Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101. Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, 109"

Transkript

1 15.JULI STUDIEARTIKLER SEPTEMBER Sig os: Hvorn ar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, SEPTEMBER Se, jeg er med jer alle dage SIDE 9 SANGE: 30, SEPTEMBER Der sørges for mad til mange gennem nogle fa SIDE 15 SANGE: 108, SEPTEMBER Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? SIDE 20 SANGE: 107, 116

2 STUDIEARTIKLER RWANDA FORSIDE: Forkyndelse fra hus til hus i Bukimba, Runda, Rwanda En fjerdedel af landets forkyndere er i en eller anden form for pionertjeneste, og resten af de nidkære forkyndere bruger i gennemsnit 20 timer i tjenesten hver maned ˇ ˇ Sig os: Hvornar vil disse ting ske? Se, jeg er med jer alle dage Disse artikler behandler dele af kapitel 24 og 25 i Mattæusevangeliet. De indeholder adskillige justeringer i vores forstaelseafhvorn ar begivenheder i Jesu profeti om de sidste dage og i hans lignelse om hveden og ukrudtet finder sted. Artiklerne viser ogsa hvordan vi hver især kan have gavn af den klarere forstaelse. ˇ ˇ Der sørges for mad til mange gennem nogle fa Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? Uanset om Jesus mirakuløst bespiste store folkeskarer eller sørgede for andelig føde til sine disciple, fulgte han et bestemt mønster han sørgede for mad til mange gennem nogle fa. Den første artikel peger pahvemdervardef a hvorigennem han sørgede for mad til sine salvede disciple idetførstearhundrede. Den anden artikel behandler dette vigtige spørgsmal: Hvem er de fa hvorigennem Kristus sørger for mad til os i dag? FORKYNDERE BIBELSTUDIER TIL STEDE VED MINDEHØJTIDEN I ØVRIGE ARTIKLER 26 Et nyt medlem af Det Styrende Rad 27 Ivrige efter at tjene Jehova uanset hvor 32 Hvor er det nogle gode billeder! July 15, 2013 Vol. 134, No. 14 Semimonthly DANISH Denne publikation maikkesælges.denerudgivetifor- bindelse med et verdensomspændende bibelundervis- ningsarbejde som finansieres af frivillige bidrag. Nar intet andet er angivet, er bibelcitaterne fra Ny Verden- Oversættelsen af De Hellige Skrifter Studieudgave med noter og henvisninger.forkortelsen da.aut. hentyder til Bibelen i autoriseret oversættelse af Det Danske Bibelselskab The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY , and in England by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain, The Ridgeway, London NW7 1RN (Registered in England as a Charity). Vagttarnet (ISSN ) er udgivet i Danmark af Vagtt arnets Bibel- og Traktatselskab, Stenhusvej 28, 4300 Holbæk. Ansvarshavende: Erik Jørgensen. Periodicals Postage Paid at Brooklyn, NY, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Watchtower, 1000 Red Mills Road, Wallkill, NY Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Alle rettigheder forbeholdt. Printed in Britain.

3 SIG OS: HVORN AR VIL DISSE TING SKE? Hvad vil være tegnet pa din nærværelse og afslutningen pa tingenes ordning? MATT.24:3. HVAD VIL DU SVARE? Hvilke paralleller er der mellem de to opfyldelser af Jesu profeti om den store trængsel? Hvordan pavirker lignelsen om farene og gederne vores syn pa forkyndelsen? Hvilket tidspunkt henviste Jesus til i Mattæusevangeliet, kapitel 24 og 25, da han talte om sit komme? JESU tjeneste pa jorden nærmede sig sin afslutning, og disciplene var ivrige efter at finde ud af hvordan deres fremtid saud.noglef adageførjesudød spurgte fire af apostlene derfor: Hvornar vil disse ting ske, og hvad vil være tegnet pa din nærværelse og afslutningen pa tingenes ordning? (Matt. 24:3; Mark. 13:3) Jesus svarede ved hjælp af en omfattende profeti, der er nedskrevet i Mattæusevangeliet, kapitel 24 og 25. I sin profeti forudsagde Jesus mange bemærkelsesværdige begivenheder. Hans ord har stor betydning for os da vi ogsa er levende interesseret i at vide hvad fremtiden vil bringe. 2 I arenes løb har Jehovas tjenere under bøn gransket Jesu profeti om de sidste dage. De har søgt at fa en klarere forstaelse af hvornar Jesu ord ville blive opfyldt. For at illustrere hvordan vores forstaelse er blevet klarere, vil vi se patre hvorn ar - spørgsmal. Hvornar begynder den store trængsel? Hvornar dømmer Jesus farene og gederne? Hvornar kommer Jesus? Matt. 24:21; 25: HVORNAR BEGYNDER DEN STORE TRÆNGSEL? 3 Imangear troede vi at den store trængsel begyndte i 1914 med Første Verdenskrig, og at de dage blev afkortet af Jehova i 1918 da krigen sluttede, sa den salvede rest kunne famulighedfor at forkynde den gode nyhed for alle nationerne. (Matt. 24:21, 22) Nar dette forkyndelsesarbejde var færdigt, ville Satans rige blive tilintetgjort. Vi troede derfor at den store trængsel havde tre faser: Der ville være en begyndelse ( ), trængslen ville blive afbrudt (fra 1918), og den ville slutte iharmagedon. 1. Hvad er vi ligesom apostlene ivrige efter at finde ud af? 2. (a) Hvad har vi i arenes løb søgt at fa en klarere forstaelse af? (b) Hvilke tre spørgsmal vil vi se pa? 3. Hvilken forstaelse havde vi tidligere med hensyn til den store trængsel? 3

4 DEN STORE TRÆNGSEL OG DEREFTER NUTIDIG OPFYLDELSE FN ( afskyeligheden ) vil angribe kristenheden ( et helligt sted ) og resten af falsk religion ( Ab. 17:16-18) Jehova vil afkorte angrebet pafalskreligion; Guds folk vil blive frelst DE SIDSTE DAGE FALSK RELIGION TILINTETGØRES AF UKENDT PARALLELLE BEGIVENHEDER I DET FØRSTE ARHUNDREDE Den romerske hær ( afskyeligheden ) angreb Jerusalem og byens tempel ( et helligt sted ) Den romerske hær afkortede sit angreb; kristne i Jerusalem og Judæa flygtede Afskyeligheden... star pa et helligt sted (Matt. 24:15, 16) (Se paragraf 6) P agrundafdeudvalgte vildedagebliveafkortet (Matt. 24:22) (Se paragraf 7) 4 Efter at have undersøgt Jesu profeti yderligere forstod vi imidlertid at en del af Jesu profeti om de sidste dage har to opfyldelser. (Matt. 24:4-22) Der var en første opfyldelse i Judæa i det første arhundrede, og der ville være en verdensomfattende opfyldelse i vores tid. Denne forstaelse førte til at flere ting blev klarere. [1] 5 Vi forstod ogsaatdenførstedel af den store trængsel ikke begyndte i1914.hvorforgjordedenikkedet? Fordi bibelprofetien viser at den store trængsel vil begynde med et angreb pa falsk religion, ikke med en krig mellem nationer. De begivenheder der begyndte i 1914, var derfor ikke begyn- 4. Hvad førte til at vi fik en klarere forstaelse af Jesuprofetiomdesidstedage? 5. (a) Hvilken vanskelig periode begyndte i 1914? (b) Hvilken periode i det første arhundrede modsvarer denne periode med veer? delsen til den store trængsel, men en begyndelse til veer. (Matt. 24:8) Disse veer modsvarer det der skete i Jerusalem og Judæa fra ar 33 til ar Hvad vil markere begyndelsen til den store trængsel? Jesus forudsagde: Nar I far øje pa afskyeligheden der forarsager ødelæggelse og som er omtalt ved profeten Daniel, idet den star pa et helligt sted, (lad læseren bruge dømmekraft,) sa lad dem der er i Judæa flygte til bjergene. (Matt. 24:15, 16) I den første opfyldelse stod afskyeligheden pa et helligt sted i ar 66 da den romerske hær ( afskyeligheden ) angreb Jerusalem og byens tempel (et sted jøderne betragtede som helligt). I den større opfyldelse vil afskyeligheden stap a et helligt sted nar FN (nutidens afskyelighed ) angriber kristenhe- 6. Hvad vil markere begyndelsen til den store trængsel? 4 VAGTT ARNET

5 Jesus vil dømme folk af alle nationer som enten far eller geder (Matt. 25:31-46) Jesus vil sætte den trofaste træl over alt hvad han ejer (Matt. 24:46, 47) (Se paragraf 12, 13) (Se paragraf 18) Nationerne tilintetgøres (Ab. 16:16) VARIGHED INTERVAL HARMAGEDON KRISTI TUSINDARSRIGE BEGYNDER Jerusalems ødelæggelse Straks efter de dages trængsel... (Matt. 24:29-31) (Se paragraf 8) den (som de navnkristne betragter som hellig) og resten af Babylon den Store. Det samme angreb beskrives i Abenbaringen 17: Denne begivenhed vil være begyndelsen pa den store trængsel. 7 Jesus forudsagde ogsa: De dage vil blive afkortet. I den første opfyldelse skete dette i ar 66 da den romerske hær afkortede sit angreb. Pa det tidspunkt flygtede salvede kristne fra Jeru salem og Judæa sa deres kød, eller liv, kunne blive frelst. (Læs Mattæus 24:22; Mal. 3:17) Hvad kan vi forvente at der sker under den kommende store træng sel? Jehova vil afkorte FN s angreb pa falsk religion sa den sande religion ikke bliver ødelagt sammen med den falske. Det vil sikre at Guds folk bliver frelst. 7. (a) Hvordan blev kød frelst i det første ar- hundrede? (b) Hvad kan vi forvente at der sker i fremtiden? 15. JULI 2013 Hvad sker der nar den første del af den store trængsel er overstaet? Jesu ord indikerer at der derefter vil være en periode som varer indtil Harmagedon begynder. Hvilke begivenheder vil indtræffe i dette interval? Svaret er nedskrevet i Ezekiel 38:14-16 og Mattæus 24: (Læs).[2] Herefter vil vi være vidne til Harmagedon, den store trængsels klimaks, der har sit sidestykke i Je rusalems ødelæggelse i ar 70. (Mal. 4:1) Med Harmagedonkrigen som sit klimaks vil den kommende store trængsel være en begivenhed som der ikke har været fra verdens begyndelse. (Matt. 24:21) Nar denne krig er overstaet, vil Kristi tusindarsrige begynde (a) Hvilke begivenheder vil finde sted nar den første del af den store trængsel er over staet? (b) Pa hvilket tidspunkt er det sandsynligt at den sidste af de vil modtage sin himmelske belønning? (Se slutnoten). 5

6 9 Profetien om den store trængsel styrker os. Hvorfor? Fordi den forsikrer os om at uanset hvilke vanskeligheder vi møder, saviljehovasfolk,som gruppe betragtet, komme ud af den store trængsel. ( Ab. 7:9, 14) Frem for alt glæder vi os over at Jehova i Harmagedon vil hævde sin suverænitet og hellige sit store navn. Sl. 83:18; Ez. 38:23. HVORNAR DØMMER JESUS FARENE OG GEDERNE? 10 Lad os nu se pahvorn ar en anden del af Jesu profeti bliver opfyldt lignelsen om farene og gederne der bliver dømt. (Matt. 25:31-46) Tidligere troede vi at folk ville blive dømt som enten far eller geder i hele den periode der udgør de sidste dage, fra 1914 og frem. Vi konkluderede at de der afviste budskabet om Riget og døde før den store trængsel begyndte, ville dø som geder uden hab om en opstandelse. 11 Midt i 1990 erne behandlede Vagttarnet panymattæus25:31,somsiger: Nar Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da vil han sætte sig pa sin herligheds trone. Det blev nævnt at Jesus blev konge i Guds rige i 1914, men ikke satte sig pa sin herligheds trone som Dommer over alle nationerne. (Matt. 25:32; jævnfør Daniel 7:13). I lignelsen om farene og gederne beskrives Jesus dog primært som Dommer. (Læs Mattæus 25:31-34, 41, 46). Eftersom Jesus endnu ikke var aktiv som Dommer over alle nationerne i 1914, kan han ikke 9. Hvordan virker Jesu profeti om den store trængsel pajehovasfolk? 10. Hvad troede vi tidligere med hensyn til hvornar farene og gederne ville blive dømt? 11. HvorforkanJesusikkeværebegyndtat dømme folk som far eller geder i 1914? være begyndt at dømme folk som far eller geder det ar. [3] Hvornar vil Jesus sa begynde at dømme? 12 Jesuprofetiomdesidstedageviser at Jesus for første gang vil optræde somdommeroverallenationerneefter at falsk religion er blevet tilintetgjort. Som nævnt i paragraf 8 er nogle af de begivenheder der vil indtræffe i den periode, beskrevet i Mattæus 24:30, 31. Nar du undersøger disse vers, vil du se at Jesus her forudsiger nogle begivenheder der svarer til dem han nævner ilignelsenomf arene og gederne. For eksempel: Menneskesønnen kommer i herlighed og sammen med engle; alle stammer og nationer bliver samlet; de der bliver regnet som far, løfter deres hoveder fordi de kan se frem til at fa evigt liv. [4] De der bliver regnet som geder, slar sig selv af sorg fordi de opdager at evig afskærelse venter dem. Matt. 25:31-33, Hvad kan vi sa konkludere? Jesus vil dømme folk af alle nationer som enten far eller geder nar han kommer under den store trængsel. I Harmagedon, den store trængsels klimaks, vil gederne sablive afsk aret for evigt. Hvordan pavirker denne forstaelse vores syn pa forkyndelsesarbejdet? Den hjælper os til at se hvor vigtig vores forkyndelse er. Indtil den store trængsel begynder, har folk stadig tid til at ændre deres tankegang og begynde at vandre padentrangevej somfører til livet. (Matt. 7:13, 14) Folk kan selv- 12. (a) Hvornar vil Jesus for første gang optræde som Dommer over alle nationerne? (b) Hvilke begivenheder beskrives i Mattæus 24:30, 31 og Mattæus 25:31-33, 46? 13. (a) Hvornar vil Jesus dømme folk som enten far eller geder? (b) Hvordan pavirker denne forstaelse vores syn pa forkyndelsen? 6 VAGTT ARNET

7 Indtil den store trængsel begynder, har folk stadig tid til at ændre deres tankegang (Se paragraf 13) følgelig allerede nu have en fare- eller gedelignende indstilling. Men vi ma huske pa at den endelige bedømmelse af hvem der er far, og hvem der er geder, først sker under den store trængsel. Vi har derfor god grund til fortsat at give sa mange som muligt lejlighed til at høre budskabet om Riget og reagere pa det. HVORNAR KOMMER JESUS? 14 Vil en nærmere undersøgelse af Jesu profeti vise at det er nødvendigt at justere vores forstaelse af hvornar andre vigtige begivenheder finder sted? Profetien giver selv svaret. Lad os se hvordan. 15 I den del af Jesu profeti der findes i Mattæus 24:29 25:46, fokuserer Jesus hovedsagelig pahvaddervilskeide sidste dage og under den kommende store trængsel. Her henviser Jesus otte gange til at han kommer, eller ankommer. [5] Om den store trængsel siger han: 14, 15. Hvilke fire skriftstedshenvisninger gælder Kristi fremtidige komme som Dommer? De skal se Menneskesønnen komme pa himmelens skyer. I ved ikke pahvil- ken dag jeres Herre kommer. Mennes- kesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer. Og i lignelsen om farene og gederne siger Jesus: Menneskesønnen kommer i sin herlighed. (Matt. 24:30, 42, 44; 25:31) Hver af disse fire henvisninger gælder Kristi fremtidige komme som Dommer. Hvor i Jesu profeti finder vi de fire andre henvisninger? 16 Om den trofaste og kloge træl siger Jesus: Lykkelig er den træl hvis hans herre, nar han kommer, finder ham ifærdmedatgøres aledes. I lignelsen om jomfruerne siger Jesus: Mens de gik hen for at købe, ankom brudgommen. I lignelsen om talenterne fortæller Jesus: Lang tid efter kom disse trælles herre. I samme lignelse siger herren: Nar jeg kom ville jeg have faet det der er mit. (Matt. 24:46; 25:10, 19, 27) Hvilket tidspunkt peger disse fire henvisninger frem til? 16. I hvilke andre skriftsteder nævnes der at Jesus kommer? 15. JULI

8 17 Tidligere har vi skrevet i vores publikationer at de fire sidstnævnte skriftsteder gjaldt Jesu komme i Tag for eksempel Jesu udtalelse om den trofaste og kloge træl. (Læs Mattæus 24:45-47). Vi mente at det komme der nævnes i vers 46, var knyttet til den tid hvor Jesus kom for at inspicere de salvedes andelige tilstand i 1918, og at trællen blev sat over alt hvad Herren ejede, i (Mal. 3:1) Et fornyet studium viser imidlertid at det er nødvendigt at justere vores forstaelse af hvornar visse dele af Jesu profeti bliver opfyldt. Lad os se hvorfor. 18 I de vers der leder op til Mattæus 24:46, henviser ordene komme og kommer konsekvent til det tidspunkt hvor Jesus kommer for at afsige og eksekvere dom under den store trængsel. (Matt. 24:30, 42, 44) Som vi saipara- graf 12, henviser Jesu komme i Mat- tæus 25:31 til den samme fremtidige domstid. Det vil derfor være logisk at konkludere at det der nævnes i Mattæus 24:46, 47 om at Jesus kommer for at sætte den trofaste træl over alt hvad han ejer, ogs agælderhansfremtidige 17. Hvad har vi tidligere skrevet om det komme der nævnes i Mattæus 24:46? 18. Hvilken konklusion fører et nærmere studium af Jesu profeti i sin helhed os frem til? komme, under den store trængsel. Ja, nar man ser pa Jesu profeti i sin helhed, star det klart at alle de otte henvisninger til hans komme gælder den fremtidige domstid under den store trængsel. 19 Hvad har vi lært? Lad os repetere: I begyndelsen af artiklen stillede vi tre hvornar -spørgsm al. Først savi at den store trængsel ikke begyndte i 1914 men vil begynde nar FN angriber Babylon den Store. Sa opsummerede vi hvorfor Jesu dom over fa- reneoggederneikkebegyndtei1914 men vil blive afsagt under den store trængsel. Og til sidst lærte vi at Jesus ikke kom for at sætte den trofaste træl over alt hvad han ejede, i 1919 men vil komme for at gøre det under den store trængsel. Alle tre hvornar gælder altsa den samme fremtidige tidsperiode den store trængsel. Hvordan pavirker denne justering vores forsta- else af illustrationen med den trofaste træl? Og hvordan pavirkes vores forsta- else af andre af Jesu lignelser, eller illustrationer, der gælder denne endens tid? Disse vigtige spørgsmal vil blive behandlet i de følgende artikler. 19. Hvilke justeringer af vores forstaelse har vi været inde pa, og hvilke spørgsmal vil blive besvaretidefølgendeartikler? SLUTNOTER: (Skal læses som fodnoter sammen med de tilhørende paragraffer). Paragraf 4: [1] Se flere oplysninger i Vagttarnet, 15. februar 1994, side 8-21, og 1. maj 1999, side Paragraf 8: [2] En af de begivenheder der nævnesidissevers,erat deudvalgte skal samles. (Matt. 24:31) Det ser derfor ud til at alle salvede der stadig er pa jorden efter at den indledende del af den store trængsel er overstaet, vil blive oprejst til himlen pa et tidspunkt inden Harmagedonkrigen bryder ud. Dette er en justering af det der blev sagt om emnet i Spørgsmal fra læserne i Vagttarnet for 15. august 1990, side 30. Paragraf 11: [3] Se Vagttarnet, 15. oktober 1995, side Paragraf 12: [4] Se parallelberetningen i Lukas 21:28. Paragraf 15: [5] Ordene kommer og ankom er oversat fra forskellige former af det samme græske udsagnsord, erchomai. 8 VAGTT ARNET

9 SE, JEG ER MED JER ALLE DAGE Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen pa tingenes ordning. MATT. 28:20. VÆR PA UDKIG EFTER SVARENE PA DISSE SPØRGSMAL: Hvorfor kan vi konkludere at der fra det første arhundrede og frem til i dag altid har været salvede kristne pajorden? Hvilken inspektion p abegyndte Jesus i 1914? Hvilke begivenheder der er skildret i Jesu illustration med hveden og ukrudtet, hører stadig fremtiden til? EN AF Jesu illustrationer beskriver en landmand der sar god hvede, og en fjende der sar ukrudt blandt den gode sæd. Ukrudtet vokser sig større end hveden, men landmanden befaler sine trælle at lade begge dele vokse sammen indtil høsten. I høsttiden bliver ukrudtet destrueret, og hveden bliver samlet ind. Jesus forklarede selv hvordan illustrationen skulle forstas. (Læs Mattæus 13:24-30, 37-43). Hvad abenbarer denne lignelse? (Se oversigten Hveden og ukrudtet ). 2 Det der foregar pa denne landmands mark, illustrerer hvordan og hvornar Jesus blandt menneskene ville indsamle hele hvedeskaren salvede kristne der skal herske sammen med ham i hans rige. Saningen begyndte papinsedageni ar 33. Indsamlingen vil være fuldført nar de salvede der lever ved afslutningen pa denne tingenes ordning, bliver endeligt beseglet og sa taget til himlen. (Matt. 24:31; Ab. 7:1-4) Ligesom et udsigtspunkt paetbjerggiver et godt overblik over omgivelserne, giver denne lignelse os et overblik over den udvikling der ville ske ienperiodep a omkring ar. Hvilke begivenheder i forbindelse med Riget far vi øje pafravo- res udsigtspunkt? Lignelsen beskriver en satid, en vækstperiode og en høsttid. Denne artikel vil især fokusere pa høsttiden. [1] BESKYTTET AF JESUS 3 I begyndelsen af det andet arhundrede kom 1. (a) Opsumm er illustrationen med hveden og ukrudtet. (b) Hvordan forklarede Jesus den? 2. (a) Hvad skildres ved det der foregar pa landmandens mark? (b) Hvilken del af lignelsen vil vi gennemga? 3. (a) Hvilken udvikling skete der efter det første arhundrede? (b) Hvilket spørgsmal blev stillet ifølge Mattæus 13:28, og hvem stillede det? (Se ogsaslutnoten). 9

10 33 E.V.T. SANINGEN BEGYNDER HVEDEN OG UKRUDTET 1914 HØSTEN BEGYNDER DEN DER S AR: Jesus FJENDEN: Djævelen HVEDEN: Salvede kristne TRÆLLENE/ HØSTFOLKENE: Engle SANINGEN AF DEN GODE SÆD: Salvelse med hellig and FOLKENE SOV: Apostlenes død UKRUDTET: Falske kristne Ukrudtslignende kristne skilles ud fra de salvede rigets sønner MARKEN: Menneskehedens verden En mand s aede god sæd i sin mark (Matt. 13:24) Mens folkene sov, kom fjenden og saede ukrudt (Matt. 13:25) Begge dele vokser sammen indtil høsten (Matt. 13:30) Ukrudtet samles fra og bindes i bundter (Matt. 13:30) (Se paragraf 10, 11) ukrudtet til syne da falske kristne blev synlige i den verdensomspændende mark. (Matt. 13:26) I det fjerde arhundrede var de ukrudtslignende kristne ble- vet langt flere end de salvede kristne. Husk at trællene i lignelsen spurgte deres herre om de skulle rykke ukrudtet op. [2] (Matt. 13:28) Hvad svarede herren? 4 Om hveden og ukrudtet sagde Jesus: Lad begge dele vokse sammen indtil høsten. Denne befaling viser at der fra det første arhundrede og frem til i dag altid har været nogle salvede hvedelignende kristne pa jorden. Denne konklusion bekræftes af det Jesus senere sagde til sine disciple: Jeg er med jer alle dage indtil afslutningen patin- 4. (a) Hvad viser det svar som Herren, Jesus, gav? (b) Hvornar kunne man begynde at se de hvedelignende kristne? genes ordning. (Matt. 28:20) Salvede kristne ville altsa være beskyttet af Jesus alle dage frem til endens tid. Men eftersom de blev overskygget af ukrudtslignende kristne, ved vi ikke med sikkerhed hvem der hørte til hvedeskaren i denne lange periode. Nogle artier før høsttidens begyndelse blev hvedeskaren dog synlig. Hvad skete der? ET SENDEBUD RYDDER EN VEJ 5 Flere hundrede ar før Jesus fortalte illustrationen med hveden og ukrudtet, havde Jehova inspireret sin profet Malakias til at forudsige nogle af de samme begivenheder. (Læs Malakias 3:1-4). Johannes Døber var det sendebud der ryddede vejen. (Matt. 11:10, 11) Da han kom i ar 29, var tiden nær hvor Israels 5. Hvordan blev Malakias profeti opfyldt i det første arhundrede? 10 VAGTT ARNET

11 1919 HVEDEN SAMLES IND I FORRADSHUSET: Salvede kristne samles ind i den genoprettede menighed SKINNER KLART Kort før Harmagedon bliver de tilbageværende trofaste salvede indsamlet til himlen HARMAGEDON I Harmagedon kastes ukrudtet i ildovnen HØSTTIDEN Hveden samles ind iforr adshuset (Matt. 13:30) (Se paragraf 12) De retfærdige skinner klart i Riget (Matt. 13:43) (Se paragraf 16, 17) Ukrudtet kastes i ildovnen (Matt. 13:42) (Se paragraf 15) nation ville blive dømt. Jesus var det andet sendebud. Han rensede templet i Jerusalem to gange første gang i begyndelsen af sin tjeneste og anden gang i slutningen af den. (Matt. 21:12, 13; Joh. 2:14-17) Jesu renselsesarbejde strakte sig altsaoverenperiode. 6 Hvad er den større opfyldelse af Malakias profeti? I artierne op til 1914 udførte C.T. Russell og hans nære medarbejdere et arbejde der svarede til Johannes Døbers. Dette vigtige arbejde indebaratmanfandttilbagetilbibelens sandheder. Bibelstudenterne lærte andre hvad Kristi genløsningsoffer virkelig betød, afslørede løgnen om et brændende helvede og proklamerede at hedningernes tider snart ville udløbe. 6. (a) Hvad er den større opfyldelse af Malakias profeti? (b) I hvilken periode inspicerede Jesus det andelige tempel? (Se ogsaslutnoten). Men der var utallige religiøse grupper der hævdede at være Kristi disciple. Et centralt spørgsmal matte derfor afgøres: Hvilken af disse grupper udgjorde hveden? For at faafgjortspørgsm alet begyndte Jesus at inspicere det andelige tempel i Dette inspektionsog renselsesarbejde strakte sig over en periode fra 1914 til begyndelsen af [3] AR MED INSPEKTION OG RENSELSE 7 Hvad fandt Jesus da han begyndte sin inspektion? En lille gruppe nidkære Bibelstudenter der i over 30 ar havde brugt deres kræfter og formuer paen energisk forkyndelseskampagne. [4] Hvor ma Jesus og englene have frydet sig over at se at disse relativt famenh ardføre 7. Hvad fandt Jesus da han begyndte sin inspektion i 1914? 15. JULI

12 hvedestra ikke var blevet kvalt af Satans ukrudt! Der opstod dog et behov for at rense Levis sønner, de salvede. (Mal. 3:2, 3; 1 Pet. 4:17) Hvorfor? 8 I slutningen af 1914 blev nogle af Bibelstudenterne modløse fordi de ikke var kommet i himlen. I løbet af 1915 og 1916 fik modstand udefra dem til at slække pa forkyndelsen. Men, hvad der var endnu værre, efter broder Russells død i oktober 1916 opstod der modstand indefra. Fire af de syv bestyrelsesmedlemmer i Watch Tower Bible and Tract Society gjorde oprør mod beslutningen om at lade broder Rutherford lede arbejdet. De prøvede at skabe splittelse blandt brødrene, men i august 1917 forlod de Betel virkelig en renselse! Der var ogsa nogle Bibelstudenter der gav efter for menneskefrygt. Men som gruppe betragtet lod de sig villigt rense af Jesus og foretog de nødvendige ændringer. Det fik Jesus til at regne dem for at være den sande kristne hvede, men han forkastede alle falske kristne, herunder alle der tilhørte kristenhedens kirker. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Hvad var det næste der skete? Lad os for at finde svaret vende tilbage til lignelsen om hveden og ukrudtet. HVAD SKER DER I HØSTTIDEN? 9 Høstenerenafslutningp aentingenes ordning, sagde Jesus. (Matt. 13:39) Denne høsttid begyndte i Vi vil se pa fem ting som Jesus forudsagde skulle ske i denne tid. 10 Som det første, ukrudtet samles fra. Jesus sagde: I høsttiden vil jeg sige til høstfolkene: Saml først ukrudtet fra 8. Hvilken udvikling skete der efter 1914? 9, 10. (a) Hvad vil vi nu se pa i forbindelse med høsttiden? (b) Hvad var det første der skete i høsttiden? og bind det i bundter. Efter 1914 begyndte englene at samle ukrudtslignende kristne ved at skille dem ud fra de salvede rigets sønner. Matt. 13:30, 38, Efterhanden som arbejdet med at samle ukrudtet fra skred frem, blev forskellen padetogruppermereog mere tydelig. ( Ab. 18:1, 4) I 1919 stod det klart at Babylon den Store var faldet. Hvad var det især der adskilte de sande kristne fra de falske? Forkyndelsesarbejdet. De der førte an blandt Bibelstudenterne, begyndte at betone vigtigheden af personligt at være med i forkyndelsen. Brochuren To Whom the Work Is Entrusted (De der har faet arbejdet betroet) der udkom i 1919, tilskyndede for eksempel alle salvede kristne til at forkynde fra hus til hus. Den sagde: Arbejdet virker kolossalt, men det er Herrens arbejde, og med styrken fra ham vil vi kunne udføre det. I har det privilegium at deltage i det. Hvad var reaktionen? Fra da af, rapporterede Vagt-Taarnet i 1923, optrappede Bibelstudenterne deres forkyndelse. Inden længe blev forkyndelsen fra hus til hus de trofaste kristnes varemærke og det er den stadig. 12 Som det andet, hveden samles ind. Jesus befaler sine engle: Ga... i gang med at samle hveden ind i mit forrads- hus. (Matt. 13:30) Siden 1919 er sal- vede blevet samlet ind i den genoprettede kristne menighed. De salvede der er i live ved afslutningen pa denne tingenes ordning, vil blive endeligt indsamlet nar de modtager deres himmelske belønning. Dan. 7:18, 22, Hvad har frem til i dag adskilt de sande kristne fra de falske? 12. Siden hvornar er hvedeskaren blevet samlet ind? 12 VAGTT ARNET

13 Kristenhedens nære forhold til de politiske ledere vil snart ophøre (Se paragraf 13) 13 Som det tredje, græde og skære tænder. Hvad sker der nar englene har bundtet ukrudtet? Om ukrudtsskarens tilstand siger Jesus: D er vil de græde og skære tænder. (Matt. 13:42) Sker det lige nu? Nej. Kristenheden, der er en del af skøgen, siger stadig: Jeg sidder som dronning, og jeg er ikke enke, og jegskalaldrigsesorg. ( Ab. 18:7) Ja, kristenheden forestiller sig at have fuld kontrol over situationen og mener endda at den sidder som dronning over de politiske ledere. De der er repræsenteret ved ukrudtet, praler; de græder ikke endnu! 14 Under den store trængsel, nar al organiseret falsk religion er blevet ødelagt, vil tidligere tilhængere søge dækning men ikke finde noget sikkert skjulested. (Luk. 23:30; Ab. 6:15-17) Nar det gar op for dem at de ikke kan undga at blive tilintetgjort, vil de græde i desperation og skære tænder i vrede. Som Jesus forudsiger i sin profeti om den store træng- 13. Hvordan betragter skøgen, eller Babylon den Store, herunder kristenheden, lige nu sig selv ifølge Abenbaringen 18:7? 14. (a) Hvornar og hvorfor vil falske kristne skære tænder? (b) Hvordan harmonerer vores justerede forstaelse af Mattæus 13:42 med tanken i Salme 112:10? (Se slutnoten). sel,vildeidettemørkeøjeblik sl asig selv af sorg. [5] Matt. 24:30; Ab. 1:7. 15 Som det fjerde, kastet i ildovnen. Hvad vil der ske med ukrudtsbundterne? Englene vil kaste dem i ildovnen. (Matt. 13:42) Dette er lig med fuldstændig tilintetgørelse. Disse tidligere tilhængere af falske religiøse organisationer vil altsabliveudslettetidensidste del af den store trængsel, Harmagedon. Mal.4:1. 16 Som det femte, skinne klart. Jesus afslutter sin profeti med ordene: Da vilderetfærdigeskinnes aklartsom solenideresfadersrige. (Matt.13:43) Hvornar og hvor sker det? Disse ord er endnu ikke blevet opfyldt. Jesus forudsagde ikke noget der finder sted pajor- den nu, men en fremtidig begivenhed i himlen. [6] Lad os se patogrundetilat drage denne konklusion. 17 Først hvornar -spørgsm alet. Jesus sagde: Da vilderetfærdigeskinne. Ordet da viser tydeligvis tilbage til den 15. Hvad vil der ske med ukrudtet, og hvornar? 16, 17. (a) Hvad er den sidste begivenhed Jesus nævner i sin illustration? (b) Hvorfor konkluderer vi at denne begivenhed stadig hører fremtiden til? 15. JULI

14 begivenhed Jesus nævnte lige inden, nemlig at ukrudtet bliver kastet i ildovnen. Dette sker i den sidste del af den store trængsel. At de salvede skinner klart, maderforogs aværenogetder sker pa dette tidspunkt i fremtiden. Sa er der hvor -spørgsmalet. Jesus sagde at de retfærdige ville skinne i riget. Hvad betyder det? Alle trofaste salvede der stadig er pa jorden efter at den første delafdenstoretrængseleroverst aet, vil allerede have faet deres endelige besegling. Og sa vil de, som det fremgar af Jesuprofetiomdenstoretrængsel,blive indsamlet til himlen. (Matt. 24:31) Der vil de skinne i deresfadersrige,og kort efter Harmagedonkrigen vil de som Jesu lykkelige brud deltage i Lammets bryllup. Ab. 19:6-9. TIL GAVN FOR OS 18 Hvordan gavner det os personligt at forsta denne lignelse? Det overblik den giver os, hjælper os pa mindst tre mader. 18, 19. Hvordan gavner det os personligt at forsta Jesu lignelse om hveden og ukrudtet? For det første far vi en dybere indsigt. Lignelsen abenbarer en vigtig grund til at Jehova tillader ondskab. Han har baret over med vredens kar for at berede barmhjertighedens kar hvedeskaren. [7] (Rom. 9:22-24) For det andet styrkes vores tillid til Jehova. Efterhan- den som afslutningen nærmer sig, vil vores fjender intensivere deres angreb, men de vil ikke kunne klare sig. (Læs Jeremias 1:19). Ligesom Jehova op gennem tiden har beskyttet hvedeskaren, vil vores himmelske Far ved hjælp af Jesus og englene være med os alle dage fremover. Matt. 28: For det tredje gør lignelsen det muligt for os at identificere hvedeskaren. Hvorfor er det sa vigtigt? Fordi man ma vide hvem de hvedelignende kristne er, for at kunne finde svaret paetspørgs- mal Jesus stillede i sin omfattende pro- feti om de sidste dage. Han spurgte: Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? (Matt. 24:45) De to næste artikler vil give et tilfredsstillende svar padette spørgsmal. SLUTNOTER: (Skal læses som fodnoter sammen med de tilhørende paragraffer). Paragraf 2: [1] Vi vil tilskynde dig til at genopfriske hvad de andre dele af lignelsen betyder, ved at læse artiklen De retfærdige vil skinne saklartsomsolen ivagt- tarnet for 15. marts Paragraf 3: [2] Eftersom Jesu apostle var døde og resten af de salvede pajorden ikke blev skildret som trælle men som hvede, skildrer disse trælle englene. Senere i illustrationen bliver de der samler ukrudtet fra, identificeret som engle. Matt. 13:39. Paragraf 6: [3] Dette er en justering i forstaelsen. Tidligere mente vi at Jesu inspektion fandt sted i Paragraf 7: [4] Fra 1910 til 1914 uddelte Bibelstudenterne næsten bøger og over traktater og brochurer. Paragraf 14: [5] Dette er en justering af vores forstaelse af Mattæus 13:42. Tidligere sagde vores publikationer at falske kristne har grædt og skaret tænder i artier, i ærgrelse over at rigets sønner afslører dem for det de er den ondes sønner. (Matt. 13:38) Bemærk dog at tanken om at skære tænder forbindes med tilintetgørelse. Sl. 112:10. Paragraf 16: [6] Daniel 12:3 siger at de der har indsigt [salvede kristne] vil strale som glansen pa den udstrakte himmel. Mens de stadig er pajorden,gørdedette ved at deltage i forkyndelsesarbejdet. Mattæus 13:43 gælder dog den tid hvor de vil skinne klart i det himmelske rige. Tidligere mente vi at begge skriftsteder henviste til det samme forkyndelsesarbejdet. Paragraf 18: [7] Se bogen Kom nær til Jehova, side VAGTT ARNET

15 DER SØRGES FOR MAD TIL MANGE GENNEM NOGLE F A Efter at have brækket brødene i stykker gav [Jesus] dem til disciplene, og disciplene delte dem ud til skarerne. MATT.14:19. HVAD VIL DU SVARE? Hvilket mønster fulgte Jesus da han bespiste folkeskarerne? Hvordan brugte Jesus apostlene og de ældste i Jerusalem? Hvornar var tiden inde for Kristus til at udvælge en organiseret kanal til at uddele andelig mad? SE SITUATIONEN for dig. (Læs Mattæus 14:14-21). Det er lige inden pasken ar 32. En skare paomkring mænd, foruden kvinder og børn, er fulgt efter Jesus og hans disciple til et øde sted i nærheden af Betsajda, en landsby ved Galilæasøens nordlige bred. 2 Da Jesus ser den store skare mennesker, far han inderligt ondt af dem, sa han kurerer de syge iblandt dem og lærer dem mange ting om Guds rige. Det bliver efterhanden sent, og disciplene tilskynder Jesus til at sende folkene bort sadekang aindtildenærliggende landsbyer og købe sig noget mad. Men Jesus siger til sine disciple: Giv I dem noget at spise. Hans ord ma gøre dem temmelig desorienterede, for det eneste der er til radighed, er fem brød og to sma fisk. 3 Medfølelse far Jesus til at udføre et mirakel det eneste mirakel der omtales af alle fire evangelieskribenter. (Mark. 6:35-44; Luk. 9:10-17; Joh. 6:1-13) Jesus far sine disciple til at bede de mange mennesker om at lægge sig i det grønne græs i grupper pa50og 100. Efter at have udtalt en velsignelse begynder han at brække brødet i stykker og at dele fiskene. I stedet for at give maden direkte til folkene giver Jesus brødene og fiskene til disciplene, og disciplene deler dem ud til skarerne. Pamirakuløsviserdermere end nok til alle! Tænk engang: Jesus har sørget for mad til tusinder gennem nogle fa sine disciple. [1] 4 Jesus gik endnu mere op i at sørge for andelig mad til sine disciple. Han vidste at det at indtage andelig føde, sandhederne der findes i Guds ord, fører til evigt liv. (Joh. 6:26, 27; 17:3) Den samme 1-3. Beskriv hvordan Jesus sørgede for mad til en stor folkemængde i nærheden af Betsajda. (Se indledningsbilledet). 4. (a) Hvilken form for mad gik Jesus endnu mere op i at sørge for, og hvorfor? (b) Hvad vil vi se pa i denne og næste studieartikel? 15

16 medfølelse som fik Jesus til at sørge for brød og fisk til folkeskarerne, fik ham til at bruge mange timer papersonligt at undervise sine disciple. (Mark. 6:34) Menhanvarklaroverathanstidp ajorden ville være kort, og at han skulle tilbage til himlen. (Matt. 16:21; Joh. 14:12) Hvordan ville Jesus fra himlen holde sine disciple pajorden andeligt velnærede? Han ville følge det samme mønster som tidligere han ville sørge for mad til mange gennem nogle fa. Hvem ville de fas avære?ladossehvordanjesus gennem nogle fa gav sine mange salvede disciple i det første arhundrede mad. Inæsteartikelvilvis asep aetspørgsm al der har stor betydning for os alle: Hvordan kan vi identificere de fa som Kristus i dag bruger til at give os mad? JESUS UDVÆLGER DE FA 5 Et ansvarsbevidst familieoverhoved sikrer sig at der vil blive sørget for hans familie hvis han dør. Jesus der skulle være den kristne menigheds hoved sikrede sig pa lignende made at der ville blive sørget for hans disciples andelige ve og vel efter hans død. (Ef. 1:22) For eksempel traf han en vigtig beslutning omkring to ar før han døde. Han udvalgte de første af de fa som han senere ville bruge til at sørge for mad til de mange. Lad os se pa hvad der skete. 6 Efter at have bedt en hel nat samlede Jesus sine disciple og valgte 12 af dem som apostle. (Luk. 6:12-16) I de næste to ar var han særlig nært knyttet til disse 12, som han underviste bade mundtligt og ved sit eksempel. Han vidste at de havde meget at lære; faktisk blev de fort- 5, 6. (a) Hvilken vigtig beslutning traf Jesus for at sikre sig at hans disciple ogsaefterhans død ville faden andelige føde de havde brug for? (b) Hvordan forberedte Jesus apostlene til at indtage en nøgleposition efter hans død? sat kaldt disciple. (Matt. 11:1; 20:17) Han gav dem værdifuld personlig vejledningogomfattendeoplæringiforkyndelsen. (Matt. 10:1-42; 20:20-23; Luk. 8:1; 9:52-55) Det var tydeligt at han forberedte dem pa at indtage en nøgleposition efter hans død, nar han var vendt tilbage til himlen. 7 Hvad ville apostlenes rolle være? Efterhanden som pinsedagen ar 33 nærmede sig, blev det tydeligt at apostlene skulle varetage et tilsynshverv. (Apg. 1:20) Men hvad skulle være deres hovedopgave? Efter sin opstandelse gav Jesus et fingerpeg om det i en samtale han havde med apostlen Peter. (Læs Johannes 21:1, 2, 15-17). Ioverværelseafnogle af de andre apostle sagde Jesus til Peter: Giv mine smaf ar føde. Jesus indikerede derved at apostlene ville være blandt de fa som han ville bruge til at sørge for andelig føde til de mange. Et smukt og rørende vidnesbyrd om hvad Jesus føler for sine smaf ar! [2] MAD TIL DE MANGE FRA PINSEDAGEN OG FREM 8 Fra pinsedagen i ar 33 brugte den opstandne Kristus apostlene som den kanal hvorigennem han gav de øvrige salvede disciple mad. (Læs Apostelgerninger 2:41, 42). For de jøder og proselytter der blev salvede kristne den dag, var det tydeligt at det var denne kanal Jesus brugte. Derfor blev [de] ved med at være helt optaget af apostlenes lære. Det græske udsagnsord der er oversat med blevvedmedatværeheltoptaget af, indeholder ifølge en bibelforsker tanken om at vise noget en vedhol- 7. Hvilket fingerpeg gav Jesus om hvad apostlenes hovedopgave skulle være? 8. Hvordan viste de nye disciple papinsedagen at de tydeligt kunne se hvilken kanal Kristus brugte? 16 VAGTT ARNET

17 Tusinder fik mad gennem nogle f a (Se paragraf 4) dende og udelt troskab. De nye disciple hungrede efter andelig føde, og de vidste præcis hvor de kunne faden.loyaltlod de apostlene forklare Jesu ord og handlinger og kaste nyt lys over betydningen af de skriftsteder der angik Jesus. [3] Apg. 2: Apostlene var stærkt fokuserede pa deres ansvar for at give Jesu far føde. Læg for eksempel mærke til hvordan de handterede et følsomt spørgsmal der kunne have forarsaget splittelse i den nydannede kristne menighed. Ironisk nok havde problemet at gøre med mad bogstavelig mad. De græsktalende enker blev overset ved den daglige maduddeling, mens de hebraisktalende enker fik hvad de behøvede. Hvordan løste apostlene det prekære problem? De tolv udnævnte syv kvalificerede brødre til at føre tilsyn med dette nødvendige arbejde, uddelingen af mad. Apostlene hvoraf de fleste sikkert havde været med til at uddele mad til de skarer Jesus mirakuløst havde bespist forstod at det var vigtigere for dem at 9. Hvordan viste apostlene at de var stærkt fokuserede pa deres ansvar for at give Jesu far føde? fokusere pa uddelingen af andelig mad. Derfor var de helt optaget af ordets tjeneste. Apg. 6: I ar 49 tjente nogle andre kvalificerede ældste sammen med de apostle der stadig var i live. (Læs Apostelgerninger 15:1, 2). Apostlene og de ældste i Jerusalem fungerede som et styrende rad. Som hoved for menigheden brugte Kristus denne lille gruppe kvalificerede mænd til at afgøre lærespørgsmal og føre tilsyn med forkyndelses- og undervisningsarbejdet. Apg. 15:6-29; 21:17-19; Kol. 1: Velsignede Jehova den ordning hvorigennem hans søn gav menighederne i det første arhundrede mad? Absolut! Hvordan kan vi være sikre pa det? Apostelgerninger indeholder denne rapport: Som de [apostlen Paulus og hans rejsefæller] nu rejste gennem byerne, overgav de dem der var der, de bestemmelser at overholde som var blevet 10. HvordanbrugteKristusapostleneogde ældste i Jerusalem? 11, 12. (a) Hvad viser at Jehova velsignede den ordning hvorigennem hans søn gav menighederne i det første arhundrede mad? (b) Hvorfor var det let at se hvilken kanal Kristus brugte til at uddele andelig føde? 15. JULI

18 vedtaget af apostlene og de ældste der var i Jerusalem. Sablevmenighederne da fortsat styrket i troen, og de voksede i tal fra dag til dag. (Apg. 16:4, 5) Læg mærke til at disse menigheder havde fremgang fordi de loyalt samarbejdede med det styrende rad i Jerusalem. Beviser det ikke at Jehova velsignede den ordning hvorigennem hans søn gav menighederne mad? Lad os huske at andeligfremgangkunermuligmedjehovas velsignelse. Ordsp. 10:22; 1 Kor. 3:6, Indtil videre har vi set at Jesus fulgte et bestemt mønster nar han gav sine disciple mad: Han sørgede for mad til mange gennem nogle fa. Det var tydeligt hvilken kanal han brugte til uddeling af andelig føde. Apostlene de oprindelige medlemmer af det styrende rad kunne jo pege pasynligebevi- ser for at Gud var med dem. Ved apost- lenes hænder skete der fortsat mange tegn og undere blandt folket, star der i Apostelgerninger 5:12. [4] De der blev kristne dengang, behøvede derfor ikke at spørge: Hvem er det egentlig Kristus bruger til at give sine far føde? Men i slutningen af det første arhundrede ændrede situationen sig. MERE UKRUDT END HVEDE 13 Jesus forudsagde at den kristne menighed ville komme under angreb. Husk at han i sin profetiske illustration med hveden og ukrudtet advarede om at der i en mark hvor der lige var blevet saet hvede (salvede kristne), ville blive saet ukrudt (falske kristne). Grupperne ville falovatvokseuforstyrretsideom side indtil høsten, der ville komme ved en afslutning pa en tingenes ordning. 13, 14. (a) Hvilket angreb advarede Jesus om, og hvornar begyndte hans ord at blive opfyldt? (b) Fra hvilke to sider ville angrebet komme? (Se slutnoten). (Matt. 13:24-30, 36-43) Der gik ikke lang tid før Jesu ord begyndte at gaiopfyl- delse. [5] 14 Frafaldet begyndte sasm at i det første arhundrede, men Jesu trofaste apostle holdt det tilbage, og falske læresætninger fik ikke lov at inficere og pa- virke menigheden. (2 Thess. 2:3, 6, 7) Men da den sidste af apostlene døde, slog frafaldet rod, og det florerede i mange hundrede ar. I denne vækstperiode var der mange ukrudtsplanter og kun fahve- deplanter. Der var ingen permanent, or- ganiseret kanal til uddeling af andelig føde. Men det ville ændre sig. Spørgsma- let er: Hvornar? HØSTTIDEN HVEM VILLE UDDELE MAD? 15 Da vækstperioden nærmede sig sin afslutning, var der en stigende interesse for Bibelens sandheder. Husk at en lille gruppe sandhedssøgende mennesker i 1870 erne sluttede sig sammen og dannede bibelstudiekredse adskilt fra ukrudtet falske kristne i kristenhedens kirker og sekter. Med ydmygt hjerte og abent sind foretog disse oprigtige Bibelstudenter, som de kaldte sig selv, et omhyggeligt studium af Skrifterne og bad om Guds ledelse. Matt. 11: Bibelstudenternes ihærdige studium af Skrifterne gav resultater. Disse loyale mænd og kvinder afslørede falske læresætninger og udbredte andelige sandheder ved at udgive og uddele bibelsk læsestof vidt og bredt. Mange der hungrede og tørstede efter sandheden, blev i sind og hjerte overbevist om at de havde fundet det de søgte. Der op- 15, 16. Hvilke resultater gav Bibelstudenternes ihærdige studium, og hvilket spørgsmal opstar? 18 VAGTT ARNET

19 star derfor dette interessante spørgsmal: Var Bibelstudenterne i arene op til 1914 den udvalgte kanal hvorigennem Kristus ville give sine far føde? Nej. Hveden og ukrudtet voksede stadig sammen, og ordningen med en kanal hvorigennem der kunne sørges for andelig føde, var stadig ved at tage form. Tiden var endnu ikke inde til at skille de ukrudtslignende falske kristne fra den sande kristne hvede. 17 Somvilærteidenforeg aende artikel, begyndte høsttiden i Fra det ar indtraf en række vigtige begivenheder. Jesus blev indsat som konge, og 17. Hvilke vigtige begivenheder indtraf fra 1914? 18. Hvad havde Jesus forudsagt at han ville gøre, og hvilket spørgsmalvardetvigtigtatf a svar padadesidstedagebegyndte? Idetførste arhundrede var det helt tydeligt hvem Jesus brugte til at give menigheden mad (Se paragraf 12) de sidste dage begyndte. ( Ab. 11:15) Fra 1914 til først i 1919 ledsagede Jesus sin Far til det andelige tempel for at udføre et tiltrængt inspektions- og renselsesarbejde. [6] (Mal. 3:1-4) I 1919 var tiden sa inde til at begynde at indsamle hveden. Ville Kristus nu endelig udvælge en organiseret kanal til uddeling af andelig mad? Ja! 18 I sin profeti om endens tid forudsagde Jesus at han ville udvælge en ka- nal til at uddele andelig mad i rette tid. (Matt. 24:45-47) Hvilken kanal ville han bruge? I overensstemmelse med det mønster han havde fulgt i det første arhundrede, ville han endnu en gang sørge for mad til mange gennem nogle fa. Men da de sidste dage lige var begyndt, var det afgørende spørgsmal: Hvem ville de favære?detteogandrespørgsm al om Jesu profeti vil blive behandlet i den næste artikel. SLUTNOTER: (Skal læses som fodnoter sammen med de tilhørende paragraffer). Paragraf 3: [1] Da Jesus ved en senere lejlighed mirakuløst bespiste mænd, foruden kvinder og børn, gav han igen maden til disciplene, og disciplene delte [den] sa ud til skarerne. Matt. 15: Paragraf 7: [2] I Peters levetid havde de smaf ar der skulle have føde, alle det himmelske hab. Paragraf 8: [3] At de nye disciple blev ved med at være helt optaget af apostlenes lære, vidner om at apostlene underviste regelmæssigt. En del af apostlenes lære blev bevaret for eftertiden i de inspirerede Kristne Græske Skrifter. Paragraf 12: [4] Det var ikke kun apostlene der fik andens mirakuløse gaver, men det ser ud til at de mirakuløse gaver i de fleste tilfælde enten blev givet direkte videre af en apostel eller i overværelse af en apostel. Apg. 8:14-18; 10:44, 45. Paragraf 13: [5] Apostlen Paulus ord i Apostelgerninger 20:29, 30 viser at menigheden ville blive angrebet fra to sider. For det første ville der komme falske kristne ( ukrudt ) ind iblandt de sande kristne. For det andet ville nogle blandt de sande kristne blive frafaldne og fremføre fordrejede ting. Paragraf 17: [6] Se paragraf 6 i artiklen Se, jeg er med jer alle dage paside11i dette nummer. 15. JULI

20 HVEM ER EGENTLIG DEN TROFASTE OG KLOGE TRÆL? Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl som hans herre har sat over sine tjenestefolk? MATT. 24:45. KAN DU FINDE SVARENE? Hvem er den trofaste og kloge træl? Hvem er tjenestefolkene, og hvornar satte Jesus den trofaste træl over dem? Hvorn ar vil Kristus sætte den trofaste træl over alt hvad han ejer, og hvad vil det omfatte? KÆRE brødre, jeg har ikke tal pa alle de gange I har givet mig artikler der indeholdt det jeg havde brug for, lige narjeghavdeallermestbrugfordet. S adan udtrykte en søster sin værdsættelse i et brev til brødrene pa hovedkontoret. Har du det pa samme made? Det har mange af os. Skulle det overraske os? Nej, faktisk ikke. 2 Det at vi far andeligfødeirettetid,beviseratjesus, menighedens hoved, holder sit løfte om at give os mad. Hvem giver han os mad igennem? Da Jesus fortalte hvad der ville være tegnet pa hans nærværelse,sagdehanathanvillebruge dentrofasteog klogetræl tilatgivesinetjenestefolk madirette tid. [1] (Læs Mattæus 24:45-47). Denne trofaste træl er den kanal Jesus bruger til atforsynesinesandedisciple med mad her i endens tid. Det er afgørende for os at vi kan se hvem denne trofaste træl er. Vores andelige sundhed og vores forhold til Gud afhænger af denne kanal. Matt. 4:4; Joh. 17:3. 3 Hvordan skal vi da forsta Jesu illustration med den trofaste træl? Tidligere har vores publikationer sagt følgende: Papinsedageni ar 33 satte Jesus den trofaste træl over sine tjenestefolk. Trællen repræsenterer alle salvede kristne pa jorden som gruppe betragtet pa et hvilket som helst tidspunkt siden da. Tjenestefolkene er de samme salvede, men som enkeltpersoner. I 1919 satte Jesus den trofaste træl over alt hvad han ejer alle Rigets jordiske interesser. Et dybere studium og meditation under bøn har imidlertid gjort det klart at vi majusterevo- res forstaelse af Jesu ord om den trofaste og kloge 1, 2. Gennem hvilken kanal giver Jesus os mad i dag, og hvorfor er det vigtigt at vi kan se hvem denne kanal er? 3. Hvordan har vores publikationer tidligere forklaret illustrationen med den trofaste træl? 20 VAGTT ARNET

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske?

2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? 15. JULI 2013 34567 2.-8. september Sig os: Hvornar vil disse ting ske? SIDE 3 SANGE: 128, 101 9.-15. september Se, jeg er medjer alle dage SIDE 18 SANGE: 30, 109 Udgaveistorskrift 1.DEL 34567 JULY 15,

Læs mere

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa

16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa 15. JULI 2013 34567 16.-22. september Dersørgesformadtil mange gennem nogle fa SIDE 3 SANGE: 108, 117 23.-29. september Hvem er egentlig den trofaste og kloge træl? SIDE 17 SANGE: 107, 116 Udgaveistorskrift

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Undergang eller. Overgang

Undergang eller. Overgang Undergang eller Overgang Det Todelte Andet Komme Første type tekst Jesus kommer I skyerne 1Thess 4:17 Jesus samler signe egne 1Thess 4:16-17 Jesus kommer for at belønne Rom 14:10; 1Kor 3:11-15; 2Kor 5:10

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt?

2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? MARTS 2016 34567 2.-8. maj Er du klar til at blive døbt? SIDE 3 9.-15. maj Hvordan kan du forberede dig til d åb? SIDE 18 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567 MARCH 2016 Vol. 137, No. 5 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Lyt til Gud. og f a evigt liv

Lyt til Gud. og f a evigt liv Lyt til Gud og f a evigt liv Gud er som en kærlig far. 1 Peter 5:6, 7 Det er Gud der har skabt os, og han har omsorg for os. Ligesom en klog og kærlig far underviser sine børn, sådan lærer Gud mennesker

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Forside. Johannes Åbenbaring

Forside. Johannes Åbenbaring Forside Johannes Åbenbaring 1. lektion Oversigt over bogen - skitsering af Åb. 1-7 Udarbejdet af Torben Mathiesen, Ordet og Israel, sommeren 2012 Hovedgrupper af tolkninger 1. Den eskatologiske: Åb. beskriver

Læs mere

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016

5. søndag efter trinitatis 26. juni 2016 Kl. 10.00 Burkal Sognehus Kl. 14.00 Tinglev Kirke Tema: Bekendelse - fornægtelse Salmer: 318, (398,) 332; 54, 345 Evangelium: Matt. 16,13-26 I dagens tekst har vi vi den ældste kristne trosbekendelse:

Læs mere

Vi vil g a med jer SIDE 3

Vi vil g a med jer SIDE 3 JAN UA R 2 0 1 6 34567 21.-27. marts Vi vil g a med jer SIDE 3 28. marts 3. april Vi glæder os over at samarbejde med Gud SIDE 20 Udgave i stor skrift 2. DEL 34567 JANUARY 2016 Vol. 137, No. 2 DANISH STUDIEARTIKLER

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

25. søndag efter Trinitatis

25. søndag efter Trinitatis 25. søndag efter Trinitatis Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 235: Verden igenfødelse 563: Sørger ej for dem, der sove 320: Midt iblandt os er Guds rige 536: Udrust dig, helt

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene

Bindingen af Satan i Åb 20,1-3 kan derfor ikke være Satans binding ved Jesu første komme. b) Satans forførelse af folkene De tusind år (Åb 20,1-10) Ordet og Israel, 2010 nr. 8 s.12-17 Der er tekster, der er gået teologi i. Dette er sket med Åb 20,1-10. På et tidligt tidspunkt i kirkens historie begyndte man at forstå tusindårsriget

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen.

Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Søndag Septuagesima (31.januar 2010). Holdt: Sundkirken, Nyk.F. Carsten Riis Jensen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Den første dimension: RÆK OP

Den første dimension: RÆK OP Den første dimension: RÆK OP Jesus har forklaret, hvordan hver enkelt person bør prioritere: Søg først Guds rige og hans retfærdighed (Matt. 6:25-34). Hvad er dette rige, hvor er det, og hvem er kongen?

Læs mere

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET

SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Lektie 14 SATANS TIME OUT - TUSINDÅRSRIGET Kan du huske, da din mor eller far gav dig en time out *? En dag vil Gud give Satan og hans engle en time out. Gud vil til sidst gøre en ende med syndens smerte

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Impossibilium nihil obligatio

Impossibilium nihil obligatio Impossibilium nihil obligatio Advent Advent betyder bekendtgørelsen af at noget skal komme. Advent er med andre ord forberedelsestid, hvor man gør sig parat til det og den, der skal komme: Jesus og julen.

Læs mere

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget?

3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? 15. DECEMBER 2013 34567 3.-9. februar Blivikke hurtigt bragt fra besindelsen! SIDE 3 SANGE: 65, 59 10.-16. februar Vil du bringe ofre for Riget? SIDE 18 SANGE: 40, 75 Udgave i stor skrift 1. DEL 34567

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

I medgang og modgang

I medgang og modgang I medgang og modgang 1) Hvad er bortrykkelsen? 2) hvad er den store trængsel? Paulus om bortrykkelsen 1Thess 4:13-18; Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN

DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Joh 16,23-28, s.1 Prædiken af Morten Munch 5 s e påske / 21. maj 2017 Tekst: Joh 16,23b-28 DEN KRISTNE BØNS KENDETEGN BØNNEN I JESU NAVN Afskedstaler handler som regel mest om fortiden, om fælles erfaringer

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig?

Hvem er Jesus. Så hvem var ham Jesus egentlig? Hvem er Jesus Præster tror ikke på, at Jesus genopstod Flere præster tror hverken på en skabende Gud eller Jesu genopstandelse. Københavns biskop vil gå ind i sagen. En række af landets præster afviser

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015

Allehelgens dag Søndag den 1. november 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Lykke Salmer: 571, 569, 574; 575, 732 Evangelium: Matt. 5,1-12 "Det er godt at have noget til gode bare det ikke er hug." Sådan hedder det i en gammel talemåde, og det passer

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Helligånden og Åndens gaver

Helligånden og Åndens gaver 8 Helligånden og Åndens gaver TIL SABBATTEN 25. FEBRUAR 2017 Ugens vers Introduktion Der er forskel på nådegaver, men Ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren er den samme. Der er forskel

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV

UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV UGE 10: ENDETIDEN & DET EVIGE LIV FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Prisen ved discipelskab. Kulturer bliver genoprettede

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere