STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET"

Transkript

1 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration

2 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender sig til medarbejdere, ledere, arbejdsgivere og sikkerhedsorganisationen i kontor- og administrative virksomheder. Branchevejledningen giver gode råd om støj og akustik på arbejdspladsen. Brug "Støj og akustik på kontoret" som inspiration til forbedringer, og når I gennemfører arbejdspladsvurdering (APV). Endvidere kan projekterende og rådgivere anvende vejledningen som introduktionsmateriale. Projekterende og rådgivere skal ifølge arbejdsmiljøloven tage hensyn til sikkerhed og sundhed allerede i planlægningsfasen. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORER FOREBYGGELSE AF STØJ PÅ KONTORER FOREBYGGELSE AF STØJ UDENFOR KONTORER GOD OG DÅRLIG AKUSTIK STØJ I STORRUMSKONTORER OM BAR KONTOR YDERLIGERE INFORMATION

3 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET 03 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET Støj og dårlig akustik kan være generende og kan medføre træthed og koncentrationsvanskeligheder. Støj defineres ofte som forstyrrende og uønsket lyd. Det er individuelt, hvornår lyd opfattes som støj. Det én opfatter som baggrundslyd, kan af andre opfattes som generende støj. Akustik beskrives ofte med rummets efterklangstid, dvs. hvor hurtigt lyden i et rum forsvinder. Støjniveauet måles i decibel, db(a) og er et udtryk for støjens styrke. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen må ingen udsættes for en støjbelastning over 85 db(a), når de arbejder. På kontorer er støjniveauet sjældent så højt, at det er skadeligt for hørelsen. Derfor er det sjældent nødvendigt at udføre egentlige støjmålinger. Dog skal unødig støjbelastning ifølge arbejdsmiljølovgivningen undgås. Ved kontoropgaver, som normalt kræver opmærksomhed og koncentration, anbefaler Arbejdstilsynet, at støjbelastningen ikke overstiger db(a). Ved det støjniveau er det muligt at føre almindelige samtaler uden at blive forstyrret af baggrundsstøj. Typisk kommer støj fra aktiviteter eller teknisk udstyr på kontoret eller fra kontorets omgivelser. Kontorets akustik har stor betydning for støjniveauet, og for hvordan den enkelte oplever støj.

4 04 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FOREBYGGELSE AF STØJ PÅ KONTORER De støjkilder, der især opleves som generende, er samtaler mellem kolleger, telefonsamtaler og ringende telefoner. Det kan nemt give uro og generende støj, når mange personer arbejder og færdes sammen. Færdsel på gangarealer, når man går, kører med rulleborde o.l. er en væsentlig støjkilde. Andre generende støjkilder kan være kontorets tekniske installationer eller kontormaskiner, såsom edbudstyr, fax og bordprintere. SÅDAN KAN STØJ PÅ KONTORET FOREBYGGES: Adskil så vidt muligt støjende og ikke-støjende arbejde. Nogle arbejdsopgaver kræver ro og fordybelse, mens andre kræver megen kommunikation. Vær opmærksom på møbleringens betydning for støjniveauet. Det betyder noget, hvor tæt arbejdspladserne er på hinanden. Begræns lydens spredning i kontoret, fx ved at opdele lokalet med skillevægge, kontorstøjskærme eller lydbafler under loftet. Brug en gulvbelægning i kontorer og på gange, der minimerer støj fra fodtrin. Begræns behovet for at skulle gå gennem kontorområder/arbejdsområder. Placer støjende maskiner som ventilations- og klimaanlæg, kopimaskiner, printere og køleskabe i rum, hvor der ikke er faste arbejdspladser. Køb støjsvage maskiner, når der skal købes nyt. Sluk kontormaskinerne, når de ikke bliver brugt i længere tid. Brug hensigtsmæssigt teleudstyr - fx headset, der kan reducere støjen fra omgivelserne, og telefoner, der giver mulighed for begrænsning af støj fra ringetoner (lydniveau og varighed). Overvej at anskaffe trådløse telefoner, som den enkelte kan tage med sig rundt på arbejdspladsen. Opstil retningslinier for, hvordan man færdes og har samtaler på kontoret. Begræns støjen fra mødestole, der skubbes over gulvet, fx ved at sætte filt under stolebenene.

5 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET 05 HVAD KAN DU SOM MEDARBEJDER GØRE? Skru ned for telefonens ringetone og sørg for at omstille telefonen, når du er væk. Anvend vibrations- eller lyssignal i stedet for almindelig ringetone, hvis muligt. Har du en trådløs telefon, så husk at tage den med dig. Vis hensyn over for de kolleger, der har brug for ro til deres arbejdsopgaver. Undgå støj, når du taler i telefon eller taler med andre. Gå hen til den kollega, du skal tale med. Undgå forstyrrende samtaler, når du går på gangene mv. Undgå at høre radio eller musik, hvis det generer dine kolleger. Brug evt. lukkede headset. Sig til, hvis støj fra andres adfærd generer dig. Luk dørene til rum, hvor der er støjende aktiviteter. Tænk over, om dit fodtøj øger støjniveauet unødigt. Gør opmærksom på tekniske installationer, der støjer. Hvis kontoret har lave støjskærme for at begrænse spredning af lyd, så undlad at tale i telefon stående.

6 06 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FOREBYGGELSE AF STØJ UDENFOR KONTORER Støjkilder udenfor kontoret er typisk installationer som ventilationsanlæg, køleskabe mv., og aktiviteter fra naboer, samt fra andre kontorer, gangarealer osv. i samme bygning. Hertil kommer trafikstøj fra fx biler, tog og fly, samt støj fra installationer eller nabovirksomheder. Uhensigtsmæssig støjbelastning Luft ud i pauser Flyt det koncentrerede arbejde væk fra støjen udenfor SÅDAN KAN GENER FRA STØJ UDENFOR KONTORET FOREBYGGES: Forsøg om muligt at begrænse støjen ved kilden. Sørg for nødvendig lydisolation mellem kontoret og andre rum i bygningen. Husk at stillerum og mødelokaler kræver ekstra god lydisolation. Benyt specielle tætningslister eller lydisolerende døre mellem rum, hvor der er behov for ekstra lydisolation. Undgå at placere rum med støjende aktiviteter - fx teknikrum og showroom - ved siden af lokaler, hvor arbejdet kræver ro. Adskil kontorer fra produktionslokaler.

7 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET 07 Undgå åbne rum til kantine, reception eller kontorer på andre etager. Placer lokaler, hvor aktiviteter ikke er følsomme overfor støj - fx toiletter, elevatorer og tekøkkener - tæt på i forvejen støjbelastede områder af bygningen. Opsæt eventuelt lydisolering på facader og ydervægge for at hindre, at støjen kommer ind i arbejdslokalerne. Brug lydisolerende vinduer i facader, tæt på trafikstøj. Undgå vinduesventilation ud mod meget støjende omgivelser. Opsæt eventuelt støjskærme mellem støjkilden og kontorbygningen. Hvis støjen stammer fra udvendige tekniske installationer, kan man undersøge, om der kan ændres på de tidspunkter, installationerne er i gang, eller om installationerne kan støjisoleres. Hvis støjen kommer fra naboejendommen, så drøft det med naboen eventuelt med henvisning til de gældende støjgrænser. Vær opmærksom på at dette område hører under de kommunale miljømyndigheder. HVAD KAN DU SOM MEDARBEJDER GØRE? Luk vinduer og ventiler, hvis støjen udenfor generer. Luft ud i pauser. Åbn døren til andre rum, hvorfra der ikke kommer støj. Luk eventuelt din dør, når du selv taler i telefon. Luk dørene til rum, hvor der er støjende aktiviteter. Gør opmærksom på, hvis støj fra andre lokaler generer dig. Sig til, hvis andres adfærd generer dig.

8 08 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET GOD OG DÅRLIG AKUSTIK Dårlig akustik skyldes som regel, at rummets overflader - vægge, lofter, gulve og møbler - er lydmæssigt hårde, så de reflekterer lyd. af rummets overflader dæmper lyden. Sådanne overflader kaldes lydabsorbenter. Rummet har dermed en kort efterklangstid. SÅDAN KAN AKUSTIKKEN FORBEDRES: Opsæt lyddæmpende materialer - lydabsorbenter. Det er en nem og virkningsfuld metode til at forbedre akustikken. Lydabsorbenter, fx på vægge, behøver ikke at være sammenhængende. Virkningen er lige så god ved opsætning af adskilte lydabsorbenter. Det er den samlede mængde af lydabsorption, der er bestemmende for kontorets akustik. Fordel lydabsorbenterne jævnt i lokalet. Hvis årsagen til støjen er i den ene ende af lokalet, kan man dog placere en større del af lydabsorbenterne her. Udnyt loftet fuldt ud til lydabsorbenter. Desuden vil lydabsorbenter på vægge, ved facader og på inventar forbedre rummets akustik. Vælg flytbare kontorstøjskærme, med lydabsorberende effekt. Suppler med nedhængte lydabsorbenter, hvis der er højt til loftet. Brug lydabsorberende gardiner, tæpper, opslagstavler og polstrede møbler, men vær opmærksom på at det kan skabe problemer med indeklimaet fx støv. Sørg for lydabsorbenter i enkeltmandskontorer. På den måde begrænses støjen til omgivende lokaler, fx ved telefonsamtaler. Søg eventuelt sagkyndig bistand. Dårlig akustik får lyden til at "runge". Et "hårdt" rum kan forstærke virkningen af generende støj, fordi støj fra ét sted i rummet kan brede sig til hele rummet, og fordi lyden er lang tid om at "forsvinde". Rummet har en lang efterklangstid. God akustik opnås derimod i rum, hvor en stor del Det anbefales at måle eller beregne efterklangstiden eller arealet af de lydabsorberende overflader, hvis I vil vurdere et rums akustik. Arbejdstilsynets anvisning om akustik i arbejdsrum angiver vejledende minimumsværdier for kontorers akustik.

9 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET 09 STØJ I STORRUMSKONTORER Der er mere støj i et storrumskontor end i mindre kontorer, fordi der er flere ansatte samlet på ét sted og større aktivitet. Der gælder de samme råd for storrumskontorer som ved anden kontorindretning, men der bør være ekstra fokus på akustik, støjkilder, indretning og mulighed for at være uforstyrret/privat. Det er altid en god idé at søge sagkyndig bistand i forbindelse med akustik i storrumskontorer. Virksomheden kan med fordel overveje, om storrumskontorer giver den bedste produktivitet og det bedste arbejdsmiljø i forhold til andre måder at indrette arbejdspladserne på. Storrumskontorer giver lettere adgang til videndeling og samarbejde. Opgaver, som kræver skærpet koncentration, og hvor der ikke er et naturligt arbejdsfællesskab, kan det derimod være bedre at udføre i mindre kontorer. Det kan være relevant at udarbejde retningslinier for, hvordan man færdes og taler sammen i storrumskontoret, og hvordan man i det hele taget viser mest muligt hensyn til hinanden. Støjkilder bør begrænses eller dæmpes mest muligt. Det er også vigtigt at overveje behovet for særskilte lokaler, som kan bruges til møder, længere telefonsamtaler og ved særligt koncentreret arbejde.

10 10 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET OM BAR KONTOR I den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd - herunder Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor). BAR Kontor dækker kontorvirksomheder på det private arbejdsmarked, fastsat ud fra såkaldte branchekoder. Det er fx IT-virksomheder, advokat- og revisionskontorer, vikarbureauer, rådgivende virksomheder, rejsebureauer, arkitekter samt øvrige kontorarbejdspladser. Men da der også foregår kontorarbejde i en eller anden form på langt de fleste virksomheder, vil BAR Kontors materialer således kunne bruges på de fleste virksomheder. BAR Kontor har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål og derved understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne inden for det private kontor- og administrationsområde. BAR Kontor giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, værktøjer, afholdelse af temadage eller andre aktiviteter. BAR Kontor er sammensat af repræsentanter for arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationer inden for det private kontor- og administrationsområde.

11 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET 11 YDERLIGERE INFORMATION BAR KONTOR Ny Vestergade 17, 1471 København K Tlf APV i sigte Indeklima Arbejde ved skærme ARBEJDSTILSYNET Postboks 1228, 0900 København C Tlf Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning, nr. 96 af 13. februar 2001 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, nr. 559 af 17. juni 2004 AT-vejledning om arbejdsrum på faste arbejdssteder, nr. A.1.11, august 2004 AT-vejledning om støj, nr. D.6.1, marts udgave 2004 AT-anvisning om akustik i arbejdsrum, nr , november 1995 ANDET Indeklimahåndbogen, SBi-anvisning 196, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Støj fra menneskelig aktivitet. Et udredningsarbejde, Arbejdsmiljøinstituttet, 2006 SBi-anvisning om Bygningsreglementet, Statens Byggeforskningsinstitut, dec ORGANISATIONERNE I BAR KONTOR HK/Privat Dansk Erhverv - Ledernes Hovedorganisation - HK/Handel - Dansk Industri - PROSA - HTS - ØVRIGE Arbejdsmiljøbutikken - Videncenter for Arbejdsmiljø - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø - Branchearbejdsmiljørådenes webportal -

12 "Støj og akustik på kontoret" giver virksomheder gode råd til vurdering af støjforhold og akustik. Samtidig giver branchevejledningen forslag til forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) Ny Vestergade København K Tlf: Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken på - varenummer: , eller downloades på BAR Kontors hjemmeside: ISBN udgave, 1. oplag 2007 I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, HK/Privat, Ledernes Hovedorganisation, PROSA, Dansk Industri, HK/Handel og HTS. HK-Varenummer: Fotos og illustrationer: Lisbeth Hjorslev Toustrup Design: Tryk:

Kontormaskiner og arbejdsmiljø

Kontormaskiner og arbejdsmiljø EN BAR KONTOR VEJLEDNING OM Kontormaskiner og arbejdsmiljø HVORDAN I VÆLGER OG PLACERER KONTORMASKINER, SÅ I SKABER ET SUNDT OG SIKKERT ARBEJDSMILJØ! INDHOLD 5 INDLEDNING 6 KONTORMASKINER OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Om natten er der stille, men om dagen...

Om natten er der stille, men om dagen... TEMA Tekst Støj indsættes Regler og litteratur om arbejdsmiljø 1 Om natten er der stille, Branchevejledning om støj i dagtilbud og SFO Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2 Om natten er der stille

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker

Behold. hørelsen. & hold arbejdsmiljøloven. SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen & hold arbejdsmiljøloven SpilleS teder & dis koteker Behold hørelsen og hold loven Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus og lydoverfølsomhed.

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Høreteknik til erhvervsaktive

Høreteknik til erhvervsaktive We help ideas meet the real world DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL Høreteknik til erhvervsaktive Høretekniske Hjælpemidler på arbejdspladsen 2. udgave Maj 2006 DELTA Dansk

Læs mere

Arbejdsmiljø i åbne kontorer

Arbejdsmiljø i åbne kontorer Arbejdsmiljø i åbne kontorer - forskningens bud på problemer og løsninger TEMA Det åbne kontor Arbejdsmiljø i det åbne kontor - forskningens bud på problemer og løsninger I denne publikation har vi samlet

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere