HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG"

Transkript

1 HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG

2 HÅNDTERING AF VAND VED BYGGERI OG ANLÆG Regler og retningslinjer UDGIVER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Njalsgade Postboks København V e-post: KORT Copyright, stadskonduktørembedet i København VERSION Juni 2011 Vejledningen opdateres løbende. På findes den senest opdaterede version. Vejledningen kan frit printes ud.

3 INDHOLD Adresser Kom godt i gang REGNVAND Lokal afledning og anvendelse af regnvand AFLEDNING TIL KLOAK Afledning af overfladevand til kloak Afledning af grundvand til kloak SØER OG VANDLØB Udledning af vand til søer og vandløb Fysisk regulering af vandløb og søer Oprettelse af nye vandelementer GRUNDVAND Boringer og brønde på land Grundvandssænkning og dræning af grundvand Infiltration direkte til grundvandsmagasin Jordvarme Grundvandskøling og opvarmning Indvinding af grundvand til sekundavand HAVNEN Udledning af vand til de marine områder BILAG Miljøgodkendelse - efter lokalplan men før byggetilladelse Grundvandsinteresser Potentialekort 3

4 CENTER FOR MILJØ Njalsgade 13-15, postboks 259, 1502 København V Tlf: e-post: CENTER FOR PARK OG NATUR Islands Brygge København S Postadresse: Postboks København V Tlf.: e-post: CENTER FOR BYGGERI Njalsgade København S Postadresse: Postboks København V Tlf: e-post: KØBENHAVNS ENERGI A/S Ørestads Boulevard København S Telefon: REGION HOVEDSTADEN Regionsgården Kongens Vænge Hillerød Tlf: e-post: KYSTDIREKTORATET Postboks 100 Højbovej Lemvig Tlf.: e-post: 4

5 KOM GODT I GANG Denne vejledning er henvendt til bygherrer, entreprenører og rådgivere, som arbejder med konkrete bygge- og anlægsprojekter. Formålet er at give et samlet overblik over, hvilke vandansøgninger, der skal fremsendes, og hvad ansøgningerne skal indeholde for, at kommunen kan behandle dem. Det gælder både forundersøgelser samt anlæg og drift af det færdige projekt. Et bygge- og anlægsprojekt, flere elementer, flere ansøgninger! Vejledningen er inddelt efter vandelementerne: Regnvand Kloak Søer og vandløb Grundvand Havnen Et typisk bygge- og anlægsprojekt vil involvere flere af de nævnte vandelementer, så der vil ofte være behov for at plukke fra vejledningens forskellige afsnit. Eksempelvis vil en oppumpning af grundvand indebære, at vandet efterfølgende skal tilføres kloak, et vandområde eller grundvandet. Selve grundvandssænkningen kan kræve tilladelse efter vandforsyningsloven men den efterfølgende bortskaffelse af vandet kræver altid en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Et andet eksempel er boringer. Uanset boringernes karakter - og deraf følgende krav om forhåndstilladelse eller anmeldelse skal der indhentes særskilt tilladelse til afledning af vand til kloak eller udledning til vandområde. Få svar på dine spørgsmål om håndteringen af vand i forbindelse med byggeri og anlæg.? Hvilke aktiviteter kræver tilladelse? Hvilke generelle retningslinjer gælder for området? Hvordan opnås en tilladelse? Hvor kan der hentes supplerende oplysninger? 5

6 6

7 REGNVAND LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND - LAR LOKAL ANVENDELSE AF REGNVAND - LAR Som følge af klimaændringer og det forventede øgede pres på kloakkapaciteten samt for at optimere rensningsprocesserne på de centrale rensningsanlæg ønskes afledning af regnvand til kloaksystemet begrænset mest muligt. Ud over at fremme lokal afledning af regnvand LAR) i nye byudviklingsområder ønsker Københavns Kommune at fremme borgernes mulighed for at håndtere overfladevand inden for egen grund. Kommunen er bl.a. indstillet på delvist at ophæve tilslutningspligten til det offentlige kloaksystem og dermed tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget. DEFINITIONER LAR: Lokal afledning af regnvand: Lokal anvendelse af regnvand: Rent regnvand: Forurenet regnvand: Lokal afledning og anvendelse af regnvand. Afledning af regnvand fra tage og befæstede arealer gennem afledningsanlæg som f.eks. faskiner, render, regnhaver og bassiner, der leder regnvand direkte til jord eller ud i vandområder. Anvendelse af regnvandsanlæg, hvor det opsamlede vand bruges til eksempelvis toiletskyl og tøjvask. Regnvand fra tegltage og andre tage med miljøneutrale belægninger betragtes som udgangspunkt som rent. Regnvand fra arealer uden trafikbelastning eller risiko for andre forurenende aktiviteter betragtes som rent. Regnvand fra kobbertage og andre tagbelægninger, der kan frigive forurenende stoffer. Regnvand fra trafikerede arealer er erfaringsmæssigt forurenet. AKTIVITETER, DER KRÆVER TILLADELSE De fleste LAR-projekter kræver både tilladelse efter byggelovgivningen og miljølovgivningen. Berører et projekt afvanding af offentlige veje, kræves endvidere tilladelse efter vejloven. 7

8 Aflednings- og regnvandsanlæg Ved nybygning af etageejendomme og andre større byggerier skal afledningsog regnvandsanlæg være en del af byggetilladelsen, som meddeles af Center for Byggeri. Ændring af installationer skal tilsvarende omfattes af en byggetilladelse. Ved nybygning af enfamiliehuse og andre byggerier af begrænset kompleksitet eller ved ændringer af eksisterende installationer - skal aflednings- og regnvandsanlæg være en del af projektbeskrivelsen, der skal anmeldes til Center for Byggeri. Byggemyndigheden skal ikke meddele tilladelse, men alle krav i Bygningsreglementet skal overholdes. Det betyder, at alle former for anlæg til afledning og anvendelse af opsamlet regnvand skal udføres efter gældende normer og standarder. Nedsivning af regnvand Nedsivning af regnvand til jord og grundvand via bassiner med kontakt til jord, faskiner eller lign. kræver tilladelse fra Center for Miljø. Nedsivning af regnvand, hvor afstand til vandløb, søer eller havet er mindre end 25 m, kræver tilladelse fra Center for Park og Natur. Udledning og afledning af regnvand Afledning af regnvand til vandbassiner med tæt bund eller udledning til vandområder kræver tilladelse fra Center for Park og Natur. Afledning af genanvendt regnvand til kloak kræver tilladelse fra Center for Miljø. GENERELLE RETNINGSLINJER For alle nybyggerier med et grundareal på over 300 m 2 skal tagvand håndteres lokalt - med mindre særlige forhold taler imod, jf. Københavns Kommunes Spildevandsplan Forurenet regnvand, der vil kunne forurene jord og grundvand, vil ikke kunne nedsives uden forudgående rensning. Nedsivning af regnvand kan ikke tillades på arealer med væsentlig jordforurening eller i områder, hvor grundvandet står særligt højt. Forurenet regnvand vil ikke kunne ledes til vandområder uden forudgående rensning. Lokale afledningsanlæg skal dimensioneres i forhold til den forventede fremtidige nedbørsmængde. 8

9 Afledningsanlæg skal indrettes, så der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold og dermed sundhedsfare. Afledningsanlæg skal anmeldes til og accepteres af Københavns Energi, inden der kan tilbagebetales tilslutningsbidrag. Forudsætningen for tilbagebetaling er, at anlægget er etableret i godkendt område og i øvrigt er udført korrekt samt, at eksisterende ledninger til kloak er afproppet af en autoriseret kloakmester. Regnvandsanlæg med henblik på toiletskyl og tøjvask kan ikke bruges i forbindelse med følsomme områder som f.eks. hospitaler, institutioner og lignende. Ved anlæg, hvor regnvand ledes til kloak efter anvendelse, har anlægsejeren pligt til at oplyse de opsamlede vandmængder til Københavns Energi. Prisen for afledning er omkring 50 % af det normale vandafledningsbidrag. ANSØGNING Ansøgning om etablering af lokale aflednings- og regnvandsanlæg bør indeholde: Teknisk beskrivelse af anlægget herunder placering og dimensioner. Beskrivelse af forventet kvalitet og mængde af det vand, der ønskes anvendt. Redegørelse for udledningspunkt ved udledning til vandområde. Redegørelse for områdets jord- og grundvandsforhold ved nedsivning. SAGSGANG Anlægstilladelser Ved større byggerier skal ansøgning om tilladelse til etablering eller ændring af aflednings- og regnvandsanlæg sendes til Center for Byggeri. Ved etablering eller ændring af regnvands- og afledningsanlæg i forbindelse med enfamiliehuse og andre byggerier af begrænset kompleksitet er det bygherre, der står inde for, at lovgivningen er overholdt. Bygherre skal underskrive en erklæring om, at byggelovens formål og bygningsreglementets bestemmelser er opfyldt. Erklæring og dokumentation vedrørende de tekniske forhold skal sendes til Center for Byggeri, Tilsyn, når projektet er afsluttet. 9 Vandafledningstilladelser Ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til nedsivning af regnvand til jord og grundvand sendes til Center for Miljø, Jord og Vand. Supplerende oplysning om mulighed for nedsivning kan fås ved henvendelse til Center for Miljø, Jord og Vand. Oplysning om forureningskortlagte grunde fås ved henvendelse til Region Hovedstaden - eller kan findes på Københavns Kommunes miljødatabase på internetadressen

10 Hvis der er tale om nedsivning fra mindre bygninger som f.eks. carporte, og der ikke er mistanke om forurening fra tag eller i jorden, vil det oftest være tilstrækkeligt at udfylde et ansøgningsskema, som kan findes på kommunens hjemmeside: Ansøgning om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til udledning af regnvand til vandområder herunder grøfter og kanaler m.v. sendes til Center for Park og Natur, Vandteamet. Oplysning om mulighed for direkte udledning til vandområder fås ved henvendelse til Center for Park og Natur, Vandteamet. Ansøgning om tilladelse til afledning af genanvendt regnvand til kloak sendes til Center for Miljø, Virksomheder. LOV- OG PLANGRUNDLAG Byggeloven. Bygningsreglementet. Miljøbeskyttelsesloven, 19 og 28. Spildevandsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 Københavns Kommunes Grundvandsplan

11 AFLEDNING TIL KLOAK AFLEDNING AF OVERFLADEVAND TIL KLOAK AFLEDNING AF GRUNDVAND TIL KLOAK ANVENDELSESOMRÅDE Midlertidige afledninger af spildevand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, herunder: Overfladevand og opstigende/indsivende grundvand, som afledes via dræn/ pumpning i forbindelse med tørholdelse af byggegruber og anlægsudgravninger. Grundvand fra midlertidige grundvandssænkninger 1). Vand fra boringer også skyllevand) 2). Vand fra afværgeforanstaltninger miljøtekniske afværgeboringer). 1) Gælder også grundvandssænkninger, der ikke kræver tilladelse efter vandforsyningsloven se under Grundvand). 2) Gælder for såvel A- som B-boringer se listen under Grundvand), også miljøtekniske boringer forundersøgelser), moniteringsboringer og pejleboringer. Der skal endvidere søges om tilladelse til afledning af vandet også i de tilfælde, hvor der ikke er krav om tilladelse eller anmeldelse af selve boringen, f.eks. ved geotekniske boringer. Afledning af øvrigt spildevand er ikke behandlet i denne vejledning. GENERELLE RETNINGSLINJER Enhver tilslutning af spildevand til et offentligt spildevandsanlæg kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens 28. Vilkår for udledningen fastsættes af Center for Miljø efter følgende overordnede kriterier: Hydraulisk belastning af afløbssystemet. Risiko for tilstopning eller korrosion i afløbssystemet. Hæmning af renseanlæggets processer. Hensyn til personale i kloak og på renseanlæg. Påvirkning af vandområdet, der modtager det rensede spildevand. Anvendelsesmuligheder for slammet fra renseanlægget. Ansøgerens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved anvendelse af bedst tilgængelige teknologi BAT). 11

12 ANSØGNING Ansøgning sendes til Center for Miljø, Virksomhedsområdet. Ansøgningen bør indeholde oplysninger om: Ansøger firmanavn, adresse, kontaktperson, tlf.nr., ). Bygherre firmanavn, adresse, kontaktperson, tlf.nr., ). Gerne oplysninger om andre relevante aktører rådgivere, entreprenører). Projektets lokalisering adresse, matrikel). Beskrivelse af baggrunden for ansøgningen projektbeskrivelse). Oplysninger om forureningsstatus for jord og grundvand vedlagt analyseresultater og undersøgelsesrapporter). Hvornår afledningen forventes påbegyndt og afsluttet. Vandmængder: Forventede totale vandmængde m 3 ). Døgnmængden m 3 /døgn). Maksimale vandstrøm liter/sekund). Det ønskede tilslutningspunkt, efter anvisning fra Københavns Energi. Ved ønske om fast anboring på brønd skal det fremgå, om der er søgt om tilladelse hos Center for Byggeri. Beskrivelse af planlagte tiltag for at mindske miljøbelastningen, f.eks. i form af renseforanstaltninger. Skabelon for ansøgningen kan fås ved henvendelse til Center for Miljø, Virksomhedsområdet, eller findes på Københavns Kommunes hjemmeside. OM SAGSGANGEN Behandlingstiden er normalt 2-6 uger, afhængig af projektets omfang. Afgørelser i henhold til Lov om Miljøbeskyttelse kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen har ikke opsættende virkning for ibrugtagning af tilladelser. HENVENDELSE Center for Miljø, Virksomhedsområdet. Københavns Energi, Vand & Afløb, Salg og Service for tilslutningspunkt og vandafledningsbidrag). LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven, 28 og 30 Spildevandsbekendtgørelsen Betalingsloven Betalingsvedtægt for Københavns Kommunes offentlige spildevandsanlæg. 12

13 SØER OG VANDLØB UDLEDNING TIL SØER OG VANDLØB FYSISK REGULERING AF VANDLØB OG SØER OPRETTELSE AF NYE VANDELEMENTER DEFINITIONER Fersk recipient: Målsætning: Betegnelse for ferske overfladevande. F.eks.: Åer, søer og moser. Den kvalitet af f.eks. et vandløb, som det politisk er vedtaget at efterstræbe. Målsætningen er inddelt i lempet-, generel - og skærpet målsætning. Kvaliteten af vandet beskrives ved forskellige parametre, som omfatter vandkvalitet, flora og fauna. Målsætningerne er fastlagt i regionplan 2005 for hovedstadsområdet. Disse retningslinjer er gældende, indtil der foreligger vedtagne statslige vandplaner. AKTIVITETER, DER KRÆVER TILLADELSE Alle udledninger til ferske vandområder, herunder udledning af overfladevand fra ubefæstede arealer og tagarealer, alle former for udløb af spildevand fra separatog fælleskloakerede områder samt udledning af oppumpet grundvand. Alle ændringer af vandløb og søers skikkelse eller anden påvirkning, der ændrer vandets frie løb, herunder hører bl.a. vandløbets forløb, bredde, bundkote, skråninger samt krydsende ledninger i eller under bunden samt broer. Oprettelse af vandelementer med status som søer eller vandløb eksklusiv spildevandstekniske anlæg). Udledning fra listevirksomheder reguleres i Virksomhedsgodkendelsen efter særskilte regler i miljøbeskyttelseslovens kap. 5, og omtales ikke nærmere her. GENERELLE RETNINGSLINJER Overordnet gælder det, at der ikke må tilføres forurening til den ferske recipient, og at udledningen ikke må give hydrauliske problemer. Det er ansøgers ansvar og opgave at levere alle de nødvendige data til dokumentation for ovennævnte forhold. Efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven skal det sikres, at det ansøgte projekt er foreneligt med dels de vandafledningsmæssige interesser, der er knyttet til vandområdet, og dels de miljø- og naturmæssige målsætninger og bestemmelser, der er fastlagt for det pågældende vandområde. 13 Vilkår for udledning fastsættes efter den aktuelle recipients kvalitet, hydrauliske kapacitet samt gældende målsætning. Vilkårene fastsættes endvidere under hensyn til eksisterende belastning af recipienten samt udledningens størrelse og varighed.

14 På Sjællandssiden af Københavns Kommune er vandløb og næsten alle søer offentligt ejede. På Amager er der flere private vandløb, og her er bredejerne organiserede i to private vandlaug: Vestamager Pumpedigelag, der omfatter vandløb og afvandingssystemet på Vestamager. Inden for Ørestadsområdet er bredejerne af kanaler og vandelementer organiseret i Vandlauget i Ørestad. I Ørestad sker administrationen også under hensyn til helhedsplanlægningen for Ørestad, hvor et gennemgående kanalsystem tillægges stor betydning. Dette kanalsystem skal både fungere som et centralt arkitektonisk element, og samtidigt skal kanalsystemet tjene til afledning af uforurenet regnvand. Dette fordrer imidlertid særlige tiltag til sikring af vandkvaliteten, som bl.a. søges sikret gennem den overordnede disponering af vandafledningen, aftale om begrænsning i valg af byggematerialer etc. ANSØGNING Ansøgning sendes til Center for Park og Natur. Forud for fremsendelse af ansøgningsmateriale er ansøger altid velkommen til at kontakte Center for Park og Natur for drøftelse af forhold vedr. udledning og ansøgning. En ansøgning bør indeholde: Generelt: Baggrund for ansøgningen Hvem, der ansøger samt generelle oplysninger om baggrund for ønsket om udledning, f.eks. udledning fra midlertidig grundvandsænkning i forbindelse med anlægsarbejde. Fremsendes ansøgning af rådgiver, skal det tydeligt fremgå hvem, der ansøges på vegne af. Lokalisering Adresse/beskrivelse af beliggenhed. Stedangivelser skal om muligt ske på kortbilag med angivelse af udledningspunkt. Placering af udledningspunkt skal desuden angives ved EUREF89-koordinater. Ved kote-angivelser anvendes DVR90. Det skal fremgå, hvis der henvises til ældre opmålinger foretaget i enheden DNN eller KN. Københavns Kommune anvender DVR90 pr

15 Udledninger: Udledningspunkt Beskrivelse af udledningspunktets udformning. Beskrivelse af hvorledes vandet ledes hen til udledningspunktet, f.eks. trykledning eller gravitationsledning. Oplysninger om hvorvidt der sker anden eksisterende eller planlagt) udledning fra samme udledningspunkt. Hydrauliske forhold Angivelse af vandmængder og maksimale vandføringer l/s m3/t) fordelt på udledningspunkter. Maksimale nedbørsbetingede udledninger beregnes ud fra 5 års regnhændelse. Vurdering af eventuelle ændrede afstrømningsforhold i forhold til eksisterende forhold. Herunder recipientens kapacitet og oversvømmelsesrisiko ved den aktuelle udledning, suppleret med evt. driftsrutiner for udledningen. Tidsperiode Angivelse af hvor længe ansøger forventer, at udledningen skal opretholdes. Forventet starttidspunkt for den ønskede udledning angives. Indhold i udledning Angivelse af vandkvaliteten, evt. ved fremsendelse af analyseresultater. Det bør forinden drøftes med Center for Park og Natur, hvilke parametre der skal analyseres for. Rensning Hvis ansøger vurderer, at vandkvaliteten ikke kan overholde vandkvalitetskravene, skal ansøger foreslå relevant renseforanstaltning med en redegørelse for forventet renseeffekt. Hvis udledningen forudsætter en omfattende indsats til vandbehandling, skal ansøger til belysning af anvendelsen af bedst tilgængelig teknologi oplyse, hvilke alternative vandbehandlingsmetoder, der har været vurderet i forbindelse med projektering, samt begrunde hvorfor disse er forkastet i forhold til det ansøgte. Alternativer Beskrivelse af eventuelle alternativer til udledningen, f.eks. anvendelse til sekundavand. Ansøger skal give en kortfattet begrundelse for fravalg af alternativer. 15

16 Regulering af vandløb eller søer: Tidsperiode/ tidsplan. Beskrivelse af planlagte ændringer herunder: Vandløbets skikkelse, vandløbets forløb, brink, bundforhold, bundkote, detailplan, oversigtskort. Hydrauliske konsekvenser af projektet. Beskrivelse af projektets gennemførelse. SAGSGANG Sagsbehandlingstiden i Center for Park og Natur er højst fire uger fra sagen er fuldt oplyst af ansøgeren. Udkast til tilladelse udsendes til kommentering hos ansøger og/eller bygherrerådgiver med tidsfrist på 1-2 uger. Samtidigt foretages partshøring hos relevante parter, f.eks. repræsentanter) for private vandlaug. I vandløbsretslige sager med fysiske ændringer etc. skal der udsendes forslag i 4 ugers høring forud for udstedelse af afgørelse. Afgørelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28 kan udnyttes straks uanset, at klagefristen er 4 uger. Tilladelse efter vandløbsloven til ændringer i fysiske eller hydrauliske forhold m.v. kan som udgangspunkt ikke udnyttes inden for klagefristen, som er 4 uger. HENVENDELSE Center for Park og Natur, Vandteamet LOVGRUNDLAG Miljøbeskyttelsesloven, 28 Vandløbsloven Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet Spildevandsbekendtgørelsen 16

17 GRUNDVAND BORINGER OG BRØNDE PÅ LAND Boringer inddeles i A-boringer og B-boringer DEFINITIONER A-boringer omfatter: B-boringer omfatter: Boringer til vandindvinding, jf. vandforsyningslovens 18 og 20, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer mv. Boringer til permanent grundvandssænkning Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der kræver tilladelse efter vandforsyningslovens 26 Permanente pejleboringer Moniteringsboringer Miljøtekniske boringer med filter- eller forerør Miljøtekniske afværgeboringer Miljøboringer til det primære magasin Infiltrationsboringer Andre boringer med filter- eller forerør Boringer til midlertidig grundvandssænkning, der ikke kræver tilladelse efter vandforsyningslovens 26, stk. 2 og 27, dvs. boringer hvorfra der skal oppumpes mindre end m3 vand/år i mindre end 2 år, og som er beliggende mere end 300 m fra et vandforsyningsanlæg Miljøtekniske boringer uden filter- eller forerør Miljøtekniske boringer med filter, som sløjfes efter max 6-8 uger Geotekniske boringer Råstofboringer Andre boringer uden filter- eller forerør AKTIVITETER, DER KRÆVER TILLADELSE/SKAL ANMELDES A-boringer: kræver tilladelse B-boringer: skal anmeldes Sløjfning af boringer skal anmeldes ansøgnings- og anmeldelsesskemaer findes på hjemmesiden Geotekniske boringer kan udføres uden forudgående anmeldelse. 17

18 GENERELLE RETNINGSLINJER Etablering og sløjfning af boringer skal udføres af uddannede personer, jf. bekendtgørelse nr af 26. juli 2007 om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. Svejsning af forerør skal udføres af personer, som har bevis for 3 ugers fuldtidsundervisning i lysbue-reparationssvejsninger eller tilsvarende dokumenterede kvalifikationer. ANSØGNING/ANMELDELSE Ansøgningen eller anmeldelsen skal være skriftlig og sendes til Center for Miljø: A-boringer: Inden borearbejdet må påbegyndes, skal boreentreprenøren sikre sig, at der foreligger tilladelse til boringerne. Tidspunktet for igangsættelse af borearbejdet skal fremgå af ansøgningsskema. Skal der udføres vandforsyningsboringer eller boringer til midlertidig grundvandssænkning, der kræver tilladelse efter 26 i vandforsyningsloven, kan ansøgningsskema anvendes, men ansøgningen vil blive behandlet i forbindelse med ansøgningen om oppumpning. B-boringer: Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter, Center for Miljø har sendt en kvittering for modtagelse af anmeldelse. Tidspunktet for igangsættelse af borearbejdet skal fremgå af anmeldelsesskema. Sløjfninger: Sløjfning af boringer skal anmeldes til Center for Miljø mindst 14 dage før, arbejdet skal udføres. A og B- boringer: En ansøgning eller anmeldelse skal indeholde oplysninger om: Formål Placering Forventet boredybde Udførelsestidspunkt Tidspunkt og metode for sløjfning af boringen 18 OM SAGSGANGEN Afgørelser om B-boringer og sløjfning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

19 For afgørelser om A-boringer, som etableres i forbindelse med grundvandssænkning, er der en 4 ugers klagefrist. Anlægsarbejdet må ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Klager har opsættende virkning. HENVENDELSE Center for Miljø, Jord og Vand LOVGRUNDLAG Vanforsyningsloven, 18 og 20 Miljøbeskyttelsesloven Boringsbekendtgørelsen GRUNDVANDSSÆNKNING OG DRÆNING AF GRUNDVAND DEFINITIONER Grundvandssænkning og bortledning: Dræning: Byggesager: De to ord bruges her synonymt. Bortledning er vandforsyningslovens ord for midlertidig eller permanent grundvandssænkning med det formål at fjerne vandet fra jorden for eksempel for at tørholde en udgravning. Grundvandssænkningen kan gennemføres via pumpeboringer, grædebrønde, sugespidsanlæg eller dræn. Passiv opsamling af vand i f.eks. drænledninger evt. med efterfølgende bortpumpning. Dræn omkring bygninger opsamler nedsivende regnvand, eller opstigende grundvand. Hvis drænet er placeret sådan, at der bortledes betydende mængder grundvand fra drænet, er der tale om en bortledning af grundvand eller grundvandssænkning. Projekter, som kræver tilladelse efter byggeloven, kaldes i daglig tale for byggesager. Byggeloven omfatter ud over nybyggeri også til- og ombygninger samt nedrivning. Anlæg af veje, hovedkloakker i veje og kabler er IKKE omfattet af byggeloven. 19 AKTIVITETER, DER KRÆVER TILLADELSE Efter vandforsyningsloven: Midlertidig grundvandssænkning, som varer i mere end to år. Midlertidig grundvandssænkning af større vandmængder end m3/ år uanset varigheden. Permanent grundvandssænkning og permanent dræning af betydende mængder grundvand.

20 Efter byggeloven: Byggesagsbehandlingen af et byggeri omfatter bla. udformningen af fundering og dræn i bygningen. I Indre by og på Christianshavn omfatter byggesagsbehandlingen en vurdering af byggeriets effekt på grundvandsstanden, både under anlægs- og i driftfasen af byggeriet BR- beslutning af ). Efter henstilling fra Borgerrepræsentationen: Efter henstilling fra Borgerrepræsentationen varetager offentlige og halvoffentlige institutioner, som laver anlægsprojekter i vejareal el.lign., de samme hensyn til grundvandsstanden i Indre by og på Christianshavn, som varetages af Center for Byggeri i byggesager BR- beslutning af ). Eksempel: Oppumpning af grundvand ved ledningsomlægninger, som ikke er omfattet af byggeloven eller vandforsyningsloven, og som udføres af Københavns Energi. GENERELLE RETNINGSLINJER Københavns Kommune tager udstrakt hensyn til bevarelsen af grundvandets mængde og kvalitet i vurderingen af sager om grundvandssænkning. Permanent grundvandssænkning og dræning: Københavns Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til permanent grundvandssænkning eller permanent dræning af betydende mængder grundvand ved nybyggeri. Udformning af fundamenter og dræn: I sager om nybyggeri stilles der krav om, at bygninger udføres med vandtæt fundering. Eventuelle bygningsdræn skal placeres, så der ikke er risiko for dræning af betydende mængder grundvand. Som udgangspunkt skal dræn ligge minimum 30 cm over mættet zone. I vurdering af konkrete sager tager kommunen udgangspunkt i potentialekort for det primære magasin se kortbilag) suppleret med ansøgerens pejlinger i byggefeltet. På Nordamager skal der tages hensyn til, at grundvandet forventes at stige som følge at tætning af kloakanlæg Se kortbilag). I kystnære områder skal der derudover dimensioneres efter en stigning i grundvandsspejlet som følge af klimabetinget havspejlsstigning på ½ meter. Midlertidig grundvandssænkning: I nogle tilfælde kan grundvandssænkning foretages uden andre forholdsregler end en løbende overvågning ved pejlinger, måling af bortledte vandmængder og analyse af det oppumpede vand. 20

21 Kommunen vil dog i alle sager stille krav om, at påvirkningen af grundvandet minimeres under hensyn til, hvad der er teknisk muligt og økonomisk rimeligt. Om der kræves særlige foranstaltninger, vil afhænge af projektets omfang og varighed samt en konkret risikovurdering. Metoder til at mindske grundvandspåvirkningen kan være: Reduktion af behovet for grundvandssænkning Spunsning og grouting omkring byggefeltet Reinfiltration af oppumpet vand Reinfiltration af vand i lukket kredsløb Frysning af undergrunden Arbejde og støbning under vand I Indre by og på Christianshavn Se kortbilag) accepteres udbredelse af grundvandssænkninger fra byggegruben til omgivelserne ikke eller kun i meget begrænset omfang i de sager, som behandles efter vandforsyningsloven og byggeloven. Det betyder, at der kun kan gives tilladelse til grundvandssænkning, hvis der samtidig tages forholdsregler til at kompensere sænkningens udbredelse. Restriktionerne skyldes her, at der er en del gamle bygninger i dette område, som også kaldes Middelalderbyen, som kan lide skade ved afdræning af jorden. Skader kan opstå ved udtørring og nedbrydning af pælefundamenter og andre typer fundamenter i træ eller f.eks. pileflet. Der kan også ske skader som følge af nedbrydning og sætninger i jordlagene omkring fundamenterne. I Ørestaden er der ligeledes begrænsninger i muligheden for at bortlede grundvand i større omfang uden særlige foranstaltninger. Det skyldes især hensynet til vådområder og ønsket om at beskytte grundvandet mod forceret forsaltning. Drikkevandsinteresser: Inden for områder med drikkevandsinteresser er der særligt fokus på at minimere grundvandspåvirkningen. Grundvandsforurening: Risiko for mobilisering af nærliggende grundvandsforurening kan føre til særlige foranstaltninger og til særlige krav til overvågning. Som alternativer til bortledning har der i Københavns Kommune været anvendt arbejde under vand i byggegruben og frysning af vandet i grundvandsmagasinet. Største vandmængder og største påvirkningsområde fås generelt ved bortledning fra det primære grundvandsmagasin. 21

22 Afledning af det oppumpede vand: I alle sager gælder det, at en tilladelse til oppumpning af grundvand først kan tages i brug, når der er indhentet en tilladelse til afledning eller udledning af det oppumpede vand. Afledning kan i København ske som reinfiltration til grundvandsmagasinet, afledning til kloak, udledning til sø/vandløb eller til havnen se relevante afsnit). ANSØGNING Ansøgning efter vandforsyningsloven om tilladelse til midlertidig- og permanent bortledning sendes til Center for Miljø, Jord og Vand. Fra tilladelsen er meddelt, er der en klagefrist på 4 uger. Det er værd at bemærke, at borearbejde i de fleste tilfælde ikke må påbegyndes før udløbet af klagefristen. Krav til omfang af ansøgning afhænger af projektets størrelse samt en indledende risikovurdering. En ansøgning bør indeholde følgende: Beskrivelse af baggrunden for behovet for bortledning. Herunder af bygge/ anlægsprojektet. Beskrivelse af bortledningsarrangementet, herunder afsænknings- eller dræningsniveauet. Beregning eller overslag over forventet pumpeperiode og forventede oppumpede vandmængder samt udbredelse af grundvandssænkningen. Hvis der planlægges sænkningsstandsende foranstaltninger som f.eks. reinfiltration, skal der desuden fremsendes beregning af effekten af disse. Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi og grundvandskemi. Risikovurdering i forhold til omgivelser og miljø. Herunder risiko for spredning af nærliggende grundvandsforurening, risiko for sætningsskader, risiko for skader på natur eller vandindvindingsinteresser. I tilfælde af særligt følsomme forhold omkring risiko ved træpælefunderinger eller sætningsgivende jordlag, kan der endvidere være behov for særlige undersøgelser af funderingsforhold. Forslag til overvågningsprogram f.eks. placering af pejleboringer, pejlefrekvens og analyseprogram. Ansøgning om byggetilladelse sendes til Center for Byggeri. Udformning af fundamenter og dræn skal fremgå af byggesagen. Hvis der bygges i Indre by, skal det fremgå af byggesagen, hvis det planlægges at foretage midlertidig grundvandssænkning i anlægsfasen. 22 HENVENDELSE Center for Miljø, Jord og Vand. Center for Byggeri, Område for Vand og Afløb, Område for Konstruktion.

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding

TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding TREFOR Att.: Martin Vesterbæk, e-mail martin.vesterbaek@trefor.dk Kokbjerg 30 6000 Kolding Tilladelse til undersøgelsesboring på Kokbjerg 30, 6000 Kolding Geodrilling ApS har på vegne af TREFOR har søgt

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger.

KL har enkelte kommentarer til de indholdsmæssige ændringer i bekendtgørelsen, de præsenteres herunder i afsnittet generelle bemærkninger. N O TAT Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde Helhedsindtryk Udkastet til ny bekendtgørelse indeholder i hovedsagen rettelser, som er en konsekvens af anden

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej 10 3400 Hillerød Send pr. mail til varup@hotmail.com Dato: 19-12-2014 Ref: SUSAG J.nr.: 20141030319 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Sendt pr. mail til: mst@mst.dk med cc til mehch@mst.dk Vedr.: j.nr. MST-1210-00041. KL's høringssvar til udkast til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar til udkast

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding

Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding TEKNIK OG MILJØ Jens Sivebæk Nielsen Videbækvej 1 7480 Aulum Email: jenssivebaek@gmail.com Ljørringvej 9A, 7480 Aulum. Foreløbig tilladelse til at etablering af boring til markvanding Byggeri, Jord og

Læs mere

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup

Foreløbig tilladelse til etablering af boring på Skovvænget 96, 7540 Haderup TEKNIK OG MILJØ Staulund ApS Karupvej 4A 7540 Haderup Att.: Preben Jensen E-mail: mail@staulund.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8065 bjgtg@herning.dk www.herning.dk

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer

Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer GEO, Helle Hansen Sødalsparken 12 8220 Brabrand 8. juni 2015 Tilladelse til boring af 10 overvågningsboringer Beliggenhed Thyborøn. Placeringen fremgår af kortbilaget AnlægsID Boringer 10 boringer til

Læs mere

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen.

Boringerne skal anvendes som led i en geoteknisk undersøgelse forud for etablering af letbanen. Hovedstadens Letbane Metrovej 5 2300 København S Sendt til: kra@geo.dk Dato: 10-06-2015 Ref: SUSAG J.nr.: 20140910190 Tilladelse til udførelse af 6 boringer til undersøgelser forud for etablering af Letbanen.

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank Jyske Bank Att. Henning Hauge Hansen E-mail hhhh@jyskebank.dk 14. november 2014 Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i forbindelse etablering af en kælder, Kejlstrupvej 84, Jyske Bank På baggrund

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014

Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk. Den 21. november 2014 Odsherred Forsyning A/S info@odsherredforsyning.dk Den 21. november 2014 til Tengslemark Renseanlæg med udløbsledning samt kloakledning Højby-Tengslemark I henhold til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Lars Rantov Hyggevej 12 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. 13. august 2014 MFJEL 016085-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Hyggevej 12, 3630 Jægerspris Der meddeles hermed tilladelse

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17.

Vand og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 3480 Fredensborg. Sagsnr. 15/8562 17. Lisbeth og Torben Roug Egevej 8 348 Fredensborg and og Natur Naja Panduro Telefon 72 56 5945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/8562 17. marts 215 Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til sø og

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST.

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST. Jordvarme Historik Før kommunalreformen var det kommunerne som var tilladelsesmyndighed på jordvarme. Dog var amtet myndighed ved afvigelse fra bekendtgørelsen, f.eks IPA-sprit. Ved den gamle bekendtgørelse

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV

Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Foreningen Skalborg Aktivitetsplads Helle Hvass Markusen Birke Alle 12 9200 Aalborg SV #CPR/CVR# 10 - for ukompliceret byggeri 2. 10. 2013 Opførelse af legeplads

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg

Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af haveanlæg Sten Harrsen Dato: 12.09.2013 Bredetvedvej 24 Sagsb.: Lotte Jakobsen/JNØ 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/34617 Dir.tlf.: 72 36 41 10 E-mail: grundvand@holb.dk Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Ørumgård ApS v/ Kirsten Højholt Madsen Bonderupvej 2 3600 Frederikssund Dato Sagsbehandler J.nr. 02. juni 2014 MFJEL 010406-2014 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Bonderupvej 2, 3600 Frederikssund,

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere