Betjeningsvejledning. Elektronisk theodolit FET 420K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Elektronisk theodolit FET 420K"

Transkript

1 1 2 Betjeningsvejledning Elektronisk theodolit FET 420K VIGTIGT! LÆS DENNE VEJLEDNING, FØR INSTRUMENTET TAGES I BRUG! 1. Kontrollér instrumentet før du tager det i brug. Sørg for at instrumentets funktioner, effekt, originale indstillinger og reviderede parametre opfylder dine krav, inden du tager det i brug. Sørg også for, at der er tilstrækkelig strøm på batterierne, inden du begynder at arbejde. 2. Udsæt aldrig instrumentet for ekstrem varme eller direkte sollys i længere tid end nødvendigt. Dette kan bla. forringe nøjagtigheden. 3. Når instrumentet skal monteres eller afmonteres fra et trefodsstativ, skal man holde det fast med den ene hånd, mens man skruer på stativets skrue med den anden, så man undgår, at instrumentet styrter. Hvis instrumentet skal bæres på stativet, skal man holde instrumentet så lodret som muligt. Bær aldrig instrumentet vandret over skulderen. Ved transport over længere strækninger skal instrumentet altid pakkes ned i den originale kuffert. 4. Undgå stærke stød og rystelser. De kan forringe instrumentets nøjagtighed. 5. Rens snavs fra overfladen af glasset og plastikken med en klud eller børste efter brug. Tør instrumentet grundigt af inden det pakkes ned, hvis det er brugt i regnvejr. Instrumentet må ikke dyppes i vand. 6. Brug ikke kemikalier til at rense overfladen af glasset eller plastikkomponenterne med. En klud fugtet med vand er det eneste, man behøver. 7. Brug vat eller linseservietter til at rense de udsatte optiske dele. Lommetør- 8. klæder, tøjstykker el. lign. må ikke bruges til rengøring. 9. Instrumentet bør opbevares i et rum med lav luftfugtighed og god ventilation, hvor temperaturen ikke overstiger 45ºC. Udskift jævnligt tørremidlet i kufferten. 10. Fjern altid batterierne, hvis instrumentet ikke skal bruges i længere tid. 11. FET 420K er et præcisionsmåleinstrument, der skal behandles forsigtigt. Evt. reparationer skal altid udføres af professionelle. For at sikre fuld funktionalitet tilråder vi, at instrumentet en gang om året kontrolleres af importøren.

2 INDHOLD 3 ØVRIGE FUNKTIONER 4 BRUG 1. Afstandsmåling med trådkors DELE OG FUNKTIONER 1. Forklaring af dele 2. Displayvisninger 3. Tastatur 2. Hældningskorrektion signaltone 4. Belysning og tidsslukning INDSTILLING AF FUNKTIONER FORBEREDELSER FØR MÅLING FEJLMEDDELELSER 1. Montering som forberedelse til måling 2. Strømtilslutning 3. Visning af batteriernes tilstand 4. Udskiftning af batterier MONTERING OG AFMONTERING AF GRUNDPLADE VINKELMÅLING 1. Venstre/højre observation 2. Sigtning efter mål 3. Nulstilling af vandret vinkel (0SET) 4. Måling af vandret og lodret vinkel (HR VH eller HL V) 5. Vandret vinkel låst ----låst op (HOLD) 6. Måling af zenit afstand, lodret vinkel og højdevinkel 7. Fald procent mode (hældningsmåling) 8. Gentagne vinkelmålinger

3 5 DELE OG FUNKTIONER 6 BRUG Den elektroniske digitale theodolit FET 420K bruger et system til vinkelmålinger med gradvist stigende cifre. Opløsningsevnen for vandrette og lodrette vinkler kan nå 10. Præcisionen af vinkelmålinger kan nå 20. Den elektroniske digitale theodolit FET 420K kan i vid udstrækning bruges til tredimensionel kortlægning, præcise lodmålinger, maskintekniske målinger til brug ved udgravninger, jernbaner, vandbevarende projekter, landmålinger og samling af større maskinfaciliteter. Displayet er oplyst, så det er nemt at arbejde i mørke omgivelser. (1) Optisk sigtemiddel (2) Objektiv (3) Vandret låseskrue (4) Vandret finjusteringsskrue (5) Display (6) Betjeningstastatur (7) Grundplade til trefodsstativ (8) Håndtag (9) Skrue til håndtag (10) Mærke til instrumenthøjde (11) Rørlibelle (12) Dåselibelle

4 7 MARKERINGER 8 BETYDNING BETYDNING (1) Fokusering (2) Optisk lod (3) Forbindelsesstik (RS332) (4) Fodskrue (5) Batterirum (6) Teleskop-okular (7) Lodret låseskrue (8) Lodret finjusteringsskrue (9) Instrumentlås til trefodsstativ Ht V AVG HR HL Gentagelse af vinkel-måling (repetitionsvis) Lodret vinkel Antal gentagne målinger (repetitioner) Gennemsnit af gentagne målinger Vandret vinkel, tælleretning fra venstre mod højre Vandret vinkel, tælle-retning fra højre mod venstre TILT F G % REP BAT Hældningskompensator Valgfri funktionstaster Vinkelenhed GON Hældning i % Status for repetitionsvis vinkelmåling Signal om batteristatus

5 9 10 FORBEREDELSER FØR MÅLING BETJENINGSPANEL og TASTATUR 1. MONTER INSTRUMENTET og FORBERED DET TIL MÅLING Nivellér og centrer instrumentet præcist for at opnå det bedste resultat. a. Montér trefoden. Træk stativbenene ud til den ønskede højde og lås klemmen. b. Montér instrumentet. Sæt forsigtigt instrumentet på trefodsstativet. Skru stativskruen (med 5/8 gevind) i, indtil instrumentet sidder sikkert fast. c. Niveller instrumentet groft med den runde libelle. 1 Brug fodskrue 1 og 2 til at flytte luftboblen i dåselibellen, indtil den er centreret fra venstre til højre. 2 Brug fodskruen 3 til at flytte luftboblen til midten af libellen. d. Finjustér instrumentet med grundpladen. TAST FUNKTION TAST FUNKTION FUNC Valgfri funktionstaster Belysning af display og trådkryds REP Repetitionsvis vinkelmåling HOLD Låsning af vandret vinkel V/% Skift fra højdevinkel til % R/L Valg af tælleretning for vandret vinkel (venstre/højre) 0SET Nulstilling af vandret vinkel Tænd/sluk Flyt cursoren til venstre Flyt cursoren til højre Forøg antallet af blinkende cifre 1 Løsn den vandrette låseskrue. Drej instrumentet så rørlibellen sidder parallelt med fodskruen 1, 2. Centrér boblen ved hjælp af disse to fodskruer. NB: Drej de to fodskruer i modsat retning, når du justerer dem. 2 Drej instrumentet 90 og centrér boblen ved hjælp af nivelleringsskruen 3. 3 Gentag trin 1 og 2 hver gang instrumentet drejes 90 for at centrere alle bobler i disse positioner.

6 4 Vend tilbage til den oprindelige position i punkt A. Drej instrumentet 180. Rørlibellen er monteret rigtigt, og instrumentet er korrekt nivelleret, hvis boblen er centreret, selvom instrumentet drejes i alle retninger. Bemærk forholdet mellem nivelleringsskruernes retning og den retning, boblen bevæger sig i. Kun et autoriseret værksted kan justere instrumentets rørlibelle. e. Centrering af instrumentet ved hjælp af det optiske lod TILSLUTNING a. Hold tænd/sluk knappen 1 nede i ca. 1 sek. En beep-tone lyder efter ca. 2 sekunder, og alle dele af displayet lyser kortvarigt. Nu er instrumentet klart til brug. b. Bevæg teleskopet opad og nedad for at aktivere det. V-vinkelangivelsen skifter fra 0-SET til den aktuelle værdi. c. Tryk på V/% knappen for at vise angivelsen for lodret vinkel nulpunkt. 12 c. Mål 0 Justér okularet efter øjemål, og flyt derefter instrumentet ved at løsne centerskruen, indtil du kan se fixpunktet centreret i cirklen i måleskiven. Flyt instrumentet forsigtigt hvis det viser sig at være skråt. f. Finjustering af instrumentet Lav en præcis nivellering af instrumentet på samme måde som i punkt 4. Drej instrumentet for at se om boblen i rørlibellen er centreret, spænd herefter centerskruen. Instrumentet er forsynet med en 0 viser på det lodrette målestokspanel for at indstille den lodrette vinkel på nulpunktet. Rotér teleskopet for at føre en sensor ind gennem nulpunktet og starte vinkelmålingen. Nulpunktet er placeret ved horisontalkredsen, så det er let at indstille det lodrette nulpunkt ved at rotere teleskopet. Instrumentet kan måle den vandrette vinkel uden nulstilling til specifikation af den lodrette plade. For instrumentet udstyret med automatisk erstatningsnulstilling kan den lodrette specifikation ikke erstatnings-nulstilles automatisk, hvis den lodrette grad overstiger designets omfang, og instrumentet viser i så fald B symbolet. Instrument et er først tilbage til udgangsstillingen, når det igen er nivelleret præcist, og B symbolet forsvinder.

7 VISNING AF BATTERIERNES TILSTAND b. Udskiftning af batterier Batterisymbolet på displayet viser batteriernes tilstand. Fuldt opladet Tilstrækkeligt opladet Opladet 1 Tryk krogen ned og træk låget af batterirummet. 2 Erstat de gamle batterier med nye. Sørg for at polerne sidder rigtigt! 3 Sæt låget på igen. Det anbefales at udskifte batterierne Instrumentet slukkes om kort tid. Udskift straks batterierne! b. Montering af batterirum Sæt tappen nederst på batterirummet fast i rillen. Tryk på trykknappen øverst på batterirummet indtil batterirummet smutter på plads. Batteriernes funktionstid afhænger af type, mærke og kvalitet. Vi anbefaler, at man altid har et ekstra sæt liggende. For udskiftning af batterier se kapitel 4. "Udskiftning af batterier". 4. UDSKIFTNING AF BATTERIER a. Det brugte batteri fjernes ved at trykke på låseknappen og tage batteri-rummet af.

8 VINKELMÅLING Lodret plade venstre/højre måling "Plade til venstre" betyder, at den lodrette plade sidder til venstre for teleskopet, når brugeren står med ansigtet vendt mod okularet. "Plade til højre" betyder det modsatte. Ved at bruge gennemsnittet fra "plade til venstre" og "plade til højre" som måleværdi kan man effektivt fjerne den effekt, system fejl i instrumentet har på brugeren. Når man måler en vandret og lodret vinkel, skal man derfor dreje teleskopet 180 og lave en "plade til højre" måling, efter man har udført en "plade til venstre" måling. 2. Sigt mod målet 1 Ret teleskopet mod noget lyst og fokusér okularet, indtil sigtekorset tydeligt kan ses. (Drej fokuseringsskruen, så korset forsvinder igen og fokusér derefter i modsat retning). 2 Sigt groft efter målet ved hjælp af den grove sigteanordning. Afstanden mellem bruger og instrumentet må godt variere, når man grovindstiller. 3 Fokusér på målet ved at dreje fokuseringsskruen på teleskopet. NB: Hvis teleskopet eller okularet ikke er præcist fokuseret, vil der opstå optiske fejl ved målet og ved sigtekorset i vandret og lodret retning. Dette kan føre til målefejl. For at undgå de optiske fejl skal man fokusere teleskopet og okularet. 4.Måling af vandret og lodret vinkel (HR,V eller HL,V) Vandret vinkelmåling med tælleretning mod højre og lodret vinkelmåling( HR,V) BETJENING 1 Sigt mod mål "A" med teleskopets sigtekors 2 Tryk én gang på 0SET knappen for at indstille værdien af den vandrette Vinkel på ". 3 Drej instrumentet med uret og sigt på de andet mål "B" for at se den vandrette og lodrette vinkel. 3. Vandret vinkel nulstilling (0SET) BETJENING 1 Sigt mod mål "A" med teleskopets sigtekors. 2 Tryk én gang på 0SET tasten for at indstille værdien af den vandrette vinkel på ". 0SET knappen nulstiller kun den vandrette vinkel. Vandret vinkel kan nulstilles når som helst, undtagen når den er låst fast med (HOLD knappen).

9 4.2 Omstilling af tælleretning for hældningsmåling BETJENING 1Sigt mod mål A med teleskopets sigtekors. 2 Tryk på R/L tasten for at skifte vandret vinkel mode fra HR (tælleretning mod højre) til HL (tælleretning mod venstre). 3 Måling i HL mode (tælleretning mod venstre). 17 BETJENING 1 Drej finjusteringsskruen og indstil den krævede vandrette vinkel. 2 Tryk én gang på HOLD tasten indtil værdien for den vandrette vinkel blinker og er hermed fastlåst. 3 Sigt mod målet. 4 Tryk på HOLD tasten - blink ophører. Værdien for den vandrette vinkel er hermed frigivet igen. HOLD tasten har ingen effekt på den lodrette vinkel. 18 ⒍ Ved måling af zenit afstand, lodret vinkel og højdevinkel skal den lodrette vinkel indstilles ifølge behov, før betjeningen påbegyndes. R/L knappen har ingen effekt på den lodrette vinkel. Tryk igen på R/L knappen for at skifte fra HL mode til HR mode. 5. Vandret vinkel låst - låst op Ved vandret nivellering kan man ved at trykke på HOLD tasten fastholde den vandrette vinkels aktuelle værdi. I hold-funktionen, blinker værdien for den vandrette vinkel i displayet. Værdien ændres ikke, selvom instrumentet roteres. Når sigteretningen er rigtig, trykkes igen på HOLD knappen for at låse hold-funktionen op. Man har herved overført vinklen som nyt udgangspunkt. 6.1 ZENIT AFSTAND Hvis man vælger 0 for den lodrette vinkel som zenit retning, er den målte lodrette vinkel V zenit vinklen. ZENIT AFSTAND V=(L+360 -R)/2 SPECIFIKATIONSFEJL i=(l+r-360 )/2 6.2 LODRET VINKEL Hvis man vælger 0 for den lodrette vinkel i venstre retning,er den målte lodrette vinkel V den lodrette vinkel. LODRET VINKEL V=(L+180 -R)/2 SPECIFIKATIONSFEJL i=(l+r-540 )/2

10 6.3 HØJDEVINKEL Hvis man vælger 0 for den lodrette vinkel i både venstre og højre retning,er den målte lodrette vinkel V højdevinklen. HØJDEVINKEL V=(L+R)/2 SPECIFIKATIONSFEJL i=(l R)/2 NB: Hvis SPECIFICATION ERROR i 10 opstår, bør man undersøge og justere instrumentet i henhold til instruktionsmanualen. 7. FALD PROCENT MODE (skift til fald i procent) Når man måler i vinkelmode, kan den lodrette vinkel ændres til fald i procent. Værdien af fald i procent = H/D*100% Måleområdet af fald i procent er fra vandret position til ±45. BETJENING 1 Tryk på V % tasten for at skifte lodret vinkelmåling fra vist i grader til procent. 2 Tryk igen på V % tasten for at komme tilbage til vinkelmåling vist i grader GENTAGNE VINKELMÅLINGER (repetitionsvise vinkelmålinger) BETJENING 1 Tryk på FUNC tasten 2 Tryk på REP tasten for at sætte instrumentet i repeat mode 3 Sigt mod mål A og tryk én gang på 0SET tasten for at indstille den første målaflæsning til Drej den vandrette finjusteringsskrue og sigt på B. 5Tryk på HOLD tasten for at låse den vandrette vinkel og gemme den i instrumentet. 6Drej igen den vandrette finjusteringsskrue og sigt på mål A. Tryk på R/L tasten for at frigive vinklen og fastholde denne tilstand. 7Drej igen den vandrette finjusteringsskrue og sigt på mål B. 8Tryk på HOLD tasten for at låse den vandrette vinkel og gemme den i instrumentet. Dobbelt og gennemsnitlig vinkelværdi vises på displayet. 9Gentag trin 7 8 i henhold til målekravene. 10 For at komme tilbage til normal vinkelmåling tryk på FUNC tasten og derefter HOLD tasten. 20 Enhver vinkel der overstiger faldprocenten med 100% vises på displayet som Aflæsningen af den vandrette vinkel kan nå mindst ± ved måling i Plate left eller Plate right mode. Aflæsningen på fem buesekunder kan nå mindst ± Det højeste antal gentagne målinger er 15, hvis dette antal overskrides, opstår der fejl. Hvis afvigelsen mellem to målinger er større end ±30, viser displayet E04, gå i så fald tilbage til trin 3 og start forfra med målingen. Tryk på FUNC tasten og derefter på HOLD tasten for at vende tilbage til normal vinkelmåling.

11 21 22 INSTRUKTIONER INDSTILLING AF FUNKTIONER Instrumentet har mange funktioner, der kan opfylde forskellige målebehov. Indstilling af parametre Tænd for instrumentet, tryk på FUNC tasten og derefter nu indstillet som oprindeligt, og displayet ser således ud: tasten. Instrumentet er Trin Punkt Instruktion Indstilling af parametre 1 Min. vinkelenhed Skift mellem 10 og 20 Setting 0 Setting Signallyd Hver 90º /100 Setting 0 Setting 1 gon bekræftes af signallyd Slukket Tændt Cifre 1 til 7 3 Vinkelenhed 4 Automatisk slukning 5 Målemetode for lodret vinkel 6 Automatisk kompensator Skift mellem Setting 0 Setting 1 Setting 2 Setting 3 DEG (grader), GON, MIL DEG GON MIL DEG Indstil interval Setting 0 Setting 1 Setting 2 Setting 3 for automatisk slukning Slukket 10min 20min 30min Nulstilling af lodret vinkel Setting 0 Setting 1 Setting 2 Lodret vinkel (0 i vandret) 0 i zenit Højdevinkel +/- (0 i vandret) Kompensator- Setting 0 Setting 1 funktion tænd/sluk Slukket Tændt Brug og tasterne til at vælge den krævede parameter. Brug tasten for at skifte parametre. Tryk først på FUNC tasten og herefter på tasten for at gemme indstillingerne. Indstillingerne gemmes, selvom instrumentet slukkes. Grundindstillinger fra fabrikken Minimum aflæsning 10 Signallyd Slukket Vinkelmålingsenhed 360 Automatisk slukning Slukket Målemetode for lodret vinkel 0 i zenit Automatisk kompensator Automatisk kompensation Dataoverførsel Slukket 7 Dataoverførsel Tænd/sluk Setting 0 Setting 1 Slukket Tændt

12 23 24 FEJLMEDDELELSER BETYDNING OG UDBEDRING B Lodret kompensator er uden for kompensatorområdet. Nivellér instrumentet igen. E00 Instrumentet roteres for hurtigt om egen akse. Tryk på 0SET tasten for at nulstille. Hvis fejlen stadig vises, skal instrumentet repareres. E01 Teleskopet drejes for hurtigt rundt, tryk på V/% for at nulstille det lodrette niveau. Hvis fejlen stadig vises, skal instrumentet repareres. E02 Intern fejl i det vandrette vinkelmålesystem. Sluk og tænd for instrumentet igen. Hvis fejlen stadig vises, skal instrumentet repareres. E03 Intern fejl i det lodrette vinkelmålesystem. Sluk og tænd for instrumentet igen. Hvis fejlen stadig vises, skal instrumentet repareres. E04 Kan opstå ved repetitionsvis måling, hvis afvigelsen mellem to målinger overstiger 30. Tryk på 0SET tasten og gentag målingen. E05 Kan opstå ved repetitionsvis måling, hvis antallet af gentagne målinger overstiger 15. Tryk på FUNC + HOLD, start forfra og mål igen. E06 Fejl under processen hvor den lodrette vinkel nulstilles eller rejusteres, hvis spændevinklen til vandret overstiger 45. Behov for gentagen justering. Bemærk: Ved fejlmeddelelser bør man omhyggeligt gentage den gennemførte måling i overensstemmelse med beskrivelserne i betjeningsvejledningen. Hvis fejlmeddelelsen stadig opstår efter gentagne kontrolmålinger, skal instrumentet sendes til reparation hos forhandleren. MONTERING OG AFMONTERING AF GRUNDPLADEN Ved at løsne eller stramme drejehåndtaget kan man let montere eller afmontere instrumentet på grundpladen. AFMONTERING 1 Drej låsegrebet 180 grader mod urets retning. 2 Hold grundpladen i én hånd, og løft instrumentet opad i den anden hånd ved hjælp af bærehåndtaget. MONTERING 1 Løft instrumentet i den ene hånd og før styretapperne mod åbningerne Montér forsigtigt instrumentet på grundpladen. 3 Spænd låsegrebet på grundpladen. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Teleskop Billede Oprejst Forstørrelse 30x Objektivets åbning 45 mm Opløsningsevne 3" Synsfelt 1 30" Min. focus 1,4 m Stadier ganget med konstant 100 Stadier plus constant 0 Nøjagtighed stadier 0,4%L Længde 157 mm Vinkelmåling Metode Gradvis stigende Cirkel diameter 71 mm Min. aflæsning 1"/5" (0,2/1mgon) Enheder for vinkelmåling 360 /400gon/6400mil, valgfri Nøjagtighed 20"

13 25 Følsomhed libeller Rørlibelle Rund libelle 30"/2mm 8'/2mm Kompensator Elektronisk faldsensor Lodret vinkelkompensation Kompensationsområde ±3' Nøjagtighed 1" Optisk sænklod Billede Oprejst Forstørrelse 3x Fokusområde 0,5m~ Synsfelt 5 Display LCD display 2 sider Data indlæsning og udtag Stik (1 stk.) RS232 Strømforsyning Alkaline batterier 4 x 1,5 V AA Funktionstid 15 timer Funktionstemperatur -20 ~ + 45 Vægt 4 kg

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Elektronisk theodolit FET 402K-L

Elektronisk theodolit FET 402K-L Elektronisk theodolit FET 402K-L Betjeningsvejledning 12/2011-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Advarsels- og sikkerhedsoplysninger 2 Vedligeholdelse og pleje 2 Elektromagnetisk forenelighed 2 CE-konformitet 2 Brug

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60

Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Betjeningsvejledning Maxi-Liner FL 60 Indhold S. 1 1 Leveringsomfang S. 8 3.6 Tilt-funktion 1.1 Oversigt over laseren 3.7 Justérbar 360 delkreds S. 3 2. Sikkerhedsoplysninger og finjustering S. 5 3. Kendetegn

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 250 VA-N Betjeningsvejledning LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 250 VA-N, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, magnetisk måltavle, laserbriller,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376

Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids. El.nr. 63 98 958 376 Betjeningsvejledning Elma Videostik med styrbar spids El.nr. 63 98 958 376 Elma Videostik side 2 Indhold Generelle sikkerhedsinstruktioner... 3 Introduktion... 3 Specifikationer... 4 Funktionsinstruktioner...

Læs mere

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning

Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning Rotationslaser FL 240 HV / FLG 240 HV-Green Betjeningsvejledning 02/2011-1 - LEVERINGSOMFANG FL 240 HV Rotationslaser FL 240 HV, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening NiMH-akku og oplader, batterirum

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400 HA-G Betjeningsvejledning Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1. Kendetegn og funktioner 2. Brugersikkerhed 3. Betegnelser 4. Funktioner 4.1 Strømforsyning 4.2

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

Spectra Precision Laser LL200

Spectra Precision Laser LL200 Din lokale forhandler: Spectra Precision Laser LL200 Brugervejledning Tømrervej 7-9 6710 Esbjerg Telefon 75 15 11 22 Telefax 75 15 82 69 esbjerg@4a.dk Albuen 56 6000 Kolding Telefon 75 54 15 44 Telefax

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Betjeningsvejledning 02/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green

Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Rotationslaser FL 260 VA / FLG 260 VA-Green Betjeningsvejledning 04/2016-1 - i LEVERINGSOMFANG Rotationslaser FL 260 VA, modtager FR 45 med beslag, fjernbetjening, genopladeligt batteri og oplader, batterirum

Læs mere

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr

Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor. El.nr Betjeningsvejledning Seba HL H2 Formiergas detektor El.nr. 63 98 964 195 Indhold Garanti... 3 Beskrivelse... 3 Generelt... 3 Konstruktion... 3 Tekniske data... 3 Levering inkluderer... 4 HL H2 udstyr...

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Kalibrering af Trimble S-serien

Kalibrering af Trimble S-serien Kalibrering af Trimble S-serien Kalibreringsopgaver; 1. Libelle(r) 2. Optisk lod 3. Horisontal/vertikal kollimation samt horisontalaksens skævhed 4. Autolock kollimation 5. Afstandsmåler 6. Laserpeger

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65

LASER-PR F. Betjeningsvejledning. Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 Betjeningsvejledning Fuldautomatisk stregslaser MAXI-LINER FL 65 LEVERINGSOMFANG Maxi-Liner FL 65, modtager FR 55 med beslag, universalt gulvstativ, magnetisk måltavle, laserbriller, genopladelige batterier

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053315 Vejeindikator EziWeigh5i Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Vejeindikator - Varenr. 9053315 Beskrivelse: En vægt til enkel

Læs mere

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Brugsvejledning TPL 50 HV

Brugsvejledning TPL 50 HV 1 BRUGSVEJLEDNING TPL 50 HV Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TPL 50 HV fra THEIS PROFI LASER-serien er en laser med en synlig laserstråle. En stråledeler

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Lasernivellering. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lasernivellering Undervisningsministeriet. Januar 1011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning PLS180 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Egenskaber Tænd/sluk menu tast Låg til batterirum ¼ x 20 gevind i bunden af laseren Brug enten 3 stk. AA 1,5 V Alkaline eller NICAD batterier Vinduer til laserstråle

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning

PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning PLS 3 og 5 Streglaser Betjeningsvejledning - 1 - Betjeningselementer Sikkerhedslabels og instruktioner PLS3 og PLS5 indeholder en halvleder laserdiode med en bølgelængde på 635 nanometer. Den kontinuerlige

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU...

SR 801. DK... Digitalvægt... 2 GB... Digital Scale... 7 D... Digitalwaage... 12 S... Digitalvåg... 17 U.S.A. and countries outside the EU... SR 801 DK.... Digitalvægt.......................... 2 GB.... Digital Scale......................... 7 D...... Digitalwaage....................... 12 S...... Digitalvåg.......................... 17 U.S.A.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD

BRUGERVEJLEDNING COBRA HD DUO PANORAMA HD RUGERVEJLEDNING OR HD DUO PNORM HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. etjening... 6 4. Råd og tips til opstart...9 5. Vedligeholdelse... 10 6. Øvrige oplysninger... 11 7. Tekniske

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053292 Metaldetektor GC-1065 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Metaldetektor - Varenr. 9053292 Beskrivelse: Metaldetektor med max.

Læs mere