Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning"

Transkript

1 Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt Beskrivelse af entreprisen Tidsplan særlige forhold og særligt farligt arbejde Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Byggepladsindretning Færdselsområder Områder med flere arbejdsgivere Fælles sikkerhedsforanstaltninger Særligt farlige arbejder Kontrol af installationer og sikkerhedsforanstaltninger Beredskabsplaner koordinerende Sikkerhedsmøder Arbejdsulykker Særlige forhold og foranstaltninger Ajourføring Myndigheder... 9 BILAG 1: TIDSPLAN... 1 Projekteringsfasen... 1 Anlægsfasen... 3 I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER... 1 BILAG 7: ARBEJDSPROCESBESKRIVELSER / APV... 1 Der skal udarbejdes en arbejdsprocesbeskrivelse/apv for ethvert særligt farligt arbejde... 1 I anlægsfasen... 1 Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesbeskrivelse / APV for hver af de arbejder der er listet op i bilag 6 til PSS med grundlag fra AT-vejledning eller Branche vejledning, og tilpasse beskrivelserne, så de passer til det aktuelle arbejde I forbindelse med udførelsen af særlig farlige arbejder skal alle udførende være bekendt med arbejdsprocesbeskrivelserne og det skal dokumenteres at denne instruktion er givet af en kompetent person... 1 BILAG 8: BYGGEPLADSENS BEREDSKABSPLAN... 2

3 Projekteringsfasen... 2 Anlægsfasen:... 2 Den enkelte entreprenørs beredskabsplan:... 2 BILAG 8: OVERORDNET BEREDSKABSPLAN... 3 Hænges op et synligt sted på byggepladsen og medbringes i marken... 3 FØRSTE HJÆLP... 3 VURDER PERSONEN:... 3 TRYK 112 OG OPLYS:... 3 TRINVIS HJÆLP:... 3 KOMMUNIKATION... 3 Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Tidsplan Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation Arbejdspladsens adresseliste Byggepladsindretning Fordeling af ansvar i fællesområder Særligt farligt arbejde Arbejdsprocesbeskrivelse Byggepladsens beredskabsplan

4 1. GENERELT Nærværende Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) er gældende for planlægning og koordinering af arbejdsmiljøarbejdet og tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 om Bygherrens pligter Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Bygge- og anlægsarbejder med senere ændringer Den gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Entreprisens projektmateriale Bygherren er ansvarlig for at arbejdsmiljøkoordinatoren koordinerer og afgrænser sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen og arbejdsområdet. Bygherren er ansvarlig for, at der til stadighed er overensstemmelse mellem de faktiske forhold på arbejdspladsen og beskrivelsen i plan for sikkerhed og sundhed. <navn på entreprenør> har pligt til for såvel egne arbejder som på eventuelle underentreprenørers og leverandørers vegne, at fremskaffe materiale og/eller oplysninger til brug for indsættelse i PSS, herunder pligt til, at meddele ændringer til koordinator samt til at ajourføre egne bidrag. Entreprenørerne er således ansvarlige for, at vedligeholde deres respektive bidrag til plan for sikkerhed og sundhed samt meddele ændringer hertil til bygherrens arbejdsmiljøkoordinator. Planen skal være tilgængelig for alle beskæftigede på pladsen. Enhver arbejdsgiver (entreprenør, leverandør, underentreprenør mv.) er ansvarlige for, at de beskæftigede på pladsen er instrueret i forhold til indholdet af planen for sikkerhed og sundhed, og ved hvor planen forefindes. Den enkelte arbejdsgiver skal instruere sine ansatte i forhold til de aftaler, der gælder for samarbejdet med de andre virksomheder på byggepladsen. Referatet fra de koordinerende arbejdsmiljømøder/byggemøder indgår som en del af PSS en. Gældende versioner af PSS med tilhørende bilag, kan noteres i referatets bilag 5. Vejdirektoratets politik for arbejdsmiljø Vejdirektoratet prioriterer et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed, trivsel og samarbejde Alle, der arbejder i og for Vejdirektoratet, skal medvirke til at: Identificere og forebygge hverdagens arbejdsmiljømæssige risici. Samarbejde om arbejdsmiljø på alle niveauer. 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabilgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægnings- og

5 afmærkningsarbejder på 3,2 km sideudvidelse af motorvej, fire ramper (ca. 1, 5 km), ca. 1 km kommuneveje Ny bro UF BANE, sidespor Køge St. Ny bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Nedrivning af bro OF af K-VEJ 21, Ølsemaglevej Nedrivning af bro OF af L-VEJ 533, Lyngvej Udvidelse og omisolering af bro UF af BANE, Roskilde-Køge-Næstved Udvidelse, forstærkning og omisolering af bro UF af Bellingestien Udskiftning af kantbjælker, samt hævning af bro OF af K-VEJ 16, Ølbyvej Forstærkning og omisolering af bro OF af P-VEJ, Pilegårdsvej Udvidelse af bro UF af gang- og cykelsti Opsætning af ca m ny støjskærm Opsætning af afmærkningsmateriel Etablering af vejbelysningsanlæg på Lyngvej og Nordhøj og på to stiunderføringer (bellingestien og dalsvingstien) Etablering af 4 regnvandsbassiner Etablering af signalanlæg i de to vestlige og østlige rampekryds ved TSA32 samt krydset Nordhøj/Centervej og krydset P-pladsen/Karlemosevej Arbejdet skal udføres i perioden fra marts 2015 til juni. Særlige forhold: Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring i weekender: Weekendspærring 1 den til udførelse af interimsvæg ved spor NV+SØ hjørne) samt montering af tæt skærm mod spor (alle 4 hjørner) Weekendspærring 2 den til udgravning til fundamentsniveau, fjerne resterne af eksisterende fløjvægge, støbe renselag og ibore strittere i eksisterende endevægge Weekendspærring 3 den til opsætte stillads/form for endevægge og fløjvægge Weekendspærring 4 den til støbning af endevægge og fløjvægge og nedskæring af interimsvægge tæt på spor (NV+SØ hjørne) Weekendspærring 5 den til montere trådhegn på fløjvægge, brofærdiggørelsesarbejde i spor og finisharbejder (skråningsregulering, såningsarbejder etc. Følgende arbejder på Bro 80 skal foregå i perioder med sporspærring om natten: Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker Nat den nedtage forme for endevægge/fløjvægge mod spor og forberede endevægge til oplægning af OT-bjælker

6 Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Entreprise Vej og broer. 2. etape Nordlig strækning Entreprise ITS installationer Ledningsarbejder (fremmede ledninger) Entreprise TP40, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP45, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP49, Ny Køge Nord Station. st den nye bane mellem København og Ringsted Entreprise TP50, Jord og konstruktioner st den nye bane mellem København og Ringsted 3. TIDSPLAN SÆRLIGE FORHOLD OG SÆRLIGT FARLIGT ARBEJDE Projektets til enhver tid gældende tidsplaner er indsat som bilag 1. Tidsplanen angiver de enkelte arbejdsfaser samt i hvilke perioder, der skal foregå særligt farligt arbejde. Entreprenørerne udarbejder detaljerede arbejdsplaner for deres respektive arbejder. Disse planer koordineres mht. særligt farligt arbejde på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne). De detaljerede arbejdsplaner behandles for de næstkommende 4 6 uger. Under aktiviteterne i arbejdsplanen angives hvilke arbejdsgivere, herunder antal af medarbejdere samt den ansvarlige for arbejdet, som forventes under udførelsen af den enkelte aktivitet. Tillige skal det fremgå af arbejdsplanen om der vil foregå Særlige Farlige Arbejder. Entreprenørerne fremsender oplæg til detailtidsplan senest 3 arbejdsdage forinden hvert koordinerende sikkerhedsmøde. 4. ARBEJDSPLADSENS ARBEJDSMILJØORGANISATION Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation, indeholder navne på arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra de respektive arbejdsgivere (entreprenører, leverandører, underentreprenører mv.) som det fremgår af bilag 2. På de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder, har alle arbejdsgivere med arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant iht. arbejdsmiljøorganisationen pligt til at deltage. Mødedeltagerne skal have kompetence til at træffe bindende aftaler angående arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Projektets gældende adresseliste med kontaktoplysninger, firmaer og funktion mv. er vedlagt i Bilag 3. Arbejdsmiljøkoordinator for udførelse (AMK-B) ved Vejdirektoratet er <navn> 5. BYGGEPLADSINDRETNING Anstillingspladsens indretning og indhold fremgår af bilag 4.

7 6. FÆRDSELSOMRÅDER På byggepladstegningen, bilag 4, findes oplysninger om adgangsveje. Af bilag 5 ses hvem der har ansvar for etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af disse. På koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder behandles detaljer vedr.: Regler for færdsel på færdselsområderne, herunder skiltning, restriktioner, adskilte gang- og køreveje, flugtveje, adgang for beredskabskøretøjer m.m. 7. OMRÅDER MED FLERE ARBEJDSGIVERE Angivelse af områder, hvor flere arbejdsgivere arbejder samtidigt beskrives og koordineres på de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Detaljerede oplysninger kan læses i referatet for det seneste afholdte møde. 8. FÆLLES SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER De enkelte entreprenørers aktuelle ansvarsområder i forhold til sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne er angivet i bilag 5, som ajourføres løbende. Arbejdsmiljøkoordinatoren definerer hvem, der løbende er ansvarlig for at etablere, vedligeholde og fjerne nødvendige fælles sikkerheds-, sundheds- og velfærdsforanstaltninger. Entreprenørerne er pligtige til at etablere, overvåge, vedligeholde, håndhæve samt på det tidspunkt, det aftales på koordinerende sikkerhedsmøder, at nedtage og bortbringe enhver foranstaltning til fremme af de beskæftigedes sikkerhed og sundhed og som er nødvendige for egne og underentreprenørers beskæftigede på arbejdspladsen. Uden for fællesområderne er de enkelte entreprenørers arbejdsleder/arbejdsmiljørepræsentant ansvarlige for sikkerheds- og sundhedsforanstaltningerne, for entreprenørens egne arbejder. 9. SÆRLIGT FARLIGE ARBEJDER Områder, hvor arbejdet medfører særlig risici er listet op i bilag 6, (som er en opfølgning på den indledende kortlægning, arbejdsmiljøplanen og liste med særligt farligt arbejde ), der er udarbejdet under projekteringen. Det er de arbejder som den enkelte entreprenør skal udarbejde arbejdsprocesbeskrivelser for. De udarbejdede arbejdsprocesbeskrivelser skal fremsendes til arbejdsmiljøkoordinatoren (AMK-B) med frist som angivet i udbudsmaterialet. Arbejdsprocesbeskrivelserne indsættes i PSS under bilag 7. Arbejdsprocesbeskrivelsen kan mht. arbejdsmiljø erstattes af en arbejdspladsvurdering, APV, der imødekommer gældende lovgivningskrav. Det er vigtigt at alle beskæftigede på byggepladsen er instruerede. Afgrænsning af særligt farligt arbejde behandles på koordinerende sikkerhedsmøder /byggemøder. Den enkelte entreprenør udarbejder en liste over farlige stoffer og materialer, med tilhørende arbejdspladsbrugsanvisninger, der anvendes i fællesområderne. Listerne indsættes under fanebladet for den enkelte entreprenør.

8 Ved eventuelle tillæg eller ændringer af arbejdsmetoder/materialevalg, revideres listerne i form af tilføjelser, historikken bevares. 10. KONTROL AF INSTALLATIONER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Procedure for løbende kontrol med installationer og sikkerhedsforanstaltninger er angivet i bilag BEREDSKABSPLANER Beredskabsplanen findes under bilag 8. Entreprenørens beredskabsplan skal ophænges synligt på byggepladsen. Alle arbejdsgivere skal være bekendte med planen. Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator i projekteringen (AMK-P) har udarbejdet en overordnet beredskabsplan for entreprisen, findes under bilag 8. Den enkelte entreprenør udarbejder egne beredskabsplaner for egne arbejder. Disse er indsat under fanebladet for den enkelte entreprenør. Alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr samt placering af flugtveje er angivet på bilag 4, indretning af anstillingsplads. Der er ikke planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner. 12. KOORDINERENDE SIKKERHEDSMØDER På opfordring af arbejdsmiljøkoordinatoren skal entreprenøren deltage i møder vedrørende koordinering af arbejdsmiljø/sikkerhed. Der afholdes koordinerende sikkerhedsmøde (eller byggemøde) mindst hver 14. dag, og alle arbejdsgivere (entreprenører, underentreprenører, leverandører mv.) der har aktiviteter på byggepladsen, i den kommende periode, skal deltage i mødet, når arbejdsmiljøkoordinator indkalder. På entrepriser med 10 eller flere beskæftigede sker koordineringen af sikkerheden på koordinerende sikkerhedsmøder og for entrepriser med færre end 10 ansatte på byggemøderne. For entreprenører, der har færre end 5 beskæftigede på pladsen, skal arbejdslederen deltage. For entreprenører, der har 5 eller flere beskæftigede på pladsen, skal både arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentant deltage. Entreprenører/underentreprenører skal følge arbejdsmiljøkoordinatorens anvisninger vedrørende byggepladsens sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøkoordinatoren udarbejder og udsender referater af de koordinerende sikkerhedsmøder/ byggemøder. Opstartsmøder: Opstartsmøde afholdes i forbindelse med det 1. koordinerende sikkerhedsmøde eller byggemøde i henhold til nedenstående punkter. På opstartsmødet skal arbejdsmiljøkoordinator orientere om byggepladsens forhold, herunder om følgende punkter vedrørende:

9 1. Bygherrens aftaler om fællesområderne (Bilag 5 i PSS) 2. Anvendelsen af planen for sikkerhed og sundhed (PSS) 3. Deltagelse i koordinerende sikkerhedsmøder 4. Deltagelse i sikkerhedsrunderinger 5. Underretning af koordinator ved anvendelse af underentreprenører For nye entreprenører/underentreprenører som kommer til i byggeforløbet, skal disse ved et møde med koordinator, orienteres om byggepladsens forhold, i henhold til ovenstående punkter, inden arbejdet på byggepladsen sættes i gang. Entreprenøren kan efter aftale med arbejdsmiljøkoordinator varetage denne orientering. Afholdelse af løbende orienteringer (opstartsmøder) oplyses på de koordinerende sikkerhedsmøder og føres til referat. Runderinger: Sikkerhedsrunderinger skal gennemføres mindst én gang hver 14. dag. Arbejdsmiljøkoordinatoren beslutter hvilke medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen som skal deltage i runderingerne. Det fremgår af de koordinerende sikkerhedsmødereferater, hvilke medlemmer der skal deltage på den næstkommende rundering. Efterfølgende hver rundering, udarbejder entreprenøren et runderings skema efter principperne for mønsterarbejdsplads. Tjekskemaer, der dokumenterer gennemgangen, fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator. 13. ARBEJDSULYKKER Ved arbejdsulykker eller nærved ulykker skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres. Udenfor normal arbejdstid kontaktes Vejdirektoratets projektleder eller pressechef. Arbejdsmiljøkoordinator skal tilkaldes, såfremt Arbejdstilsynet møder op på byggepladsen for, at undersøge ulykken. Ved ulykker skal alle pressehenvendelser ske til Vejdirektoratets projektleder. Alle entreprenører/underentreprenører på arbejdspladsen skal registrere og analysere arbejdsulykker og nærved-ulykker. Derudover skal entreprenører/underentreprenører på sikkerhedskoordineringsmøder, orientere om arbejdsulykker og nærved-ulykker, der er sket i perioden siden sidste møde. 14. SÆRLIGE FORHOLD OG FORANSTALTNINGER De særlige farlige arbejder er listet op i bilag 6 og specifikke foranstaltninger fremgår af bilag 7, for udførelse og håndtering heraf. 15. AJOURFØRING Den systematiske opfølgning på byggepladsens arbejdsmiljøforhold herunder PSS med tilhørende bilag sker på de koordinerende sikkerhedsmøder (eller på byggemøderne), hvor koordinering af kommende opgaver ligeledes foretages. Arbejdsmiljøkoordinator er ansvarlig for den løbende ajourføring af PSS.

10 16. MYNDIGHEDER Ved besøg af, eller kontakt med, Arbejdstilsynet eller anden myndighed skal arbejdsmiljøkoordinator straks orienteres.

11 BILAG 1: TIDSPLAN Projekteringsfasen: Udvidelsen af motorvejen udføres i perioden april 2015 til november Entreprenøren skal tilpasse sit arbejde i forhold til de aftaler, som er indgået med Banedanmark og dennes entreprenører i området. Entreprise kan overordnet forudsætte, at følgende anlægsperioder er gældende for de enkelte aktiviteter: Aktivitet og antal beskæftiget Indledende arbejder trafik Nedrivning Ca. 5-6 beskæftiget UF bane, Sidespor for ny bane Kbh-Ringsted Ca. 20 beskæftiget UF bane, Lille Syd Ca. 15 beskæftiget OF Ny bro Lyngvej Ca. 10 beskæftiget Lokalitet Bro 79.80, Bro80.00, Bro og Bro Bro 79.00, Ølsemaglevej, ca. St Bro 79.80, ca. St Plinte Bro 80.00, ca. St Isolering Plinte/isolering Fra/med Til/med Særlige risici April 2015 Maj 2015 Juni 2015 Juli 2015 April 2015 Aug Maj 2015 Okt Aug Sept Okt Sept Marts 2016 Okt Bro 81.90, ca. St Okt Maj 2016 Risiko for påkørsel ved arbejder på og ved motorvej samt ved opsætning af trafikværn Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over vej samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for togpåkørsel. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej og bane i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Nedrivning af gml. bro, OF Bro 82, ca. St Juni 2016 Juni 2016 Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning, at blive

12 Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Sti under Lyngvej Ca. 5-6 beskæftiget UF, Bellingestien Ca. 5-6 beskæftiget Hævning af Ølbyvej Ca. 6-8 beskæftiget UF, Pilegårdsvej (sti) Ca. 5-6 beskæftiget begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Rækværket er malet med bly- og PCB-holdigt maling. Der er risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro Jan Maj 2016 Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 84.00, ca. St. Maj 2015 Aug,/Sept. Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Broudvidelse 2015 over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, Forstærkning/isolering Okt April 2016 nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret PCB i fuger, som fjernes samt bly- og PCB-holdigt maling på rækværker. Der er risiko for kontakt med PCB ved fjernelse af fugen samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 85.00, ca. St Jan 2016 Maj 2016 Risiko for tab af tunge elementer (ved fjernelse af gamle kantbjælker) over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder, samt høje støjniveauer. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. Bro 86.00, ca. St. Maj 2015 Okt Risiko for at spunsprofiler og pæle vælter ud Flere faser over samt tab af tunge elementer over vej i drift. Risiko for tunge løft, klemning, nedstyrtning fra stillads og formarbejder og høje støjniveauer. Risiko for påvirkning af sundhedsskadelige

13 Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget stoffer ved afrensning og pålægning af fugtmembran. Der er konstateret blyholdigt maling på rækværker, som fjernes. Der er risiko for indånding af blyholdigt støv ved nedtagning af rækværket. St MHS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS April 2015 Aug Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Der er risiko for at drukne ved opfyldning af eksisterende vandfyldt bassin. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MHS April 2015 Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Motorvejsarbejder Ca. 6 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 18 Ca. 6 beskæftiget St MHS April 2015 Okt April 2016 Aug St MHS April 2015 Okt Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko

14 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. støjskærm og bassin 16 Ca beskæftiget Motorvejsarbejder, tungt spor Ca beskæftiget for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. St MVS - Apr Maj 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i Opbygning af dæmning dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer St MVS Apr Aug ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord. Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Apr Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St MVS Juni 2015 Aug Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Apr Juli 2016 Motorvejsarbejder inkl. støjskærm Ca. 3-4 beskæftiget Motorvejsarbejder inkl. bassin 19 Ca. 6 beskæftiget St MVS Apr Sept Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for at pæle vælter ud over vej og arbejdsområde samt nedstyrtningsfare ved etablering af støjskærme. St Apr Juli 2015 Risiko for at styrte ned og blive begravet i dybe udgravninger samt risiko for at maskiner synker i og vælter på skråninger. Der er risiko for udsættelse af sundhedsskadelige stoffer ved arbejder i kraftig forurenet rabatjord og oprensning af eks. bassiner samt risiko for drukning ved opfyldning af eksisterende vandfyldte bassiner.

15 Midterrabat Ca. 6 beskæftiget TSA32 Ca. 6 beskæftiget Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder samt udsættelse for skadeligt støv. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger, gasledninger, spildevandsledninger og vandforsyningsledninger under tryk. Hele strækningen Aug Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder. Risiko for påkørsel. Bakkende lastbiler. Ramper April 2015 Okt Som beskrevet ovenfor vedr. motorvejsarbejder Lyngvej og Nordhøj Kryds Maj 2015 Juli Risiko for indånding af skadelige dampe ved belægningsarbejder. Risiko for at ramme spændingsførende ledninger i drift. Entreprise skal af hensyn til Banedanmarks entreprenører vedr. etablering af København Ringsted banen overholde følgende tidsterminer for adgang til arbejdsområder, således at der ikke vil opstå fællesområder for VD og Banedanmark, som skal koordineres: Aftaler med BDK, TP40 St til arbejder langs begge sider af motorvejen Aftaler med BDK, TP45 Tilslutning til pumpestation ved regnvandsbassin 15 St i perioden til Entreprise har arbejdsarealer ved Ølsemaglevej St samt St.135.4/135.5 både MVS og MHS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer vest for Bro St MVS i perioden til Entreprise har arbejdsarealer øst for Bro og Bro MVS i perioden til Entreprise udfører JVA MVS i perioden til Aftaler med BDK, TP50 Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA08, vest for motorvejen ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Herefter er det vejareal Entreprise har arbejdsarealer under BDKs bro SBRA09 ved etablering af ny rampe ved Lyngvej og ombygning af Nordhøj fra til Entreprise har arbejdsarealer umiddelbart op af BDKs arbejdsarealer i rampekvadranterne ved Lyngvej vest for motorvejen i perioden til oktober Herefter er det vejareal Entreprise 's anstillingsplads og BDKs arbejdsarealer ligger umiddelbart op af hinanden i perioden til

16 Anlægsfasen: Entreprenøren udarbejder en hovedtidsplan og arbejdsplaner, hvor særlige farlige arbejder samt bindinger i udbudsmaterialet er indarbejdet. Entreprenørens arbejdsplan skal gælde for de kommende 4-6 uger og angive fællesområder, særligt farligt arbejde og antal mand beskæftiget på hver aktivitet. Arbejdsplanen udarbejdes af entreprenøren og gennemgås på de koordinerende sikkerhedsmøder/byggemøder og indgår som en del af PSS. Der kan angives stationeringer så man kan se om der er taget hensyn til andre beskæftigede og arbejder f.eks. epoxyarbejde på broerne. Arbejdsplanens detaljeringsgrad skal være således, at bygherrens arbejdsmiljøkoordinator er i stand til at vurdere om projektet rent fysisk kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hovedtidsplan indsættes i PSS og arbejdsplaner kan enten indsættes i PSS eller medsendes sikkerhedsmødereferatet.

17

18 BILAG 3: ARBEJDSPLADSENS ADRESSELISTE Part Firma Firmaadress e Bygherre Vejdirektorat Guldalderen et Hedehusene Funktion Navn Telefonnummer Projektleder Bjørn Eriksen Arbejdsmiljøkoordinator AMK-B <firma> <adresse> Arbejdsmiljøkoordinator <navn> <nr.> < > Assisterende arbejdsmiljøkoordinat or AAMK-B <firma> <adresse> Hjælper AMK-B <navn> <nr.> < > Tilsyn <firma> <adresse> Tilsynsleder <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 1 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 2 <navn> <nr.> < > Fagtilsyn 3 <navn> <nr.> < > Entreprenører Entreprenør 1 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 2 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Entreprenør 3 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < >

19 Part Firma Firmaadress Funktion Navn Telefonnummer e Entreprenør 4 <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent ant <navn> <nr.> < > Forsyningsselskaber El 0,4-10 kv SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Kurt Hansen El kv El Vejbelysning SEAS-NVE A.m.b.a. SEAS-NVE A.m.b.a. Energivej Haslev Energivej Haslev Søren Halle Christense n Preben Larsen Gas HMN Naturgas Gladsaxe Ringvej Søborg Jørn Laursen IT/Tele <firma> <adresse> <navn> <nr.> < > <navn> <nr.> < > Vand Vandværket Lyngen Snogebækve j Køge Jan R. Jensen Fjernvarme <firma> <adresse> Arbejdslederleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Spildevand <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < > ant Trykledninger <firma> <adresse> Arbejdsleder <navn> <nr.> < > Arbejdsmiljørepræsent <navn> <nr.> < >

20 Part Firma Firmaadress e Afløb Køge Holding A/S (Køge Afløb A/S) Ørnevej Køge Funktion Navn Telefonnummer ant Gabriel Molnar Gabriel Molnar dk

21 Bilag 4: INDRETNING AF ANSTILLINGSPLADS MV. Byggepladsindretning / arbejdspladser / arbejdsområder / anstillingspladser Byggepladsindretning, arbejdspladser, arbejdsområder og anstillingspladser rummer hele det eksproprierede, det midlertidige eksproprierede områder, VD s egne arealer samt lånte og lejede arealer. Projekteringsfasen Eksisterende risici på arealet skal identificeres Ved anstillingspladser vurderes om der er tilstrækkelig plads til: o velfærdsforanstaltninger o mandskabscontainere o affaldscontainere o p-pladser til bygherre, entreprenørens ansatte og maskiner o værksteder o materialedepoter o jorddepoter (rå- og muldjord) o adgangsveje for kørende og gående o ind og udkørsel til anstillingspladser og arbejdsområder o flugt- og redningsveje Ved arbejdsområdet vurderes: o type af aktivitet o pladskrav o adgangsforhold o til- og frakørsel o arbejdsfrie områder Ved transportveje vurderes: o hvordan kommer man fra anstillingspladserne til arbejdsområderne o hvordan kommer man fra et arbejdsområde til et andet o interimsveje o rundt på anstillingspladsen o rundt i arbejdsområdet o adskillelse af gående og kørende trafik Der angives områder, hvor der er flere arbejdsgivere samtidigt (fællesområder), evt. på særskilt plan

22 Der henvises til følgende tegninger: Tegn. nr Betegnelse Lokalisering Mål Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Motorvejen Arbejdspladsplan Lyngvej Arbejdspladsplan Hovedanstillingsplads Arbejdspladsplan Genplaceringslokalitet St :1000 St :1000 St :1000 St :1000 Skærende veje 1:1000 Skærende veje 1:1000 Skærende vej 1: Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro : Broarbejdsplads Bro :400

23 Anlægsfasen Ovenstående informationer fra projekteringsfasen skal entreprenørerne arbejde videre med i en sådan detaljeringsgrad, at det er muligt at arbejde / opstille efter planerne. I anlægsfasen skal byggepladsindretningen yderligere vise. tilslutning på tegningen til o el o vand o kloak placering af brandudstyr placering af førstehjælpsudstyr oversigtsplan med adresser for indkørsel til arbejdspladsen og -området, arbejdsstedet med vejnavn og husnummer, bronummer eller andet kendetegn kran, hejs og stilladser angivelse af områder med særlig farligt arbejde iht. den indledende kortlægning og liste med særligt farligt arbejde adgangsveje fra arbejdspladsen til arbejdsområdet Ligeledes skal der følges op på indretningen løbende i anlægsfasen.

24 BILAG 5: FORDELING AF ANSVAR I FÆLLESOMRÅDER Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Generelt Udarbejdelse af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed) Susse Laustsen Anmelde bygge-/anlægsplads til Arbejdstilsynet <AMK-B> Marts 2015 Ajourføring af PSS <AMK-B> April 2015 til juli Retningslinjer for opstart af arbejder der kræver særligt hensyn til arbejdsmiljø herunder særlige farlige arbejder Afholdelse af koordinerende arbejdsmiljømøder samt skrivning af referat Orientere ansatte om indholdet i PSS og relevant trafikafviklingsplaner Entreprise <AMK-B> Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Ophænge gældende plan over arbejdsområder et synligt sted Entreprise April 2015 til juli Koordinere arbejdsmiljøarbejdet i bygge-/anlægspladsens fællesområder Gennemføre arbejdspladsrunderinger før hvert arbejdsmiljømøde Arbejdsområde Opsætning af skiltning om brug af personlige værnemidler som hjelm og sikkerhedsfodtøj mv. Afspærring og skiltning ved f.eks. epoxyarbejde, brug af søm- /boltpistol udføres jf. gældende regler Opsætning og vedligeholdelse af skiltning til afgrænsning af byggepladsen Opsætning og vedligeholdelse af supplerende foranstaltninger mod trafik i arbejdsområder Byggepladsindretning/ arbejdsplads/ anstillingsplads Mandskabsvogne placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 <AMK-B> <AMK-B> Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli

25 SIDE 2 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Materielcontainere placeres iht. aftale med arbejdsmiljøkoordinator jf. byggepladsindretningen, bilag 3 Entreprise April 2015 til juli Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af oplagspladser. Entreprise April 2015 til juli Etablere, vedligeholde og fjerne installationer i skurby og i arbejdsområdet; El, vand, kloak, varme Entreprise April 2015 til juli Ophængning eller nedgravning af el-kabler og el-ledninger. Entreprise April 2015 til juli Rækværk mv. Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af rækværker hvor der arbejdes i højden > 2 m Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af vej afspærringer Entreprise April 2015 til juli Afdækning af brønde, huller og udsparinger Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles stillads Entreprise April 2015 til juli Opsætning, vedligeholdelse og nedtagning af fælles kran Entreprise April 2015 til juli Sikkerhedsforanstaltninger, som midlertidigt fjernes, skal retableres på forsvarlig måde hurtigst muligt og altid når et arbejdsområde forlades. Adgangs- og flugtveje Etablering, vedligehold og renholdelse samt fjernelse af fælles adgangsveje. Vejene skal have den nødvendige afvanding så de ikke opblødes af vejrliget. Entreprise Entreprise April 2015 til juli April 2015 til juli April 2015 til juli Vanding af køreveje efter behov Entreprise April 2015 til juli Adgangs-, flugt- og transportveje skal holdes ryddede Entreprise April 2015 til juli

26 SIDE 3 Ansvarsområde Ansvarlig / <navn> Periode/<dato> Gangbroer over egne render/udgravninger Entreprise April 2015 til juli Etablering og vedligehold af trapper og ramper Entreprise April 2015 til juli Renholdelse af offentlige veje Entreprise April 2015 til juli Vinterforanstaltninger Etablere af orienteringsbelysning (min 25 lux) Entreprise April 2015 til juli Snerydning, saltning og grusning af adgangsveje Entreprise April 2015 til juli Oprydning, rengøring og affaldsordning Afsluttende rengøring før arbejdsområdet overdrages til anden entreprenør Entreprise April 2015 til juli Affaldshåndtering Entreprise April 2015 til juli Førstehjælpekasse, øjenskyl, ildslukker Førstehjælpekasse, Øjenskyl mv. Entreprise April 2015 til juli Ildslukker forefindes Entreprise April 2015 til juli Entreprenøren = Den entreprenør, som har kontrakten på entreprisen.

27 BILAG 6: SÆRLIG FARLIG ARBEJDE Indhold af hovedposter: (Forklaring af hovedposter på efterfølgende sider). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger og nedrivningsarbejder. Jord-, afvandings- og grusarbejder: Jordarbejder (inkl. mindre nedrivningsarbejder), afvanding, fremmede ledninger og ubundne lag (geotekstiler, armeringsnet, BG, SG, knust asfalt). Belægningsarbejder: Vejbelægninger (asfaltarbejder, overfladebehandling, betonbelægninger) og brolægningsarbejder. Vejudstyr: Tavlearbejder (skilte, portaler og kantpæle), kørebaneafmærkning (afstribning), autoværn (vejautoværn, broautoværn, rækværker), hegn (vildt- og paddehegn, fodhegn, trådhegn), beplantning og udstyr på sideanlæg (toiletbygninger, udtømningsanlæg, borde og bænke). Teknisk udstyr: Belysning, signalanlæg og øvrigt elektronisk udstyr (nødtelefoner, tælleudstyr, vægte). Bro- og betonarbejder: Elementbroer (beton- og stålelementbroer), fundering, stillads- og form, slap armering, spændt armering, beton, stålarbejder (inkl. overfladebehandling), fugtisolering og brobelægninger (inkl. fuger). Andre bygværker: Støttevægge og støjskærme. Diverse arbejder: Fx indføringsrør, kantpæle, padehegn, vendepladser m.m. Regningsarbejder: Vejrligsforanstaltninger, Arbejdsløn ved regningsarbejder og materielleje priser.

28 SIDE 2 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Indledende arbejder Rydning af træer. Risiko for, at træer vælter ned over personer og motorvej i drift samt risiko for fald fra høje træer. Nedrivning af eksisterende Brodæk. Arbejde i højden ved montering af interimsafstivning for stabilise-ring af broer. Risiko for kollaps af bro, nedstyrtning og at blive begravet Udsættelse for støv, støj og vibrationer. Risiko for nedstyrtning ved opsætning og nedtagning af interimsafstivning og arbejde langs kanten på dæk. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Motorvejens østlige side St til Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Henvisning om forslag til udførelsesmetode Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejder med fældning af træer, herunder beskrivelse af afskærmning mod trafik, personlige hjælpemidler og uddannelse. Vejledning om fældning- og skovningsarbejde med håndbårne motorkædesave og andet håndværktøj. D.2.8 Fældnings- og skovarbejde B Arbejde med motorkædesave Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for nedrivningsarbejdet, herunder opsætning af robust og tæt skærm mod kørende trafik, rækkefølge for nedrivning, interimsafstivning samt brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materiale Planlægning og sikring mod nedstyrtning ved opsætning af stillads og wire til faldsikring el. lign Fald fra højden på byggepladser Nedrivning af eksisterende brosøjler og -fundamenter. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet samt udsættelse for støv, støj og vibrationer. Bro 79.00, Bro (eksisterende bro ved Lyngvej) Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for nedrivningsarbejder, herunder brug af maskiner og værktøjer. D.2.15 Nedrivning Fald fra højden på byggepladser D.5.4 Åndedrætsværn

29 SIDE 3 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Fjernelse af øvre del af fløjvægge og kantbjælker. Fjernelse af brorækværk og autoværn med maling indeholdende bly og/eller PCB. Risiko for nedstyrtning og at blive Begravet. Udsættelse for støv/aerosoler, støj og vibrationer ved nedbryd-ning af betonkonstruktioner, evt. ved brug af højtryksspuling. Der er risiko for nedstyrtning ved arbejde langs kanten på dæk samt risiko for indånding af bly- og PCB-holdigt støv ved nedtagning af rækværk og autoværn. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Bro 80.00, Bro Bro Bro Bro (Vejautoværn) Bro Bro (Vejautoværn) Bro Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Entreprenøren udarbejder en specifik APV/ procedure for arbejde med højtryksspuling, herunder afspærring af arbejdsområdet for andre personer. Ved arbejde med højtryksspuler over 800 bar må højtryksanlægget ikke anvendes håndholdt pga. strålens tilbageslags-virkning. Ved tryk over 25 bar skal der være skridsikkert fodfæste, og hvis der arbejdes mere end ½ time, skal der anvendes skulderbøjle el. lign., som kan aflaste hændernes greb om strålerøret. D.2.20 Brug af vandtryk for rengøring, afrens-ning, skæring mv. D.3.2 Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde D.2.15 Nedrivning D.5.4 Åndedrætsværn D.6.1 Støj D.6.7 Helkropsvibrationer D.6.2 Hånd-arm vibrationer Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure både for sikring mod nedstyrtning ved brug af faldsikring samtidig med, at arbejdet udføres, og for fjernelse af rækværk, så udsættelse for pcb- og blyholdigt støv undgås, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Rækværk og autoværn skal klippes ned frem for at bruge skærende værktøj, hvor der er

30 SIDE 4 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering Bly påvirker nervesystemet, nyrer og forplantningsevnen og visse former for bly kan være kræftfremkaldende. Bro 79 (Både pcb og bly i maling på autoværn) Bro 82 (Både pcb og bly i maling på autoværn og rækværk) Bro 84 (Både pcb og bly i maling på autoværn og sceptre) Bro 85 (Bly i maling på autoværn) Bro 86 (Bly i maling på autoværn) Bro 117 (Både pcb og bly i maling på rækværk og autoværn). St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode risiko for opvarmning af PCB Fald fra højden på byggepladser C.0.8 Metallisk bly og blyforbindelser Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Fjernelse af fuger indeholdende PCB. Fuger, der skal fjernes på 2 broer, indeholder PCB. PCB er kræftfremkaldende og kan afhængig af type påvirke lever, immunforsvar og nervesystem samt være hormonforstyrrende. PCB optages både gennemhud og ved indånding. Bro Bro Entreprenøren udarbejder en APV/Procedure for fjernelse af fuger med indhold af PCB, herunder etablering af sug på værktøj, personlige værnemidler og anvendelse af åndedrætsværn i forhold til arbejdsmetode, beskyttelsesdragt og handsker samt særlige velfærdsfaciliteter med adskilt snavset arbejdstøj og rent tøj. Proceduren skal desuden indeholde en beskrivelse af afdækning af stillads, opsamling og bortskaffelse af fugen, så forurening af omgivelserne undgås. Arbejdsstedet skal afgrænses, og der skiltes med PCB-arbejde, så uvedkommende ikke udsættes for forurening. Hvis der anvendes mekanisk/elektrisk værktøj til at skære fugen ud eller efterfølgende slibning, skal værktøjet forsynes med sug, og der skal anvendes filtrerende åndedrætsværn

31 SIDE 5 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode med A2/P3 filter eller luftforsynet åndedrætsværn. Eventuel nedtagning af eksisterende hegn til naboerne ved kolonihaverne, som nogle steder består af bølgeeternit. Der er risiko for at eternitpladerne indeholder asbest og behandles som sådanne. Der er risiko for at indånde kræftfremkaldende asbestfibre. St til Branchevejledning om Håndtering og fjernelse af PCB-holdige byggematerialer. BAR Bygge og Anlæg. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/- arbejdsprocedure der beskriver håndtering og bortskaffelse af bølgeeternitpladerne, herunder nedtagning af hegnet i hele stykker, befugtning af plader for at undgå støv og anvendelse af personlige værnemidler. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr af 21. december 2004 om asbest. C.2.2. Asbest Branchevejledning: Når du støder på asbest. Sådan gør du. BAR Bygge og Anlæg, Jord-, afvandings- og grusarbejder Dybe udgravninger: Der foretages dybe udgravninger til: Afløbsbygværker, brønde og -ledninger ca. 1,0 5,3 meters dybde. Presse-/modtagegruber for underboringer i ca. 2,30 5,30 meters dybde. Udgravninger til at fjerne bro-fundamenter og etablering af nye fundamenter. Der graves ned i dybder fra 1,5 til 2 meter. Bro udgravning til støbning af brodækket, udgravning under støbt Risiko for at styrte ned og blive Begravet. Afløbsbygværker: Ved bassin 16, 17, 18 og 19. Dybe ledninger: St til MVS St til MHS St til MVS, langs NØ tilkørselsrampe St til , MVS St til MHS St til , MHS Underboringer: St St St Afstivning af byggegrube, opstilling af rækværk, flugtveje fra udgravning etableres. Det skal sikres, at arbejdsområdet er så stort, at kanten af byggegruben kan friholdes for materialer, værktøj, store sten og trafik i mindst 1 meters afstand. Grundvandsforholdene og behov for grundvandssænkning skal vurderes i forhold til at sikre byggegruben mod indtrængen af vand. Entreprenøren udarbejder specifik APV for arbejdets udførelse, herunder en beskrivelse af adgangsforhold og brug af tekniske hjælpemidler, afstivning af byggegrube, flugtveje og afskærmning af trafik. Der udarbejdes specifik APV/procedure for udgravning i midterrabat til brosøjle ved Bro

32 SIDE 6 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering brodæk og etablering af jordankre. Bro 80, Bro 117 og Bro 84 udgraves for fjernelse af fløjvægge. Bro 81.90, der udgraves for fundamenter. St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse St St St St St St St Lyngvej Ølbyvej Henvisning om forslag til udførelsesmetode D.2.13 Gravearbejde Udgravning til brofundamenter: Bro Bro Bro Bro Bro Strømpeforing af afløbsledning Eksisterende ledninger skal eventuelt strømpefores. Der er afhængig af metode til udførelse af strømpeforing risiko for at komme i kontakt med kunstharpiks med risiko for kraftig hudpåvirkning, eksem eller udsættelse for styrendampe og opløsningsmidler. Afhængig af valgt afhærdningsmetode er der risiko for kontakt med damp og hermed risiko for skoldning. Afløbsledning ved regnvandsbassin 17. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for anvendt strømpeforingsmetode, hvor den anvendte metode vurderes ud fra de sundhedspåvirkninger metoden påfører de udførende. Anvendelse af personlige værnemidler, afskærmning af arbejdsområdet, personlig hygiejne, velfærdsfaciliteter og affaldshåndtering beskrives. C.0.7 Epoxyharpikser og isocyanater C.2.1 Kræftrisikable stoffer og materialer Tunge løft Brønde, karme, riste og dæksler til brønde Der er risiko fortunge løft og at tabe emner ud over vej i drift og ud over arbejdsområdet. Hele motorvejsstrækningen St til samt på skærende veje Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure, der beskriver, hvordan emnerne håndteres og sikres mod kæntring samt mod fald ind over vej og arbejdsområde. Anhuggeren skal være instrueret i at udføre

33 SIDE 7 *Hovedposter Særligt farlige arbejder Risici Lokalisering St. st. eller f.eks. alle brønde eller hele strækningen eller ved lokalitetsbetegnelse Henvisning om forslag til udførelsesmetode det pågældende arbejde og skal være fortrolig med anhugningsgrejets mærkning. Emnerne skal sikres mod at vride/kæntre. B Krancertifikat At-meddelelse: Anhugningsgrej Anvendelse af hejse-, løfte- og transportredskaber At-anvisning: Anhugning Blød bund Der er konstateret blød bund i områder langs motorvejen. Arbejde ved vand Ved opfyldning af eksisterende regnvandsbassiner Der er risiko for at maskiner synker i og vælter samt risiko for at synke i. Der er risiko for at maskiner og mandskab falder i vandet og hermed fare for drukning. St til (MVS, nord for Ølsemaglevej) St til (MHS, nord for Ølsemaglevej) St (MVS, Bassin 16) til (MVS, TSA- 32-TN) St til (MVS, nord for Lyngvej) St til (MHS, nord for Lyngvej) St (MHS, TSA-32-FN) St (MHS, TSA-32-TS) St til (MVS, vest for Pilegårdsvej) Ca. st MVS Ca. st MHS Ca. st MVS Ca. st. st MHS Entreprenøren udarbejder specifik APV/ procedure for blødbundsarbejde, herunder brug af maskiner og værktøjer At-vejledning D.2.13 Gravearbejde Se SAB - Jordarbejder, afsnit 3 Det skal sikres, at maskiner bliver fikseret, så de ikke vælter. Entreprenøren udarbejder en specifik APV/procedure for arbejde tæt på vandfyldte huller, herunder brug af specielt redningsudstyr, redningsvest,

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 2, Plan for sikkerhed og sundhed Revision 0 Dato 2016-07-27 Udarbejdet af CSYJ Kontrolleret af MAW Godkendt af CSYJ Beskrivelse Cykelsti, Tønder - Daler Plan for

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS. Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej, Tønder PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS CP12S-185 SØNDERLANDEVEJ Anlæg af dobbeltrettet cykelsti langs Sønderlandevej,

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS STRÆKNING: GROBSHULEVEJ / ODDER OMFARTSVEJ ENTREPRISE 1 20.11.2013 kisi COWI a/s Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012

Entreprise 6620.751. Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Hårup. December 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.751 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Hårup December 2012 Karlshøjvej Kjellerupstien Nordre Højmarksvej Forlagt Kejlstrupvej Frichsvej Lillehøjvej

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6717.200 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Aulum Sinding Juni 2015 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Entreprise H126.04.20

Entreprise H126.04.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H126.04.20 Jord- og belægningsarbejde Næstved - Slagelse >>> Cykelstier syd for Fuglebjerg juli 2013 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup

ENTREPRISE H07016.20. Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H07016.20 Jord- og belægningsarbejde H70 Nordjyske Motorvej H07016.20 Rampeombygning, 29 Svenstrup APRIL 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201. Jord- og belægning Øst. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.201 Jord- og belægning Øst Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JANUAR 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06.12.2012 11/06425-8 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012

Entreprise H11.07.20. Jord- og belægningsarbejder. H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej. Juli 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H11.07.20 Jord- og belægningsarbejder H11 København-Holbæk >>> Rampekryds på Avedøre Havnevej Juli 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. juni

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRISE H370.02.20

ENTREPRISE H370.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.02.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.02 Rampekryds ved Vardevej MARTS 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

ENTREPRISE H417.02.20

ENTREPRISE H417.02.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H417.02.20 Jord- og belægningsarbejde H417 Viborgvej - Møgelvangvej H417.02 Krydsombygning ved Møgelvangvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam

Entreprise H50.09.20. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.09.20 Jord- og belægningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.09 Rampekryds ved Bramdrupdam marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg

Plan for Sikkerhed og Sundhed: Rampeombygning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED 12/13217 6. juni 2013 HSO ÅF - Hansen & Henneberg ETAPE: Rampeombgning, 52 Skanderborg Vest. Entreprise H60.15.76 Signalanlæg Bilag 6: Liste med særligt farlige arbejder Plan

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS VMT14-2 Jord- og belægningsarbejder Ombygning til vindmølletransporter Østjylland April 2015 H06023 H60 TSA 51 / Randersvej H06025 H60 TSA 57 / H600338 Vestvejen H06102

Læs mere

ENTREPRISE H206.11.20

ENTREPRISE H206.11.20 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H206.11.20 Jord- og belægningsarbejde H206 Svendborg - Spodsbjerg >>> H206.11 Trafiksanering i Lundby FEBRUAR 2012 SIDE 2 af 5 Indholdsfortegnelse: 0. Generelt...

Læs mere

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed

Entreprise H331.03. Jord- og belægningsarbejder. PSS - plan for sikkerhed og sundhed PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H331.03 Jord- og belægningsarbejder H331 Ribe - Tønder >>> H331.03 Cykelforbedringer ved Sæd Rundkørsel Marts 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON

Læs mere

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning

Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning Arbejdsmiljø: Grobshulevej Odder omfartsvej Indledende kortlægning *Indhold af hovedposter: 2/12 (Forklaring til hovedposter i efterfølgende skema). Indledende arbejder: Arbejdsplads, færdselsregulerende

Læs mere

ENTREPRISE H070.17.45

ENTREPRISE H070.17.45 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H070.17.45 Etablering af støjskærm Støjskærm Viborgvej syd, Randers S MAJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 05.05.14 13/12901-3 MSK msk@vd.dk 7244

Læs mere

Områdefornyelse Skærbæk

Områdefornyelse Skærbæk Områdefornyelse Skærbæk ) Anlægsentreprisen 01. september 2016 Udkast 01.09.2016 Carsten Kabel (CTK) Johansson og Kalstrup P/S Revision Dato Udarbejdet Bemærkninger MOVE arkitektur I/S Landskabsarkitekt

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H337.02.20 Jord- og belægningsarbejder H337 Grindsted-Korskro >>> H337.02 Cykelsti ved Årre Juni 2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED - PSS H337 KORSKRO - GRINDSTED

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO

BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO 5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 5. september 2013 A036018 SUL BRO 000-0040-0-087.50 NY LILLEBÆLTSBRO Erosionsbeskyttelse omkring strømpiller ÅR 2016 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Thomas

Læs mere

Entreprise H416.02.20

Entreprise H416.02.20 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H416.02.20 Jord- og belægningsarbejde H416 Randers - Viborg >>> H416.02 Cykelsti mellem Viborg og Foulum April 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Udstyr på rasteplads og samkørselspladser. Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6625.660 Udstyr på rasteplads og samkørselspladser Herning Aarhus >>> Hårup Låsby JUNI 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 08.05.14 71852-12-009

Læs mere

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter

2.12 Bilag 12 Bygherre s Audit-tjekliste til PSS og andre bygherrepligter Bygherre s tjekliste til PSS og andre bygherrepligter* 2 Organisationsplan Organisationsplanens indhold: Bygherrens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson mv. Koordinators navn(e) og telefonnummer.

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON December 2013 13/13436 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS MINDRE ANLÆG STRÆKNING RUTE 25 ENTREPRISE MVTSYD2 A 02.12.2013 Jens Schmidt

Læs mere

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Firma navn og CVR. Nr. Vejledning til Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) PSS for (byggeriets navn og adresse) Navn arbejdsmiljøkoordinator 2.25 Bilag 25 Skabelon for PSS BYGHERRENAVN 1 Indhold 2 Formål...

Læs mere

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22

Arbejdsmiljø. Indledende kortlægning. Bropakke HN-22 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-096-200 ETAPE Udarbejdet TNJ Kontrol HBAP Godkendelse AEN/HLJ Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke HN-22 Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Bro 13-0-027.00

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500. Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 DATO DOKUMENT UDARBEJDET AF ENHED SIDE 13. dec. 2013

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.01.20 Jord- og belægningsarbejder H325 Ribe - Gram - Gabøl >>> H325.01 Cykelsti i Damhus MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Paradigme:

Læs mere

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning

0. Fælles afsnit. 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation. 2. Bilag 2: Projektets adresseliste. 3. Bilag 3: Byggepladstegning 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets adresseliste 3. Bilag 3: Byggepladstegning 4. Bilag 4: Tidsplan 5. Bilag 5: Fordeling af ansvar i fællesområder

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200. Jord og Belægning. 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4045.200 Jord og Belægning 4045 Tilslutningsanlæg ved Odense SØ MAJ 2014 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON August 2013 A018978_PSS

Læs mere

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af:

Dette checkskema vedr. projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Dette checkskema vedr projekterendes og rådgiveres pligter er udarbejdet af: Kontaktperson: Henrik Dahl COWI A/S Afd 1312 Natur, miljø, sikkerhed og sundhed Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110. Broer Kejlstrupvej. Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.110 Broer Kejlstrupvej Herning - Århus >>> Bording - Funder JANUAR 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 9. januar 2012 6620_110_PSS NRK info@ipp-kiel.de

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

TOTALENTREPRISE 50610.001

TOTALENTREPRISE 50610.001 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED TOTALENTREPRISE 50610.001 Jord-, Bro- og belægningsarbejder 50610 Nykøbing Falster Omfartsvej DECEMBER 2011 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST 50610 NYKØBING

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013

Entreprise 6620.201. Jord og belægning Nord. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup. marts 2013 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6620.201 Jord og belægning Nord Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup marts 2013 129.00 OF af sti i Dyrehaven 129.50 OF af faunapassage i Dyrehaven 132.00 OF

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation 2.

Læs mere

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621

Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Poul Pilgaard ppi@vd.dk 7244 2621 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning

Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning Plan for sikkerhed og sundhed PSS 4048.500 Beplantning 40 Fynske Motorvej 4048 Nørre Aaby Middelfart September 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter

Arbejdsmiljøopgaver ved bygge og anlægsprojekter DANSK VAND KONFERENCE 2010 Jan Nygaard Hansen, arbejdsmiljørådgiver 1 Baggrund 1975: Arbejdsmiljøloven ( 33) 1978: BK 501 om projekterende og rådgiveres pligter (Hensyn til arbejdsmiljøet) 1990: AT-anvisning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 20 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF ENTREPRISEN... 3 3. TIDSPLAN... 4 4. ARBEJDSPLADSENS

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H403.08.20 Jord- og belægningsarbejder H403 Aarhus - Silkeborg >>> Cykelsti Mollerup - Linå FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej

Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Arbejdsmiljø Arbejde i udgravninger og ved vej Supplerende arbejdsmiljøuddannelse Ester Jensen, COWI A/S Jordskred Hvorfor? Arbejde i udgravninger anses som risikoarbejde. Kendte risici : sammenstyrting,

Læs mere

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE Jord- og belægniningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H428.02.20 Jord- og belægningsarbejde Strækningsombygning i Brovst JUNI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 12/12841 Anders Christian Nielsen

Læs mere

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014

Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet Revideret 3. januar 2014 ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne BYG-AV og BYG-BTV Entreprise BYG-BTV-VSTD og OD Arbejdsmiljø: Indledende

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise H439.05.20 Jord- og belægningsarbejde H439 Herning - Viborg >>> H439.05.20 Cykelsti ved Karup August 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Ester Jensen Helle Andersen

Ester Jensen Helle Andersen Fokus på pligter for bygherre ved anlægsarbejde Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Ester Jensen Helle Andersen 1 Hvad siger arbejdsmiljølovgivningen? Bekendtgørelse nr. 117 om Bygherrens pligter: Bygherren

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Støjskærm ved Svendborg. Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 4530.45 Støjskærm ved Svendborg Odense - Svendborg >>> 4530 Kværndrup - Svendborg JULI 2011 2 af 19 BILAG TIL: Plan for Sikkerhed og Sundhed Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR GROBSHULEVEJ ODDER OMFARTSVEJ 11.11.2013 Rev. nr. Udarbejdet KS/Godkendt Grobshulevej, Odder AMK-P KISI, COWI A/S FPL PROJEKTNR. A037443 DOKUMENTNR. VERSION

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED Vesterport, AAB afd. 6 Realisering af fysisk helhedsplan - Renovering og modernisering \\cher\sagarkiv\2011\1100017931\dok\ld00821-1-kegh.xlsx Paradigme 2016-03-18 Pladsens

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise H34805.20 Jord- og belægningsarbejder Cykelsti Sandvadvej-Hærvejen Maj 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2016, Rev 0 14/12968-1 Niels Arend

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H052.01.20 Jord- og belægningsarbejder H052 Esbjergmotorvejen E20 >>> Rampeombygning, 76 Esbjerg Ø MAJ 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27.01.2014

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 5110.500 Afvandingsarbejder 51 Kliplev - Sønderborg Nyt afløb fra bassin 23 ved Sottrupvej Februar 2015 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) (opgave) Indsæt billede Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Arbejdspladsens organisation... 3 2. Arbejdsmiljøorganisation... 6 3. Afgrænsning... 6 4. Tidsplan

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H407.05.10 Totalentreprise H407 Aarhus - Viborg >>> H407.05 Cykelsti ved Tange Sø FEBRUAR 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter

Bekendtgørelse om bygherrens pligter Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om bygherrens pligter I medfør af 31, stk. 3 og 4, 56, 67 i, lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Område og definitioner

Læs mere

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H52106.20 Jord- og belægningsarbejde H521 Odense - Faaborg >>> H52106 Stikrydsning Volderslevvej / Dahlsvej MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 1120.770 Jord- og belægningsarbejde Holbæk - Vig 1120 Tuse N - Herrestrup Cykelsti ved Hagested Juli 2015 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 23. marts

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS GAPS Støjskærm H20 Køge - Korsør Støjskærm E20, Slagelse November 2014 Plan for sikkerhed og sundhed - små byggepladser September 2014 REGION HOVEDSTADEN GAPS ETABLERING

Læs mere

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen.

NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. Opdateret 21. April 2010 NCC Construction Danmark A/S Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) i udførelsesfasen. PSS skal udarbejdes hvis der er 10 eller flere ansatte på pladsen samtidigt, eller pladsen falder

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed

Plan for sikkerhed og sundhed 1 Plan for sikkerhed og sundhed Formålet med Byggepladsens Plan for Sikkerhed og Sundhed PSS er at sikre, at alle, der arbejder på pladsen, har et godt arbejdsmiljø. Planen kan samtidigt være et godt styringsredskab

Læs mere

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013

Temadag om bygherreansvaret. Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Temadag om bygherreansvaret 1 Gentofte Kommune Merete Valbjørn og Signe Mehlsen 11. September 2013 Copyright Copyright 2013 2013 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR CVR 48233511 48233511 Program 2 Program 8.30

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1

PSS. Plan for sikkerhed og sundhed. Opsætning af ny N-5 og N-16 i Narsaq. Bilag 1 PSS Plan for sikkerhed og sundhed Bilag 1 A Udbud dd.mm.20åå GERS HNP ELO Udg. Betegnelse/revision Dato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Denne plan er udarbejdet for at sikre en godt og systematisk samarbejde

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3

Plan for Sikkerhed og Sundhed Kidholm, Langholt byggemodning Etape 3 1.1 Fælles regler på pladsen Planen for byggepladsens Sikkerhed og Sundhed skal sammen med den enkelte entreprenørs arbejdspladsvurdering (APV) sikre, at alle, der er beskæftiget på byggepladsen, har et

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017

FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. UDKAST november 2017 FUNKTIONSKONTRAKT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED UDKAST november 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED... 3 1. GENERELT... 3 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 4 3.

Læs mere

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om

BYGHERREnS PLIGTER. Fakta om BYGHERREnS PLIGTER Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 trådte i kraft den 15. februar 2013. Bekendtgørelsen gælder for bygherren, når det må forventes, at der vil blive udført arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby

Belysning. Herning Aarhus >>> Funder Låsby PSS - plan for sikkerhed og sundhed ENTREPRISE 6620.752 Belysning Herning Aarhus >>> Funder Låsby DECEMBER 2013 Rundkørsel Funder Kirkevej Rundkørsel Nordre Højmarksvej Rundkørsel Sejling Hedevej Rundkørsel

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB

Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen TB Arbejdsmiljøkoordinering i Københavns Lufthavne A/S Arbejdsmiljøkoordinator Kaj Birkkjær Larsen 1 Emner i oplægget Hvad er Københavns Lufthavne A/S (CPH) for en størrelse Film om arbejdsmiljø i CPH, herunder

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6780.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N April 2012 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Generelt... 2 1. Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation...

Læs mere

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE Oprensning af fokusarealer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON UDKAST

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Version 1 Dato 2013-07-22 Udarbejdet af AYK Kontrolleret af NILJ Godkendt af AYK

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011

ENTREPRISE Banebroer PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. 127 Slagelse Omfartsvej >>> Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 12710.100 Banebroer 127 Slagelse Omfartsvej >>> 12710 Slagelse Omfartsvej FEBRUAR 2011 St. 1.220 - st. 6.000 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 2011.02.08

Læs mere

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS)

PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) BYGVÆRKER (BYG) Vedligehold af store bygværker Aggersundbroen, omisolering (BYG-SV-ND-AGGE-ISO) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H370.03.20 Jord- og belægningsarbejde H370 Herning - Varde >>> H370.03 Cykelsti ved Velhustedvej FEBRUAR 2014 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens

Læs mere

ENTREPRISE H

ENTREPRISE H PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H325.02.20 Jord- og belægningsarbejde Stikrydsning i tunnel ved Ribe >>> H325, Esbjerg - Kærgaard APRIL 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24.03.2014>

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D Nedrivning At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.15 Nedrivning Februar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS H43908.20 Jord- og belægningsarbejder H439 Viborg - Herning Ombygning af fordelerring ved Sunds September 2016 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30.08.2016 14/17465-1

Læs mere

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1)

Bekendtgørelse om bygherrens pligter 1) Page 1 of 6 BEK nr 1416 af 27/12/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Område og definitioner Kapitel 2 Udpegning af koordinatorer

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed PSS

Plan for sikkerhed og sundhed PSS Plan for sikkerhed og sundhed PSS Entreprise 6714.200 Vej- og broarbejder Holstebromotorvejen Holstebro N- Aulum Nordre Ringvej Februar 2016 0. Hovedafsnit 1. Bilag 1: Tidsplan 2. Bilag 2: Arbejdspladsens

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H Jord- og belægningsarbejde. H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE H60.15.20 Jord- og belægningsarbejde H60.15 Rampeombygning, 52 Skanderborg V JUNI 2013 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013

PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED ENTREPRISE 6620.203 Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.03.2013 11/01946-26 ARS ars@vd.dk 41236737

Læs mere

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm

THORUP PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED. Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme. Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm GRUPPEN THORUP ARKITEKT & INGENIØR PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED BYGHERRE: Ringkøbing-Skjern Kommune, RKSK Ejendomme BYGGESAG: Tagrenovering, funktionærbyging, Kirkegade 3, Tarm SAGSNR.: 4057 DATO: 07.08.2013

Læs mere