Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

2 Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ifølge Socialministeriet skelnes der mellem udmåling af hjælp efter Servicelovens 95 og 96. Ved hjælp efter Servicelovens 95 udmåles hjælpen efter samme standarder som 83 personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Hjælpen kan her kombineres med en ledsagerordning efter Servicelovens 97. Hjælp efter Servicelovens 96 har et andet sigte end udmåling af personlig og praktisk hjælp i hjemmet, idet formålet er at skabe en fleksibel og sammenhængende ordning der sikrer borgerens mulighed for at leve så normalt som muligt. Der kan her være tale om spredte opgaver i løbet af dagen der forudsætter, at der er en hjælper tilstede for at borgeren kan leve et selvstændigt liv. Følgende kvalitetsstandard for BPA indeholder en beskrivelse af Tønder Kommunes serviceniveau på området og har til hensigt at gøre det tydeligt for borgere, pårørende og samarbejdspartnere, hvilken ydelse der er tale om i praksis og hvilke kvalitetskrav der er i kommunen i forbindelse med bevillingen af BPA. Side 2 af 13

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BPA Målgruppe for BPA Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning Arbejdsgiverhonorar Bevilling/ophør af BPA Vurdering og afgørelse Opfølgning på bevilling Klage over afgørelse Udmåling af behovet for hjælp - serviceniveau Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb Udgifter til hjælpere BPA-ordningens indflydelse på tillæg Dækning af merudgifter efter Lov om Social Service Det månedlige tilskud Vikardækning Forskellige situationer i dagligdagen Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v Ferie Længerevarende ophold udenfor hjemmet Overførsel og opsparing af timer Oplysningspligt Råd og vejledning Side 3 af 13

4 1. Generelt om BPA Servicelovens 96 gælder voksne over 18 år og ifølge den, skal kommunen tilbyde BPAordninger til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk ellers psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. BPA ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til opgaver i forhold til pleje, overvågning og ledsagelse. Formålet med en BPA-ordning er, at give borgere med et omfattende behov for hjælp mulighed for at leve så normalt som muligt og bl.a. deltage i aktiviteter på samme måde som andre borgere. BPA giver borgeren muligheden for at tilrettelægge en sammenhængende og fleksibel hjælp i det daglige. Det er en betingelse at borgeren kan fungere som arbejdsleder. 1.1 Målgruppe for BPA Målgruppen for BPA er borgere med en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det vil normalt omfatte borgere, som i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som har et massivt og omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand, som ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv. Der vil derfor normalt ikke kunne ydes støtte efter servicelovens 96, med mindre behovet for støtte ud over praktisk og personlig hjælp og pleje, også omfatter overvågning og ledsagelse. Borgere i et botilbud, plejecenter eller lignende, kan ikke tilbydes BPA. Flytter borgeren til botilbud, beskyttet bolig eller lignende vil BPA-ordning bortfalde, idet det vurderes, at dette tilbud overtager og dækker støttebehovet. En borger, der har fået bevilget en BPA-ordning, beholder ordningen så længe, borgeren opfylder betingelserne også efter det fyldte 65. år. 1.2 Betingelse for at få tildelt en BPA-ordning Det er en betingelse for at få tildelt en BPA-ordning, at du er i stand til at varetage rollen som arbejdsleder for hjælperne, dvs. at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Ved arbejdsleder forstås, at du skal: - Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for dine hjælpere - Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce - Udvælge hjælpere, herunder at afholde ansættelsessamtaler - Varetage oplæring og daglig instruktion af dine hjælpere Side 4 af 13

5 - Afholde personalemøder - Afholde medarbejderudviklingssamtaler Herudover er det en betingelse, at du kan fungere som arbejdsgiver for dine hjælpere, med mindre du indgår en aftale med en privat virksomhed, en nærtstående eller en forening om, at udføre denne opgave. De vil herefter fungere som arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af dem, der er indgået aftale med. Som dokumentation for overdragelse af arbejdsgiverrollen til en forening eller privat virksomhed skal Tønder Kommune have en kopi af den indgående aftale, underskrevet af begge parter inden udbetaling af tilskud kan ske. I udgangspunktet indebærer arbejdsgiveropgaven ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver (arbejdsretlige), der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til en BPA-ordning: - Ansættelse og afskedigelse af hjælpere - Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne - Udbetaling af løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed/forening - Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie og barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed eller forening) - Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Hvis du f.eks. har haft en BPA-ordning i en årrække, men du ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, så er du ikke længere berettiget til BPA-ordningen. Der skal i stedet udarbejdes en handleplan, som indeholder hvilken anden hjælp, der træder i stedet. 1.3 Arbejdsgiverhonorar Når Tønder Kommune har modtaget kopi af din samarbejdsaftale vil den anden part (forening eller privat arbejdsgiver) modtage et honorar for varetagelsen af arbejdsgiveropgaven. Honoraret for dette udgør 8 kr. pr. bevilliget time, uanset hvor mange timer din bevilling er på. Dette vil blive afregnet forud. Overdrager du arbejdsgiveransvaret til en nærtstående vil der ikke blive udbetalt et arbejdsgiverhonorar. Side 5 af 13

6 2. Bevilling/ophør af BPA 2.1 Vurdering og afgørelse Når du har søgt om en BPA-ordning, skal der foretages en sagsbehandling. Det er dig der i samråd med sagsbehandler fra myndighedsafdelingen skal udarbejde en skriftlig funktionsevnevurdering. Det er muligt at der skal indhentes lægelig udtalelse. Hvis BPA-ordningen bevilges, vurderes og udmåles hjælpens omfang i samarbejde med dig, hvorefter du vil modtage en skriftlig bevilling, hvoraf omfanget af bevillingen fremgår. Afgørelsen på BPA-ordningen skal foreligge senest 6 uger efter, at myndighedsafdelingen har modtaget alle relevante oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. 2.2 Opfølgning på bevilling Efter 3 måneder foretages den første opfølgning på bevillingen, hvor den bevilligede hjælp evt. justeres. Efterfølgende foretages der som udgangspunkt opfølgning én gang årligt, eller hvis der sker ændringer i hjælpebehovet. I forbindelse med opfølgningen skal myndighedsafdelingen sikre, at hjælpen fungerer efter hensigten og bl.a.: om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp, om du får den pleje, overvågning og ledsagelse, som var hensigten med ordningen, om du opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsleder og evt. arbejdsgiver, om du tilrettelægger, og hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende, om der er for hyppige hjælperskift, der kan give anledning til en særlig indsats. Hvis der mellem dig og sagsbehandleren er enighed om, at BPA-ordningen fungerer tilfredsstillende og efter hensigten, kan bevillingen forlænges. Du kan bede om at få justeret ordningen i forhold til bevilling af hjælpetimer på et hvilket som helst tidspunkt, og du skal gøre det ved større udsving både i op eller nedadgående retning i forhold til behovet. I tilfælde hvor der er tale om en mindre justering, kan sagsbehandleren relativt hurtigt træffe en beslutning. 2.3 Klage over afgørelse Du vil sammen med afgørelsesbrevet om din BPA-ordning modtage en klagevejledning. I tilfælde af, at du er utilfreds med den afgørelse myndighedsafdelingen har truffet, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Klagen skal foreligge senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsesbrevet. Side 6 af 13

7 Klagen skal sendes til myndighedsafdelingen, som vil afgøre hvorvidt der er behov for en revurdering af sagen. Hvis afgørelsen ikke ændres, videresender myndighedsafdelingen klagen til endelig afgørelse i Ankestyrelsen. 3. Udmåling af behovet for hjælp - serviceniveau Udgangspunktet for udmålingen af din hjælp er en samlet vurdering af dine behov ud fra en individuel behovsvurdering på baggrund af din funktionsnedsættelse. Behovet for ydelserne som fremgår af nedenstående tabel, vil bl.a. indgå i vurderingen. Aktivitet Hjælp til personlig pleje - Eksempelvis bad, af- og påklædning, hjælp til respiratorbehandling, træning af færdigheder og forflytning. Hjælp i forbindelse med måltider og drikke - Eksempelvis forberedelse, anretning, servering af mad og drikke. Praktisk hjælp i hjemmet - Eksempelvis rengøring, tøjvask, indkøb, mindre håndsrækninger og vedligeholdelse af hjem. Daglige indkøb af fødevarer - Inklusiv transport. Andre indkøb Behandling - Eksempelvis ved egen læge, sygehus, fysioterapeut. Der kan både være behov for hjælp til transporten og hjælp til af- og påklædning. Fritidsaktiviteter - Eksempelvis kompenserende specialundervisning, frivilligt arbejde, sport og motion. Endvidere følge sine børn til fritidsaktiviteter. Arbejde Overvågning - Oftest i forbindelse med respirationsinsufficiens Støttebehov og opmærksomhedspunkter Der skal foretages en vurdering af, hvad borgeren selv kan. Der skal være opmærksomhed på muligheden for at få mad via madservice. Endvidere hvad samlever/ægtefælle/børn har mulighed for at udføre. Der skal foretages en vurdering af, hvad borgeren selv kan. Endvidere hvad en evt. samlever/ægtefælle har mulighed for at udføre. Der skal være opmærksomhed på muligheden for at foretage indkøb over internettet, om der er samlivsforhold, samt om der er forsørgelsespligt overfor børn. Der skal være opmærksomhed på om der er samlivsforhold, samt om der er forsørgelsespligt overfor børn. Der skal være opmærksomhed på, om behandlingen er nødvendig (ordineret). Der skal være opmærksomhed på, at særligt yngre borgere ofte har et øget aktivitetsniveau, herunder kan dyrke f.eks. en idræt på konkurrenceniveau. Det kan både være transporttiden og hjælp i forbindelse med udøvelsen af arbejdet. Der skal være opmærksomhed på jobcentrets muligheder for bevilling af personlig assistance. Der skal være opmærksomhed på, at der er samarbejde med sygehusvæsenet. I udgangspunktet skal hjælpen normalt dække alle dine behov for personlig og praktisk hjælp, overvågning og ledsagelse. Dette sker dog ud fra en vurdering af den samlede husstands ressourcer (f.eks. rask ægtefælle der hjælper til i det daglige). I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner dine hjælpere skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter, og om hjælpen gives i eller udenfor hjemmet. Side 7 af 13

8 Udmålingen skal dog altid foretages på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Som følge heraf, kan der blive udmålt flere eller færre timer til de enkelte opgaver, end der er angivet i de generelle retningslinjer. Ved en ny BPA-bevilling og ved ændring af bevillingen vil du i afgørelsesbrevet modtage et skema med timeberegningen af hjælpen. Af timeberegningen fremgår hvilke opgaver hjælpen omfatter, og hvor mange timer der er bevilliget. 3.1 Omregning af udmålt hjælp til kronebeløb Fastsættelse af timetallet i din BPA-ordning er grundlaget for beregning af det kontante tilskud, du får udbetalt. Tønder Kommune tager ved beregningen af tilskuddet udgangspunkt i grundlønnen for sammenlignelige faggrupper, timelønnen for kommunalt ansat uuddannet social- og sundhedspersonale (løntrin 11). Beløbet beregnes, så der tages højde for tidsbestemte tillæg (aften, nat, weekend og søn-/helligdagstillæg). I beregningen indgår også omkostninger til f.eks. ATP, pension mv. Personalemøder, medarbejderudviklingssamtaler og oplæring af nye hjælpere: Kommunen er forpligtet til at tage højde for timer til personalemøder samt medarbejderudviklingssamtaler, når borgeren har ansat mere end 1 hjælper. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke vil blive tildelt ekstra timer til medarbejderudviklingssamtaler/personalemøder, hvis der kun er ansat 1 hjælper. Samtidig forudsættes det, at personalemøder/medarbejderudviklingssamtaler afholdes indenfor hjælpernes normale arbejdstid samt på en hverdag i tidsrummet Der udmåles i alt 7,5 timer årligt pr. hjælper. Dette svarer til 1,5 time pr. kvartal pr. hjælper til personalemøder og 1,5 timer pr. år pr. hjælper til medarbejderudviklingssamtale. Der bevilges 5 timer pr. hjælper ved nyansættelser til oplæring i tidsrummet (6-17). Der følges op på dette beløb ved den årlige revurdering eller ved ændring af BPAbevillingen. For borgere bosat i Tønder Kommune foretages forflytningskurser af kommunen. 3.2 Udgifter til hjælpere Ved udmåling af BPA vil der som regel blive udmålt et særskilt beløb til dækning af direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med at have hjælpere ansat. Beløbet er fastsat til 500 kr. pr. måned. Beløbet til hjælperudgifterne udbetales til din nemkonto. Der skal ikke aflægges regnskab for, hvad beløbet bruges til. Hvis du er tilkendt bistands- eller plejetillæg udbetales der ikke beløb på 500 kr. Side 8 af 13

9 Se afsnit 3.3 vedr. bistands- plejetillæg. 3.3 BPA-ordningens indflydelse på tillæg Har du fået tilkendt pension før 1. januar 2003, kan du have et bistandstillæg eller et plejetillæg til din pension. Ved afgørelsen om din BPA-ordning skal det vurderes i hvilket omfang dit tilkendte bistand- /plejetillæg skal indgå ved udmåling af hjælpen. I udgangspunktet beholder du den del af tillægget til direkte og indirekte hjælperudgifter, jf. punkt 3.2. Resten af tillægget skal som udgangspunkt indgå i betalingen af din BPAordning. Af din afgørelse vil det fremgå i hvilken grad bistands-/plejetillægget indgår i betalingen af din BPA. Modtager du en invaliditetsydelse kan du modtage denne samtidig med BPA-ordningen, og den skal ikke indgå i betalingen som en del af hjælperordningen. 3.4 Dækning af merudgifter efter Lov om Social Service 100 Hvis du er under 65 år og har fået bevilget en BPA-ordning, kan du søge om at få dækket merudgifter efter Lov om Social Service 100. Det er en betingelse for at kunne få hjælp efter servicelovens 100, at merudgifterne er nødvendige og at udgifterne er en konsekvens af din nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. For at kunne få dækket merudgifter skal du have udgifter på mindst kr. (2014- niveau). 4. Det månedlige tilskud Som hovedregel udmåles det månedlige tilskud i forhold til løntrin 11 for kommunal ansat uuddannet social- og sundhedspersonale, hvilket udgør en timeløn på 116,30 kr. (pr. 1. oktober 2014). Hvis myndighedsafdelingen under særlige forhold vurderer, at du har behov for faglærte hjælpere med særlige kompetencer og kvalifikationer, skal der tages højde herfor i udmålingen af tilskud. Side 9 af 13

10 5. Vikardækning Du har ansvaret for, at der er ansat et tilstrækkeligt antal hjælpere til, at de kan afløse hinanden ved akut fravær, ferie og sygdom, således at der som udgangspunkt ikke bliver behov for at benytte eksterne vikarer. Din bevilling vil ikke indeholde dækning af ekstraudgifter til vikarer fra et vikarbureau. Du vil ikke få dækket udgiften til vikarer fra et vikarbureau uden forudgående godkendelse fra din sagsbehandler. 6. Forskellige situationer i dagligdagen 6.1 Hospitalsindlæggelse, sygdom m.v. Sker der ændringer i din situation, bliver du indlagt i mere end 7 dage, forværres dit funktionsniveau m.m. er du forpligtet til at orientere myndighedsafdelingen herom. Forventes indlæggelse at vare længere end 7 dage, vil din BPA-ordning blive sat i bero, hvilket vil betyde, at der ikke udmåles løn til hjælperne, da varetagelse af pleje og omsorg m.m. skal foretages af personalet på sygehuset jfr. Sundhedslovens regler. Det betyder i praksis, at hjælperne i den periode skal afvikle ferie eller eventuelt henvende sig på jobcentret som arbejdssøgende. Det er derfor også vigtigt, at du informerer anden part ved indlæggelse, såfremt du har overdraget arbejdsgiveransvaret. Såfremt sygehuset vurderer, at dine hjælpere skal med under indlæggelse over 7 dage, er der ikke noget til hinder for, at sygehuset kan ansætte dine hjælpere i perioden. 6.2 Ferie Har du en BPA-ordning efter Servicelovens 96 stk. 1, kan du som udgangspunkt beholde din BPA-ordning ved ophold i udlandet op til en måned. Hvis der grundet dit plejebehov er behov for at du skal have mere end én hjælper med, kan der ansøges om dækning af ekstra omkostninger for hjælper nr. 2. BPA-ordninger efter Servicelovens 95 giver ikke mulighed for at tage hjælpen med til udlandet. Side 10 af 13

11 6.3 Længerevarende ophold udenfor hjemmet I forbindelse med ophold udenfor hjemmet i mere end en måned (fx længerevarende ferierejser), skal du være opmærksom på, at du ikke uden videre kan tage din BPA-ordning med. Ved ophold i udlandet udover en måned skal din ordning som udgangspunkt afsluttes eller sættes i bero. Du skal kontakte sagsbehandleren inden der indgås endelige aftaler. 6.4 Overførsel og opsparing af timer For ikke at begrænse den nødvendige fleksibilitet i din BPA-ordning, vil det ikke være hensigtsmæssigt at opgøre og afregne uforbrugte timer mere end én gang om året. Det gælder særligt, hvis du ikke får døgnhjælp. Her kan du have behov for at disponere mere frit over hjælpertimerne. Det samme gør sig gældende, hvis du får ekstra timer til dækning af f.eks. weekendophold uden for hjemmet. Du har dog mulighed for at indgå en aftale med sagsbehandleren om, at uforbrugte timer overføres til det efterfølgende år og anvendes efter nærmere aftale. Der skal være tale om planlagt opsparing med et konkret formål, hvilket kan være ferie, kurser, familiesammenkomster, sportsaktiviteter eller lignende. Såfremt du har en større opsparing af timer, vil Tønder Kommune vurdere om den tildelte hjælp er i overensstemmelse med dit behov. Du skal indsende en skriftlig ansøgning om overførsel af timer til din sagsbehandler. Ansøgningen skal omfatte din begrundelse for dit ønske om overførsel af timer til næste år. Du skal være opmærksom på, at hvis myndighedsafdelingen ikke har modtaget ansøgning om overførsel af timer, inden den 15. december, vil timeregnskabet blive nulstillet pr. 1. januar. 7. Oplysningspligt Jf. Retssikkerhedslovens 11, stk. 2, har du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Hvis du ikke medvirker eller giver samtykke til, at myndighedsafdelingen indhenter oplysninger skal myndighedsafdelingen behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, med mindre oplysninger kan indhentes uden samtykke. 8. Råd og vejledning Socialstyrelsen har frem til udgangen af 2016 etableret en særlig rådgivningsfunktion hvor borgere med BPA-ordninger kan få svar på juridiske spørgsmål der knytter sig til rollen som Side 11 af 13

12 arbejdsleder og arbejdsgiver. Læs mere om rådgivningen på Du er også altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler i myndighedsafdelingen Psykiatri og Handicap for yderligere vejledning i forhold til din BPA-ordning. 9. Revision samt efterfølgende tilbagebetaling eller regulering Der skal en gang årligt udarbejdes et regnskab for det overførte tilskud til din BPA-ordning. Regnskabet skal være sammenligneligt med den kroneudmåling, som du har modtaget, og ligeledes indeholde en opgørelse over de udmålte og forbrugte timer. Regnskabet skal være Tønder Kommune i hænde senest 1. marts. Tilskud som ikke er anvendt til de formål, der er nævnt i servicelovens 96 skal tilbagebetales til Tønder Kommune. I praksis betyder det, at har du brugt færre timer end der er udmålt eller er pengene brugt til andre formål end det der fremgår af bevillingen, skal det overskydende beløbes betales tilbage til Tønder Kommune. Har du valgt at overdrage dit arbejdsgiveransvar til en anden part, er det dem, der skal udarbejde regnskabet. 10. Opfølgning og tilsyn Tønder Kommune følger op på din hjælperordning mindst en gang om året for at sikre, at hjælperordningen fungerer efter hensigten, opfølgningen omfatter bl.a. en vurdering af: Om behovet for hjælp er i overensstemmelse med den udmålte hjælp. Om modtageren får den hjælp som var hensigten med ordningen. Om modtageren opfylder betingelserne for hjælpen, herunder betingelserne for at kunne fungere som arbejdsgiver/arbejdsleder. Om modtageren tilrettelægger arbejdet tilfredsstillende, om hjælperen udfører arbejdet tilfredsstillende samt om der er for hyppige hjælperskift. 11. Ophør af BPA Såfremt du ikke længere er i stand til at administrere arbejdslederrollen, er du ikke længere berettiget til en BPA-ordning. Du vil da modtage en afgørelse med klagevejledning. Det vil normalvis ske med en varsel på 3 måneder, så du har mulighed for at opsige dine hjælpere og en eventuel kontrakt med anden part. Side 12 af 13

13 12. Lovgrundlag Servicelovens Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Tønder Kommune har valgt ikke, at gøre brug af servicelovens 96, stk. 3. Side 13 af 13

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96 Kvalitetsstandard Ydelsens lovgrundlag 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang

Læs mere

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Borgerstyret personlig assistance Når kommunen modtager en ansøgning om borgerstyret personlig assistance (BPA-Ordning), vil en sagsbehandler i samarbejde med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Brugervejledning 96. Sidst opdateret:

Brugervejledning 96. Sidst opdateret: Brugervejledning 96 Sidst opdateret: 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning. 3.1 Bevilling 3.2 Opfølgning 3.3 Klageadgang 3.4 Udmåling af timer 3.5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (Servicelovens 96) Januar 2019 Socialafdelingen Myndighed Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 95 Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til ændring foråret 2012 1 Lovgrundlag for ydelsen Lov om social service: 95. Hvis kommunalbestyrelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service (SL) 96 stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens (BPA) 95 og 96 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Personkredsen for begge hjælpeordninger er borgere over 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Serviceniveau for BPA i Viborg Kommune Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for borgerstyret

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Udkast til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96.

Udkast til Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96. Udkast til Kvalitetsstandard for efter lov og social service 95 stk. 2 og 4 og 96. Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 02.01.2009 Sagsid.: 4031 Version nr.: 3 Kvalitetsstandard for tilskud til ansættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 KVALITETSSTANDARD 2017-18 VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 11 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 13 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Hvordan læser jeg denne kvalitetsstandard?

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96 Indhold Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)... 4 Klageadgang... 6 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/6 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 95 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Visitation Målgruppe Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål s Visitation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 95 Borgerstyret personlig assistance - BPA... 6 95. stk. 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Borger-og socialservice Socialfaglig Enhed Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Brugervejledning 2. udgave, januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1 Hvad siger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Overskrift Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Modtagere Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Bestemmelsens

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD - 95

KVALITETSSTANDARD - 95 KVALITETSSTANDARD - 95 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Lovgrundlag Serviceloven 95, stk. 1, 2 og 4, jf. serviceloven 83 og 84 Hvad er formålet med Hvad omfatter Læsevejledning Hvem kan modtage

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD UDMÅLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

KVALITETSSTANDARD UDMÅLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE KVALITETSSTANDARD UDMÅLING AF BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE LOV OM SOCIAL SERVICE 96 GULDBORGSUND KOMMUNE SIDE 2/5 Kvalitetsstandard for udmåling af borgerstyret personlig assistance Udmåling af borgerstyret

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune.

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Pleje- og omsorgsafdelingen Bilag 1. Notat om Borgerstyret Personlig Assistance NOTAT Dato: 18. august 2009 Af: Birgitte

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Introduktion Greve Kommune bevilger Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Privat:

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere