Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdighedspolitik, Vejle Kommune"

Transkript

1 Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1

2 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk i kommunens ældrepolitik. Denne værdighedspolitik præciserer, hvordan den kommunale hjælp fokuserer på at bevare og fremme det værdige liv for borgerne. Anledningen til at udarbejde politikken er finansloven for 2016, som rummer et element omkring den værdige ældrepleje og et opdrag til kommunerne om at udarbejde en værdighedspolitik. Med finansloven blev det desuden bestemt, at værdighedspolitikken skal fokusere på særlige fokusområder: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død. Politikken er udarbejdet i en proces, hvor ældreråd og seniorudvalg samt udvalgte ledere og medarbejdere er blevet inddraget i en workshop. På workshoppen har både borgere, politikere og medarbejdere således givet deres input til, hvad fokusområderne kan handle om i praksis, samt hvilke konkrete tiltag kommunen kan iværksætte, for at fremme et værdigt ældreliv. Værdighedspolitikken er bl.a. formuleret på baggrund af disse input. Det første afsnit i værdighedspolitikken er et etisk grundlag, som forklarer værdighed som et nuanceret etisk princip, der ikke kan adskilles fra andre vigtige principper. Det næste afsnit i politikken rummer en beskrivelse af de fem fokusområder, herunder hvad borgerne kan forvente og hvad Vejle Kommune konkret vil gøre. Etisk grundlag for værdighedspolitikken Hvad er et værdigt ældreliv? Og hvad skal den kommunale hjælp til ældre basere sig på, så den bevarer og fremmer et værdigt liv for borgerne? Det er store spørgsmål, som kræver at vi både forholder os til etik og til helt praktiske anliggender. I dette etiske grundlag for Vejle Kommunes værdighedspolitik henter vi hjælp i den praktiske etik 1, for at sikre en nuanceret forståelse af værdighed som et etisk princip. 1 Peter Kemp og Jacob Rendtorff: Basic Ethical Principles ind European Bioethics and Biolaw,

3 Værdighed er noget, som alle mennesker er givet, simpelthen fordi de er mennesker. Dvs. værdighed er ikke noget, den enkelte borger skal gøre sig fortjent til: alle borgere har en iboende værdighed og har derfor krav på at blive behandlet som ligeværdige. Samtidigt er værdighed noget, som kan fremmes eller mindskes i vores relationer med hinanden og vores måde at leve livet på. Som mennesker kan vi derfor både fremme og hæmme det værdige liv hos os selv og hos andre. Værdighed kan ikke adskilles fra andre etiske principper. Så for at forstå, hvad det i praksis vil sige at fremme og bevare det værdige liv, er vi nødt til at se på værdighed i lys af tre andre grundlæggende etiske principper: respekt for selvbestemmelse, hensyn til integritet og omsorg for sårbarhed. 1) Respekt for selvbestemmelse Det værdige ældreliv, og den værdige ældrepleje, handler dels om at respektere borgerens selvbestemmelse. Det betyder at vi skal sikre, at borgeren har frihed til at træffe egne beslutninger vedrørende eget liv, så borgeren kan leve et liv på egne betingelser. Det betyder også at vi skal understøtte, at borgeren har mulighed for selv at kunne tage ansvar for eget liv. Konkret kan det handle om, at borgeren modtager en hjælp og støtte, som tager højde for den enkelte borgers ønsker til, hvordan livet i alderdommen skal leves. Det kan også handle om, at borgerne får hjælp og støtte til at holde sig sunde og raske, så borgerne i højere grad kan tage ansvar for eget liv og leve et liv på egne betingelser. 2) Hensyn til integritet Det værdige ældreliv, og den værdige ældrepleje, handler også om at vise hensyn overfor og anerkende den enkelte borgers integritet. Integritet er et begreb, som handler om, at alle mennesker har personlige grænser (fysiske som psykiske) samt personlige forestillinger om, hvem man er, og hvad det gode og meningsfulde liv går ud på. At vise hensyn overfor borgerens integritet kræver, at borgeren mødes med empati og indlevelse. Det indebærer en nysgerrighed overfor borgerens egen forståelse af livskvalitet, at borgerens personlige værdier og normer respekteres, og at borgeren mødes som et unikt individ med sin egen livshistorie. Konkret kan det handle om, at borgeren mødes i en åben og imødekommende dialog. Det kan Peter Kemp: Det skrøbelig og det sårbare i: Værdier i socialpolitikken, Socialministeriet

4 også handle om, at hjælp, støtte og omsorg så vidt muligt gives ud fra borgerens individuelle ønsker 3) Omsorg for sårbarhed Det værdige ældreliv, og den værdige ældrepleje, handler endelig også om at sikre omsorg for borgerens sårbarhed. Alle mennesker er sårbare, både fysisk og psykisk, og hos ældre borgere vil der ofte være en øget sårbarhed, som både kan skyldes fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. At sikre omsorg for borgerens sårbarhed betyder, at den enkelte borger modtager den hjælp og støtte, som borgeren har behov for, på de områder, hvor borgeren ikke kan klare sig selv. Borgeren skal opleve en tryghed i at blive taget vare på, når den enkelte og dennes pårørende ikke selv kan længere. Omsorg for borgerens sårbarhed indebærer også et helhedsblik på borgerens situation og tilværelse, så der er sammenhæng og kontinuitet i den hjælp og støtte, som borgeren modtager. Konkret kan det handle om, at borgeren modtager en professionel hjælp, som er tilpasset den enkeltes behov. Det kan også handle om, at indsatsen gives med nærvær og respekt. Med dette etiske grundlag for værdighedspolitikken er der lagt et fundament for politikken, som skal være med til at sikre, at vi undgår etiske blinde vinkler - både i formuleringen af politikkens fokusområder nedenfor og i den praktiske udmøntning af politikken. 4

5 Integritet* Selv% bestemmelse* Værdighed) Sårbarhed* (Agtelse for værdighed hænger tæt sammen med respekt for selvbestemmelse, hensyn til integritet og omsorg for sårbarhed) Fokusområder Herunder præsenteres fem af de vigtigste fokusområder for Vejle Kommune for at sikre et værdigt ældreliv. Fokusområderne er i vilkårlig rækkefølge og altså ikke udtryk for en prioritering. Livskvalitet At øge livskvaliteten for den enkelte ældre er et vigtigt fokusområde i Vejle Kommune. Mange forskellige faktorer kan have betydning for oplevelsen af livskvalitet. Samtidig vil det også være individuelt, hvad der har en særlig betydning for den enkelte ældre. Tryghed, og en hjælp og støtte tilpasset den enkeltes behov, er generelt en forudsætning for livskvalitet. Her er der behov for, at personalet har tid til at tage vare om den enkelte ældres liv og møde borgeren på en nærværende og respektfuld måde, på borgerens egne præmisser. 5

6 Derudover kan livskvalitet hænge sammen med mulighederne for at kunne klare sig selv og leve et liv på egne betingelser. Derfor spiller forebyggelse og hjælp til at bevare og styrke evnen til at tage vare på eget liv ofte en vigtig rolle. At leve et liv på egne betingelser kan også handle om, at man selv bestemmer over sin bolig og indretter sig, som det passer en. Derfor har det også en betydning for livskvalitet, at der så vidt muligt fokuseres på en tilpasning af boligen, så den ældre kan blive i eksisterende bolig, samt at der er en bred vifte af boligtilbud i kommunen. Endelig hænger livskvalitet ofte også sammen med muligheder for samvær med andre, bl.a. for at undgå ensomhed, og muligheder for at kunne deltage i aktiviteter og ture. Følelsen af, at man kan være noget for andre, og at man har betydning i andres liv, kan hos mange bidrage til en oplevelse af livskvalitet. I denne sammenhæng er det også vigtigt at bakke op om tilbud fra frivillige og foreninger, som giver borgerne gode muligheder for aktiviteter og samvær med andre. Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve: At personalet har tid til at møde den enkelte på egne præmisser og understøtte og hjælpe i forhold til det, som giver mening i den enkeltes liv At der tilbydes kvalificeret vejledning og hjælp til forebyggelse og træning af fysiske og psykiske funktioner, så den enkelte så vidt muligt kan leve et liv på egne præmisser At der tilbydes støtte og hjælp til den enkelte, som kan øge mulighederne for at den enkelte kan være noget for andre og deltage i aktiviteter og samværsformer sammen med andre Det vil Vejle Kommune gøre: Have fokus på at hjælpe og støtte den enkelte borger på borgerens egne præmisser Have fokus på forebyggelse og træning på den enkelte borgers præmisser og med en målsætning om, at den enkelte borger så vidt muligt kan leve et liv på egne præmisser Have fokus på at tilbyde hjælp og støtte til at borgere kan deltage i aktiviteter og samvær med andre, herunder at informere om og hjælpe borgere på vej til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige 6

7 Selvbestemmelse At sikre respekt for og styrke selvbestemmelsen hos den enkelte ældre er et vigtigt fokusområde for Vejle Kommune. Det indebærer både, at den enkelte borger så vidt muligt skal kunne leve et liv på egne præmisser, og at den enkelte borgers ansvar for eget liv skal styrkes. Så vidt muligt skal den enkelte borgers ønsker for hverdagen derfor imødekommes, f.eks. når det handler om døgnrytme, kost, aktiviteter i hverdagen eller boligens indretning. Den enkelte borger skal derudover modtage vejledning og relevante og fleksible tilbud om træning, som styrker borgerens muligheder for at holde sig sund og rask, og som kan forebygge nedsættelsen af funktioner. Målet er, at den enkelte borger så vidt muligt skal kunne tage ansvar for eget liv. I denne sammenhæng er det også vigtigt at informere om og hjælpe den enkelte borger til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige til at deltage i fysiske aktiviteter eller sociale aktiviteter. Et vigtigt fokus i respekten for selvbestemmelsen er også de pårørendes ønsker. Den enkelte borger er selv herre i eget liv, og derfor er det først og fremmest den enkelte borgers selvbestemmelse, som vi er forpligtede på. Ofte vil der være pårørende, som også bekymrer sig og har ønsker på borgerens vegne. Her er det vigtigt, at der både lyttes til borgeren og de pårørende, og at begge parter bliver anerkendt og taget alvorligt. Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve: At personalet lytter, interesserer sig for og så vidt muligt imødekommer det, som den enkelte ønsker i sin hverdag og i sin tilværelse At der gives en målrettet vejledning til den enkelte om, hvad der kan holde en sund og rask, så man så vidt muligt kan fortsætte med at leve et liv på egne betingelser At der er relevante og fleksible tilbud om træning, som kan medvirke til, at den enkelte så vidt muligt kan fortsætte med at tage ansvar for eget liv At den nødvendige støtte, pleje og omsorg gives på en nærværende og respektfuld måde, med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov Det vil Vejle Kommune gøre: 7

8 Have fokus på at den enkelte borger mødes med en nærværende og anerkendende dialog, hvor der lyttes til borgerens egne ønsker for hverdagen Have fokus på et godt samarbejde med de pårørende i en nærværende og anerkendende dialog Have fokus på at opgaveløsningen kan målrettes den enkeltes borgers ønsker til hverdagen og tilværelsen Have fokus på at sikre en målrettet vejledning og fleksible tilbud om træning til den enkelte borger, som styrker borgerens muligheder for at fortsætte med at tage ansvar for eget liv At informere om og hjælpe borgeren på vej til at benytte tilbud fra foreninger og frivillige, hvor borgeren kan deltage i aktiviteter og samvær med andre Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen At sikre et fagligt højt niveau hos personalet, et velfungerende tværfagligt samarbejde og en sammenhæng i støtte, hjælp og omsorg er et vigtigt fokusområde i Vejle Kommune, for at bidrage til et værdigt ældreliv. Der er behov for et fagligt kvalificeret personale, hvor plejen er baseret på den nyeste viden og de bedste metoder på området. Hertil kræves en bred vifte af faglige kompetencer hos personalet, som både kan handle om relationshåndtering, kommunikation, pædagogiske metoder og specialistviden, f.eks. når drejer sig om demens. Samtidig er det afgørende, at de forskellige faggrupper har et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde, hvor det er den enkelte borgers situation og behov, der er i fokus. Mødet med de forskellige personaler skal opleves af den enkelte borger som sammenhængende og berigende for den enkelte. Derfor er det vigtigt med sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger, hvor borgeren oplever at de forskellige sektorer og indsatser spiller godt sammen. For at det tværfaglige samarbejde og samarbejde mellem sektorer kan opleves som sammenhængende og berigende, er det nødvendigt, at borgeren inddrages i at sætte mål for egen 8

9 støtte, hjælp og omsorg. Her er det vigtigt med en løbende og tæt forventningsafstemning med den enkelte borger, samt at personalet fokuserer på at skabe et fælles sprog sammen med borgeren, så borgeren bliver mødt i en ligeværdig dialog. Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve: At personalet er dygtige til deres arbejde og er gode til at forklare, hvorfor og hvordan hjælp, støtte og omsorg gives At de forskellige personaler, som den enkelte møder i sin hverdag, er gode til at samarbejde og har fokus på, at samarbejdet skal komme den enkelte til gavn At man fra starten og løbende er involveret i egen hjælp, støtte og omsorg, hvor man så vidt muligt har indflydelse på mål og planer Det vil Vejle Kommune gøre: Prioritere faglig opkvalificering af personalet indenfor en bred vifte af relevante kompetencer Prioritere at der er tid til inddragelse af borgeren både i starten af et forløb og undervejs, hvor borgeren så vidt muligt selv er med til at sætte mål for egen hjælp, støtte og omsorg Have fokus på at sikre gode rammer for det tværfaglige samarbejde, som bidrager til sammenhængende og koordinerede forløb for den enkelte borger, med den enkelte borger i centrum Mad og ernæring Kosten er et vigtigt fokusområde på ældreområdet i Vejle Kommune, både i forhold til forebyggelse, for at undgå fejl- og underernæring, og fordi oplevelsen af gode måltider er forbundet med livskvalitet og socialt samvær. Mad fra Vejle Kommune skal være sund og nærende og tilpasset den enkelte borgers behov. Kommunen arbejder derfor med systematisk ernæringsscreening af plejecentrenes beboere, samt iværksættelse af og løbende opfølgning på relevante ernæringshandleplaner for den enkelte beboer. 9

10 Samtidig kan det betyde meget for livskvaliteten hos den enkelte, at man oplever at få den mad, man personligt godt kan lide. Derfor lægges der også vægt på løbende at høre modtagerens mening om maden. Desuden er det vigtigt at fokusere på at skabe gode og hyggelige rammer for måltiderne, som giver den enkelte ældre lyst til at spise, og som kan bidrage til, at måltiderne bliver et vigtigt socialt samlingspunkt, f.eks. på plejecentrene. Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve: At maden er sund og nærende og imødekommer behovet hos forskellige målgrupper At man som borger løbende bliver spurgt om sin mening om maden At måltider på f.eks. plejecentre er forbundet med hyggelige stunder og socialt samvær med andre Det vil Vejle Kommune gøre: Sikre kvaliteten af maden Arbejde med systematisk ernæringsscreening af plejecentrenes beboere samt med ernæringshandleplaner i de tilfælde, hvor det er relevant Have fokus på, at maden skal tilpasses den enkelte borgers behov og ønsker Have fokus på, at rammerne for måltider har en stor betydning for lysten til at spise, og at gode rammer for måltider kan bidrage til det sociale samvær En værdig død Et vigtigt fokusområde for Vejle Kommune er endelig også at sikre, at livet får en værdig, tryg og så vidt muligt smertefri afslutning. Personalet skal være fagligt velkvalificeret til både at kunne håndtere de svære samtaler og til at hjælpe og støtte borgere og deres pårørende, med udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for den enkelte døende og dennes pårørende. Der skal være mulighed for en rummelighed overfor det, som betyder noget for den enkelte døende og dennes pårørende. Ligeledes skal der være hjælp til at håndtere de psykologiske og eksistentielle udfordringer, og en smertelindrende behandling skal kunne tilbydes til den 10

11 enkelte, når der er behov for dette. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i den døendes egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørende og deres behov og forventninger. Her er det desuden vigtigt med en grundig information til både den døende og de pårørende. Samtidig er det vigtigt at sikre et både trygt og sammenhængende forløb for den ældre og dennes pårørende, hvor den døende og de pårørende så vidt det er muligt kan tage afsked i vante og rolige omgivelser. Borgere i Vejle Kommune skal derfor opleve: At den sidste tid er præget af tryghed, nærvær og omsorg, med en rummelighed overfor det, som den enkelte og dennes pårørende har brug for og ønsker At personalet er gode til at lytte og forstå, hvad der er vigtigt for den enkelte og dennes pårørende At både den enkelte og dennes pårørende informeres grundigt om forløbet At der er tilbud om smertelindrende behandling og hjælp til psykologiske udfordringer målrettet den enkelte Det vil Vejle Kommune gøre: Prioritere at der skal være tid til en nærværende dialog og forventningsafstemning med den enkelte og dennes pårørende Have fokus på så vidt muligt at sikre en rummelighed overfor den enkelte borgers og de pårørendes ønsker og behov Have fokus på at sikre en smertelindrende behandling og hjælp til psykologiske udfordringer, målrettet den enkelte borger Have fokus på at sikre sammenhængende forløb, så den døende og dennes pårørende så vidt det er muligt kan tage afsked i vante omgivelser 11

12 12

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2019 2 Indhold Indledning...4 Etisk grundlag for værdighedspolitikken...6 Fokusområder Livskvalitet...10 Fokusområder Selvbestemmelse...12 Fokusområder Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget at stå

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen.

I Varde Kommunes værdighedspolitik indgår herudover følgende områder: 8) Værdighed også for demensramte 9) Oplevelser i naturen. Dato 02.aug.2018 Dok.nr. 116912/18 Sagsnr. 18-4735 Ref. chzo Værdighedspolitik Kommunerne skal i hver byrådsperiode udarbejde en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Politikken vedtages i byrådet.

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2 0 2 2 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Skrives af formand for Social- og Sundhedsudvalget Vicky Holst Rasmussen (A), når politikken er endelig godkendt. Indledning Alle kommuner har siden 2016 været forpligtet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv Værdighedspolitik 2019-2022 Sammen om det gode liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse... 10 Kvalitet,

Læs mere

K V A L I T E T S P O L I T I K

K V A L I T E T S P O L I T I K POLITIK K V A L I T E T S P O L I T I K Vi arbejder med kvalitet i pleje og omsorg på flere niveauer. - Beboer perspektiv - Personaleudvikling og undervisning Louise Mariehjemmet arbejder med mennesket

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Værdighedspolitik. Odder Kommune 2018

Værdighedspolitik. Odder Kommune 2018 Værdighedspolitik Odder Kommune 2018 Forord Med denne reviderede udgave af Odder Kommunes Værdighedspolitik ønsker Byrådet endnu en gang at sætte fokus på, hvordan vores ældrepleje kan understøtte en værdig

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik 2018 Værdighedspolitik 2018 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

2016 Værdighedspolitik

2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2016 Et værdigt liv Alle borgere i Glostrup kommune skal have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen. Den

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 6 Livskvalitet 8 Selvbestemmelse 10 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 henvender sig til dig, der arbejder med ældrepleje i Hjørring Kommune, samt dig der er interesseret i, hvordan vi i Hjørring

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv

Værdighedspolitik. Glostrup kommune Et værdigt liv Værdighedspolitik Glostrup kommune 20186 Et værdigt liv Alle borgere Som borger i Glostrup kommune skal du have mulighed for at leve et værdigt liv. Også når de du bliver ældre og kommer i folkepensionsalderen.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Hjørring Kommune. Det gør den ved at beskrive de overordnede værdier

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Værdighed Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Det handler om respekt At være afhængig af hjælp, fordi man er

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedspolitik Værdig hverdag Værdighedspolitik 2018-2021 Horsens Kommune "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: 1. udgave. Horsens Kommune 2018. 2. udgave. Horsens Kommune 2019. 2. udgave er tilføjet

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 1 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitikken for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen Værdighed i ældreplejen DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, også når man har behov for hjælp. Men der er en gruppe, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Denne

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 HØRINGSUDKAST SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 SIDE 26 Indledning Derfor en værdighedspolitik

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Sorø Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 5.700.000 kr. Tilskud

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling 18.04.2016. Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Bilag 3: Forvaltningens bemærkninger til høringssvar Værdighedspolitik Generelle

Læs mere