Den bedste start på livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bedste start på livet"

Transkript

1 Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

2 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal have den bedste start på livet! En god barndom er en afgørende forudsætning for et godt liv. At give vores børn et stærkt personligt fundament er en fælles opgave og et fælles ansvar. Denne politik giver den værdimæssige ramme og udstikker en politisk retning for indsatser og strategier for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune. Politikken skal bidrage til øget helhedstænkning - dels på tværs af de kommunale indsatser, men også på tværs af børnenes forskellige fællesskaber i hjemmet, dagtilbud og fritid. Målet er, at barnet er i centrum, og at indsatser og omgivelser spiller positivt sammen for at styrke det enkelte barns personlige fundament. Barnet i centrum og fokus på den enkeltes udvikling må imidlertid ikke medføre en negativ individualisering, men kan alene sikres via et styrket fokus på samspillet mellem individet og fællesskaberne. Politikken er blevet til i en bred og inddragende proces, hvor såvel forældrebestyrelser, borgere som professionelle har bidraget med input. Vi vil gerne takke for de mange gode og konstruktive bidrag! Vi håber, at Den bedste start på livet vil inspirere og give anledning til refleksion og dialog! God læselyst! På vegne af Undervisnings- og børneudvalget Frands Fischer

3 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Klik på play og se Frands Fischer velkomstforord Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

4 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B B&U-politikker Her kan du se en oversigt over Børn & Unges forskellige overordnede politikker. Du kan se de enkelte politikker ved at klikke på figuren. Foruden disse politikker arbejder Børn & Unge efter en række tværgående politikker, eksempelvis Sundhedspolitikken og Integrationspolitikken. Du kan se alle kommunens politikker på kommunens hjemmeside. Den bedste start på livet 0-6 årige

5 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Sammenhængende børnepolitik Fremtidens Skole 6-15 årige Ungdomspolitik årige Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

6 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B En god begyndelse En god begyndelse på et godt barneliv forudsætter gode og tætte voksenrelationer. At føle sig tryg og tilpas i forældrerollen er afgørende for at kunne understøtte en god begyndelse og en god udvikling. For langt de fleste falder det at blive forældre naturligt, og den nye familie finder hurtigt rytmen og de nye roller. For at understøtte en god begyndelse kan Sundhedstjenesten i Skanderborg Kommune bidrage med vejledning omkring barnets signaler og udvikling samt samspillet mellem forældre og barn. Sundhedstjenesten kan også give råd om amning, kost, barnets pleje, dagligdagen, forældreroller og ansvar alt sammen med henblik på at understøtte forældrenes egne kompetencer Alle familier i Skanderborg Kommune får ved familieforøgelse tilbudt besøg

7 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer af sundhedsplejersken inden for den første uge. Sundhedstjenesten foregår overvejende som besøg i hjemmet eller i forældregrupper med størst vægt på barnets første år, men kan fortsætte efter behov op til skolealderen. For mange nybagte mødre kan det være positivt at indgå i en mødregruppe. I Skanderborg Kommune har vi ud over de traditionelle mødregrupper en bred vifte af gruppetilbud eksempelvis Unge mødre, Svært efter fødsel, Klar til barn og Små skridt. Grupperne kan være et supplerende socialt netværk for kvinden i barselsperioden og en god ramme for erfaringsudveksling omkring barnets udvikling. Sundhedstjenesten understøtter disse frivillige fællesskaber og bidrager gerne ved sammensætning og opstart af grupperne. Grupperne er således et eksempel på, hvordan borgernes eget frivillige initiativ og kommunens professionelle kan supplere hinanden særdeles positivt. Skanderborg Kommune Fortsættes på næste side Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

8 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B ønsker generelt at understøtte sådanne fællesskaber, hvor borgerne og kommunens medarbejdere løfter et fælles ansvar. Nogle gange kan udfordringer i forbindelse med en familieforøgelse være større end den enkelte familie umiddelbart selv magter. Det kan være som følge af fysiske eller sociale problemstillinger. I disse tilfælde er det vigtigt, at kommunen professionelle understøtter familien me råd, støtte og vejledning. Dette skal alti ske med udgangspunkt i familiens egn ressourcer og med en ansvarliggørels af familien for øje. I enkelte tilfælde er de umiddelbare for ældrekompetencer af en sådan karak ter, at de ikke er tilstrækkelige til at giv I Skanderborg Kommune vil vi: Tage udgangspunkt i og understøtte forældrenes egne kompetencer Fremme frivillige fællesskaber og udvikle samspillet mellem de frivillige o de professionelle Understøtte familier i udsatte positioner med råd, støtte og vejledning Sikre at alle børn oplever tætte voksenrelationer og en tryg opvækst Bruge digitale medier for at sikre en åben og relevant kommunikation med nybagte forældre

9 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer s d d e e - - e barnet en tilfredsstillende begyndelse på livet. I tilfælde hvor små børn mistrives har kommunen en forpligtigelse til at træde kompenserende ind. I disse tilfælde har sundhedstjenesten et tæt samarbejde med kommunens socialrådgivere med henblik på at sikre en tidlig og koordineret indsats. g Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

10 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Barnets trivs I Skanderborg Kommune har vi d for de 0-6 årige. Dagpleje, integ bred vifte af muligheder at vælg barns behov og deres ønsker. In ningen alt for at opfylde så man

11 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer el, udvikling og læring en store glæde at kunne tilbyde et alsidigt tilbud rerede institutioner og børnehaver giver forældre en e mellem - vælge hvad der netop passer til deres denfor kommunens anvisningsregler gør pladsanvisge ønsker som muligt. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

12 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Skanderborg Kommune har i alle dagtilbud fokus på barnets trivsel, udvikling og læring. Børn udvikler sig i interaktion med andre og børn skal mødes af voksne, som udviser omsorg og som hele tiden har fokus på barnets trivsel og udvikling. Børn udvikler sig i forskellige trin og med forskellig hastighed. Det stiller krav om, at det enkelte barn bliver set og hørt, og at den pædagogiske praksis tager afsæt i det enkelte barns forudsætninger. I Skanderborg Kommune mødes børn af tydelige og kompetente voksne, som udviser empati og drager omsorg for det enkelte barn. De voksne er bevidste om, at alder ikke nødvendigvis er grundlag for pædagogisk aktivitet, men derimod tages der hensyn til det aktuelle udviklingstrin. Medarbejderne i Skanderborg Kommunes dagtilbud deltager løbende i efteruddannelse for at opnå de nødvendige kompetencer for planlægningen af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske indsats er kendetegnet ved nærvær og autencitet og en evne til at organisere det pædagogiske arbejde med børnene. Pædagogiske læreplaner skal være centrale for arbejdet i dagtilbuddene i Skanderborg Kommune. Læreplanerne viser hvordan der arbejdes ud fra forskellige niveauer, i forhold til både udvikling og alder. Der er indsatser i forhold til de vigtige første år i barnets levetid, hvor tilknytning til de voksne er i fokus og danner grundlag for den første læring. Endvidere er der fokus på overgange eksempelvis fra dagtilbud til skole. Dagtilbuddene skaber således, i det sidste år før skolestart, rum for ny læring i forhold til de nye udfordringer, som barnet vil møde ved skolestart. I Skanderborg Kommune arbejder vi målrettet med børns sproglige udvikling. Alle dagtilbud har mindst Fortsættes på næste side

13 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Kommunens forskellige tilbud til de 0-6 årige dagpleje, integrerede institutioner og børnehaver betegnes i politikken generelt som dagtilbud. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

14 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B I Skanderborg Kommune vil vi: Have et alsidigt tilbud til de 0-6 årige, der tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling en udviklingsfokuseret pædagogisk praksis Have tilbud hvor barnets trivsel, udvikling og læring er i fokus Have professionelle med høj faglighed, der møder børnene med nærvær og autencitet og som evner at organisere det pædagogiske arbejde Have tilbud hvor de pædagogiske læreplaner er i centrum for den pædagogiske praksis og i dialogen med forældrene Have tilbud der understøtter børns sproglige udvikling og tilstræbe, at andelen af skolestartere, der ikke har behov for særlige sprogstøttende foranstaltninger, stiger Styrke anvendelse og integration af digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske praksis

15 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer en pædagog, der er uddannet som sprogkoordinator. Sprogkoordinatorerne har en særlig viden om børns sproglige udvikling og hvorledes denne understøttes bedst muligt. Kommunen har desuden tilknyttet en række centrale fagpersoner med særlig viden om børns sprog- og læseudvikling, herunder særlige forhold vedrørende tosprogede børn, som sprogkoordinatorerne kan indhente råd og vejledning hos. Digitalisering Den digitale verden er en væsentlig og naturlig del af børns hverdag. Selv de yngste håndterer i dag digitale medier med største selvfølgelighed. Man taler ofte om nutidens børn som de digitale indfødte. Men selv om børns digitale kompetencer er større end nogen sinde før eller måske netop på grund af dette er der behov for en konstruktiv og kritisk tilgang til, hvad vi kan og bør bruge digitale medier til i relation til vores børn. I Skanderborg Kommune ønsker vi at anvende digitale medier som et godt værktøj på lige fod med en lang række andre pædagogiske redskaber. Hos os indfører vi ikke IT for digitaliseringens skyld vi gør det med henblik på at understøtte en ønsket pædagogisk praksis og udvikling. Og digitale medier og læringsmidler kan være et fantastisk værktøj til at understøtte børns læring og udvikling. Vi vil i Skanderborg Kommune i stigende omfang integrere digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske praksis. Vi vil i Skanderborg Kommune have fokus på i stigende omfang at integrere digitale medier og læringsmidler i den pædagogiske praksis. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

16 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Livsmestring I Skanderborg Kommune arbejder vi for, at børn lærer at mestre livet og de mange muligheder og udfordringer livet byder på. Der er fokus på, at det enkelte barn udvikler sig til et robust individ, som tager stilling til livet og dets udfordringer, både i mødet med andre og i mødet med krav og forventninger. Livet kan heldigvis leves på mange måder. At være i stand til at mestre livet handler derfor først og fremmest om at kunne reflektere over egen livssituation og træffe valg, som giver mening for den enkelte. Væsentlige forudsætninger for dette grundlægges i barndommen. Den følelsesmæssige mestring er et vigtigt element, hvor barnet lærer sig selv at kende, er bevidst om egne følelser og intentioner og samtidig forstår at aflæse andres følelser og hensigter. Fortsættes på næste side

17 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

18 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Børn skal mødes af omgivelserne med respekt og empati. Samtidig er det væsentligt at lære at indgå i forpligtigende fællesskaber, hvor der er respekt for andre. Forældrene og familien er selvsagt de væsentligste aktører i forhold til at bibringe børn det grundlæggende fundament for livsmestring. Men Skanderborg Kommune ønsker aktivt at understøtte dette. De professionelle skal også fremstå som tydelige og troværdige voksne, som viser personlighed og som tør tage ansvar for den pædagogiske praksis. Livsmestring og livskvalitet har også en række mere praktiske og jordnære elementer. Livsmestring er således tæt forbundet med muligheden for at vælge sunde livsvaner. Derfor har vi i Skanderborg Kommune fokus på børns bevægelse og kost, og dagtilbuddene udnytter eksempelvis ofte vores fantastiske natur til mangeartede udelivsaktiviteter for børn i alle aldre. I Skanderborg Kommune ønsker vi at skabe rammer der understøtter livsglæde og livskvalitet.

19 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer I Skanderborg Kommune vil vi: Medvirke til at børn udvikler sig til robuste individer, som tager stilling til livet og dets udfordringer Sikre at børn mødes af omgivelserne med respekt og empati og lærer at indgå i forpligtigende fællesskaber, hvor der er respekt for andre Have professionelle voksne der fremstår som tydelige og troværdige rollemodeller, som viser personlighed Understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse Skabe rammer der understøtter livsglæde og livskvalitet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

20 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B

21 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Børnemiljøer Omgivelser har betydning for vores trivsel, muligheder for udfoldelse og udvikling dette gælder i høj grad også for vores børn. I Skanderborg Kommune tilstræber vi tidssvarende fysiske rammer for såvel børn som voksne. Dagtilbuddene har fokus på det gode og inspirerende børnemiljø. Vi er bevidste om, at form, farver og æstetik har en stor betydning for børns velvære og udvikling. Dagtilbuddene afspejler en mangfoldighed af kreativitet, som styrker børnenes sanser og samtidig øger bevidstheden om sanselige indtryk. Men gode børnemiljøer handler om mere end blot fysiske rammer. I Skanderborg Kommune vil vi skabe fællesskaber, hvor børnene er i centrum, og hvor der er plads til fysisk og kreativ udfoldelse. Såvel omgangsformen som de fysiske Fortsættes på næste side Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

22 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B I Skanderborg Kommune vil vi: Have fokus på de fysiske rammers betydning for børns velvære og udvikling Understøtte en dagligdag præget af mangfoldighed og kreativitet Sikre at dagtilbuddenes fysiske rammer bliver en ramme for konstruktive og forpligtigende fællesskaber Integrere kunst og kultur i det pædagogiske arbejde med henblik på at styrke kreativiteten, identitetsdannelsen og børns alsidige udvikling rammer skal være i børnehøjde. I Skanderborg Kommune tør vi prioritere kreativitet og æstetik, fordi vi ved, at det har positiv betydning for børns generelle udvikling. Ud over at være udviklende og lærende miljøer for de 0-6 årige, skal dagtilbud i Skanderborg Kommune også være samlingssteder for det omgivende lokalsamfund. Derfor ønsker Skanderborg Kommune, at dagtilbuddenes fysiske rammer bringes i spil som en ressource i lokalsamfundene. En ramme, hvor konstruktive og forpligtigende fællesskaber kan opstå og finde sted. I Skanderborg Kommune er vi beriget med en fantastisk natur, som vi alle værner om og prioriterer at bringe i spil til gode og inspirerende oplevelser sammen med børnene. I Skanderborg Kommune anerkender vi kunstens og kulturens betydning som læringselement i det enkelte barns udviklings- og dannelsesproces.

23 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

24 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Inklusion, omgan I Skanderborg Kommune betragter vi mangfoldighed og forskellighed som en styrke. Vores almene tilbud skal rumme langt de fleste børn i alderen 0-6 år. Børn er heldigvis fo forskellige baggrund klusion handler førs om at skabe pædag hvor den enkelte m udgangspunkt trives føler sig som en del Inklusion er en fæl har alle et ansvar fo lesskaber bliver rum lader plads til forsk

25 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer gsformer og kultur rskellige og har e og vilkår. Int og fremmest ogiske miljøer, ed sit særlige, udvikler sig og af fællesskabet. les opgave. Vi r, at vores fælmelige og efterellighed. Vi har en fælles forpligtigelse i at bevare børns naturlige respekt og tolerance overfor forskellighed. Alle har brug for at være en del af et fællesskab, og at opleve forskellighed indenfor fællesskaber styrker børns generelle udvikling. For enkelte børn er den almindelige pædagogiske praksis ikke tilstrækkeligt til at sikre trivsel og udvikling. Fortsættes på næste side Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

26 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B I disse tilfælde skal vi tilbyde en særlig og specialiseret støtte. Det er helt afgørende for indsatsen, at de professionelle er opmærksomme på signaler om støttebehov så den rigtige indsats sættes ind i tide. Børn med særlige behov skal som udgangspunkt have specialpædagogiske tilbud i det almene miljø, så de fortsat kan være en del af de generelle fællesskaber. Der skal derfor være adgang til specialiseret vejledning for personalet og om nødvendigt en specialiseret indsats. Medarbejdere tilbydes løbende efteruddannelse i form af temadage, kurser mv. for at styrke inklusionen og en tilpasset pædagogisk praksis. Desuden vil vi i Skanderborg Kommune supplere de traditionelle fagligheder i dagtilbuddene med eksempelvis socialfaglige kompetencer. I Skanderborg Kommune vil vi: Betragte mangfoldighed og forskellighed som en styrke Arbejde med inklusion og rummelighed som en fælles opgave Tilbyde den nødvendige og tilstrækkelige specialindsats for udsatte børn i almenmiljøet Styrke medarbejdernes viden om arbejdet med inklusion Supplere de traditionelle fagligheder i dagtilbuddene med eksempelvis socialfaglige kompetencer

27 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

28 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Den aktive borger og et bredere ressourceperspektiv

29 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

30 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B I Skanderborg Kommune vil vi: Skabe dagtilbud der er i overensstemmelse med moderne børnefamiliers livsvilkår Have en god sammenhæng mellem børnenes forskellige fællesskaber i hjemmet og dagtilbud Inddrage forældrene som en aktiv ressource Have forventninger om, at forældrene engagerer sig konstruktivt i børnenes hverdag uden for hjemmet Styrke kommunikationskanalerne mellem dagtilbud og familie I Ska bevids tegne At give vores børn et stærkt personligt fundament er en fælles opgave og et fælles ansvar men for det enkelte barn er og bliver forældrene de vigtigste voksne. I Skanderborg Kommune er vi opmærksomme på, at forældrenes rolle er den vigtigste for barnet. Derfor ønsker vi at skabe en god sammenhæng mellem børnenes forskellige fællesskaber i hjemmet og dagtilbud. I Skanderborg Kommune inviterer vi alle forældre til dialog omkring barnets hverdag i dagtilbuddet. Vi ønsker at inddrage forældrene som en aktiv ressource. Men vi stiller også krav. Det er således væsentligt, at forældrene deltager aktivt og konstruktivt i børnenes hverdag uden for hjemmet og er med til at styrke det fællesskab, som barnet er en del af. Hvis barnet oplever engagement og dialog omkring fælles-

31 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer nderborg Kommune er vi te om de vilkår, som er kendende for nutidens børnefamilier. skabet, vil det styrke barnets tryghed, trivsel og udvikling. I Skanderborg Kommune er vi bevidste om de vilkår, som er kendetegnende for nutidens børnefamilier. Medarbejderne forstår de udfordringer, som alle børnefamilier møder, og er parate til gensidig dialog og sparring med forældrene. Informationer og dialog om det enkelte barn er således et ansvarsområde for både forældre og medarbejdere. Dialogen bygger på gensidig respekt og tillid og alle mødes om de bedste intentioner for det enkelte barn. I Skanderborg Kommune ønsker vi at styrke kommunikationskanalerne mellem dagtilbud og familie. Det sker bl.a. via indførelse af et nyt fælles digitalt Børneintra. Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

32 Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Drifts- og organiseringsf I Skanderborg Kommune har vi stor glæde af et alsidigt tilbud for de 0-6 årige. I 2012 blev strukturen for de kommunale vuggestuer, integrerede institutioner og børnehaver omlagt, således at der i dag er 9 sammenlagte dagtilbud med en række enheder under hver deres overordnede leder. Målsætningen med denne nye struktur er bl.a. at skabe en række bæredygtige og udviklingsorienterede enheder, hvor ressou kan prioriteres mellem såvel vikling som den daglige pæ de enkelte dagtilbud. I Ska arbejder vi løbende med at ganiseringsformer med hen indsatsen for alle kommune

33 ørnemiljøer Inklusion Den aktive borger Drifts- og organiseringsformer ormer rcer og kompetencer den tværgående uddagogiske ledelse i nderborg Kommune tilpasse drifts- og orblik på at optimere ns 0-6 årige. I Skanderborg Kommune vil vi: Realisere potentialerne ved den nye struktur blandt andet via tværgående prioritering af ressourcer og kompetencer Løbende tilpasse drifts- og organiseringsformer med henblik på at optimere indsatsen til gavn for alle kommunens 0-6 årige Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune

34

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere