Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0"

Transkript

1 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab DK

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt. 8-9 INDSTILLING OG BRUG Fremgangsmåde / Oversigt. 10 Valg af sprog. 11 Indstilling af ur. 12 Indstilling af styringstype. 13 Maksimal, kontinuerlig drifttid. 14 Pausetid. 15 Efterløb. 16 Sensor. 17/19 Start af manuelt anlæg. 20 Automatisk start. 21 KONTROL AF INDSTILLING Status for fodermaskiner. 22 Versionsnummer. 23 INFORMATIONER Afbrydelser / forholdsregler. 24 Fejlfindingsskema. 25 Stikordsregister MASTER Chain

3 STYRINGENS FUNKTIONER kan styre to fodermaskiner med dertil hørende optagerstationer og sensorer. Fodermaskinerne kan hver for sig indstilles til at skulle startes manuelt eller automatisk. Ved manuel drift startes anlægget fra menuen i styringen. Trækstationen starter straks, mens aktivering af sensor og optagerstation forsinkes af en pausetid, som kan justeres fra styringen. I pausetiden transporteres det foder, der måtte stå i foderrøret mellem det sidste åbne foderudtag og optagerstationen ud, så foderrøret er tomt inden ny fodertildeling. Efter pausetiden starter optagerstationen og foderet doseres ned i det tomme foderrør og afleveres i foderkasser eller foderautomater. Samtidig med at optagerstationen starter, aktiveres sensoren, som består af en sender og en modtager, der er monteret overfor hinanden på foderrøret. Sensoren overvåger foderrøret og standser anlægget, når foderet har afbrudt signalet mellem sender og modtager i mere end 50% af tiden i en 4 sekunders periode. Fra styringen kan man justere, hvor stor en koncentration af foder, der skal til for at afbryde signalet mellem sender og modtager. Når sensoren giver signal til styringen, at anlægget er fyldt, stopper optagerstationen. En efterløbstid får trækstationen til at fortsætte med at transportere fodret rundt i foderrørene, hvilket sikre at de sidste foderautomater bliver helt fyldt. Skulle foderet aldrig nå frem til sensoren på grund af en lækage i anlægget, vil en maksimal kontinuerlig drifttid, som også er justerbar, standse anlægget. Ved automatisk drift indtastes der starttidspunkter for hver enkelt fodermaskine i styringen. På starttidspunktet starter styringen selv fodringsforløbet, der gennemføres som ved manuel start. MASTER Chain 3

4 STYRESKAB Egebjergs MASTER Chain styreskab Display Tastatur ON og OFF funktion Genindkobling Sensor 2 Sensor 1 Lås for låg på styreskab. Låget kan kun åbnes når hovedafbryderen står på OFF ADVARSEL Ved al arbejde eller eftersyn, der kræver adskillelse af anlægget, er det af hensyn til sikkerheden vigtigt at slå anlægget fra og aflåse hovedafbryderen. 4 MASTER Chain

5 DISPLAY OG TASTATUR er udgangsbillede i styringens hovedmenu. Når der tændes for strømmen, vises dette billede automatisk. Displayet vil returnere til denne udgangsmenu, hvis tastaturet ikke anvendes i 30 sekunder. Uanset, hvor man befinder sig i menuen, vil gentagne tryk på venstre pil ligeledes føre tilbage til udgangsmenuen. I displayet under vises klokken. I højre side vises, hvor mange fodermaskiner, der er i drift i øjeblikket. Er der ingen visning i højre side, er fodermaskinerne ikke i drift. Master chain betyder, at fodermaskine 1 er i drift. 2 betyder, at fodermaskine 2 er i drift. 1+2 betyder, at fodermaskine 1 og 2 er i drift. PROGRAMMERING Ved tryk på PIL OP og PIL NED skiftes frem og tilbage i hovedmenuen. Ved tryk på PIL TIL VENSTRE, og PIL TIL HØJRE samtidig og der skiftes til servicemenuen. Kontrast i display Indstil til mere kontrast: Hold knappen inde og tryk samtidig pil op. Indstil til mindre kontrast: Hold knappen inde og tryk samtidig pil ned. MASTER Chain 5

6 HOVEDMENU OVERSIGT Fodermaskine 2: Manuel Start tidspunkt: 0:00:00 Efterløb: 1-60 min. Max kont. drift: min Pause tid: 1-10 min Fodermaskine 1: Manuel Start tidspunkt: 0:00:00 Efterløb: 1-60 min. Max kont. drift: min Pause tid: 1-10 min 6 MASTER Chain

7 HOVEDMENU OVERSIGT Se side Manuel eller automatisk drift Manuel fodring. 20 Evt. starttidspunkt af fodermaskinerne. 21 Maksimal drifttid for den enkelte fodermaskine. Stopper anlægget ved lækage. 14 Pausetid. (Deaktiverer sensor og optagerstation, mens anlægget køres tomt). 15 Efterløb. (Afbryder sensor og optagerstation, mens restfoder i anlægget efterfyldes i foderautomaterne). 16 ELLER ELLER PROGRAMMERING Med PIL OP eller PIL NED bevæger man sig op eller ned i menuen. Med PIL TIL HØJRE bevæger man sig ind i undermenuer. Her kan man indtaste og justere, hvis der ingen undermenu er. Justering fortages med PIL OP eller PIL NED. Tryk for at bekræfte valget. Med PIL TIL VENSTRE forlades menuen. Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen. MASTER Chain 7

8 SERVICEMENU OVERSIGT Vælg sprog: Dansk Version: År. mdr. dag Signal Sensor 2: 14 Signal Sensor 1: 14 Indstil tid: Timer, min., sek. Styringstype: Fodermaskine 8 MASTER Chain

9 SERVICEMENU OVERSIGT Se side Indstilling af sensorer (Justering skal foretages løbende). Klokken. 12 Sprogvalg. 11 Programversion. 23 Styringstype. 13 ELLER PROGRAMMERING For at komme til servicemenuen skal der trykkes på: PIL TIL HØJRE, OG PIL TIL VENSTRE på samme tid. Med PIL OP eller PIL NED bevæger man sig op eller ned i menuen. PIL TIL HØJRE giver mulighed for at indtaste og justere. ELLER Indtastning og justering foretages med PIL OP eller PIL NED. Tryk for at bekræfte valget. Med PIL TIL VENSTRE forlades servicemenuen. MASTER Chain 9

10 FREMGANGSMÅDE / OVERSIGT Fremgangsmåde ved første opstart: Når anlægget er monteret og strømmen tilsluttet, skal der foretages følgende grundindstillinger: Se side Valg af sprog. 11 Indstilling af ur. 12 Indstilling af styringstype. 13 Maksimal kontinuerlig drifttid. 14 INDSTILLING OG BRUG Derefter skal afbryder-sensorerne indstilles: Pausetid sættes først til Sensors værdi justeres til Anlægget startes manuelt. 20 Sensoren grundjusteres. 19 Derpå: Ændres pausetiden. 15 Automatisk starttidspunkt indtastes evt. 21 Hvis der er bestilt opstart af anlægget, foretages ovenstående af Egebjergs montør. Herefter kan der løbende foretages justering af sensorerne (se side 17-19). Derudover skal der kun foretages indtastning, når der ønskes ændring af driftsmåde - og naturligvis ved manuel start. 10 MASTER Chain

11 VALG AF SPROG I denne menu kan der vælges, hvilket sprog styringen skal anvende. Der kan vælges mellem: Dansk, fransk, tysk og engelsk. PROGRAMMERING Vælg servicemenu. Tryk samtidig: PIL TIL HØJRE, OG PIL TIL VENSTRE. Vælg sprog Dansk Første punkt i servicemenuen vises:»vælg sprog«tryk: PIL TIL HØJRE. Derefter kan valgmulighederne gennemløbes ved at trykke PIL NED. Tryk for at bekræfte det valgte sprog. Servicemenuen kan forlades med PIL TIL VENSTRE. MASTER Chain 11

12 INDSTILLING AF UR Her indstilles tiden på det ur, der findes i styringen. Det er dette ur, der styrer den automatiske start af fodermaskinerne og den tid, der vises i udgangsmenuen. x 2 PROGRAMMERING Vælg servicemenu. Tryk samtidig: PIL TIL HØJRE, OG PIL TIL VENSTRE. Tryk pil op 2 gange indtil menupunktet»indstil tid«, vises. Indstil tid 00:00:00 PIL TIL HØJRE giver mulighed for at justere i timetallet. ELLER Justeringen fortages med PIL OP eller PIL NED. Trykkes der igen på PIL TIL HØJRE, bliver det muligt at justere minutterne. Trykkes der endnu en gang på PIL TIL HØJRE, kan sekunderne justeres. Tryk for at bekræfte valget. Trykkes der PIL TIL VENSTRE under justeringen af uret, forlades justeringsmuligheden uden at ændringen gemmes. Start evt. forfra. Efter justeringen er gemt (ved at trykke ) kan menuen forlades med PIL TIL VENSTRE. 12 MASTER Chain

13 INDSTILLING AF STYRINGSTYPE I denne menu kan styringstypen sættes til: Fodermaskine, Maskine/udløser eller Maskine/Reverse Denne manual vedrører udelukkendede anlæg af typen»fodermaskine«, og menuen skal derfor være indstillet til dette. PROGRAMMERING Vælg servicemenu. Tryk samtidig: PIL TIL HØJRE, OG PIL TIL VENSTRE. Tryk PIL OP og indtil menupunktet»styringstype«, vises. Styringstype Fodermaskine Hvis displayet viser»styringstype fodermaskine«, er styringen korrekt indstillet, og menuen kan forlades med PIL TIL VENSTRE. Styringstype Maskine/udløser Hvis displayet viser»styringstype Maskine/udløser eller Maskine/Reverse«skal dette ændres: Tryk PIL TIL HØJRE. Tryk PIL NED. Når displayet viser:»styringstype Fodermaskine«trykkes for at bekræfte valget. Servicemenuen kan forlades med PIL TIL VENSTRE. MASTER Chain 13

14 MAKSIMAL KONT. DRIFTTID En fejl eller et brud på fodersystemet kan bevirke, at foderet løber ud et utilsigtet sted, og siloen løber tør. Derfor indstilles anlægget til at afbryde efter en maksimal kontinuerlig driftstid. Det anbefales, at den maksimale kontinuerlige driftstid indstilles til den tid, det normalt tager at fylde anlægget + 15 minutter ekstra. PROGRAMMERING Tryk PIL OP Fodermaskine 1 Menuen:»Fodermaskine 1«vises. Tryk PIL TIL HØJRE 1 gang og x 2 Max. kont. drift PIL NED 2 gange. Displayet viser derefter:»max. kont. drift«eller (Hvis du trykker forkert: Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen - start forfra). Tryk PIL TIL HØJRE. Minuttallet blinker nu og kan justeres med PIL OP eller PIL NED fra minutter. Tryk for at bekræfte valget. Hvis anlægget skal styre 2 fodermaskiner indstilles Maksimal kontinuerlig drift på samme måde for fodermaskine 2. Hvis maksimal kontinuerlig drifttid er indstillet til 0 deaktiveres fodermaskinen, som derfor ikke kan startes. Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen. 14 MASTER Chain

15 PAUID Når fodringsanlægget startes, kører trækstationen straks, mens aktivering af sensor og optagerstation forsinkes af en pausetid. I pausetiden transporteres det foder ud, der måtte stå i foderrøret mellem det sidste åbne foderudtag, sensoren og optagerstationen, så foderrøret er tomt inden ny fodertildeling. Pausetiden fastsættes efter udformningen af fodringsanlægget. Hvis sensoren er placeret umiddelbart efter sidste foderudtag og alle foderudtag altid i brug, stilles pausetiden til 1 minut. Hvis den sektion, hvori sensoren er placeret, ikke er i brug altid, eller hvis der anvendes 2 eller flere foderstrenge, så kan afstanden fra det sidste åbne foderudtag til sensoren være lang. I disse tilfælde skal man være opmærksom på, at pausetiden skal være tilstrækkelig til, at det foder, der står i foderrøret, kan nå at passere sensoren, inden pausetiden udløber. Der regnes med, at foderet transporteres 23 meter pr. minut. Derfor beregnes pausetiden, som følger: Antal meter fra sidste foderudtag til sensor, divideret med 23. NB: Imens sensorerne grundjusteres (se næste side), sættes pausetiden midlertidigt til 0. PROGRAMMERING Tryk PIL OP Fodermaskine 1 Menuen:»Fodermaskine 1«vises. Tryk PIL TIL HØJRE Tryk PIL OP. Pausetid Displayet viser derefter:»pausetid«tryk PIL TIL HØJRE. ELLER Minuttallet blinker nu og kan justeres med PIL OP eller PIL NED fra 0-10 minutter. Tryk for at bekræfte valget. Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen. Hvis anlægget skal styre 2 fodermaskiner, indstilles pausetiden på samme måde for fodermaskine 2. MASTER Chain 15

16 EFTERLØB For at sikre de sidste foderautomater altid fyldes helt, er styringen forsynet med en efterløbstid. Når Sensoren giver signal om at der trækkes foder forbi denne, standses optagerstationen mens trækstationen transportere det foder der befinder sig i foderrørne rundt i anlægget. Hvilket medføre at de sidste foderudtag efterfyldes så automaterne altid kan fyldes helt. Hvis efterløbstiden indstilles til 0 min. stopper anlægget med det samme sensoren registere foder. I efterløbstiden skrives følgende i displayet. Efterløb 1 For fodermaskine 1 Efterløb 2 For fodermaskine 2 Efterløb 1+2 For fodermaskine 1+2 PROGRAMMERING Tryk PIL OP Fodermaskine 1 Menuen:»Fodermaskine 1«vises. Tryk PIL TIL HØJRE Tryk PIL NED. Efterløb Displayet viser derefter:»efterløb«tryk PIL TIL HØJRE. ELLER Minuttallet blinker nu og kan justeres med PIL OP eller PIL NED fra 0-10 minutter. Tryk for at bekræfte valget. Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen. Hvis anlægget skal styre 2 fodermaskiner, indstilles efterløbstiden på samme måde for fodermaskine MASTER Chain

17 INDSTILLING AF SENSOR Sensoren overvåger foderrøret og standser anlægget, når foderet har afbrudt signalet mellem sender og modtager i mere end 50% af tiden i en 4 sekunders periode. Fra styringen kan man justere, hvor stor en koncentration af foder, der skal til for at afbryde signalet mellem sender og modtager. Når signalet afbrydes lyser en diode bag på modtageren i sensor sættet. Dette signal kan også ses på en grøn lampe på højre siden af Master Chain styreskabet. (Se billede side 4) Ved høj sendestyrke skal der meget foder til for at bryde signalet. Ved lav sendestyrke skal der kun lidt foder til at bryde signalet. Sendestyrken skal normalt være over 13 før senderen kan gennemlyse det plastikrør, sensoren er placeret på. 0 = Sensor er slukket. 1 = Minimum sendestyrke. 50 = Maksimal sendestyrke. OBS Det er vigtigt at kontrollere, at fodermaskinen stopper korrekt efter justering af sendestyrken. Det er muligt at vælge så høj sendestyrke, at senderen kan gennemlyse foderet, selvom røret er helt fyldt. Det vil medføre, at fodringsanlægget ikke stopper og dermed kører fast. MASTER Chain 4.0 x 3 Signal Sensor 1 PROGRAMMERING Vælg servicemenu. Tryk samtidig: PIL TIL HØJRE, og PIL TIL VENSTRE. Tryk pil ned 3 gange Menuen»Signal sensor 1«, vises. Tryk PIL TIL HØJRE. Herefter blinker signalværdien. ELLER og denne kan justeres med PIL OP eller PIL NED. Tryk for at bekræfte valget. Servicemenuen kan forlades med PIL TIL VENSTRE. Hvis anlægget skal styre 2 fodermaskiner indstilles Signal sensor 2 på samme måde som Signal sensor 1. MASTER Chain 17

18 SENSOR Sender (RØD) Modtager (GUL) 38mm 50mm 60mm foderrør 18 MASTER Chain

19 GRUNDJUSTERING AF SENSOR Sensoren skal grundjusteres før anlægget er klar til første fodring. Sensoren skal indstilles således, at anlægget med sikkerhed stopper, når foderet når frem til sensoren. Hvis anlægget stopper inden de sidste foderkasser eller foderautomater er helt fyldt, skal sendestyrken øges, så der skal en større koncentration af foder til at stoppe anlægget. Juster værdien til 20. (Se forrige side). Start fodringsanlægget (Se side 20). Find minimums værdi for signal: Minimums værdien er den sendestyrke, der får anlægget til at standse, selvom der ikke er foder i foderrøret. Når sendestyrken er tilstrækkelig lav, kan lysstrålen ikke lyse igennem et tomt foderrør. Det vil sige, at signalet afbrydes, hvilket stopper anlægget. Sænk sendestyrken fra 20 til 19. Tryk set og vent 6 sekunder. Hvis anlægget ikke standser, tryk pil til højre, sænk da sendestyrken med 1, vent 6 sekunder osv. indtil anlægget går i stå. Hermed er minimum værdien fundet. Færdigjuster sensor. Hvis minimumværdien f.eks. er 13, justeres værdien 2 op: 2+13=15. Sendestyrken er nu grundjusteret. Det betyder, at sensoren først afbryder, når der passerer foder forbi. Hvis der er 2 sensorsæt, skal begge indstilles individuelt. Efterjustering af sensor. Når anlægget har været i brug gennem længere tid, slides det plastrør, som sensoren er monteret på, indvendigt. Det medfører, at lysgennemsigtigheden nedsættes, og derfor skal sendestyrken opjusteres for at undgå, at anlægget standses for tidligt. Vask af sensor. Det er nødvendigt at renholde det plastrør, som sensoren er monteret på. Vask røret med jævne mellemrum for at undgå, at smuds på røret forstyrrer sensoren. Dog skal man være opmærksom på at konsekvent vask med højtryksrenser vil ødelægge sensoren. OBS. Det er vigtigt at kontrollere, at fodermaskinen stopper korrekt efter justering af sendestyrken. Det er muligt at vælge så høj sendestyrke, at senderen kan gennemlyse foderet, selvom røret er helt fyldt. Det vil medføre, at fodringsanlægget kører fast. MASTER Chain 19

20 MANUEL START AF ANLÆG PROGRAMMERING / START AF FODERMASKINE 1 Tryk PIL OP Fodermaskine 1 Manuel/Automatisk Menuen viser:»fodermaskine 1«. Manuel eller Automatisk Tryk. PROGRAMMERING / START AF FODERMASKINE 2 Tryk PIL NED Fodermaskine 2 Manuel/Automatisk Menuen viser:»fodermaskine 2«. Manuel eller Automatisk Tryk. I displayets højre nederste hjørne vises, om fodermaskinerne er i drift. 1 betyder, at fodermaskine 1 er i drift. 2 betyder, at fodermaskine 2 er i drift. 1+2 betyder, at fodermaskine 1 og 2 er i drift. 20 MASTER Chain

21 AUTOMATISK START Anlægget kan indstilles til automatisk start det antal gange i døgnet, som man måtte ønske. Master chain 4.0 PROGRAMMERING Fra udgangsmenuen trykkes PIL OP og Fodermaskine 1 Menuen:»Fodermaskine 1«vises. Tryk PIL TIL HØJRE 1 gang. Start tidspunkt Displayet viser derefter:»start tidspunkt«. Tryk PIL TIL HØJRE. Timetallet (24 timer) blinker nu ELLER ELLER og kan justeres med PIL OP eller PIL NED. Tryk PIL TIL HØJRE igen. Nu blinker minuttallet, som derefter kan justeres med 15 minutter med PIL OP eller PIL NED. Tryk for at bekræfte valget. Nu vises en * i displayets venstre side. Stjernen indikerer, at fodringsanlægget startes på dette tidspunkt. Ønsker man at slette et start tidspunkt, findes tidspunktet i displayet (Se side 22). Derefter trykkes, hvilket fjerner *. Når der er indtastet automatiske startstidspunkter i styringen, skifter underteksten i menufeltet Maskine/Reverse fra manuel til automatisk. Gentagne tryk på PIL TIL VENSTRE fører tilbage til udgangsmenuen. Hvis anlægget skal styre 2 fodermaskiner, der skal startes automatisk, indstilles fodermaskine 2 på samme måde. MASTER Chain 21

22 STATUS FOR FODERMASKINER KONTROL OG INDSTILLING Fodermaskine 1 Fodermaskine 2 Fodermaskine 1 Deaktiveret Fodermaskine 1 Manuel Fodermaskine 1 Automatisk Fodermaskine 1 Start tidspunkt x 2 ELLER PROGRAMMERING Fra udgangsmenuen trykkes PIL OP og menuen:»fodermaskine 1«vises. Eller: Fra udgangsbilledet trykkes PIL OP 2 gange til menuen:»fodermaskine 2«vises, hvis man ønsker status for denne maskine. Der er 3 muligheder for fodermaskinernes status: Deaktiveret betyder, at den maskimale kontinuerlige drift (se side 14) er stillet til 0, og fodermaskinen ikke kan startes. Manuel betyder, at der ikke er indtastet automatiske starttidspunkter. Automatisk betyder, at der er indtastet automatiske starttidspunkter. PROGRAMMERING SLET STARTSTIDSPUNKTER Når displayet viser: Fodermaskine 1 (eller 2) øverst: Tryk PIL TIL HØJRE 1 gang. Displayet viser derefter:»start tidspunkt«tryk PIL TIL HØJRE 2 gange. Minuttallet blinker nu. Tryk PIL OP eller PIL NED og find det automatiske starttidspunkt ved at bladre skalaen igennem til markering med * findes. Når stjernemarkeringen er fundet, kan den automatiske start slettes ved tryk på. Herefter forsvinder stjernen *. Med PIL TIL VENSTRE forlades undermenuen. Vær opmærksom på, at der kan være indtastet flere starttidspunkter. Alle starter skal være slettet, før fodermaskinens status ændres til: Manuel. 22 MASTER Chain

23 VERSIONSNUMMER Versionsnummeret er navnet på det program, der ligger i styringen. Skal oplyses ved fejlfinding. Versionsnummeret der passer til denne manual er PROGRAMMERING Vælg servicemenu. Tryk samtidig: PIL TIL HØJRE, og PIL TIL VENSTRE. Tryk PIL NED og versionsnummeret vises. Med PIL TIL VENSTRE forlades menuen. MASTER Chain 23

24 AFBRYDELSER / FORHOLDSREGLER Fodermaskine. Fodringen stoppes ved at slukke for strømmen på ON / OFF hovedafbryderen. Husk at trykke på genindkoblingsknappen efter der er tændt for strømmen igen. Genindkobling. Efter strømmen til styreskabet har været afbrudt, skal genindkoblingsknappen aktiveres, før motorerne til trækstation og optagerstation kan starte. Det er derfor nødvendigt at trykke på genindkoblingsknappen, efter styringen har været slukket eller efter strømafbrydelse. INFORMATIONER Vedligeholdelse af fodringsanlægget. Ved al arbejde eller eftersyn, der kræver adskillelse af anlægget, er det af hensyn til sikkerheden, vigtigt at slå anlægget fra på hovedafbryderen og aflåse denne. 24 MASTER Chain

25 FEJLFINDINGSSKEMA Fejl Mulig Årsag Afhjælp Anlægget stopper ikke, når alle fodersteder er fyldt op. Sendestyrke for sensor er stillet for højt. Sensor er monteret forkert. Kontrol af modtager i sensor sæt. Se grundindstilling af sensor (Side 18 ). Indstil sensor signal til 0. (Se side 16). Start fodringsanlægget, Anlæget skal nu stoppe efter pausetidens ophør. Sker dette ikke, tilkald elektriker. Når signalet mellem sender og modtager brydes, skal dioden bagest på modtageren lyse. (Modtageren er markeret med gult.) Når dioden lyser, foretager modtageren en slutteforbindelse mellem 0 = blå ledning og udgangsledningen = sort. Anlægget stopper efter pausetidens ophør og genindkoblingsknappen lyser ikke. Sendestyrken for sensor er stillet for lavt. Fejl på sender i sensor sæt. Se justering af sensor (Side 18). Er der lys i dioden bagest på senderen? (Senderen er markeret med rødt) Hvis ja: Rengør plastrøret, hvorpå sensoren er placeret. Start derefter anlægget igen. Vask og justering hjælper ikke eller: Hvis nej: Tilkald elektriker. Kontroller reguleringsspænding til sender (ca. 2,1, V når signalet for sensor står på 20). Sensor 1 (klemme 17 og 18 på printpladen). Sensor2 (klemme 20 og 21 på printpladen). Anlægget starter ikke (Genindkoblingsknappen lyser) Der har været strømafbrydelse. Låget på trækstationen er fjernet. Wirebrud. Termoføler / motor trækstation. Termoføler / motor optagerstation Er der ikke lys i dioden på senderen. Kontroller spænding til sender 24 V AC. Sensor 1 (klemme 17 og 19 på printpladen). Sensor 2 (klemme 20 og 22 på printpladen). Tryk på genindkobling. Monter låg og tryk genindkobling. Kontroller trækstation og wirebrudskontakt + genindkobling. Tilkald elektriker Tilkald elektriker MASTER Chain 25

26 STIKORDSREGISTER Afbryd fodring. 24 Afbryderføler Automatisk start. 21 Billede af styreskab. 4 Display. 5 Drifttid. 14 Fejlfinding. 25 Føler Efterløb. 16 Genindkobling. 24 Hjælp. 25 Hovedafbryder. 24 Hovedmenu oversigt. 6 Indholdsfortegnelse. 2 Justering af sensor Klokken. 12 Kontrast i display. 5 Lys i display. 5 Maksimal kontinuerlig drifttid. 14 Manuel start. 20 Maskine/udløser. 13 ON/OFF. 24 Opstart - oversigt. 10 Oversigt menuer. 6-9 Pausetid. 15 Programversion. 23 Sensor Servicemenu oversigt. 8 Signal sensor Sprogvalg. 11 Start af anlæg Status for fodermaskiner. 22 Stop af anlæg. 24 Strømafbrydelse. 24 Styringstype. 13 Tastatur. 5 Tid MASTER Chain Udgangsmenu. 5 Ur. 12 Versionsnummer. 23

27 EGNE NOTATER MASTER Chain 27

28 Egebjerg International A/S Egebjerg Hovedgade 27 DK-4500 Nykøbing Sj. Tel Egebjerg International A/S 03/2007

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01

Tillæg til manual. Centraliserede transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Tillæg til manual Centraliserede transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986337 Rev. 01 Rev, 01 Centraliserede transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring...

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme

Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme Grundlæggende bruger- vejledning for EKKO touch skærme 1 af 9 Grundlæggende. Følgende beskriver standard indstillinger på EKKO touch skærme. De viste skærmbilleder er kun eksempler, men principperne er

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system

Betjeningsvejledning. til. Vandudvejning. system Betjeningsvejledning til Vandudvejning system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 1 Kundebetjening :...3 AFLÆSNING AF DATA: 3 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER : 3 FEJLMEDDELELSER : 3 Operatørbetjening

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST

Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Betjeningsvejledning Kimo VT 300 /PRO/ST Kimo VT 300 side 2 Forord...4 Betjeningspanel...4 Tilslutninger...4 Introduktion af menuer...5 Pressure menu Tryk målemenu...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Autozero

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA

Videoprojektor. Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Videoprojektor Mærke: LG Model: RD-JT50 XGA Tænd Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Sluk Tryk på og hold Power-knappen i mere end et sekund. Når en power-off boks fremkommer på skærmen

Læs mere

PLC - programmering af sekventielt projekt

PLC - programmering af sekventielt projekt PLC - programmering af sekventielt projekt Øvelse 1 Her kan du få afprøvet nogle af de almindelige funktioner. I samarbejde med "sidemanden", og en manual, skal du afprøve så mange af nedenstående funktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 02. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 02 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Betjeningsvejledning for friture model :

Betjeningsvejledning for friture model : Betjeningsvejledning for friture model : FKE169EG FKE1615EG FKE169DG FKE1615DG FKE1621DG FKE2515 G (15kW) FKE2521G (21kW) Fig. 1 Tilslutning : Apparatet skal tilsluttes for 400V+jord+0,(eller 3X230V,Norge)

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

Applikationen Klip (dansk)

Applikationen Klip (dansk) Applikationen Klip (dansk) PMH Version 3.0-0315 Indhold 1 Manual 2 1.1 Vejledning................................. 2 1.1.1 Starten.............................. 8 1.1.2 Strækkene mellem posterne...................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.05 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.05 2 af 11 Indholdsfortegnelse Setpunktstabel:...4 Betjeningspanel KVU...5 Kontrolenhed...5 Menustruktur...5 Display visning...5 Display visning...6 Displayet...6

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet

Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Poppelgårdvej 7-9 DK-2860 Søborg www.skjoet.com contact@skjoet.com Tel. 43960033 CVR: 27219098 Bank:0400-4010421344 Manual til Trafiktæller Vejdirektoratet Manual version 2.0-2. februar 2012 2 02/02/12

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra -

FEJLFINDINGSPROCEDURE SD-NAVI MED ANC (version 1.00) - Se forfra - 1 - INDHOLD Kundereklamation Fejlfinding Oversigt og afmærkning Kap. 2 FUNGERER SLET IKKE, TIL/FRA (ingen lyd og intet display) Kap. 3-1 INGEN LYD (display FUNGERER) Kap. 3-2 INTET DISPLAY (lyd FUNGERER)

Læs mere

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003

Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FRA SOFTWARE VERSION 3.X Brugervejledning for Senge- og dørvagt PIR2003 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.:

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SmartAir TS1000. Daglig brug

SmartAir TS1000. Daglig brug SmartAir TS1000 Daglig brug Indhold Brugere... 4 Opret brugere... 4 Brugerliste vinduet... 5 Knapper... 5 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)... 7 Døre... 8 Opret døre... 8 Dørliste

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98

Spillebeskrivelse. Rev. 04. Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Spillebeskrivelse Rev. 04 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK - 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

TeleKit Brugervejledning

TeleKit Brugervejledning TeleKit Brugervejledning v.3 juni 2015 Du har nu modtaget et TeleKit Ud over det udstyr du kan se på billedet, indeholder Telekittet en brugervejledning. For at logge på Open Tele skal du bruge et brugernavn

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser

Undervisningsmateriale til AMU mål 48407. Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser Undervisningsmateriale til AMU mål 48407 Traktor/påhængsredsk: Test og justering af bremser 1 Indholdsfortegnelse. Regler for vognbremser Side 3. Brug af bremsetester Side 6. Bremsetester display Side

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU

Trådløs Sengealarm. Brugervejledning K2267-EU Trådløs Sengealarm Brugervejledning K2267-EU Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere