Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger"

Transkript

1 Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger jf. lovbekendtgørelse nr af 12. september 2015, og 34 a, stk. 1-3, 47, stk. 1, 51, 61, stk. 1, 66 a, stk. 1 og 2, 66 b og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. af 466 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7, nr.. 1 og 2, og 10, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på de aftaler om sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, der indgås jf. 14, stk. 1-3, i dyrlægeloven. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen har pligt til at indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelse, der er fastsat i bekendtgørelsen. 2) Frivillig sundhedsrådgivningsaftale: At den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning for en kvægbesætning, hvis størrelse ikke overstiger en eller flere af de tærskelværdier for besætningsstørrelser, der er fastsat i bekendtgørelsen. 3) Besætning: Den eller de kvægbesætninger, der er registreret på et CHR-nummer. 4) Besætningsdyrlæge: Den dyrlæge, med hvem den ansvarlige for besætningen har indgået aftale om sundhedsrådgivning, jf. 34 a, stk. 1-3, i lov om hold af dyr. 5) Stedfortræder: Den dyrlæge, som efter aftale med og indberetning fra besætningsdyrlægen varetager dennes forpligtelser i henhold til sundhedsrådgivningsaftalen i tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet længerevarende fravær. 6) Besætningsdiagnose: Entydig diagnose for en sygdom, som optræder regelmæssigt i besætningen, og som er karakteriseret ved de af dyrlægen specifikt beskrevne symptomer. 7) Forskrift: En entydig skriftlig instruktion, som besætningsdyrlægen har udfærdiget for lægemiddelanvendelsen i forbindelse med den enkelte besætningsdiagnose, og som skal omfatte oplysning om præparatnavn, dosis, behandlingsperiode, tilbageholdelsestid samt instruktion i anvendelsen af det pågældende præparat. 8) Mælkeleverende kvægbesætninger: Kvægbesætninger, som leverer mælk til konsum samt de kvæg af malkekvægrace, der hører til besætningerne. Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om sundhedsrådgivning i form af basisaftale, tilvalgsmodul 1 eller tilvalgsmodul 2, jf. kap. 3 og 4. Stk. 3. En sundhedsrådgivningsaftale kan kun omfatte ét CHR-nummer, jf. dog 6. Stk. 4. En sundhedsrådgivningsaftale omfatter samtlige kvæg registreret på CHR-nummeret. Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet i stk. 4. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en dispensation meddelt efter stk. 5 ved grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene eller af reglerne om sundhedsrådgivning. 4. Den ansvarlige for besætningen skal indgå aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHRnummeret (på stald eller udegående) pr. 31. december i det forudgående år er større end eller lig med en eller flere af følgende tærskelværdier: 1) 100 køer eller 2) 200 handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet.

2 Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde meddele dispensation fra kravet om obligatorisk sundhedsrådgivning i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis der ikke findes kvæg på CHR-nummeret i en sammenhængende periode på mindst 3 måneder. Dispensation kan gøres betinget af nærmere angivne vilkår. 5. Den ansvarlige for besætningen kan indgå aftale om frivillig sundhedsrådgivning, hvis antallet af kvæg på CHR-nummeret er mindre end tærskelværdierne, der er nævnt i 4, stk For kvægbesætninger, der er meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, gælder følgende betingelser: 1) Der skal indgås én samlet aftale om sundhedsrådgivning for de kvægbesætninger, der er omfattet af samdriften, jf. dog 46, stk. 3. 2) Den samlede aftale om sundhedsrådgivning skal registreres på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret. 3) Den ansvarlige for behandlingen af kvæg i besætninger, der er omfattet af samdriften, skal ved behandlingens indledning foretage optegnelser over medicinske behandlinger i besætningen ved elektronisk indberetning til DMS Dyreregistrering. 4) Den ansvarlige for besætningen har meddelt besætningsdyrlægen og SEGES Kvæg, at anvendelse af lægemidler registreres i DMS Dyreregistrering. 5) Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning til DMS Dyreregistrering om udleverede og ordinerede lægemidler inden 2 dage. 6) Den ansvarlige for besætningen har meddelt SEGES Kvæg, at de indberettede oplysninger skal være tilgængelige for besætningsdyrlægen og for kontrolmyndigheden i mindst 5 år. 7. En aftale om sundhedsrådgivning, jf. 4-6, skal indgås i skriftlig form ved anvendelse af den kontrakt, der er optrykt som bilag 1 til bekendtgørelsen. Stk. 2. Ved én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift, jf. 6, skal alle de omfattede CHR-numre anføres på kontrakten. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter indgåelse af aftalen foretage indberetning herom på Indberetning af én samlet aftale om sundhedsrådgivning, jf. 6, skal foretages på det CHR-nummer, hvor dyrene er registreret i CHR. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare den indgåede aftale og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i hele aftalens gyldighedsperiode og indtil 1 år efter aftalens ophør. Dokumenterne skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 8. En aftale om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal inden 8 dage efter opsigelse af aftalen foretage indberetning herom på 9. Hvis en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning opsiges, skal den besætningsansvarlige indgå ny aftale med en anden dyrlæge. Den nye aftale skal gælde fra den dato, hvor den tidligere aftale ophører. 10. En aftale om sundhedsrådgivning ophæves automatisk, når besætningen er indberettet som ophørt i CHR. Stk. 2. Én samlet aftale om sundhedsrådgivning for en samdrift ophæves automatisk, hvis besætningen, som aftalen er indberettet på i udgår af samdriften. Placering af besætninger i rådgivningskategorier 11. Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning efter denne bekendtgørelse, placeres besætningen i kategori Ekstra rådgivning, jf. dog Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om, at en besætning placeres i kategorien Skærpet rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen vedtager bøde eller modtager endelig dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr, såfremt overtrædelsen angår kvæg, eller 2) besætningens antibiotikaforbrug overskrider en eller flere af de fastsatte grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger. 13. Fødevarestyrelsen kan udsende brev om partshøring om placering i kategorien Skærpet rådgivning, jf. 12 nr. 1 og 2, alene med angivelse af Fødevarestyrelsen som afsender, hvor partshøringen er udsendt på grundlag af elektronisk databehandling.

3 14. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Skærpet rådgivning, placeres i kategorien Ekstra rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 15. En besætning, der i 12 måneder har været placeret i kategorien Ekstra rådgivning, placeres i kategorien Almindelig rådgivning, hvis 1) den ansvarlige for besætningen ikke har vedtaget bøde eller har modtaget endelig dom for overtrædelse af regler som nævnt i 12, nr. 1, i de forløbne 12 måneder, og 2) besætningens antibiotikaforbrug ikke har overskredet en eller flere af de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger, i de forløbne 12 måneder. 16. Efter opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning og efterfølgende indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning fortsætter besætningen i den kategori, hvori den var placeret på tidspunktet for den nævnte opsigelse, jf. dog stk Stk. 2. Forhold, der i henhold til 12 kan medføre, men endnu ikke har medført placering i kategorien Skærpet rådgivning, og som har fundet sted forud for opsigelse af en aftale om sundhedsrådgivning eller indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, medfører placering i kategorien Skærpet rådgivning. Stk. 3. Hvis der for en besætning, for hvilken der er indgået en aftale om frivillig sundhedsrådgivning, går mere end 12 måneder fra opsigelse af denne aftale til indgåelse af en ny aftale om sundhedsrådgivning, placeres besætningen i kategorien Ekstra rådgivning. Stk. 4. Besætninger, for hvilke der indgås én samlet sundhedsrådgivningsaftale, jf. 6, placeres i kategorien: 1) Skærpet rådgivning, hvis en eller flere af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i denne kategori, jf. 12, forud for indgåelse af den samlede sundhedsrådgivningsaftale, eller 2) Ekstra rådgivning, hvis en eller flere af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i denne kategori, jf. 14, forud for indgåelse af den samlede sundhedsrådgivningsaftale, jf. dog nr. 1. 3) Almindelig rådgivning, hvis ingen af besætningerne omfattet af den samlede sundhedsrådgivningsaftale var placeret i Skærpet rådgivning, jf. 12 eller Ekstra rådgivning, jf Når der første gang indgås aftale om sundhedsrådgivning for en besætning, kan besætningen flyttes til kategori Almindelig rådgivning inden 12 måneder på baggrund af en dyrlægeerklæring. Stk. 2. Besætningsdyrlægen kan på begæring fra den besætningsansvarlige udfærdige en dyrlægeerklæring, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) besætningen overskrider ikke de fastsatte grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed, jf. bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætning, 2) den ansvarlige for besætningen fører optegnelser over anvendelsen af lægemidler i besætningen i overensstemmelse med gældende regler, 3) den ansvarlige for besætningen kan dokumentere, at denne er besætningsansvarlig i en eller flere andre besætninger med kvæg, som alle er placeret i Almindelig rådgivning, og 4) den ansvarlige for besætningen oplyser, at denne ikke har: a) verserende sager om overtrædelse af forhold vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler til dyr eller b) afgjorte sager herom, som indenfor de seneste 24 måneder har ført til bøde eller dom. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal med sin underskrift bekræfte rigtigheden af de forhold, der er nævnt i stk. 2, nr. 4. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare erklæringen og den ansvarlige for besætningen skal opbevare kopi heraf. Dokumenterne skal opbevares i mindst 1 år efter indberetning, jf. stk. 4, og skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 5. Besætningsdyrlægen skal foretage indberetning om udstedelse af erklæringen på hvorefter besætningen ændrer kategori ved førstkommende månedsskift. Kapitel 3 Basisaftale 18. En basisaftale skal omfatte mindst 2 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres.

4 19. Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved rådgivningsbesøg. 20. Besætningsdyrlægen skal ved mindst 2 årlige rådgivningsbesøg rådgive om dyrevelfærd, jf. bilag 2. Stk. 2. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag Besætningsdyrlægen skal efter hvert rådgivningsbesøg udfærdige en skriftlig besøgsrapport, som mindst skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af punkt 1-3 i bilag 2, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, 4) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 4, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget udlevere besøgsrapporten til den besætningsansvarlige i underskrevet stand. Stk. 4. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af besøgsrapporten i mindst 2 år. Kopien skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Stk. 5. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøget registrere beskrevne indsatsområder på Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres. 22. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede besøgsrapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare besøgsrapporten i mindst 2 år. Besøgsrapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. Kapitel 4 Tilvalgsmoduler 23. Besætningsdyrlægen kan træffe aftale med anden dyrlæge om varetagelse af indtil 50 pct. af de årlige henholdsvis rådgivningsbesøg og statusbesøg. Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at det krævede antal rådgivningsbesøg og statusbesøg gennemføres. 24. I tilfælde af besætningsdyrlægens barsels- eller sygeorlov eller andet fravær med forventet varighed på mindst 6 måneder kan besætningsdyrlægen træffe aftale med en stedfortræder om varetagelse af sundhedsrådgivningsaftalen i op til 24 måneder. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal, inden stedfortræderen midlertidigt overtager sundhedsrådgivningsaftalen, foretage indberetning herom på Den ansvarlige for besætningen skal være til stede ved alle rådgivningsbesøg og statusbesøg. 26. Den ansvarlige for besætningen skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald i besætningen. Stk. 2. Optegnelser, der er foretaget siden sidste rådgivningsbesøg eller statusbesøg, skal forelægges dyrlægen ved det førstkommende rådgivningsbesøg eller statusbesøg. 27. Dyrlægen skal mindst hver 3. måned, jf. dog 34, stk. 2, udarbejde en skriftlig rapport, jf. 34 (tilvalgsmodul 1) og 44 (tilvalgsmodul 2). Stk. 2. Dyrlægen skal senest 8 dage efter rapportens udarbejdelse udlevere denne i underskrevet stand til den besætningsansvarlige. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal senest 8 dage efter rådgivningsbesøg, der har omfattet de punkter, der er anført i bilag 2, registrere beskrevne indsatsområder på Hvis besætningsdyrlægen sammen med den besætningsansvarlige er blevet enige om ikke at identificere nogen indsatsområder, skal dette også registreres.

5 28. Den ansvarlige for besætningen skal underskrive den udleverede rapport. Med sin underskrift bekræfter den besætningsansvarlige at ville iværksætte tiltag i henhold til de aftalte handlingsplaner, som fremgår af rapporten. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal opbevare rapporten i mindst 2 år. Rapporten skal på forlangende umiddelbart kunne forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 29. Besætningsdyrlægen skal føre en journal med optegnelser for hver kontakt med besætningen. Stk. 2. Journalen skal indeholde: 1) oplysninger om ordinerede og udleverede lægemidler, herunder præparatnavne, mængde, dosering og behandlingsperiode, samt til hvilke sygdomme, lægemidlerne skal anvendes, 2) oplysninger om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for den besætningsansvarlige, 3) resultater af laboratorieundersøgelser og anden dokumentation, som danner baggrund for rådgivningsarbejdet, 4) konklusioner på alle rådgivnings- og statusbesøg, og 5) kopi af rapporter. Stk. 3. Besætningsdyrlægen skal opbevare journalen i mindst 2 år. På forlangende skal den originale journal umiddelbart forevises for og udleveres til kontrolmyndigheden. 30. Når en anden dyrlæge, jf. 23, udfører rådgivnings- eller statusbesøg, skal denne dyrlæge senest 8 dage efter besøget sende kopi af konklusioner, jf. 29, stk. 2, nr. 4, og øvrige journaloptegnelser til besætningsdyrlægen. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 6 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 32. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 1 skal for besætninger placeret i kategori Almindelig rådgivning omfatte mindst 9 årlige rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2. Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, og som er placeret i kategori Almindelig rådgivning, skal aftalen dog omfatte mindst 4 årlige rådgivningsbesøg. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 33. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er anført i bilag 4, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 4, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2. Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 3. Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1 til 4 er opfyldt. 34. Rapporten, jf. 27, skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 3, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 3, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 3, 4) sammenfatning af de punkter, der er nævnt i bilag 4, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand siden sidste rapport, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, i perioden frem til næste rapport, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser for handyr samt hundyr, der endnu ikke har kælvet, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 8) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, 9) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 4, 10) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-9 beskrevet i den seneste rapport, og 11) aftalte handlingsplaner for perioden frem til næste rapport på baggrund af nr. 4-9.

6 Stk. 2. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning, jf. 31, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 4. måned. For besætninger, som kun består af handyr og/eller hundyr, der endnu ikke har kælvet, i kategori Almindelig rådgivning, jf. 32, stk. 2, skal dyrlægen mindst udarbejde en rapport hver 6. måned. Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned. Stk. 4. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 9, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Tilvalgsmodul En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning og Ekstra rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg: 1) Besætninger med færre end 50 køer: 18 rådgivningsbesøg. 2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 8 statusbesøg. 3) Besætninger med flere end 250 køer: 18 rådgivningsbesøg og 17 statusbesøg. Stk. 2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 36. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for mælkeleverende besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning årligt mindst omfatte følgende antal rådgivningsbesøg og statusbesøg: 1) Besætninger med færre end 50 køer: 12 rådgivningsbesøg. 2) Besætninger med mindst 50 og højst 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 6 statusbesøg. 3) Besætninger med flere end 250 køer: 12 rådgivningsbesøg og 14 statusbesøg. Stk.2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. Stk. 3. Antallet af køer i besætningen er det antal, som pr. 31. december i det forudgående år er registreret i CHR. 37. De i 35, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 4 rådgivningsbesøg. Stk. 2. De i 36, stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte rådgivningsbesøg skal afholdes således, at der i løbet af 3 måneder gennemføres mindst 3 rådgivningsbesøg. 38. En aftale om sundhedsrådgivning med tilvalgsmodul 2 skal for ikke-mælkeleverende kvægbesætninger placeret i kategorierne Skærpet rådgivning eller Ekstra rådgivning omfatte mindst 18 årlige rådgivningsbesøg. For besætninger placeret i kategorien Almindelig rådgivning skal aftalen omfatte mindst 12 årlige rådgivningsbesøg. Stk.2. Den ansvarlige for besætningen skal sikre, at det krævede antal rådgivningsbesøg gennemføres. 39. Et rådgivningsbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 5, afsnit A. Stk. 2. Mindst hver 3. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 5, afsnit B og C. Stk. 3. Mindst hver 6. måned skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte de punkter, der er anført i bilag 2. Stk. 4. Mindst en gang årligt skal et rådgivningsbesøg tillige omfatte besætningens smittebeskyttelse, jf. bilag 3. Stk. 5. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1 til 4, er opfyldt. 40. Et statusbesøg skal mindst omfatte de punkter, der er nævnt i bilag 6. Stk. 2. Besætningsdyrlægen er ansvarlig for, at betingelserne i stk. 1, er opfyldt. 41. Besætningsdyrlægen eller anden dyrlæge, jf. 23, kan oprette besætningsdiagnose for en sygdom i besætningen, når følgende betingelser dokumenteres at være opfyldt: 1) sygdommen er regelmæssigt forekommende i besætningen, og 2) sygdommen er karakteriseret ved flere specifikt beskrevne symptomer. Stk. 2. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose beskrive målsætning og handlingsplan med henblik på at reducere sygdommens forekomst i besætningen. 42. Dyrlægen skal for hver besætningsdiagnose udlevere udførlig skriftlig instruktion til den ansvarlige for besætningen. Instruktionen skal mindst omfatte følgende: 1) beskrivelse af de undersøgelser, som den besætningsansvarlige skal foretage,

7 2) beskrivelse af de symptomer, som den besætningsansvarlige skal have konstateret med henblik på at bekræfte tilstedeværelse af besætningsdiagnosen, 3) eventuelle kritiske symptomer, som skal medføre, at dyrlægen tilkaldes, 4) forskrift, jf. 2, nr. 7, og 5) eventuelle krav om udtagelse af mælkeprøve, jf. 43, før behandling indledes. Stk. 2. Besætningsdyrlægen skal opbevare kopi af den udleverede instruktion i journalen, jf. 29. Stk. 3. Den ansvarlige for besætningen skal efterleve de instruktioner, jf. stk. 1, som dyrlægen har udleveret til brug for behandling af sygdomme, for hvilke der er stillet en besætningsdiagnose. 43. Når dyrlægen i en forskrift vedrørende yverbetændelse foreskriver behandling med andre antibiotika end simple penicilliner, skal den besætningsansvarlige eller dyrlægen udtage mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og resistensundersøgelse, før behandling indledes. Stk. 2. Mælkeprøver, der er udtaget af dyrlægen eller den ansvarlige for besætningen efter bestemmelsen i stk. 1, skal undersøges af dyrlægen på dennes praksis- eller privatadresse eller på et eksternt laboratorium med en akkrediteret metode. Stk. 3. Hvis resultatet af analysen medfører, at behandlingen skal korrigeres, skal dyrlægen straks give meddelelse herom til den ansvarlige for besætningen. 44. Rapporten, jf. 27, skal indeholde: 1) beskrivelse og vurdering af pkt. 1-3 i bilag 2, jf. dog stk. 2, 2) beskrivelse af op til 3 indsatsområder om dyrevelfærd identificeret ved rådgivningsbesøget samt handlingsplaner herfor, jf. dog stk. 2, 3) beskrivelse af status på handlingsplaner for aktuelle indsatsområder om dyrevelfærd udarbejdet ved tidligere rådgivningsbesøg, jf. dog stk. 2, 4) sammenfatning af indholdet, der er nævnt i bilag 5 og bilag 6, siden sidste rapport, 5) klinisk vurdering af sundhedstilstanden og udviklingen af besætningens sundhedstilstand i de seneste 3 måneder, 6) beskrivelse af de besætningsdiagnoser, som forventes at blive behandlingskrævende i de kommende 3 måneder, 7) vurdering af, om de besætningsdiagnoser, som fremgår af den seneste rapport, fortsat er aktuelle, 8) vurdering af medicinforbruget på baggrund af besætningens sundhedstilstand og de opstillede besætningsdiagnoser samt den besætningsansvarliges optegnelser siden sidste rapport, 9) konklusioner samt eventuelle aftalte handlingsplaner om smittebeskyttelse, jf. dog stk. 3, 10) vurdering af iværksatte tiltag i henhold til aftalte handlingsplaner på baggrund af nr. 4-9 beskrevet i den seneste rapport, 11) aftalte handlingsplaner for de kommende 3 måneder på baggrund af punkterne 4-9. Stk. 2. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-3, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten hver 6. måned. Stk. 3. De punkter, der er nævnt i stk. 1, nr. 9, skal mindst beskrives og vurderes i rapporten en gang årligt. Kapitel 5 Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 45. Med bøde straffes den, der overtræder 3, stk. 3 og 4, 4, stk. 1, 6 eller 7, 8, stk. 2, 9, 17, stk. 2-5, 18-22, 23, stk. 2, 24, stk. 2, og Stk. 2. På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår fastsat i henhold til 3, stk. 5 eller 4, stk. 2. Stk. 3. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er 1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser. Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2016 om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Stk. 3. For kvægbesætninger, der har fået meddelt dispensation til samdrift, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder, og som har indgået separate aftaler om sundhedsrådgivning for de enkelte besætninger under samdriften forud for denne bekendtgørelses ikrafttrædelse, finder 6, stk. 1 dog først anvendelse fra den 1. maj 2017.

8 Aftale om sundhedsrådgivningsaftaler i kvægbesætninger Bilag 1 (Skal udfyldes med blokbogstaver) Besætning Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: CHR-nr.: Hvis der er indgået én samlet sundhedsrådgivningsaftale (samdrift, jf. 6): CHR-nummer, hvorpå sundhedsrådgivningsaftalen er registreret i VetReg: Øvrige CHR-numre omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen: Besætningsdyrlæge Navn: Autorisationsnr.: Praksisnr.: Adresse: Tlf.nr.: Fax nr.: Besætningen består af køer, antal: handyr og hundyr, der endnu ikke har kælvet, antal: Aftaletype (afkrydses) Basisaftale Tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode Tilvalgsmodul 1 med ordineringsperiode ved kun handyr og/eller hundyr der endnu ikke har kælvet Tilvalgsmodul 1- med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse Tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode Tilvalgsmodul 2 med ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse Undertegnede har den.. indgået aftale om sundhedsrådgivning i henhold til bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsafta kvægbesætninger. Aftalen om sundhedsrådgivning kan opsiges af hver af parterne med en måneds varsel. Besætningsansvarlig: Besætningsdyrlæge: Navn: Navn: Adresse: Adresse: (Underskrift) (Underskrift)

9 Rådgivning skal omfatte følgende punkter: Rådgivning om dyrevelfærd Bilag 2 1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed. 2. Vurdering af fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder fodring, staldforhold og produktion. 3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående kvæg. 4. Identifikation, i samarbejde med den besætningsansvarlige, af op til 3 indsatsområder for dyrevelfærd på baggrund af punkterne Klinisk gennemgang af udvalgte velfærdsparametre indenfor det/de identificerede indsatsområder. 6. Udarbejdelse af en handlingsplan for hvert indsatsområde. Handlingsplanerne skal beskrive de aftalte ændringer, og hvornår der forventes effekt af de beskrevne ændringer. 7. Opgørelse af status på effekten af allerede udarbejdede handlingsplaner og opdatering af disse handlingsplaner. Hvis en handlingsplan lukkes, opdateres denne med oplysninger om, hvorfor der ikke kan opnås yderligere effekt på indsatsområdet. Rådgivning om smittebeskyttelse Bilag 3 Ved mindst et årligt rådgivningsbesøg skal dyrlægen rådgive om smittebeskyttelse med henblik på identifikation af forbedringsmuligheder i besætninger omfattet af sundhedsrådgivningsaftalen. Der skal fokuseres på både smitte ind og ud af besætningen. Ved rådgivningen defineres hvilke emner og arbejdsprocedurer, som udgør en særlig risiko for smittebeskyttelsen, og hvor der er potentiale for forbedringer. Besætningsdyrlægen skal sammen med den ansvarlige for besætningen gennemgå de for besætningen og rådgivningen relevante produktionsdata. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 1 Bilag 4 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal mindst omfatte: 1. Klinisk gennemgang af dyrenes aktuelle sundhedstilstand. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose. 3. Gennemgang af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens 26.

10 4. Gennemgang af dyrlægens optegnelser i journal siden sidste rådgivningsbesøg, jf. bekendtgørelsens Vurdering af mulige fejl og mangler, som kan påvirke dyrenes sundhed, herunder forhold vedrørende fodring, klima, staldforhold og produktion. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug. 2. Produktionsdata. 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen. 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer. Rådgivning vedrørende sundhedsmæssige forhold, tilvalgsmodul 2 Bilag 5 A. Gennemgang af besætning og optegnelser skal omfatte: 1. Klinisk undersøgelse af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose og som er behandlet af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose. 3. Vurdering af den besætningsansvarliges optegnelser foretaget siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg. B. Gennemgang og vurdering af de for rådgivningen relevante data for besætningens sundhedstilstand skal omfatte: 1. Dødelighed og medicinforbrug. 2. Produktionsdata. 3. Resultater fra undersøgelser for smitsomme sygdomme og zoonoser. 4. Bemærkninger fra kødkontrollen. 5. Eventuelle andre relevante registreringer, som er nødvendige for rådgivningen. C. Identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning: På baggrund af afsnit A og B foretages en samlet vurdering med henblik på identifikation af besætningsproblemer af sundhedsmæssig betydning. Det vurderes, hvorvidt der er behov for yderligere oplysninger, herunder obduktioner, laboratorieundersøgelser og supplerende registreringer.

11 Bilag 6 Statusbesøgenes indhold (Tilvalgsmodul 2, mælkeleverende besætninger med mindst 50 køer) Gennemgang af besætningen skal omfatte: 1. Klinisk undersøgelse af kvæg, som er omfattet af en besætningsdiagnose, og som er behandlet for denne af den besætningsansvarlige siden sidste rådgivningsbesøg/statusbesøg samt vurdering af behandlingens effekt. 2. Gennemgang af alle staldafsnit, hvortil der ordineres lægemidler til behandling af besætningsdiagnose.

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 1537 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger BEK nr 34 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 13. december 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 815 af

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1650 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00400 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 1534 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00187 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017)

Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017) Bilag 12 Sundhed (Version: 3. maj 2017) Lovkrav Bek.1534 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en besætningsdyrlæge. Bek. 1534 4. En obligatorisk

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme

Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme BEK nr 45 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019)

Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019) Bilag 12 Sundhed (Version: 4. januar 2019) Lovkrav Bek.1650 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en besætningsdyrlæge. Bek. 1650 4. En obligatorisk

Læs mere

Til Høringsparterne J.nr Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI

Til Høringsparterne J.nr Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI Til Høringsparterne J.nr. 2016-15-31-00219 Ref. Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/HKNI Dato: 29-08-2016 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger

Læs mere

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge.

Kapitel 2 Indgåelse og opsigelse af aftale. 3. En sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for besætningen og en besætningsdyrlæge. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af 8 b, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 875 af 29. juni 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i bekendtgørelse af lov om dyrlæger nr. 1149 af 12. september 2015,

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 534 af 27/05/2014 Udskriftsdato: 20. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE

Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Medicinkontrol og supervision af dyrlæger 2010 J.nr.: 2010-V4-74- / (journaliseres) (initialer) Stamoplysninger Tjekskema 1: MEDICINKONTROL AF DYRLÆGE Internt arbejdsdokument til brug for 1 Besøgsdato:

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 1536 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter

Medlemsmøde Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Medlemsmøde 29-11-2016 Sundhedsrådgivningsaftaler for Kvægbesætninger Nye regler xx december 2016 Sektions v. Kvæg Vigsted Kursus og Konferencecenter Jens Philipsen Program 17.00 Velkomst 17.05-17.30 Orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger BEK nr 33 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder

NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET. - konsekvenser og muligheder NY LOVGIVNING PÅ VETERINÆROMRÅDET - konsekvenser og muligheder VETERINÆRFORLIGET Kommissorium: 1. Egenkontrol og de obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler vil sikre løbende vejledning, overvågning og

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

UDKAST Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger UDKAST Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger I medfør af, 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 15 og 38, stk. 4, i lov om dyrlæger, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 11. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme m.v.

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme m.v. NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-31-00219 Ref. HKNI Dato: 12-12-2016 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning for svinebesætninger, kvægbesætninger og minkfarme

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed

forløbne år ikke har vedtaget bøde eller modtaget dom for overtrædelse af regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed (Version 1, 30. juni 2011) Bilag 12: Sundhed Lovkrav: Bek. 261 3. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale skal indgås mellem den ansvarlige for minkfarmen og en dyrlæge. Bek. 261 4. En obligatorisk sundhedsrådgivningsaftale

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Hovedprincipperne i sundhedsrådgivningsaftale Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen

Læs mere

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen.

Fødevarestyrelsen vil hvert år opdatere tabellerne og udmelde de tal, der skal benyttes i forbindelse med bødefastsættelsen. Oversigt over de enkelte kategorier af strafbare forhold i lovforslag L 90/2005 lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Bødestørrelserne omtalt i denne oversigt finder anvendelse på overtrædelser begået

Læs mere

Indhold Resumé Bekendtgørelsesudkastets konsekvenser for virksomhederne Bekendtgørelsesudkastets relevante måleparametre

Indhold Resumé Bekendtgørelsesudkastets konsekvenser for virksomhederne Bekendtgørelsesudkastets relevante måleparametre Erhvervsstyrelsen Ex ante-måling af de administrative konsekvenser ved ændring af bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af receptpligtige lægemidler samt bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af bluetongue 1) BEK nr 933 af 17/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-14-2301-01061 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1432 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-31-00071 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner

Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner Udkast til Bekendtgørelse om krav til karantænefaciliteter og eksportkarantæner I medfør af 5, 8, stk. 2, 27, stk. 2, 30, stk. 1 og stk. 3, 32-34, 35, 37, 58, stk. 1 og 2, 61, 66 a og 70, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1280 af 14/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og fødevaremin., Fødevarstyrelsen, j.nr. 2018-14-31-00449 Senere ændringer

Læs mere

KUNDEINFORMATION. Behandling af personoplysninger hos HyoVet I/S. 1. Indledende bemærkninger

KUNDEINFORMATION. Behandling af personoplysninger hos HyoVet I/S. 1. Indledende bemærkninger KUNDEINFORMATION Behandling af personoplysninger hos HyoVet I/S 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos HyoVet I/S vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR

RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR RETNINGSLINJER FOR KURSER I ANVENDELSE AF LÆGEMIDLER TIL HUSDYR OG PELSDYR Hjemmelsgrundlag I bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Vet-Team. 1. Indledende bemærkninger

Behandling af personoplysninger hos Vet-Team. 1. Indledende bemærkninger Behandling af personoplysninger hos Vet-Team 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Vet-Team vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige persondata

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr BEK nr 1433 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-14-31-00240 Senere ændringer

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin

Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin J. nr.: 2014-13-60-00059 21. marts 2016 Slutrapport for kampagnen Flokbehandling af svin INDLEDNING Antibiotikaforbruget i de danske svinebesætninger skal holdes på et lavt og ansvarligt niveau, fordi

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 423 af 17/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00213 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3 og 5, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 998466 af 152. julimaj af 20148,

Læs mere

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Trehøje Dyrlæger ApS. 1. Indledende bemærkninger

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Trehøje Dyrlæger ApS. 1. Indledende bemærkninger DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Trehøje Dyrlæger ApS 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Trehøje Dyrlæger ApS vil vi løbende komme til elektronisk og på

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1 I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk. 1,

Læs mere

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos din mobile dyrlæge. 1. Indledende bemærkninger

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos din mobile dyrlæge. 1. Indledende bemærkninger DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos din mobile dyrlæge 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos din mobile dyrlæge vil jeg løbende komme til elektronisk og på anden

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Ditte Dyrlæge. 1. Indledende bemærkninger

Behandling af personoplysninger hos Ditte Dyrlæge. 1. Indledende bemærkninger Behandling af personoplysninger hos Ditte Dyrlæge 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Ditte Dyrlæge vil vi løbende komme til elektronisk og på anden systematisk måde at behandle forskellige

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Dyredoktoren, Skovgårdsvej 46, 3200 Helsinge

Behandling af personoplysninger hos Dyredoktoren, Skovgårdsvej 46, 3200 Helsinge DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Dyredoktoren, Skovgårdsvej 46, 3200 Helsinge 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Dyredoktoren, Skovgårdsvej 46, 3200 Helsinge

Læs mere

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Dyrlægegruppen Vestjylland. 1. Indledende bemærkninger

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Dyrlægegruppen Vestjylland. 1. Indledende bemærkninger DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Dyrlægegruppen Vestjylland 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Dyrlægegruppen Vestjylland vil vi løbende komme til elektronisk

Læs mere

Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til

Dette indebærer bl.a., at du til enhver tid kan rette henvendelse til DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Skjern Dyrehospital 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Skjern Dyrehospital vil vi løbende komme til elektronisk og på anden

Læs mere

0DENNE INFORMATION ER TIL VORES KLIENTER. Behandling af personoplysninger hos Årslev Dyreklinik I/S. 1. Indledende bemærkninger

0DENNE INFORMATION ER TIL VORES KLIENTER. Behandling af personoplysninger hos Årslev Dyreklinik I/S. 1. Indledende bemærkninger 0DENNE INFORMATION ER TIL VORES KLIENTER Behandling af personoplysninger hos Årslev Dyreklinik I/S 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Årslev dyreklinik vil vi løbende komme til elektronisk

Læs mere

Slagelse Dyrehospital A/S, Rugvænget 12, 4200 Slagelse, Tlf.: DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER

Slagelse Dyrehospital A/S, Rugvænget 12, 4200 Slagelse, Tlf.: DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Slagelse Dyrehospital 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Slagelse Dyrehospital vil vi løbende komme til elektronisk og

Læs mere

Slutrapport for kampagnen

Slutrapport for kampagnen J. nr.: 2016-15-60-00155 01/09/2017 Slutrapport for kampagnen Antibiotikabehandling af yverbetændelse og bakteriologisk undersøgelse i forbindelse med behandlingerne INDLEDNING Siden 2010 har der i Danmark

Læs mere

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Dyreklinikken Amagerbrogade. 1. Indledende bemærkninger

DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER. Behandling af personoplysninger hos Dyreklinikken Amagerbrogade. 1. Indledende bemærkninger DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Dyreklinikken Amagerbrogade 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Dyreklinikken Amagerbrogade vil vi løbende komme til elektronisk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Behandling af kunders personoplysninger

Behandling af kunders personoplysninger Til kunder ved Byens Dyreklinik Viby Rosenvangs Alle 2 8260 Viby J CVR: 36465123 T: 82307015 E: info@byens-dyreklinik.dk 21/12/2018 Behandling af kunders personoplysninger Behandling af kunders personoplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af hestepest 1) BEK nr 1429 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, stk. 1, 50-52, 53, stk.

Læs mere

INFORMATION TIL KUNDER VED DYRENES LÆGEHUS, TJELEVEJ 2, 7400 HERNING.

INFORMATION TIL KUNDER VED DYRENES LÆGEHUS, TJELEVEJ 2, 7400 HERNING. INFORMATION TIL KUNDER VED DYRENES LÆGEHUS, TJELEVEJ 2, 7400 HERNING. Behandling af personoplysninger hos Dyrenes Lægehus 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Dyrenes Lægehus vil vi løbende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr J.nr. 2017-28-30-00088 10/07/2018 Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling af reglerne om sundhedsrådgivning og påbud om rådgivning om Salmonella Dublin) I lov om

Læs mere

Behandling af personoplysninger hos Dyrlægehuset Nakskov og/eller Dyrlægegårdens Dyreklinik.

Behandling af personoplysninger hos Dyrlægehuset Nakskov og/eller Dyrlægegårdens Dyreklinik. DENNE INFORMATION ER TIL KUNDER Behandling af personoplysninger hos Dyrlægehuset Nakskov og/eller Dyrlægegårdens Dyreklinik. 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos Dyrlægehuset Nakskov og/eller

Læs mere

Dyresundhed, Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Foder- & Fødevaresikkerhed J.nr Ref. SIBZU/KISE/ANNBE Den 10.

Dyresundhed, Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Foder- & Fødevaresikkerhed J.nr Ref. SIBZU/KISE/ANNBE Den 10. Til høringsparterne jf. høringsliste Dyresundhed, Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Foder- & Fødevaresikkerhed J.nr. 2017-28-30-00088 Ref. SIBZU/KISE/ANNBE Den 10. juli 2018 Høring over forslag til lov

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) BEK nr 1646 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00411 Senere ændringer

Læs mere

INFORMATION TIL KUNDER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FRA KUNDER HOS DYRLÆGECENTRALEN SYDVEST A/S CVR (i det følgende benævnt: DCSV)

INFORMATION TIL KUNDER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FRA KUNDER HOS DYRLÆGECENTRALEN SYDVEST A/S CVR (i det følgende benævnt: DCSV) INFORMATION TIL KUNDER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER FRA KUNDER HOS DYRLÆGECENTRALEN SYDVEST A/S CVR 255 005 71 (i det følgende benævnt: DCSV) 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål 1.1.1. Hos DCSV

Læs mere

Vejledning om trafiklysordningen dyrlæger

Vejledning om trafiklysordningen dyrlæger Vejledning om trafiklysordningen dyrlæger Trafiklysordningen er udviklet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med den Danske Dyrlægeforening og Dansk Kvæg baseret på de obligatoriske dataindberetninger for

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 780 af 24.06.2010 I medfør af 47, stk. 1, 48, 50 og 51, 52, stk. 1, 53, stk. 1, 56, stk. 2-3 og 5,

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Smittebeskyttelse, forenkling

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) I medfør af 11, stk. 1, 3 og 4, 12, stk. 3 og 4, 13, stk. 2, 14, stk. 4 og 5, 15, 17, 35, 37 a, stk. 1 og 2, og

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1)

Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde 1) BEK nr 1044 af 10/08/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-15-31-00372 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr1)

UDKAST. Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr1) UDKAST Bekendtgørelse om sikring af visse stoffer der kan anvendes i forbindelse med biologiske anslag rettet mod dyr1) I medfør af 1, 4, stk. 2, og 7, stk. 2, i lov om sikring af dyrepatogener, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg

Bekendtgørelse om BVD hos kvæg Bekendtgørelse om BVD hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3, og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli 2017, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelserne har været i høring fra den 24. oktober 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 7. november 2018.

Bekendtgørelserne har været i høring fra den 24. oktober 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 7. november 2018. NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2018-15-31-00411 og 2018-15-31-00400 Ref. GUSL/KISE/ KARNE Dato: 30-11-2018 Notat om høringssvar vedrørende udkast til ny dyreejerbekendtgørelse, dyrlægebekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1)

Bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer 1) BEK nr 921 af 15/08/2014 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-29-31-00026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg

Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg Bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg I medfør af 27, stk. 2, 29, 30, stk. 1, 3 og 4, 32, 33, 34, stk. 1, 53, stk. 1, 62 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 925 af 3. juli

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning. 2) Smitsomme sygdomme. 3) Vaccination. 4) Obduktion. 5) Smittebeskyttelse

Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning. 2) Smitsomme sygdomme. 3) Vaccination. 4) Obduktion. 5) Smittebeskyttelse Veterinære emner : 1) Aktuel lovgivning 2) Smitsomme sygdomme 3) Vaccination 4) Obduktion 5) Smittebeskyttelse 6) Almindeligt forekommende sygdomme Hvorfor er vi her i dag? Uddannelse - kurser Branche

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 10. februar 2012 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner 1)

Bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg og æglæggende høner 1) BEK nr 650 af 31/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. august 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr.2017-15-31-00356 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1533 af 12/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2015-15-31-00187 Senere

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1)

Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr 1) BEK nr 1647 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2018-15-31-00411 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Bekendtgørelse af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder LBK nr 1216 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. marts 2019 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2015-1924-0329 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1721 af 27/12/2018

Læs mere

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger

Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Vejledning om sundhedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger Afsnit I Afsnit II Afsnit III Indledning Generelt om sundhedsrådgivningsaftaler Bemærkninger til de enkelte kapitler i bekendtgørelsen Afsnit

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning

Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Succes med tværfaglig sundhedsrådgivning Gode råd og inspiration til landmænd, dyrlæger og fagkonsulenter Fælles spilleregler Afstemte forventninger Fokus på sundhed og velfærd i besætningen Udnyt alle

Læs mere

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010

LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD. August 2010 LÆR AT BEHANDLE MÆLKEFEBER OG TILBAGEHOLDT EFTERBYRD August 2010 PROGRAM Velkomst og introduktion Lovgivning Koens anatomi Det normale kælvningsforløb Det unormale kælvningsforløb Generel oversigt over

Læs mere

Bekendtgørelse om puljefiskeri

Bekendtgørelse om puljefiskeri Bekendtgørelse om puljefiskeri I medfør af 36, stk. 1, 36 a, stk. 4, 36 c, stk. 3, 36 d, stk. 3, 36 e, stk. 1 og 3, og 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1)

Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse 1) BEK nr 1412 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr.mst-600-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1)

Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR og betaling for udlevering af oplysninger fra CHR 1) I medfør af 6, 8, stk. 1 og 4, 33, stk. 2, 2. pkt., 66, stk. 3, 66 a, stk. 1 og 2, 67 og 70, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høringsparter, jf. høringsliste J.nr Dato:

Høringsparter, jf. høringsliste J.nr Dato: Høringsparter, jf. høringsliste J.nr. 2017-15-31-00356 Dato: 22-03-2018 Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelseskrav for den besætningsansvarlige for landbrugsmæssigt hold af svin, malkekvæg

Læs mere