Greve Kommunes Værdighedspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommunes Værdighedspolitik"

Transkript

1 Greve Kommunes Værdighedspolitik Indhold Borgmesterens forord... 2 Indledning... 3 Værdighed i Greve Kommune Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død

2 Borgmesterens forord Overalt bliver der lige for tiden talt og skrevet om værdighed. Det er et ord, man hører i politiske debatter og læser i avisen. For mig er det vigtigt at understrege, at værdighed ikke er noget nyt og revolutionerende. Hele vores velfærdssamfund i Danmark er grundlagt på den værdi, at mennesker er noget værd og skal behandles ordenligt, også når de har brug for samfundets hjælp. Derfor bestræber Greve Kommunes medarbejdere sig hver dag på at behandle ældre, syge og svækkede mennesker med respekt, tillid og værdighed. Eller med et citat fra teksten, understreger vi, at ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt liv uanset fysisk og psykisk tilstand, boligform og behov for hjælp. Værdighedspolitikken skal give os alle sammen et indblik i, hvad vi mere konkret mener, når vi taler om værdighed i plejen af vores ældre medborgere. Politikken skal samtidig være et pejlemærke for medarbejderne, når de skal prioritere deres ressourcer i det daglige arbejde. Greve Kommune har brugt værdighedspolitikken som en anledningen til at tale sammen om værdighed. Det har været en god dialog, hvor både politikere, interesseorganisationer og borgere har sat fokus på de steder, hvor vi gør det godt, og dér hvor vi skal gøre det bedre. Tak til alle, som har bidraget til samtalen. Pernille Beckmann Borgmester i Greve Kommune 2

3 Indledning Greve Kommune arbejder med værdighed i ældreplejen på mange forskellige måder. Hvert år reviderer vi det politisk vedtagne serviceniveau på hele ældreområdet og udarbejder nye kvalitetsstandarder, når vi kan se, at der er opstået et behov hos borgerne, som ikke bliver dækket af de eksisterende standarder. Vi udarbejder løbende politikker for bl.a. demens, sundhed, kost og samarbejde med pårørende mm. for at sætte rammerne for en værdig pleje af ældre, der får behov for hjælp i Greve Kommune. Derfor er der en rød tråd mellem værdighedspolitikken og områdets øvrige politikker. Værdighedspolitikken tager afsæt i de fem temaer, som er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet: 1) Livskvalitet 2) Selvbestemmelse 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 4) Mad og ernæring 5) En værdig død I de følgende afsnit vil Greve Kommunes arbejde med værdighed på ældreområdet blive beskrevet nærmere inden for hvert af de fem ovenstående temaer. Værdighed i Greve Kommune I Greve Kommune lægger vi vægt på, at det enkelte menneske skal mødes med respekt, omsorg og nærvær. Det gør vi bl.a. ved at involvere borgeren i den hjælp, der gives fx i hjemmeplejen. Vi støtter borgeren i at træne og genvinde færdigheder, når det er muligt, og vi hjælper til med omsorg og respektfuld pleje, der hvor borgeren ikke selv kan. Uanset alder, tror vi nemlig på, at det at kunne klare sig selv i størst muligt omfang giver tryghed og trivsel. Ved at sætte den enkelte borger i centrum og tage udgangspunkt i de ønsker, det potentiale og de behov, den enkelte har, kan vi yde en ordentlig og værdig pleje. Det kræver, at medarbejderne tager hensyn til, hvad der giver mening for den enkelte borger. Mens nogle borgere ønsker at deltage i mange sociale aktiviteter, har andre mere brug for tid, plads og nærvær i mindre forsamlinger. Derfor er det en vigtig forudsætning for en værdig ældrepleje i Greve Kommune, at medarbejderne formår at favne alle borgere, som får behov for pleje og omsorg. At se det hele menneske i borgeren og ikke kun den funktionsnedsættelse, den enkelte slås med, skaber bedre betingelser for at behandle borgeren med værdighed. Derfor prioriterer vi, at vores medarbejdere er fagligt dygtige, opmærksomme og engagerede, og at de kommunikerer med borgerne på en respektfuld måde. Vi inddrager de pårørende, når borgerne ønsker det, så vi får et mere nuanceret billede af den enkelte borger. På den måde kan vi yde en mere kvalificeret og sammenhængende hjælp. 3

4 Visionen for Greve Kommunes værdighedspolitik er, at ældre borgere skal kunne opretholde et godt og værdigt liv uanset fysisk og psykisk tilstand, boligform og behov for hjælp. 1. Livskvalitet Opfattelsen af, hvad der giver livskvalitet, varierer fra menneske til menneske. Fælles for forståelsen af livskvalitet i sammenhæng med ældreplejen er muligheden for fortsat at kunne nyde livet, føle sig tryg og tage del i meningsfulde aktiviteter. For nogen er det oplevelser i naturen som fx at se solopgangen eller dufte skoven, når det lige har regnet. For andre er det hygge i hjemmet med familie eller gode venner eller at læse eller få læst en god bog højt. I Greve Kommune har vi valgt at indføre forskellige teknologier, der giver tryghed for borgerne. Man kan få et nødkald, hvis man ikke kan betjene sig af en mobil/smartphone og har brug for at kunne tilkalde hjælp. Man kan få opsat en røgalarm i eget hjem, hvis man er fysisk svækket og er ryger. Begge eksempler er tiltag, som medvirker til, at borgerne kan fortsætte deres hidtidige liv og samtidig føle sig sikre på, at de kan få hjælp, hvis der bliver behov for det. På plejecentrene foregår mange arrangementer og aktiviteter både inde og uden for huset, som beboerne har mulighed for at deltage i. De seneste år har der været "husalfer" ansat på plejecentrene, som er medarbejdere, der udelukkende har til opgave at skabe hyggelige stunder og aktiviteter for beboerne. Husalferne har blandt andet medvirket til, at der foregår mange flere aktiviteter i hverdagen, som fx højtlæsning, bagning eller grillaftener, fisketure, shoppeture og meget andet. Det har givet stor glæde for beboerne at få mulighed for at få oplevelser sammen og et frisk pust i hverdagen. De svageste hjemmehjælpsmodtagere får tildelt klip til ekstra hjemmehjælp via klippekortordningen, hvor de ældre helt frit kan vælge, hvad de ekstra timer skal bruges til. Timerne med hjemmeplejens personale har medvirket til glade stunder og ekstra tid til gode samtaler eller særlige oplevelser. Det er tiltag, der har givet øget livskvalitet for den enkelte borger. I Greve vil vi fortsat gerne gøre en indsats for give ældre med behov for pleje og omsorg livskvalitet i hverdagen. Derfor vil vi gerne fortsætte med endnu flere af de initiativer, som vi ved, styrker livskvaliteten for ældre, som får hjælp i eget hjem og for ældre, som bor på plejebolig. Mål for Tema 1: Greve Kommune vil sikre, at den enkelte borger kan få støtte til at fungere i hverdagen og få hjælp, når der er behov for det. 2. Selvbestemmelse Det er en væsentlig del af en værdig pleje, at borgerne bevarer deres selvbestemmelse. I Greve skal det være sådan, at vi respekterer, at borgerne selv kan bestemme over eget liv, så længe de overhovedet har lyst til det. Selv når borgeren bliver så svækket, at det er svært at give udtryk for egne 4

5 ønsker, skal de ansatte i Greve yde hjælpen ud fra de ønsker, borgeren selv har valgt for eget liv tidligere, og ikke ændre dette, hvis ikke det har været et udtrykt ønske. Det handler om, at borgerne skal have mulighed for at bestemme over eget liv så længe som muligt og dermed holde fast i rutiner og vaner, som borgerne er trygge ved. Derfor skal borgere både i hjemmeplejen og på plejecentrene, som er afhængige af hjælp til fx at stå op om morgenen og komme i seng om aftenen, fortsat selv kunne bestemme deres døgnrytme. For borgere med demens er det særligt vigtigt, at borgernes historie og identitet fastholdes, så længe det er muligt. Det indebærer også, at Demenspolitikken Greve Kommunes vision for demensområdet er at give den enkelte borger berørt af demens mulighed for at fastholde egen identitet og livskvalitet længst muligt. Det enkelte menneskes frihed og retten til selvbestemmelse skal bevares, så længe det er muligt. Samarbejdet med familien og med det nære netværk skal vægtes højt. I plejen af borgeren med demens bruger vi aktivt den enkeltes livshistorie. borgerne fortsat kan være aktive i det omfang, sygdommen tillader det. I Greve Kommune har vi indført GPS til demente, som giver borgere mulighed for at være i eget hjem og egne omgivelser længere, selv om demensen sætter ind. Det giver borgerne bevægelsesfrihed og tryghed, at de hurtigt kan opspores, hvis det skulle blive nødvendigt. Specialuddannet personale understøtter borgerne og deres pårørende i både brugen af GPS og i de mange andre situationer, som kan være udfordrende og svære at tackle i forbindelse med en demenssygdom. Selvbestemmelse indebærer også, at borgerne så vidt muligt kan vælge de løsninger, som de mener, er bedst for dem selv. Kommunens plejecentre adskiller sig fra hinanden i fysiske omgivelser, traditioner og indretning. Fælles for plejecentrene er, at personalet arbejder for at give hver enkelt borger den dagligdag, som vedkommende er bedst tilpas med. Nogle borgere vil f.eks. gerne spise sammen med de øvrige beboere i cafeer, mens andre foretrækker at spise i egen bolig. 5

6 I Greve Kommune arbejder vi løbende på at give borgerne de bedste betingelser for at kunne bevare selvbestemmelsen, selvom fysiske og psykiske skavanker ændrer hverdagen og de udfoldelsesmuligheder, man hidtil har haft. For borgere i eget hjem, som er visiteret til madservice, er der netop indført et fritvalgsbevis, som giver mulighed for selv at vælge en madleverandør, hvis man foretrækker et alternativ til Greve Kommunes leverandør. Selvbestemmelse er således en meget vigtig del af Greve Kommunes indsats for ældre borgere. Der, hvor vi gerne vil løfte indsatsen for at styrke selvbestemmelsen hos ældre, der modtager hjælp, handler det især om omsorgen for det stigende antal borgere med demens. At kunne give denne gruppe af borgere og deres pårørende vedvarende tilbud om en værdig pleje og omsorg vil fortsat være en ambition og en høj prioritet, som understøttes af både demenspolitikken og pårørendepolitikken for Greve Kommune. Vi ønsker, at borgere med demens får mulighed for at vedblive med at være en naturlig del af det Pårørendepolitikken Greve Kommunes vision er, at samarbejdet med pårørende fører til en helhedsorienteret hjælp til borgeren, en god oplevelse for den pårørende samt en relevant og målrettet indsats af Greve Kommunes medarbejdere. øvrige samfund så længe som muligt, gerne understøttet af bærbar teknologi, god indretning af boliger, samt teknologi i byrummet, der understøtter bevægelsesfrihed. Samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere inddrager pårørendes erfaringer, viden og ressourcer til glæde og gavn for borgerne, de pårørende selv og Greve Kommunes ansatte. Samarbejdet sikrer en dialog mellem borgere, pårørende og Greve Kommunes ansatte, så der kan tales om det, der er godt, og det, der er svært Der forventningsafstemmes, så pårørende får en klar udmelding i forhold til, hvad der forventes af dem i den enkelte borgers situation, og hvad de kan forvente af Greve Kommune. Mål for Tema 2: Greve Kommune vil sikre, at ældre borgere fortsat har mulighed for at bestemme over egen hverdag og så vidt muligt bevare egen døgnrytme, når behovet for hjælp opstår. 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen At kunne give den rette hjælp på en værdig måde kræver, at medarbejderne i plejen er fagligt dygtige, opmærksomme og imødekommende, og at borgerne kan stole på, at der er en vis forudsigelighed og genkendelighed i forløbet. I Greve Kommune har vi indført en kontaktpersonordning for både beboere i plejebolig og for Kontaktpersoner Greve Kommune har indført en kontaktpersonordning: Borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp, skal til enhver tid vide, hvordan de får kontakt til deres leverandør/kontaktperson. 6

7 hjemmehjælpsmodtagere. Kontaktpersonordningen sikrer, at borgere, som modtager hjælp, ved, hvem de skal kontakte for at få hjælp eller afklaret spørgsmål. En fast kontakt, som kender den enkelte borger, giver sammenhæng i plejeforløbet og tryghed for den enkelte borger. At borgeren kan stole på, at kontaktpersonen kender vedkommende, forløbet, vaner og døgnrytme giver en bedre og mere værdig pleje. Derfor stiller vi krav om, at alle leverandører af hjemmehjælp gør brug af kontaktpersonordningen. I forbindelse med plejen af borgere med demens kan det være svært at etablere den samme genkendelighed og forudsigelighed i plejen, fordi borgerne kan have svært ved at genkende selv en fast kontaktperson. Ved plejen af borgere med demens er det essentielt, at medarbejderne er fagligt kvalificeret til at håndtere de særlige udfordringer, der kan være forbundet med denne målgruppe. Det er afgørende, at viden og ressourcer bringes i spil, så borgerne får de bedst mulige og sammenhængende forløb, uanset om de bor i eget hjem eller i plejeboliger. Også her vil demenspolitikken sætte retning for indsatserne. For borgere uden demenssygdomme er det ligeledes vigtigt, at der skabes sammenhængende forløb, og at den enkelte borger ikke skal igennem en række afbrudte ophold på sygehus, i eget hjem og tilbage igen. Greve Kommune arbejder løbende på at skabe bedre sammenhæng i borgernes forløb og har som et særligt fokusområde at forebygge indlæggelser pga. dehydrering, fald, utilstrækkelig sårpleje mm., som kunne være undgået. Vi arbejder med tidlig opsporing, hvilket omfatter et tæt tværfagligt samarbejde med både sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Det kræver kompetente medarbejdere, der løbende bliver efteruddannet til indsatsen, og som forstår at anvende de redskaber, som er udviklet. Men en god indsats i kommunen kan ikke stå alene. Derfor vil Greve Kommune også fremover arbejde på, at det tværfaglige samarbejde mellem kommune, praksissektoren og regionen bliver udviklet til gavn for Greves borgere. Mål for Tema 3: Greve Kommune vil sikre, at borgere og pårørende oplever sammenhæng i hjælpen og har en god kontakt til personalet. 4. Mad og ernæring Borgere, som ikke selv kan tilberede mad, har brug for at få tilbudt ernæringsrigtige og indbydende måltider. Tilbud om ernæringsrigtig mad gør det ikke alene appetitten skal vækkes hos de ældre, som er afhængige af at få tilberedt mad på plejecentre eller i eget hjem. Når sanserne kommer i brug omkring måltiderne, får man også mere lyst til at spise. 7

8 Det kan være svært at finde lysten til at spise alene, og derfor er et af de tiltag, som Greve Kommune har arbejdet med inden for rammerne af kostpolitikken, Det pædagogiske måltid. Det pædagogiske måltid bygger på viden om, at fællesskab omkring måltiderne giver den ældre øget appetit. Det indebærer, at medarbejderne på plejecentrene sætter sig sammen med borgerne og spiser en lille portion mad sammen med dem for at gøre dem selskab. Greve Kommune tilbyder både leve-bo-miljøer og plejecentre med egne caféer, som serverer god mad. Det giver borgerne mulighed for at vælge, om de gerne vil være tæt på tilberedelsen af maden, eller om de foretrækker café-modellen. På alle plejecentrene arbejdes Kostpolitikken Greve Kommunes kostpolitik tydeliggør, at mad og måltider er et fælles ansvar for alle faggrupper på ældre- og handicapområdet, således at borgerne oplever øget livskvalitet og får flere gode leveår. Udgangspunkt for madservice i Greve Kommune er, at borgerne skal være tilfredse med maden, og at den samtidig er sund og nærende. der kontinuerligt med at give de ældre gode måltidsoplevelser og dermed skærpe appetitten, som ellers let kan svigte, hvis ikke der bliver skabt hyggelige rammer om måltiderne. Greve Kommune har valgt at fokusere på at skabe de gode madoplevelser helt tæt på den enkelte beboer i leve-bomiljøerne, frem for billigere løsninger. Også borgere, som bor i eget hjem og er visiteret til madservice, får leveret god, ernæringsrigtig mad fra Greve Kommunes godkendte leverandør. Greve samarbejder med Ældre Sagen for at sikre, at også borgere i eget hjem, som bor alene, kan nyde det gode måltid i selskab med en "spiseven". Madservice til borgere i eget hjem er et område, som følges tæt, og som bl.a. i 2016 er temaet for de uanmeldte tilsyn med leverandører af hjemmeplejeydelser. Der vil derfor fortsat være fokus på at sikre, at borgerne får leveret madservice af høj kvalitet. Borgerne skal tilbydes så høj grad af valgmulighed som muligt. Der skal være plads til fleksibilitet omkring, hvornår der spises og med hvem. Borgerne skal have adgang til både formel og uformel indflydelse på maden og måltidet. Mål for Tema 4: Greve Kommune vil sikre, at borgere tilbydes varieret og ernæringsrigtig mad i rammer, der giver lyst til at spise 5. En værdig død Borgere, som er alvorligt syge og døende, skal også behandles med værdighed og have mulighed for at dø i rolige omgivelser i eget hjem, hvis de ønsker det. Derfor er det vigtigt, at borgerne ikke oplever at blive sendt ud og ind ad hospitalet, men i stedet kan plejes på en ordentlig og værdig måde i eget hjem. 8

9 I Greve Kommune har vi indført god palliativ og terminal pleje, som finder sted, når en sygdom ikke længere kan behandles, men kun lindres. Formålet med palliativ pleje er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Derudover tilbydes borgere og deres pårørende via specialister i hjemmesygeplejen bl.a. støtte og samtaler undervejs i forløbet. Plejen giver rum til, at døende borgere og deres pårørende kan få ro til at få det bedste ud af den sidste tid og tage en værdig afsked. Greve Kommune har tidligere haft tilbud om vågekoner til døende, som har ønsket, at der var vågekoner til stede hos dem. Fremover kan det være relevant at indgå et samarbejde med frivillige fra eksempelvis Ældre Sagen om at være tilstede hos døende borgere, der har ønske om vågekoners tilstedeværelse. Kvalitetsstandard for palliativ og terminal indsats Greve Kommune bevilger palliativ og terminal indsats for at støtte borgere og pårørende med palliative behov, så borgerne så vidt muligt kan opretholde deres sædvanlige funktionsniveau og leve et liv med så høj livskvalitet som muligt. Flere og flere borgere ønsker at opholde sig i eget hjem frem for på hospitaler trods alvorlig sygdom. Palliativ behandling er en form for behandling, der fokuserer på at nedsætte og lindre symptomer til uhelbredelige sygdomme. Formålet med palliativ behandling er at øge livskvaliteten og i særdeleshed at nedsætte eller helt eliminere smerte. Den palliative indsats, er en teambaseret tværfaglig indsats, der omfatter både de specialiserede niveauer (f.eks. hospice og palliative teams) og basale niveau (f.eks. hospitaler, hjemmepleje og almen praksis). Palliativ indsats inddrager endvidere både patienten og de nærmeste pårørende. Ligesom det gør sig gældende for de øvrige temaer i værdighedspolitikken, er forudsætningen for at kunne give alvorligt syge borgere en værdig pleje, at plejen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker. Hvis borgeren på forhånd har givet udtryk for ønsker til plejen i den sidste tid, skal disse ønsker så vidt muligt efterkommes. Mål for Tema 5: Greve Kommune vil sikre, at døende borgere tilbydes lindrende behandling, støtte og nærvær i den terminale fase. 9

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Udkast til værdighedspolitik 2016-17

Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Udkast til værdighedspolitik 2016-17 Indhold Borgmesterens forord... 2 Værdighed i Greve Kommune... 2 Temaer... 2 1. Livskvalitet... 3 2. Selvbestemmelse... 3 3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016

Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Bilag 1 Opsamling fra workshop mellem SSU og Ældreråd den 2. marts 2016 Nedenfor er vist de samlede input fra workshop den 2. marts 2016 til de fem emner, som den nye Værdighedspolitik kommer til at omhandle.

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

UDKAST HVIDOVRE KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK S Indhold Ældre mødes med respekt 3 Værdighedspolitikken hænger sammen med Ældrepolitikken 4 Implementering af Værdighedspolitikken 5 Livskvalitet 6 Selvbestemmelse 8 Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN

Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN Omsorg og Sundhed VÆRDIGHEDSPOLITIK FOR ÆLDREPLEJEN INDLEDNING Folketinget vedtog i februar 2016 lov en tilføjelse ( 81 a) til gældende lov om social service, som betyder, at hver kommune skal udarbejde

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK

ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016-2 0 2 0 ÆRØ KOMMUNE ÆRØ KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 3 Hvilke ydelser vedrører politikken?... 3 Politiske mål for værdighedspolitikken... 4 Livskvalitet...

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Horsens Kommunes værdighedspolitik

Horsens Kommunes værdighedspolitik Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.00.00-P22-2-15 Dato: 19.5.2016 Horsens Kommunes værdighedspolitik 1 HORSENS KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK VELFÆRD

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Det handler om respekt

Det handler om respekt Værdighed Det handler om respekt Livskvalitet Selvbestemmelse Høj kvalitet og sammenhæng i plejen Mad og ernæring En værdig død At være afhængig af hjælp, fordi man er blevet ældre, bør aldrig betyde tab

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS

Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet RSS Værdighed har mange facetter Helhedsbilledet 1 De 10 kriterier i de 5 hovedområder Hovedområde: Livskvalitet: Respekt, rummelighed og mulighed for udvikling Støtte til at kunne fungere i hverdagen og få

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet

FORORD. Værdighedspolitikken skal som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte de fem områder: Livskvalitet VÆRDIGHEDS- POLITIK FORORD Folketinget har vedtaget en lov, der forpligter kommunalbestyrelsen til at vedtage og offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Loven trådte i kraft den

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 8. april 2016 Tlf. dir.: 44771846 E-mail: abe3@balk.dk Kontakt: Anne Ganner Bech Høring: Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune Ballerup Kommune

Læs mere

Værdighedspolitik 2016

Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitik 2016 Værdighedspolitikken 2016 er en politik, der samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på,

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016/17. om politikken stevns kommune 2016/17 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016/17 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016

Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 Inspiration til værdighedspolitikker fra DANSKE ÆLDRERÅDs bestyrelse. Februar 2016 ** -henvisning sker til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen Overordnet værdighedspolitik. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag ET VÆRDIGT ÆLDRELIV hver dag GENTOFTE KOMMUNE Alle kommuner skal fra 1. juli 2016 have en værdighedspolitik, som beskriver et værdigt ældreliv for borgere over 65, som modtager hjemmehjælp, rehabilitering,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Høringssvar. Tak for muligheden for at kommentere på lovforslag om lovændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Holbergsgade 6 DK-1057 København K Att.: Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde 6. januar 2016 THB Høringssvar Tak for muligheden for

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse

Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Værdighed i Ældreplejen kort guide til lokal indflydelse Hvorfor Værdighed? At kunne leve et liv i værdighed har stor betydning for vores velbefindende og livskvalitet. Som svækket ældre menneske kan man

Læs mere

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den 28. juni 2016 [03] Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune

Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune Høringsudkast Ældre- og Værdighedspolitik for Skive Kommune 2016-2018 Skive Kommunes Ældre- og værdighedspolitik. Godkendt af Byrådet den XX.XX 2016 Ældre- og værdighedspolitik [03] Alder er som at bestige

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere