VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune"

Transkript

1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

2 FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger sammen med de overordnede politiske målsætninger for Sundheds- og Ældreområdet i Thisted Kommune: At kommunen vil skabe rammerne for det gode hverdagsliv og styrke borgernes selvhjulpenhed og mestring af eget liv med udgangspunkt i det enkelte menneske. Her i værdighedspolitikken bliver det præciseret, hvordan den kommunale hjælp og støtte fokuserer på at fremme det værdige liv for borgerne. Anledningen til at udarbejde politikken er finansloven for 2016, som rummer et opdrag til kommunerne om at udarbejde en værdighedspolitik. Med finansloven blev det desuden bestemt, at værdighedspolitikken skal fokusere på særlige fokusområder: Livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen og en værdig død. Politikken er udarbejdet i en proces, hvor Ældre-/Seniorrådet, Social- og Sundhedsudval-get, ledergruppen samt medlemmer af Område-MED for Sundheds- og Ældreområdet er blevet inddraget i en heldagsworkshop. På workshoppen har både borgere, politikere og medarbejdere således givet deres input til, hvad fokusområderne kan handle om i praksis, samt hvilke konkrete tiltag kommunen kan iværksætte for at fremme et værdigt ældreliv. Værdighedspolitikken er bl.a. formuleret på baggrund af disse input. Det første afsnit i værdighedspolitikken beskriver, hvordan værdighed i ældrelivet kan opfattes på en nuanceret måde. Afsnittet skal være med til at sikre, at den kommunale hjælp og støtte giver plads til forskellige opfattelser af værdighed. Det næste afsnit i politikken rummer en beskrivelse af de fem fokusområder, herunder hvad borgerne kan forvente, og hvad Thisted Kommune konkret vil gøre. 2

3 EN NUANCERET FORSTÅELSE AF VÆRDIGHED Værdighed kan handle om mange forskellige ting, afhængigt af hvem vi spørger. Derfor findes der heller ikke et enkelt svar på, hvad det betyder, at den kommunale hjælp skal bevare og fremme et værdigt liv for borgerne. Når vi taler om værdighed i ældrelivet og ældreplejen, er der derfor brug for en nuanceret forståelse af begrebet. For at sikre en nuanceret forståelse af værdighed, kan vi se på begrebet fra tre forskellige perspektiver. ET PERSPEKTIV MED FOKUS PÅ SELVBESTEMMELSE For mange kan værdighed handle om selvbestemmelse. Det værdige liv er ud fra dette perspektiv et liv, hvor man kan træffe egne beslutninger for og i eget liv. Værdighed bliver her et spørgsmål om frihed, og om at man behandles som myndig og ligeværdig. Ser man på værdighed på denne måde, som et spørgsmål om, at selvbestemmelsen bør respekteres, så vil det have en betydning for, hvad det vil sige at sikre en værdig kommunal hjælp og støtte for ældre borgere. Her vil værdighed i høj grad komme til at handle om, at man som borger bliver inddraget i beslutninger og har mulighed for selv at vælge, f.eks. hvilken hjælp man vil modtage, eller hvilke tilbud man vil benytte. Selvbestemmelse fremmes når man bliver set, hørt og forstået. ET PERSPEKTIV MED FOKUS PÅ MESTRING En lidt anderledes opfattelse af det værdige liv kan handle om, at det er et liv, hvor man i høj grad kan klare sig selv i hverdagen. Dvs. at man ikke er afhængig af andres hjælp til at kunne klare basale ting som f.eks. at gå på toilettet, tage et bad, gøre rent eller lave mad. Værdighed kommer her til at handle om mestring i hverdagen i forhold til den almindelige daglige livsførelse. Hvis værdighed opfattes på denne måde, så betyder det, at den kommunale hjælp og støtte til ældre borgere i høj grad skal fokusere på forebyggelse, sundhedsfremme, træning og velfærdsteknologiske løsninger, så den ældre i videst muligt omfang kan klare sig selv i hverdagen. At kunne mest muligt selv hænger selvfølgelig ofte sammen med, at man også i højere grad kan træffe egne beslutninger i hverdagen. Men mestring og selvbestemmelse er ikke det samme: man kan godt træffe egne beslutninger for eget liv, uden samtidig at kunne klare sig selv. Mestring fordrer rehabilitering, og derfor er den rehabiliterende tilgang ud fra dette perspektiv vigtig for værdigheden. ET PERSPEKTIV MED FOKUS PÅ OMSORG Endelig er der også en vigtig forståelse af det værdige liv, som handler om, at der bliver taget vare på en, hvis man ikke længere kan klare sig selv og derfor har brug for hjælp og støtte. Her bliver værdighed et spørgsmål om, at der udvises omsorg for den enkelte, når vedkommende har brug for hjælp. Hvis man overlades til sig selv eller ikke får den nødvendige hjælp, vil det ud fra dette perspektiv kunne opfattes som uværdigt. Når værdighed opfattes på denne måde, betyder det, at den kommunale hjælp og støtte til ældre borgere skal fokusere på at sikre omsorg for den enkelte, så den enkelte oplever tryghed og livskvalitet i hverdagen. Værdighed er her et spørgsmål om, at man får den rette hjælp og støtte, så man kan leve et godt og trygt liv i hverdagen. Disse tre perspektiver er med til at sikre en nuanceret forståelse af værdighed i politikken. Denne nuancerede forståelse er både med til for forme formuleringen af politikkens fokusområder nedenfor, og den skal være en ramme for den praktiske udmøntning af politikken. 3

4 FOKUSOMRÅDER Herunder præsenteres fem fokusområder for arbejdet og indsatserne på ældreområdet i Thisted Kommune, som skal være med til at sikre et værdigt ældreliv. Fokusområderne er i vilkårlig rækkefølge og ikke udtryk for en prioritering.

5 LIVSKVALITET Det værdige ældreliv understøttes ved at øge livskvaliteten for den enkelte. Mange forskellige forhold kan påvirke livskvaliteten i hverdagen, og samtidig vil det også være individuelt, hvad der især forbindes med livskvalitet hos den enkelte. Her vil Thisted Kommune tage udgangspunkt i borgeren. Generelt er det vigtigt for livskvaliteten, at den enkelte ældre oplever tryghed i hverdagen og modtager den hjælp, støtte og omsorg, som den enkelte har behov for. Derudover er det vigtigt, at hjælpen og støtten understøtter et liv, der er meningsfyldt for borgeren, og som giver den enkelte mod på og lyst til livet. Det handler om at have mulighed for et hverdagsliv, som har et meningsfuldt og værdifuldt indhold for den enkelte. En høj livskvalitet vil derfor afhænge af, at man kan leve sit liv, som man selv ønsker det. Derfor er det vigtigt, at hjælpen og støtten så vidt muligt tilpasses den enkelte borgers ønsker. I mødet med personalet skal den enkelte ældre derfor opleve venlighed og imødekommenhed, hvor man bliver set, hørt og anerkendt, som den man er. For mange hænger livskvalitet også sammen med, at man oplever gode relationer, hvor man kan være noget for nogen. Derfor er det også vigtigt for livskvaliteten, at hjælpen og støtten er med til skabe muligheder for samvær og fællesskaber med andre bl.a. for at undgå ensomhed. Det kan f.eks. handle om muligheder for at kunne deltage i aktiviteter eller ture sammen med andre. Her kan det især være vigtigt at samarbejde med og inddrage den enkelte borgers netværk, som aktivt kan tage del i den enkelte borgers liv og bakke op om aktiviteter. Det er naturligvis den enkelte borgers ønsker som er afgørende for, hvordan og hvor meget netværket inddrages. Endelig hænger livskvalitet for mange også sammen med mulighederne for at kunne klare sig selv og leve et liv på egne betingelser. Derfor kan et fokus på forebyggelse og sundhed samt tilbud om træning og rehabilitering også spille en vigtig rolle for den enkeltes livskvalitet. Velfærdsteknologi kan i denne sammenhæng være med til at øge livskvaliteten, fordi teknologien både kan understøtte den enkelte i at leve et liv på egne betingelser, og fordi teknologien kan hjælpe den enkelte med at skabe og bevare vigtige relationer. Venlighed, nærvær og imødekommenhed Mulighed for samvær og fællesskaber Et meningsfuldt hverdagsliv I Thisted Kommune ved vi, at det er vigtigt for livskvaliteten at blive mødt med nærvær og interesse. Derfor er der en vedvarende indsats at udvikle på medarbejdernes kompetencer til at være nærværende og opmærksomme i samarbejdet med borgerne. Ligeledes vil Thisted Kommune fokusere på at udvikle ældreplejen, så den i videst mulig omfang kan tilbyde den støtte, der skal til for at imødekomme individuelle ønsker til et meningsfuldt liv. Dette vil ske med et øget fokus på velfærdsteknologiske hverdagsløsninger. Det er vigtigt for Thisted Kommune at ældreplejen understøtter borgernes værd og der vil fortsat blive arbejdet med udviklingen af tilbud og tiltag der understøtter borgerens livsudfoldelse. Derfor vil samarbejdet med de frivillige indsatser også fortsat have stor opmærksomhed. KONKRETE TILTAG, LIVSKVALITET Der afsættes ekstra midler til at øge muligheden for at deltage i aktivitetstilbud i lokalområderne Der afsættes midler til ekstra personale samt til opkvalificering af eksisterende personale til at øge oplevelsen af nærvær Der afsættes midler til bedre at udnytte velfærdsteknologi, som kan hjælpe den enkelte borger med at skabe og bevare relationer 5

6 SELVBESTEMMELSE Det værdige ældreliv understøttes ved at sikre respekt for og styrke selvbestemmelsen hos den enkelte ældre. Den enkeltes valg og ønsker for eget liv skal så vidt muligt imødekommes, og samtidig skal den ældre hjælpes og støttes til at kunne tage mest muligt ansvar for eget liv. I videst muligt omfang skal den enkeltes ønsker for hverdagen imødekommes, f.eks. i forhold til dags- og døgnrytme, kost, boligens indretning eller aktiviteter i hverdagen. Som borger skal man opleve sig hørt, forstået og respekteret som den, der er eksperten i eget liv. Her er det også vigtigt, at den enkelte oplever at være godt informeret om muligheder og tilbud i kommunen, så man kan træffe kvalificerede valg. Thisted Kommune ønsker at tilbyde de rette tilbud til alle borgere både i eget hjem, på plejecentrene og i specialenhederne. Det gode samarbejde med pårørende og netværk kan være med til at øge selvbestemmelsen hos den enkelte, f.eks. hvor de pårørende hjælper med at afdække livshistorien, tage stilling til livssituation og livstestamente. Dette er under forudsætning af, at den enkelte ældre ønsker de pårørende og netværket inddraget. Den enkeltes ansvar for eget liv kan styrkes med tilbud om træning og rehabilitering, som øger mulighederne for at holde sig sund og rask, og som hjælper med at holde evner og færdigheder ved lige. Her er det også vigtigt med et fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Rehabiliterende og forebyggende indsatser skal dog altid basere sig på en respekt for den enkeltes ønsker og beslutninger om hverdagslivet og egen livsstil. Velfærdsteknologi kan også være med til at styrke den enkeltes selvbestemmelse. Forskellige velfærdsteknologiske løsninger kan give mere frihed i hverdagen for den enkelte, eller de kan være en hjælp til kommunikation med både personalet eller de pårørende. At være informeret nok til at kunne træffe kvalificerede beslutninger Inddragelse og respekt i beslutningssituationer At egne ønsker er grundlaget for dialogen Respekten for selvbestemmelsen er, som altid, et indsatsområde. Indsatser vil blandt andet fokusere på kommunikationen med borgerne, således at dialogen kan tage afsæt i borgerens selvbestemmelse. Ligeledes vil der være indsatser, der fortsat kompetenceudvikler medarbejderne i motivation, pædagogik og rehabilitering. Det er vigtigt, at borgerne så længe som muligt forbliver aktive og deltagende i livet, derfor er rehabiliteringen en væsentlig tilgang til at understøtte borgernes aktivitet og deltagelse. KONKRETE TILTAG Kommunikationsopkvalificering af personalet Udbredelse af brugen af velfærdsteknologi/hverdagsteknologi 6

7 KVALITET, TVÆRFAGLIGHED OG SAMMENHÆNG I PLEJEN Det værdige ældreliv understøttes ved, at borgerne oplever sammenhængende forløb og indsatser, en høj faglig standard og et velfungerende samarbejde mellem de forskellige fagpersoner, som de møder i hverdagen. Ligeledes er forebyggelse og tidlig opsporing vigtige for kvaliteten, ligesom åbenheden for velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen er central. Borgerne skal opleve en tydelig sammenhæng i de forløb, de indgår i, hvor de forskellige sektorer spiller godt sammen, og hvor de forskellige indsatser er koordinerede. Den enkelte borger skal inddrages i at sætte mål for egen hjælp og støtte. Dette skal foregå igennem en løbende forventningsafstemning, som giver borgeren tryghed, og hvor dialogen opleves som nærværende og ligeværdig. For den enkelte skal der være en oplevelse af vis kontinuitet, hvor man så vidt muligt møder de samme personaler, eller har en fast kontaktperson, som man kan henvende sig til. Sammenhæng og kontinuitet sikres også ved en høj faglig standard, hvor personalet er rustet med den nyeste viden og de bedste metoder på området. Den høje faglige standard understøttes desuden ved, at personalet arbejder ud fra et fælles pædagogisk grundlag. Det fælles pædagogiske grundlag handler om den grundlæggende tilgang i arbejdet, som baserer sig på anerkendelse, nysgerrighed og faglig refleksion, med den enkelte borger i centrum. Målet med denne tilgang er at styrke den enkelte borgers selvhjulpenhed og mestring af eget liv, med fokus på det hele menneske (både de fysiske, psykiske og sociale forhold). Sammenhæng og en høj faglig standard afhænger også af et godt og velfungerende tværfagligt samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Samarbejdet skal komme den enkelte borger til gavn, og den enkelte borger skal opleve mødet med de forskellige fagpersoner som berigende i hverdagen. Kontinuitet i forløbene At blive mødt med en samarbejdsindstilling og løbende dialog At man får den rette indsats til en rette tid I Thisted Kommune vil vi fortsat arbejde med kompetenceudvikling af personalet, der sigter mod en høj faglig kvalitet. Ligeledes vil der løbende være indsatser i forhold til at udvikle de rigtige tilbud til borgerne. Det er en vigtigt indsats at få sikret refleksionskulturen, således at viden bliver delt, og det tværfaglige samarbejde sikres bedst muligt. Tilrettelæggelsen af arbejdet er også et område, der vil være under løbende bevågenhed, fordi der her kan være muligheder for at øge det tværfaglige samarbejde, samt skabe bedre koordinering i forløbene. KONKRETE TILTAG Etablering af en forløbskoordinatorfunktion Tryghed og kontinuitet i forløbene Oprettelse af delestillinger med sygehuset 7

8 SUNDHED, KOST OG ERNÆRING Det værdige ældreliv understøttes ved at fokusere på sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for den enkelte ældre. Det gælder både den mentale sundhed og den fysiske sundhed. Sundhed er meget bredt og dækker i Thisted Kommunes optik både over noget fysisk, psykisk og socialt. Samtidig er spørgsmålet om sundhed ofte meget individuelt. Derfor er det vigtigt at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for den enkelte, som er tilpasset den enkeltes situation og behov, og hvor den enkeltes selvbestemmelse respekteres. Den enkelte borger er så vidt muligt herre i eget liv, og Thisted Kommune vil sikre information, vejledning og tilbud om hjælp og støtte til at leve et sundt liv. Maden fra Thisted Kommune skal være sund og nærende og så vidt muligt tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Herunder er det også vigtigt at fokusere på, at oplevelsen af gode måltider kan være forbundet med livskvalitet og socialt samvær. Med den rette faglige viden skal der tilbydes en varieret og ernæringsrigtig kost inden for rammer, der også giver den enkelte lyst til at spise. Når rammerne tillader det, betyder det derfor, at der fokuseres på at skabe en god oplevelse af måltiderne, f.eks. hvor man kan dufte maden, og hvor den enkelte tilbydes hjælp til at kunne deltage i fællesskaber omkring både spisning og madlavning. God og faglig kvalificeret vejledning omkring ernæring At blive opsøgt og tilbudt fællesskab Gode fællesskaber omkring måltiderne Sundhed er både fysisk og mentalt betinget. Derfor vil indsatsen fokusere på både de fysiske og det psykiske velbefindende. Forebyggende arbejde, vejledning, frisk luft og gode fællesskaber er vigtigt for at kunne leve sundt. Thisted Kommune vil derfor øge indsatsen på vejledningsområdet, således at den vejledning der gives omkring sundhed, kost og ernæring er tidssvarende og fagligt kvalificeret. Måltidsfællesskabet er et vigtigt fokusområde for Thisted Kommune, da det ikke kun kan højne livskvalitet og forebygge ensomhed, men også er motiverende for god, sund ernæring. Der vil derfor være fokus på, at rammerne for måltidsfællesskaber er til stede. KONKRETE TILTAG Ansættelse af en kostvejleder Opkvalificering af køkkenpersonale 8

9 EN VÆRDIG DØD Det værdige ældreliv understøttes endelig også ved at sikre, at livet får en værdig, tryg og så vidt muligt smertefri afslutning. Det er vigtigt, at plejepersonalet er fagligt velkvalificeret til at kunne håndtere de svære samtaler og hjælpe og støtte den døende og dennes pårørende bedst muligt i den sidste tid, med respekt for den døendes egne ønsker og valg. Den døende og dennes pårørende skal opleve plejepersonalet som opmærksomt og nærværende, og at hjælp og omsorg gives med indlevelse og empati. En lindrende behandling skal kunne tilbydes til den enkelte, når der er behov for dette. Lindring kan både handle om fysiske og psykiske smerter, og det kan handle om, at man er blandt sine nærmeste i rolige og vante omgivelser den sidste tid. Thisted Kommune tilstræber, at ingen ufrivilligt skal dø alene. Plejepersonalet engagerer sig i at kontakte pårørende, præst eller andre, som den døende ønsker at tage afsked med eller samtale med. Den sidste tid skal tage udgangspunkt i den døendes egne ønsker, men der skal også tages hånd om de pårørendes behov og forventninger. De pårørende skal opleve sig inddraget, hvis den døende ønsker det, og de skal opleve, at der bakkes op om deres tilstedeværelse. Generelt er det vigtigt med en grundig og løbende information til både den døende og de pårørende. Ligeledes er det vigtigt med opfølgning til den efterladte ægtefælle eller samlever. Kvalificeret og tilstrækkelig smertedækning Ikke at dø alene med mindre det er et specifikt ønske Afklarende og nærværende samtaler om den sidste tid Opfølgning til den efterladte ægtefælle eller samlever I arbejdet med den værdige afslutning på livet vil der blive fokuseret på en udvidelse af det palliative arbejde, ligesom der vil være fokus på flere varme hænder i den terminale fase. Det er vigtigt for Thisted Kommune at tilstræbe nærvær og tilstedeværelse i den terminale fase, samt at sikre en god opfølgning til de efterladte. Thisted Kommune vil øge indsatsen i det terminale forløb, således at borgere, med mindre de ønsker det, ikke dør alene eller uden den rette pleje. KONKRETE TILTAG Besøg til efterladte ægtefælle eller samlever En øget palliativ indsats Uddannelse af plejepersonalet i den svære samtale om livets afslutning 9

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2019 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2019 2 Indhold Indledning...4 Etisk grundlag for værdighedspolitikken...6 Fokusområder Livskvalitet...10 Fokusområder Selvbestemmelse...12 Fokusområder Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2019-2021 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 6 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Værdighedspuljen - indsatser 2016

Værdighedspuljen - indsatser 2016 Værdighedspuljen - indsatser 2016 Sagsnummer: 16/256 Sagsansvarlig: MEGE Beslutningstema: I forlængelse af vedtagelsen af den reviderede ældrepolitik og herunder også værdighedspolitikken, skal Social-

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik

Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Danske Handicaporganisationers høringssvar til Ærø Kommunes Værdighedspolitik Hele værdighedspolitikken bærer præg af at være henvendt til ministeren/ministeriet, som bilag til den kommende ansøgning.

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016

Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged. Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 26.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 april 2019 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den politisk

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune

Mad- og måltidspolitik. - til borgere i Viborg Kommune Mad- og måltidspolitik - til borgere i Viborg Kommune 2 Forord Kære borger i Viborg Kommune Jeg er stolt over at kunne præsentere de nye politiske mål, som byrådet har vedtaget for vores tilbud på mad-

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forsidebillede: Andreas Bro

Forsidebillede: Andreas Bro Forsidebillede: Andreas Bro Forord Værdighed er vigtig for alle mennesker i alle aldre. Denne politiks formål er at sætte rammer for, hvordan Egedal Kommune kan støtte sine borgere i at opnå eller fastholde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 1 VÆRDIGHEDSPOLITIK Furesø Kommune 2018-2021 2 december 2018 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen. Det er den

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 henvender sig til dig, der arbejder med ældrepleje i Hjørring Kommune, samt dig der er interesseret i, hvordan vi i Hjørring

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere