Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv."

Transkript

1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-vejledning A.2.1 November udgave juni 2008 Erstatter december 2002 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid til stede, når der arbejdes på tage, i bygninger og konstruktioner mv., på arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje o.l. Der skal træffes passende sikkerhedsforanstaltninger mod faren for nedstyrtning og gennemstyrtning i form af fx etablering af stilladser, rækværker, skærme, overdækninger, tagstiger, transportable personløftere med arbejdsplatform (lift), sikkerhedsnet eller faldsikringsudstyr. Det afhænger af en konkret vurdering af de faktiske forhold på den enkelte byggeplads, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes under udførelsen af det pågældende arbejde. 1. Arbejde i bygninger, konstruktioner mv. Udsparringshuller, åbne bjælkelag, kanaler til rør og andre installationer og ovenlyshuller udgør en risiko for, at de ansatte kan komme til skade ved at falde over eller styrte ned gennem disse åbninger i bygninger og konstruktioner mv. Denne fare skal imødegås ved at opsætte rækværk eller etablere overdækning. Huller i vægge, fx døråbninger, hvor der er risiko for at styrte ned, skal sikres med rækværk eller afspærres effektivt. Hvis det er nødvendigt at fjerne fx overdækningen fra det ovenlyshul, der arbejdes på, skal anden sikring fx faldsikringsudstyr med line anvendes under arbejdet. 2. Arbejde og færdsel på arbejdsdæk, arbejdsplatforme, stilladser, adgangsveje o.l. Hvis der er fare for, at der kan ske fald på mere end 2,0 meter fra disse arbejdssteder til det omgivende underlag, skal der opsættes rækværk eller anden effektiv afspærring (se fig. 1). Fig. 1 Der skal altid etableres faldsikring uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare fx opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte, eller hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning eller lignende farlige håndværktøjer. Et rækværk eller en afspærring, der hindrer fx afsætning eller fjernelse af materialer, kan fjernes, hvis der anvendes anden sikkerhedsforanstaltning, fx lift eller faldsikringsudstyr. Rækværk eller afspærring skal genetableres, når arbejdsopgaven er udført.

2 Ved kortvarige arbejdsopgaver, fx reparationer eller vedligeholdelse, kan rækværk eller afspærring erstattes af egnet faldsikringsudstyr, hvor faren ved at etablere og fjerne det er større end den fare, der skal afværges. Efter Arbejdstilsynets praksis er "kortvarigt" arbejde en arbejdsopgave, der normalt kan udføres på ca. 4 mandetimer. De 4 mandetimer skal forstås således, at det er den enkelte arbejdsopgave, der er afgørende for, om reglen kan finde anvendelse. Reglen skal ikke forstås således, at der "kun" må arbejdes med faldsikringsudstyr i ca. 4 mandetimer sammenlagt på en byggeplads - uanset størrelsen af denne. De ca. 4 mandetimer må til gengæld ikke forstås således, at arbejdsopgaverne på en byggeplads deles op i 4 mandetimer, så alt arbejde kan udføres med faldsikringsudstyr. Ved afgørelsen af om der er tale om en enkelt arbejdsopgave eller flere, skal der lægges vægt på arten og karakteren af det pågældende arbejde, sammenholdt med det øvrige arbejde, som foregår på byggepladsen. 3. Nedstyrtningsfare ved arbejde på tage 3.1 Flade tage Når der arbejdes eller foregår færdsel på tage med en hældning på under 15 grader og med en tagkant på mere end 3,5 meter over det omgivende underlag, skal der træffes sikkerhedsforanstaltninger mod faren for nedstyrtning i form af rækværk eller lignende effektiv sikring. (se fig. 2). Anvendes der stilladser, må stilladsdækket højst være placeret 0,5 meter under tagkanten, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Fig. 2 Taghældning under 15 grader. Udføres arbejdet under gode vind- og vejrforhold og på skridsikkert underlag, kan ovennævnte højde hæves til 5,0 meter. Faldhøjden på 3,5 og 5,0 meter måles fra den tagflade, hvor der arbejdes, til det omgivende underlag. Der skal måles ved den største faldhøjde, hvis der er niveauforskelle i det omgivende underlag. Hvis det under arbejdet ikke er nødvendigt at komme kanten nærmere end 2,0 meter, kan rækværket erstattes af en tydelig og holdbar markering i form af træbukke, vejmarkeringsmateriale, kegler eller andre sceptre, der forsynes med brædder, lægter, plastkæder eller lignende. Plastbånd og minestrimler må ikke benyttes, da de ikke opfylder kravene til holdbarhed. Færdsel og materialeoplæg må ikke finde sted uden for markeringen. Hvis murkroner anvendes som sikring ved tagkant, skal de opfylde samme krav, som stilles til et rækværk, herunder være minimum 1,0 meter høje uanset bredde. 3.2 Skrå tage

3 På skrå tage skal der inden arbejdets begyndelse altid etableres sikring mod nedstyrtning ved tagfoden, når tagfoden er mere end 2,0 meter over det omgivende underlag, og der udføres arbejde i en højde af mere end 5,0 meter over det omgivende underlag (se fig. 3). Sikringen kan være et stillads og/eller en skærm med en højde af mindst 1,0 meter over tagfoden. Fig. 3 Taghældning på 15 grader eller derover. Anvendes der stillads, må stilladsdækket højst være placeret 0,5 meter under tagfoden, og stilladset skal være forsynet med rækværk. Der skal ved tagfoden opsættes skærm, net e.l., som med sikkerhed kan standse en person, der falder ned ad taget. Afhængig af tagets hældning stilles der følgende yderligere krav om sikkerhedsforanstaltninger.: 3.3 Tage med hældning på 15 grader eller derover Der skal anvendes tagstiger, hvis taget er glat. Tagstiger skal benyttes uanset højden, der arbejdes i, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne. 3.4 Tage med en hældning på 34 grader eller derover Hvis der på et sådant tag arbejdes mere end 5,0 meter fra den sikring, der er etableret ved tagfoden, skal der tillige anbringes skærm(e) således, at der aldrig arbejdes mere end 5,0 meter i lodret afstand over nærmeste skærm (se fig. 4). Fig. 4 Taghældning på 34 grader eller derover.

4 Der skal altid anvendes tagstiger, medmindre det er forsvarligt at gå på lægterne. Fig. 5 Taghældning på 60 grader eller derover. 3.5 Tage med en hældning på over 60 grader Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger som for tage med en hældning på 34 grader eller derover, dog således at der aldrig arbejdes på taget mere end 2,0 meter i lodret afstand over nærmeste skærm (se fig. 5). 3.6 Skærpede krav til sikkerhedsforanstaltninger ved tagarbejde Faren for nedstyrtning ved pladser for op- og nedtagning af materialer samt ved rør til nedstyrtning af affald skal imødegås ved etablering af sikkerhedsforanstaltninger, når afstanden fra tagkanten til underlaget overstiger 2,0 meter. Ved indhak i taget gælder det samme, medmindre disse er effektivt markeret 2,0 meter fra kanten. 3.7 På gavle Arbejde på gavlen d.v.s. selve gavlarbejdet - hvadenten den mures op eller beklædes med brædder eller plader - samt montage af udhæng, herunder udhængsspær, vindskede og afkortning af lægter o.l., skal, hvor der er fare for at falde mere end 2,0 meter til det omgivende underlag, sikres ved stillads opsat ved gavlen, udhænget mv. 3.8 Ved gavle Hvor der foregår arbejde eller færdsel ved en gavl, fx montage af tagbeklædning eller arbejde på et eksisterende tag, er der fare for at falde forover, bagover eller til siden i et frit fald. Denne fare skal imødegås ved at opsætte fx rækværk ved gavlen, når der arbejdes i en afstand mindre end 2,0 meter fra gavlen. Der skal træffes sikkerhedsforanstaltninger uanset faldhøjden, hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare, fx hvis der er risiko for fald til opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte e.l., hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning e.l. farlige håndværktøjer. Det samme gælder, hvis underlaget på arbejdsstedet er glat eller på anden måde farligt pga. vejrforholdene eller tagfladens karakter, eller en kombination af de nævnte faktorer udgør en særlig fare for nedstyrtning, eller det er forbundet med særlig fare at styrte ned.

5 Ved kortvarige arbejder fx reparationer o.l. kan det dog være forsvarligt alene at bruge faldsikringsudstyr. 4. Gennemstyrtningsfare ved arbejde på tage og andet underlag uden fornøden bæredygtighed 4.1 Tage Nogle tage skal forsynes med/er forsynet med tagbeklædning, der ikke er bæredygtig, fx de fleste typer eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader oplagt med en lægteafstand større end 0,46 meter. Det medfører risiko for at styrte igennem taget under oplægning, ligesom der kan være risiko for at styrte ned, hvor der endnu ikke er udlagt plader. Ved oplægning af tage og ved færdsel på det færdige tag kan sikring mod gennemstyrtning ske fx ved brug af gangbroer forsynet med forsvarligt rækværk ud mod åbent tag kombineret med ophængning af sikkerhedsnet mellem gangbroerne (se fig. 6). Fig. 6 Ved fx reparation og vedligeholdelse på eksisterende tage kan sikring ske ved brug af gangbroer eller tagstiger. Hverken ved oplægning af tag eller ved arbejde på allerede eksisterende tagbeklædning kan sikkerhedsnet anvendes som eneste sikring, da net ikke forhindrer gennemstyrtning. Ved fald ned i et ophængt net er der risiko for, at man i tilfælde af gennemstyrtning rammer fx en ås. Sikkerhedsnet kan erstattes af andet bæredygtigt materiale, herunder forskellige former for undertag. Materialer til sikring mod gennemstyrtning skal være dokumenteret bæredygtige og skal monteres efter retningslinjerne i leverandørens brugsanvisning. Vær altid opmærksom på tagets alder og stand, da påvirkning fra vind og vejr gennem flere år kan bevirke, at en tagbeklædning, der normalt er bæredygtig, kan miste denne evne, fx kan tagplader være revnede, eller lægterne være rådne. 4.2 Andet ikke bæredygtigt underlag Ved arbejde på andet ikke bæredygtigt underlag fx bjælkelag og spær, hvor materialet mellem/under bjælkerne/spærene ikke er bæredygtigt, skal der etableres overdækning til sikring mod gennemtrædning og fald. Det samme gælder, hvor underlaget på grund af alder eller manglende vedligeholdelse kan have mistet sin oprindelige bæredygtighed, fx ved nedrivningsarbejde eller ved arbejde i ældre ejendomme. 5. Regler for sikring ved arbejde og færdsel i højden i øvrigt

6 5.1 Hovedregler Hvor der er risiko for, at en person kan falde forover eller til siden i et frit fald på mere end 2,0 meter, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger. Det skal fx ske ved montage af TT- og TTS-dragere samt oplægning af tagkassetter/trapezplader, hvor der er risiko for fald, såvel fra kanten som ned gennem åbningerne mellem de oplagte elementer. Risikoen for nedstyrtning skal imødegås fx ved opsætning af rækværk langs den udvendige kant og ved ophængning af sikkerhedsnet mellem åbningerne. Sikkerhedsnettet skal ved montage af TT- og TTS-dragere være udspændt i åbningerne. Under arbejdet med kantstøbning af elementer, oplægning af remme, rejsning af spær, lægtning, opsætning af tagrender o.l. vil der ligeledes være fare for nedstyrtning i et frit fald. Denne nedstyrtningsfare skal imødegås ved fx opsætning af stillads med forsvarligt rækværk, når faldhøjden er over 2,0 meter. Ved montage af dækelementer accepterer Arbejdstilsynet dog, at der først træffes sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren, når faldhøjden er 3,5 meter eller derover. Det betyder, at når faldhøjden langs facaden er 3,5 meter eller mere, skal der opsættes rækværk langs den ene side og ved elementets ender, så snart det første dækelement er oplagt. Udføres arbejdet under gode vind- og vejrforhold og på et skridsikkert underlag, kan højden hæves til 5.0 meter. Hvis rækværket ikke er monteret før oplægningen af dækelementerne, skal dette monteres løbende og på en sådan måde, at det let kan trækkes frem til eller længere end montagefronten. Hvis faldhøjden er over 3,5/5,0 meter ved montagefronten, skal der anvendes faldsikringsudstyr, fx gedetøjr. Sikkerhedsforanstaltninger kan dog undlades ved kortvarige arbejdsopgaver, hvor faren ved sikkerhedsforanstaltningernes etablering, brug og fjernelse er større end den fare, de skal afværge. Et eksempel på en sådan arbejdssituation er montage af lodrette elementer (vægelementer) i op til 3,5 meters højde, dog ikke montage af smalle elementer som fx gasbeton og siporex. 5.2 Lægtning Lægter, der anvendes som underlag for tagbeklædning, skal have en tilstrækkelig styrke. Efter Arbejdstilsynets praksis opfylder styrkesorterede lægter med en dimension på 38 x 73 mm kravet. Fra den 1. september 2008 skal lægter være CE-mærket (C18) jfr. EN Frem til den 1. september 2008 kan lægter være mærket T1 efter T-Virkeordningen eller C18 efter EN (CEmærkning). Forudsætningerne er, at afstanden mellem lægternes understøtningspunkter spærafstanden ikke overstiger 1,0 meter. Ved anvendelse af taglægter, der ikke opfylder ovennævnte krav, skal der etableres særlige sikkerhedsforanstaltninger, fx stillads, sikkerhedsnet eller airback, hvor faldhøjden overstiger 2,0 meter. Oplægning af taglægter skal udføres på en måde og i en rækkefølge så nedstyrtning mellem spærrene og ved gavlen forhindres. Dette kan opnås ved fx vandret lægtning, ved sømning af samlinger, når begge lægter er på plads, og sømningen på gavlspær foretages sammen med udhængsarbejdet fra stillads. Hvor lægteafstanden er større end 0,46 meter, målt fra overkant til overkantlægte, skal der etableres sikkerhedsforanstaltninger, fx ophængning af sikkerhedsnet, hvor faldhøjden er mere end 2,0 meter. Ved lægtning, som beskrevet ovenfor, af fx garage, vinterhave og enfamiliehus med lav rejsning, kan ophængning af sikkerhedsnet undlades. 5.3 Skærpede krav til sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde i højden i øvrigt Hvis der arbejdes med sandblæsning, højtryksrensning e.l. farlige håndværktøjer, eller hvis fald til det omgivende underlag er forbundet med særlig fare, fx hvis der er risiko for fald til opstablede materialer, udragende armeringsjern, lyskasser, trappe- eller kælderskakte e.l., skal der altid etableres sikkerhedsforanstaltninger uanset faldhøjden. Hvis faren ved at etablere, bruge og fjerne sikkerhedsforanstaltninger er større end nedstyrtningsfaren, og hvis der er tale om en

7 kortvarig arbejdsopgave, er det dog ikke nødvendigt at etablere sikkerhedsforanstaltninger. Et eksempel på en sådan arbejdssituation er montage af elementer i op til 3,5 meters højde, dog ikke montage af smalle elementer som fx gasbeton og siporex. 6. Sikring mod materialenedstyrtning mv. Genstande eller materialer, der kan falde ned, skal sikres ved fx overdækning, afskærmning eller afspærring. Materialer, der er oplagt på tage o.l., skal anbringes, så de ikke kan glide eller rives ned af vinden. 7. Sikkerhedsforanstaltninger 7.1 Rækværker Rækværker skal have den fornødne styrke, der kan hindre fald af en person. Rækværker skal ifølge Arbejdstilsynets praksis være forsynet med en håndliste i 1,0 meters højde, en knæliste i 0,5 meters højde og en fodliste med en højde på 0,15 meter. Rækværker af træ kan anvendes med en scepterafstand på maks. 2,25 meter, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Sceptrene skal kunne modstå en punktbelastning på 1,25 kn (125 kg), der påføres, der hvor håndlisten er fastgjort, uden at de forskydes mere end 25 mm fra den oprindelige placering. Hånd- og knælisten skal udføres i 31 x 125 mm brædder, og fodliste i 31 x 150 mm brædder. 7.2 Stilladser Stilladser skal opstilles og anvendes efter leverandørens opstillingsvejledning. Risikoen for nedstyrtning mellem et stillads og den facade, det er opstillet ved, skal imødegås ved, at stilladset opstilles så tæt på facaden som muligt. Hvis afstanden fra stilladsdæk til facaden overstiger 0,3 meter, skal stilladset være forsynet med indvendigt rækværk. 7.3 Tagskærme Tagskærme skal have en højde på 1,0 meter og normalt være anbragt i en vinkel på grader på tagfladen. Tagskærme skal have en sådan styrke, at de med sikkerhed kan opfange en person, der falder ned. Tagskærmens styrke kan afprøves ved 2 gange at lade en byrde rulle i en afstand af 5,0 meter fra skærmen. Byrden skal veje mindst 75 kg, være 1,0 meter lang og med en diameter på 0,3 meter. Tagskærmen skal kunne modstå denne belastning. 7.4 Transportable personløftere (lifte) Transportable personløftere skal efterses og vedligeholdes efter leverandørens anvisninger. Hver 12. måned skal den have et hovedeftersyn, foretaget af leverandøren eller en anden sagkyndig. 7.5 Tagstiger Tagstiger skal have en tilstrækkelig styrke og være forsynet med rygningsbøjler. Hvis tagstiger opfylder kravene i DS/INSTA 650 eller EN 131 anser Arbejdstilsynet tagstigen for forsvarlig. Ved anvendelse af tagstiger skal der være en afstand fra trinforkant til fast bygningsdel, fx tagbeklædning på mindst 0,10 meter, jfr. EN EN omhandler præfabrikeret tilbehør til tagdækning - permanent fastgjorte tagstiger.

8 7.6 Sikkerhedsnet Sikkerhedsnet skal opfylde kravene i anerkendte normer og standarder og vedligeholdes, afprøves og ophænges efter leverandørens brugsanvisning. 7.7 Faldsikringsudstyr Faldsikringsudstyr (sikkerhedsbælte med line) er et personligt værnemiddel, der anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres forsvarligt. Fastgørelsespunktet for sikkerhedslinen skal kunne optage et træk på 10 kn (1.000 kg). Faldsikringsudstyr anvendes normalt kun til kortvarige arbejdsopgaver. Ifølge Arbejdstilsynets praksis er "kortvarigt arbejde" en arbejdsopgave, der normalt kan udføres på ca. 4 mandetimer. 7.8 Overdækninger Overdækninger skal være af tilstrækkelig styrke og sikres mod forskydning. Overfladen må ikke være glat. 7.9 Afspærring Afspærring kan bestå af træbukke, vejmarkeringspæle, kegler eller andre sceptre, der forsynes med brædder, lægter, plastkæder eller lignende. Plastbånd og minestrimler må ikke benyttes, da de ikke opfylder kravet til holdbarhed. Jens Jensen Læs også branchearbejdsmiljørådenes vejledninger mv. Branchearbejdsmiljørådenes vejledninger kan findes på

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.1.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. Juni 2006 GRØNLAND 2 Fare for nedstyrtning og gennemstyrtning under arbejde på en bygge- og anlægsplads er altid

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Arbejde på tag i driftsfasen

Arbejde på tag i driftsfasen Arbejde på tag i driftsfasen Koordinators rolle? 2017-08-06 Jørgen B. Harder Chefkonsulent, Arbejdsmiljø Bygningskonstruktør 2222 2125 jobh@niras.dk Faldsikring 2 - Jørgen B. Harder Har vi et problem?

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Inspiration til god branchepraksis

Inspiration til god branchepraksis Inspiration til god branchepraksis Her finder I inspiration til god branchepraksis inden for udvalgte arbejdsopgaver. Inspiration til god branchepraksis beskriver, hvordan I sikkert udfører forskellige

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere

Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere Sikkerhedshåndbog for tækkemænd 1 Indhold 2 3 Indledning Projektering Generelt Tagkonstruktioner Indretning af byggepladsen Anvendelse af tekniske hjælpemidler Samarbejde med andre håndværkere 5 Planlægning

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder I medfør af 11a, 15, stk. 2, 33, stk. 1, 35, 56 og 67 i Lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader

2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader 2. Tage med en hældning på 15 til 34 grader 2.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 15 til 34 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 15 til 34 grader,

Læs mere

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed

Vær professionel, også når det gælder sikkerhed forebyggelsespakke Vær professionel, også når det gælder sikkerhed Gør sikkerhed til en god vane Bygge og anlæg, Tømrere drejebog Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Hurtigt Overblik over, hvad I kan

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning

Januar 2012 1.640 DK. Dansk. Bølgeplader og skifer. Leverandørbrugsanvisning Januar 2012 1.640 DK Dansk Bølgeplader og skifer Leverandørbrugsanvisning Produkter fra ivarsson Type Mål Vægt kg/stk ivarcem 700T 610 x 1168 9,9 1220 x 1168 19,9 1525 x 1168 24,9 ivarcem 600R 1220 x 1086

Læs mere

VÆR PROFESSIONEL, OGSÅ NÅR DET GÆLDER SIKKERHED

VÆR PROFESSIONEL, OGSÅ NÅR DET GÆLDER SIKKERHED FOREBYGGELSESPAKKE VÆR PROFESSIONEL, OGSÅ NÅR DET GÆLDER SIKKERHED Gør sikkerhed til en god vane Bygge og anlæg, Tømrere DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Hurtigt overblik Forløbet varer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2018 (BR18) samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje 1000 mm - (BR18 57 1)). Fri

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Arbejdstilsynets regler for byggepladser

Arbejdstilsynets regler for byggepladser Arbejdstilsynets regler for byggepladser 1. Adgang til skurbyen. Det skal være muligt at færdes i almindeligt fodtøj mellem parkeringsplads og skurbyen. 2. Adgang fra skurbyen til byggepladsen og rundt

Læs mere

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR?

HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? HAR DU FÅET EFTERSET DIT FALDSIKRINGSUDSTYR? Aalborg Diamantværktøj er autoriseret i at efterset faldsikringsudstyr fra Cresto, Antec og Miller! Aalborg Diamantværktøj - Gugvej 134-9210 Aalborg SØ Telefonnr.:

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

2. udg Vejledning for brug af bukkestillads

2. udg Vejledning for brug af bukkestillads 2. udg. 2003 Vejledning for brug af bukkestillads Bukkene skal opstilles på et plant og fast underlag. Undersøg om bukkene er i vater. Monter overligger på bukkene. Overliggeren kan indstilles i højden

Læs mere

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning

Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2015 (BR15) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fælles adgangsveje og flugtveje 1000 mm (BR15 vejl. 3.2.2.

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION PERSONLØFTERE Sikkerhedsinstruk.: SI21 Udgave-Dato 02-03.11.2016 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen Godkendt

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2. Opstilling og brug af stilladser At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.3.2 Opstilling og brug af stilladser Januar 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 2.14.1 af september 1998 og nr. 2.14.2 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Værktøjer 12 1. Ordremodtagelse Dette værktøj skal I bruge, når I f.eks. modtager mindre arbejdsopgaver pr. telefon eller mail. I skal bruge værktøjet, hver gang I modtager nye ordrer. Formålet med ordremodtagelsen

Læs mere

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse

MontageVejleDning. DS Sigma stålåse. underlag for tag- og facadebeklædning. Montagevejledning. DS Sigma stålåse Januar 08 Montagevejledning DS Sigma stålåse underlag for tag- og facadebeklædning Produkter og tilbehør Monteringsvejledninger Detaljer Vedligeholdelse MontageVejleDning 2 Montering af anvendes som bærende

Læs mere

2. Adgang til skurbyen Du skal kunne gå i almindeligt fodtøj fra bil til skurbyen. På de store byggepladser er dette en selvfølge.

2. Adgang til skurbyen Du skal kunne gå i almindeligt fodtøj fra bil til skurbyen. På de store byggepladser er dette en selvfølge. Byggepladsregler Nedenstående er en beskrivelse af, hvordan du skal forholde dig på en byggeplads, når du er ansat i Bravida. Selve lovgivningen er at finde i bilag 1. Adfærd 1. Lovgivning I lovgivningen

Læs mere

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE

Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Marts 2015 Branchevejledning om TÆKKEARBEJDE Indhold INDHOLD 4 Indledning 5 Før arbejdet går i gang Opstartsmøde...5 Mindre pladser...5 Større pladser...5 Arbejdspladsvurdering (APV)...6 Instruktion og

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag 2 - Bestemmelser om anvendelse af udstyr, jf. 26

Bilag 2 - Bestemmelser om anvendelse af udstyr, jf. 26 Bilag 2 - Bestemmelser om anvendelse af udstyr, jf. 26 Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 834 af 15. juni 2018 1. Bestemmelser vedrørende anvendelse af mobilt udstyr, herunder selvkørende udstyr

Læs mere

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon

Faktaark 2. Værktøjer. Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Værktøjer 12 1. Ordremodtagelse Dette værktøj skal I bruge, når I f.eks. modtager mindre arbejdsopgaver pr. telefon eller mail. I skal bruge værktøjet, hver gang I modtager nye ordrer. Formålet med ordremodtagelsen

Læs mere

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL-

OPLÆGNING ASBEST TAGSTEN N ÅBRANCHEVEJLEDNING BETON- OG TEGL- BRANCHEVEJLEDNING OM N ÅBRANCHEVEJLEDNING R D U S T Ø D E OM R P Å OPLÆGNING ASBEST AF AF BETON- OG B R A N C H E - TAGSTEN BETON- OG TEGL- TEGL- TAGSTEN V E J L E D N I N G BRANCHEVEJLEDNING OM OPLÆGNING

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) BEK nr 1516 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20100045510 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø. for mennesker og materiel Sikker BETONpumpning Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 1) Nr. 1017 15. desember 1993 Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder efter lov om arbejdsmiljø 1) Kapitel 1 Område Kapitel 2 Projektering, planlægning og anmeldelse Kapitel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3

At-VEJLEDNING. Faldsikring. At-vejledning D.5.5-3 At-VEJLEDNING Faldsikring At-vejledning D.5.5-3 Juli 2007 - Opdateret oktober 2016 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S

Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S Vestre Landsrets dom afsagt den 19. maj 2016 af 11. afdeling i ankesag nr. V.L. S-2301-15 Dombog fra retten i Holstebro Dom afsagt den 4. november 2015 Anklagemyndigheden mod T A/S T A/S er tiltalt for

Læs mere

Opstilling af foldestillads fra Silkeborg Stigefabrik

Opstilling af foldestillads fra Silkeborg Stigefabrik Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller offentliggøres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER

BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER BRANCHEVEJLEDNING OM MONTAGE AF TRÆELEMENTER Indhold 5 Indledning 6 Projekterings- og kontraheringsfasen Ansvar og forpligtelser Bygherre Projekterende Leverandøren/importøren Montageentreprenøren Projektgennemgangsmøde

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Inspiration til god branchepraksis

Inspiration til god branchepraksis Inspiration til god branchepraksis Her finder I inspiration til god branchepraksis inden for udvalgte arbejdsopgaver. Inspiration til god branchepraksis beskriver, hvordan I sikkert udfører forskellige

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning

Sikkerhedsrækværk & konsoller. Brochure og monteringsanvisning Sikkerhedsrækværk & konsoller Brochure og monteringsanvisning November 2008 Et universelt sikringssystem P-SAFE er et universelt sikringssystem der anvendes til sikkerhedsrækværk på byggepladser og andre

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001

At-VEJLEDNING. Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg. D.2.2 Maj 2001 At-VEJLEDNING D.2.2 Maj 2001 Nedstyrtningsfare på forbrændingsanlæg Vejledning om forebyggelse af risiko for nedstyrtning i skakter på forbrændingsanlæg 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

Branchevejledning om TAGDÆKNING

Branchevejledning om TAGDÆKNING November 2015 Branchevejledning om TAGDÆKNING Indhold INDHOLD 6 Indledning 7 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter...7 Projekterendes og rådgivers ansvar og pligter...8 Leverandørens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16170 Besigtigelsesdato: Mandag den 10. april 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Nyhedsbrev nr. 5/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 3 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i maj 2018. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

En sikker og sund arbejdsplads!

En sikker og sund arbejdsplads! En sikker og sund arbejdsplads! Hvorfor denne folder? Det er Sølund Musik- Festivals målsætning, at Sølund Musik- Festival til stadighed skal være en sikker og sund arbejdsplads. Et godt arbejdsmiljø forudsætter,

Læs mere

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Systemstillads. - Opgavehæfte. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Undervisningsministeriet. 11-09-2015. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S

Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S Vestre Landsrets dom afsagt den 6. april 2016 af 12. afdeling i ankesag V.L. S- 1090-15 Udskrift af dombogen for retten i Hjørring Dom afsagt den 5. maj 2015 Anklagemyndigheden mod tiltalte Tiltalte er

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse.

Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Nyhedsbrev nr. 1/2016 Arbejdsmiljøklagenævnet har i januar måned 2016 truffet 20 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. arbejdsmiljøhåndbog

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. arbejdsmiljøhåndbog Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse arbejdsmiljøhåndbog - medarbejderudgave juni 2011 Et godt arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen - en udfordring for journalen? Anders Kabel, IDA Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen - en udfordring for journalen? Anders Kabel, IDA Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkoordinering af arbejde på tag i driftsfasen - en udfordring for journalen? Anders Kabel, IDA Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkoordinatorens opgave Bygherren skal sørge for at AMkoordinatoren udarbejder

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010

Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladsmontage, faseinddelt handleplan 2011 2014 16.12.2010 Stilladstyper Udvikling af nye arbejdsgange Nye udbudsmaterialer tilbydes projekterende og bygherrer. De nye uddannelser udbydes. Der er fuld

Læs mere

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014

DS Montagevejledning. DS Z- og C-stålåse Juni 2014 DS Montagevejledning DS Z- og C-stålåse Juni DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Juni www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Modtagelse og kontrol s. 3 DS Transport og opbevaring s. DS Produktoversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006

At-VEJLEDNING. GL.2.1 Brug af transportable stiger GRØNLAND. Juni 2006 At-VEJLEDNING GL.2.1 Brug af transportable stiger Juni 2006 GRØNLAND 2 En stige er et teknisk hjælpemiddel, der især er beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016.

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Nyhedsbrev nr. 8/2016 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 5 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i september 2016. Afgørelserne vil kunne læses i

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2

Sag nr Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet...2 Nyhedsbrev nr. 06/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i juni måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Sikringsudstyr. Marts

Sikringsudstyr. Marts Sikringsudstyr Marts 2018 3 Indholdsfortegnelse Universelt sikringssystem... 3 Komponentliste... 4 Montering og funktion af sikringsstolper... 6 Montering og funktion af dækkonsol... 7 2 Universelt sikringssystem

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 16. januar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 16. januar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 16. januar 2017 af Østre Landsrets 17. afdeling i ankesag nr. S-1268-16 Udskrift af dombogen for retten på Frederiksberg Dom afsagt den 18. april 2016 Anklagemyndigheden

Læs mere

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6

Bygningsdel Dato : Q Arbejdsbeskrivelse Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: SLa Kontrolleret: MBM Godkendt: MBM Cembrit 60x60 diagonal skifer med undertag Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums

Læs mere

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær

Tagkonstruktioner. opstilling og afstivning af spær Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Tagkonstruktioner opstilling og afstivning af spær Undervisningsministeriet. Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere