Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000"

Transkript

1 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000 HENRIK HAANING NIELSEN og KASPER THORUP Rapport nr 31 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2000) Indledning Denne rapport omhandler 198 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 185 fra Heri indgår 9 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 162 (81%) af de behandlede sager blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 75 og 80 de seneste otte år. For Grønland færdigbehandledes 2 sager, begge fra 2000, og begge godkendtes. Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Thorup & Nielsen 2000). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95 (2001): Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1950; 2) antal anerkendte og SU-godkendte fund og individer fra og med 1950 til og med 1999; 3) antal godkendte fund og individer i Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). For Topskarv er denne opdeling dog ikke gennemført, og her fremgår opdelingen af parentesen. Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (incl. unger) som ét NATURBUTIKKEN DOF-salg har sponsoreret farvetryk i rapporten

2 154 Sjældne fugle i 2000 fund, mens samme tilbagevendende individ over flere år regnes for flere fund. Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er finderen ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den (de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/ bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er. I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er den normale yngle- og vinterudbredelse (eller området hvorfra danske forekomster vurderes at komme fra) tilføjet i parentes. Bagest i rapporten findes en liste over forkastede fund. Regionsinddelingen anvendt i denne artikel. Geographical regions of Denmark used in this report. Godkendte forekomster Fra 2000 godkendtes Bairdsryle og Aztekerterne som nye arter for landet. Andre bemærkelsesværdige forekomster i 2000 var landets andet fund af Ørkenpræstekrave, tredje fund af Steppevibe (det første siden 1930), tredje til femte fund af Sumpvibe, tredje fund af Middelhavsstenpikker, samt fjerde og femte fund af Klippesvale. Desuden godkendtes fra 1993 Gråsejler og fra 1997 Iberisk Gransanger (to fund) som nye arter for landet, og fra 1990 godkendtes Prærietrane som ny art for Grønland. Sjældne fugle i 2000 Sneugleinvasionen, der startede i december 1999, fortsatte gennem vinteren og frem til maj. Flest fund var der på de vest- og nordjyske lokaliteter, bl.a. 6 ved Skagen, 3 i Hansted-reservatet og 2 ved Vest Stadil Fjord. Derudover gav vinteren/foråret bl.a. 2 Rosenmåger. I forbindelse med varmt vejr og sydøstenvinde sås 9 af årets 11 Steppehøge i perioden ultimo april medio maj, ligesom der primo maj blev der set 2 Klippesvaler på to dage! Maj og juni gav desuden hele 4 Korttåede Lærker, 4 Hvidskæggede Sangere, 4 Små Skrigeørne, 2 Store Skrigeørne samt 1 Dværgørn. Perioden medio juli primo august var god for sjældne vadefugle. Således sås 3 Sibiriske Tundrahjejler, 3 Hvidryggede Ryler, 4 Stribede Ryler, 6 Damklirer (bl.a. 3 1K i flok) samt 1 Terekklire i denne periode. Ellers forløb efteråret ganske stille frem til oktober, hvor småfuglelusk bl.a. gav Steppetornskade, 2 Sibiriske Sortstrubede Bynkefugle, 2 Humes Sangere og 2 Brune Løvsangere. Desuden var der en invasionagtig optræden af Sortbugede Knortegæs, først 2 fugle medio september og siden 6 i perioden medio november medio december. En 1K Hvidskægget Terne sås fra ultimo oktober i Vejlerne, hvor den opholdt sig helt frem til juletid. Det meget milde vejr i december gav desuden Danmarks første vinterforekomster af Ørkenstenpikker og Kejserørn. Henlagte sager Til og med denne rapport henligger der 9 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager findes bagest i rapporten. SU-listen Forekomsten af Sydlig Blåhals Luscinia svecica cyanecula og Amerikansk Krikand Anas crecca carolinensis betragtes som veldokumenteret i landet (se Thorup & Nielsen 2000), og formerne er udgået af SU-listen fra og med Listen over arter, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999) og Thorup & Nielsen (2000). Den opdaterede SU-liste, en generel vejledning i indsendelse af sager, samt DOFs officielle danske fugleliste kan findes på SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede

3 Sjældne fugle i som muligt af de forskellige arters optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor en SU-godkendelse må skønnes at være unødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat, Mandarinand m.fl.). Er man i tvivl kan man kontakte udvalget. Kategorier I henhold til AERC standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger: A Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt. B Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1950; f.eks. Kravetrappe og Bartramsklire. C Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan. D Arter som vil være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde har optrådt spontant i landet; f.eks. Flamingo og Almindelig Pelikan. E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet eller hvis fritlevende bestande hvis eksisterende formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Dværgsnegås, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand. Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten. Sjældenhedsudvalgets medlemmer SU bestod frem til udgangen af 2000 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Sebastian Klein, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Klaus Malling Olsen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen (sekretær), Palle A. F. Rasmussen og Kasper Thorup. Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade , 1620 København V. For kritik og kommentarer til denne rapport takkes alle nuværende medlemmer af Sjældenhedsudvalget. Endvidere tak til Poul Hansen og Andreas Helbig for faglig bistand ved behandlingen af enkelte sager. Alf Tore Mjøs og Tom Lindroos takkes for givtig brevveksling samt orientering om fund af sjældne fugle i Norge og Finland i Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport. Kategori A: Spontane forekomster Category A: Species recorded in an apparently wild state Middelhavsskråpe Puffinus yelkouan mauritanicus (1/1, 31-32/33-34, 1/1) 2000: 18.8, Langerhuse (RK), trk., *Kristian Kirk Nielsen. (Vestlige Middelhav; overvintrer Middelhavet og sydlige del af det nordøstlige Atlanterhav) Topskarv Phalacrocorax aristotelis (-, fra og med 1984: 30/30, 2/2) 2000: , Esbjerg Havn (RB), ad., *Tim Hesselballe Hansen, Michael Schwalbe, Mikkel Lüders , Blåvandshuk (RB), 1K ringm., *Jens Hjerrild Hansen, Janus Ethelberg m.fl. (Foto). Fuglen fra Blåvandshuk blev indfanget tilfældigt i forbindelse med projektørfangst og ringmærkning af vadefugle på stranden ved nattetide. (Britiske Øer og Norge) Knortegås Branta bernicla Med karakterer svarende til Sortbuget Knortegås ssp. nigricans (0, 11/11, 9/9): 2000: , Sneum Sluse (RB), ad., Sebastian Klein m.fl. 17.9, Køge Sydstrand (S), 2 ad., *Tim Andersen, *Thorkild A. Jensen m.fl. (Foto) , Billesborg, Køge (S), ad., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl , Sneum Sluse (RB), ad., *Michael Mosebo Jensen , Skovhuse, Præstø (S), ad., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl , Søjord, Fanø (RB), ad., *Kim Fischer, Per Kjær m.fl , Søjord, Fanø (RB), ad., *Per Kjær , Søjord, Fanø (RB), ad., *Per Kjær. Hidtil største forekomst herhjemme. De to fugle ved Køge Sydstrand ankom i hver sin flok Mørkbugede Knortegæs, hvorfor de figurerer som 2 fund i opsummeringen. Bemærk at der sås 3 forskellige individer på samme lokalitet på Fanø 14.12! Desuden sås et fjerde individ denne dag, men dens halsring var tydeligt smallere end de andre fugles, den havde en tydeligt brun ryg, og i den hvide flanketegning fandtes en del brune fjer, så

4 156 Sjældne fugle i 2000 Lille Skrigeørn 3K, Skagen Foto: Knud Pedersen. Lesser Spotted Eagle. Stor Skrigeørn imm., Skagen Foto: Knud Pedersen. Spotted Eagle. Steppevibe, Søborg Sø juli Foto: Allan Kjær Villesen. Sociable Lapwing. Rosenmåge ad., Skagen Havn Foto: Svend Andersen. Ross s Gull. flanken havde et snavset udseende sammenlignet med det normale renhvide indtryk. På grund af disse afvigende karakterer er SU af den opfattelse, at en hybrid ikke kan udelukkes. Også i Sverige optrådte formen invasionsagtigt, idet der perioden noteredes 6 fund af 7 eks. (Cederroth 2001). I Norge er det første fund netop blevet godkendt, en fugl på Svalbard i slutningen af maj 1999 (Alf Tore Mjøs i brev). Denne fugl er kan evt. være identisk med den fugl, der i årene har opholdt sig på Agerø sammen med hovedparten af Svalbardbestanden af Lysbugede Knortegæs (Rasmussen 1999, Thorup & Nielsen 2000). (Østsibirien og Nordvestamerika; overvintrer ved Stillehavskysten) Amerikansk Pibeand Anas americana (0, 11/11, 6/6) 2000: 10.3 og 17.3, Tipperne (RK),, *Henrik Knudsen , Bygholm Vejle (NJ),, *Palle A. F. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen m.fl , Geddal Enge (RK),, *Stinne Aastrup, *Egon Mogensen m.fl. 15.8, Ølsemagle Revle (S), i eclipsedragt, *Thomas Olsen, *Knud Jønsson, Tim Andersen m.fl. 17. og 20.11, Vest Stadil Fjord (RK),, *Peter H. Kristensen, Henrik Knudsen. 10. og , Søjord, Fanø (RB),, *Kim Fischer, Per Kjær m.fl. Hidtil største forekomst herhjemme. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er februar 1, marts 4, april 8, august 1, november 1 og december 2. Ved bestemmelse af Amerikansk Pibeand skal man være opmærksom på eventuelle hybridkarakterer. Hybrider mellem Pibeand og Amerikansk Pibeand er nu konstateret med sikkerhed herhjemme to gange og kendes også fra bl.a. England, Island, Hong Kong og Japan. Også hybrider mellem Pibeand og Chilensk Pibeand (især kendt fra fangenskab) kan i forbløffende grad ligne Amerikansk Pibeand. Problematikken omkring hybrider er bl.a. behandlet af Carey (1993) og Harrop (1994, 1994b). (Nordamerika). Blåvinget And Anas discors (1/1, 12/13, 1/2) 1982: Ult. september, Grund Fjord (ÅH), 1K+ skudt, *Karsten Andersen (Foto). 2000: , Fjaltring Strand (RK), 2, *Peter H. Kristensen m.fl. (Foto).

5 Sjældne fugle i Sumpvibe, Harboør Tange juni Foto: Allan Kjær Villesen. White-tailed Lapwing. Bemærkelsesværdigt med et fund af 2 fugle sammen. Bortset fra yngleparret på Tipperne i 1986 (Olsen 1989) har alle danske fund været af enkeltindivider. (Nordamerika) Halsbåndstroldand Aythya collaris (0, 5/5, 1/1) 2000: , Mollerup (ÅH),, *Peter Østergaard, Bjarne Golles m.fl. (Foto). Første fund siden Arten optræder besynderligt uregelmæssigt i Danmark. I Sverige foreligger der således 21 fund, og bortset fra 1997 og 1999 har arten optrådt årligt siden 1990 (Cederroth 2001). I Norge er der i alt 22 fund og i Finland 4. (Nordamerika) Hvidøjet And Aythya nyroca (4/4, 23/26, 0/0) 1962: 8.10, Stadil Fjord (RK), 1K skudt, via DMU Kalø og Ole Amstrup (Foto). (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordøstafrika) Slangeørn Circaetus gallicus (Uddød Herefter 1/1, 24/24, 1/1) 2000: 7.10, Jellerød Have, Kokkedal (S), trk., *Mads Herbøl (Video). Fundet udgør det 3. oktoberfund herhjemme og er det hidtil seneste. (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika) Steppehøg Circus macrourus (14/14, 76/77, 11/11) 2000: 20.4, Harboør Tange (RK), ad. trk., *André Riis Ebbesen, *Jørgen Munck Pedersen. 21.4, Skagen (NJ), ad. trk., *Rasmus Due Nielsen, *Kasper Quist Jensen, *Hans Pindstrup. 22.4, Bulbjerg (NJ), ad. trk., *Henrik Haaning Nielsen. 26.4, Bøvling Klit (RK), 2K trk., *Peter H. Kristensen. 30.4, Skagen (NJ), 2K trk., *Knud Pedersen, *Tina Ellis Pedersen m.fl. 10.5, Skansen, Hundested (S), 2K trk., *Aage K. Mikkelsen, *Franck Ishøi. 12.5, Skagen (NJ), 3K+ trk., Brian Rasmussen, Alex Bühring, Lennart Pedersen m.fl. 15.5, Skagen (NJ), 3K+ trk., *Jan Hjort Christensen m.fl. 17.5, Magleby (S), 2K trk., *Thomas Hilkjær , Horneks Odde, Læsø (NJ), 1K, *Kent Olsen, Christina Sandfeldt. 16.9, Klarskov, Korsør (S), 1K trk., *Jørgen Bech. Med 11 fund den næststørste forekomst herhjemme, kun overgået af 1999 med 13 fund (Thorup & Nielsen 2000). Iagttagelserne kunne være samme fugl, men er regnet som 3 fund. I øvrigt andet fund af en adult i Skagen, hvor arten er truffet i alt 35 gange (36 ind.) i perioden Norge havde 2 fund af adulte hanner hhv og 20.8 (Alf Tore Mjøs i brev). Finland noterede et meget fint år med i alt 22 fund, 18 i perioden og 4 i perioden (Luoto et al. 2001). Sverige havde

6 158 Sjældne fugle i 2000 i alt 11 fund, hvoraf 8 sås i maj-juni (Cederroth 2001). Bestemmelse af hunfarvede kærhøge er for nylig behandlet af Olsen (2000). (Østeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Østafrika, Lilleasien og Indien) Lille Skrigeørn Aquila pomarina (9/?, 77-79/?, 4/4) 2000: , Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Troels Eske Ortvad m.fl. (Foto) 19.5, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Knud Pedersen, *Lars Paaby m.fl. (Foto). 21.5, Aborrebjerg (M), imm./ad. trk., *Per Schiermacker-Hansen, *Niels Årsø. 22.5, Aborrebjerg (M), imm./ad. trk., *Per Schiermacker-Hansen m.fl. Dragtkarakterer afslørede, at der var tale om to forskellige individer på Møn. (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika) Stor Skrigeørn Aquila clanga (3/?, 45/?, 2/2) 2000: , Skagen (NJ), imm. trk.fors., *Finn Enemark, *Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. (Foto). 15.5, Skagen (NJ), imm. trk.fors., *Henrik Thorhauge Rask, Knud Pedersen m.fl. (Foto). (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Lilleasien og Nordøstafrika) Skrigeørn Aquila pomarina/clanga 1995: 21.10, Amager (S), trk., *Anders Hammergart. 2000: 3.5, Gjerrild (ÅH), trk., *Per G. Henriksen m.fl. Kejserørn Aquila heliaca (0, 20/20, 1/1) 2000: , Store Vildmose (NJ), 1K, *Einar Flensted-Jensen m.fl. (Foto). Første danske vinterfund. Fra Sverige kendes et enkelt fund af en overvintrende fugl i vinteren 1990/91 (Elmberg 1992). (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten og Nordøstafrika) Dværgørn Hieraaetus pennatus (0, 8/8, 1/1) 1992: 25. eller 26.5, Skagen, 2K lys fase trk.fors., *Briand Strack via Rasmus Strack (Foto). 2000: 10.5, Skagen (NJ), 2K mørk fase trk.fors., *Erik Christophersen, *Klaus Malling Olsen m.fl. (Foto). Fjerde og femte fund ved Skagen. Fuglen fra 1992 er dokumenteret af fotos, der tilfældigt blev fundet i et billedarkiv. Fuglen dukkede op i de dage, hvor der har været flest ornitologer samlet i Skagen nogensinde. Det er derfor tankevækkende, at blot én observatør så denne fugl. Sverige havde 2 fund i 2000, begge af lys fase, hhv. 1.6 og 13.8 (Cederroth 2001). (Sydeuropa) Triel Burhinus oedicnemus (22/29, 12/12, 1/1) 2000: 20.4, Bulbjerg (NJ), *Egon Mogensen, *Jørgen Bech m.fl. Nordjylland har en fin samling af Trieler, idet alle fugle siden 1970 er truffet i denne landsdel, med én undtagelse (Als 1993, Frich & Nordbjærg 1995). (Sydeuropa) Ørkenpræstekrave Charadrius leschenaultii (0, 1/1, 1/1) 2000: , Saltvandssøen, Margrethekog (SJ), i sodr., *Klaus B. Friis m.fl. (Video). Andet danske fund. Det første var , Agger Tange (NJ) (Rasmussen 1996). Sverige havde et usædvanlig sent fund, idet en fugl rastede på Öland (7. fund for landet, Cederroth 2001). (Tyrkiet til Centralasien; overvintrer kyster fra Østafrika til Sydøstasien og Australien) Sibirisk Tundrahjejle Pluvialis fulva (0, 10/10, 3/3) 2000: 18.7, Vestamager (S), ad., *Lars Jensen m.fl , Agger Tange (NJ), ad., *Henrik Haaning Nielsen, Thomas Varto Nielsen m.fl. 28.7, Vester Vedsted (RB), ad., *Ole Thorup. 3 fund på 11 dage er hidtil største forekomst herhjemme. Juli er klart den bedste måned for adulte fugle med i alt 8 observationer i perioden Derudover er der truffet adulte fugle på datoerne 10.8 og De blot 3 fund af 1K-fugle er set på datoerne 7.9, 11.9 og Til sammenligning kan det nævnes, at der i Sverige er truffet adulte fugle i perioden og 1K-fugle i perioden (Cederroth 2000, 2001). (Nordrusland; overvintrer Sydøstasien og Australien) Steppevibe Vanellus gregarius (2/2, 0/0, 1/1) 2000: , Søborg Sø og Villingerød (S), ad., *Jan Hjort Christensen m.fl. (Foto). 24.7, Alsønderup Enge (S), ad., *Jens Lind. Iagttagelserne regnes som samme fund. De to tidligere danske fund er begge af kategori B:1857, Sydlolland (LF) og , Ræhr, Hanstholm (NJ) (Olsen 1992) rastede en adult fugl på Getterön i Sverige, som kan være identisk med den danske fugl (Cederroth 2001). Se endvidere Christensen (2000). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika, Irak og Indien) Sumpvibe Vanellus leucurus (0, 2/2, 3/3) 2000: 28.4, Christiansø (B), *Peter Lyngs. 29.4, Lakolk Klitsø (SJ), trk., *Lars Christiansen, *Henrik Højholm, *Kenneth Jørgensen , Harboør Tange (RK), *Peter H. Kristensen, *Morten J. Hansen, *Ole Amstrup m.fl. (Foto). 17.6, Hanvejle (NJ), trk., *Thomas Olsen , 30.8 og , Bygholm Vejle (NJ), *Palle A. F. Rasmussen, Thomas Varto Nielsen, Helge Røjle Christensen, Poul Hald- Mortensen m.fl.

7 Sjældne fugle i Fuglen fra Harboør Tange og Vejlerne regnes for samme individ, hvorfor de kun er regnet som ét fund i opsummeringen. De danske fund skal ses i forbindelse med en udvidelse af yngleområdet mod vest. Bl.a. ynglede 7 par i Rumænien i Sverige havde ikke mindre end 5 fund i perioden , mens Norge noterede sit første fund med en fugl ved Porsanger, Finnmark 20.6-ca. 25.7, og Finlands 4. fund blev gjort 21.5 (Cederroth 2001, Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Kaspiske Hav til Balkhash-søen samt sjældent i Tyrkiet og Syrien; overvintrer i Sudan, Irak, Pakistan og Indien) Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis (0, 10/10, 4/4) 2000: 1.7, Nordstrand og Grenen, Skagen, ad. i sdr., *Steen Christensen, Rolf Christensen m.fl. (Foto) , Tipperne (RK), antagelig 2K, *Henrik Knudsen, *Ole Amstrup. 5.8, Bøtø Nor (LF), 2K+, *Klaus Malling Olsen, *Henning Bach Christensen, *Lars Munk. 23.8, Køge Nordstrand (S), 2K+, *Mikkel Lausten, *Alex Rosendal. Hidtil største forekomst herhjemme. Den regionale fordeling er nu NJ 1, RK 5, M 3, LF 1 og S 4, med følgende månedsfordeling: maj 2, juni 1, juli 6, august 3, september 1 og oktober 1. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika) Bairdsryle Calidris bairdii (0, 0, 1/1) 2000: , Stensnæs (NJ), 1K, *Palle A. F. Rasmussen, Esben Eriksen, Morten Heegaard m.fl. (Foto). Første og længe ventede fund herhjemme. Arten er således truffet i samtlige nabolande, bl.a. 4 gange i både Sverige og Finland (Cederroth 1999), dog har nordmændene netop trukket deres eneste fund tilbage efter genbehandling (Alf Tore Mjøs i brev). (Nordamerika og nordøstlige Sibirien; overvintrer i Sydamerika) Stribet Ryle Calidris melanotos (0, 33/34, 5/5) 2000: , Harboør Tange (RK), ad., *Rune Bjerre (Foto) , Nørre Halne (NJ), ad., *Einar Flensted Jensen, Jørgen Pagter m.fl. (Foto). 23.7, Løkkeby Enge, Langeland (F), 2K+, *Klaus Malling Olsen, *Andreas Hagerman, *Jan Eske Schmidt m.fl , Skallingen (RB), ad., *Bent Jakobsen, Ole Amstrup m.fl. (Foto). 24.9, Norsminde Fjord (ÅH), 1K, *Ole Gylling- Jørgensen m.fl. (Foto) blev en flot opfølger til rekordåret 1999 (6 fund, Thorup & Nielsen 2000). Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er nu maj 7, juni 4, juli 10, august 9, september 7 og oktober 1. Norge noterede sit hidtil største år med ikke mindre end 16 fund af 17 individer (Alf Tore Mjøs i brev). Fra Finland foreligger nu i alt 56 fund t.o.m. 2000, mens Sverige har i alt 124 fund t.o.m (Luoto et al. 2001). Arten er fra 1999 udgået af den svenske SU-liste. (Nordamerika og Østsibirien; overvintrer Sydamerika) Prærieløber Tryngites subruficollis (1/1, 16/16, 2/2) 2000: 10.8, Ølsemagle Revle (S), *Jens Lind m.fl. (Foto) , Vollerum Enge, Vest Stadil Fjord (RK), 1K, *Ole Amstrup, Peter H. Kristensen, m.fl. Finland havde 2 fund af 1K-fugle hhv og , mens Sverige havde i alt 5 fund, heraf 2 1K-fugle i dagene (Luoto et al. 2001, Cederroth 2001). (Arktisk Nordamerika; overvintrer i sydlige Sydamerika) Stor Kobbersneppe Limosa limosa Med karakterer svarende til Islandsk Stor Kobbersneppe ssp. islandica (0, 4/5, 2/2): 2000: 31.3, Værnengene (RK), i sdr., *Henrik Knudsen. 21.4, Værnengene (RK), i sdr., *Henrik Knudsen m.fl. (Island, for nylig også Lofoten og Shetland samt Færøerne) Damklire Tringa stagnatilis (0, 44/60, 6/9) 2000: 29.4, Christiansø (B), 2 eks., *Peter Lyngs. 5.5, Christiansø (B), *Mads Jensen Bunch, Peter Lyngs. 22.7, Løkkeby Enge, Langeland (F), 3 1K, *Jacob Sterup m.fl. (Foto). 29.7, Stigsnæs (S), 1K, *Jørgen Bech og , Margrethekog (SJ), *Lars Maltha Rasmussen, Søren Gjaldbæk, Sebastian Klein m.fl. 3.8, Bøtø Nor (LFM), *Erik Hartwich m.fl. Med 6 fund tangerer 2000 det hidtil bedste år 1994 (Rasmussen 1996). Også dengang sås en flok 1K-fugle (4 på Ølsemagle Revle (S)). I øvrigt de to første fund fra Christiansø. (Rusland; overvintrer tropisk og sydlige Afrika) Terekklire Xenus cinereus (2/2, 24/24, 2/2) 2000: , Kjelst Grusgrav (RB), ad., *Bent Jakobsen, Jens Hjerrild Hansen m.fl. (Foto) , Aflandshage og Kofoeds Enge, Amager (S), ad., *Bent Bøggild Pedersen, *Frank Jensen, Preben Berg m.fl. (Foto). (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Indiske Ocean) Rosenmåge Rhodostethia rosea (1/1, 6/6, 2/2) 2000: 31.1, Hirtshals Havn (NJ), ad., *Kurt Prentow m.fl. (Foto) , Skagen (NJ), ad., *Palle A. F. Rasmussen m.fl. (Foto). 10.3, Vilslev, Ribe (RB), ad., *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto).

8 160 Sjældne fugle i 2000 Stribet Ryle 1K, Norsminde Fjord Foto: Klaus Mortensen. Pectoral Sandpiper. Sneugle 2K, Grenen, Skagen Foto: Knud Pedersen. Snowy Owl. Forekomsterne fra Hirtshals og Skagen drejer sig om samme individ og er kun regnet som ét fund i opsummeringen. I øvrigt tredje fund for Skagen. Fundet ved Vilslev er usædvanligt, da fuglen sås fouragere over fugtige enge ca 3 km fra kysten, i selskab med Hættemåger Larus ridibundus. (Østsibirien; overvintrer Polarhavet) Aztekerterne Sterna elegans (0, 0, 1/1) 2000: , Langli (RB), ad., *Lars Maltha Rasmussen, *Jens Ryge Petersen, *Krestian Knudsen m.fl. (Foto). Landets første fund, se Petersen (2001). (Nord- og Mellemamerikas stillehavskyst) Hvidskægget Terne Chlidonias hybridus (0, 16/20, 2/2) 2000: 29.4, Vest Stadil Fjord, ad., *Jan Bolding, Peter H. Kristensen, Ole Amstrup m.fl. (Foto) , Tømmerby Fjord (NJ), 1K, *Søren Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). Fuglen fra Vest Stadil Fjord udgør det første aprilfund herhjemme, mens fuglen fra Tømmerby Fjord blot er 2. forekomt af en 1K og samtidig udgør Danmarks første vinterfund. Sidstnævnte sås på sidstedagen fouragere over en fuldstændig isdækket vandflade! I øvrigt 6. fund for Vejlerne. (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika) Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus (3/5, 69/86 ud over invasionen i 1997, 5/5) 2000: 3.5, Selbjerg Vejle (NJ), ad. trk., *Palle A. F. Rasmussen. 13.5, Store Kattinge Sø (S), ad., *Steen Carstensen, *Pernille Fortmeier. 4.6, Søby Sø (RK), ad., *Christian Svane (Video). 10.6, Kammerslusen, 3K, *Ole Thorup , Arreskov Sø (F), ad. i odr., *Bent Nielsen, Lars Bonne Rasmussen m.fl. (Østeuropa og Rusland; overvintrer tropisk Afrika) Sneugle Nyctea scandiaca (-, 36/36, 12/12) 1999: , Hansted-reservatet (NJ), 1K, *Lars Raunsgaard, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto) , Hansted Reservat (NJ), ad., *Lars Raunsgaard, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). 2000: , Vest Stadil Fjord (RK), 2K, *Erik Enevoldsen m.fl. 16.2, Vest Stadil Fjord (RK), 2K, *Erik Enevoldsen m.fl. (Foto) , Hansted-reservatet (NJ), 2K, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. 22.2, Saltholm (S), 2K, *Michael Fink Jørgensen, *Morten Jørgensen m.fl. (Foto) , Skallingen (RB), 2K, Klaus B. Friis, Bent Jacobsen, Per Kjær m.fl , Nordstrand, Skagen (NJ), 2K, *Lars H. Mortensen m.fl. (Foto) , Nordstrand, Skagen (NJ), 2K, *Alex Sand Frich, *Alex Bühring, *René Larsen, *Erik Holm Sørensen m.fl. 2.4, Agger Tange (NJ), 2K, *Claus Eriksen (Foto). 7.4, Nordstrand (NJ), 2K+, *Erik Holm Sørensen, Kent Olsen m.fl , Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Rolf Christensen m.fl. (Foto) , Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Rolf Christensen m.fl , Nordstrand, Nedermose og Grenen, Skagen (NJ), 2K trk.fors., *Kurt Prentow, *Ulf Møller, Knud Pedersen m.fl. (Foto). Største invasion herhjemme i 111 år. SU har godkendt fund af 14 individer (se også Thorup & Nielsen 2000), men er bekendt med, at der har optrådt yderligere et antal fugle, der ikke er forelagt udvalget. Der skal derfor lyde en stor opfordring til observatørerne om at få sendt disse fund ind til behandling, så vi kan danne os et så nøjagtigt billede af invasionen som muligt. Også i Norge sås store bevægelser af Sneugler, og mindst 23 blev set i områderne syd for Finnmark i løbet af vinteren og foråret (Alf Tore Mjøs i brev). (Nordskandinavien og arktisk Rusland)

9 Sjældne fugle i Spurveugle Glaucidium passerinum (17/17, 27/27 ud over invasionen i 1999/2000, -) 2000: , Skagen (NJ), *Per Nielsen, Lars H. Mortensen m.fl. Forekomster af Spurveugle på Sjælland i forbindelse med invasionen efterår 1999/forår 2000 skal ikke forelægges SU (se Thorup & Nielsen 2000). (Mellemskandinavien) Gråsejler Apus pallidus (0, 1/1, 0) 1993: , Kirke Helsinge, Vestsjælland (S), ssp. illyricus fundet død, Keld Bennike, Kasper Thorup. Første danske fund, se Thorup (2001). (Kystegne i det tidligere Jugoslavien; overvintrer Afrika) Korttået Lærke Calandrella brachydactyla (0, 26/26, 5/5) 2000: , Esbjerg Havn (RB), *Jens Thalund m.fl. (Foto). 8.5, Nordstrand, Skagen (NJ), trk., *Brian Rasmussen, *Alex Bühring m.fl. 18.5, Vestamager (S), *Mads Herbøl, Sebastian Klein m.fl. (Foto). 24.5, Stege Jordbassiner (M), *Morten Heegaard, *Henrik Kisbye , Nyeng, Skallingen (RB), *Ole Amstrup, *Henrik Knudsen m.fl. 23.9, Sønderho, Fanø (RB), trk., *Per Kjær. Hidtil bedste år. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er april 5, maj 13, juni 3, september 2, oktober 4, november 3 og december 1. I Sverige optræder arten nu så regelmæssigt (op til 12 fund i 1997), at fund efter 1998 ikke længere skal forelægges Raritetskomittén (Cederroth 1999). Norge noterede 3 fund i 2000, bl.a. et medio maj, og Finland havde sit hidtil bedste år med i alt 10 fund fordelt med 6 i perioden og 4 i perioden Finlands total tæller nu 110 fund (Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Sydeuropa og Asien) Klippesvale Ptyonoprogne rupestris (0, 3/3, 2/2) 2000: 4.5, Blåvandshuk (RB), *Klaus B. Friis m.fl. (Foto). 5.5, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Andreas Hagerman, *Rolf Christensen m.fl. To observationer på to dage er højst overraskende og kunne angå samme individ. SU har dog valgt at behandle sagerne som to særskilte fund, bl.a. pga. den store afstand mellem de to lokaliteter. Fra det øvrige Skandinavien kendes blot 1 fund fra Sverige og 1 fund fra Finland, mens arten endnu ikke er truffet i Norge (Alf Tore Mjøs i brev). (Mellem- og Sydeuropa) Rødrygget Svale Hirundo daurica (0, 45/48, 1/1) 2000: 21.4, Spodsbjerg Fyr, Hundested (S), trk., *Michael Trasborg, *Franck Ishøi. (Sydeuropa og Asien; overvintrer savannebæltet i tropisk Afrika og Sydasien) Vestlig Middelhavsstenpikker 2K, Aflandshage Foto: Preben Berg. Black-eared Wheatear ssp. hispanica.

10 162 Sjældne fugle i 2000 Citronvipstjert Motacilla citreola (0, 12/13, 3/3) 2000: 28.5, Nakkehoved Fyr, Gilleleje (S), trk., *Stig Nielsen. 28.8, Strødam (S), 1K, *Verner Højgaard, *Knud Højgaard. 5.11, Lejodde, Korsør (S), 1K, *Jørgen Bech. Fra Finland foreligger i alt 286 fund frem til 1994, hvor arten udgik af landets SU-liste (Luoto et al. 2001). (Vestsibirien; overvintrer Indien og (fåtalligt) Arabien) Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos (2/2, 57/57, 5/5) 2000: 25.4, Tipperne (RK), ringm., *Ole Thorup, Henrik Knudsen, Ole Amstrup (Foto) , Fiilsø (RB), syng., *Mogens Bak, Ole Amstrup m.fl. (Bånd). 7.5, Blåvandshuk (RB), 2K ringm., *Per Kjær (Foto) , Vallensbæk Sø (S), syng., *Tim Andersen (Bånd). 19.5, Bødkermosen (M), syng., *Per Schiermacker-Hansen, Leo Borch m.fl. (Bånd). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Vest- og Centralafrika) Sortstrubet Bynkefugl Saxicola torquata Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl ssp. maura (0, 27/27, 2/2): 2000: , Svaneke (B), 1K, *Lars Jensen m.fl , Bygholm Vejle (NJ), 1K, *Henrik Haaning Nielsen, Søren Haaning Nielsen m.fl. (Foto). Fundet fra Svaneke er det første fund for selve Bornholm, mens der i alt foreligger 13 fund fra Christiansø. Fundet fra Vejlerne er blot det andet fra Nordjylland. Bestemmelse af Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl er senest behandlet af Nielsen (2001). (Rusland; overvintrer Mellemøsten til Sydøstasien) Middelhavsstenpikker Oenanthe hispanica (0, 2/2, 1/1) 2000: 17.6 og , Aflandshage, Amager (S), 2K, *Stig Kjærgaard Rasmussen, Preben Berg m.fl. (Foto). Lige som landets første fund ( , Klintholm Havn (M), Frich & Nordbjærg 1995) viste fuglen karakterer som ssp. hispanica, der er udbredt i Sydvesteuropa og Nordafrika. (Sydeuropa; overvintrer Afrika) Ørkenstenpikker Oenanthe deserti (0, 4/4, 2/2) 2000: , Vejers Strand (RB), 2K+, *Jan Bolding, Janus Ethelberg, Jens Hjerrild Hansen m.fl. (Foto) , Gilleleje Havn (S),, *Thomas J. Simonsen, *Frederik Brammer m.fl. (Foto). Første danske vinterfund. Sverige havde 4 fund, heraf 2 i dagene (Cederroth 2001). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Nordindien) Hvidskægget Sanger Sylvia cantillans (0, 37/37, 4/4) 2000: 4.5, Værnsandekrattet, Værnengene (RK), syng., *Tim Andersen, *Thomas W. Johansen m.fl. 16.5, Tipperne (RK), 2K ringm., *Henrik Knudsen, Ole Amstrup m.fl. (Foto). 16.5, Christiansø (B), 2K+ med karakterer svarende til ssp. albistriata, *Michael Funch, *Mads Jensen Bunch m.fl. 20.5, Christiansø (B), 2K, *Kasper Thorup, Peter Lyngs m.fl. Endnu et topår i lighed med 1988 og 1999, hvor der også noteredes 4 fund (se endvidere Thorup & Nielsen 2000). Norge havde hele 5 fund i 2000, bl.a. godkendtes en fra Revtangen, Rogaland som det første sikre fund af ssp. cantillans (Alf Tore Mjøs i brev). (Sydeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika samt i Arabien) Iberisk Gransanger Phylloscopus brehmii (0, 0, 2/2) 1997: , Fællesskoven, Stevns (S), *Tim Andersen m.fl. (Bånd) , Svanninge Bakker (F), *Niels Bomholt m.fl. (Foto, Bånd). Første fund i Danmark. (Iberiske halvø; overvintrer Afrika) Humes Sanger Phylloscopus humei (0, 8/8, 2/2) 2000: , Mandø (RB), *Mads Jensen Bunch, *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein m.fl. (Foto og bånd) , Ho Klitplantage (RB), *Michael Mosebo Jensen, Knud Pedersen m.fl. Norge, Sverige og Finland noterede deres hidtil bedste år med 5 fund i såvel Norge som Finland og 6 fund i Sverige. I Sverige sås fuglene i dagene , i Norge , og i Finland I Sverige er der nu 27 fund, i Norge 8 og i Finland 21 (Cederroth 2001, Alf Tore Mjøs i brev, Luoto et al. 2001). (Himalaya og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien) Brun Løvsanger Phylloscopus fuscatus (0, 29/29, 2/2) 2000: 21.10, Ho Klitplantage (RB), *Klaus Malling Olsen, *Andreas Bruun Kristensen m.fl , Hanstholm Fyr (NJ), 1K ringm., *Leo Salmonsen, *John Kyed m.fl. (Foto). Finland havde 5 fund i perioden og landets total er nu 61 (Luoto et al. 2001). Sverige havde 4 fund i dagene og har nu en total på 50 (Cederroth 2001). (Østsibirien; overvintrer Indien til Øst- og Sydøstasien) Rødhovedet Tornskade Lanius senator (2/2, 33/33, 1/1) 2000: 11.9, Blåvandshuk (RB), 1K, *Bent Jakobsen, Jens Hjerrild Hansen, Andreas Hagerman m.fl. (Foto). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

11 Sjældne fugle i Sydlig Stor Tornskade Lanius meridionalis (0, 3/3, 1/1) Med karakterer svarende til Steppetornskade ssp. pallidirostris: 2000: og 12.10, Søndre Bæk, Hasle og Hasle Røgeri (B), *Steffen Nielsen, Thomas Søby m.fl. (Foto). Hidtil tidligste danske fund. De øvrige er truffet i perioden Fra Sverige forligger 5 fund t.o.m 1999, hvoraf 4 efterårsfund er set i perioden 30.8-ca (Cederroth 2000). Finland har netop godkendt sit første fund, en dødfunden fugl fra 1981 (Luoto et al. 2001). (Centralasien; overvintrer Nordøstafrika til Irak) Rosenstær Sturnus roseus (18/18, 39/39, 3/3) 1999: 17.10, Liver Å, Tornby Strand (NJ), 1K, *Anders Østerby. 2000: , Skagen (NJ), 2K, *Svend Dybkjær m.fl. (Foto) , Skagen (NJ), ad., *Svend Dybkjær m.fl. (Foto). 28.5, Christiansø (B), ad., *Jan Fischer Rasmussen m.fl. Fundet fra 1999 bringer totalen for det år op på 3 fund. De to fugle i Skagen sås ofte sidde sammen på den samme tagryg hvor 2K-hannen også sad (se Thorup & Nielsen 2000). Finland noterede sit hidtil bedste år med 13 fund, heraf 7 i perioden (Luoto et al. 2001). (Sydøsteuropa, Tyrkiet og Lilleasien; overvintrer Indien) Pileværling Emberiza rustica (0, 39/39, 1/1) 1992: 27.9, Kroghage, Gedser (LF), 1K, *Klaus Nielsen, Jørgen Munck Pedersen (Video). 2000: 24.5, Christiansø (B),, *Peter Lyngs, *Sebastian Klein, *Kasper Thorup m.fl. De fleste danske fund (22) er fra Christiansø. (Nordlige Fennoskandinavien og Rusland; overvintrer nordlige Asien) Dværgværling Emberiza pusilla (0, 56/56, 3/3) 2000: 16.5, Christiansø (B), *Michael Funch , Blåvandshuk (RB), *Christian Leth. 4.11, Kærup Holme (NJ), *Henrik Haaning Nielsen, Søren Haaning Nielsen. (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien) Brunhovedet Værling/Hætteværling Emberiza bruniceps/melanocephala 2000: 12.9, Christiansø (B), 1K, *Kasper Thorup. Andet fund af en 1K Brunhovedet Værling/Hætteværling; det første var , Blåvandshuk (RB) (Rasmussen 1997). Årets fugl havde flere karakterer, som tyder på Hætteværling, men feltbestemmelse af ungfugle af disse to meget nærtstående arter er vanskelig, og fugle med intermediære karakterer forekommer. Der foreligger 16 fund af Hætteværling i kategori A og 3 fund af Brunhovedet Værling i kategori D, alle adulte fugle. (Kazakhstan og Nordøstkina/Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer Pakistan og Indien) Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle Category D: Possible escapes Hjelmskallesluger Mergus cucullatus (0/0, 2/2, 1/1) 2000: , Saltvandssøen, Margrethekog (SJ), i eclipsedragt, *Klaus B. Friis. Fuglen viste ikke direkte tegn på at skulle stamme fra fangenskab, hvorfor den figurerer i denne kategori. Long-tailed Rosefinch Uragus sibiricus (0/0, 2/2, 1/1) 1999: 20.4, Onsbjerg, Samsø (ÅH),, *Svend Dybkjær, Birgitte Skjold Nielsen (Foto). 2000: 6-9.5, Christiansø (B),, *Peter Lyngs, Mads Jensen Bunch m.fl. (Foto). Første fund siden 1993, hvor en 2K rastede i Jydelejet, Møn (M) i dagene Arten forhandles i fangenskab i stort omfang, men det er værd at bemærke, at arten i udbredelsesområdet fører en nomadeagtig tilværelse uden for yngletiden, ligesom det for nylig er konstateret, at arten er ekspanderet vestpå, så den nu akkurat yngler i det vestpalæarktiske område (Ryabitsev & Wilson 1999). At udelukke spontan optræden er således ikke en selvfølge. (Sydlige og østlige Sibirien og Kina) Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle Category E: Likely or certain escapes Rødrygget Pelikan Pelecanus rufescens (0, 2/2, 1/1) 2000: , Stavns Fjord, Samsø (ÅH), 1K eller imm., *Svend Dybkjær, Leif Brauer. (Afrika) Dværgsnegås Anser rossii (0, 2/2, 1/1) 2000: 15.10, Margrethekog (SJ), ad., *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein, *Mads Jensen Bunch. (Nordamerika) Kalkungrib Cathartes aura (0, 1/1, 1/1) 2000: , Harboør (RK), *Peter H. Kristensen, Jørgen Nørgaard (Foto). (Nordamerika)

12 164 Sjældne fugle i 2000 Ørnevåge Buteo rufinus (0, 0, 1/1) 2000: med. aug., NØ-Sjælland (S), ad., via Kasper Thorup (Video). Fuglen, der ikke umiddelbart viste tegn på fangenskab, blev fundet afkræftet og siden indfanget. På videooptagelsen ses på fuglens ene ben hvad der formentlig er en indopereret microchip, altså et sikkert bevis på at fuglen har været i fangenskab. Det er første sikre fund af en undsluppen Ørnevåge; de øvrige fund er alle henregnet til Kategori A. Blåskade Cyanopica cyana (0, 0, 2/2) 2000: , Havnsø (S), *Peter Bradtberg , Rørvig (S), *Erik Vikkelsø Rasmussen m.fl. Første danske fund af denne udprægede standfugl. Fra det nordøstlige Spanien og det sydligste Frankrig er der i forårsmånederne enkelte rapporter om strejfende fugle (Cramp 1998), men arten er ikke truffet uden for dette område, hvorfor der ikke er nogen oplagt grund til at formode spontan optræden. (Iberiske halvø) Rosendompap Carpodacus roseus (0, 2/2, 1/1) 2000: 17.4, Trend (NJ), ad., *Svend Holst Jensen, *Mona Beatie (Foto). (Central- og Østsibirien; overvintrer sydlige del af udbredelsesområdet samt Mongoliet) Hybrider Records involving hybrids Pibeand Amerikansk Pibeand Anas penelope americana 2000: 5.12, Harboør Tange (RK),, *Ole Amstrup. Se bemærkning under Amerikansk Pibeand. Grønland - Kategori A Prærietrane Grus canadensis 1990: 6.8, Thule, *Kim Øllgaard. Første forekomst på Grønland. Arten yngler i Nordamerika. Bonapartemåge Larus philadelphia 2000: 3.8, Nuuk, 2K, *Martin Kviesgaard, *Lars Witting m.fl. (Foto). Yngler i Nordamerika. Årsrapporten Species considered for regional reports Stormsvale Oceanodroma/Hydrobates sp. 2000: 9.12, Arreskov Sø (F), *Erik Ehmsen. Stellersand Polysticta stelleri 2000: 29.4, Nordstrand, Skagen (NJ), ad. trk., *Erik Holm Sørensen, *Erik Christophersen m.fl , Syrodde, Læsø (NJ), ad., *Kent Olsen m.fl. (Foto). Sandterne Gelochelidon nilotica 2000: 28.4, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), *Alex Sand Frich m.fl. Storpiber Anthus richardi 2000: 22.1, Hanstedreservatet (NJ), trk., *Henrik Haaning Nielsen, *Søren Haaning Nielsen, *Jan Haaning Nielsen. Gul Vipstjert Motacilla flava 2000: 19.12, Bygholm Vejle (NJ), antagelig østlig type, *Henrik Haaning Nielsen. Bynkefugl Saxicola rubetra 2000: , Nørlev Strand (NJ), *Poul Jespersen, Kurt Prentow m.fl. (Foto). Korttået Træløber Certhia brachydactyla 2000: samt 4.7, Krabbesholm Skov (NJ), ynglefund, *David Boertmann. Sydlig Fyrremejse Parus montanus salicarius 2000: , Stallerup Sø (VE), ynglefund, *Dennis Langholz m.fl.

13 Sjældne fugle i Endnu ikke færdigbehandlede sager Records still under consideration Steppeørn Aquila nipalensis 2000: , Bornholm. Steppehøg Circus macrourus 1999: 6.5, Rørvig (S), ad. Islandsk Stor Kobbersneppe Limosa limosa islandica 1999: , Bygholm Vejle (NJ), 3 1K. 2000: 24.7, Kammerslusen (RB), 2 ad. 3.10, Tipperne (RK), 1 ad K. Citronvipstjert Motacilla citreola 2000: 17.5, Grenen (NJ), rst. og trk. Gul Vipstjert ssp. superciliaris 1998: Nordmarken, Læsø (NJ),. Gærdesanger Sylvia curruca østlig type 2000: 9.9, Hanstholm (NJ), 1K ringm. Hætteværling Emberiza melanocephala 2000: 13.4, Søby Brunkulslejer (RK), ad.. Forkastede sager Records not accepted Middelhavsskråpe Puffinus yelkouan 2000: 20.8,Ørhage (NJ). Storskråpe Puffinus gravis 2000: 9.9, Vejlby Klit (RK). Stor Stormsvale Oceanodroma leucorhoa 2000: 9.12, Arreskov Sø (F). Topskarv Phalacrocorax aristotelis 1997: 5.10, Lakolk Strand, Rømø (SJ), trk. Dværgsnegås Anser rossi 1999: 17.10, Borreby Mose (S), blå fase. Sortbuget Knortegås Branta bernicla nigricans 2000: 14.12, Søjord, Fanø (RB). Amerikansk Pibeand Anas americana 2000: 19.3, Ulvedybet (NJ). Slangeørn Circaetus gallicus 2000: 13.5, Hjallerup Enge (NJ). Steppehøg Circus macrourus 2000: 7.5, Gjerrild (ÅH), 2K trk. Lille Skrigeørn Aquila pomarina 2000: 7.10, Maglemose (S). Dværgørn Hieraaetus pennatus 1999: 15.5, Øsby (SJ), mørk fase. 2000: 15.5, Vaserne (S), mørk fase. Lille Tårnfalk Falco naumanni 2000: 29.4, Sødringholm Hede (ÅH). 20.8, Kalø (ÅH), 2K. 23.8, Kalø (ÅH), 1K. Eleonorafalk Falco eleonorae 2000: 15.8, Femmøller Strand (ÅH), ad. trk. Jagtfalk Falco rusticolus 2000: 9.3, Smørmosen (S). 25.4, Hovvig, Rørvig (S). Stylteløber Himantopus himantopus 2000: 30.7, Klydesøen, Amager (S). Pomeransfugl Charadrius morinellus 1997: 29.9, Saltbækvig (S), eks. Sibirisk Tundrahjejle Pluvialis fulva 1993: 26.7, Dalby Strand (S). Tundrahjejle sp. Pluvialis dominica/fulva 2000: 24.7, Indvindingen (RB), ad. Sneppeklire sp. Limnodromus scolopaceus/griseus 2000: 6.9, Indvindingen (RB). Damklire Tringa stagnatilis 2000: 30.4, Lejsø, Halsskov (S) , Sprogø (F). Stor Gulbenet Klire Tringa melanoleuca 1998: 5.4, Misthusum, Skærbæk (SJ). Lattermåge Larus atricilla 2000: 6.5, Sønderborg Bugt (SJ). Sabinemåge Larus sabini 2000: 30.1, Gilleleje Havn (S). Stor Hornugle Bubo bubo 1999: 30.12, Sletten Strand (S). Mellemflagspætte Dendrocopos medius 2000: 6.4, Kostræde Banker, Lundby (S). Sorthovedet Gul Vipstjert Motacilla flava feldegg 2000: 13.5, Elling Strandenge (NJ). Citronvipstjert Motacilla citreola 2000: 4.9, Tipperne (RK) , Bygholm Vejle (NJ). Sydlig Nattergal Luscinia megarhynchos 2000: 15.6, Vejle Ådal (VE). Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus 2000: 17.3, Sønderskoven, Als (SJ). Hvidhalset Fluesnapper Ficedula albicollis 2000: 20.7, Fedtmosen, Gladsaxe (S),. Summary Rare birds in Denmark and Greenland in 2000 In 2000 the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 198 Danish records (including 9 records on behalf of the regional reports), of which 81% were accepted. In addition, there were 2 records from Greenland. The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are species considered for the regional reports, records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted. For each record the following details are included: 1) year and date, 2) locality (see map for regions), 3) number of individuals if more than one, 4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and 5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated. The numbers in brackets after the species name refer to, respectively, the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark 1) before 1950, 2) from 1950 to 1999 incl. and 3) in The present report adds four new species to the Danish list: Baird s Sandpiper Calidris bairdii and Elegant Tern Sterna elegans from 2000, Pallid Swift Apus pallidus (ssp. illyricus) from 1993 and Iberian Chiffchaff Phylloscopus brehmii from Other remarkable records from 2000 were the second record of Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii, the third record of Sociable

14 166 Sjældne fugle i 2000 Lapwing Vanellus gregarius, the third, fourth and fifth record of White-tailed Lapwing Vanellus leucurus, and the fourth and fifth record of Crag Martin Ptyonoprogne rupestris. The Sandhill Crane Grus canadensis was reported as new to Greenland (1990). Referencer Carey, G.J Hybrid male wigeon in East Asia. Hong Kong Bird Report 1992, Hong Kong Birdwatching Society. Cederroth, C Sällsynta fåglar i Sverige i I SOF: Fågelåret Stockholm. Cederroth, C Sällsynta fåglar i Sverige i I SOF: Fågelåret Stockholm. Cederroth, C Sällsynta fåglar i Sverige i I SOF: Fågelåret Stockholm. Christensen, J.H. 2000: Steppevibe. DOF-NYT 6: 32. Cramp, S. 1998: The complete birds of the western Palearctic. CD-ROM, Oxford University Press. Elmberg, J. 1992: Sällsynta fåglar i Sverige Vår Fågelvärld 51(7-8): Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: Harrop, A. 1994a. Field identification of American Wigeon. Birding World 7: Harrop, A. 1994b. Photo-forum: a presumed hybrid American Wigeon in Grampian. Birding World 7: Luoto, H., A. Lindholm, T. Lindroos & V. Rauste 2001: Rare birds in Finland Linnut-Vuosikinje. Nielsen, H.H. 2001: Feltbestemmelse af Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl. Fugle i Felten 7: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening. Olsen, K.M. 2000: Kærhøge. DOF-NYT 6: Petersen, J.R. 2001: Aztekerterne Sterna elegans. Første fund i Fennoskandinavien Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: Ryabitsev, V.K. & M.G. Wilson 1999: Range extension of Long-tailed Rosefinch into the Western Palearctic. British Birds 92: Thorup, K. 2001: First record of Pallid Swift Apus pallidus in Denmark and of ssp. illyricus in northern Europe. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: Rettelse til SU-rapport nr 29, DOFT 94: , 2000 Sortbuget Knortegås ssp. nigricans 1998: , Agerø (NJ), ad., skal være ad : , Agerø (NJ), ad., skal være ad.. Sortbuget Knortegås ssp. nigricans Grønland 1999: 29.7, Kilen, Nordgrønland, ad., skal være Mørkbuget Knortegås ssp. bernicla Grønland 1999: 10.8, Mudderbugten, Peary Land, ad., skal være Amerikansk Krikand Anas crecca carolinensis 1999: Fuglen fra Værnengene (13.4) og Vest Stadil Fjord (15.4) skal ikke regnes som samme fugl, som det ellers fremgår af bemærkningen. Summeringen (0, 18/18, 7/7) er imidlertid korrekt. Antaget 25. oktober 2001 Henrik Haaning Nielsen Frimervej 16 DK-7742 Vesløs Kasper Thorup Zoologisk Museum Universitetsparken København Ø

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2002 SEBASTIAN KLEIN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 33 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2001)

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, TIM HESSELBALLE HANSEN, HENRIK HAANING NIELSEN, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 36 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 174 Årsrapport 2002 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2003 OLE AMSTRUP, ALEX SAND FRICH, KNUD PEDERSEN og KASPER THORUP Rapport nr 34 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011 Rune Sø Neergaard, Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack Rapport nr. 42 fra Sjældenhedsudvalget Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004 Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Knud Pedersen og Kasper Thorup Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009 Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe Rapport nr. 40 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2009) Prærieløber,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999 KASPER THORUP og HENRIK HAANING NIELSEN Rapport nr 29 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 1999) Indledning

Læs mere

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109:

Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: Appendiks 1 Ortvad et al. 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35. Øvrige fund, som efter genbehandling ikke længere er godkendt. Opsummeringerne af antal

Læs mere

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget

Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest

Sjældne fugle i Ribe Amt. Svend Rønnest Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse Sjældne fugle i Ribe Amt Af Svend Rønnest Indholdsfortegnelse... 2 Sjældne fugle i Ribe Amt...11 Artsliste...12 Hvidnæbbet Lom Gavia adamsii...

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012 Rune Sø Neergaard Rapport nr. 43 fra Sjældenhedsudvalget Tornhalesejler, Juvre, Rømø, 21. oktober 2012. Foto: Ole Zoltan Göller Indledning Denne rapport omhandler

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014 Sortbrynet albatros, Grenen, Skagen, 26. maj 2014. Foto: John Larsen Af Troels Eske Ortvad, Simon Sigaard Christiansen, Ole Zoltan Göller, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Kent Olsen, Knud

Læs mere

172 Sjældne fugle 2004

172 Sjældne fugle 2004 172 Sjældne fugle 2004 Kuhls Skråpe Calonectris diomedea (0, 42/43, 2/2) 2004: 15.6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Alexander John Lee, *Kurt Møller Nielsen. 28.9, Rågeleje (S), trk., *Anders Hammergart, *Helle

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004

Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004 SØREN SØRENSEN OG JENS-KJELD JENSEN Rapport nr 35 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in the Faroe Islands in 2003 and 2004) Indledning

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr.

Au2Partsløbet afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 Plac. Plac. Diff. Diff. Nr. Au2Partsløbet 2016 2. afdeling af SM Søndag den 17. april 2016 R E S U L T A T P R. P R Ø V E Prøve 01 Tinghøjvej 1 16 Allan Hansen Peter Petersen KR3 1 1 03:49 39,3 31 Steen Petersen Allan Petersen KR6

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006 Ole Amstrup, Andreas Bruun Kristensen og Troels Eske Ortvad Rapport nr. 37 fra Sjældenhedsudvalget (With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold.

Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Danske Politimesterskaber i 11- mands fodbold. Finaleresultater Fodbold Unionsturneringen 2009. Semifinale: Sydøstjylland Station City 3 7 Semifinale: Sydjylland St. Bellahøj 2 3 Bronzekamp: Sydøstjylland

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Samlet resultat A-rækken Men Section 2015

Samlet resultat A-rækken Men Section 2015 Samlet resultat A-rækken Men Section 2015 Point Sum af Birdies Antal deltagelser FØLBÆK, Poul 113 6 18 JENSEN, Ole Stig 98 6 17 DAMGAARD, Lars 87 4 18 SØRENSEN, Keld Sparvath 78 5 15 HJØRNHOLM, Arne 63

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-9-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2004 Kvinder M/K Placering Start nr Fornavn Efternavn By Sluttid Km. tid Kvinde 1 120 Pernille Bach Brabrand 01:31:38 00:04:21 Kvinde 2 54 Ingelise Jensen Herning 01:35:35 00:04:32 Kvinde 3 143 Birgitte Sommer

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere