Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen"

Transkript

1 Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord Navn og hjemsted Formål Andelshavere Indskud Hæftelse Andel Boligafgift Andelsboligforeningens vedligeholdelse Andelshavers vedligeholdelse Forandring Fremleje Husorden Salg (Overdragelse) Overdragelsessum Fremgangsmåde Eksklusion Generalforsamling Bestyrelsen Tegningsret Administration Årsrapport og revision Kommunikation Opløsning... 11

2 Forord Vedtægterne er det sæt regler, som sammen med lovgivningen regulerer forholdet mellem andelshaverne og foreningen og andelshaverne indbyrdes. Herudover regulerer vedtægterne hvordan foreningen og ejendommen skal drives. Bestyrelsen er valgt af andelshaverne til at varetage foreningens og andelshavernes interesser og skal sikre, at foreningens vedtægter bliver overholdt. Vedtægterne skal altid fortolkes objektivt, sagligt og i respekt af lighedsgrundsætningen, som betyder, at alle andelshavere skal behandles lige. Når vedtægterne giver bestyrelsen bemyndigelse til at træffe en beslutning, skal bestyrelsen derfor altid træffe beslutningen ud fra disse grundprincipper. 1. Navn og hjemsted Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Ulfbuen. Stk. 2. Andelsboligforeningen har adresse på Ulfbuen 1-48, 2620 Albertslund, matr.nr. ax Herstedvester By og har hjemsted i Albertslund Kommune. 2. Formål Andelsboligforeningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen, herunder varetage andelshavernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser. Andelsboligforeningen er bl.a. berettiget til - i overensstemmelse med vedtægterne - at opkræve boligafgift mv., at betale fælles udgifter, at tegne forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse i det omfang det må anses for påkrævet samt at sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen. 3. Andelshavere Enhver person, der er fyldt 18 år, og betaler det fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum, kan med bestyrelsens godkendelse optages som andelshaver. Andelshaver har bopælspligt dvs., at andelshaver skal have folkeregisteradresse i andelsboligen og benytte den som helårsbeboelse for sig og sin husstand. Hver andelshaver må kun benytte én andelsbolig i andelsboligforeningen. Stk. 2. Familiekøb er tilladt. Det betyder, at bopælspligten kan opfyldes af andelshaverens barn, barnebarn, forældre, bedsteforældre eller søskende uden, at andelshaveren selv har beboet andelsboligen. Der udarbejdes en fremlejekontrakt, som skal godkendes af bestyrelsen. Der henvises i øvrigt til 11, stk. 2 og 18, stk. 3. Stk. 3. En juridisk person, som har købt andelsboligen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver, kan med bestyrelsens godkendelse optages som andelshaver. Andelshaveren indtræder i rettigheder og forpligtelser overfor andelsboligforeningen og er forpligtet til at betale boligafgift og andre økonomiske forpligtelser, der opkræves af andelsboligforeningen frem til det tidspunkt, hvor andelsboligen er videresolgt. Andelshaveren er berettiget til at fremleje andelsboligen i overensstemmelse med vedtægtens 11. Andelshaveren er forpligtet til, inden 2 år fra auktionsdagen at sælge andelsboligen til en person, som opfylder kravene i 3, stk Er andelsboligen ikke solgt indenfor fristen, overtager andelsboligforeningen salget, som gennemføres jf. 13, stk. 6. Stk. 5. En andelshaver kan ikke opsige sit medlemskab af andelsboligforeningen og brugsret til andelsboligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om salg (overdragelse) af andelsboligen. 4. Indskud Det samlede indskud i andelsboligforeningen udgør kr. Medlemmernes indskud i andelsboligforeningen udgør: 2/12

3 8 stk. type 2A á kr. = / stk. type 2B á kr. = / stk. type 3A á kr. = / stk. type 3B á kr. = / stk. type 3C á kr. = / stk. type 4A á kr. = / Stk. 2 Indskuddet skal indbetales kontant. Stk. 3. Ved optagelse af en ny andelshaver efter stiftelsen indbetales et beløb, som svarer til den værdiansættelse af andelsboligen, som senest er opgjort og godkendt på en generalforsamling i henhold til Hæftelse Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for forpligtelser vedrørende andelsboligforeningen. Stk. 2. En udtrædende andelshaver eller dennes bo hæfter for forpligtelsen efter stk. 1, indtil en ny godkendt andelshaver har overtaget andelsboligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen. 6. Andel Andelshaverne har andel i andelsboligforeningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan, jf. 17, stk. 8, foretage regulering af andelene, så det indbyrdes forhold mellem andelene svarer til deres værdi. Stk.2. Andelsboligen kan kun sælges eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Tvangsunderhåndssalg følger reglerne i andelsboliglovens 6 b. Stk. 3. Andelsboligen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligloven. Der kan først gives transport i et provenu fra en overdragelse, når der er indgået aftale om overdragelse. Andelshaver kan ikke ved fuldmagt overdrage provenu fra en overdragelse. Andelsboligforeningen eller ejendomsadministrator kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebrev eller retsforfølgning i henhold til andelsboligloven 4 a. 7. Boligafgift Boligafgiftens størrelse fastsættes bindende for alle andelshavere af generalforsamlingen. Stk. 2. Det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse for de enkelte andelsboliger fastsættes, så fordelingen sker i samme forhold som andelshavernes andel i andelsboligforeningens formue, jf. 6, stk. 1. Stk. 3. Ved for sen betaling af boligafgift kan opkræves et gebyr, der svarer til det påkravsgebyr, der ifølge lejeloven kan opkræves ved for sen betaling af leje. 8. Andelsboligforeningens vedligeholdelse Andelsboligforeningen har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af ejendommens bygninger og fælles anlæg, herunder fælles hoveddøre, vinduer, trapper, fællesarealer samt fælles forsyningsledninger og installationer ind til de individuelle forgreninger i andelsboligerne. Andelsboligforeningen har også ansvaret for vedligeholdelsen den udvendige vedligeholdelse af vinduer, hoved- og terrassedøre i de enkelte andelsboliger, samt af de til boligen knyttede redskabsskure. Stk. 2. Andelshaver skal give andelsboligforeningens håndværkere adgang til sin andelsbolig, når det er påkrævet af hensyn til vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder. Stk. 3. Skal andelsboligforeningen udføre vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, og er det nødvendigt/hensigtsmæssigt, at der samtidigt udføres arbejder i den enkelte andelsbolig, er 3/12

4 andelshaver forpligtet til at acceptere, at arbejderne udføres, herunder at give adgang til sin andelsbolig. Har andelshaveren foretaget egne installationer, fx inddækning af faldstamme og rør eller nedsænkede lofter, skal denne for egen regning sørge for adgang til installationerne og selv betale for reetableringen, når arbejderne er udført. Stk. 4. Vedligeholdelses- eller fornyelsesarbejder, der iværksættes af andelsboligforeningen, skal besigtiges efter endt udførelse af et bestyrelsesmedlem, ejendomsadministrator eller andre rådgivere for andelsboligforeningen. 9. Andelshavers vedligeholdelse En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i andelsboligen, bortset fra bygningsdele nævnt i 8 stk. 1. Det betyder, at andelshaver har vedligeholdelses- og fornyelsespligten af bl.a. maling, tapetsering, gulve, døre, låse, nøgler, træværk, murværk og puds, alt andelsboligens udstyr, herunder køkken og bad, elektriske installationer, stikkontakter, elmåler, vandledninger, - haner og sanitetsinstallationer, tilgangs- og afløbsrør ud til fællesstammerne. Andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuel udskiftning af bygningsdele og tilbehør til andelsboligen, som skyldes forringelse samt slid og ælde. Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler for udførelsen af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af fælles have- og gårdanlæg, redskabsskure m.v. Al vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af det til boligen knyttede haveareal, som andelshaveren har særskilt brugsret til, påhviler andelshaveren. Stk. 3. Andelshaver er kun berettiget til at foretage ændringer og installationer, der ikke svækker ejendommens bærende konstruktioner. Andelshaver skal indhente bestyrelsens tilladelse, hvor en godkendelse er påkrævet, og skal sende en kopi af bygningsmyndighedernes byggetilladelse, bygningsattest samt en tegning af ændringerne til bestyrelsen. Til installationer, der kræver udvidet forbrug af el, vand eller lignende, kræves samtykke fra bestyrelsen. Godkendelsen kan betinges af, at andelshaver betaler et beløb til dækning af de merudgifter for andelsboligforeningen, som installationen medfører. Beløbet kan fastsættes som en løbende betaling eller et beløb til betaling af én gang. Stk. 4. Andelshaver har pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, jf. generalforsamlingens bestemmelser. Stk. 5. Andelshaver skal udføre vedligeholdelsesarbejderne håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav. Stk. 6. Andelshaver er ansvarlig for skader, som skyldes fejl og mangler ved bygningsdele omfattet af andelshavers vedligeholdelsespligt. Er der opstået skade på anden andelshavers andelsbolig, er det et anliggende mellem de 2 andelshavere. Bestyrelsen har dog mulighed for at indtræde i sagen jf. stk. 8. Det fritager ikke andelshaver for ansvar, hvis andelsboligforeningens ejendomsforsikring dækker skaden helt eller delvist. Bestyrelsen kan pålægge andelshaver at betale selvrisikoen på forsikringen og eventuelle øvrige omkostninger. Stk. 7. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, fx hækkeklipning, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en fastsat frist. Kravet skal fremsættes skriftligt. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til andelsboligen for at konstatere, om vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere andelshaver jf. 16 eller vælge at lade arbejderne udføre for andelshavers regning. Andelshavers manglende betaling af en sådan regning betragtes som betalingsmisligholdelse med den konsekvens, at bestyrelsen kan ekskludere andelshaver efter Forandring Andelshaver må ikke foretage ændringer, male, udskifte eller foretage reparationer af ejendommens ydre, ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer, samt terrasse uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at opstille betingelser for godkendelsen. 4/12

5 Stk. 2. Andelshaver må ikke opsætte antenner, parabolantenner, markisser, skilte, reklamer mm uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at opstille betingelser for godkendelsen. Stk. 3. Andelshaver er herudover med bestyrelsens eller generalforsamlingens samtykke berettiget til at foretage sådanne arbejder, herunder rørgennemføringer gennem andre andelsboliger, som er nødvendige for en vedligeholdelse/forandring af andelshavers andelsbolig, selvom andre andelsboliger berøres. Der skal tages størst muligt hensyn til andre andelshaveres andelsbolig, også selvom arbejderne derved bliver væsentligt dyrere. Andelshaver er forpligtet til at holde andre andelshavere skadesløse, ved fx at reetablere loft efter flytning af rør. Andelshaver er dog ikke forpligtet til at reetablere ulovlige installationer. Bestyrelsens eller generalforsamlingens godkendelse kan betinges af, at der fastsættes en erstatning for gener og ulemper til den eller de andelshavere, hvis andelsboliger berøres. Stk. 4. Andelshaver skal udføre forandringer håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de gældende myndighedskrav. 11. Fremleje En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens tilladelse, om kun kan gives, når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin bolig for kortere periode, dog højst i 2 år. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Stk. 2. Andelshaver, hvor bopælspligten opfyldes af dennes barn, barnebarn, forældre, bedsteforældre eller søskende jf. 3, stk. 2, kan frit fremleje til denne personkreds uden tidsbegrænsning. Stk. 3. Tidsubegrænset fremleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen, som kan stille betingelser herfor. Andelshaver skal bo i andelsboligen i hele perioden. Der må ikke fremlejes eller udlånes til flere voksne personer, end der er værelser i andelsboligen. Stk. 4. Den tidsbegrænsede lejekontrakt skal sendes til bestyrelsen, som kan nægte godkendelse af fremlejeforholdet, hvis vedtægternes minimumsbestemmelser om indholdet ikke er opfyldt. Andelsboligforeningens husorden jf. 12 skal vedlægges som bilag. Andelshaver skal oplyse fremtidig adresse, mailadresse og telefonnummer. Fremlejeforholdet er alene et forhold mellem andelshaver og lejer. Andelshaver er ansvarlig for lejers opførsel og overholdelse af regler i andelsboligforeningen. Der gøres derfor opmærksom på, at andelshaver kan ekskluderes, hvis lejers opførsel berettiger til eksklusion i henhold til vedtægternes Husorden Generalforsamlingen kan fastsætte regler for husorden, husdyrhold mv. Stk. 2. Eksisterende rettigheder om husdyrhold bibeholdes indtil dyrets død, hvis der ændres i regler for husdyrhold. Stk. 3. En blind andelshaver har altid ret til at holde førerhund. Andelsboligforeningen skal have besked om hunden. Stk. 4. Bestyrelsen kan give tilladelse til erhvervsmæssig benyttelse af andelsboligen i det omfang, det er tilladt i henhold til lokalplanen, og andelshaver fx er freelancer, fotograf, konsulent eller lignende. En andelsbolig må aldrig anvendes til ulovlig eller moralsk anstødelig virksomhed. Erhvervet må ikke medføre gene for andelsboligforeningens øvrige andelshavere som fx dagligt besøg af kunder, lugt, støj, røg eller lignende. Erhvervet skal drives af andelshaver eller et myndigt husstandsmedlem, som samtidig bebor andelsboligen. Herudover må der ikke beskæftiges ansatte med arbejdssted i andelsboligen. Erhvervet må ikke benytte ejendommens fælles faciliteter. Bestyrelsens samtykke kan tilbagekaldes med 3 måneders forudgående varsel, hvis benyttelsen giver anledning til berettigede klager fra andre andelshavere. 5/12

6 13. Salg (Overdragelse) Ønsker en andelshaver at fraflytte sin andelsbolig, er denne berettiget til at sælge (overdrage) sin andelsbolig til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i andelsboligen. En andelshaver må ikke uden ægtefællens/registreret partners/samlevendes samtykke sælge andelsboligen, hvis det medfører, at den ikke længere tjener til fælles bolig. Overdragelsen sker efter følgende rækkefølge: A. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. B. Til andre personer i forbindelse med bytte med en anden bolig. C. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en liste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig. D. Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. E. Til personer, som indstilles af andelshaveren. Stk. 2. Dør en andelshaver, er dennes ægtefælle/registrerede partner/samlevende berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af andelsboligen. Efterlades der ikke en ægtefælle/registreret partner/samlevende, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret, kan andelsboligen sælges til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i andelsboligen. Sælges andelsboligen ved arveudlæg finder 14 og 15 anvendelse, dog bortset fra 15, stk. 4-7 om indbetaling og afregning, idet køberen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser overfor andelsboligforeningen. Stk. 3. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere/samlevende er den af parterne, der fortsætter medlemskab og beboelse af andelsboligen berettiget til at overtage andelsboligen gennem skifte eller salg. 14 og 15 finder anvendelse, dog bortset fra 15, stk. 4-7, om indbetaling og afregning, idet køberen i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for andelsboligforeningen. Eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, skal tiltræde overdragelsen. Stk. 4. Andelshaver er berettiget til at overdrage halvdelen af andelsboligen gennem salg til en samlever, som denne i 2 år i andelsboligen har haft fælles husstand med, samt til ægtefælle/registreret partner. 14 og 15 finder anvendelse, dog bortset fra 15, stk. 4-7, om indbetaling og afregning, idet køberen i disse tilfælde også indtræder som andelshaver og i forpligtelser over for andelsboligforeningen. Eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, skal tiltræde overdragelsen. Stk. 5. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver jf. stk Nægtes godkendelse, skal der gives skriftlig begrundelse senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles. Stk. 6. Er ingen ny andelshaver indtrådt inden 6 måneder efter andelshavers fraflytning eller død, og er andelsboligen ikke sat til salg på markedsvilkår hos en ejendomsmægler, kan bestyrelsen bestemme, hvem der skal overtage andelsboligen, og de vilkår overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 15. Omkostninger i forbindelse med salget, påhviler andelshaveren eller boet. 14. Overdragelsessum Overdragelsessummen udgør værdien af andelen i andelsboligforeningens formue, forbedringer i andelsboligen og dens vedligeholdelsesstand. 6/12

7 Stk. 2. Værdien af andelen i andelsboligforeningens formue sættes til den pris, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelsboligens pris fastsættes i henhold til reglerne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selv om der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. Stk. 3. Værdien af forbedringer i andelsboligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slidtage. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i andelsboligen, fastsættes i forhold til anskaffelsespris, alder og slidtage. Er andelsboligens vedligeholdelsesstand usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil. Stk. 4. Værdier jf. stk. 3 opgøres i en vurderingsrapport udarbejdet af en professionel vurderingsmand, som er udpeget af bestyrelsen. Vurderingsrapporten er gyldig i 6 måneder. Sælger (den udtrædende andelshaver) betaler omkostningerne til vurderingsrapporten. Opstår der uenighed om værdifastsættelsen, fastsættes prisen ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, parterne har udpeget og som er bekendt med andelsboligforhold. Kan parterne ikke blive enige, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal til besigtigelsen af andelsboligen indkalde både sælger, køber (den indtrædende andelshaver) samt bestyrelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for alle parter. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvordan omkostningerne skal fordeles mellem parterne, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået medhold ved skønnet. Stk. 5. Sælger skal sørge for, at der udføres et el- og vvs-syn af andelsboligen, som udarbejdes af autoriseret elektriker og vvs-installatør, udpeget af bestyrelsen. Sælger betaler omkostningerne. 15. Fremgangsmåde Ejendomsadministrator opretter en overdragelsesaftale mellem sælger og køber, som køber, sælger og bestyrelsen underskriver. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Ejendomsadministrator er berettiget til at opkræve gebyr for udarbejdelse af overdragelsesaftalen samt håndtering af salget. Køber betaler omkostningerne på foreningens vegne. Stk. 2. Inden aftalens indgåelse skal sælger udlevere informationer i henhold til andelsboliglovens 6 til køberen, herunder et eksemplar af andelsforeningens vedtægter, referat af seneste generalforsamling, herunder seneste ordinære generalforsamling, ejendommens energimærke og eventuel vedligeholdelsesplan, andelsboligforeningens seneste årsrapport og budget samt nøgleoplysninger. Sælger skal opstille overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelsboligen, udførte forbedringer, inventar, løsøre og eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, til køber. Sælger skal inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køber bekendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om prisfastsættelse, om adgangen til i særlige tilfælde at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelsen om straf. Ejendomsadministrator er berettiget til at opkræve gebyr for besvarelse af sælgers forespørgsler og udlevering af materiale. Sælger betaler omkostningerne på foreningens vegne. Stk. 3. Indgår sælger en formidlingsaftale med ejendomsmægler om salg af andelsboligen, skal ejendomsmægler sikre, at oplysninger i henhold til stk. 2 udleveres. Opretter ejendomsmægler en købsaftale mellem sælger og køber, skal der ikke udarbejdes en overdragelsesaftale af ejendomsadministrator jf. stk. 1. I stedet skal ejendomsadministrator udarbejde et tillæg, til ejendomsmæglerens købsaftale. Tillægget skal udleveres samtidig med administrators besvarelse af ejendomsmæglers henvendelse om oplysninger i henhold til stk. 2. Tillægget skal underskrives af bestyrelsen, når sælger og køber har underskrevet. Stk. 4-7 finder tilsvarende anvendelse for handler forestået af ejendomsmægler. Ejendomsadministrator er berettiget til at opkræve gebyr hos ejendomsmægleren for besvarelse af dennes forespørgsler og udlevering af materialet. Køber betaler omkostningerne til udarbejdelse af tillæg til købsaftalen på foreningens vegne. 7/12

8 Stk. 4. Senest 2 uger før overtagelsesdagen skal køber indbetale overdragelsessummen kontant til andelsboligforeningens konto. Indgås overdragelsesaftalen mindre end 2 uger før overtagelsesdagen, skal overdragelsessummen indbetales senest 2 dage efter aftalen er indgået. Sælger og køber kan aftale, at overdragelsessummen skal deponeres på andelsboligforeningens konto, eller køber skal stille en bankgaranti tidligere end 2 uger før overtagelsesdagen. Overdragelsessummen, der indestår på andelsboligforeningens konto, forrentes ikke. Senest 2 uger efter overtagelsesdagen afregner ejendomsadministrator efter fradrag af andelsboligforeningens tilgodehavender og ejendomsadministrators gebyrer. Først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægsshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Ejendomsadministrator er berettiget til at opkræve gebyr for afregning af rettighedshavere og transporter m.fl. Sælger betaler omkostningerne på foreningens vegne. Stk. 5. Bestyrelsen er ved afregning overfor sælger berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for dennes forpligtelser. Stk. 6. Senest 2 uger efter køber har overtaget andelsboligen skal den være gennemgået for mangler ved andelsboligens vedligeholdelsesstand, forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget. Der kan kun anmeldes krav om mangler, der ikke er medtaget i vurderingsrapporten og, som der ikke allerede er givet et nedslag for eller er udbedret af sælger. Køber kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 14 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser om skjulte mangler. Mangelindsigelsen skal skriftligt præsenteres for sælger og bestyrelsen. Forlanger køber prisnedslag, kan bestyrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, bede ejendomsadministrator tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælger, så beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Det tilbageholdte beløb frigives til sælger på dennes anmodning, når der er forløbet 6 måneder fra overtagelsesdagen, hvis køber ikke dokumenterer, at der er indgået forlig, eller køber ikke inden samme frist har taget retslige skridt til gennemførelse af krav mod sælger. Stk. 7. Købers adgang til mangelindsigelser jf. stk. 6 begrænses, hvis sælger har givet et nedslag i overdragelsessummen i forhold til maksimalprisen. Nedslaget er til fuld og endelig afgørelse og inkluderer evt. fejl og mangler i vurderingsrapporten, som det er aftalt sælger ikke skal udbedre, samt fejl og mangler konstateret efter overtagelsesdagen. Er forbedringer og/eller fejl/mangler fejlvurderet, og maksimalprisen derved overskrides, kan køber kræve en evt. overpris refunderet jf. andelsboliglovens 16. Køber og sælger kan aftale at stk. 7 fraviges. 16. Eksklusion Bestyrelsen har bemyndigelse til at ekskludere en andelshaver og bringe brugsretten til ophør når: A. En andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldigt indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb. B. En andelshaver trods påkrav ikke betaler skyldige renter og afdrag for lån i pengeinstitut, for hvilket andelsboligforeningen har ydet garanti. C. En andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse eller betaler omkostningerne hertil inden udløbet af en fastsat frist, jf. 9. D. En andelshaver handler til alvorlig skade eller ulempe for andelsboligforeningen eller andre andelshavere, herunder gentagne gange overtræder bestemmelser i andelsboligforeningens vedtægter og husorden. E. En andelshaver ved et salg af sin andelsbolig afkræver en større pris end godkendt af bestyrelsen. F. En andelshaver gør sig skyldig i forhold, der svarer til lejelovens bestemmelser, som berettiger udlejer til at ophæve lejemålet. Stk. 2. Efter eksklusion træffer bestyrelsen beslutning om, hvem der skal overtage andel og andelsbolig i henhold til 13, stk. 6. Stk. 3. Et dødsbo kan ekskluderes i henhold til stk. 1. 8/12

9 17. Generalforsamling Andelsboligforeningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport samt værdiansættelse af andelene 4. Forslag 5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften 6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter 7. Valg af administrator 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af andelshaverne eller ejendomsadministrator forlanger det. Stk. 3. Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel af bestyrelsen eller ejendomsadministrator, og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel af bestyrelsen eller ejendomsadministrator, og skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være modtaget af bestyrelsesformanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes til andelshaverne senest 4 dage før generalforsamlingen. Stk. 5. Enhver andelshaver og dennes ægtefælle/registreret partner/samlever, myndigt husstandsmedlem og befuldmægtiget, har adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag. Den adgangsberettigede kan ledsages af en personlig rådgiver. Ejendomsadministrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen eller administrator, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Stk. 6. Hver andel har to stemmer. En andelshaver kan give fuldmagt til en befuldmægtiget til at afgive stemme. Befuldmægtiget kan kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra beslutninger som nævnt i stk. 8 og 9. Stk. 8. Vedtagelse af forslag om: A. Nyt indskud, B. Optagelse af lån som medfører ændrede hæftelsesvilkår i forhold til 5, stk. 1, C. Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften, D. Regulering af det indbyrdes forhold af andelenes værdi jf. 6, stk. 1, E. Iværksættelsen af forbedrings- eller istandsættelsesarbejder, hvis finansiering beregnet ud fra ydelsen på sædvanligt 30-årigt kontantlån ville kræve en forhøjelse af boligafgiften på mere end 25 pct., eller om henlæggelse til sådanne arbejder med et beløb, der årligt overstiger 25 pct. af den hidtidige boligafgift, F. Optagelse af afdragsfrie lån, nedsparingslån, rentetilpasningslån uden rentemaksimum eller andre lån, hvor udviklingen i fremtidig ydelse er usikker og uden et maksimum på fremtidig ydelse, G. Indgåelse af aftale om finansielle instrumenter, som fx om rentebytte, renteloft og rentetrappe, H. Vedtægtsændringer 9/12

10 kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med flertal på mindst 2/3 af ja- og nej-stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på mindst 2/3 af ja- og nej-stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling. Her kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja- og nej-stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Stk. 9. Forslag om salg af fast ejendom eller om andelsboligforeningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 4/5 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling. Her kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 4/5 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. Ændring af denne bestemmelse kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 4/5 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret og med et flertal på mindst 4/5 af mulige ja og nej-stemmer. Stk. 10. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent, som skriver beslutningsreferat. Referatet underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden og udsendes til andelshaverne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. 18. Bestyrelsen Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af andelsboligforeningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af en formand og yderligere 2-6 bestyrelsesmedlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Stk. 2. Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 1-2 suppleanter vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen med angivelse af deres rækkefølge. Stk. 3. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/registrerede partnere/samlevere, myndige husstandsmedlemmer og familiemedlemmer, der opfylder bopælspligten jf. 3, stk. 2. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver andelsbolig. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Stk. 5. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved bestyrelsesformandens fratrædelse udpeges et valgt bestyrelsesmedlem som ny bestyrelsesformand indtil næste ordinære generalforsamling. Bliver antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor denne er inhabil. Stk. 7. Et bestyrelsesmøde indkaldes af bestyrelsesformanden eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, og står stemmerne lige gør bestyrelsesformandens stemme udslaget. Stk. 8. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor andelsboligforeningen, andelshaverne og tredjemand, tegner andelsboligforeningen en bestyrelsesansvarsforsikring. 19. Tegningsret Andelsboligforeningen tegnes af bestyrelsesformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan overdrage ejendomsadministrator eller advokat tegningsret i alle 10/12

11 foreningens anliggender, herunder tinglysningsekspeditioner og anvisning af fakturaer til betaling. 20. Administration Generalforsamlingen kan vælge en professionel ejendomsadministrator, der har tegnet ansvars- samt kautionsforsikring, til at administrere andelsboligforeningen. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte ejendomsadministrator. Bestyrelsen træffer aftale med ejendomsadministrator om opgaver og beføjelser. Stk. 2. Bortset fra en mindre kassebeholdning hos et bestyrelsesmedlem skal andelsboligforeningens midler indsættes på en særskilt konto, der tilhører andelsboligforeningen i et pengeinstitut. Alle indbetalinger til andelsboligforeningen det være sig boligafgift, leje, indbetalinger i forbindelse med overdragelse af andelsboliger eller andet, skal ske til denne konto. Bestyrelsen giver ejendomsadministrator fuldmagt til kontoen. Udbetalinger fra kontoen kan kun ske ved underskrift af 2 befuldmægtigede i forening. Udstedes der hævekort skal de være tilknyttet en konto med begrænset indestående eller være udstedt med loft for, hvor meget, der kan hæves. 21. Årsrapport og revision Andelsboligforeningens årsrapport aflægges efter årsregnskabsloven, lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt andelsboligforeningens vedtægter. Årsrapporten underskrives af ejendomsadministrator, hele bestyrelsen og revisor. Regnskabsåret er 1/10-30/9. Stk. 2. Årsrapporten indeholder forslag fra bestyrelsen om værdiansættelsen af andelene. Værdiansættelsen godkendes af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Stk. 3. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor til at revidere årsrapporten. Revisor skal føre revisionsprotokol. Stk. 4. Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til budget udsendes til andelshaverne senest 4 dage før generalforsamlingen. 22. Kommunikation Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger (bortset fra påkrav) mv. digitalt, fremlagt via foreningens hjemmeside eller anden tilsvarende fildeling. Stk. 2. Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse adresse eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. En andelshaver har selv ansvaret for, at underrette bestyrelsen om ændringer i oplysningerne. Stk. 3. Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste adresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/anden tilsvarende fildeling skal anses for fremkommet. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andelshaveren med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/anden tilsvarende fildeling. Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshavere uden adresse eller tilsvarende digital kommunikation, kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator. Stk. 5. Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post. 23. Opløsning Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. 11/12

12 Stk. 2. Efter realisation af andelsboligforeningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til den tid værende andelshavere i forhold til deres andel i foreningens formue jf. 6, stk. 1. Vedtaget på andelsboligforeningens generalforsamling den 26/ Bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ulfbuen 12/12

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger.

Vedtægter for. 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr. nr. 3 bo Foldby by, Foldby, med 12 andelsboliger. 1 Navn og Hjemsted Vedtægter for 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølager. 1.2 Foreningens hjemsted er i Hinnerup kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark

Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark Vedtægter revideret pr. 14. januar 2015 for Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strandpark. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug

Vedtægter. for Andelsboligforeningen Hestia i Gug Vedtægter for Andelsboligforeningen i Gug Andelsboligforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er "Andelsboligforeningen ". Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade

Vedtægter. Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 123-95067 BOE/ KMA 23.11.2006 Vedtægter for Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kattegat Strand Promenade. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål:

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen Moesbakken. Navn og hjemsted: Formål: 1. Vedtægter for Andelsboligforeningen Moesbakken 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsforeningen Moesbakken. Foreningens hjemsted er i Syddjurs Kommune. Stk. 1. 2. Formål: Foreningens formål

Læs mere

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN

GOLFPARKEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AN D E L S B O L I G F O R E N I N G E N GOLFPARKEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN 2 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Golfparken. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MARIABORG NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mariaborg. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening

Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Normalvedtægt for en privat andelsboligforening Boligstyrelsen har gennem nogen tid arbejdet med en revision af Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 24 af 21.1.1981 om en normalvedtægt for en privat andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris

Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Vedtægter for Andelsboligforeningen RavnhøjParken, Hasseris Ravnhøj 26-68B, 9000 Aalborg - CVR nr. 30046145 --o--o--o--o--o--o--o--o-- Navn og hjemsted. 1 Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg

VEDTÆGTER. for. A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg. Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg VEDTÆGTER for A/B Falkonerhjørnet Falkoner Alle 27 og Nyelandsvej 2-28 2000 Frederiksberg Matr.nr. 11 Sø Frederiksberg Indskud udgør et beløb svarende til 7 måneders forhøjet boligafgift, således som dette

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandlodsgården 1 Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Strandlodsgården. 2 Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommens matrikel

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Skovåsen Side 1 Navn og hjemsted 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skovåsen. 1.2 Foreningens hjemsted er i

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm

Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm Vedtægter for Andelsboligforeningen Klintholm Side 1 af 14 Indhold 1 og 2 Navn, hjemsted og formål. 3 Medlemmer. 4, 5, 6 og 7 Indskud, hæftelse og andel. 8 Boligaftale. 9 Boligafgift. 10 Vedligeholdelse

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum

Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 1 af 13 Vedtægter Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Farum Side 2 af 13 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen RØRMOSEN I. Foreningens hjemsted er i Farum kommune. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N I S T E D G A D E 8 7 / S A X O G A D E 8 6 9 0 - 2-1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er A/B Istedgade 87/Saxogade 86-90. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Højen II Vedtægter for Andelsboligforeningen Højen II 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen II. Foreningens hjemsted er Slagelse kommune. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688

Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Vedtægter for A/B Østre Ringvej 11-21, cvr.nr. 28239688 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er A/B Østre Ringvej 11-21. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende administrators hjemkommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009.

Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. Andelsboligforeningen Strandparken 1. Reviderede vedtægter marts 2009. 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Strandparken I. (1.2) Foreningens hjemsted er Storstrømsparken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD

VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD VEDTÆGTER A/B DYBBØLSGAARD 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Dybbølsgaard. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål. 2.1 Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. VEDTÆGT Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Irmingersgade 9 11 13. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup

Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup AB ØSTERBO Vedtægter for Andelsboligforeningen ØSTERBO, Krogdalen 47, 2750 Ballerup Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB ØSTERBO. Foreningens hjemsted er Krogdalen 47, 2750

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide

Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Lejlighed nr. Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Indhold: Side 1 Side 2-14 Side 15-17 Side 18-19 Side 20-21 Indholdsfortegnelse Vedtægter for Andelsboligforeningen Skjalm Hvide Bilag 1a og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22, LUND Jens Glavind jg@lr-p.dk Adresse: Løvenørnsgade 17 8700 Horsens Tlf. 79 25 30 00 mail@lr-p.dk www.lr-p.dk Journalnr.: 161526-JG/AB Dato: 18.12.2014 II VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN LANGGADE 18-22,

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11

Vedtægter for andelsboligforeningen. Degnesvinget. Vedtægter for AB Degnesvinget Side 1 af 11 Vedtægter for andelsboligforeningen Degnesvinget Side 1 af 11 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Degnesvinget. 1.2 Foreningens hjemsted er i Ringsted Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. AB.Tofthøjparken

Vedtægter. AB.Tofthøjparken Vedtægter AB.Tofthøjparken 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tofthøjparken Foreningens hjemsted er Ramsø Kommune / Ny Roskilde kommune 2 Foreningens formål er at erhverve

Læs mere

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup.

2.1. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matr.nr. 1-dn Borup by, Borup, beliggende Søparken 2-58, 4140 Borup. A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P V E D T Æ G T E R A/B BORUP SØPARK Navn og hjemsted SØPARKEN 2-58 4140 BORUP 1. 1.1. Foreningens navn er: Andelsboligforeningen Borup

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R

V E D T Æ G T E R F O R Andelsboligforeningen Kertemindegade 1 / Vordingborggade 3 V E D T Æ G T E R F O R ANDELSBOLIGFORENINGEN KERTEMINDEGADE 1 / VORDINGBORGGADE 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Foreningens vedtægter

Læs mere

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER

A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER A/B GUNLØG Gunløgsgade 2 st. th. 2300 København S Mail: abgunloeg@gmail.com www.abgunløg.dk VEDTÆGTER NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Gunløg. Foreningens hjemsted

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Ny, revideret version, vedtaget på generalforsamlingen d. 2. april 2014. Der er foretaget ændringer i 10, 11 og 12. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SPANGKÆR Indholdsfortegnelse: Navn, hjemsted og formål:...

Læs mere

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR

KOPI. AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR AdministratorGruppen A/S Livjægergade 17, 2100 København Ø. tlf: 7022 9209 info@administratorgruppen.dk - fax: 3322 0567 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KØBENHAVN OG OMEGN 302-vedtægter-ag Side 1 af

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55

Vedtægter for AB Holsteinsgade 53-55 Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holsteinsgade 53-55. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGSHØJ - 2 - Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kongshøj. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål 2. (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36 Navn, hjemsted og formål 1 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Fanøgade 34-36. 1.02. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 2.01. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen. SKIPPERPARKEN Juelsminde VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen SKIPPERPARKEN Juelsminde Vedtaget på ordinær generalforsamling den 12. marts 2013 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skipperparken. 1.2

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN. Stk. 2 2. FORMÅL. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og 297, Amagerbro Kvarter. V E D T Æ G T E R 1. NAVN Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20. Dens hjemsted er København. 2. FORMÅL Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 146 og

Læs mere

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer.

Forslaget er sat op sammen med de nuværende vedtægter, således at andelshaverne har mulighed for at se de foreslåede ændringer. A B G U N L Ø G Snorresgade 1-3; Gunløgsgade 2-16 Isafjordsgade 10-12; Bergthorasgade 1-11 A/B GUNLØG Formand: Henrik Tingleff Gunløgsgade 14 st. tv. 2300 København S Tlf.: 88 38 86 20 Fax: 32 95 92 20

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

Vedtægter for A/B Kildevæld

Vedtægter for A/B Kildevæld Vedtægter for A/B Kildevæld 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kildevæld. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Hybenhaven Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 26.4.2011 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Hybenhaven 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er:

Navn, hjemsted og formål. har taget forbehold herom. I øvrigt hæfter de for foreningens forpligtelser. Foreningens navn er: Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. ab TOMSVÆNGET v/formand John Nielsen Tomsvej 5, 3400 Hillerød www.tomsvaenget.dk mail: ab@tomsvaenget.dk 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Tomsvænget." Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E K S Ø H U S E 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Veksøhuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene

Læs mere

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N

A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T O R V E B O 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET"

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "POPPELVÆNGET" Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Indskud... 3 5 Hæftelse... 4 6 Andel... 5 7 Boligaftale... 5 8 Boligafgift... 5 9 Vedligeholdelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ÆBLEHAVEN Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Æblehaven. 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Århus kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard

Vedtægter. For. Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Vedtægter For Andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er A/B Sankt Jørgens Gaard. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark

Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Advokatfirmaet Svendsen Jernbanegade 24 4690 Haslev Advokat Lotte Hebel Andersen Tlf. nr. 56 31 33 22 Vedtægter for Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2

VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 VEDTÆGTER FOR A/B SADOLIN PARKEN 2 ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHABN Ø TLF +45 35 44 70 00 FAX +45 35 44 70 01 GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK WWW.NTADVOKATER.DK 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ENGLANDSVEJ 199 A-B & 201 A-B Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandsvej 199 A-B & 201 A-B. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43

VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 VEDTÆGTER FOR A/B VALDEMARSGADE 41-43 Opdateret juni, 2010 Seneste ændringer til denne vedtægt foretaget på ordinær generalforsamling 26. maj 2010 Revideret siden Juli 2008-udgaven: Ny 3.2 Ændring 6.1

Læs mere

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ

vedtægter ravnshøj 150201.docx Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtægter for andelsboligforeningen RAVNSHØJ Vedtaget på fællesmødet 1/2-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemmer 3 4 Indskud 3 5 Hæftelse 3 6 Andel 4 7 Boligaftale 4 8 Boligafgift

Læs mere

Vedtægter for A/B Tvegaarden

Vedtægter for A/B Tvegaarden Vedtægter for A/B Tvegaarden Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tvegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AVEDØRELEJREN I 1. Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Avedørelejren I. (1.2) Foreningens hjemsted er i Hvidovre Kommune. 2. Formål (2.1)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Frederiksbo Vedtægter for Andelsboligforeningen Frederiksbo Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksbo. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN Marts 2010 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN" Marts 2010 Side 1/ 10 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAKKELYPARKEN". 1. Foreningen 1.1. Foreningen er stiftet i juni 1977 som en andelsboligforening.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen

VEDTÆGTER. for. Asgård Andelsboligforeningen VEDTÆGTER for Asgård Andelsboligforeningen 30. marts 2008 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Asgård 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Skive kommune. Formål (2.1) Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen J.nr. 155182/KG/HR V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiks Allé 143. 1.2 Foreningens hjemsted er i Århus. 2. Formål 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM

VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM VEDTÆGTER Andelsboligforeningen GILHOLM 1 NAVN OG HJEMSTED...2 2 FORMÅL...2 3 MEDLEMMER...2 4 INDSKUD...2 5 HÆFTELSE...2 6 ANDEL...2 7 BOLIGAFTALE...3 8 BOLIGAFGIFT...3 9 VEDLIGEHOLDELSE...3 10 FORANDRINGER...3

Læs mere

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG

VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN TOFTEVANG Vedtægterne er gældende pr. 01.07.2013 NAVN / HJEMSTED / FORMÅL 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Toftevang. Herefter benævnt foreningen.

Læs mere

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant.

Vedtægter. 6: Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Stykke 2: Indskuddet skal betales kontant. Vedtægter 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sundparken, Rantzausminde, Krebsen, afdeling E. Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 2 Formål: Foreningens formål er at eje,

Læs mere

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens

April 2015. Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens April 2015 Vedtægter for Andelsboligforeningen Violvej II 8700 Horsens Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Violvej II. 1 Foreningens hjemsted er i Horsens Kommune. 2 Formål

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus

VEDTÆGTER. for. A/B Ny Bakkehus VEDTÆGTER for A/B Ny Bakkehus 26. marts 2012 2 sidenummer Navn, hjemsted og formål 3 Medlemmer 3 Indskud 4 Hæftelse 4 Boligaftale 5 Boligafgift 5 Vedligeholdelse 5 Forandringer 6 Fremleje 6 Husorden 7

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD

VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD VEDTÆGTER FOR A/B JUNGSHØJGÅRD www.jungshøjgård.dk (1.1) Foreningens navn er A/B Jungshøjgård. 1. Navn og hjemsted (1.2) Foreningens hjemsted er i Ballerup Kommune. 2. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg

Vedtægter AF MARTS 2008 FOR. Andelsboligforeningen. Seniorbo Resenbro. Skærbækvej 23 A M. 8600 Silkeborg Vedtægter AF MARTS 2008 FOR Andelsboligforeningen Seniorbo Resenbro Skærbækvej 23 A M 8600 Silkeborg Indledning På foreningens generalforsamling den 31. marts 2005 blev det besluttet, at ændre vores vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Klokkevang.

Vedtægter for Klokkevang. Vedtægter for Klokkevang. Indholdsfortegnelse Side 1 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. Side 2 4. Indskud. 5. Hæftelse. 6. Andel. Side 3 7. Boligaftale. 8. Boligaftale. 9. Vedligeholdelse. Side

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder

Vedtægter. for Andelsboligforeningen. SENIORBO Odder Vedtægter for Andelsboligforeningen SENIORBO Odder!1 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen SENIORBO ODDER. Stk. 2 Foreningens hjemsted er i Odder Kommune. 2 Formål Stk. 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B

15. januar 2010 VEDTÆGTER. for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 15. januar 2010 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B / Havelselskabetsvej 1 A og 1 B 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Frederiksberg Alle 19 B /

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010

Andelsboligforeningen Udsigten Vedtægter pr. 8. april 2010 NAVN OG HJEMSTED 1 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Udsigten. 1.2 Foreningens hjemsted er i Favrskov Kommune. FORMÅL 2 2.1 Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BAGERVÆNGET III Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Side 1 af 13 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN "BAGERVÆNGET III" Bagervænget 86-104, Sæby 4270 Høng Godkendt på ordinær generalforsamling 29.03.2011 Side 2 af 13 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18)

VEDTÆGTER. for. ABF Lundbis. (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) VEDTÆGTER for ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18) 2006 Vedtægter 2006 ABF Lundbis (Andelsboligforeningen Lundbyesgade7, 7A og Bissensgade 18) 1 Navn og hjemsted 1.1

Læs mere

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B

VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B VEDTÆGTER for andelsboligforeningen MARIENBORG AF 1902 Mariendalsvej 29 A 37 B (opdateret 2012 med henvisning til ændringer i ABFs standardvedtægter) 15. januar 2010 Indledning ABF udarbejdede i 1979

Læs mere

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16

Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Vedtægter for andelsboligforeningen Holsteinsgade 54/Fiskedamsgade 16 Revideret i 2010 på grundlag af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations (ABFs) standardvedtægter for andelsboligforeninger i

Læs mere