Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori, side 3 Stor tilfredshed blandt brugerne af Jobindsats.dk, side 5 Nyt på Jobindsats.dk, side 7 Nøgletal, side 11 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Nye rettidighedsmålinger på Jobindsats.dk viser, at en større andel af kontant- og starthjælpsmodtagere end a- dagpengemodtagere generelt mangler at få en jobsamtale eller et aktivt tilbud. Mens knap syv pct. af a-dagpengemodtagere ikke havde fået en samtale til tiden i december 2010, gjaldt det samme for lidt over 14 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagerne. Samme mønster gælder aktive tilbud. Knap ni pct. af a-dagpengemodtagerne har ikke fået et tilbud til tiden, mens det gælder lidt mere end 16 pct. af kontantog starthjælpsmodtagerne. A-dagpenge, kontant- og starthjælpsmodtagere uden rettidig samtale og tilbud, december 2010 Om målingen Lovgivningen fastsætter regler om, hvor ofte og hvornår ledige skal aktiveres og til samtale, hyppigheden afhænger blandt andet af de lediges alder og matchkategori. De nye rettidighedsmålinger i Jobindsats.dk offentliggøres en gang om måneden. Det enkelte månedstal viser status for rettidigheden i den anden uge i måneden. Det vil sige, at målingen viser, hvor mange ledige, der mangler en rettidig indsats i anden uge af måneden. Målingen følger op på alle ledige, der modtager a-dagpenge, kontant- og starthjælp. Således kan man følge udviklingen for den samlede gruppe over tid. Pct Samtaler Tilbud A-dagpenge Kontant- og starthjælp Metode: 1) Vælg A-dagpenge, 2) vælg målingen Opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og vælg Manglende jobsamtaler, hele landet og periode, 3) gentag proceduren for målingen Opfyldelse af minimumskrav til aktive tilbud og 4) Gentag proceduren for de samme målinger for Kontant- og starthjælp. Kilde: Jobindsats.dk. De nye målinger af rettidigheden på Jobindsats.dk indeholder kun de personer, der rent faktisk har pligt til at møde til samtaler og deltage i aktive tilbud. Der er med andre ord taget højde for fritagelser. For kontanthjælpsmodtagere har fritagelserne et betydeligt omfang. Forklaringen er blandt andet, at kontanthjælpsmodtagere i modsætning til dagpengemodtagere bevarer deres Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Redaktør: Klaus Langager Side 1/11

2 ydelse, når de er syge, på barsel mv. Til gengæld er de fritaget fra aktivering og også fra samtaler i en række af disse situationer. Også for a-dagpengemodtagere er der taget højde for fritagelser, fx at deltidsbeskæftigede i visse situationer er fritaget for aktivering, ligesom de er fritaget for samtaler fire uger før, de starter arbejde eller barsel. De nye målinger giver et mere retvisende billede af jobcentrenes indsats end tidligere målinger på Jobindsats.dk, hvor det, pga. manglende data, ikke var muligt at tage højde for fritagelser. Det er nu en tæt sammenhæng mellem målingerne og de opfølgningsdata som jobcentrene kan finde i Arbejdsmarkedsportalen. De nye målinger er indgående beskrevet i notater der er placeret under topmenuen Publikationer på Jobindsats.dk. Nye målinger har samme data som Arbejdsmarkedsportalen De nye målinger af rettidighed bygger på de samme oplysninger, som jobcentermedarbejderne kan hente i Arbejdsmarkedsportalen om, hvornår alle ledige senest skal aktiveres eller til samtale for at få et tilbud eller en samtale til tiden. Giver jobcentrene en rettidig indsats ifølge listerne over falddatoer for tilbud og samtaler i Arbejdsmarkedsportalen, slår det igennem på målingerne i Jobindsats.dk. Personer, der når at finde et job inden falddatoen udgår af målingen. Ventetid på tilbud og samtaler Målingerne af rettidigheden i Jobindsats.dk viser ikke alene, hvor mange der mangler at få en indsats til tiden. Målingen viser nu også ventetiden på samtaler og tilbud. I december 2010 havde omkring 7 pct. af a-dagpengemodtagerne ikke fået en samtale til tiden. Omtrent 9 pct. havde ikke fået et tilbud til tiden. For 2,8 pct. af samtalerne var fristen for afholdelse overskredet med mere end 10 uger, og for 3,6 pct. af tilbuddene var fristen overskredet med mere end 10 uger. Omkring 15 pct. af kontant- og starthjælpsmodtagere havde i december 2010 ikke fået en rettidig indsats. Det gjaldt såvel samtaler som tilbud. For 7,2 pct. af samtalerne var fristen for afholdelse overskredet med mere end 10 uger, mens fristen for påbegyndelse af det aktive tilbud var mere end 10 uger forsinket for 11,9 pct. Ventetid på samtaler og tilbud, hele landet december 2010 Samtaler a-dagpenge Tilbud a-dagpenge Samtaler kontant- og starthjælp Tilbud kontant- og starthjælp 0-10 uger Over 10 uger I alt 4,0 pct. 2,8 pct. 6,8 pct. 5,2 pct. 3,6 pct. 8,8 pct. 7,1 pct. 7,2 pct. 14,3 pct. 4,2 pct. 11,9 pct. 16,1 pct. Metode: 1) Vælg A-dagpenge, 2) vælg målingen Opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og vælg Ventetid på jobsamtaler, hele landet og periode, 3) gentag proceduren for målingen Opfyldelse af minimumskrav til aktive tilbud og 4) gentag proceduren for de samme målinger for Kontant- og starthjælp. Kilde: Jobindsats.dk. Rettidigheden for aktive tilbud og ventetiden kan opdeles på, om der er tale om første tilbud eller gentaget tilbud. For a-dagpenge er målingen endvidere opgjort for intensiv aktivering. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 2/11 Nr. 10, 2. februar 2011

3 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategorier Jobindsats.dk er blevet udvidet med en ny måling. Målingen en såkaldt flowmåling viser, i hvilket omfang kontant- og starthjælpsmodtagere skifter matchgrupper. Målingen giver et overblik over, hvor mange personer, der forsvinder fra og tilgår de forskellige matchgrupper inden for en af brugeren valgt periode, for eksempel en måned eller et år. starthjælp og bliver placeret i kategorien Uden ydelser kalendermåneden efter den valgte periode. Målingen er beregnet til at skabe et analysegrundlag i forhold til bevægelser mellem matchgrupper for personer, der forbliver på kontant- eller starthjælp. Den skal samtidig vise, hvor mange der forlader den pågældende ydelse i den efterfølgende måned. Målingen af flow mellem matchgrupper omfatter personer, der har modtaget kontant- eller starthjælp både den første og sidste hverdag i den valgte periode. For disse personer opgøres, om der er sket en ændring i matchkategori fra den første til den sidste hverdag i perioden. De personer, der ikke modtager nogen form for forsørgelse i hele den efterfølgende kalender måned, bliver betragtet som afgang fra kontant- og I Jobindsats.dk er målingen præsenteret på en sådan måde, at man kan følge bevægelserne mellem alle matchkategorier i samme tabel, jf. nedenfor. Tabellens rækker viser afgangen fra hver matchgruppe, mens søjlerne viser tilgangen. Flow mellem matchkategorier for kontant- og starthjælpsmodtagere, november 2010 I alt, primo Match 1, ultimo Match 2, ultimo Match 3, ultimo Ukendt match, ultimo Uden ydelser kalendermåneden efter den valgte periode I alt Match 1: Jobklar Match 2: Indsatsklar Match 3: Midlertidig passiv Matchkategori ukendt Metode: 1) Vælg Bevægelser/flow mellem ydelser og matchkategorier, 2) vælg Flow mellem matchkategorier, 3) vælg Antal personer, matchkategori primo og Antal personer, matchkategori ultimo og 4) Vælg område og periode. Kilde: Jobindsats.dk Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 3/11 Nr. 10, 2. februar 2011

4 Eksempelvis viser tabellens anden række, at der den første hverdag i november 2010 var kontant- og starthjælpsmodtagere i matchgruppe 1. Den sidste hverdag i måneden var der, jf. søjle to i tabellen, personer i matchgruppe 1. Dette fald er nettoresultatet af både en tilgang til og en afgang fra matchgruppen. Flow for kontant- og starthjælpsmodtagere kategoriseret i match 1, november 2010 Ud af de personer, der var i matchgruppe 1 ved periodens start, er personer uændret på kontanthjælp i match 1 den sidste hverdag i perioden. Dertil kommer en tilgang på 428 personer, der er matchet op fra matchgruppe 2, 237 der er matchet op fra matchgruppe 3, og 110 der kommer fra ukendt matchkategori. Der er også sket en afgang fra matchgruppe personer er matchet ned til matchgruppe 2, mens 273 er kommet i matchgruppe 3. Endelig har personer fundet job eller er på anden måde blevet selvforsørgende. Kommende målinger Målingen af flow mellem matchgrupper findes i øjeblikket for kontanthjælp, starthjælp samt for kontant- og starthjælp under ét. Målingen vil senere blive udarbejdet for andre ydelser, der matchkategoriseres. Det gælder for eksempel introduktionsydelse, sygedagpenge og revalidering. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 4/11 Nr. 10, 2. februar 2011

5 Stor tilfredshed blandt brugerne af Jobindsats.dk En ny undersøgelse viser stor tilfredshed med Jobindsats.dk. 80 pct. af brugerne har således et godt eller meget godt indtryk af portalens indhold, mens kun to pct. har et dårligt indtryk. Dermed er tilfredsheden steget siden sidste brugerundersøgelsen i 2008, hvor 71 pct. havde et godt eller meget godt indtryk. Spørgeskemaundersøgelsen giver kun begrænset mulighed for at uddybe forslag til forbedringer. Derfor er undersøgelsen suppleret med fokusgruppeinterview i jobcentrene blandt superbrugere af Jobindsats.dk. Det har givet mulighed for at indsamle mere detaljerede forslag til ændringer. Overordnet indtryk af indholdet på jobindsats.dk Meget godt eller godt 80 pct. Hverken godt eller dårligt 15 pct. Dårligt eller meget dårligt 2 pct. Ved ikke 3 pct. Kilde: Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Undersøgelsen er gennemført ved hjælp af et spørgeskema udsendt til lidt over brugere af Jobindsats.dk. Resultaterne viser, at brugerne både er tilfredse med indhold og præsentationsform. 80 pct. af brugerne mener, at målingerne dækker deres behov for information. Samme andel 80 pct. mener, at der er tilstrækkelig information om, hvor data kommer fra, og hvad de dækker, mens 90 pct. mener, at data præsenteres overskueligt. Undersøgelsen har haft to formål. For det første at afdække tilfredsheden med Jobindsats.dk og for det andet at indsamle brugernes forslag til forbedringer i portalen. I såvel spørgeskema som fokusgrupper er fremkommet en række konkrete forslag fra brugerne. Forslagene drejer sig blandt andet om funktionalitet, adgang til mere detaljerede data, aktualitet i data, information om data, nye målinger m.m. Arbejdsmarkedsstyrelsen overvejer i øjeblikket, hvilke strategiske og tekniske muligheder der er for at gennemføre forslagene, og hvordan de skal prioriteres. Brugerundersøgelsen omfatter også dette nyhedsbrev. Nyhedsbrevet Jobindsats er den primære kilde til at hente information i Jobindsats.dk for godt hver fjerde bruger. Generelt er der tilfredshed med nyhedsbrevet kun én pct. af brugerne er utilfredse med indhold eller sprog. Læserne har dog forskellige forslag til forbedringer. For eksempel efterlyses, at nyhedsbrevet i højere grad giver brugerne viden om sammenhængen mellem tallene i Jobindsats.dk og de tal, der bruges i sagsbehandlingen. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 5/11 Nr. 10, 2. februar 2011

6 Det er baggrunden for, at artiklen om de nye rettidighedsmålinger i dette nummer beskriver sammenhængen mellem målingerne og de indkaldelseslister, sagsbehandlerne kan se i Arbejdsmarkedsportalen. Om brugerundersøgelsen Undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt alle, der enten er oprettet som brugere i Min Jobindsats, er tilmeldt Nyhedsbrevet Jobindsats eller er ansat som jobcenterchef i alt godt personer. 57 pct. har valgt at deltage. Hele undersøgelsen vil blive lagt under topmenuen Publikationer. Spørgeskemaundersøgelsen er suppleret med en række fokusgruppeinterview med jobcentrenes superbrugere af Jobindsats.dk. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 6/11 Nr. 10, 2. februar 2011

7 Nyt på Jobindsats.dk Nye målinger siden sidste nyhedsbrev Siden sidste nummer af nyhedsbrevet fra oktober 2010 er Jobindsats.dk udvidet med flere nye målinger mv.: 1. Der er blevet udviklet en ny pivoteringsfunktion, der fungerer således, at hvis man har gemt sine målinger i Min jobindsats under personlige målinger og tilføjer f.eks. en ny periode eller ønsker at se målingen for flere kommuner end oprindeligt valgt, vil Jobindsats huske pivoteringen. Dermed bliver gemmefunktionen under personlige målinger mere brugervenlig. Der henvises til nyheden af 21. januar 2011, samt notits på side Jobindsats er blevet udvidet med et nyt venstremenupunkt Efterløn. Dette punkt opgør blandt andet antallet af personer på efterløn, fuldtidspersoner og forsørgelsesudgifter. Der henvises til nyheden af 12. november Det er blevet muligt at fordele sygedagpenge på fordelingsvariablen matchkategori for målinger, der vedrører antal forløb og personer samt udgifter til forsørgelse. Der henvises til nyheden af 17. december Målingerne af indsats til tiden for a-dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere er blevet justeret, således de opgør antal og andel ledige, som jobcenteret skylder en aktiv indsats i form af aktiveringstilbud og jobsamtaler. Målingerne er også implementeret i resultatoversigten. Der henvises til nyheden af 10. december Det er nu muligt at fordele målingerne under Alle ydelser under ét på fordelingsvariablen matchkategori. Der henvises til nyheden af 21. januar Der er blevet udviklet nye målinger vedr. flow mellem matchkategorier indenfor de enkelte ydelsesgrupper, som matches. Målingerne er udviklet for kontanthjælp, starthjælp og kontant- og starthjælp samlet. Målingerne opgør således fra og til hvilke matchkategorier ledige bevæger sig, når de i forbindelse med kontakten til jobcentrene matches. Der henvises til nyheden af 25. januar Målinger på vej Inden for de kommende måneder forventes Jobindsats at blive opdateret med de målinger, der er nævnt nedenfor: 1. De tværgående målinger under venstremenupunktet Alle ydelser under ét vil blive udvidet. I første omgang vil målingerne blive udvidet til også at omfatte målinger om aktivering for dagpengemodtagere og kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, rettidighedsmålinger og flow mellem ydelser. 2. Det vil blive muligt at fordele sygedagpenge på fordelingsvariablen varighed på ydelsen. Derefter er fordelingsvariablen varighed på ydelsen tilføjet alle Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 7/11 Nr. 10, 2. februar 2011

8 relevante ydelsesgrupper. 3. Det vil blive muligt at opgøre de kommunale udgifter til sygedagpenge, hvor de gældende refusionssatser er indarbejdet. 4. Det vil blive muligt at fordele sygedagpenge på fordelingsvariablen matchkategori for målinger, der vedrører bevægelse/flow mellem ydelser og aktivering. Matchkategori vil dermed blive tilføjet på alle relevante ydelsesgrupper. 5. Der vil komme en ny måling, der viser hvor stort besparelsespotentialet er for kommunerne, der ikke overholder rettidigheden for aktivering af dagpengemodtagere. Målingen opgøres første gang for januar Under venstremenupunktet Ministerens mål vil de nye fire beskæftigelsespolitiske mål for 2011 blive lagt på. Målene inkluderer de to nuværende ministermål for arbejdskraftreserve og unge, som revideres ift. nuværende opgørelsesmetode samt to nye, udmeldte mål vedrørende hhv. personer på permanente forsørgelsesordninger og for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlige forsørgelsesydelser. 7. Der vil blive udviklet målinger vedr. jobcentrenes registrering af fritagelser for hhv. rådighed, kontakt og aktivering. Målingerne vil bl.a. opgøre, hvor mange personer og fuldtidspersoner, der fritages for rådighed, kontakt og aktivering. 8. For sygedagpengemodtagere vil der blive udviklet målinger, der viser kommunernes indsats overfor sygedagpengemodtagere på kontaktområdet. Målingen vil vise i hvilket omfang kommunerne afholder opfølgningssamtaler med sygedagpengemodtagere. 9. Der vil komme en ny beskæftigelsesindikator i Jobindsats, der viser antal lønmodtagere i beskæftigelse i løbet af en måned. Opgørelsen bygger på e- indkomst og vil vise antal berørte personer og fuldtidspersoner. 10. Under venstremenupunktet Ledighedsinidkatorer kommer en ny måling, som viser antal i jobcenteret tilmeldte dagpengemodtagere samt antal i jobcenteret fuldtidstilmeldte dagpengemodtagere. Målingen indgår således i den gruppe af målinger, som kan give en indikation på, hvorledes den fremtidige ledighedsudvikling kan foregå på kort sigt. 11. Under venstremenupunktet Ledighedsindikatorer kommer en ny måling, som viser antallet af langtidsledige personer. Målingen opgør månedsvis, hvor mange dagpengemodtagere samt kontant- og starthjælpsmodtagere i matchkategori 1: Jobklar, der fra valgt periode og 12 måneder bagud har haft en ledighedsgrad på 80 eller derover. 12. For Andre Aktører vil det blive muligt at måle indsats til tiden. Opgørelsen vil vise antal og andel ledige, som skyldes en aktiv indsats i form af aktiveringstilbud og jobsamtaler. 13. Målingen Udenlandsk arbejdskraft vil blive udvidet med flere nøgletal over borgere med udenlandsk statsborgerskab med lønindkomst i Danmark. 14. Resultatrevisionsrapporterne justeres således, at de fire nye beskæftigelsespolitiske mål for 2011 erstatter målene for 2010 i scorecard, ministermål og resultatoversigten. Fremover opgøres forsørgede i resultatoversigten som antal fuldtidspersoner, der fordeles på de tre matchkategorier for forsørgelsesydelser, hvor de ledige matches. Endelig genoptages offentliggørelsen af scorecard, rettidighed på baggrund af de Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 8/11 Nr. 10, 2. februar 2011

9 nyeste opgørelser af opfyldelse af minimumsrettidigheder (jf. punkt 4 under nye målinger). 15. For introduktionsydelse, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge og ledighedsydelse bliver der udviklet målinger for flow mellem matchkategorier indenfor de enkelte ydelsesgrupper, som matches. 16. For modtagere af a-dagpenge vil det blive muligt at underopdele fordelingsvariablen Vejledning og opkvalificering under Tilbud på samme måde som for kontant- og starthjælpsmodtagere. Der bliver lagt en nyhed på Jobindsats.dk, når de nye målinger er tilgængelige. Ny pivoteringsfunktion på Jobindsats.dk Pivoteringsfunktionen i Jobindsats under databank er blevet forbedret per 21. januar Når man har valgt en måling og trykker på Vis resultat, vil resultatet blive vist på Resultatfanebladet. Trykker man derefter på fanebladet Pivotering, har man mulighed for at sætte målingen op på en ny måde, eksempelvis flytte en variabel fra række til kolonne eller omvendt. Den nye forbedrede pivoteringsfunktion betyder, at den individuelt valgte opsætning af udtrækket vil blive gemt. Det vil sige, at hvis man har lavet et udtræk, pivoteret det, trykker på Tilbage, og ændre i de valgte variable, eksempelvis tilføjer en ekstra periode, og trykker på Vis resultat igen, vil målingen blive vist pivoteret på fanebladet Pivotering med den valgte opsætning. Ønsker man at se resultatet, som i det oprindelige udtræk, kan man trykke på fanebladet Resultat. De valgte ændringer i pivoteringen af målingen, vil fremover blive gemt, hvis man laver en af følgende ændringer: Der tilføjes eller fjernes en eller flere perioder. Der tilføjes eller fjernes et eller flere områder. Der tilføjes eller fjernes en eller flere værdier fra de i forvejen valgte fordelingsvariable. Der ændres i periodetypen, eksempelvis fra måneder til kvartaler. Den valgte områdetype ændres, eksempelvis fra kommuner til jobcentre. Pivoteringen vil ikke fremover være gemt, hvis: Der tilføjes eller fjernes en fordelingsvariabel. Den pivoterede måling kan gemmes i Min Jobindsats. Når en bruger åbner en gemt pivoteret måling i Min Jobindsats og redigerer den, vil informationerne om pivoteringen nu også være gemt. Det vil således fremover være muligt at redigere sine gemte målinger i Min Jobindsats og tilføje eksempelvis seneste måned, og pivoteringen vil være gemt. Desværre kan den forbedrede pivotering ikke anvendes på allerede gemte målinger i Min Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 9/11 Nr. 10, 2. februar 2011

10 Jobindsats. Det vil derfor være nødvendigt at udtrække de målinger, som man har behov for at opdatere igen og gemme dem i Min Jobindsats. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 10/11 Nr. 10, 2. februar 2011

11 Nøgletal 3. kvartal kvartal 2010 Procentvis ændring 3. kvartal 2009 til 3. kvartal 2010 Antal fuldtidspersoner - a-dagpenge ,0% - kontanthjælp mv. 1, ,8% - sygedagpenge ,0% - ledighedsydelse ,5% - fleksjob ,5% - førtidspension ,5% Forsørgelsesudgifter i alt 3 (mio. kr.) ,9% December 2010 November 2010 Procentvis ændring fra august 2010 til december Andel personer der mangler et aktivt tilbud 4 - a-dagpenge 8,8% 8,0% -6,4% - kontanthjælp 15,9% 15,7% -17,2% Andel personer der mangler en jobsamtale til tiden 5 - a-dagpenge 6,8% 7,6% -36,4% - kontanthjælp 14,2% 14,8% -25,3% 1) Ledigheden opgøres her som bruttoledighed, altså inkl. aktivering. 2) Tallene omfatter kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering og revalidering. 3) Målingen viser forsørgelsesudgifter opgjort i faste priser for a-dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, forrevalidering, revalidering, ledighedsydelse og førtidspension. 4) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, hvor minimumskravet til et aktivt tilbud ikke er overholdt den 2. uge af måneden, jf. lovens krav. 5) Målingen viser andelen af ydelsesmodtagere, hvor minimumskravet til afholdelse af jobsamtaler ikke er overholdt den 2. uge af måneden, jf. lovens krav. 6) Målingen starter august 2010, derfor udregnes den procentvise ændring fra august 2010 til seneste måned. Når målingen har været aktiv i et år, vil den procentvise ændring blive regnet fra samme måned året før. Udgivet af Arbejdsmarkedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Klaus Langager Side 11/11 Nr. 10, 2. februar 2011

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark

Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 15, 13. april 2012 Oversigt over udenlandske virksomheder, der arbejder i Danmark, side 1 Ny jobindikator: Antal beskæftigede lønmodtagere, side

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Antal fleksjob i vækst

Antal fleksjob i vækst Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 18, 24. september 2013 Antal fleksjob i vækst, side 1 Flest kvinder i ressourceforløb, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side 6 Antal

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig

Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 2, 4. sep. 2008 Andre aktører har fået bonus for hver tredje ledig, side 1 Jobindsats.dk har gjort det lettere at arbejde med tal, side 3 Nyt på

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 2. kvartal 2008 Side 1 af 40 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Solrød Kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: KJP/ Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggjorde

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Resultatoversigt - Syddjurs

Resultatoversigt - Syddjurs 1 of 5 Data opdateret den 12-12-2012 Resultatoversigt - Syddjurs Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Antal Bedste udvikling i klyngen ift. året Gnsn. udvikling i klyngen ift. året før,

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene.

B) Understøttende resultatmål målrettet kompetencegrupper og medarbejdere, som understøtter benchmarking resultatmålene. Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 20.5.2015 Benchmarking mål for beskæftigelsesområdet 2016 Til de overordnede strategiske mål, som er formuleret i notat tilknyttet dagsorden

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen

Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen NOTAT Vejledning til udarbejdelsen af resultatrevisionen 27. februar 2008 J.nr. 04-000-82 2./rgr Vejledningens indhold Dette notat er en vejledning i, hvordan udarbejdelsen af resultatrevisionen gribes

Læs mere

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted

Resultatrevision 2008. Jobcenter Thisted Resultatrevision 2008 Jobcenter Thisted Udarbejdet ultimo april 2009 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Samlet sammenfatning af Resultatrevision 2008 Side 5 Scorecard Ministermål - Bemærkninger Side

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive

Vers. 2 maj Resultatrevision. Jobcenter Skive Vers. 2 maj 2012 Resultatrevision Jobcenter Skive 2011 1 Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Beskæftigelsespolitiske mål... 5 2.1 Ministermål... 5 2.2 Lokale beskæftigelsespolitiske mål... 6 2.3 Scorecard... 8

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 1. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011

Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3. Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Dato: 19. april 2012 Sagsnr.: 2012-002329-3 Middelfart Resultatrevision for Jobcenter Middelfart 2011 Udkast til Middelfart Kommunes resultatrevision 2012 1. Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen,

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011

GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision 2011 GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2011 NOTAT Dato: 13. april 2012 Af: Dorte Søndergaard Larsen og Peter Sidelmann 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune

Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i 2012 Faxe kommune Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 17. januar J.nr.: PDA/2011-0008907 Justeret forudsætningspapir: Fastlæggelse af resultatniveauer for ministermålene i kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2011 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Resultater... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer

Resultatrevision 2011 for Jobcenter Struer Område: Struer Sammenligningsgrundlag: Periode: 2011 Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Ikast- Brande, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Syddjurs, Sønderborg Resultatrevision

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatoversigt - Holbæk

Resultatoversigt - Holbæk Resultatoversigten Data opdateret den 09-02-2011 Resultatoversigt - Holbæk Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Arbejdskraftreserve i alt Dec 2010 921 2 14-6 12 A-dagpenge Dec

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune

Marts 2011. Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Roskilde Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 29. september 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 8. oktober 2009 pkt. Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 29. september 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af 29. sept. 2009 Jobcenter: Sammenligningsgrundlag:

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 3. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland December 2011 Beskæftigelsesregion

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009

Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk. Version: 28. august 2009 Beskæftigelse og Integration BIU 10. september 2009 pkt. 64 Aktivitetsrapporter fra Jobindsats.dk Version: 28. august 2009 1 Uddrag af tabeller fra Jobindsats.dk, Overblik af28. august 2009 Jobcenter:

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2011 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Permanente forsørgelsesordninger... 5 2.1.3 Unge

Læs mere

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg

Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg Vordingborg Vordingborg 16. april 2010 Resultatrevision 2009 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2009 gennemgået en positiv udvikling på en række af de centrale

Læs mere