Statistikdokumentation for Omsætning i byggeri og anlæg 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Omsætning i byggeri og anlæg 2017"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Omsætning i byggeri og anlæg / 11

2 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningen i byggeri og anlæg og dens fordeling. Statistikken er etableret på baggrund af anbefalinger fra Produktivitetskommissionen og anvendes til beregninger af produktivitetsudviklingen i Nationalregnskabet. Statistikken er sammenlignelig fra 2015 og frem. 2 Indhold Statistikken er en kvartalsvis og årlig opgørelse af omsætningen i brancherne under byggeri og anlæg opgjort i mio. kr. Omsætningen fordeles efter arbejdets art, herunder nybyggeri og tilbygning, reparation og vedligeholdelse, anlægsvirksomhed samt anden virksomhed. 2.1 Indholdsbeskrivelse Statistikken belyser fordeling af omsætningen inden for privat bygge- og anlægsaktivitet på arbejdsarter. Omsætningen fordeles på 8 branchegrupper og 4 typer af arbejdsarter (nybyggeri, reparation, anlægsvirksomhed mv.). Den årlige omsætning underopdeles på 10 arbejdsarter. Alle større bygge- og anlægsvirksomheder, og en stikprøve af de resterende virksomheder i branchen, spørges hvert kvartal til fordelingen af omsætningen på arbejdsarter. Statistikken omfatter kun virksomhedernes omsætning vedrørende byggeri og anlæg. 2 / 11

3 2.2 Grupperinger og klassifikationer Statistikkens brancheinddeling er baseret på Dansk Branchekode DB07. Branchegrupperne for denne statistik er: Byggeentreprenører: , Anlægsentreprenører: ,422000,429000,421100,421200,421300,422100,422200,429100, EL-installation mv.: , VVS- og blikkenslagerforretninger: Tømrer- og bygningsvirksomhed mv.: ,433200, Maler- og glarmestervirksomhed mv.: ,433420, Murere: Anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed: ,431200,431300,439100, I statistikken fordeles omsætning også på arbejdets art. Arbejdet fordeles på følgende arter: Nybyggeri og tilbygning i alt Reparation og vedligeholdelse i alt Anlægsvirksomhed i alt Anden virksomhed i alt Den årlige omsætning fordeles desuden på følgende underarter: Nybyggeri og tilbygning, boliger Nybyggeri og tilbygning, andre bygninger Reparation og vedligeholdelse, hovedreparation, boliger Reparation og vedligeholdelse, hovedreparation, andre bygninger Reparation og vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse, boliger Reparation og vedligeholdelse, løbende vedligeholdelse, andre bygninger Anlægsvirksomhed, nye anlæg Anlægsvirksomhed, hovedreparation Anlægsvirksomhed, vedligeholdelse Anden virksomhed i alt 2.3 Sektordækning Bygge- og anlægs sektoren. 2.4 Begreber og definitioner Omsætning: Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser mv. med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet. 2.5 Enheder Enhederne i byggebeskæftigelsen er faglige enheder. En faglig enhed består af arbejdssteder, inden for samme virksomhed, med samme branche. 3 / 11

4 2.6 Population Statistikken måler omsætningen i byggeri og anlæg. Målpopulationen er alle faglige enheder, som har hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsbranchen. 2.7 Geografisk dækning Statistikken dækker omsætning i danske bygge- og anlægsvirksomheder. Udenlandske virksomheder som udfører bygge- og anlægsarbejde i Danmark er ikke inkluderet i statistikken. 2.8 Tidsperiode Statistikken dækker perioden fra 2015 og frem. 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik Måleenhed mio. kr Referencetid Virksomhederne (de faglige enheder) indberetter omsætning for kvartal og kalenderår Hyppighed Kvartalsvis 2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 22. juni Konjunkturforordning: RF Indberetningsbyrde Indberetningsbyrden er opgjort til kr Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til 4 / 11

5 3 Statistisk behandling Det indberettede data opregnes til den fulde population af faglige enheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Der imputeres ikke tal for manglende indberetninger. 3.1 Kilder Statistikken er baseret på en stikprøveundersøgelse blandt bygge- og anlægsvirksomheder. Stikprøven er på ca faglige enheder. De faglige enheder vælges ud fra registeroplysninger om deres beskæftigelse fra det Erhvervsstatistiske register. I stikprøven er valgt samtlige faglige enheder med mindst 40 ansatte registreret. Den resterende stikprøve er baseret på tilfældig stratificeret udvælgelse. Stikprøven er således opdelt i 4 størrelsesgrupper, der er defineret af intervallerne 5-9 ansatte, ansatte, ansatte og mindst 40 ansatte. Grænsen på 5 ansatte, under hvilken der ikke udvælges faglige enheder, er valgt for at mindske respondentbyrden for de små virksomheder. 3.2 Indsamlingshyppighed Data indsamles hvert kvartal. 3.3 Indsamlingsmetode Omsætningstallene fås ved online indberetning fra de faglige enheder der indgår i stikprøven. Indberetningen er obligatorisk, dvs. virksomhederne skal indberette retvisende data rettidigt. 3.4 Datavalidering Det indsendte materiale underkastes en kontrol for fejl. I denne kontrol ses på den enkelte indberetters omsætning i forhold til tidligere perioder. Hvis omsætningen er væsentlig anderledes end forventet, rettes en forespørgsel til indberetteren om korrektheden af de indsendte tal. Det må antages, at ikke alle fejl i indberetningerne opdages i forbindelse med fejlsøgningen, hvorfor statistikken kan være behæftet med en vis usikkerhed forbundet med fejlindberetning. 3.5 Databehandling De indberettede data opregnes til den fulde population af faglige enheder med hovedaktivitet inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Populationen som der opregnes til inkluderer faglige enheder med under 5 ansatte, selvom disse ikke er med i stikprøven. I opregningen korrigeres desuden for skævheder i stikprøven og besvarelsesmønsteret. Til dette bruges en metode, som kaldes ratioestimering, hvor der inddrages omsætningsoplysninger fra det Erhvervsstatistiske register for hele populationen i de forudgående 4 kvartaler. 3.6 Korrektion Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. 5 / 11

6 4 Relevans Statistikken anvendes til beregninger af produktivitetsudviklingen i Nationalregnskabet. 4.1 Brugerbehov Statistikken er etableret på baggrund af en anbefaling fra Produktivitetskommissionen. Deres analyser af nationalregnskabet har konkluderet, at der skal bruges oplysninger om omsætningen inden for de forskellige typer af bygge- og anlægsarbejde (fx reparation og nybyggeri). 4.2 Brugertilfredshed Der er løbende kontakt med Nationalregnskab om statistikken. Andre brugere deltager i kontaktudvalg for bygge- og boligstatistik, der mødes halvårligt. 4.3 Fuldstændighed af data Der offentliggøres på alle brancher og arter. Der er ingen krav til statistikken fra EU. 5 Præcision og pålidelighed Der er ikke beregnet noget kvantitativt mål for den samlede usikkerhed, men for den totale omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelse har kun lille betydning for præcisionen af tallene. 5.1 Samlet præcision Der er ikke udarbejdet et kvantitativt mål for statistikkens samlede usikkerhed. For den samlede omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct. For branchetotalerne er stikprøveusikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan stikprøveusikkerheden for enkelte kombinationer komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct. Usikkerheden på de kvartalvise ændringer er dog langt mindre end stikprøveusikkerheden, da de faglige enheder i stikprøven ikke udskiftes hvert kvartal. Overdækningen vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på, at de bør placeres i anden branche. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj og ligger mellem 90 og 95 pct. på offentliggørelsestidspunktet. 5.2 Stikprøveusikkerhed Der er beregnet stikprøveusikkerheder for de opregnede omsætningstal. For den totale omsætning er usikkerheden ca. 1,5 pct.. For branchetotalerne er usikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er usikkerheden under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan usikkerheden for enkelte kombinationer (der omfatter mio. kr.) komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct. Usikkerheden på de kvartalvise ændringer er dog langt mindre end stikprøveusikkerheden, da virksomhederne i stikprøven ikke udskiftes hvert kvartal. 6 / 11

7 5.3 Anden usikkerhed Overdækningen for statistikken vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på at de bør placeres i anden branche. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj og ligger mellem 90 og 95 pct. på offentliggørelsestidspunktet. 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering For den totale omsætning er stikprøveusikkerheden ca. 1,5 pct.. For branchetotalerne er stikprøveusikkerheden under 11 pct., mens den for artstotalerne er under 9 pct. For krydset mellem branche og art kan stikprøveusikkerheden for enkelte kombinationer (der omfatter mindre end 50 mio. kr.) komme helt op på 90 pct., men ligger generelt imellem 5 og 15 pct. Overdækningen vurderes til at være under 1 pct. Tallet er estimeret ud fra hvor mange arbejdssteder der i forbindelse med dannelse af ny stikprøve gør opmærksom på at de bør placeres i anden branche. Usikkerhed som følge af bortfald, forkert indberettede tal og misforståelser, er søgt minimeret bl.a. ved gentagne rykninger ved manglende indberetninger, samt ved kontrol og fejltjek af de indberettede tal. Variablen der spørges til, er veldefineret, så det vurderes at misforståelser vil være sjældne. Svarprocenten er generelt høj. Ved offentliggørelse har ca. 90 pct. af de faglige enheder i stikprøven indberettet. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 7 / 11

8 5.8 Praksis for revisioner Der foreligger kun endelige tal. Ved metodeændringer og andre større rettelser revideres tallene tilbage i tid. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken offentliggøres fire gange om året medio januar, april, juli og oktober. Fra afslutning af referenceperioden til offentliggørelse går ca. 15 uger. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken offentliggøres fire gange om året medio januar, april, juli og oktober. Fra referenceperioden til offentliggørelse går ca. 15 uger. 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt. 7 Sammenlignelighed Der er ikke opgørelser af omsætningen i byggeri og anlæg fordelt på arbejdsarter før Udviklingen i omsætningen for bygge og anlæg kan sammenlignes med Firmaernes køb og salg. Omsætning i byggeri og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge og anlæg. 7.1 International sammenlignelighed Omsætning i byggeri og anlæg indberettes ikke til EU og er ikke umiddelbart sammenlignelig med internationale statistikker. Firmaernes køb og salg er en bedre kilde til internationalt sammenlignelige tal. 7.2 Sammenlignelighed over tid Der er ikke opgørelser af omsætningen i byggeri og anlæg fordelt på arbejdsarter før Sammenhæng med anden statistik "Omsætning i alt" kan sammenlignes med "salg i alt" i statistikken Firmaernes køb og salg. Der kan dog følgende forskelle: - firmaernes køb og salg er opgjort på juridiske enheder, mens omsætning i byggeri og anlæg er opgjort på faglige enheder - firmaernes køb og salg er baseret på registerdata, mens omsætning i byggeri og anlæg er spørgeskemabaseret - firmaernes køb og salg opgør hele virksomhedens salg, mens omsætning i byggeri og anlæg alene opgør omsætning fra byggeri og anlægsarbejde. - omsætning i byggeri og anlæg er opdelt på 8 branchegrupper, mens firmaernes køb og salg (FIKS33) kun er opdelt på 5 branchegrupper inden for bygge og anlæg. 8 / 11

9 7.4 Intern konsistens Der opregnes separat for omsætning i alt og omsætning opdelt på arbejdets art. I de offentliggjorte tal er den opdelte omsætning justeret, så summen af omsætning på arbejdsarter stemmer med omsætning i alt. I statistikken for den årlige omsætning er omsætningen opdelt på underarter justeret, så summen stemmer med omsætningen på den overordnede opdeling. For at begrænse indberetningsbyrden er det kun den årlige omsætning, der indberettes med underopdeles. 8 Tilgængelighed Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets omsætning. 8.1 Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden. 8.2 Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. 8.4 NYT/Pressemeddelelse Der udgives ingen særskilt Nyt for denne statistik. 8.5 Publikationer Ikke relevant for denne statistik. 8.6 Statistikbanken Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Byggeriets omsætning i følgende tabeller: BYGOMS1 Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (kvt.) BYGOMS2 Omsætning i byggeri og anlæg efter branche (DB07) og arbejdets art (år) 8.7 Adgang til mikrodata Der er ikke adgang til statistikkens mikrodata. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant for denne statistik. 9 / 11

10 8.9 Diskretioneringspolitik Datafortrolighedspolitik i Diskretionering og databehandling I udarbejdelsen af statistikken Omsætning i byggeri og anlæg følges s datafortrolighedspolitik. I praksis betyder dette, at der ikke offentliggøres branchetal, der bygger på tal fra under 3 indberettere Reference til metodedokumenter Der er ingen offentlig tilgængelige metodedokumenter Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret Konjunkturstatistik. Den statistiskansvarlige er Thomas Eisler, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Thomas Eisler 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 10 / 11

11 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer Faxnummer / 11

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017

Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 Statistikdokumentation for Kirkestatistik 2017 1 / 10 1 Indledning Kirkestatistikken giver en oversigt over befolkningens relation til folkekirken. Endvidere opgøres antallet af de forskellige kirkelige

Læs mere

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016

Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 Statistikdokumentation for Vielser og skilsmisser 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser indgåelse og opløsning af ægteskaber i Danmark. 2 Indhold Antal vielser omfatter de vielser, hvor begge ægtefæller

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017

Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 Statistikdokumentation for Danske skibe 1. januar 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den danske skibsbestands struktur og udvikling. 2 Indhold Statistikken opgør skibe, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med denne statistik er at belyse aktiviteten og økonomien ved forskningsbiblioteker i Danmark. Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013

Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 Statistikdokumentation for Vejnet og trafik 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser det danske vejnet, trafikken herpå og investeringerne heri. Statistikken er sammenlignelig siden 1990. videreformidler

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2014

Statistikdokumentation for Museer 2014 Statistikdokumentation for Museer 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget af udenlandsk ejede firmaer i Danmark. Statistikken anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2015 1 / 10 1 Indledning Den offentlige sektors finanser belyser dels de aktiviteter, der ejes eller effektivt kontrolleres af det offentlige

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2016 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2017

Statistikdokumentation for Museer 2017 Statistikdokumentation for Museer 2017 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer og omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2016

Statistikdokumentation for Arkiver 2016 Statistikdokumentation for Arkiver 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2017

Statistikdokumentation for Arkiver 2017 Statistikdokumentation for Arkiver 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske arkiver. I første omgang kun de statslige arkiver, men statistikken er

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018

Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 Statistikdokumentation for Biografer og film 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2017 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Udviklingen anses

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri af boliger 2018 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i priserne på nybyggeri af boliger. Statistikken kan anvendes

Læs mere

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017

Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 Statistikdokumentation for Producentprisindeks for byggeri 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse prisudviklingen indenfor byggesektoren i første omsætningsled, dvs. den pris man

Læs mere

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017

Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 Statistikdokumentation for Medlemmer af bestyrelser og direktioner 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af strukturen i og udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07

Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 Statistikdokumentation for Tvangsauktioner 2018 Måned 07 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse udviklingen i antal tvangsauktioner over fast ejendom. Udviklingen anses for at være

Læs mere

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017

Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 Statistikdokumentation for Den offentlige sektors finanser 2017 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse den offentlige sektors finanser, herunder de aktiviteter der ejes eller effektivt

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse personaleforbruget inden for pleje og omsorg i den kommunale- og regional sektor samt

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2015 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Bestanden opgøres på den første dag i hvert kvartal. Det

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal

Statistikdokumentation for Ægproduktion kvartal Statistikdokumentation for Ægproduktion 2018 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse størrelsen og værdien af den danske ægproduktion og dens produktionsformer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019

Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 Statistikdokumentation for Ægproduktion 2019 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken over ægproduktion er, at belyse mængden og værdien af den danske ægproduktion opgjort efter produktionsform. Statistikken

Læs mere

MGR-lite Kvalitetsdeklaration

MGR-lite Kvalitetsdeklaration Dato: 3. maj 2018 KOR MGR-lite Kvalitetsdeklaration 1 Indledning: Formålet med MGR-lite er at stille oplysninger til rådighed for forskningen angående familiære relationer mellem forældre og børn, der

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2014 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013

Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 Statistikdokumentation for Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 2013 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Markedsanalyse og offentlig meningsmåling. Derudover

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014

Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 Statistikdokumentation for Generel firmastatistik 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en sammenhængende og konsistent beskrivelse af det danske erhvervslivs udvikling og struktur

Læs mere

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal

Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver kvartal Statistikdokumentation for Kommuner og regioners finansielle aktiver og passiver 2014 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Formålet med de kvartalsvise opgørelser af kommunernes og regionernes finansielle aktiver

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2016

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2016 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2017 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Boformer 2016

Statistikdokumentation for Boformer 2016 Statistikdokumentation for Boformer 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at tilvejebringe information om brugerne af boformer efter servicelovens 110, som omfatter forsorgshjem mv.

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015

Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 Statistikdokumentation for Teknisk afprøvning og analyse 2015 1 / 15 1 Indledning Statistikken bidrager med information om branchegruppen Teknisk afprøvning og analyse. Derudover anvendes statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016

Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 Statistikdokumentation for Bogproduktion 2016 1 / 10 1 Indledning Statistik for bogproduktion opgør udgivelser og oplag af bøger herunder e-bøger i Danmark. Statistikken indeholder oplysninger for 2007

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2017

Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2017 Statistikdokumentation for Personale i omsorg og pleje 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken er at belyse personaleforbruget inden for pleje og omsorg i den kommunale- og regional sektor

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2018 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse it-anvendelse i befolkningen. Statistikken er udarbejdet siden 2001, hvor den frem

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere