ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes."

Transkript

1 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap 10. CD Funktionsvælger 11. CD stop 12. CD play/pause 13. CD lcd display 14. Stereo hovedtelefon stik 15. Volumen kontrol 16. AC stikkontakt 17. Batteri låge 18. FM stereo led indikator 19. Kassette låge 20. Kassette optage 21. Kassette play 22. Kassette spole tilbage 23. Kassette spole frem 24. Kassette stop/eject 25. Kassette pause 26. Højttaler venstre 27. Højttaler højre 28. Knappen FOLDER 29. CD/SD/USB knap USB port 32. SD/MMC kortsprække Dansk - 1

2 BETJENING Før brug er det vigtigt at undersøge om spændingen på enheden stemmer overens med spænding i dit lokal område. Isæt den ene ende til AC stikket i enheden og den anden til en normal AC stikkontakt. Bemærk: 1) I tilfælde af fejlfunktion forårsaget af elektrostatisk udladning (ESD) nulstilles enheden ved at gentilslutte AC kablet igen for at genoprette normal funktion. 2) Når enheden ikke anvendes - Træk AC strømkablet helt ud fra AC stikkontakten. BATTERIER Enheden frakobles fuldstændigt. Batteri lågen åbnes og der isættes 8 UM-2/ C batterier. Vær opmærksom på at polerne skal vende som anvist. Når batterierne ikke bruges - Fjern alle batterierne, såfremt enheden ikke skal bruges i flere måneder eller mere. RADIO Skub funktionsvælgeren (1) til Radio. FM-stereo vælgeren (2) skubbes til den ønskede bølgelænge. Stations søgehjulet (5) drejes til den ønskede station. Lyden justeres ved at dreje på Volumen kontrollen (15). For at slukke for radioen skubbes Funktionsvælgeren (1) blot hen på Bånd / Tape. FM STEREO INDIKATOR For at høre FM stereo skubbes FM-stereo vælgeren (2) til FM ST positionen. FM stereo LED indikatoren (18) vil nu lyse hvis en stereo kanal kan modtages. I visse områder vil styrken af signalet være svagt eller variere, hvilket kan skyldes baggrundsstøj. Er dette tilfældet bør FM-stereo vælgeren (2) skubbes tilbage til FM. ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. BASS BOOST Ønsker man at lytte til radioen ved lav styrke trykkes der på Bass Boost knappen ON (6) for at inaktivere super bassen trykkes blot på knappen igen. KASSETTEBÅNDOPTAGER Afspilning Dansk - 2

3 Tryk på stop/eject knappen (24) for at åben kassette lågen. Isæt et kassettebånd og skub lågen i for at lukke. Skub funktionsvælgeren (1) til Tape positionen. Tryk på Play (21) Justér lyden ved hjælp af volumen kontrollen (15). Tryk på stop/eject knappen (24) for at stoppe båndet. Spole frem og tilbage Båndet kan spole frem og tilbage ved henholdsvis at trykke på Kassette spole tilbage (22) og Kassette spole frem (23). Pause funktion Under afspilning eller optagelse kan båndet midlertidigt stoppes ved at trykke på pause knappen (25). For at fortsætte afspilning eller optagelse trykkes på Pause knappen igen. Auto stop Når båndet når slutningen under afspilning eller optagelse vil det automatisk stoppe. Advarsel For at undgå at beskadige kassettebåndoptageren eller båndet bør man altid trykke på Stop/eject (24) før man begynder på noget nyt. Optagelse fra den indbyggede radio. 1. Vælg den ønskede station som beskrevet i Radio. 2. Isæt et kassettebånd i kassette afsnittet (19) 3. Tryk på pause knappen (25) 4. Tryk på optage (record) knappen (20) Herved starter play knappen (21) samtidigt med at optage. Med den indbyggede Automatic Level Control (ALC) vil man altid få den bedst mulige optagelse. Justering på volumen vil ikke have indflydelse på optagelsen. 5. For midlertidigt at stoppe optagelsen tryk da på pause knappen (25). For at fortsætte optagelsen trykkes på pause igen. 6. Tryk på Stop/eject (24) for at stoppe optagelsen. 7. Når båndet når slutningen, vil det automatisk stoppe. BETJENING AF CD AFSPILLEREN AFSPILNING AF COMPACT DISC (KAN AFSPILLE CD-R/RW) Kom godt i gang Bemærk: Hvis der forekommer lydudfald under afspilning af CD, kan du prøve at skrue ned for lyden. Dansk - 3

4 LÅGET TIL CD RUMMET må ikke åbnes under afspilning af en CD. 1. Åben LÅGET TIL CD RUMMET ved at trække opad i det. Læg en disk i CD rummet og luk låget igen. Stil FUNKTIONSVÆLGEREN over på positionen CD. Bemærk : Kontrollér, at LÅGET TIL CD RUMMET er korrekt og sikkert lukket. 2. Når LÅGET TIL CD RUMMET lukkes, og der ligger en CD i afspilleren, vises det samlede antal skæringer på CD'en på afspillerens CD LCD DISPLAY, og afspilleren går i stop. (Eks.: Samlet antal skæringer på disken i afspilleren er 17). Indikatoren DISC vises altid på LCD DISPLAYET. 3. Hvis der ingen CD er i afspilleren, viser LCD DISPLAYET, og afspilleren går i stop. 4. Hvis LÅGET TIL CD RUMMET ikke er lukket, viser LCD DISPLAYET. Funktionerne Play (afspil) / Pause 1. Når du trykker på knappen PLAY/PAUSE, mens CD er valgt, men ingen afspilning finder sted, går afspilleren i gang med at afspille første skæring på CD'en. Afspilningsindikatoren vises på LCD DISPLAYET. CD LCD DISPLAYET viser nummeret på den skæring, der netop afspilles. 2. Hvis du vil holde en pause i afspilningen af en CD, skal du trykke én gang på knappen CD PLAY/PAUSE. Afspilningsindikatoren blinker vedvarende på LCD DISPLAYET. 3. Selvom lyden afbrydes, fortsætter disken med at rotere. Når du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på knappen CD PLAY/PAUSE igen. Musikken fortsætter fra nøjagtigt det punkt på disken, som du var kommet til, da lyden blev afbrudt. Dansk - 4

5 4. Hvis du vil standse afspilningen af CD'en, skal du trykke én gang på knappen CD STOP. Dette gælder, uanset om der afspilles eller holdes pause i afspilningen. LCD DISPLAYET viser igen det samlede antal skæringer på CD'en. 5. Når du vil slukke for anlægget, skal du skubbe knappen FUNKTIONSVÆLGEREN over på positionen TAPE(OFF). Funktionerne Skip (spring) og Search (søg) 1. Hvis du under afspilning eller pause trykker én gang på knappen CD SKIP/SEARCH eller CD SKIP/SEARCH, går afspilleren enten til næste skæring på disken eller tilbage til begyndelsen af den aktuelle skæring. 2. Hvis du under afspilning trykker på knappen CD SKIP/SEARCH eller CD SKIP/SEARCH og holder den inde, søger afspilleren hurtigt fremad eller tilbage på disken med lyden slået til. Funktionen Repeat (gentag) 1. Repeat 1 (gentag 1) : Når du trykker én gang på knappen MODE, vises indikatoren for Repeat på LCD DISPLAYET. Afspilleren gentager den aktuelle skæring på disken igen og igen. 2. Repeat All (gentag alle) : Når du trykker to gange på knappen MODE vises indikatoren for Repeat All på LCD DISPLAYET. Afspilleren gentager hele disken igen og igen. 3. Sådan afbryder du gentagefunktionen Tryk på knappen MODE gentagne gange, indtil indikatoren for Repeat forsvinder fra LCD DISPLAYET. Funktionen Random Play (vilkårlig rækkefølge) Med denne funktion kan du afspille skæringerne på disken i vilkårlig rækkefølge. 1. Tryk på knappen MODE tre gange, mens CD er valgt men ingen afspilning finder sted. Indikatoren vises på LCD DISPLAYET og al musikken vil automatisk blive afspillet i vilkårlig rækkefølge. Tryk én gang på knappen PLAY for at begynde afspilningen af disken. Dansk - 5

6 2. Når du vil afbryde funktionen afspilning i vilkårlig rækkefølge, skal du trykke på knappen MODE igen. Indikatoren forsvinder fra LCD DISPLAYET. Funktionen Program 1. Tryk én gang på knappen PROGRAM mens CD er valgt, men ingen afspilning finder sted. Programindikatoren og nummeret på det programpunkt, der skal tilføjes i hukommelsen (startende fra programnummer ), lyser op og blinker vedvarende på displayet. Tryk på knappen CD SKIP/SEARCH eller knappen SKIP/SEARCH for at vælge den ønskede skæring. Nummeret på den valgte skæring vises på LCD DISPLAYET. Tryk på knappen PROGRAM for at gemme denne skæring i afspillerens hukommelse. 2. Gentag den ovenfor beskrevne procedure, indtil alle ønskede skæringer er programmeret. Du kan gemme op til 20 skæringer i afspillerens hukommelse. Bemærk : Hver gang, du trykker på knappen CD SKIP/SEARCH FORWARD eller BACKWARD, viser afspilleren den senest indprogrammerede skæring for at minde dig om, hvor langt du er kommet. Når du er færdig med at indtaste dit program, vil meddelelsen vises og blinke vedvarende på LCD DISPLAYET. 3. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE én gang for at begynde afspilningen af programmet. Indikatoren for afspilning af CD lyser på displayet. 4. Hvis du vil kontrollere programmet, når du er færdig med at indtaste det, skal du trykke én gang på knappen PROGRAM, mens afspilleren ikke spiller. Tryk dernæst én gang på knappen CD SKIP/SEARCH FORWARD, hvorefter LCD DISPLAYET viser den første skæring i programmet. Gentag ovenstående, indtil du har kontrolleret hele programmet i hukommelsen. 5.Sådan afbryder du afspilningen af programmet : Tryk én gang på knappen CD STOP, mens afspilleren ikke spiller. ELLER Åben LÅGET TIL CD RUMMET, mens afspilleren ikke spiller. Indikatoren for Program forsvinder fra LCD DISPLAYET. AFSPILNING AF MP3 DISKE Kom godt i gang Dansk - 6

7 Bemærk: Hvis der forekommer lydudfald under afspilning af en MP3 disk, kan du prøve at skrue ned for lyden. LÅGET TIL CD RUMMET må ikke åbnes under afspilning af en MP3 disk. 1. Åben LÅGET TIL CD RUMMET ved at trække opad i det. Læg en MP3 disk i CD rummet og luk låget igen. Stil FUNKTIONSVÆLGEREN over på positionen CD. Bemærk : Kontrollér, at LÅGET TIL CD RUMMET er korrekt og sikkert lukket. 2. Når LÅGET TIL CD RUMMET lukkes, og der ligger en MP3 disk i afspilleren, vises det samlede antal skæringer på disken på afspillerens CD LCD DISPLAY og afspilleren går i stop. Indikatoren DISC vil altid blive vist på LCD DISPLAYET. 3. Hvis der ingen CD er i afspilleren, viser LCD DISPLAYET, og afspilleren går i stop. 4. Hvis LÅGET TIL CD RUMMET ikke er lukket, viser LCD DISPLAYET. Funktionerne Play (afspil) / Pause 1. Når du trykker på knappen PLAY/PAUSE, når CD er valgt, men ingen afspilning finder sted, går afspilleren i gang med at afspille første skæring på CD'en. Afspilningsindikatoren lyser. Indikatoren vises på LCD DISPLAYET som angivelse af, at der afspilles MP3. LCD DISPLAYET viser nummeret på den skæring, der netop afspilles. 2. Sådan vælger du en bestemt skæring på en MP3 disk til afspilning. MP3 musik kan gemmes på en CD disk enten i én lang filrække eller opdelt i mapper, afhængigt af den måde, disken er brændt på. a. Hvis filerne på MP3 disken er gemt i en lang filrække uden opdeling i mapper, vises alle skæringsnumre direkte på LCD DISPLAYET. Album-nummeret vises altid som, når du har trykket på knappen FOLDER. b. Hvis musikfilerne er gemt i forskellige mapper, skal du først vælge det specifikke album ved at trykke på knappen FOLDER. Først derefter kan du vælge den ønskede fil i mappen ved at trykke på en af knapperne CD SKIP/SEARCH FORWARD eller BACKWARD (spring / søg frem / tilbage). Dansk - 7

8 Eksempel : Hvis du vil vælge Album (mappe) # 4, Track (skæring) # 3. TRIN 1 : Tryk på knappen FOLDER og vælg Album # 4. TRIN 2 : Tryk på knappen CD SKIP/SEARCH FORWARD eller BACKWARD (spring / søg frem / tilbage) og vælg Track # 3 i Album # Hvis du vil holde en pause i afspilningen af en MP3 disk, skal du trykke én gang på knappen CD PLAY/PAUSE. Afspilningsindikatoren blinker vedvarende på LCD DISPLAYET. 4. Selvom lyden afbrydes, fortsætter disken med at rotere. Når du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på knappen CD PLAY/PAUSE igen. Musikken fortsætter fra nøjagtigt det punkt på disken, som du var kommet til, da lyden blev afbrudt. 5. Hvis du vil standse afspilningen af MP3 disken, skal du trykke én gang på knappen CD STOP. Dette gælder, uanset om der afspilles eller holdes pause i afspilningen. 6. Når du vil slukke for anlægget, skal du skubbe knappen FUNKTIONSVÆLGEREN over på positionen TAPE(OFF). Funktionen Repeat (gentag) 1. Repeat 1 (gentag 1) : Når du trykker én gang på knappen MODE, vises indikatoren for Repeat på LCD DISPLAYET. Afspilleren gentager den aktuelle skæring på disken igen og igen. 2. Repeat Folder (gentag mappe) : Når du trykker to gange på knappen MODE, vises indikatorerne for og på LCD displayet. Indholdet i den valgte mappe gentages igen og igen. Bemærk: Mappens nummer og musikstykkets nummer bliver vist skiftevis hvert andet sekund. 3. Repeat All (gentag alle): Når du trykker tre gange på knappen REPEAT, vises indikatoren for Repeat All på LCD displayet. Hele disken gentages, indtil funktionen slås fra. Dansk - 8

9 4. Sådan afbryder du gentagefunktionen Tryk på knappen MODE gentagne gange, indtil indikatoren for Repeat forsvinder fra LCD DISPLAYET. Funktionen Random Play (vilkårlig rækkefølge) Med denne funktion kan du afspille skæringerne på disken i vilkårlig rækkefølge. 1. Tryk på knappen MODE fire gange, mens CD er valgt men ingen afspilning finder sted. Indikatoren vises på LCD DISPLAYET. Tryk én gang på knappen PLAY/PAUSE for at begynde afspilningen af disken, hvorefter al musikken automatisk vil blive afspillet i vilkårlig rækkefølge. 2. Når du vil afbryde funktionen afspilning i vilkårlig rækkefølge, skal du trykke på knappen MODE igen. Indikatoren forsvinder fra LCD DISPLAYET. Funktionerne Skip (spring) og Search (søg) 1. Hvis du under afspilning eller pause trykker én gang på knappen CD SKIP/SEARCH eller CD SKIP/SEARCH, går afspilleren enten til næste skæring på disken eller tilbage til begyndelsen af den aktuelle skæring. 2. Hvis du under afspilning trykker på knappen CD SKIP/SEARCH eller CD SKIP/SEARCH og holder den inde, søger afspilleren hurtigt fremad eller tilbage på disken med lyden slået til. Funktionen Program 1. Tryk én gang på knappen PROGRAM mens CD er valgt, men ingen afspilning finder sted. Programindikatoren og nummeret på det programpunkt, der skal tilføjes i hukommelsen (startende fra programnummer ), lyser op og blinker vedvarende på displayet. Tryk på knappen FOLDER og tryk dernæst på knappen CD SKIP/SEARCH eller knappen SKIP/SEARCH for at vælge den ønskede skæring. Nummeret på den valgte skæring vises på LCD DISPLAYET. Tryk på knappen PROGRAM for at gemme denne skæring i afspillerens hukommelse. 2. Gentag den ovenfor beskrevne procedure, indtil alle ønskede skæringer er programmeret. Bemærk : Hver gang, du trykker på knappen FOLDER, viser afspilleren først den senest indprogrammerede mappe for at minde dig om, hvor langt du er kommet. Dansk - 9

10 Du kan gemme op til 20 skæringer i afspillerens hukommelse. Når du er færdig med at indtaste dit program, vil meddelelsen vises og blinke vedvarende på LCD DISPLAYET. 3. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE én gang for at begynde afspilningen af programmet. Indikatoren for afspilning af CD, indikatoren og nummeret på mappen / skæringen lyser på displayet. Eksempel : Album (mappe) # 3, Track (skæring) # Hvis du vil kontrollere programmet, når du er færdig med at indtaste det, skal du trykke én gang på knappen PROGRAM, mens afspilleren ikke spiller. LCD DISPLAYET viser, som blinker vedvarende. Tryk på knappen FOLDER for at se nummeret på det aktuelle Album og tryk dernæst én gang på knappen CD SKIP/SEARCH FORWARD eller BACKWARD, hvorefter LCD DISPLAYET viser den skæring i mappen, der er tilføjet programmet. Tryk på knappen PROGRAM igen, hvorefter blinker vedvarende på LCD DISPLAYET. Gentag ovenstående, indtil du har kontrolleret hele programmet i hukommelsen. 5. Sådan afbryder du afspilningen af programmet: Tryk én gang på knappen CD STOP, mens afspilleren ikke spiller. ELLER Åben LÅGET TIL CD RUMMET, mens afspilleren ikke spiller. Indikatoren for Program forsvinder fra LCD DISPLAYET. Stereo hovedtelefon stik Ønsker man at høre musikken alene, kan der isættes en stereo hovedtelefon i stikket hertil (14) og volumen kan justeres så den passer. Ved brug af hovedtelefon afbrydes højttalerne automatisk. Optagelse fra CD afspiller 1. Skub funktionsvælgeren (1) til CD positionen. 2. Isæt en CD med label siden op. 3. Isæt et kassettebånd i kassette enheden (19) og tryk på kassettbåndets Pause knap (25). Dansk - 10

11 4. Tryk på optage (record) knappen (20) og play knappen (21) samtidigt for at optage standby. Den indbyggede ALC giver automatisk den bedst mulig optagelse. 5. CD afspilleren aktiveres og afspilningen i ønsket rækkefølge begynder (se under CD programmering). For at påbegynde optagelsen inaktiveres pause knappen (25) 6. Tryk på pause knappen for at afbryde optagelsen midlertidigt. Tryk på pause knappen igen for at genoptage optagelsen. 7. Tryk på kassettebåndets Stop/eject knap (24) for at afbryde optagelsen. Stop CD en ved at trykke på CD stop knappen (11) på CD afspilleren. SD/MMC KORT PLAYBACK VIGTIG BEMÆRKNING: Denne enhed understøtter de mest almindelige MP3 interface, men ikke 100%, da der findes for mange forskellige formater på markedet, hvor der sker konstante ændringer. 1. Skub FUNKTIONSKNAPPEN til positionen "CD". 2. Tryk en gang på knappen CD/SD/USB, hvorefter LCD DISPLAYET viser indikatoren "CARD". Bemærkninger: Hvis der ikke er noget SD/MMC kort i KORTSPRÆKKEN, viser LCD DISPLAYET "no". 3. Indsæt et SD/MMC kort i SD/MMC KORTSPRÆKKEN og det totale antal musikstykker vises herefter på LCD DISPLAYET. 4. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE for at starte afspilning af musikken. 5. Alle CD kontrolknapperne anvendes på samme måde, som beskrevet i afsnittet ovenfor under "AFSPILNING AF MP3 DISKE", de har samme funktioner og anvendelsesmåde. 6. For at gå ud fra SD/MMC KORT afspilningsmåden trykkes to gange på knappen CD/SD/USB. Enheden går herefter tilbage til CD DISK afspilningsmåden igen. USB BETJENING VIGTIG BEMÆRKNING: Denne enhed understøtter de mest almindelige MP3 interface, men ikke 100%, da der findes for mange forskellige formater på markedet, hvor der sker konstante ændringer. 1. Skub FUNKTIONSKNAPPEN til positionen "CD". 2. Tryk to gange på knappen CD/SD/USB, hvorefter LCD DISPLAYET viser indikatoren "USB". Dansk - 11

12 Bemærkninger: Hvis ingen MP3-afspiller eller Flash drive er forbundet til USB PORTEN, viser LCD DISPLAYET "no". 3. Indsæt USB-stikket fra ekstraudstyret (eks. : Bærbar MP3-afspiller eller Flash Drive) i USB PORTEN på denne enhed, hvorefter den totale antal musikstykker vises på LCD DISPLAYET. 4. Tryk på knappen CD PLAY/PAUSE for at starte afspilning af musikken. 5. Alle CD kontrolknapperne anvendes på samme måde, som beskrevet i afsnittet ovenfor under "AFSPILNING AF MP3 DISKE", de har samme funktioner og anvendelsesmåde. 6. For at gå ud fra USB afspilningsmåden trykkes igen på knappen CD/SD/USB. Enheden går herefter tilbage til CD DISK afspilningsmåden igen. Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en Dansk - 12

13 ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information og genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Dansk - 13

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.

(ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. DENVER TCM-210 Betjeningsvejledning (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÆRBAR CD-AFSPILLER MED FM RADIO OG TILSLUTNING FOR USB MODEL: TCU-206 BETJENINGSVEJLEDNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152

Micro Hi-Fi System. Brugervejledning ENV-1152 Micro Hi-Fi System Brugervejledning ENV-1152 Indhold Kom godt i gang... 2 Strømforsyning... 2 Antenne... 2 Højttaler ledningsforbindelse... 2 Brug af fjernbetjening... 2 Knapper... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MTW-756 TWIN NB www.facebook.com/denverelectronics Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller.

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening

BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM I 3 DELE MODEL: MC Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening BETJENINGSVEJLEDNING MODEL: MC-7150 SYSTEM I 3 DELE Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3 afspiller Ur Kan hænge på væggen Fjernbetjening WWW.denver-electronics.com VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER * Undlad at

Læs mere

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DANISH DMP347 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoSound Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04

AMC306 Microset. Brugervejledning. Elmarc, 14/04 AMC306 Microset Brugervejledning DK Elmarc, 14/04 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Piktogrammer i denne håndbog 4 2.2 Almindelige sikkerhedsanvisninger 4 3 Funktioner 5 3.1 Fjernbetjening

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock

MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock MCI-101 MP3/CD/Radio Mikrosystem med ipod Dock BETJENINGSVEJLEDNING ADVARSLER 1. ADVARSEL: Læs oplysningerne om elsikkerhed i bunden af apparatet, inden du slutter det til lysnettet eller tager det i brug.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge.

Kvik Start Guide. Volume på 80 db(a), skal begrænses til 40 timer per uge. Ved 89 db(a) bør man ikke overstige 5 timer per uge. Kvik Start Guide Tillykke med din nye DENVER MPG-4022NRC. ADVARSEL Læs sikkerhedsvejledningerne før du justerer lydstyrken Sikkert brug afhænger af tid for eksponering og lydstyrkeniveauet. Volume på 80

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning

MCA-190. Micro System. Brugsanvisning MCA-190 CD/Radio Micro System Brugsanvisning ADVARSEL 1. ADVARSEL: Læs venligst oplysningerne på ydersiden i bunden angående oplysninger om strømtilslutning og sikkerhedsforskrifter, før apparatet installeres

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK2 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugermanual. USB Pladespiller

Brugermanual. USB Pladespiller Brugermanual USB Pladespiller INDHOLD BESKRIVELSE... 4 KOM I GANG... 6 Strøm... 6 Forstærker forbindelse... 6 Afspilning af plade... 6 USB/SD afspilning og optagelse... 7 VEDLIGEHOLDELSE... 9 Skift tonearm

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING

DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING DENVER TCD-50 BETJENINGSVEJLEDNING (ADVARSEL) UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD. (FORSIGTIG( Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB

DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB DENVER TCS-86 - BOOMBOX - RADIO/CD/MP3/USB ADVARSEL NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DETTE APPARAT FOR REGN ELLER FUGT. FORSIGTIG Hvis apparatet ikke anvendes i overensstemmelse

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse...

1. Sikkerhed... 69. 2. Klargøring til brug... 70. 3. Installation... 71. 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74. 6. Rengøring og vedligeholdelse... APRC8 35 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 69 69 69 69 2. Klargøring til brug... 70 70 70 3. Installation... 71 71 7 4. Funktioner... 73 5. Betjening... 74 74 74 74 75 6. Rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D C E N T U R Y BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BETJENINGSENHEDER. Dansk

BETJENINGSENHEDER. Dansk SHUFFLE REPEAT VOLUME DBB DYNAMIC BASS BOOSTCD SYNCHRO START RECORDING CD MODE OPEN 88 92 530 90 630 800 FM AM 108 1700 1041300 104 1000 TUNING AZ1015/00.1 dan 6/14/00 11:35 AM Page 74 BETJENINGSENHEDER

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning

12 TUNING: Drejehjul til valg af station 13 FM-Antenne. 14 MODE: Valg af gentagelsesfunktioner og tilfældig afspilning Radiofunktioner CD-/ MP3-funktioner Kassettenfunktioner 10 FM.ST.: LED-display stereostation 11 FM/AM/FMST.: Valg af frekvensbånd: FM: ultrakortbølge; AM: mellembølge; FM.ST: stereo 12 TUNING: Drejehjul

Læs mere

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg.

STEREOANLÆG I 3 DELE BETJENINGSVEJLEDNING DENVER MCI Digital AM/FM Stereo Tuner CD/MP3-afspiller Ur Kan ophænges på væg. SPECIFIKATIONER Strømkrav Udgangseffekt Hovedenhedens ydre mål Radio Vekselstrøm 30V, 50Hz Jævnstrøm 3V (1,5V x AAA batterier til radioens og urets hukommelse). Batterier medfølger ikke. 5 W/CH 10% THD

Læs mere

CD Boombox TCL-212BT

CD Boombox TCL-212BT CD Boombox TCL-212BT BRUGERVEJLEDNING Advarsler og forholdsregler Dette symbol, der findes på bagsiden eller i bunden af enheden, er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   SBM100. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips SBM100 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare højttaler 4 Indledning

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER

WATER DANCING KARAOKE SPEAKER WATER DANCING KARAOKE SPEAKER TWS-40K THIS IS NOT A TOY. www.facebook.com/denverelectronics DENVER TWS-40K Kvikstartguide KNAPPER OG KONTROLLER DEN-1 OPSÆTNING - KOM GODT I GANG TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818

BETJENINGSVEJLEDNING. Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 BETJENINGSVEJLEDNING Bluetooth Clock radio MODEL : DENVER CRB-818 Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke

Læs mere

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60

Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Bluetooth-højttaler BRUGERMANUAL BTL-60 Betjeningsvejledning Når du tænder højttaleren, starter den som standard op i Bluetooth-tilstand. Herefter kan du let parre den med din smartphone eller PC med Bluetooth-funktion.

Læs mere

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference.

DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. DAB+ og FM-RADIO DAB-42 BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning omhyggeligt inden brugen, og gem den som reference. OVERSIGT OVER PRODUKTET 2 4 1 Power/Mode Preset Scan 5 7 8 Menu Vol- Vol+ Prev 9 6

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 INTRODUCING YOUR MOBILE PHONE Learn about your mobile phone s keys, display and icons. Nøgler Fra forenden af apparetet vil du observere følgende elementer: (Se 1.1 Side 3)

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Afspiller. Software version eller nyere. Rev B DK Brugervejledning Funktionsvejledning Afspiller Software version 5.3.2 eller nyere Rev B DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Mapper og medieinformation... 3 3. Anvend Afspilleren... 4 3.1 Afspilningsliste...

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3   Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING MCR-50MK3 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. FORSIGTIG UNDGÅ RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT ANVENDE

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio //

Electronics. wake up // clock radio // Type Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Clock radio // Electronics wake up // clock radio // Clock radio // Wake up on radio or buzzer // Sleep function // Type 4982 OBH Nordica Clock Radio Før brug Før clock radioen tages i brug, bør denne brugsanvisning

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Præsentation af knapper

Præsentation af knapper 8 Præsentation af knapper DAB/FM DAB/FM-knap tilstand ENTER Gå ind systemmenuen (tryk på ENTER i 3 sekunder) og vælg funktion INFO Kontroller softwareversion (tryk på INFO i 3 sekunder) og kontroller programmet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen

A. Forsigtig. B. Introduktion til Shufflefunktionen Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A. Forsigtig

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

C. Knapper og betjening

C. Knapper og betjening Tak fordi du valgte at købe vor digitale MP3-afspiller. Før du tager afspilleren i brug, bør du læse denne betjeningsvejledning grundigt igennem og sætte dig ind i afspillerens betjening. A.ADVARSEL Læs

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Læs denne betjeningsvejledning grundigt, inden du betjener afspilleren, og gem vejledningen, så du om nødvendigt kan slå op i den på et senere tidspunkt. Indhold Introduktion Oversigt

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Dansk brugsanvisning

Dansk brugsanvisning Dansk brugsanvisning designeren Ole Witthøft har udviklet det fysiske design, funktionaliteterne og den særlige lydkvalitet i SA geyser musiksystemet. Ole er derudover internationalt anerkendt for de prisbelønnede

Læs mere