96 - Borgerstyret, personlig assistance

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "96 - Borgerstyret, personlig assistance"

Transkript

1 Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation til borgere der på grund af betydelig og varig fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke er i stand til at klare sig selv i og udenfor hjemmet. Formålet er ligeledes, at give borgeren mulighed for selv at vælge de personer der skal varetage støtteopgaverne. Ydelsen er en praksisgørelse af kompensationsprincippet, hvilket betyder at en person med betydelig og varig funktionsnedsættelse, i videst mulig omfang får kompensation for følgerne af den nedsatte funktionsevne. Kompensationsprincippet vedrører kun de merudgifter, der skyldes den nedsatte funktionsevne, og ikke de udgifter, som borgeren i alle tilfælde ville have haft. Lov om Social Service 96: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA). Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Stk. 4. I de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, skal kommunalbestyrelsen tilbyde at varetage lønudbetaling m.v. Ved ansøgning om en BPA ordning skal myndigheden i Center for Særlig Social Indsats vurdere, hvorvidt ansøgeren er i målgruppen for borgerstyret personlig assistance efter Lov om Social Service 96. Der er fire hovedkriterier, der alle skal være opfyldt for at ordningen kan bevilliges: 1. Ansøgeren har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at pågældende kun i begrænset omfang eller slet ikke kan bevæge sig og udføre sædvanlige dagligdags funktioner, og ansøgeren er i udstrakt grad afhængig af andre i forbindelse med disse funktioner. Der kan være tale om svære lammelser, respirationsinsufficiens, hjerneskade eller lign. Ansøgeren skal have massive og sammensatte hjælpebehov i og udenfor hjemmet. En samlet vurdering af ansøgerens behov skal pege på, hvorvidt det er nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte i form af en BPA ordning. 2. Ansøgeren er psykisk velfungerende og personlig aktiv omkring etablering i selvstændig bolig. Ansøgeren har sat sig ind i ordningens administrative bestemmelser som de fremgår af brugervejledningen og vil kunne administrere

2 Levering af ydelsen Visitation Varighed af ydelse Omkostninger for borgeren Indhold disse bestemmelser. 3. Ansøgeren har erfaring og modenhed til at kunne varetage arbejdslederrollen. Dette indebærer, at ansøgeren, foruden ansvar for egen person, er i stand til at overskue og være ansvarlig for at tilrettelægge arbejdet, udvælge hjælpere til ansættelse, instruere hjælpere, udarbejde jobbeskrivelser og vagtplaner for hjælpere, oplæring af hjælpere samt afholdelse af personalemøder m.v. Ansøgeren skal som hovedregel selv evne at administrere ordningen, herunder kunne varetage arbejdsgiverfunktionen for hjælperne. 4. Ansøgeren skal kunne opretholde et aktivitetsniveau udenfor hjemmets rammer, der overstiger det niveau, der udgør grundlag for bevilling efter Lov om Social Service 97 (ledsageordning). Ansøgeren skal have dækket et pleje- og støttebehov, der overstiger det niveau, der kan tilbydes efter Lov om Social Service 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) og 84 (afløsning eller aflastning) eller plejetillægget efter pensionsloven. Borgere, som er omfattet af niveau D og E i Voksenudredningsmetoden, er i personkredsen til støtte efter SEL 96. Relevante aktører på området. Udmåling af BPA-ordning Ved en konkret vurdering af borgerens behov, fastsætter kommunen et bestemt antal hjælpetimer. Udmålingen af hjælpetimer beskrives detaljeret med udgangspunkt i følgende: Borgerens behov for hjælp over hele døgnet eller mindre. Om nogle af timerne er rådighedstimer. Borgerens behov for ekstra timer i forbindelse med sygdom, overlappende timer, introduktion, overholdelse af arbejdsmiljølovens regler m.v. Borgerens behov for mere end én hjælper i løftesituationer. Hvorvidt borgeren ønsker at kombinere hjælpeordningen med hjælp fra hjemmeplejen eks. med tilsyn om natten. Hvorvidt borgerens samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i nogle timer. Hvorvidt borgerens samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat som hjælper. Hvordan borgerens bistands- og plejetillæg indgår. Borgerens funktionsniveau vurderes en gang om året. Ingen Ydelsen dækker kontant tilskud til sammenhængende støtte og pleje, svarende til tildeling af ydelser efter Lov om Social Service 83, 84 og 97. Udmåling af BPA-ordning Ved en konkret vurdering af borgerens behov, fastsætter Kommunen et bestemt antal hjælpetimer. Udmålingen af hjælpetimer beskrives detaljeret med 2 / 10

3 Sagsbehandlingsfris t Klagevejledning udgangspunkt i følgende: Borgerens behov for hjælp over hele døgnet eller mindre. Om nogle af timerne er rådighedstimer. Borgerens behov for ekstra timer i forbindelse med sygdom, overlappende timer, introduktion, overholdelse af arbejdsmiljølovens regler m.v. Borgerens behov for mere end 1 hjælper i løftesituationer. Hvorvidt borgeren ønsker at kombinere hjælpeordningen med hjælp fra hjemmeplejen eks. med tilsyn om natten. Hvorvidt borgerens samlever/ægtefælle ønsker at påtage sig at yde frivillig hjælp i nogle timer. Hvorvidt borgerens samlever/ægtefælle ønsker at blive ansat som hjælper. Hvordan borgerens bistands- og plejetillæg indgår. Rådighedstimer I Helsingør Kommune følges bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvor det kun i helt særlige tilfælde vil være muligt at udmåle tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren. Tilskud til hjælperrelaterede udgifter Kommunen skal, i sin beregning af tilskud til en 96 BPA-ordning, udmåle et beløb til dækning af andre direkte og indirekte udgifter, der er forbundet med at have hjælpere i og uden for borgerens hjem. Helsingør Kommune udbetaler 1030,- kr. pr. måned til borgere med mindre omfattende hjælp (under 16 timer pr. døgn, de fast normerede, ugentlige timetal) og 2060,- kr. til borgere med mere omfattende hjælp. Det er borgerens ansvar at administrere beløbet og eventuelt at spare op til udgifter til ferie etc. Der skal ikke aflægges regnskab for beløbet. Beløbet skal dække fx ekstraudgifter til: Porto, printer, papir, telefon m.v. Ekstra forbrug af vand, varme og el, Diverse småudgifter i husholdningen (f.eks. sæbe, toiletpapir). Handsker, masker og lignende. Huslejeandel til hjælperværelse (hvis udgiften ikke er dækket efter servicelovens 100). Entré- og befordringsudgifter. Hjælpernes transport- og opholdsudgifter ved fx weekendture, ferie m.v. Se Borgeren kan klage over afgørelsen. Klagen sendes til: eller 3 / 10

4 Tilsyn Særlige forhold for denne foranstaltning Arbejdsmiljø for hjælperne Budgetopstilling for BPA-ordning Kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Visitation og Indsats, Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommune Birkedalsvej Helsingør Kommunens generelle tilsynspligt følger af retssikkerhedslovens 16: Kommunen skal føre personorienteret tilsyn, altså tilsyn med at borgeren får den nødvendige hjælp. Kommunen skal føre tilsyn med, at BPA ordningen fungerer efter hensigten, herunder: Overensstemmelse mellem visiteret og leveret ydelse Modtages pleje, overvågning og ledsagelse som forudsat i ordningen? Tilrettelægges hjælpen fornuftigt af modtager og hjælper? Opfylder modtageren betingelser for at fungere som arbejdsleder og eventuelt arbejdsgiver? Det er i sidste ende kommunens ansvar, at borgeren modtager korrekt bevilliget hjælp. Hjælperarbejdets udførelse er omfattet af Arbejdsmiljølovens 2, stk. 3, hvilket betyder: At arbejdsmiljølovens bestemmelser vedr. arbejdets udførelse, tekniske hjælpemidler m.v. gælder for hjælperarbejdet. At reglerne om arbejdstid, arbejdsstedets indretning og bedriftssundhedstjeneste ikke gælder for hjælperarbejdet. Det betyder, at hjælpere i henhold til borgerens behov, kan arbejde indenfor arbejdstider der fraviger de almindelige regler og, at arbejdsstedets indretning er i henhold til en privat bolig, som ikke skal leve op til almindelig standard for arbejdsstedets indretning. Ansvaret efter arbejdsmiljølovens bestemmelser, er i udgangspunktet placeret hos arbejdsgiveren. En borger der har BPA ordning vil kunne straffes efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis det efter en konkret vurdering er borgeren, der har haft beføjelse til eller har haft den reelle mulighed for at sørge for arbejdets tilrettelæggelse. Arbejdsstillinger og tunge løft Når en borger skal løftes, flyttes, og plejes, skal dette foregå på en for hjælperen forsvarlig måde. Arbejdet skal kunne udføres på en måde, så der kan arbejdes i hensigtsmæssige arbejdsstillinger og uden at der foretages tunge løft. I forbindelse med bevilling af BPA ordning, aflægges der et besøg i borgerens hjem, hvor en ergoterapeut vurderer behovet for hjælpemidler, fx lift. Kommunen skal opstille et budget, hvor de enkelte poster i udmålingen til borgerens BPA-ordning tydeligt fremgår. Budgettet er borgerens styringsredskab, så borgeren har mulighed for selv at tilrettelægge det daglige arbejde. Formålet er herudover at synliggøre, at kommunen har taget højde for alle de elementer, der 4 / 10

5 skal indgå i udmålingen. Budgettet er derfor et vigtigt styringsredskab for borgeren i dagligdagen og danner grundlag for borgerens årsregnskab. Budgettet er opdelt i: 1) Budget over faste lønudgifter, 2) A conto budget for lønudgifter, 3) A conto budget over variable udgifter samt 4) Øvrige udgifter til hjælpere. Der skal aflægges særskilt regnskab for de tre første budgetområder. Budgettet omregnes til et månedligt beløb, der udbetales til borgerens konto, eller til den borgeren har overdraget arbejdsgiveransvaret til. Lønbudget Lønbudgettet opstilles ud fra den føromtalte gennemgang af borgerens behov for støtte i det daglige. Det handler om: Den støtte, som borgeren har behov for hver uge (timer per uge). Den støtte, som borgeren har behov for ved længerevarende ophold udenfor eget hjem, fx weekend, ferier, kurser. (timer per år). Den støtte, som borgeren har behov for ved specielle arrangementer, fx deltagelse i sportsaktivitet (timer per år). Den støtte, som borgeren har behov for i særlige tilfælde, fx hvis borgeren har behov for særlig støtte når borgeren eller dennes ægtefælle er syg. (timer per år evt. pulje). 7,5 time per ansat per år til personalemøder, hvis borgeren har mere end 1 ansat. 1,5 time per ansat per år til MUS samtaler. Vurdering af, om der er behov for at afsætte timer til oplæring af nyansatte. På baggrund af ovennævnte punkter fastsættes et timetal, som er de timer, borgeren har fået bevilget til BPA. Borgeren må ikke aflønne faste medarbejder i et timetal udover det bevilgede timetal. På baggrund af denne opgørelse beregnes borgerens årlige lønudgifter til den faste hjælp. Udgangspunktet for beregningen er, at borgerens hjælpere aflønnes med grundløn på trin 11, jf. overenskomst mellem KL og FOA for social- og sundhedspersonale, der ikke har en social- og sundhedsfaglig grunduddannelse. For beregning af pension mv. henvises til gældende overenskomsten for social- og sundhedspersonale. Hvis borgeren udbetaler mindre i anciennitetstillæg, pension e.l., kan borgeren ikke bruge beløbet til andre formål. Hvis årsregnskabet viser, at borgeren har fået udbetalt for meget, skal beløbet tilbagebetales. Budgetvariable udgifter Nedenstående udgifter indgår i budgettet over variable udgifter. Formålet er at sikre, at borgeren har mulighed for at afholde alle faktiske udgifter til sin BPAordning, uden at borgeren selv skal lægge penge ud eller søge kommunen om 5 / 10

6 ekstra midler. Nogle af beløbene er afsat ud fra bruttolønnen i det faste lønbudget. Fx er der i budgettet afsat 7 % til vikardækning ved sygdom. Kommunen er forpligtiget til at dække udgifterne efter regning. Det kan betyde, at borgeren i budgettet får udbetalt mere eller mindre i forhold til sit konkrete behov. Hvis borgeren konstaterer, at borgerens hjælpere fx har mere sygdom end forudsat i budgettet, skal borgeren straks henvende sig til sin rådgiver, så der kan beregnes et nyt budget. Der afsættes følgende timer og procentsatser (af bruttoløn) til dækning af vikarløn ved; Hjælpers sygdom (7 %), Barnets 1. og 2. sygedag (0,40 %) og Nødvendige kurser for hjælperne (1 %). Der afsættes beløb til dækning af udgifter til; Nødvendige forsikringer for hjælpere, dog ikke hvis borgeren har afgivet arbejdsgiveransvaret. Barselsfond. Ferietillæg (1 % af bruttoløn) Ferietillægget udbetales kun til ansatte som er ansat månedsvis eller for længere tid, og som har ret til fuld løn på søn/helligdage og sygedage. Disse medarbejdere har også ret til løn under ferie. Udgifter, der betales efter regning Nødvendige omkostninger til overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen og Annonceudgifter. Borgeren skal indsende ansøgning og kommunen skal give bevilling, før udgiften afholdes af kommunen. Øvrige udgifter Jf. tidligere er der afsat et beløb til hjælperne. Det udbetales til borgerens konto. Det er det eneste beløb, der ikke skal aflægges regnskab for. Vedrørende lønadministration, når borgeren ikke selv udbetaler lønnen: Der udbetales maksimum kr ,- kr. per år per fastansat. Udgifter til arbejdsgiveransvaret udgør maksimum 5 % af bruttolønsummen. Beløbet kan udbetales til den, borgeren har overgivet arbejdsgiveransvaret til. Udmåling af tilskud til BPA ordning bliver fastsat af myndigheden. Helsingør Kommune følger i udgangspunktet de anbefalinger der kommer fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance. Det vil dog altid være på baggrund af en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag. Opfølgning og revurdering Såfremt myndigheden efter ansøgning træffer afgørelse om bevilling af BPAordning, skal der en gang om året følges op på ordningen. Den visiterende myndighed forestår opfølgningen, der består i en revurdering af ordningen. Det betyder, at myndigheden skal vurdere hvorvidt modtager af ordningen fortsat er 6 / 10

7 Omfang og afgræsning berettiget til ordningen. Såfremt modtager stadig er berettiget til ordningen, skal der yderligere foretages en vurdering af berettigelsen til hjælpens omfang. Der kan være ændringer i modtagerens daglige liv, der ændrer de forhold som den oprindelige hjælp er udmålt efter. Såfremt det er tilfældet vurderes de nye forhold og hjælpen udmåles herefter. Hvis der sker ændringer i bevillingens omfang, skal det fremgå af revideret handleplan, indstilles til visitationsudvalget til beslutning og træffes ny afgørelse. Herunder de hovedområder der er genstand for revurderingen: Omfang Om borgeren stadig opfylder betingelserne for ordningen. Om borgeren fortsat selv kan administrere sin ordning, herunder bl.a., om borgeren kan dokumentere at have fulgt retningslinjerne for arbejdslederog arbejdsgiveransvaret. Om borgeren har brugt tilskuddet til de bevilligede formål. Om borgeren har brug for råd og vejledning. Om der er sket ændringer i behovet, der har betydning for udmålingen, dvs. om der skal reguleres i den udmålte hjælp fremadrettet. Hjælpen kan dække hele døgnet. Det er dog udgangspunktet, at omfanget af hjælpen vurderes som et led i den samlede vurdering jf. punktet vedrørende visitationspraksis. Hjælpen sammensættes af timer til henholdsvis personlig pleje, praktisk hjælp og ledsagelse til aktiviteter ud af hjemmet. Det er muligt at kombinere hjælpen efter 96, med hjælp efter 83 og 84. Hjælp efter 83 vil være oplagt hvis borgeren kun har brug for hjælp en enkelt gang i løbet af natten. Det vil ligeledes vurderes, hvorvidt borgerens behov for hjælp om natten kan dækkes ved et kaldeanlæg. I de tilfælde hvor borgeren har brug for personlig hjælper i forbindelse med erhverv eller uddannelse (bevilling af hjælp fra Center for Job og Uddannelse, JU), kan de samme hjælpere anvendes både af JU og af Center for Særlig Social Indsats, i disse tilfælde laves der en fordeling af bevillingen mellem JU og Center for Særlig Social Indsats. Afgrænsning af tilbuddet om BPA-ordning I Helsingør Kommune følges bekendtgørelsens 5, stk. 3, hvor det kun i helt særlige tilfælde vil være muligt at udmåle tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren. Der bevilliges kun rådighedstimer i ét tilfælde: Hvor brugeren ikke kan lades alene, og hvor hjælperen skal opholde sig hos brugeren og være til rådighed, men kun i mindre omfang udføre opgaver. Det kan eksempelvis være i nattetimerne, hvor omfanget af hjælpen kan være op til 2 3 gange i løbet af hver nat. Der ydes ikke kontant tilskud i form af borgerstyret personlig assistance efter 96, når ansøgeren bor i boliger, hvor hjælpen er tilrettelagt for flere beboere med henblik på aflastning og støtte af særlige behov, gennemførelse af udviklingsforløb baseret på fællesskab i hverdagen m.v., og hvor udbetaling af en kontant ydelse vil modvirke formålet med denne tilrettelæggelse af hjælpen. 7 / 10

8 Såfremt ansøgeren ikke opfylder det massive og sammensatte behov for hjælp der kræves for berettigelse til hjælp efter 96, men har et hjælpebehov der overstiger 20 timers personlig pleje og praktisk hjælp om ugen, er ansøgeren berettiget til hjælp efter Lov om Social Service 95. Særlige forhold omkring ferie og udlandsophold Ved ferie er udgangspunktet, at den sædvanlige bevilling bevares. Med den sædvanlige bevilling står det frit for den enkelte at holde ferie m.v. Der kan kun i særlige tilfælde og efter en konkret vurdering ydes ekstra hjælpertimer. Ved ferieophold i udlandet der har en varighed op til 14 døgn, bevarer borgeren sin ret til den sædvanlige ydelse. Der kan i udgangspunktet ikke ydes støtte til en ledsagers ekstra udgifter ved rejse eller ophold i udlandet. Undtagelsesvist kan der i forbindelse med korterevarende ophold i udlandet, på baggrund af en individuel og konkret vurdering, ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet. Borgeren kan i udgangspunktet ikke bevare sin bevilling ved længerevarende ferieophold i udlandet. Hvis der er tale om længerevarende ophold i udlandet, der et led i forbindelse med uddannelse, aktivering eller revalidering, er der mulighed for at bevare bevillingen under opholdet. 96, stk. 3 Helsingør Kommune anvender ikke Servicelovens 96, stk. 3. Vejledninger om: Kommunens ansvar og opgaver Kommunens vejledningsforpligtigelse omfatter: I forbindelse med igangsætning af BPA ordningen skal Kommunen, med mindre arbejdsgiveransvaret er overdraget til nærstående, forening eller privat virksomhed, være borgeren behjælpelig med de praktiske ting, så som annoncering, ansættelsesforhold mv. Dette omfatter alene en vejledningsforpligtigelse, det forudsættes at borgeren når vedkommende har valgt at varetage arbejdsgiverrollen selv er i stand til at foretage de praktiske funktioner i forbindelse med annoncering, ansættelsesforhold mv. Kommunen skal sikre vejledning om, at en hjælper ikke må være under 18 år. Kommunen skal sikre, at borgeren er vejledt om at sætte sig ind i og rette sig efter alle nødvendige forhold omkring at være arbejdsgiver. Kommunen kan alene bidrage med rådgivning og vejledning om de praktiske forhold, da der med BPA ordningen er tale om et privat ansættelsesforhold mellem borger og hjælperne. Borgerens ansvar og opgaver Den enkelte borger skal ved start af BPA ordningen med sin underskrift anerkende udmålingen af bevillingen samt bekræfte, at vedkommende har sat sig ind i retningslinjerne. Såfremt borgeren har ansvaret som arbejdsgiver og arbejdsleder, indbefatter det fuldt ud ansvaret for de ansatte hjælpere. Det vil sige ansvar for ansættelse, afskedigelse, lønindberetning, forsikringspligt og tilrettelæggelse af arbejdet. Under 8 / 10

9 tilrettelæggelse af arbejdet er borgeren forpligtet til at: Indsende månedlige arbejdsrapporter/lønindberetninger for hver af sine hjælpere (såfremt kommunen varetager lønadministrationen). Holde lønudgiften/arbejdstiden indenfor det bevilligede timetal og den bevilgede krone takst. Arbejdsforholdene er forsvarlige. Arbejdsmiljøforholdene vurderes. Arbejdsskader undgås ved, at de nødvendige hjælpemidler anvendes. Hjælperne får den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet uden risiko, f.eks. gennem forflytningsteknik og brug af hjælpemidler. Eventuelle arbejdsulykker anmeldes. Såfremt borgeren alene varetager ansvaret som arbejdsleder, er borgeren forpligtet overfor de ansatte hjælperne på følgende områder: Fungere som personalechef og kollega Ansvarlig for oplæring og daglig instruktion af hjælpere Udarbejdelse af vagtskema og løsning af huller i vagtplan under sygdom, ferie m.v. Praktisk organisering: opholdsfaciliteter, pauser og spisning Udarbejdelse af APV Medarbejdersamtaler, personalemøder og konflikthåndtering Ansvarlig for at hjælperne får den rette information om ansættelsesforholdene Muligheder for overdragelse af arbejdsgiveransvaret Borgeren har mulighed for at indgå aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Tilskuddet vedrørende arbejdsgiverudgifterne overføres til foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med borgeren. Borgeren skal fortsat selv kunne være arbejdsleder. Borgeren eller den nærtstående, forening eller private virksomhed, som varetager arbejdsgiveransvaret, skal en gang årligt aflægge regnskab for bevillingen. Dette regnskab skal redegøre for både forbrugte timer og forbrugte kroner. Det er bevillingsmodtageren, som har ansvaret, at disse holdes indenfor den bevilgede ramme. De skriftlige aftaler Overdragelse af arbejdsgiveransvaret og/eller administrationen af BPA ordningen skal ske efter nærmere aftale mellem borgeren og den person, forening eller virksomhed, der overtager opgaverne. Aftalen skal være skriftlig og indeholde en 9 / 10

10 nærmere beskrivelse af arbejdsgiverens opgaver og forpligtelser, samt et gensidigt opsigelsesvarsel. Såfremt borgeren vælger en forening eller privat virksomhed som arbejdsgiver, er borgeren ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig 3-parts aftale mellem borgeren, arbejdsgiveren og kommunen. Borgeren har ansvar for at indkalde arbejdsgiver og kommunen til møde, hvor trepartsaftalen drøftes og underskrives af alle tre parter. Aftalen skal indeholde: Betingelser for opsigelse af aftalen og opgaver for de enkelte parter. Aftale om løbende afregning mellem Kommunen og arbejdsgiveren (nærstående, forening eller privat virksomhed). Beskrivelse af hvordan aftalen, ved ændring eller ophør af bevillingen, skal opsiges. Varetagelse af lønudbetaling Efter 96, stk. 4, skal kommunen i de situationer, hvor borgeren eller en nærstående er arbejdsgiver, tilbyde at varetage lønudbetalingen m.v. dette er ikke kommunens overtagelse af arbejdsgiveransvaret, men kun tilbud om praktisk løsning af selve opgaverne omkring lønadministration, indbetaling af skat, ATP, feriepenge o.l. Tilskud, der dækker løn m.v., afregnes direkte mellem kommunen og den private virksomhed eller foreningen med arbejdsgiveransvaret. 10 / 10

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Tilsyn...3 Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 KVALITETSSTANDARD 2017-18 VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service (SL) 96 stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96 Kvalitetsstandard Ydelsens lovgrundlag 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Borgerstyret personlig assistance Når kommunen modtager en ansøgning om borgerstyret personlig assistance (BPA-Ordning), vil en sagsbehandler i samarbejde med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune

Borgerstyret personlig assistance. Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Borgerstyret personlig assistance Vejledning for borgere i Frederiksberg Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse: Borgerstyret personlig assistance... 1 Indledning... 4 Formålet med vejledningen... 4 Formålet

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Personkredsen for begge hjælpeordninger er borgere over 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Visitation Målgruppe Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål s Visitation

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Serviceniveau for BPA i Viborg Kommune Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 95 Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til ændring foråret 2012 1 Lovgrundlag for ydelsen Lov om social service: 95. Hvis kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (Servicelovens 96) Januar 2019 Socialafdelingen Myndighed Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens (BPA) 95 og 96 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96

Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Retningslinjer for BPA efter Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance 1. Indledning... 4 1.1. Hvad er BPA?... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Servicelovens 96... 4 2.2. Personkreds... 5 2.3. Arbejdsleder-

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95

Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 95 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 95 Hvad er BPA Borgerstyret personlig assistance En BPA-ordning er en bevilling efter Serviceloven, der gør det muligt

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 95 Borgerstyret personlig assistance - BPA... 6 95. stk. 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD - 95

KVALITETSSTANDARD - 95 KVALITETSSTANDARD - 95 Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelse

Læs mere

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard

Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Notat Til: Social og Sundhedsudvalget Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Dato: 29.10.2010 Sagsansvarlig: jdalb BPA efter Servicelovens 95 Udmøntningen af 95 blev tidligere kaldt den lille

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/6 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 95 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Overskrift Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Modtagere Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Bestemmelsens

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 95, KONTANTTILSKUD. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 95, KONTANTTILSKUD. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 95, KONTANTTILSKUD Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 95 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang om året udarbejde

Læs mere

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v.

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Social- og Sundhedsudvalget den Revisionsnr. 0 Side 1/5 BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Udmåling af timetallet til hjælpere Timer til det konkrete hjælpebehov ( 95 og 96) Timetallet

Læs mere

1. Indledning... 4. 2. Det siger ordningen... 5. 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5. 2.2 Personkredsen...

1. Indledning... 4. 2. Det siger ordningen... 5. 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5. 2.2 Personkredsen... 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Det siger ordningen... 5 2.1 Formålet med Borgerstyret Personlig assistance (BPA)... 5 2.2 Personkredsen... 5 2.3 Betingelser for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)...

Læs mere

Brugervejledning 96. Sidst opdateret:

Brugervejledning 96. Sidst opdateret: Brugervejledning 96 Sidst opdateret: 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning. 3.1 Bevilling 3.2 Opfølgning 3.3 Klageadgang 3.4 Udmåling af timer 3.5

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere