Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stærkt offentligt sundhedsvæsen"

Transkript

1 Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt sundhedsvæsen, og det skal vi i fællesskab bevare og udvikle. Regionerne og de faglige organisationer er enige om, at det kræver et tæt samspil om at imødegå sundhedsvæsenets fremtidige udfordringer og udviklingstendenser. - Vi er enige om at arbejde for et stærkt offentligt sundhedsvæsen med patienten i fokus. - Vi vil arbejde for at sikre kvaliteten (både fagligt og brugeroplevet) i alle sundhedsvæsenets ydelser. - Vi vil arbejde for attraktive arbejdspladser i sundhedsvæsenet med faglig udvikling, uddannelse og personlige udfordringer til medarbejderne. - Vi vil arbejde for, at fremtidens sundhedsvæsen er bygget på et fundament af gensidig tillid, dialog og anerkendelse på alle arbejdspladser og på alle niveauer. Sundhedsvæsenet er en af velfærdssamfundets allervigtigste grundpiller. Sundhedsvæsenets mission er at bidrage til at sikre en sund og rask befolkning. Et velfungerende sundhedsvæsen helbreder og lindrer sygdom og bidrager i det hele taget til at skabe tryghed i befolkningen. Ydelserne i sundhedsvæsenet er komplekse og mangfoldige pleje, behandling, rehabilitering, genoptræning og forebyggelse. Derudover varetager sundhedsvæsenet vigtige opgaver inden for blandt andet uddannelse og forskning. Opgaverne løses i forgrenede samarbejder på tværs af fag, institutioner, geografier og sektorer og de skal kunne løses på alle tider af døgnet. Det offentlige sundhedsvæsen vil i fremtiden komme yderligere under pres, hvorfor det bliver nødvendigt konstant at tænke i anderledes, smartere og mere effektive løsninger. Efterspørgslen efter sundhedsydelser vil konstant stige, og der vil løbende blive udviklet nye behandlingsmuligheder, som vil lægge et yderligere pres på sundhedsudgifterne og i stigende grad nødvendiggøre prioritering af ressourcerne. I fremtidens sundhedsvæsen vil der i endnu højere grad end i dag blive

2 stillet krav til patientfokus og -inddragelse. Samtidig skal kvaliteten i behandlingen være i top. Side 2 Den demografiske udvikling vil i de kommende år også udhule rekrutteringsgrundlaget. Kvalificerede medarbejdere og ledere vil blive en knap ressource. Samtidig med at disse udfordringer trænger sig på, vil forskellige udviklingstendenser gøre sig gældende. Helt central er udviklingen af en ny sygehus- og specialestruktur i de kommende år, hvor der gennemføres en øget centralisering og faglig specialisering af sygehusenes funktioner. Sygehusene får også en ændret rolle i det samlede sundhedsvæsen. Patienter kommer ind til specialiseret behandling og hurtigt videre til opfølgning i almen praksis og kommunerne. Sygehuse vil i højere grad blive defineret som organisatoriske og virtuelle enheder frem for som fysiske enheder. Velfærdsteknologi vil komme til at spille en større rolle. Udviklingen og udfordringerne vil kræve fælles handling på en lang række indsatsområder. Nærværende papir indeholder et fælles sæt af langsigtede pejlemærker for indsatsen. Pejlemærkerne skal skabe en fælles platform for det fremadrettede samarbejde om arbejdspladserne i det offentlige sundhedsvæsen. Der er i fællesskab udarbejdet 7 pejlemærker for det fremtidige samarbejde. Det er pejlemærker, vi er enige om at arbejde for. Pejlemærke 1: Synliggørelse af sundhedsvæsenets attraktive arbejdspladser Arbejdspladserne i det offentlige sundhedsvæsen er attraktive og meningsfulde. De bygger på en stærk faglighed og en konstateret høj medarbejdertilfredshed. Der skal igangsættes konkrete initiativer, der skal være med til at skabe et stærkt og troværdigt omdømme med henblik på at fastholde og rekruttere medarbejdere. Fokus skal være på at gøre de ansatte til stærke ambassadører for de regionale arbejdspladser. Initiativ/markør: Fælles projekt om synliggørelse af sundhedsvæsenets attraktive arbejdspladser.

3 Pejlemærke 2: Gode og udviklende rammer for ledelse Ledere, der aktivt går foran, skaber begejstring og viser retningen til gavn for udvikling af opgavevaretagelsen, er afgørende for sundhedsvæsenets nødvendige forandringsprocesser. Anerkendende ledelse udgør et vigtigt redskab i den sammenhæng. Side 3 Der er et fundamentalt behov for, at alle støtter op om en strategisk ledelsesindsats, der er målrettet værdierne i kvalitetsdagsordenen: Patientsikkerhed, rettidighed, omkostningseffektivitet, patientfokus, effekt og lighed. Det kræver gode og udviklende rammer for ledelse. Navnlig styrkelse af de lokale lederkompetencer og ledernes handlerum med henblik på praksisforandring bør være et fælles fokuspunkt i ledelsesudvikling. Initiativ/markør: Der er i forskellige fora igangsat en række aktiviteter, der berører rammer for ledelse, og ledelsesrum indgår som et punkt til opfølgning i Lønkommissionens redegørelse. På et senere tidspunkt vil behovet for øvrige initiativer på dette område blive drøftet. Pejlemærke 3: Effektiv administration og relevant dataindsamling Indsamling af viden og registrering af data skal understøtte patientbehandlinger på en nærværende og meningsfuld måde, der styrker det evidensbaserede sundhedsvæsen. Samtidig skal unødvendig administration undgås, så medarbejderressourcerne anvendes bedst muligt. Indsatsen i relation til effektiv administration og relevant dataindsamling må målrettes og være baseret på tillid. Initiativ/markør: Regionerne arbejder lokalt med pejlemærkets indhold, og der er derfor ikke aktuelt behov for et initiativ fra centralt hold.

4 Pejlemærke 4: Nyt lønsystem tilpasset fremtidens sundhedsvæsen Lønsystemet, der er bestemmende for størrelsen og sammensætningen af den enkelte regionale medarbejders løn, skal være konstrueret på en måde, så løndannelsen: Side 4 - optimalt understøtter opgavevaretagelsen - kan ske målrettet og lokalt med fokus på grupper, teams og individer - opleves som fair Dette betyder også, at lønsystemet ikke behøver være ens for alle grupper af regionalt ansatte. Initiativ/markør: Lønsystemet vil blive drøftet med udgangspunkt i ovenstående dels som led i opfølgningen på Lønkommissionens rapport og de analyser og anbefalinger, der vil fremgå heraf, dels som led i overenskomstforhandlingerne Pejlemærke 5: Det samlede arbejdsudbud skal øges For at sikre tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og dermed kvaliteten i opgavevaretagelsen skal arbejdet tilrettelægges således, at der kommer det optimale ud af den arbejdstid, der er til rådighed. Der er et stort samfundsmæssigt velfærdstab, ved at en stor del af sundhedsvæsenets medarbejdere arbejder på deltid. Derfor er forøgelse af andelen af fuldtidsansatte et indsatsområde, der kan sikre et større arbejdsudbud og skabe mere velfærd. Erfaringerne med tidligere anvendte incitamenter, der skulle medvirke til at øge det samlede arbejdsudbud, er, at disse ikke har haft den ønskede effekt, og derfor skal der arbejdes med at finde ud af, hvad der faktisk vil virke. Initiativ/markør: - Forskningsprojekt, der kan pege på incitamenter, der kan motivere til at øge det samlede arbejdsudbud og samtidig understøtte faglighed og kvalitet. - Projekt, der undersøger mulighederne for alternativ arbejdstilrettelæggelse med henblik på at øge andelen af fuldtidsansatte.

5 Pejlemærke 6: Fremme den mest effektive anvendelse af medarbejdernes ressourcer I de seneste ti år er der sket en markant stigning i produktiviteten i sundhedsvæsenet. Fremover skal der fortsat være fokus på, at opgaverne i sundhedsvæsenet løses med en effektiv anvendelse af medarbejdernes ressourcer og kompetencer. Arbejdstilrettelæggelsen skal sikre, at medarbejdernes ressourcer og kompetencer anvendes i effektive arbejdsgange og i et samspil, der understøtter gode patientforløb - med respekt for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og balancen mellem familie- og arbejdsliv. Side 5 Der skal være et åbent syn på de enkelte medarbejdergruppers (medarbejderes) muligheder for at påtage sig nye opgaver og en fælles ambition om, at opgaveflytning er en naturlig del af hverdagen. Systematisk opgaveflytning skal bidrage til, at opgaverne løses der, hvor de løses bedst ud fra kvalitetsmæssige, ressourcemæssige og organisatoriske hensyn. Initiativ/markør: Drøftelser og initiativer i regi af Referencegruppen om opgaveflytning. Pejlemærke 7: Styring, der giver mening Sundhedsvæsenets nuværende styringsregime fokuserer på produktion og aktivitet. Der skal ske en udvikling i sundhedsvæsenets styringsfilosofier og -metoder med henblik på en optimal ressourceanvendelse. Et nyt styringsregime skal mere tydeligt knytte an til sundhedsvæsenets grundlæggende mål og værdier samt understøtte kvalitet i ydelserne. Styringen skal også være forståelig og meningsfuld for derigennem at spille op til ledernes og medarbejdernes faglige drive og engagement. Initiativ/markør: Der tages ikke pt. noget fælles initiativ.

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær

trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær trivsel i arbejdet Øget trivsel = øget kvalitet og lavere sygefravær 1 redaktionsgruppe Malene Vestergaard Sørensen, RLTN Jane Marianne Ravn, RLTN Sanne Nikolajsen, OAO Niels Jacobsen, HK/Kommunal Birthe

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere