Værdighedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værdighedspolitik"

Transkript

1 Værdighedspolitik

2 Indhold Borgmesterens forord... 3 Indledning... 4 Værdighed i Greve Kommune Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død

3 Borgmesterens forord Overalt bliver der lige for tiden talt og skrevet om værdighed. Det er et ord, man hører i politiske debatter og læser i avisen. For mig er det vigtigt at understrege, at værdighed ikke er noget nyt og revolutionerende. Hele vores velfærdssamfund i Danmark er grundlagt på den værdi, at mennesker er noget værd og skal behandles ordenligt, også når de har brug for samfundets hjælp. Derfor bestræber Greve Kommunes medarbejdere sig hver dag på at behandle ældre, syge og svækkede mennesker med respekt, tillid og værdighed. opretholde et godt og værdigt liv uanset fysisk og psykisk tilstand, boligform og Værdighedspolitikken skal give os alle sammen et indblik i, hvad vi mere konkret mener, når vi taler om værdighed i plejen af vores ældre medborgere. Politikken skal samtidig være et pejlemærke for medarbejderne, når de skal prioritere deres ressourcer i det daglige arbejde. Greve Kommune har brugt værdighedspolitikken som en anledningen til at tale sammen om værdighed. Det har været en god dialog, hvor både politikere, interesseorganisationer og borgere har sat fokus på de steder, hvor vi gør det godt, og dér hvor vi skal gøre det bedre. Tak til alle, som har bidraget til samtalen. Pernille Beckmann Borgmester i Greve Kommune 3

4 Indledning Greve Kommune arbejder med værdighed i ældreplejen på mange forskellige måder. Hvert år reviderer vi det politisk vedtagne serviceniveau på hele ældreområdet og udarbejder nye kvalitetsstandarder, når vi kan se, at der er opstået et behov hos borgerne, som ikke bliver dækket af de eksisterende standarder. Vi udarbejder løbende politikker for bl.a. demens, sundhed, kost og samarbejde med pårørende mm. for at sætte rammerne for en værdig pleje af ældre, der får behov for hjælp i Greve Kommune. Derfor er der en rød tråd mellem værdighedspolitikken og områdets øvrige politikker. Værdighedspolitikken tager afsæt i de fem temaer, som er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet: 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Mad og ernæring 5) En værdig død I de følgende afsnit vil Greve Kommunes arbejde med værdighed på ældreområdet blive beskrevet nærmere inden for hvert af de fem ovenstående temaer. Værdighed i Greve Kommune I Greve Kommune lægger vi vægt på, at det enkelte menneske skal mødes med respekt, omsorg og nærvær. Det gør vi bl.a. ved at involvere borgeren i den hjælp, der gives fx i hjemmeplejen. Vi støtter borgeren i at træne og genvinde færdigheder, når det er muligt, og vi hjælper til med omsorg og respektfuld pleje, der hvor borgeren ikke selv kan. Uanset alder, tror vi nemlig på, at det at kunne klare sig selv i størst muligt omfang giver tryghed og trivsel. Ved at sætte den enkelte borger i centrum og tage udgangspunkt i de ønsker, det potentiale og de behov, den enkelte har, kan vi yde en ordentlig og værdig pleje. Det kræver, at medarbejderne tager hensyn til, 4

5 hvad der giver mening for den enkelte borger. Mens nogle borgere ønsker at deltage i mange sociale aktiviteter, har andre mere brug for tid, plads og nærvær i mindre forsamlinger. Derfor er det en vigtig forudsætning for en værdig ældrepleje i Greve Kommune, at medarbejderne formår at favne alle borgere, som får behov for pleje og omsorg. At se det hele menneske i borgeren og ikke kun den funktionsnedsættelse, den enkelte slås med, skaber bedre betingelser for at behandle borgeren med værdighed. Derfor prioriterer vi, at vores medarbejdere er fagligt dygtige, opmærksomme og engagerede, og at de kommunikerer med borgerne på en respektfuld måde. Vi inddrager de pårørende, når borgerne ønsker det, så vi får et mere nuanceret billede af den enkelte borger. På den måde kan vi yde en mere kvalificeret og sammenhængende hjælp. Visionen for Greve Kommunes værdighedspolitik er, at ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt liv uanset fysisk og psykisk tilstand, boligform og behov for hjælp. 1. Livskvalitet Opfattelsen af, hvad der giver livskvalitet, varierer fra menneske til menneske. Fælles for forståelsen af livskvalitet i sammenhæng med ældreplejen er muligheden for fortsat at kunne nyde livet, føle sig tryg og tage del i meningsfulde aktiviteter. For nogen er det oplevelser i naturen som fx at se solopgangen eller dufte skoven, når det lige har regnet. For andre er det hygge i hjemmet med familie eller gode venner eller at læse eller få læst en god bog højt. I Greve Kommune har vi valgt at indføre forskellige teknologier, der giver tryghed for borgerne. Man kan få et nødkald, hvis man ikke kan betjene sig af en mobil/smartphone og har brug for at kunne tilkalde hjælp. Man kan få opsat en røgalarm i eget hjem, hvis man er fysisk svækket og er ryger. Begge eksempler er tiltag, som medvirker til, at borgerne kan fortsætte deres hidtidige liv og samtidig føle sig sikre på, at de kan få hjælp, hvis der bliver behov for det. På plejecentrene foregår mange arrangementer og aktiviteter både inde og uden for huset, som beboerne har mulighed for at deltage i. De seneste 5

6 år har der været "husalfer" ansat på plejecentrene, som er medarbejdere, der udelukkende har til opgave at skabe hyggelige stunder og aktiviteter for beboerne. Husalferne har blandt andet medvirket til, at der foregår mange flere aktiviteter i hverdagen, som fx højtlæsning, bagning eller grillaftener, fisketure, shoppeture og meget andet. Det har givet stor glæde for beboerne at få mulighed for at få oplevelser sammen og et frisk pust i hverdagen. De svageste hjemmehjælpsmodtagere får tildelt klip til ekstra hjemmehjælp via klippekortordningen, hvor de ældre helt frit kan vælge, hvad de ekstra timer skal bruges til. Timerne med hjemmeplejens personale har medvirket til glade stunder og ekstra tid til gode samtaler eller særlige oplevelser. Det er tiltag, der har givet øget livskvalitet for den enkelte borger. I Greve vil vi fortsat gerne gøre en indsats for give ældre med behov for pleje og omsorg livskvalitet i hverdagen. Derfor vil vi gerne fortsætte med endnu flere af de initiativer, som vi ved, styrker livskvaliteten for ældre, som får hjælp i eget hjem og for ældre, som bor på plejebolig. Mål for Tema 1: Greve Kommune vil sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få hjælp, når der er behov for det. 6

7 2. Selvbestemmelse Det er en væsentlig del af en værdig pleje, at borgerne bevarer deres selvbestemmelse. I Greve skal det være sådan, at vi respekterer, at borgerne selv kan bestemme over eget liv, så længe de overhovedet har lyst til det. Selv når borgeren bliver så svækket, at det er svært at give udtryk for egne ønsker, skal de ansatte i Greve yde hjælpen ud fra de ønsker, borgeren selv har valgt for eget liv tidligere, og ikke ændre dette, hvis ikke det har været et udtrykt ønske. Det handler om, at borgerne skal have mulighed for at Demenspolitikken Greve Kommunes vision for demensområdet er at give den enkelte borger berørt af demens mulighed for at fastholde egen identitet og livskvalitet længst muligt. Det enkelte menneskes frihed og retten til selvbestemmelse skal bevares, så længe det er muligt. Samarbejdet med familien og med det nære netværk skal vægtes højt. I plejen af borgeren med demens bruger vi bestemme over eget liv så længe som muligt og dermed holde fast i rutiner og vaner, som borgerne er trygge ved. Derfor skal borgere både i hjemmeplejen og på plejecentrene, som er afhængige af hjælp til fx at stå op om morgenen og komme i seng om aftenen, fortsat selv kunne bestemme deres døgnrytme. For borgere med demens er det særligt vigtigt, at borgernes historie og identitet fastholdes, så længe det er muligt. Det indebærer også, at borgerne fortsat kan være aktive i det omfang, sygdommen tillader det. I Greve Kommune har vi indført GPS til demente, som giver borgere mulighed for at være i eget hjem og egne omgivelser længere, selv om demensen sætter ind. Det giver borgerne bevægelsesfrihed og tryghed, at de hurtigt kan opspores, hvis det skulle blive nødvendigt. Specialuddannet personale understøtter borgerne og deres pårørende i både brugen af GPS og i de mange andre situationer, som kan være udfordrende og svære at tackle i forbindelse med en demenssygdom. Selvbestemmelse indebærer også, at borgerne så vidt muligt kan vælge de løsninger, som de mener, er bedst for dem selv. Kommunens plejecentre adskiller sig fra hinanden i fysiske omgivelser, traditioner og indretning. Fælles for plejecentrene er, at personalet arbejder for at give hver enkelt borger den dagligdag, som vedkommende er bedst tilpas med. Nogle borgere vil f.eks. gerne spise sammen med de øvrige beboere i cafeer, mens andre foretrækker at spise i egen bolig. 7

8 I Greve Kommune arbejder vi løbende på at give borgerne de bedste betingelser for at kunne bevare selvbestemmelsen, selvom fysiske og psykiske skavanker ændrer hverdagen og de udfoldelsesmuligheder, man hidtil har haft. For borgere i eget hjem, som er visiteret til madservice, er der netop indført et fritvalgsbevis, som giver mulighed for selv at vælge en madleverandør, hvis man foretrækker et alternativ til Greve Kommunes leverandør. Selvbestemmelse er således en meget vigtig del af Greve Kommunes indsats for ældre borgere. Der, hvor vi gerne vil løfte indsatsen for at styrke selvbestemmelsen hos ældre, der modtager hjælp, handler det især om omsorgen for det stigende antal borgere med demens. At kunne give Pårørendepolitikken Greve Kommunes vision er, at samarbejdet med pårørende fører til en helhedsorienteret hjælp til borgeren, en god oplevelse for den pårørende samt en relevant og målrettet indsats af Greve Kommunes medarbejdere. Samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere inddrager pårørendes erfaringer, viden og ressourcer til glæde og gavn for borgerne, de pårørende selv og Greve Kommunes ansatte. Samarbejdet sikrer en dialog mellem borgere, pårørende og Greve Kommunes ansatte, så der kan tales om det, der er godt, og det, der er svært Der forventningsafstemmes, så pårørende får en klar udmelding i forhold til, hvad der forventes af dem i den enkelte borgers situation, og hvad de kan forvente af Greve Kommune. denne gruppe af borgere og deres pårørende vedvarende tilbud om en værdig pleje og omsorg vil fortsat være en ambition og en høj prioritet, som understøttes af både demenspolitikken og pårørendepolitikken for Greve Kommune. Vi ønsker, at borgere med demens får mulighed for at vedblive med at være en naturlig del af det øvrige samfund så længe som muligt, gerne understøttet af bærbar teknologi, god indretning af boliger, samt teknologi i byrummet, der understøtter bevægelsesfrihed. Mål for Tema 2: Greve Kommune vil sikre, at ældre borgere fortsat har mulighed for at bestemme over egen hverdag og så vidt muligt bevare egen døgnrytme, når behovet for hjælp opstår. 8

9 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen At kunne give den rette hjælp på en værdig måde kræver, at medarbejderne i plejen er fagligt dygtige, opmærksomme og imødekommende, og at borgerne kan stole på, at der er en vis forudsigelighed og genkendelighed i forløbet. Kontaktpersoner Greve Kommune har indført en kontaktpersonordning: Borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, skal til enhver tid vide, hvordan de får kontakt til deres leverandør/kontaktperson. I Greve Kommune har vi indført en kontaktpersonordning for både beboere i plejebolig og for hjemmehjælpsmodtagere. Kontaktpersonordningen sikrer, at borgere, som modtager hjælp, ved, hvem de skal kontakte for at få hjælp eller afklaret spørgsmål. En fast kontakt, som kender den enkelte borger, giver sammenhæng i plejeforløbet og tryghed for den enkelte borger. At borgeren kan stole på, at kontaktpersonen kender vedkommende, forløbet, vaner og døgnrytme giver en bedre og mere værdig pleje. Derfor stiller vi krav om, at alle leverandører af hjemmehjælp gør brug af kontaktpersonordningen. I forbindelse med plejen af borgere med demens kan det være svært at etablere den samme genkendelighed og forudsigelighed i plejen, fordi borgerne kan have svært ved at genkende selv en fast kontaktperson. Ved plejen af borgere med demens er det essentielt, at medarbejderne er fagligt kvalificeret til at håndtere de særlige udfordringer, der kan være forbundet med denne målgruppe. Det er afgørende, at viden og ressourcer bringes i spil, så borgerne får de bedst mulige og sammenhængende forløb, uanset om de bor i eget hjem eller i plejeboliger. Også her vil demenspolitikken sætte retning for indsatserne. For borgere uden demenssygdomme er det ligeledes vigtigt, at der skabes sammenhængende forløb, og at den enkelte borger ikke skal igennem en række afbrudte ophold på sygehus, i eget hjem og tilbage igen. Greve Kommune arbejder løbende på at skabe bedre sammenhæng i borgernes forløb og har som et særligt fokusområde at forebygge indlæggelser pga. dehydrering, fald, utilstrækkelig sårpleje mm., som kunne være undgået. Vi arbejder med tidlig opsporing, hvilket omfatter et tæt tværfagligt samarbejde med både sygeplejersker, sosu-assistenter og sosuhjælpere. Det kræver kompetente medarbejdere, der løbende bliver 9

10 efteruddannet til indsatsen, og som forstår at anvende de redskaber, som er udviklet. Men en god indsats i kommunen kan ikke stå alene. Derfor vil Greve Kommune også fremover arbejde på, at det tværfaglige samarbejde mellem kommune, praksissektoren og regionen bliver udviklet til gavn for Greves borgere. Mål for Tema 3: Greve Kommune vil sikre, at borgere og pårørende oplever sammenhæng i hjælpen og har en god kontakt til personalet. 4. Mad og ernæring Borgere, som ikke selv kan tilberede mad, har brug for at få tilbudt ernæringsrigtige og indbydende måltider. Tilbud om ernæringsrigtig mad gør det ikke alene appetitten skal vækkes hos de ældre, som er afhængige af at få tilberedt mad på plejecentre eller i eget hjem. Når sanserne kommer i brug omkring måltiderne, får man også mere lyst til at spise. Det kan være svært at finde lysten til at spise alene, og derfor er et af de tiltag, som Greve Kommune har arbejdet med inden for rammerne af kostpolitikken, pædagogiske Det pædagogiske måltid bygger på viden om, at fællesskab omkring måltiderne giver den ældre øget appetit. Det indebærer, at medarbejderne på plejecentrene sætter sig sammen med borgerne og spiser en lille portion mad sammen med dem for at gøre dem selskab. Greve Kommune tilbyder både levebo-miljøer og plejecentre med egne caféer, som serverer god mad. Det giver borgerne mulighed for at Kostpolitikken Greve Kommunes kostpolitik tydeliggør, at mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældre- og handicapområdet, således at borgerne oplever øget livskvalitet og får flere gode leveår. Udgangspunkt for madservice i Greve Kommune er, at borgerne skal være tilfredse med maden, og at den samtidig er sund og nærende. Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Der skal være plads til fleksibilitet omkring, hvornår der spises og med hvem. Borgerne skal have adgang til både formel og 10

11 vælge, om de gerne vil være tæt på tilberedelsen af maden, eller om de foretrækker café-modellen. På alle plejecentrene arbejdes der kontinuerligt med at give de ældre gode måltidsoplevelser og dermed skærpe appetitten, som ellers let kan svigte, hvis ikke der bliver skabt hyggelige rammer om måltiderne. Greve Kommune har valgt at fokusere på at skabe de gode madoplevelser helt tæt på den enkelte beboer i levebo-miljøerne, frem for billigere løsninger. Også borgere, som bor i eget hjem og er visiteret til madservice, får leveret god, ernæringsrigtig mad fra Greve Kommunes godkendte leverandør. Greve samarbejder med Ældre Sagen for at sikre, at også borgere i eget hjem, som bor alene, kan nyde det gode måltid i selskab med en "spiseven". Madservice til borgere i eget hjem er et område, som følges tæt, og som bl.a. i 2016 er temaet for de uanmeldte tilsyn med leverandører af hjemmeplejeydelser. Der vil derfor fortsat være fokus på at sikre, at borgerne får leveret madservice af høj kvalitet. Mål for Tema 4: Greve Kommune vil sikre, at borgere tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise 5. En værdig død Borgere, som er alvorligt syge og døende, skal også behandles med værdighed og have mulighed for at dø i rolige omgivelser i eget hjem, hvis de ønsker det. Derfor er det vigtigt, at borgerne ikke oplever at blive sendt ud og ind ad hospitalet, men i stedet kan plejes på en ordentlig og værdig måde i eget hjem. 11

12 I Greve Kommune har vi indført god palliativ og terminal pleje, som finder sted, når en sygdom ikke længere kan behandles, men kun lindres. Formålet med palliativ pleje er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Derudover tilbydes borgere og deres pårørende via specialister i hjemmesygeplejen bl.a. støtte og samtaler undervejs i forløbet. Plejen giver rum til, at døende borgere og deres pårørende kan få ro til at få det bedste ud af den sidste tid og tage en værdig afsked. Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats Greve Kommune bevilger palliativ og terminal indsats for at støtte borgere og pårørende med palliative behov, så borgerne så vidt muligt kan opretholde deres sædvanlige funktionsniveau og leve et liv med så høj livskvalitet som muligt. Flere og flere borgere ønsker at opholde sig i eget hjem frem for på hospitaler trods alvorlig sygdom. Palliativ behandling er en form for behandling, der fokuserer på at nedsætte og lindre symptomer til uhelbredelige sygdomme. Formålet med palliativ behandling er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Den palliative indsats, er en teambaseret tværfaglig indsats, der omfatter både de specialiserede niveauer (f.eks. hospice og palliative teams) og basale niveau (f.eks. hospitaler, hjemmepleje og almen praksis). Palliativ indsats inddrager endvidere både Greve Kommune har tidligere haft tilbud om vågekoner til døende, som har ønsket, at der var vågekoner til stede hos dem. Fremover kan det være relevant at indgå et samarbejde med frivillige fra eksempelvis Ældre Sagen om at være tilstede hos døende borgere, der har ønske om vågekoners tilstedeværelse. Ligesom det gør sig gældende for de øvrige temaer i værdighedspolitikken, er forudsætningen for at kunne give alvorligt syge borgere en værdig pleje, at plejen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Hvis borgeren på forhånd har givet udtryk for ønsker til plejen i den sidste tid, skal disse ønsker så vidt muligt efterkommes. Mål for Tema 5: Greve Kommune vil sikre, at døende borgere tilbydes lindrende behandling, støtte og nærvær i den terminale fase. 12

Greve Kommunes Værdighedspolitik

Greve Kommunes Værdighedspolitik Greve Kommunes Værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune... 3 1. Livskvalitet... 4 2. Selvbestemmelse... 4 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje

Politik for værdig ældrepleje , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd September 2018 Godkendt af Ældreomsorgsudvalget 7. november 2018 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Brønderslev Kommunes Politik for Værdig Ældrepleje

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet

Det gode liv for ældre. Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet Det gode liv for ældre Sønderborg Kommunes værdighedspolitik for ældreområdet 2 Forord At formulere en ny politik er en vigtig opgave, som hver gang kræver stor omhu og omtanke. Det er også tilfældet med

Læs mere

Værdighedspolitik

Værdighedspolitik Værdighedspolitik 2018-22 Forord Jeg glæder mig over, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik 2018-2022. Værdighedspolitikken fastlægger den overordnede ramme i arbejdet med ældre og

Læs mere

Værdighedspolitik FORORD

Værdighedspolitik FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK Værdighedspolitik FORORD Hvad er et godt og værdigt ældreliv, og hvordan støtter borgere, foreningsliv, medarbejdere og politikere op om et sundt og aktivt ældreliv? I Esbjerg Kommune

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

Værdighedspolitik. Proces FORORD

Værdighedspolitik. Proces FORORD VÆRDIGHEDSPOLITIK 2 Værdighedspolitik FORORD Alle kommuner skal i 2016 vedtage en værdighedspolitik, som beskriver, hvordan kommunens ældrepleje i arbejdet med den enkelte ældre understøtter områderne:

Læs mere

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv.

Denne politik omhandler særligt de af Haderslev Kommunes ældre borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Værdighedspolitik FORORD I 2016 skrev vi den første værdighedspolitik i Haderslev Kommune. Siden da har værdighed været i fokus gennem livshistorie, rehabilitering og samarbejde med frivillige. Et værdigt

Læs mere

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK

FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK FOTO UDSKIFTES VÆRDIG HEDS POLITIK HØRINGSUDKAST VÆRDIGHEDSPOLITIK // 3 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I KØBENHAVN I 2016 skal kommunalbestyrelsen i hver kommune vedtage en værdighedspolitik, der som minimum skal

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE

FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE FREDERICIA KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK RESPEKT, LIGEVÆDIGHED, DIALOG OG SAMARBEJDE VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN 2019-2022 har fokus på syv områder Vi har haft en værdighedspolitik siden 2016. Den

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2018-2021 Indhold INDHOLD...2 FORORD...3 INDLEDNING...4 VÆRDIGRUNDLAG...5 VISION...6 INDSATSOMRÅDER...7 1. LIVSKVALITET...7 2. SELVBESTEMMELSE...8

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje

Værdighedspolitik En værdig ældrepleje Værdighedspolitik 2018 En værdig ældrepleje Livskvalitet og selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng Mad og ernæring En værdig død Pårørende Ny værdighedspolitik Værdighedspolitik Kommunerne

Læs mere

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død

Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Værdighed Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring Det gode samarbejde med pårørende En værdig død Det handler om respekt At være afhængig af hjælp, fordi man er

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget at stå

Læs mere

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv

Værdighedspolitik Visionen i politik for seniorliv Værdighedspolitik 2016 Visionen i politik for seniorliv Et aktivt, værdigt, meningsfyldt og trygt seniorliv. Et værdigt liv er altså et af de fem pejlemærker i Varde Kommunes politik for seniorliv. Ny

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen

VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen VÆRDIGHEDSPOLITIK for ældreplejen 2019-2022 Pårørende En værdig død Livskvalitet VÆRDIGHED Mad og ernæring Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Selvbestemmelse Sagsnr. 00.15.00-A00.74-18 September

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 VISION... 5 INDSATSOMRÅDER... 7 1. LIVSKVALITET... 7 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 30. maj 2018 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 30. maj 208 godkendt Syddjurs Kommunes værdighedspolitik 2016-2020. Værdighed er en forudsætning

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2021 Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. XX. XXXXXXX 2018 1 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til seniorområdet. Siden

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune 1 Indhold 1. Baggrund...1 2. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune...1 3. Flere varme hænder i ældreplejen særligt på kommunens plejecentre...2 4.

Læs mere

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den

Et Godt Ældreliv. Ældre- og værdighedspolitik Godkendt af Byrådet den Et Godt Ældreliv Ældre- og værdighedspolitik 2018-2021 Godkendt af Byrådet den 17.12.2018 Forord Fredensborg Kommunes ældre- og værdighedspolitik er grundlaget for at sikre værdighed i ældrelivet og livskvalitet

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2018 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse.

Der er udarbejdet en Demensstrategi, som særligt udmønter Ældre- og Værdighedspolitikkens intentioner i forhold til mennesker med demenslidelse. Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018

Mål for temaet om livskvalitet 1. Rehabilitering. Udkast til Ældre- og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND. Albertslund Kommunes værdighedspolitik ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik 2019-2021 Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den tredje alder. Ældre borgere

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik April 2019 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighedspolitik for Fanø Kommune

Værdighedspolitik for Fanø Kommune Værdighedspolitik for Fanø Kommune Vedtaget i Social- og sundhedsudvalget den 30.10.2018 Værdighedspolitik Fanø Kommune I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV ÆLDRELIVSPOLITIK. Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV ÆLDRELIVSPOLITIK. Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt. Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen Grundlægnde værdier Ældres liv skal opleves meningsfyldt og værdigt Ældres ressourcer skal stimuleres og anvendes i hverdagen ET VÆRDIGT ÆLDRELIV ÆLDRELIVSPOLITIK Ældre skal opleve tryghed gennem relationer

Læs mere

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018

Udkast til Ældre og Værdighedspolitik 2018 Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik

Et værdigt seniorliv. Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Vedtaget af Byrådet den 5. september 2018 Indhold Forord...4 Vision...5 Om ældre/målgruppe for politikken... 6 Temaer...10 Fællesskab...12

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 Titel: Frederiksberg Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg December 2018 Foto: Grafisk design:

Læs mere

Værdigheds-politik

Værdigheds-politik Værdigheds-politik 2018-2021 for ældreområdet Forord Herlev Kommune kan her præsentere Værdighedspolitik 2018-2021. Med værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle og styrke

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:... 2 Visioner og hvordan de opnås... 4 Livskvalitet... 4 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Værdighedspolitik 2018

Værdighedspolitik 2018 Værdighedspolitik 2018 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv

Værdighedspolitik Sammen om det gode liv Værdighedspolitik 2019-2022 Sammen om det gode liv Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse... 10 Kvalitet,

Læs mere

Udkast til værdighedspolitik 2016-17

Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Værdighed i Greve Kommune... 2 Temaer... 2 1. Livskvalitet... 3 2. Selvbestemmelse... 3 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 6 Livskvalitet 8 Selvbestemmelse 10 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udkast Velfærds- og Sundhedsudvalget Udkast Værdighedspolitik 2018-2021 Velfærds- og Sundhedsudvalget 4 Velfærds- og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: IBF/LL Sagsnr. 27.00.00-P22-2-17 Dato:09-05-2018 Indhold side Indledning..

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen Værdighed i ældreplejen DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Alle har ret til at leve et trygt og værdigt liv, også når man har behov for hjælp. Men der er en gruppe, hvor det værdige ældreliv er udfordret. Denne

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Favrskov Tilskud en værdig ældrepleje 2019: 8.004.000 kr. Tilskud bedre

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ÆLDREPOLITIK Ældrepolitik for Norddjurs Kommune 2017-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Menneskesyn og kerneværdier 4 Det gode ældreliv er at kunne selv 6 Det gode ældreliv er at bestemme selv 8 Det gode

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2018 Politik for en værdig ældrepleje i 2018 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet. Uanset hvilken vej

Læs mere

Værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken Værdighedspolitikken //december 2018 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed, Handicap og Rehabilitering Værdighedspolitik 2018 Sundhed, Handicap og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Hjørring Kommunes Værdighedspolitik 2019-2022 henvender sig til dig, der arbejder med ældrepleje i Hjørring Kommune, samt dig der er interesseret i, hvordan vi i Hjørring

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018

VÆRDIGHEDSPOLITIK. Vejle Kommune 2018 VÆRDIGHEDSPOLITIK Vejle Kommune 2018 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG

ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK SAMMEN MED DIG ODENSE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 SAMMEN MED DIG INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 18 SIDE 20 SIDE 23 Indledning Derfor en værdighedspolitik Værdier Vi

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 2 VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 En værdig ældrepleje... 5 Forebyggelse... 6 Frivillige... 6 Livskvalitet... 7 Selvbestemmelse... 7 Kvalitet, tværfaglighed

Læs mere

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed.

Vi har den holdning, at vi skal omgås og leve med hinanden med respekt og ordentlighed. VÆRDIGHEDSPOLITIK Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 1. oktober 2018 2018-004953-7 Høringsudkast til Værdighedspolitik 2018-2021 Forord Køge Kommune har det mål, at borgere, der har brug for hjælp, støtte

Læs mere

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune

Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune Værdighedspolitik for ældre i Ballerup Kommune 1 Forord ved borgmesteren Værdighedspolitikken for ældre i Ballerup Kommune beskriver vores visioner og værdier for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK I HOLBÆK KOMMUNE DATO FOR ÆNDRING Værdighedspolitik i Holbæk Kommune Med værdighedspolitikken udstikker vi en retning for, hvordan vi sammen skaber muligheder for, at alle oplever et

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Værdighedspolitikken skal tydeliggøre, hvad værdierne og den fælles retning er for plejen af ældre i Hjørring Kommune. Det gør den ved at beskrive de overordnede værdier

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK

VÆRDIGHEDSPOLITIK VÆRDIGHEDSPOLITIK 2018-2022 FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling 18.04.2016. Malene Ravn, Jakob Stenspil og Stine Nielsen Bilag 3: Forvaltningens bemærkninger til høringssvar Værdighedspolitik Generelle

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at du oplever at have

Læs mere

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314

Værdig Seniorpolitik. SUOC - Team Sundhed og Udvikling Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe /18 18/1314 Værdig Seniorpolitik SUOC - Team Sundhed og Udvikling 19-12-2018 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NannaMoe 289053/18 18/1314 Indledning Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup kommune. En vigtig

Læs mere

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019.

Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019. Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding i ældreplejen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje

ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje ÆLDREPOLITIK en værdig ældrepleje Forord til ældrepolitikken en værdig ældrepleje Vision: Et godt og aktivt liv Ældrepolitikken blev vedtaget 1. gang i september 2013, og blev til i et godt samarbejde

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere