30 m 3. Installationen og monteringen af pilleovnen skal udføres af kvalificeret personale. Rummet skal være: gjort klart, så der er passende forhold for funktionen; forsynet med et passende røggas aftrækssystem; forsynet med en strømforsyning på 230V 50Hz (EN 73-23); forsynet med udvendig udluftning (minimumssektion på 100 cm 2 ); forsynet med en CE-overensstemmende jordforbindelse. Pilleovnen skal tilsluttes en ENKEL aftrækskanal (skorsten) eller et vertikalt indvendigt eller udvendigt rør i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Røgen kommer fra forbrænding af træ, og hvis den kommer i berøring med vægge, kan den sode dem. Det er ikke påbudt at tilslutte ovnens luftudtag direkte ud til fri luft, men der skal være sikret ca. 50 m 3 /h luft. Det er strengt forbudt at sætte et gitter for enden af aftræksrøret, da det vil kunne føre til dårlig funktion af pilleovnen. Der skal altid anvendes Ecoteck røgrør og -samlinger med passende tætningspakninger i silikone, som garanterer røgkanalernes tæthed. For tilslutningen i skorstenen må der ikke benyttes mere end 3 styk 90 -bøjninger, og de må ikke anvendes mere end 2-3 m vandret. Hvis væggene ikke er brændbare, skal pilleovnens bagside placeres i en afstand på mindst 10 cm fra væggen. Hvis væggene er brændbare, skal pilleovnens bagside placeres i en afstand på mindst 20 cm fra væggen, pilleovnens side i en afstand på 20 cm og pilleovnens forside i en afstand på 150 cm. Hvis der findes særligt sarte genstande (gardiner, sofaer, møbler), skal pilleovnens afstand øges. 6.2 Installationseksempel Fig.9 Isoleret pskorsten Regnhætte JA Fig.11 T-stykke til kondensvand Ved denne installationstype (se fig. 9) skal skorstenen være isoleret, da hele skorstenen er monteret udenfor beboelsen. Side 66

6 LISA Nederst på skorstenen er der monteret et Ecoteck T-stykke med indbygget inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. (se fig. 6). Regnhætte Fig.6 NEJ Fig.5 JA Aflejret aske i 90 bøjning T-stykke til kondensvand DK Regnhætte Denne installationstype kræver isoleret skorsten både udvendigt og indvendigt for at opnå lovlig afstand til brændbart materiale. I ovnens underste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 -bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk.(se fig. 6) Dækplade 103 INSTALLATION I INDVENDIG SKORSTEN LISA JA 45 bøjning Ø 80 Ikke isoleret rør NEJ Aflejret aske i 90 bøjning Fig.8 T-stykke til kondensvand Regnhætte Fig.10 Denne installationstype (se fig.10) har ikke behov for en isoleret skorsten, da en del af røgkanalen er monteret indvendigt i boligen og den anden del indvendigt i en allerede eksisterende skorsten. Husk kun at anvende Ecoteck godkendt foringsrør. I ovnens underste del er der monteret et T-stykke med inspektionsprop. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. (se fig. 6) Bemærk her brugen af 2 styk 45 -bøjninger, således at det sikres, at asken falder ned i T-stykket med inspektionsprop LISA 2007 JA Ikke isoleret rør LISA 2007 Isoleret skorsten Isoleret skorsten Isoleret T-stykke til kondensvand Fig.7 T-stykke til kondensvand Side 67

7 478 Denne installationstype (se fig. 8) har ikke behov for en isoleret skorsten til det stykke, som befinder sig indvendigt i boligen. Til det udvendige stykke er det påbudt at benytte et isoleret rør. På underdelen af røgkanalen indvendigt i boligen er der monteret et T-stykke med inspektionsprop, men også udenfor er der monteret et andet T-stykke, således at strækningen kan inspiceres. Det frarådes at installere en 90 bøjning som første stykke, da asken på kort tid vil hindre røgen i at passere og således skabe problemer for pilleovnens træk. dag. Indstil den aktuelle dag med tasterne P4 eller P5 eller vælg OFF Fravalgt dag hvis timer skal være inaktiv og bekræft med tasten P6. 3. På displayet vises skriften TIMER UR og det nuværende tidspunkt: Indstil time tallet med tasterne P4 eller P5 og bekræft med tast P6 4. På displayet vises skriften MINUTTER UR og det nuværende tidspunkt : Indstil minutterne med tasterne P4 eller P5 og bekræft med tast P6. 5. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til hovedmenuen. T-stykke til kondensvand Maks. 2-3 m Isoleret røgkanal MENU 02: SET TID Med timeren kan pilleovnens tænding og slukning programmeres for hver dag i ugen med to uafhængige tidsintervaller (PROGRAM 1 og PROGRAM 2). For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten P4 trykket ind i 3 sekunder. Skriften MENU 01: SET UR vises. 2. Tryk på tasten P4 1 gang: Displayet viser MENU 02: SET TID. 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. De linjer, som vises på displayet, svarer hver til en indstilling i et program. H > 4 mt 3-5% hældning Hvis denne sorte streg på displayet ud for ur symbolet ikke er tændt, er timeren ikke aktiv. For at aktivere den, henvises til det kapitel, der omhandler indstillingen af den nuværende DAG, da værdien skal være forskellig fra OFF for at være aktiv H > 1,5 mt Isoleret T-stykke til kondensvand 10:00 START 6.3. Funktionsfejl, som skyldes dårligt træk i aftræksrøret eller kritiske klimaforhold Af alle de meteorologiske og geografiske faktorer, som indvirker på skorstenstrækfunktionen (sne, regn, højde over havets overflade, tåge,...) er vinden uden tvivl den mest bestemmende faktor. Der er nemlig udover det termiske undertryk, som skyldes forskellen i temperaturen indvendigt i og udvendigt på aftræksrøret, en anden type undertryk: det dynamiske undertryk, som skabes af vinden. Vinden indvirker derfor på pilleovnens funktion. PILLEOVNENS FUNKTION ER DERFOR MEGET PÅVIRKELIG AF AFTRÆKS- RØRETS PLACERING OG DENS OPBYGNING. USTABILE FORHOLD KAN KUN AFHJÆLPES MED EN PASSENDE INDSTILLING AF PILLEOVNEN, SOM SKAL UDFØRES AF ECOTECKS AUTORISEREDE TEKNIKERE. 7. Beskrivelse af betjeningsknapper P6 Multifunktions tast P7 Multifunktions tast 18:00 20 C P-5 OFF LISA 2007 P1 Tast til at sænke effekttrin P2 Tast til at øge effekttrin P3 Tast til at tænde og slukke, samt forlade menuer P4 Tast til at sænke rumtemperatur P5 Tast til at øge rumtemperatur 7.1. BESKRIVELSE AF MENUER Pilleovnen er forsynet med forskellige funktioner, som er tilgængelige i de enkelte programmeringsmenuer. Nogle af disse menuer er tilgængelige for brugeren, andre er beskyttet af password, og er kun tilgængelige for Teknisk Personale Menuerne er følgende: Menu 01 SET UR Menu 02 SET TID Menu 03 VALG SPROG Menu 04 SE INDSTILLINGER Menu 05 STATUS OVN Menu 06 TIMER I DRIFT Menu 07 BANK DATA (passwordbeskyttet) Menu 08 RESET TIMER (passwordbeskyttet) Menu 09 TILPAS PROGRAM (passwordbeskyttet) Menu 10 VALG FORMEL (passwordbeskyttet) INDSTILLING AF UR (MENU 01: SET UR) For at indstille uret skal følgende udføres: 1. Hold tasten P4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. Bekræft med tasten P6. 2. På displayet vises skriften 1-7 samt ugedagen eller ved fravalgt timer OFF fravalgt BESKRIVELSE AF PROGRAM LINIER: Beskrivelse Indstillelige værdier START PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 -interval STOP PROG-1 Fra OFF til 23:50 i 10 - interval DAG PROG-1 Mellem On/Off for dagene fra 1 til 7 (Mandag til Søndag) POWER PROG-1 Fra 1 til 5 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 C til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 - interval STOP PROG-2 Fra OFF til 23:50 i 10 - interval DAG PROG-2 Mellem On/Off for dagene fra 1 til 7 (Mandag til Søndag) POWER PROG-2 Fra 1 til 5 TEMP RUM PROG-2 Fra 7 C til MAn (MAn betyder at føleren sættes ud af funktion) START PROG Denne parameter viser tidspunktet for tænding. ST PROG Denne parameter viser tidspunktet for slukning (det skal være mindst 60 minutter efter start). DAG PROG Med denne parameter besluttes det, på hvilke dage det ønskes at program 1 er aktivt. For at indstille denne parameter skal nedenstående procedure følges: Indstil ved hjælp af tast P5 den ønskede dag (dagene er 1, 2, osv.) og vælg med tast P4 værdien ON - OFF: hvis der vælges OFF, vil den indstillede programmering ikke blive aktiveret på den i forvejen ønskede dag. Hvis der vælges ON vil programmeringen være aktiv, på den valgte dag. POWER PROG Denne parameter angiver effekttrinnet som ovnen vil starte på. SET TEMP PROG Denne parameter angiver den ønskede rumtemperatur. EKSEMPEL Lad os antage, at vi ønsker at tænde ovnen kl. 06:00 og slukke kl. 08:30 (PROGRAM 1) og den ønskede rumtemperatur skal være 21 C med et ønsket effekt trin på 4. Ved at skaffe sig adgang til MENU 02 som beskrevet i kapitel Vis dette skærmbillede. 06:00 START Tryk på tasten P7 i tilfælde af fejl for at gå en programlinje tilbage. 08:30 STOP Indstil det ønskede starttidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af tasterne P4 eller P5. Tryk på tasten P6 for at bekræfte og fortsætte til næste programlinje. Indstil det ønskede stoptidspunkt for PROGRAM 1 ved hjælp af tasterne P4 eller P5. Tryk på tasten P6 for at bekræfte og fortsæt til næste programlinje Nu skal det besluttes, på hvilke dage det ønskes, at de ovenfor udførte programmeringer skal være aktive. Lad os antage, at PROGRAM 1 er aktivt mandag og onsdag, mens det er inaktiv t alle de andre dage. De programmeringer, der skal udføres er følgende: Side 68

8 ON 1 MANDAG OFF 2 TIRSDAG Indstil med tasten P5 den dag, hvor PROGRAM 1 skal være aktivt (i dette tilfælde mandag). Indstil nu med tasten P4 værdien On / Off, som bestemmer aktiveringen eller deaktiveringen af PROGRAM 1 (dette tilfælde ON, dvs. tændt programmering). KORT SAGT, PILLEOVNEN TÆNDES MANDAG KL OG SLUKKES KL TIRSDAG TÆNDES PILLEOVNEN IKKE. Dansk = Danish 5. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til hovedmenuen. De tilgængelige sprog kan variere efter typen af FirmWare udgave MENU 04: SE INDSTILLINGER I denne menu kan de parameterværdier, som er indstillet i printkortet, kontrolleres. Denne menu benyttes, når teknikeren skal finde ud af, hvilke parametre, der er indstillet i pilleovnen for at finde eventuelle ændringer til forbedring af pilleovnens funktion. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten P4 trykket ind i 3 sekunder. Skriften MENU 01: SET UR vises. 2. Tryk på tasten P4 3 gange: Displayet viser MENU 04: SE INDSTIL. 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Gennemløb ved hjælp af tasten P6 for at vise de indstillede parametre. 5. Blad frem til sidste parameter for automatisk at vende tilbage til MENU 04: SE INDSTIL 6. Tryk på P3 for at vende tilbage til hoved skærmen ON 3 ONSDAG OFF 4 TORSDAG ONSDAG TÆNDES PILLEOVNEN KL OG SLUKKES KL TORSDAG TÆNDES PILLEOVNEN IKKE MENU 05: STATUS OVN I denne menu kan den korrekte funktion af Pilleovnens vigtigste komponenter samt nogle værdier, som kendetegner den korrekte funktion af ovnen kontrolleres. For at få adgang til menuen skal følgende procedure udføres: 1. Hold tasten P4 trykket ind i 3 sekunder. Skriften MENU 01: SET UR vises. 2. Tryk på tasten P4 4 gange: Displayet viser MENU05: STATUS OVN. 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Bekræft med tasten P6 for at vende tilbage til MENU 05: STATUS OVN. Denne menu kan benyttes, hvis der rekvireres support via telefon og teknikeren skal finde ud af, hvad der evt. er i vejen med pilleovnen. 5. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til hovedmenuen. DK OFF 5 FREDAG FREDAG TÆNDES PILLEOVNEN IKKE. RØGGAS MOTORENS OMDREJNINGER C SNEGL 0 TILSTAND SNEGL TILSTAND OFF 6 LØRDAG OFF 7 SØNDAG Bekræft med P6 for at gå til næste program linje Nu skal effekt trinnet for PROGRAM 1 vælges P - 4 POWER LØRDAG TÆNDES PILLEOVNEN IKKE. SØNDAG TÆNDES PILLEOVNEN IKKE. Indstil det ønskede feekfttrin for PROGRAM 1 med tasterne P4 eller P5. I dette tilfælde effekttrin 4. Tryk på tasten P6 for at bekræfte og fortsætte til næste prog. linje Nu skal den ønskede rum temperatur vælges uafhængig af den før valgte temperatur under manuel drift. Så snart denne temperatur er nået vil ovnen gå over i MODUL eller ECO STOP, hvis klima komfort er aktiveret. RØGGAS TEMPERATUR OVNENS TILSTAND MENU 06: TIMER DRIFT Under menupunktet TIMER DRIFT vises pilleovnens samlede antal driftstimer. Det kan være, at driftstimerne i nogle tilfælde ikke er blevet nulstillet, dvs. at der vises tal som 5000/15000/ Det er teknikerens opgave at sørge for at nulstille tallene ved den første tænding. Det betyder ikke, at pilleovnen allerede har fungeret i alle de timer, det er blot en indstilling, som er givet af programmeringen under testudførelserne hos Ecoteck, før pilleovnen emballeres og sendes. For at få adgang til denne menu skal nedenstående procedure følges: 1. Hold tasten P4 trykket ind i 2 sekunder. Skriften MENU 01: SET UR vises. 2. Tryk på tasten P4 5 gange: Displayet viser MENU 06: TIMER I DRIFT. 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser det ønskede skærmbillede. 4. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til Menu 06: TIMER I DRIFT 5. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til hovedmenuen MENUER MED PASSWORDBESKYTTELSE De sidste 4 menuer er passwordbeskyttet og må kun benyttes af autoriseret personel GARANTIEN BORTFALDER HVIS MAN SKAFFER SIG ADGANG TIL DISSE MENUER ELLER VIDEREGIVER ADGANGSKODE TIL ANDRE 23 C SET TAMB Vælg den ønskede temperatur for PROGRAM 1 med tasterne P4 eller P5 bekræft med P6 8. Beskrivelse af symboler og displayvisninger 8.1. Symboler TIMER Nu er program 1 indstillet udfør det samme og foretag ændringerne for de tidspunkter og dage, som skal være aktiv for PROGRAM 2. Ønskes program 2 ikke benyttet kontroller da at alle dage står i OFF under Dag Prog-2 og forlad menuen ved at trykke 2 gange på tasten P3. NÅR DENNE FUNKTION BENYTTES, SKAL DU EFTER HVER SLUK- NING ALTID SIKRE DIG, AT BRÆNDSKÅLEN ER REN, SÅ DEN AUTOMATISKE TÆNDING OG FORBRÆNDING VIRKER KORREKT MENU 03: VALG SPROG For at indstille sproget skal følgende udføres: 1. Hold tasten P4 trykket ned i 3 sekunder. Nu vises skriften MENU 01: SET UR. 2. Tryk på tasten P4 2 gange: Displayet viser MENU 03: VALG SPROG.(MENU 03 SCEGLI LINGUA) 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser det valgte sprog. 4. Vælg med tasterne P4 eller P5 det ønskede sprog, bekræft ved tryk på tasten P6. UR 10: 20 C P-1 DRIFT 9. Beskrivelse af funktioner EFFEKTTRIN RUMTEMPERATUR PILLEOVNS DRIFTS FASE 9.1. ÆNDRING AF EFFEKTTRIN Tryk på tasten P1 for at ændre effekten og indstil den ønskede effekt fra 1 til 5 med tasterne P1 og P2. Ved øgning af effekten øges pilleforbruget og konvektionsblæserhastighed. Effektens indstilling kan ikke ændres under fasen MODUL. Først når ovnen er i normal drift vil ovnen skifte til andre effekttrin MODUL FASEN Under driftfasen (Drift) er pilleovnens mål at nå rumtemperaturindstillingen. Så snart Side

9 denne temperatur nås, slår pilleovnen over i fasen MODUL. Det er den fase, hvor brændstofforbruget er mindst, og konvektionsblæser kører med lavere hastighed. MODUL og Effekt trin P1 er ens KLIMA KOMFORT For at få adgang til KLIMA KOMFORT hold tast P4 og P6 samtidig. Når den ønskede rumtemperatur er nået, slår ovnen over i MODUL og siden hen i ECO STOP, hvor ovnen slukker helt ned. Graden valgt i denne menu er ikke rumtemperaturen, men det antal grader, som rumtemperaturen skal falde under den valgte rumtemperatur inden der genstartes. af luft og piller. Det bliver således muligt at regulere forbrændingen efter pilleovnens træk og pillens kvalitet/hårdheden. For at få adgang til reguleringen skal der trykkes samtidigt på tasterne P6 og P7. Hvor 0 er fabriksindstillingerne På displayet vises følgende: 0 PILLER 0 TRAEK PR 42 OFF KOMFORT KLIMA For at aktivere KLIMA KOMFORT tryk på tast P5 og sæt værdien på 1 til 20 ( C) OFF betyder KLIMA KOMFORTEN er deaktiveret 2 PILLER -3 TRAEK PR 42 2 KOMFORT KLIMA P :30 21 MODUL P :34 21 ECO STOP Værdien er i dette tilfælde blevet sat til 2. KLIMA KOMFORT er nu aktiveret og fungerer på følgende måde: Værdien bestemmer, hvornår ovne igen skal starte. Eksempel: Set temp. rum 21 C. KLIMA KOMFORT værdi 2 ( C). Ovnen vil nu slukke ved ca. 21 C og tænde igen når temperaturen er ca. 18 C ( 21 C 2 0,5 = 18) Ovnen slår over i MODULfasen, når set rumtemperaturen nås. Hvis temperaturen holdes på de 21 C i nogle minutter vil ovnen påbegynde nedsluknings fasen Efter ovnen er slukket ned, vil der stå ECO STOP i displayet. Den vil forblive i denne tilstand til temperaturen falder til ca. 18 C, hvorefter ovnen igen vil starte op. Ændre mængden af tilførslen af piller ved hjælp af tasterne P4 og P5. Fra -5 til 5 Ændre trækværdien ved hjælp af tasterne P6 og P7. Fra -5 til 5. Bekræft med P3 Den værdi, som vises under ændringen, angiver kun en procentvis værdi, som indvirker på de indstillede standardparametre på printkortet, gælder alle effekttrin. Disse værdier skal ændres, hvis forbrændingen er dårlig, fordi der er købt piller, som er forskellige fra dem, der blev benyttet under pilleovnens afprøvning. BLEVET DENNE FUNKTION ER KUN EFFEKT, IVHVIS DE NØDVENDIGE JUSTERINGER UNDER INSTALLATIONEN AF PILLEOVNEN ER UDFØRT Automatisk påfyldning af snegl For at påfylde sneglen automatisk (når pilleovnen er ny, eller magasinet er løbet tør) skal følgende udføres: 1. Hold tasten P4 trykket ind i 3 sekunder. Skriften MENU01: SET UR vises. 2. Tryk på tasten P4 4 gange: displayet viser MENU05: STATUS OVN. 3. Tryk på tasten P6 for at få adgang: Displayet viser følgende. 4. Tryk på tast P3 for at vende tilbage til hoved skærmen. BEMÆRK: Ovnen kan slukke og starte mange gange i løbet af dagen, dette vil betyde mere slid på gløderøret. Gløderøret er ikke omfattet af garantien SEKUNDÆR BLÆSER (KUN ELENA AIR PLUS) Den sekundære blæser kan tændes og slukkes på P7. Der vil blive vist en stiplet linie i venstre side af displayet, når blæser er tændt. Hvis man holder P5 og P7 inde samtidig, kommer man i en menu, hvor man kan justere på blæserens fordeling af luft til fronten og til varmeflytning med P4 eller P5. Værdierne går fra A til 5, hvor A er automatisk og kører med samme hastighed som primærblæseren. Man kan så øge sekundærblæser fra 0-5, hvor værdierne er procentvise stigninger i forhold til A værdien. Den stiplede linie fjernes ved tryk på P Ændring af rumtemperaturens indstilling Pilleovnens funktion med aktiveret rumtermostat kan inddeles i 2 typer: med medfølgende rumtemperaturføler som findes på bagsiden af pilleovnen. (gælder ikke indsats modeller) med ekstern rumtermostat (medfølger ikke) DRIFT MED MEDFØLGENDE RUMTEMPERATURFØLER Hvis den medfølgende rumtemperaturføler anvendes, vil rumtemperaturen blive vist på displayet. For at indstille den ønskede temperatur, tryk på tasten P4 for at få adgang til den pågældende menu og indstil den ønskede værdi med tasterne P4 og P5 fra 07 C til NAn( Man) (NAn betyder, at føleren sættes ud af funktion). Så snart set temperaturen nås, vises skriften MODUL på displayet og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten, svarer til effekttrin 1. DRIFT MED EKSTERN TERMOSTAT Hvis der anvendes en ekstern termostat, som er korrekt tilsluttet printkortet, som vist på el diagrammet (side 27), vises rumtemperaturen ikke på displayet, men der vil i stedet stå T ON når kontakten er lukket eller T OFF når kontakten er åben. Bemærk: For at aktivere den eksterne termostat tryk P4 gentagende gange, til der står EST i displayet, bekræft med P6. Rumtemperaturen reguleres direkte af termostaten, som er monteret på væggen. Såsnart den indstillede temperatur nås, vises skriften MODUL på displayet, og pilleovnen nedsætter pilleforbruget til et minimum ved at sænke opvarmningseffekten. Hvis KLIMA KOMFORT er aktiveret, vil ovnen slukke. SET RUM TEMPERATUREN PÅ OVNEN SKAL STÅ PÅ EST ( 9, 8, 7, EST) VI ANBEFALER EN EKSTERN RUM TERMOSTAT MED ET UDSVING PÅ MINIMUM 3 C. HVIS KLIMA KOMFORT SKAL FUNGERER KORREKT Indstilling af forbrænding Indstillingen af forbrænding gør det muligt på en enkel måde at regulere mængden SNEGL 0 TILSTAND SNEGLEN ER SLUKKET TRYK PÅ TASTEN P4 FOR AT AKTIVERE SNEGLEN. P5 FOR AT DEAKTIVERE SNEGL 1 TILSTAND 0 SNEGLEN ER STARTET Lad snegl 1 være aktiv, indtil der falder piller ned i brændskålen. Gentag om nødvendig flere gange, indtil det kan ses, at pillerne falder ned i brændskålen. BEMÆRK: Dette kan kun udføres, når pilleovnen står på SLUT RENSNING eller SLUK EFTER AT HAVE PÅFYLDT SNEGLEN, SKAL BRÆNDSKÅLEN TØM- MES, FØR PILLEOVNEN TÆNDES Tænding af pilleovnen ( 1. gang ) Før pilleovnen tændes, skal følgende procedure udføres: 1. Kontrollér, at anlægget er tilsluttet Ecoteck godkendte aftræksrør. 2. Sæt strømkablet i stikkontakten. 3. Stil afbryderen bag på pilleovnen på Fyld piller i pillemagasinet, som er godkendt af Ecoteck 5. Påfyld sneglen som beskrevet i kapitel Tryk på tasten P3 i 3 sekunder. Nu udfører pilleovnen optændingsfasen. På displayet vises følgende skrifter (afhængigt af modellerne er skrifterne ikke altid ens): - START - AFVENTER FLAMME - FLAMME ANERKENDT - DRIFT Under driften skal følgende indstillinger kontrolleres: - INDSTILLING AF EFFEKT TRIN som beskrevet i kapitel INDSTILLING AF RUMTEMPERATUR som beskrevet i kapitel INDSTILLING AF FORBRÆNDING som beskrevet i kapitel 9.6 Side 70

10 Henstillinger Sluk pilleovnen i tilfælde af svigt eller dårlig funktion ved hjælp af tast P3. Tilfør ikke piller i brændskålen manuelt. Ophobning af uforbrændte piller i brændskålen og under brændskål efter mislykkede tændingsforsøg skal fjernes, før der udføres en ny optænding. Anbring ikke andet brændsel i pillemagasinet og brændskålen end træpiller. Tænd ikke pilleovnen med brændbare materialer, hvis der er fejl i det automatiske tændingssystem Fjernbetjening Infrarød-modtager til fjernbetjening (12-Volt-Batterier MN21/23 medfølger ikke). P1 - P2 Temperatur regulering: gør det muligt at indstille den ønskede rumtemperatur fra maks. 40 C til min. 7 C. Kun en intakt og ren brændskål kan garantere en problemfri funktion af pilleovnen. Under driften kan der dannes aflejringer, som omgående skal fjernes. Det er let at se, når brændskålen skal rengøres Det er tilstrækkeligt at kaste et blik på den. Den skal rengøres dagligt før hver tænding. Ved en mindre rengøring kan brændskålen forblive i pilleovnen, men hvis resterne er vanskelige at fjerne, skal brændskålen tages ud og slaggeren skrabes af. Resterne af aske afhænger af den anvendte pillekvalitet. Advarsel: også ved et nyt parti træpiller af samme mærke kan der opstå forskelle under forbrændingen, så det giver mere eller mindre snavs. Med en korrekt daglig rengøring kan pilleovnen brænde optimalt og give en god ydelse og således hindre fejlfunktioner, som i længden kan kræve indgreb fra en tekniker for at få pilleovnen til at fungere optimalt igen Rengøring af Firex 600 P4 - P5 Effekttrin: gør det muligt at indstille effekttrinnet fra min. 1 til en maks. værdi på 5, som vil blive vist på displayet. P1 + P4 ON/OFF: Når der trykkes på disse taster samtidig i to sekunder, kan pilleovnen tændes og slukkes manuelt Kortfattet skema over faser FASE BESKRIVELSE SLUT RENSNING Pilleovnen befinder sig i en slukningsfase, afkølingsfasen er endnu ikke afsluttet. DK START Optændingsfasen er begyndt. Der fyldes piller i brændskålen AFVENTER FLAMME Gløderøret er ved at tænde pillerne FLAME ANERKEND I DRIFT MODUL ECO STOP T ON AFVENTER/ GENSTART/ NEDKOLER VARM ROG OFF Flammen er kraftig i brændskålen 10. Vedligeholdelse Pilleovnen har afsluttet optændingsfasen, nu kan effekttrinnet ændres Rumtemperatur set værdi er nået. Klima Komfort funktionen er aktiveret, den indstillede temperatur er nået. Pilleovnen er slukket Rumtemperaturføleren er afbrudt, eller der er blevet tilsluttet en ekstern termostat Pilleovnen befinder sig i en afkølingsfase, venter på at røggas temperaturen afkøles. NEDKOLER - Hvor efter den selv går i genstart Ovne har overskredet den maksimale røggas temperatur og vil forsøge at komme under ved automatisk at ændre effekttrinet til P1 Pilleovnen er slukket. Før der udføres nogen form for indgreb på pilleovnen, skal der tages følgende forholdsregler: Vær sikker på, at alle brændeovnens dele er afkølede. Vær sikker på, at asken er helt slukket. Vær sikker på, at hovedafbryderen står på nul. Vær sikker på, at stikket er trukket ud af stikkontakten for at hindre utilsigtede kontakter. FØLG OPMÆRKSOMT FØLGENDE VEJLEDNINGER FOR RENGØ- RING MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN MEDFØRE FUNKTIONS- PROBLEMER FOR PILLEOVNEN Rengøring af overflader Brug en klud opvredet i vand eller højst sæbevand til rengøring af de lakerede metaldele. Advarsel Brug af aggressive rengøringsmidler eller fortyndingsmidler skader pilleovnens overflader Rengøring af brændskål før hver tænding Det skal kontrolleres, at brændskålen, hvor forbrændingen f nder sted, er rent, og at slagger og rester ikke tilstopper hullerne. Der garanteres således altid en optimal forbrænding i pilleovnen. På den måde hindres eventuelle overopvarmninger, som kan forårsage farveændringer i lakken eller afskalninger på lågen og sågar forårsage manglende tænding. Alle Ecoteck-produkter har et forbrændingskammer i FIREX 600, et materiale på vermiculitbasis. Dette materiale er resultatet af det forsknings- og udviklingsarbejde, som udføres af Ecoteck. De væsentligste kendetegn ved FIREX 600 er varmemodstanden, letheden og den fantastiske isoleringsevne, som forbedrer forbrændingen og pilleovnens ydelse. Under forbrændingen bliver FIREX 600 hvid på grund af en effekt, der kaldes Pyrolyse, og flammen er lys og lysende. Når forbrændingen er reguleret optimalt, er det indre af FIREX 600 altid hvidt og rent. Tilstanden for FIREX 600 er derfor en indikator til for at konstatere, om forbrændingen er god eller ikke. LYS FIREX 600 = OPTIMAL FORBRÆNDING MØRK FIREX 600 = DÅRLIG FORBRÆNDING Firex 600 har ikke behov for nogen særlig vedligeholdelse. Det skal kun støves af med en pensel, hvis det ønskes at fjerne den aske, som har aflejret sig under forbrændingen. Det frarådes at benytte slibende svampe til at fjerne mere resistente slagger med, da det kan skade tykkelsen på FIREX 600 panelet og skabe kritiske brudpunkter. Det frarådes at støvsuge direkte på FIREX 600 med støvsugerøret. Det frarådes at bruge våde klude til rengøring af FIREX 600. FIREX 600 er varmebestandigt, men ikke stødfast. Håndtér derfor panelet forsigtigt, hvis det skal flyttes. Efter nogle driftstimer kan FIREX 600 få lettere afskrabninger. Dette er fuldstændigt normalt, da flammen skaber nogle mikrofurer i panelet uden at beskadige det. Levetiden for FIREX 600 afhænger kun af den måde, hvorpå der udføres vedligeholdelse. Pilleovnen er en varmegenerator med fast brændstof og som sådan skal den ses efter og serviceres af kvalificeret personale mindst en gang om året ved sæsonens begyndelse. Denne vedligeholdelse har til formål at kontrollere og sikre, at alle komponenterne fungerer perfekt. Det anbefales at indgå en årlig kontrakt om vedligeholdelse af produktet med installatøren/forhandleren. 11. InstruKtion til 6 TASTES DISPLAy til modellerne r70-r120 Husk at rengøre under brændskålen Ren brændskål med alle huller synlige Brændskål, som skal rengøres med huller tilstoppet af aske De nye modeller R70 og R120 er udstyret med et specielt display med 6 taster. Funktionerne er de samme som for det display med 7 taster, som anvendes på de klassiske konvektions- og Air+ ovne. For at få adgang til de individuelle fuktioner følges procedurerne, som er beskrevet i afsnit 7 i den generelle manual til classic line, flow line og design line, uanset placeringen af tasterne på displayet, anvendes de samme tastenumre. På displayet med 6 taster anvendes tasterne P1 og P2 (samlet i en taste P1-2) udelukkende til at hæve og sænke varmeeffekt. Beskrivelse af funktionerne på et 6 tastes display Side

11 P1-P2: Taste til hæve og sænke varmeeffekt (ex: trin1-trin2-... trin5-trin1-...) P3: Tænd og sluk P4: Taste til nedsættelse af temperatur P5: Taste til forøgelse af temperatur P6: Multifunktionstaste TEKNISKE SPECIFIKATIONER Måleenhed R70 R120 Højde mm Bredde mm Dybde mm Vægt Kg Diameter på røgafgangsrør mm Max. opvarmningsvolumen m Min-max varmeeffekt Kw/h 2,5-7,5 2,5-12 Min-max. pilleforbrug pr. time Kg/h 0,5-1,6 0,5-2,5 El-forbrug under drift W Strømforsyning V - Hz Kapacitet pillemagasin Kg Min.-max. driftstimer h 9, ,4-62 Ydeevne % CO ved 13%O 2 min - max % 0,040-0,019 0,016-0,018 Røgmasse min - max g/s 0,29-0,76 9,4-11,3 Minimunstræk 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa Røgtemperatur min - max C Ovenstående data er vejledende og ikke bindende. Ecoteck forbeholder sig ret til at foretage ændringer for at forbedre produkternes yde 12. Garanti Garantibevis Ecoteck takker for den tillid, du har vist os ved at købe en af vores pilleovne. Som køber opfordres du til at: - læse vejledningerne for installation, brug og vedligeholdelse af pilleovnen. - læse nedenstående garantibetingelser. Kuponen ved siden af skal udfyldes og stemples af installatøren. Hvis dette ikke sker, er produktet ikke dækket af garanti. 13. Beskrivelse af alarmer Garantibetingelser Den begrænsede garanti dækker fejl i fremstillingsmaterialerne, når blot produktet ikke har lidt skader forårsaget af ikke korrekt brug, forsømmelse, forkert tilslutning, ulovlige ændringer, installationsfejl. Følgende er ikke dækket af garanti: - vermiculit (FIREX 600) - lågens glas - fiberpakningerne - lakeringen - brændskålen - varmelegemet - kaklerne - eventuelle skader, som skyldes en uhensigtsmæssig installation og/eller håndtering af pilleovnen og/eller forsømmelser fra brugerens side. Brug af dårlig træpillekvalitet eller et hvilket som helst andet materiale kan beskadige pilleovnens komponenter og således medføre bortfald af garantien for disse komponenter og af producentens ansvar. Det anbefales derfor at anvende piller, som opfylder de krav, der er opstillet i det respektive kapitel. Alle skader i forbindelse med transport anerkendes ikke. Det anbefales derfor at kontrollere varen grundigt ved modtagelsen og omgående at underrette forhandleren om enhver eventuel skade. Alle producentens garantier er fremført her, og enhver anden klage til producenten på grundlag af en hvilken som helst mundtlig garanti eller anmodning er derfor udelukket. Garantikuponen skal rives af og sendes inden otte dage fra købsdatoen til følgende adresse: Ecoteck v/eco.dk, Kirkegårdsvej 1C, 9500 Hobro Ecoteck srl - Via Kupfer Palazzolo s/o Brescia ITALY Information og problemer For enhver information eller i tilfælde af problemer bedes du henvende dig til din forhandler eller til det tekniske servicecenter. Det er de eneste personer, som kan besvare enhver forespørgsel eller om nødvendigt gribe direkte ind. HUSK AT OVNEN SKAL RENGØRES FØR HVER AFHJÆLPNING SIGNALERING ÅRSAG AFHJÆLPNING AL01 Manglende spænding under driftsfasen. Tryk på P3 for at slukke og tænde for pilleovnen igen. (kontroller el-tilslutning) BLACK OUT Hvis problemet vedvarer, skal du henvende dig til din ECOTECK forhandler. AL02 Røggasføleren fungerer ikke korrekt. ALARM ROG SENSOR AL03 ALARM LAV FLAMME Pillemagasinet er tomt/dårlige træpiller/skorstensfejl Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet AL04 Røggas ventilatorens encoder (omdrejningstæller) fungerer ikke, ROGSUG DEFEKT eller er ikke tilsluttet korrekt.ventilatoren er blokeret. AL05 Pillemagasinet er tomt. Kontrollér, om der er træpiller i pillemagasinet. MANGLER Mangelfuld indstilling af træpiller og træk i optændingsfasen. TAENDING Gløderøret til tænding er defekt eller ikke i position Pillemagasinet er tomt. Kontrollér, om der er piller i pillemagasinet. AL06 MANGLER PILLER AL07 RESET TERMISK AL08 MANGLER UND TRYK AL12 FEJL RPM ROG ALARM TILSTAND SNEGL Advarsel ikke en alarm VARM ROG Pillemotoren påfylder ikke piller. Tøm pillemagasinet for at kontrollere, om der er faldet genstande ned i det, som kan hindre en korrekt funktion af sneglen. For få træpiller eller for meget luft bliver tilført. Justér forbrændingen afsnit 9.5 Ret henvendelse til din ECOTECK forhandler, hvis problemet vedvarer. Termisk føler med manuel tilkobling/genkobling er aktiveret. Reset termisk føler ved at trykke på knappen bag på pilleovnen (se nedenstående fig.). Konvektionsblæser er defekt Forbrændingen i brændskål er ikke optimal Sluk pilleovnen, rengør brændskål og regulér forbrændingen. Forbrændingskammeret er snavset/skorsten er blokeret Rengør pilleovnen/rør som beskrevet i rengøringsmanualen/rens røgrør Røggas ventilator kører med mindst 15 % færre omdrejninger end angivet i program linjen Sneglen tilfører ikke træpiller Forbrændingen i brændskål er ikke optimal. Sluk pilleovnen, rengør brændskål og regulér forbrændingen Konvektionsblæser er defekt. Hvis problemet vedvarer, skal du henvende dig til din ECOTECK forhandler. Nulstil alarmen ved tryk på tasten P3 på displayet. Gentag tændingen efter, at afkølingsfasen er blevet udført. Alarmen resettes ved at holde P3 kortvarig. Skru beskyttelseskappen af og tryk på knappen for at resette den termiske føler Side 72

RENGØRINGSMANUAL LISA 07

RENGØRINGSMANUAL LISA 07 RENGØRINGSMANUAL LISA 07 Samling og montering af kakler Løsn de 4 skruer så pille magasin låget kan løftes op. Pas på Data kablet. Skru de 4 skruer af så top hjørnerne i aluminium kan løftes af. Skru de

Læs mere

Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus

Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus Bruger - og vedligeholdelsesvejledning for Pilleovne - Konvektion & Air Plus DK FABRIKANTERKLÆRING Udstedt i henhold til lov nr. 449 af 27.12.97 og finansministeriets cirkulære nr. 57/E af 24.02.1998

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS

RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS RENGØRINGSMANUAL ELENA ELENA STEEL ELENA AIR PLUS I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af ELENA, da ELENA Steel og ELENA Air plus ikke adskiller sig væsentligt i opbygning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL SOFIA

RENGØRINGSMANUAL SOFIA RENGØRINGSMANUAL SOFIA Samling og montering af kakler Sofia pille ovn uden kakler Komplet kakkel sæt Sofia Skru de 2 skruer af som holder låget til magasinet og løft dette af. Pas på data kablet Efter

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA

RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA RENGØRINGSMANUAL ILARIA & SERENA SERENA ILARIA Samling og montering af side beklædning ILARIA SERENA Uden side beklædning Kakkel /Glas monterings sider SERENA kakler ILARIA glas Skrue de 2 skruer af så

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

STYRING FOR STOKERFYR

STYRING FOR STOKERFYR STYRING FOR STOKERFYR Måling og regulering af kedeltemperatur Måling og overvågning af røgtemperatur Eltænding og/eller pausefyring Mulighed for iltstyring Til Nordjysk Elektronik Ulvebakkevej 13 9330

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING

SCAN DSA 6 & DSA 7-5 EN 13240. Til denne Brugsanvisning hører også en generel monteringsvejledning. Udgave 17.09.2010 - DK MONTERINGSVEJLEDNING Genere le råd og anvisninger.2-3 Monteringsvejledning.4-7 Brugs- og fyringsanvisning.8-10 Fejlsøgning. 1 med brugs- og fyringsanvisning Indhold: Reklamationsret Type- og miljøgodkendelse Udpakning Tilbehør

Læs mere

IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS DE PELLETHEIZÖFEN MIT RDS TECHNOLOGIE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS DE PELLETHEIZÖFEN MIT RDS TECHNOLOGIE GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG IT MANUALE D USO E MANUTENZIONE PER MODELLI CON TECNOLOGIA RDS (Per modelli con scheda FLASH) EN USER AND MAINTENANCE MANUAL FOR STOVES WITH RDS TECHNOLOGY (For model with FLASH memory card) FR MANUEL

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op

5 nemme trin. Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk. - sådan tænder du op Den enkle løsning mod dårligt skorstenstræk Ved at installere en exodraft-røgsuger skaber du optimalt træk i skorstenen uanset vind og vejr, og opnår tilmed: Bedre forbrænding og brændselsøkonomi Sundere

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA

RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRINGSMANUAL ARIANNA RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07

RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 RENGØRINGSMANUAL FRANCESCA `07 Klargøring af pilleovn med side afgang Fjern de små sammenhæftninger som vist på illustrationen til venstre Afmonter venstre side panel som vist i afsnit 4.2. og fjern det

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler.

Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY. Hjørnekakler. Metaltop RENGØRINGSMANUAL LISA 06 7 TASTES DISPLAY Hjørnekakler. RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at hovedafbryderen

Læs mere

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne

Premier. Forforstærkere. Brugervejledning. For modellerne Premier Forforstærkere Brugervejledning For modellerne Phono Stage Head Amplifier Line Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Pre-Amplifier + fjernbetjent version Line / Phono Plus + fjernbetjent

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

ELEKTRISK TERRASSEVARMER

ELEKTRISK TERRASSEVARMER ELEKTRISK TERRASSEVARMER HN 12362 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før terrassevarmeren tages i brug, og gem den til senere brug. Pak terrassevarmeren ud og kontroller, at alle dele

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

ELEKTRISK PARASOLVARMER

ELEKTRISK PARASOLVARMER ELEKTRISK PARASOLVARMER HN 12361 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før parasolvarmeren tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Pak parasolvarmeren ud og kontroller, at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave

Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1. 9235760 1. udgave Brugervejledning til Nokia-musikholder MD-1 9235760 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet MD-1 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160

Brugervejledning. Svejsemaskine OMISA. Type: 2160 Holm & Holm A/S. Svejsemaskine OMISA De tekniske data I denne brugervejledning er kun til generel information. Vi forbeholder os retten til at lave ændringer uden varsel. I tvivlstilfælde sammenholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere