Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job"

Transkript

1 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

2 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe mere i et tæt samarbejde med Folketinget og arbejdsgivere. Den danske model med partsaftaler på arbejdsmarkedet har skabt grundlaget for vores job og velfærd og den danske model kan med stor fordel bruges langt mere end i dag. Med dette valgoplæg vil LO og FTF fremhæve lønmodtagernes dagsorden og forslag, som kan bringe Danmark videre og som vi gerne vil i dialog med alle Folketingets partier om. Det danske samfund står over for store udfordringer, der skal findes svar på i den kommende regeringsperiode. På kort sigt skal Danmark for alvor ud af den økonomiske krise. Der skal skabes nye job for at opveje det massive tab af arbejdspladser, der har skabt utryghed blandt lønmodtagerne. På lidt længere sigt er der nogle strukturelle udfordringer på arbejdsmarkedet, som allerede nu kræver at samfundet investerer mere i uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatser, blandt andet for at løse den helt centrale udfordring med at løfte ufaglærte til faglært niveau. Vores samfund er udfordret på kvaliteten af velfærden, mangel på job og voksende ulighed både økonomisk ulighed og ulighed i sundhed og livsmuligheder. Den udvikling bør standses og vendes. Lønmodtagerne har en nøglerolle i at løse de udfordringer, som Danmark står overfor. Derfor bør et nyt regeringsgrundlag også handle om at skabe tryghed og nye muligheder for lønmodtagerne. I overskrifter handler det om, hvordan vi får sikret arbejde til alle, kvalitet i velfærden og gode job. Det handler ikke mindst om at mindske uligheden. Lønmodtagernes vilkår, kompetencer og motivation er afgørende for at udvikle det danske samfund, sikre samfundets sammenhængskraft og de grundlæggende værdier i det danske samfund. LO og FTF repræsenterer tilsammen 1,5 mio. lønmodtagere fra hele arbejdsmarkedet, både det offentlige og private, og i alle uddannelsesgrupper ufaglærte og faglærte såvel som lønmodtagere med videregående uddannelser. Vi har sammen med Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet gennemført en omfattende undersøgelse af de danske lønmodtageres erfaringer og politiske prioriteringer. Her tegnes en tydelig lønmodtagerdagsorden, som dette oplæg giver konkrete forslag til. Linjen i de forslag, vi lægger frem, er, at vi skal investere i at skabe det samfund, vi vil have. Både i den private og offentlige sektor skal vi investere os til flere og bedre job. I den private sektor skal vi fremme produktion og service. I den offentlige sektor skal vi finde nye løsninger, der på samme tid giver bedre kvalitet i tilbuddene til borgere og virksomheder og bedre job til medarbejdere og ledere. Sammen skaber vi værdi. ISBN-trykt: ISBN-elektronisk: LO-varenr Oplagstal April 2015 Redaktion: LO, Kenneth Thue Nielsen FTF, Flemming Andersen Layout: Geelmuyden Kiese A/S Harald Børsting formand LO Bente Sorgenfrey formand FTF

3 4 ARBEJDE TIL ALLE

4 6 7 For at skabe bæredygtig vækst og job er det vigtigt at fastholde Danmark som et attraktivt land at drive virksomhed og investere i. Fagbevægelsen er parat til at tage medansvar for at skabe arbejde til alle Fuld beskæftigelse er vigtigt både for den enkelte lønmodtager og for samfundsøkonomien og dermed finansieringen af et velfærdssamfund, der ikke lader de svage i stikken. Målet om arbejde til alle hviler på værdien, at alle så vidt muligt skal påtage sig og have mulighed for at bidrage til samfundet. Fuld beskæftigelse vil også bidrage væsentligt til at mindske uligheden i Danmark. Den økonomiske krise betød, at der på kort tid forsvandt private job, og Genopretningspakken fra 2010, der skulle føre Danmark ud af krisen, har derudover ført til, at der er gået omkring job tabt i den offentlige sektor. Fuld beskæftigelse er da også det vigtigste politiske tema for lønmodtagerne: 97 procent af lønmodtagerne er enige i, at det er vigtigt at bekæmpe arbejdsløshed, og 89 procent ønsker, at sikre den økonomiske vækst og dermed skabe flere job. Danmark har brug for en økonomisk politik, hvor vi investerer mere i at skabe en bæredygtig vækst og job. Det skal få landet ud af den økonomiske krise og sikre flere job. LO og FTF foreslår derfor en ambitiøs national investeringsplan, der inden for de økonomiske rammer investerer mere i job og bæredygtig vækst. Den nationale investeringsplan retter sig mod både den private og offentlige sektor, og omfatter bl.a. energirenovering af offentlige og private bygninger. Det skaber hurtigt flere private job i bl.a. bygge- og anlægssektoren og industrien. Samtidig begrænses den offentlige sektors driftsudgifter og miljøbelastning på længere sigt. Energirenovering kan fx sikre mere energieffektive løsninger med hensyn til isolering, vand, varme og el-installationer. Den nationale investeringsplan skal også bidrage til at forbedre lønmodtagernes dagligdag og mobilitet. Bedre infrastruktur og kollektiv transport vil gøre det nemmere for den enkelte at komme til og fra arbejde. Tilsvarende vil en bedre digital infrastruktur gøre det muligt at arbejde fra mange lokaliteter, øge sammenhængen mellem privatliv og arbejdsliv og etablere flere og nye job uafhængigt af fysisk afstand. En ny og mindre stram landzonelov kan bane vejen for, at flere virksomheder og boligejere vil bosætte sig uden for de store byzoner og investere i byggeri og skabelsen af nye lokale arbejdspladser. For at skabe bæredygtig vækst og job er det vigtigt at fastholde Danmark som et attraktivt land at drive virksomhed og investere i. Danmark har fortsat en fremtid som både produktionsland og vidensamfund. En fremtid, der er karakteriseret af kvalitet, hurtig omstilling og medarbejdere med gode kompetencer, der kan skabe innovation. En fremtid, hvor forskning og udvikling i højere grad omsættes til konkrete løsninger i virksomhederne. Den teknologiske udvikling stiller større krav om fleksibilitet og nye kompetencer og skærper kravene til uddan- nelses- og beskæftigelsesindsatsen, så nye jobmuligheder udnyttes, og lønmodtagerne rustes til nye jobfunktioner og brancher. Det stiller krav til bedre rammer i en række vigtige sektorer som industri-, byggeri, service-, fødevare- og finanssektor. Den offentlige og private sektor er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er de hinandens forudsætninger, og offentlige og private arbejdspladser kan sammen udvikle nye produkter og metoder, der kan sælges og skabe bæredygtig vækst og nye arbejdspladser. Der er allerede mange gode eksempler på, at medarbejdernes viden og ideer som iltsutter, genoptræningsmåtter og hjemmebehandling osv. kan omsættes til nye produkter i samspil med private virksomheder og dette udviklingsrum skal vi stimulere og støtte bedst muligt til gavn både for velfærden og jobskabelsen. Derfor bør der etableres en tværgående OPS-rådgivningsenhed. Samspillet mellem den offentlige og private sektor kan også fremmes ved at dyrke nationale styrkepositioner som velfærdsteknologi, teknologibaseret innovation i den finansielle sektor, miljø- og energieffektivitet m.m. Under den økonomiske krise har den offentlige sektor oplevet massive besparelser, der har forringet den offentlige velfærd og medvirket til at øge uligheden. Den opbremsning har også svækket væksten i samfundsøkonomien og øget utrygheden i befolkningen. Det er ikke alle besparelser, der har været planlagte. Budgetloven, der hårdt straffer overforbrug, har fået især kommunerne og til dels også regionerne til at spare mere end aftalt, nemlig i omegnen af 15 mia. kr. i perioden Det har ramt den borgernære velfærd tungt og også reduceret den offentlige sektors indkøb hos private virksomheder. Som konsekvens af underforbruget var der færre offentligt ansatte end planlagt i Fremadrettet er det afgørende, at regeringen og Folketinget sikrer sig, at de penge, der bliver bevilget, også bliver brugt alle sammen.

5 8 9 LO og FTF foreslår en samlet national investeringsplan: Investering i job og vækst Bæredygtig vækst og beskæftigelse skal styrkes gennem energirenovering af offentlige og private bygninger, opgradering af fx skoler og andre offentlige institutioner. Der skal ske øgede investeringer i både den fysiske og digitale infrastruktur, bl.a. den kollektive transport. En mindre stram landzonelov må udformes, så flere erhvervstyper og boligejere vil etablere sig i landzoner og udkantsområder. Kommunernes anlægsinvesteringer skal øges. Det beløb til anlæg, der aftales i den årlige økonomiaftale, bør hæves og bruges til bl.a. investeringer i ny velfærdsteknologi, der kan lette de årlige driftsomkostninger og muliggøre fortsat kvalitet i velfærden. Budgetlovens hårde regnskabssanktion over for kommunerne, staten og regionerne bør suspenderes, indtil Danmark er ude af krisen. Det skal sikres, at alle de penge, der er afsat til offentligt forbrug, bliver brugt fuldt ud, så der også investeres i den offentlige sektor. Det giver velfærd og styrker jobskabelsen i den private sektor. Dårlige aktiveringstilbud får ikke flere tilbage i arbejde. Det gør konkret jobformidling, uddannelse, jobrotation og faglig relevant jobtræning. Udvikling af rammerne for vækstområder Der skal skabes bedre rammer for udviklingen af de enkelte private sektorer som industri-, byggeri-, fødevare-, service- og finanssektoren. Der kan etableres regionale teknologicentre med fokus på automatisering, design samt teknologi- og kompetenceudvikling, i et organiseret samarbejde mellem erhvervsskoler, erhvervsakademier, professionshøjskoler og de godkendte teknologiske serviceinstitutter samt universiteterne. Danmark lever af et fleksibelt arbejdsmarked og arbejdsstyrke Rådgivning om offentligt-privat samarbejde Offentligt-privat samarbejde (OPS) skal styrkes ved etablering af en national OPS-enhed på tværs af ministerier, styrelser, kommuner og regioner. Enheden skal samle og udbrede viden om offentlige-private samarbejde, partnerskaber og innovation bl.a. ved at rådgive og vejlede private og offentlige aktører. Den skal analysere barriererne for det offentlige-private samarbejde og fremlægge forslag, der kan reducere eller fjerne uhensigtsmæssige barrierer og identificere den bedste praksis. Det skal ske i respekt for eksisterende strukturer og institutioner i den offentlige sektor. Lempeligere deponeringsregler Pensionsselskaber og andre aktører skal have bedre muligheder for at indgå i offentligt-private partnerskaber. Det kræver en lempelse af de nuværende deponeringsregler. Hvis et projekt giver væsentlige samfundsmæssige forbedringer af produktivitet, effektivitet eller energieffektivitet, skal projektet kunne fritages for deponeringsforpligtelsen. Der skal være en enkel procedure til at behandle disse sager. Denne fleksibilitet kan vi kun opretholde, hvis vi skaber tryghed og gode udviklingsmuligheder for lønmodtagerne. En meget stor gruppe af lønmodtagerne føler sig pressede på dagens arbejdsmarked: 36 procent er bange for at blive arbejdsløse, og 30 procent er bange for, at deres kvalifikationer ikke slår til på fremtidens arbejdsmarked. Utryghed og manglende kvalifikationer bremser væksten og mobiliteten og dermed også virksomhedernes mulighed for at få den bedst mulige arbejdskraft. For mange lønmodtagere er kommet under et urimeligt pres af en alt for hård og hurtigt indfaset dagpengereform fra Dagpengereformen og den tidligere aktiveringspolitik har skabt ubalance mellem fleksibilitet, tryghed og aktiv arbejdsmarkedspolitik. Alt for mange opbruger deres toårige dagpengeret og risikerer at stå uden personlig indtægt og komme længere væk fra arbejdsmarkedet. Der skal findes en ny balance i den danske flexicurity-model ved fælles hjælp mellem lønmodtagere, arbejdsgivere og Folketinget. Det vil gavne væksten og hele samfundet. Et nyt dagpengesystem skal styrke sikkerheden, mobiliteten og trygheden for lønmodtagerne og langt færre skal falde ud. De danske lønmodtagere er tilhængere af fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Lønmodtagerne er imidlertid kun villige til at tage den risiko, der ligger i det fleksible arbejdsmarked, hvis de samtidig har en økonomisk tryghed og en aktiv indsats, der hjælper den enkelte tilbage i job. Alternativet er fx længere opsigelsesvarsler og et mere ufleksibelt arbejdsmarked, som vi kender det fra nogle europæiske lande. Det er også en forudsætning for fleksibiliteten, at der skabes et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor personer, der har fysiske eller psykiske svagheder, også kan få og bevare et job. Dårlige aktiveringstilbud får ikke flere tilbage i arbejde. Det gør konkret jobformidling, uddannelse, jobrotation og faglig relevant jobtræning. De arbejdsløse mister hurtigt kompetencerne, når de er uden job. Jobrettet uddannelse og erhvervserfaring er afgørende uanset uddannelsesbaggrund og derfor er det vigtigt at sikre mulighed for jobrettet uddannelse og videreuddannelse til alle. Infrastrukturprojekter som Femern Bælt, jernbaner, letbaner og supersygehuse giver nye job de kommende 10 år. De arbejdsløse skal have del i dette beskæftigelsesløft, og derfor skal kompetence- og arbejdskraftbehovet ved projekterne overvåges regionalt og nationalt, så man i god tid kan uddanne de arbejdsløse til de nye job. De nye regionale arbejdsmarkedsråd skal understøtte denne opgave, og de skal tilføres ressourcer til at kunne kortlægge behovet for arbejdskraft og kompetencer i den øvrige private

6 10 11 sektor og i den offentlige sektor. Bedre viden om behovet skal danne grundlag for den jobrettede indsats og vejledning, som arbejdsløse får i Jobcentre og a-kasser. Det er nødvendigt at gøre en særlig indsats for at løfte ufaglærte til faglært niveau såvel i den offentlige som private sektor både af hensyn til deres muligheder på arbejdsmarkedet og for at skabe øget lighed i samfundet. Derudover skal voksen- og efteruddannelsessystemet styrkes. Alle lønmodtagere skal kunne tilpasse sig de skiftende krav på arbejdsmarkedet. Der må ikke være unødvendige strukturelle eller økonomiske barrierer for, at den enkelte udvikler sine kvalifikationer bedst muligt. LO og FTF foreslår et trygt og fleksibelt arbejdsmarked: Nyt dagpengesystem Et fair og stærkt dagpengesystem skal give lønmodtagerne en grundlæggende tryghed og mobilitet på arbejdsmarkedet gennem en rimelig kompensation ved arbejdsløshed. Langt færre skal miste deres ret til dagpenge, så samfundet modvirker udstødning af arbejdsmarkedet og langtidsarbejdsløshed. Der skal genoprettes en balance i den danske flexicurity-model. Lønmodtagernes tryghed skal forbedres i samspil med den aktive indsats under arbejdsløshed. Et nyt dagpengesystem skal også understøtte, at arbejdsløse tager kortvarige job, projektansættelser, vikariater og deltidsansættelser. Det skal være lettere at genoptjene ret til dagpenge og sikres, at flere kommer ind i dagpengesystemet. Det skal være attraktivt for alle at være medlem af en a-kasse. Reglerne skal være enkle og let forståelige, så dagpengesystemet fortsat dækker og støtter det store flertal af lønmodtagere til gavn for hele samfundet. Jobrettet uddannelse og match mellem arbejdsløse og nye job Behovet for uddannet arbejdskraft skal overvåges i alle sektorer, så man i god tid kan uddanne arbejdsløse til at varetage de nye job ved fx de store infrastrukturprojekter. Arbejdsløse skal have mulighed for at styrke deres kvalifikationer rettet mod varig beskæftigelse. Ufaglærte og faglærte har fået mulighederne for jobrettet uddannelse og at blive løftet fra ufaglært til faglært. Det er imidlertid vigtigt også at sikre mulighed for jobrettet uddannelse og videreuddannelse til arbejdsløse med en videregående uddannelse. Derfor skal alle arbejdsløse med en kort eller mellemlang videregående uddannelse efter tre måneders arbejdsløshed have ret til et tilbud om jobrettet uddannelse, der retter sig mod efterspurgte jobfunktioner. Alle skal have mulighed for tilbud om fagrelevant jobtræning på arbejdspladser, der kan styrke deres kompetencer. Et styrket voksen- og efteruddannelsessystem Alle lønmodtagere skal kunne opkvalificere sig i takt med, at kravene på arbejdsmarkedet stiger. Deltagerbetalingen på almene fag på Voksen Uddannelsescentrene og HF skal fjernes. Der skal være et sammenhængende, overskueligt og tilgængeligt offentligt efter- og videreuddannelsesudbud. Det skal ske ved dels at skabe en styrket konstruktion omkring voksen- og efteruddannelsescentrene (herunder en styrket opsøgende voksenvejledning), dels ved at sænke priserne og skabe et sammenhængende og overskueligt udbud på akademi- og diplomniveau. Udviklingen af overenskomstbaserede rettigheder til uddannelse skal understøttes gennem et nyt og smidigt system for Statens Voksenuddannelsesstøtte. Arbejdsmarkedet skal mindske uligheden Flere lønmodtagere med varig nedsat arbejdsevne skal kunne blive på deres hidtidige arbejdsplads gennem ændring af reglerne for fastholdelsesfleksjob. Mulighederne for revalidering skal udvides, og socialøkonomiske virksomheder skal have bedre vilkår, der gør det muligt for dem at tilbyde nye og andre jobmuligheder for personer med handicap og nedsat arbejdsevne.

7 12 KVALITET I VELFÆRDEN

8 14 15 Der er brug for at styrke det langsigtede samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten. Så vi både får udviklet kvaliteten, fjernet unødigt bureaukrati og fortsat kan give bedre tilbud til borgerne. Fagbevægelsen er parat til at tage medansvar for at sikre kvalitet i velfærden Kvalitet i velfærden giver tryghed og kompetente borgere, der bakker op om den danske samfundsmodel. Kvalitet i velfærden understøtter også et velfungerende og konkurrencedygtigt arbejdsmarked. Kvalitet i velfærden modvirker ulighed. De kollektive velfærdsydelser skaber sammenhængskraft i samfundet og sikrer den enkelte tryghed og udviklingsmuligheder. Derfor er det væsentligt at bevare og udvikle den grundlæggende velfærd for alle borgere i relation til fx uddannelse, sundhed og alderdom for både kort- og langtuddannede, børnefamilier, seniorer, syge og raske. Lønmodtagerne bakker stærkt op om velfærdssamfundet. Hele 87 procent af lønmodtagerne synes, at samfundet skal udvikle den offentlige velfærd for så vidt angår et forbedret sundhedssystem. Og lighedstanken står stærkt: 65 procent mener fx, at det er vigtigt at reducere forskellen mellem rig og fattig. Velfærden er imidlertid under pres. Borgerne har en berettiget forventning om, at den fælles velfærd forbedres og udvikles mindst i samme takt som væksten i den private sektor. Det kræver ressourcer, når der kommer flere ældre med behov for omsorg. Det kræver ressourcer og effektivisering at udnytte behandlingsmuligheder i sundhedsvæsnet til gavn for borgerne. Disse politiske forventninger og udfordringer kan ikke klares alene ved effektivisering. Det kræver, at der ikke er nulvækst, samt at vi er parate til at bruge mere på den fælles velfærd og investere i at udvikle den offentlige sektor. Der er brug for at styrke det langsigtede samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten, så vi både får udviklet kvaliteten, fjernet unødigt bureaukrati og fortsat kan give bedre tilbud til borgerne. Danmark har brug for, at der skabes langsigtede løsninger på de udfordringer, der opleves på sundhedsområdet, i ældreplejen, i daginstitutioner og skoler og andre dele af den offentlige sektor. Der er oplagte muligheder for forbedring: Ikke mindre end 75 procent af de offentligt ansatte mødes med stigende krav om dokumentation i deres arbejdsdag på trods af mangeårige løfter om det modsatte. Samtidig oplever 79 procent af de offentligt ansatte, at arbejdsmængden øges. I dag er det med andre ord medarbejderne, der betaler prisen for de voksende krav fra borgerne og de voksende dokumentationskrav. Holdbare og langsigtede løsninger kan skabes gennem et forpligtende partnerskab mellem regering, arbejdsgivere og lønmodtagere, hvor der lægges vægt på at øge tilliden mellem medarbejdere og ledere, skabe bedre plads til fagligheden og styrke samarbejdet på tværs af kommuner, regioner og stat. Den offentlige sektors mange udfordringer løses bedst i fællesskab. Derfor tilbyder fagbevægelsen at udvikle forpligtende partnerskaber med politikere og ar-

9 16 17 Erhvervsuddannelsesreformen har sikret grundlaget for et løft af kvaliteten af erhvervsuddannelserne. Reformen skal følges til dørs, og der skal også være praktikpladser nok. bejdsgivere om den offentlige sektor. Den danske model med samarbejde kan vise sin styrke endnu mere her. Der skal sikres en tilstrækkelig finansiering af velfærden. Finansieringen af velfærden skal ske på en retfærdig og solidarisk måde. Borgernes og virksomhedernes skatteindbetalinger er fundamentet under velfærdssamfundet. Derfor er der i høj grad grund til at sikre sig, at det danske skattesystem er effektivt. Et retfærdigt skattesystem er samtidig vigtigt for sammenhængskraften i samfundet. Ingen gider betale, hvis de andre ikke gør det. Den globale konkurrence har skabt øget pres på skattekilderne i Danmark. Mange andre lande med mindre velfærdssystemer dumper skatten for at tiltrække virksomheder og arbejdspladser og Danmark oplever samtidig udfordringer med multinationale selskaber, der trækker overskud ud af landet og social dumping, der koster Danmark skatteindtægter. Derfor er der behov for at styrke skatteinddrivelsen. Samfundets tilgodehavende i form af skatterestancer er næsten fordoblet siden 2006, og især har selvstændige mange fejl i selvangivelserne. Det udhuler selve fundamentet under velfærden, og investeringer i en effektiv skatteinddrivelse vil komme mange gange igen. Uddannelse af alle unge er den mest grundlæggende forudsætning for fremtidens velfærd LO og FTF foreslår at styrke velfærden: Invester i den offentlige sektor Der skal investeres i den offentlige sektor. Alene befolkningsudviklingen betyder, at der bliver behov for mere arbejdskraft, og kvaliteten skal samtidig forbedres for at leve op til borgernes og virksomhedernes behov. Der skal være overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer, og den gældende 2020-plan skal erstattes af en ny økonomisk 2025-plan, der sikrer grundlaget for en positiv vækst i den offentlige sektor. Forpligtende partnerskab om udvikling af den offentlige sektor Et partnerskab skal sætte turbo på nye måder at styre og udvikle kvaliteten i den offentlige sektor og samtidigt afskaffe unødigt bureaukrati. Med udgangspunkt i en rammeaftale skal der indgås forpligtende aftaler mellem overenskomstparterne i den offentlige sektor. På alle niveauer skal der indgås aftaler og sættes forsøg i gang og udvikles nye måder at styre og lede den offentlige sektor på, så ressourcer frigøres og fagligheden kommer i højsædet til gavn for borgerne. Dokumentationsopgaverne skal fokusere på det meningsfulde, og unødig kontrol og dokumentation skal afskaffes. Finansiering af velfærden gennem effektiv skatteinddrivelse Skatteinddrivelsen skal styrkes, så der er flere penge til velfærd. SKAT skal styrkes for at give en mere effektiv og retfærdig skatteinddrivelse. SKAT skal også øge sin indsats på specifikke områder, bl.a. kontrollen med social dumping og multinationale selskabers transfer pricing. Den største enkeltfaktor i forhold til ulighed i samfundet såvel i forhold til indtægt, beskæftigelse som sundhed er uddannelse. Derfor skal alle unge have mulighed for at fuldføre en ungdomsuddannelse og opnå erhvervskompetence. Kompetencer og kvalifikationer er en afgørende konkurrenceparameter for Danmark og vigtig for kvalitet, innovation og produktivitet i såvel den private som den offentlige sektor. Bæredygtig vækst og høj kvalitet i velfærden forudsætter derfor veluddannede lønmodtagere. Uddannelse er også afgørende for et aktivt og levende demokrati, for sammenhængskraften i samfundet og den mest afgørende faktor for social mobilitet og fremme af lighed i samfundet. Udvikling af kvaliteten på daginstitutions- og folkeskoleområdet er en afgørende forudsætning for, at målsætningen om uddannelse af alle unge opfyldes. Mange unge er usikre på deres uddannelsesvalg. Det er med til at skabe et stort frafald og unødvendige omveje i ungdomsuddannelserne og videre i uddannelsessystemet. Det er derfor vigtigt, at de unge får en vejledning i udskolingen, der sætter dem i stand til at træffe et kvalificeret valg mellem de forskellige ungdomsuddannelser. For unge, der af faglige eller andre grunde ikke er i stand til at starte på en ordinær ungdomsuddannelse, skal der med udgangspunkt i de bedste erfaringer fra produktionsskolerne, EGU, frie fagskoler mv. skabes et attraktivt, sammenhængende og kvalificerende tilbud uafhængigt af hvilken kommune, de nu er bosat i. Erhvervsuddannelsesreformen har sikret grundlaget for et løft af kvaliteten af erhvervsuddannelserne, reformen skal følges til dørs, og der skal også være praktikpladser nok. Både offentlige og private arbejdspladser skal skabe flere praktikpladser, og der skal være praktikpladscentre de steder i landet, hvor det er nødvendigt. Samtidig er det vigtigt, at erhvervsuddannelsernes højniveaufag bliver anerkendt i de videregående uddannelser. Relevans og kvalitet i de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser løfter værdiskabelsen på både private og offentlige arbejdspladser. Uddannelserne retter sig mod konkrete job- og erhvervsområder og giver god beskæftigelse både i den offentlige og private sektor. En ny undersøgelse viser, at professionsuddannede er stærke iværksættere, og næsten hver tredje professionsuddannede på det private arbejdsmarked etablerer sin egen virksomhed. Derfor skal erhvervsakademier og professionshøjskoler styrkes, så langt flere unge vælger den vej frem for universiteterne. Der er bl.a. brug for et markant løft af anvendt forskning og nye udviklingsprojekter på professionshøjskolerne. Og brug for at styrke udviklingsaktiviteterne på erhvervsakademierne. Det skaber flere job og sikrer samtidig, at ny viden på fagområderne bliver omsat til praksis på arbejdspladserne. Ny viden giver mere kvalitet til borgerne og kan vise vej til mere effektive måder at løse opgaverne. På de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser spiller sammenhængen mellem teori og praksis en afgørende rolle, og derfor skal der være tilstrækkeligt med praktikpladser med høj kvalitet. Koblingen mellem teori og praktik fungerer ikke godt nok i dag. Der er behov for at forbedre samarbejdet mellem praktiksteder og uddannelsesinstitutioner, for at øge uddannelsesmulighederne for kontaktpersoner og praktikvejledere og for at styrke indholdet og kvalitet i praktikforløbene.

10 18 19 LO og FTF foreslår uddannelse til alle: Bedre overgang til ungdomsuddannelserne Der skal skabes klarere rammer omkring vejledning i udskolingen, så den kollektive vejledning styrkes og ikke er helt afhængig af lokale ildsjæle. Der skal afsættes de nødvendige midler til vejledning. Der skal også være et klart og attraktivt tilbud til de unge, der ikke umiddelbart starter på en traditionel ungdomsuddannelse. I samarbejde med de nuværende udbydere skal der igangsættes et arbejde, som får disse tilbud ind i en fælles og sammenhængende struktur. Samtidig skal det sikres, at det er de unges evner, muligheder og behov, der afgør valget af tilbud, og ikke den enkelte kommunes prioriteringer. Screening af store virksomheder for praktikpladser Flere unge skal have en uddannelse ved at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive med flere praktikpladser på såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. Der skal skabes det nødvendige antal praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Der skal sikres mulighed for at følge målsætningen op på geografisk og branchemæssigt niveau. Der skal indføres forsøg med obligatorisk screening af store virksomheder for at afdække mulighederne for flere praktikpladser. Der skal samtidig sikres en tilstrækkelig dimensionering af praktikpladserne i den offentlige sektor. Praktikpladscentrene skal være et attraktivt tilbud, mens de unge søger efter praktikplads og i de perioder, hvor de evt. ikke har en praktikplads. Styrk forskning og udvikling på professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Anvendt forskning og udvikling på de professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser skal styrkes markant. Der skal afsættes væsentligt flere midler til at udbygge området på professionshøjskoler og erhvervsakademier og sikre det nødvendige fundament for at styrke samarbejdet med universiteterne. Desværre er der en markant ulighed i sundheden i Danmark Der er stor forskel på levealder, dødelighed og forekomst af sygdomme. Forskellene følger uddannelseslængde, indkomst, erhverv og social position i samfundet. De fleste store folkesygdomme forekommer oftere hos personer med kortere uddannelser. Akademikeren og den kortuddannede lever ikke lige længe. En sund befolkning og en sund arbejdsstyrke understøtter dansk økonomi og er en forudsætning for, at vi kan videreudvikle velfærden. Det er også en brik i at sikre, at lønmodtagerne holder til et længere arbejdsliv, sådan som politikerne allerede har besluttet med forskellige reformer, at de skal. Sundhedsvæsenet skal ikke længere kun måles i antallet af behandlinger. Der skal også sættes fokus på kvaliteten, de gode patientforløb og færre (gen-)indlæggelser. På arbejdspladserne er der stor mulighed for at styrke den forebyggende sundhedsindsats. Den eksisterende viden om kost, helbredstjek og screening for livsstilssygdomme tager typisk afsæt i erfaringer fra almen praksis og hospitalssektoren. En opsøgende sundhedsindsats på kortuddannedes arbejdspladser vil nå effektivt ud til en højrisikogruppe i forhold til livsstilssygdomme. Derudover må det forebyggende arbejde med sundhed på arbejdspladserne understøttes med hensyn til gode vaner, sund kost og motion. Hele denne indsats kræver yderligere udvikling af partnerskaber mellem virksomheder, fagbevægelse, kommuner og regioner. Det er i vuggestuen, dagplejen, børnehaven, fritidsordningen, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, at børn og unge udvikler sig og tilegner sig viden, der skal bringe dem sundt gennem arbejdslivet. Derfor skal man disse steder arbejde sammen med Sundhedsplejen om systematisk at forbedre børns generelle trivsel og sundhed bl.a. med initiativer omkring sund kost. Denne indsats må sikres, og der skal afsættes midler til forsøg og til forskning i effektive metoder til forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge. Alle faggrupper, der kan styrke sundheden på deres arbejdsfelt, skal involveres. LO og FTF foreslår en opsøgende sundhedsindsats: Styrk sundhedsindsatsen på arbejdspladserne Der skal indgås en forpligtende national aftale om udmøntning af handleplanen for mindsket ulighed i sundhed. Der skal afsættes midler til initiativer, der sætter forebyggelsen i system og styrker indsatsen på arbejdspladserne. Sundhedspersonalet skal opsøge og lave helbredstjek på de grupper af voksne, der ikke traditionelt opsøger deres læge i tide. Helbredstjek skal udbredes på arbejdspladserne, og arbejdspladserne skal bidrage til at sprede information om kost, rygning, motion og alkohol. Tidlig sundhedsindsats for børn og unge Institutioner, sundhedsplejen og jordemødre skal systematisk forbedre børn og unges trivsel og sundhed. Det kræver forskning og forsøg på skoler og institutioner med, hvordan den tidlige sundhedsindsats over for børn og unge skal udmøntes for at virke. Sund kost skal desuden fremmes i dagtilbud og skoler.

11 20 GODE JOB

12 22 23 Mange arbejdspladser har særligt svært ved at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø. Stress bliver alt for ofte gjort til et individuelt problem, og mange virksomheder ved alt for lidt om stress og forebyggelse af stress. Fagbevægelsen er parat til at tage et medansvar for at forbedre arbejdsmiljøet markant både det fysiske og psykiske Lønmodtagerne skal kunne gå på arbejde uden at risikere at komme til skade, blive syge eller nedslidte. Det er ikke blevet mindre vigtigt med de seneste årtiers mange reformer, der har til hensigt at holde lønmodtagerne længere på arbejdsmarkedet. Det er på tide til at sikre, at vi kan holde så længe på arbejdet, som politikerne har vedtaget. Mange lønmodtagere oplever imidlertid, at deres arbejdssituation er blevet mere presset de seneste år: 67 procent oplever, at der er kommet en øget arbejdsmængde, uden at der er kommet flere ansatte, 64 procent oplever, at der er blevet indført flere dokumentationskrav, og 45 procent af lønmodtagerne er af den opfattelse, at det er blevet vanskeligere at påvirke ledelsens dagsorden. Hele 84 procent mener, at fagbevægelsens vigtigste opgave er at forbedre arbejdsmiljøet. I 2013 blev der anmeldt mere end arbejdsulykker med mere end en dags fravær til Arbejdstilsynet. Der blev desuden anmeldt erhvervssygdomme. Dårligt arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger, men også store økonomiske. I Danmark løber udgifterne til dårligt arbejdsmiljø op i mia. kr. om året. Alene den del af det langvarige sygefravær, der skyldes arbejdsmiljøet, koster hvert år samfundet 15 mia. kr., og dertil kommer produktionstab, tabt arbejdsfortjeneste, behandling i sundhedssystemet, sygedagpenge og andre sociale ydelser. Trods politikernes reformer kan senere tilbagetrækning ikke bare besluttes med nye regler. Det kræver samtidig en effektiv indsats for arbejdsmiljøet for at reducere den fysiske og psykiske nedslidning på arbejdspladserne. Godt arbejdsmiljø bidrager også direkte til virksomhedernes økonomiske bundlinje, viser ny forskning. Godt arbejdsmiljø øger produktiviteten, motivationen, kvalitet i ydelsen, evne til innovation og derfor i sidste ende virksomhedernes konkurrenceevne. Hver investeret krone i et bedre arbejdsmiljø betaler sig mere end dobbelt tilbage. Vejen til en bedre konkurrencekraft går ikke gennem ringere beskyttelse af løn- modtagerne, som kræfter i EU arbejder på under dække af at ville reducere virksomhedernes administrative byrder. I disse år øges arbejdspresset og intensiteten i arbejdet betydeligt. Det giver fysiske skader og nedslidning, og det giver psykiske skader. Der er behov for at tage det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø lige alvorligt. Ikke kun i loven, men også når det fx gælder Arbejdstilsynets indsats og midler. De psykiske arbejdsmiljøproblemer er i eksplosiv vækst i flere brancher og øger nedslidning og utryghed. Mange arbejdspladser har særlig svært ved at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø. Stress bliver alt for ofte gjort til et individuelt problem, og mange virksomheder ved alt for lidt om stress og forebyggelse af stress. Der er behov for at uddanne nye ledere i, hvad de kan og bør gøre for et godt psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsulykker, sygdomme og nedslidning skal hellere forebygges end behandles. Derfor er der brug for at udvikle et helt nyt rådgivningssystem, der gør det attraktivt for virksomhederne at lade sig rådgive. De fleste vil gerne have styr på arbejdsmiljøet, men ikke alle ved, hvad de skal gøre. Danmark har en lang tradition for forskning i arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at den opretholdes fremadrettet. Forskningen er fundamentet for Arbejdstilsynets indsats for at finde og afhjælpe arbejdsmiljøproblemer. Forskningen kan også afdække nye udfordringer for arbejdsmiljø som nano-teknologi med farlige mikropartikler. Nye forskningsresultater skal ud at arbejde, hvilket stiller krav om bedre og hurtigere formidling. Der skal være kortere vej fra forskningsresultat til konkret handling.

13 24 25 LO og FTF foreslår, at arbejdsmiljøet forbedres nu: Et synligt og effektivt Arbejdstilsyn Arbejdstilsynet skal være synligt og effektivt. Det virker præventivt og holder de virksomheder til ilden, der ikke af sig selv tilbyder sunde og sikre arbejdsforhold. Arbejdstilsynet står til at miste vitale ressourcer om kort tid. Ressourcerne skal findes og anvendes til en effektiv og målrettet tilsynsindsats. Indsatsen skal sikres, så danske lønmodtagere ikke bliver syge, nedslidte eller skadet af at passe deres arbejde. Godt arbejdsmiljø skal belønnes dårligt arbejdsmiljø straffes hårdere En ny aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats, vil fremover betyde hårdere straffe til de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø, men det skal også kunne betale sig at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Derforskal det belønnes økonomisk, når arbejdspladser prioriterer det gode arbejdsmiljø. Der skal afsættes en særlig økonomisk ramme til dette. Virksomheder, der belønnes, skal ud over en kontant økonomisk belønning have lov at bruge et officielt logo, der viser, at man tager arbejdsmiljøet alvorligt. Arbejdspladser skal rådgives om arbejdsmiljø Der skal udvikles et nyt arbejdsmiljørådgivningssystem, der kan stimulere målrettet efterspørgsel fra arbejdspladserne efter arbejdsmiljørådgivning. Det kan fx ske gennem en række positive økonomiske incitamenter, herunder offentlige tilskudsordninger, nedsat arbejdsskadeforsikringspræmie ved brug af rådgivning m.m. Ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø Alle nye ledere med personaleansvar skal inden for det første år gennemføre en solid efteruddannelse om psykisk arbejdsmiljø med fokus på forebyggelse, fastholdelse og kendskab til såvel risikofaktorer som positive faktorer, der kan fremme et godt psykisk arbejdsmiljø. Tryghed og fuld beskæftigelse bliver udfordret af ulovlig og underbetalt arbejdskraft og de relevante EU-lande om udveksling af oplysninger om de virksomheder, der opererer i det andet land. Der skal bl.a. udveksles oplysninger om registreringen i hjemlandet og virksomhedernes skattebetaling. Det kan forhindre, at virksomheder, som fremstår som udstationerende, reelt ikke eksisterer i hjemlandet eller ikke betaler skat nogen steder. Når vi i Danmark ønsker at bekæmpe social dumping, er det samtidig afgørende, at vores holdninger kommer langt tydeligere frem i vores EU-samarbejde. Myndighederne bør også intensivere, målrette og koordinere deres indsats yderligere for at sikre, at udstationerede virksomheder efterlever alle regler og love i Danmark i forhold til at drive virksomhed. Det gælder ikke mindst arbejdsmiljøregler og regler om cabotage-kørsel, som skal sikre, at udenlandske lastbiler og chauffører ikke transporterer gods i Danmark til dumpingpriser. Indsatsen skal straffe de virksomheder hårdere, der ikke overholder reglerne. I den forbindelse bør der indføres lovgivning om kædeansvar for danske leverandører, der bruger udenlandske underleverandører for så vidt angår de lovbaserede krav om skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag. Politikerne har et særligt ansvar for at sikre, at alt arbejde for det offentlige foregår på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Det skal derfor gøres obligatorisk også for regionerne og kommunerne at anvende arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Det gælder allerede for staten, og kommuner og regioner skal på samme måde være rollemodeller for private virksomheder og sikre, at alt arbejde foregår på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Danske skattekroner må ikke under nogen omstændigheder bidrage til unfair konkurrence og social dumping på det danske arbejdsmarked. LO og FTF foreslår en styrket indsats mod social dumping: Lønmodtagere fra andre EU-lande kan og skal frit kunne arbejde i Danmark, men det skal foregå på danske løn- og ansættelsesvilkår. Danmark har brug for en klar og effektiv regulering af tilgangen af arbejdskraft, så alle arbejder på samme vilkår. Mange lønmodtagere oplever ikke, at der bliver gjort tilstrækkeligt i dag. Hele 78 procent mener, at det er en hovedopgave for fagbevægelsen at bekæmpe social dumping. Indsatsen mod social dumping kræver mange forskellige tiltag, og både politikere, arbejdsgivere og lønmodtagere må tage et ansvar. Arbejdsmarkedets parter skal arbejde for, at udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, bliver dækket af en overenskomst, og at overenskomsterne bliver håndhævet. Samtidig er det helt afgørende, at politikerne bakker op om den danske model. Det sikres bl.a. ved retten til at konflikte, ved effektive instanser til at afgøre tvister og ved at sikre effektiv adgang til inddrivelse af tilgodehavender hos virksomheder fra udlandet. Politikerne skal også sikre, at udenlandske virksomheder ikke omgår danske love og fx unddrager sig at betale skat i Danmark for at få store, unfair konkurrencefordele i forhold til danske virksomheder. Der er de senere år taget mange gode initiativer fra regeringens side til at bekæmpe social dumping bl.a. med ressourcer til koordineret myndighedsarbejde, men der er brug for flere tiltag. Der skal vedtages en lovgivning, som sikrer en effektiv håndhævelse af indgåede overenskomster og afgørelser fra det fagretlige system og Arbejdsretten. Regeringen skal indgå bilaterale aftaler mellem Danmark Styrket lovgivning mod social dumping Der skal vedtages lovgivning, som sikrer, at udstationeret arbejdskraft i Danmark får opfyldt deres overenskomstmæssige vilkår og rettigheder i en ordning, der rummer adfærdsregulerende tiltag over for såvel danske som udenlandske virksomheder. Det skal endvidere være obligatorisk for alle kommuner og regioner i lighed med staten at anvende arbejdsklausuler, når offentligt arbejde udbydes til private virksomheder. Udveksling af oplysninger med andre EU lande og styrket kontrol Regeringen bør indgå bilaterale aftaler mellem Danmark og alle relevante EU-lande om udveksling af oplysninger om virksomheder, der udfører arbejde i Danmark eller de pågældende lande. Myndighederne skal gennemføre en fortsat intensiveret, målrettet og koordineret indsats, for at udstationerede virksomheder efterlever alle de regler, der gælder i Danmark i forhold til at drive virksomhed. I denne forbindelse bør der indføres lovgivning om kædeansvar for danske hovedleverandører, hvad angår lovbaserede krav som skat, arbejdsmiljø og sociale bidrag.

14 26 27

15 LO Islands Brygge 32B 2300 København V FTF Niels Hemmingsens Gade København K

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 ISBN-trykt: 978-87-7735-343-7 ISBN-elektronisk: 978-87-7735-347-5 LO-varenr. 2116 Oplagstal 1.000 April 2015 Redaktion: LO, Kenneth

Læs mere

Visionen for LO Hovedstaden

Visionen for LO Hovedstaden Politisk program 2014 2018 Visionen for LO Hovedstaden Tryghed velfærd demokrati udvikling miljø Vi vil maksimal politisk indflydelse, med fællesskabet i fokus. Vi vil i et stærkt fællesskab skabe resultater

Læs mere

Politisk grundlag for ny hovedorganisation

Politisk grundlag for ny hovedorganisation Godkendt på stiftende kongres for en ny hovedorganisation for LO og FTF den 13. april 2018 Politisk grundlag for ny hovedorganisation Formål Fagbevægelsens Hovedorganisation samler Danmarks forbund/fagforeninger

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Indsatsområder for ny hovedorganisation

Indsatsområder for ny hovedorganisation LO-sagsnr. 15-2558 FTF-sagsnr 17-0934 Vores ref. anan/lsh/jsk Den 17. november 2017 Indsatsområder for ny hovedorganisation Udgangspunktet Det fremgår af kongresbeslutningen fra hhv. LO s og FTF s kongresser

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity

LO s målprogram Den 20. november Arbejdsmarked. Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity LO s målprogram 2016-2019 Den 20. november 2015 Arbejdsmarked Arbejdsmarkedspolitik og flexicurity Hovedudfordringer 2016-2019: Med et Europa med åbne grænser og en stigende konkurrence på arbejdskraft

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse

VIDEN TO GO. Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse X Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse Arbejdsmarkedet er i konstant forandring, og

Læs mere

INVESTERINGSPLAN FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025

INVESTERINGSPLAN FOR VELFÆRDEN FREM MOD 2025 2 ORDFØRER/KONTAKT: PIA OLSEN DYHR Pia.Olsen.Dyhr@ft.dk Frem mod 2025 vil SF investere markant mere i velfærd. Således vil SF prioritere 47 milliarder kr. mere hvert eneste år i 2025. Især skal velfærden

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Strategi- og handleplan 2018

Strategi- og handleplan 2018 Strategi- og handleplan 2018 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn For Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn har forebyggelse af mangel på arbejdskraft og understøtning af vækst på Fyn den højeste prioritet.

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Fremtidens arbejdsmarked Lars Djernæs, seniorrådgiver ved Nordisk Ministerråds sekretariat 1 Fremtidens arbejdsmarked Ministerrådet for Arbejdslivs samarbejdsprogram 2013-16 www.norden.org (ANP 2013:754)

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 611 Offentligt T A L E September 2016 Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 16. september 2016 om nedslidning på arbejdsmarkedet

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft

Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft Danmark har brug for kvalificeret arbejdskraft 2 Danmark har behov for en dygtig arbejdsstyrke med høje kvalifikationer og kompetencer på et foranderligt arbejdsmarked. Derfor skal mennesker i job vedvarende

Læs mere

7 VEJE TIL VÆKST Dansk Metals anbefalinger til politik der fremmer vækst, produktivitet og fleksibilitet i Danmark.

7 VEJE TIL VÆKST Dansk Metals anbefalinger til politik der fremmer vækst, produktivitet og fleksibilitet i Danmark. 7 VEJE TIL VÆKST Dansk Metals anbefalinger til politik der fremmer vækst, produktivitet og fleksibilitet i Danmark. INDHOLD 3 Godt valg! 4 Faglærte uddannelser i verdensklasse 6 Styrk den danske model

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft

FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft NOTAT 16-0367 - ANAN - 06.04.2016 KONTAKT: Andy Andresen - ANAN@FTF.DK - TLF: 33 36 833 36 88 11 FTF projekter i trepartsforhandlinger om vækst og kvalificeret arbejdskraft I de kommende trepartsforhandlinger

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere

Strategi for Akademikernes interessevaretagelse på det. private arbejdsmarked

Strategi for Akademikernes interessevaretagelse på det. private arbejdsmarked Strategi for Akademikernes interessevaretagelse på det private arbejdsmarked 2021 Forord Antallet af akademikere stiger, og prognoser viser at tendensen vil fortsætte. De nye akademikere vil fortrinsvis

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik Udkast

Arbejdsmarkedspolitik Udkast Arbejdsmarkedspolitik Udkast 2018-2021 1 Indledning Formålet med arbejdsmarkedspolitikken er, at sætte en tydelig politisk retning for de næste fire år. Inden for arbejdsmarkedsområdet arbejder vi med

Læs mere

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi

Regional Vækst- & Udviklingsstrategi [UDKAST] Regional Vækst- & Udviklingsstrategi 2019-2022 e mål og indsatsområder Region Sjælland Maj 2018 Styrke virksomhedernes konkurrencekraft Virksomhederne skal omstille sig til fremtidens måde at

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser

FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Februar 2014 FTF-LO udspil om kvalitet, relevans og sammenhæng i de videregående uddannelser Indledning. Regeringen nedsatte i oktober 2013 Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020

Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020 Roskilde Handelsskole Større og stærkere Strategi 2020 I de seneste år er der sket meget inden for uddannelsessektoren med implementeringen af store reformer, planlægningen af nye og med bortfald af aktiviteter,

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune

Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune Udkast til Beskæftigelsesstrategi for Gribskov Kommune 2019 2022 Strategiens afsæt Udviklingen på arbejdsmarkedet går stærkt i disse år, ledigheden er faldende og flere bliver en del af arbejdsmarkedet.

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Af Nikolaj Lægaard Simonsen Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Djøf

Af Nikolaj Lægaard Simonsen Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i Djøf ANALYSE Den danske flexicuritymodel skal styrkes ikke afvikles Torsdag den 27. september 2018 Vi skal forberede os på fremtidens arbejdsmarked, lyder det igen og igen. Og her er den bedste løsning at vedligeholde

Læs mere

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID

VISION 2030 BYRÅDETS VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID BYRÅDETS VISION 2030 VORES BORGERE VORES VIRKSOMHEDER VORES FRIVILLIGE OG FORENINGER VORES BÆREDYGTIGE FREMTID Vækst med vilje - vi skaber fremtiden og det gode liv sammen VISION 2030 I Faxe Kommune har

Læs mere

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler

Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 12. januar 2007 Oplæg til regionale partnerskabsaftaler 1. Formål med partnerskabsaftalerne Det fremgår af globaliseringsstrategien, at der skal indgås partnerskabsaftaler mellem de regionale vækstfora

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA

FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Byrådets Erhvervsuddannelsesstrategi 2019-2022: FLERE UNGE FAGLÆRTE I FREDERICIA Baggrund Fredericia har en god og stærk tradition for erhvervsuddannelser og er tæt på at opfylde flere af de nationale

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013)

HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI. Version 1 (2013) HOLBÆK KOMMUNES STRATEGI FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI Version 1 (2013) INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 1 Om Holbæk Kommunes Strategi for velfærdsteknologi... 4 1.1 Strategiens sammenhæng til øvrige strategier...

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Nye ideer langsigtede løsninger

Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Nye ideer langsigtede løsninger Vedtaget 12. juni 2017 af Kommuneforeningen. Frederikshavn Kommune skal være kendt som et sted, hvor nye ideer tages imod med åbne arme. Hvor kommunen er medspiller for borgere, erhvervsliv og civilsamfund.

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Politik for det rummelige arbejdsmarked. - et arbejdsliv til alle mennesker

Politik for det rummelige arbejdsmarked. - et arbejdsliv til alle mennesker Politik for det rummelige arbejdsmarked - et arbejdsliv til alle mennesker Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: skabe vækst i mængden af rummelige job & opgaver, så der bliver mere efterspørgsel

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI. RAR Nordjylland 10. december 2018

KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI. RAR Nordjylland 10. december 2018 KOMMUNERNES TILGANG OG STRATEGI RAR Nordjylland 10. december 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder Sikre at ledige, herunder

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Strategi RAR Vestjylland

Strategi RAR Vestjylland Strategi RAR Vestjylland (2015) 1 Forord Sammen om vækst og udvikling i Vestjylland! Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Vestjylland (RAR) er dannet i en tid, hvor ledigheden er lav, og der i flere brancher

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU

TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU TALEPUNKTER: VÆRDISKABELSE I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN DE STØRSTE UDFORDRINGER NETOP NU Oplæg på Future Greenland onsdag den 10. maj 2017 Budskaber: SLIDE 1: Værdiskabelse i bygge og anlægssektoren de største

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske fokusområder

Beskæftigelsespolitiske fokusområder NOTAT KKR SYDDANMARK Beskæftigelsespolitiske fokusområder KKR Syddanmarks overordnede beskæftigelsespolitiske fokus er Vækst og Arbejdspladser. Dette fokus skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse,

Læs mere

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse

Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 1 Strategiplan for Samarbejde om uddannelse 2018-2021 2 HVAD VIL VI GERNE OPNÅ OG HVILKEN EFFEKT ØNSKER VI? Andelen af unge, der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse, inden de fylder 22

Læs mere

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Oplæg til Dansk Jernbaneforbunds arbejdsmiljøkonference Lennart Damsbo-Andersen Arbejdsmarkedsordfører Konkrete arbejdsmiljøresultater under denne regering Fysisk arbejdsmiljø

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER

DE FYNSKE KOMMUNERS FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 1 INDLEDNING Fyn har potentiale til mere. Beskæftigelsen er stigende i Danmark, men udviklingen på Fyn er ikke så positiv som i resten af landet. De fynske

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN

BESKÆFTIGELSESPLAN 1 Beskæftigelses- og Socialudvalget har sat en tydelig retning for at sætte ind over for Odenses for høje ledighed i beskæftigelsespolitikken Odense i Job. s kerneopgave er at hjælpe flere borgere i job

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018

POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET. Møde med KKR Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Møde med Nordjylland den 16. november 2018 POLITISKE FOKUSOMRÅDER Det indstilles at fortsat har fokus på : Tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, herunder

Læs mere