I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse."

Transkript

1 .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens medlemsantal var ved forrige generalforsamling 262, hvoraf 1 livsvarigt Medlem, 1 Sogneselskab (Selbu) 252 Mænd 10 Kvinder, Generalforsamlingen ^i/g 91 besluttede, at 24 vognmænd, som ved foreningens stiftelse havde tegnet sig som medlemmer på en af de dengang omsendte lister, men som senere ikke har villet betale kontingent, fordi de formente ikke at få de påregnede fordele ved at være medlemmer af foreningen, skulde ^udslettes af medlemslisten. Man tandt det mindre hensigtsmæssigt og ønskeligt retslig at indkræve den resterende kontingent, I årets løb er udmeldt 6, døde 6 og bortreiste 4 medlemmer. Indmcldt er 8 nye medlemmer, deraf 1 livsvarigt. Foreningens medlemsantal er således nu 230. Yed forrige generalforsamling fremsatte læge A. Sand sådant forslag for indeværende generalforsamling:»de medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2 år, kan af bestyrelsen udslettes af foreningens medlemsliste.«i henhold til statuternes 5 litr. c. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. er også i det forløbne år omdelt i en del exemplarer. Foruden de bos forskjellige inden- og udenbyes forhandlere beroende exemplarer, er der nu blot et mindre antal exemplarer tilbage. Det viser sig at reisebåndbogeu har været en for foreningen lønnende affære, selv efterat bogen gratis" har været uddelt til foreningens medlemmer, I indeværende sæson må således en ny udgave Tidarbeides til iiæste års turistsæson. Ved foreningens virksomhed nordenfjelds er siden udgivelsen af lete oplag en god del forandringer skeet på de forskjellige turistruter. Et kart over turistruterne i de nordenfjeldske turistdistrikter vil man se til at få istand til denne 2den udgave, idet man t.l denne heiisigt vil søgejmedvirkenffra de øvrige nordenfjeldske turistforeninger, for hvilke man forøvrigt vil foreslå, at de slutter sig til Trondhjems turistforening. En sådan sammensmeltning vil formentlig ansees hensigtsmæssig, også af den grund, at de mindre turistforeningers virksombed i det væsentlige synes at være indstillet, Også i det forløbne år har.bestyrelsen for at henlede opmærksomheden på de trondhjemske distrikter som turistf elter, leveret n

2 turistmeddelelser til forskjellige inden- og udenlandske tidsskrifter og årbøger. Gråkallen. Ifjor udbedredes kjøreveien fra Tungen til Fjeldsæter, stierne herfra og fra Kobberdammen op til varden, Bænke opsattes langs stierne, afvisere opsattes eller udbedredes. Af det i 1890 afbrændevinssamlaget til Gråkallen bevilgede beløb Kr, er tillige ifjor ved varden opsat et kjøkken med komfyr og seng samt et privet. Til beværtningen er indkjøbt noget service og kjøkkentøi, I turisthytten er opsat et låsfærdigt skab og en disk. Hyttens. gulv er ferniseret, døre og vinduer m, m. maiede indvendig. Af bundtmager I N. Bruun er foræret til hytten en del renshorn, der er opslåede inde i denne. Som værtinde ved hytten fungerede i månederne juni, juli og august madame Marie Wiggen, Ingeniør Aslaksen påbegyndte ifjor udarbeidelsen af et oversiktskart (panorama) fra varden. Uheldige veirforholde hindrede arbeidets fremgang, Yerifikationen af de fjerne fjeldtoppe Sylene, Troldhætta m. fl., af Froøerne ude i havet o. s, v. kræver klart veir. Når sneforholdene tillader det, skal arbeidet gjenoptages ivår. Kartet med dioptre, opsætning o. s. v. er kalkuler et til Kr Ritmester Elieson har velvilligst sendt foreningen som gave til Gråkalshytten en meget værdifuld kikkert. Fløien med stensætning ved varden, i sin tid opsat af malermester A. E. Koch m. fl., er overdraget»trondhjems turistf or ening«mod at denne sørger for, at holde anlægget i hævd, Frekventseii til Gråkallen var ifjor i stærk tiltagen. Enkelte dage var der henved 300 besøgende ved hytten, I den i hytten udlagte antegningsprotokol har 811 besøgende indtegnet sine navne, Af de besøgende har største delen været fra byen solv, en del tilreisende, hvoriblandt nogle udlændinge. Når værtinden ikke er tilstede ved hytten, fåes nøglen til denne på Tempervold og på Fjeldsæter. Modtagerne af nøglen anfører sine navne i de her udlagte Protokoller. Et andragende fra Isak Kampervold om et lån hos foreningen på kr. 400,00 til indredning af det af ham. opførte hus' på Fjeldsæter, har man for tiden troet ikke at kunne indvilge i. Det viser sig, at brændevinssamlagets gjentagne, velvillige bidrag til arrangements på Gråkallen har været til nytte og glæde for mange og ikke mindst for den ubemidlede del af^ byens befolkning, for hvem Gråkallen med omgivelser mere og mere blir et kjært udflugtssted. Bestyrelsens bestræbelser for at henlede

3 6 opmærksomheden på dette storslagne høifjeldsparti lige i byens nærhed viser sig bl. a. også at skulle medføre, at et større sanatorium efter privat initiativ rimeligvis i en nær fremtid vil bli opført ved Gråkallen. Bestyrelsen tør maske fremdeles regne på brændevinssamlagets velvillige bistand til videre forføininger, som maatte vise sig ønskelige deroppe, da tillige de i 1890 bevilgede kr ikke viser sig tilstrækkelige til de allerede udførte og trufne dispositioner. ^^ Lepfosveiene. Til anlæg af en kjørevei fra Nyveien til nedre Lerfos gjennom Okstadmarken, af en gangsti fra nedre til øvre Lerfos samt til indkjøb af de til disse anlæg nødvendige arealer ansøgte bestyrelsen i henhold til det foreløbige skjøn, som var bestyrelsen forelagt, hos brændevinssamlaget om kr hvilken sum velvilligst tilstodes ^Vg 91. Arbeiderne sattes straks igang, uagtet veiingeniørens, kaptein Balchens overslag da var på kr Denne sum har under arbeidets gang vist sig at blive utilstrækkelig. På grund af uforudseede vanskeligheder med grustagning, nødvendigheden af at gjøre gangstien mellem begge fosse solidere end fra først af forudsat med grusning på grund af ler i bunden, og udvidelse af holdepladsene m. v., er summen steget til kr , Bestyrelsen har derfor hos Trondhjems sparebank måttet optage et lån på kv. 2, for at få arbeiderne færdige til kommende turistsæson, idet man turde forudsætte, at brændevinssamlaget med sædvanlig velvillie yderligere vilde bevilge til Lerfosveiene dette beløb. Såvel veiardæggets bestyrer som foreningens bestyrelse har søgt at få arbeiderne udførte billigst muligt. Ved den til indeværende turistsæson færdige vei vil et interessentskab nu anlægge en større turisthytte. I Tpoldheimen har formanden på gjennomreise samt sekretøren ifjor inspiceret veie og hytten. Overgangen fra Storli til Foldalen er opvardet af Erik Larsen Storli. Over Hytbækken ved Sprikletjernene lægges ivår klop. Den udbedrede og blinkede vei gjennom Foldalen forbi Løsetsæter til hytten viste sig at måtte lægges høiere oppe i lien. Den var sumpig og myret. Udbedringerne blir hver sommer ødelagte af de kvægdrifter, som da fra Rindalen drives op gjennom Foldalen og til Neådalen. Over Fosåsen er lagt klop, ligeså en større med flere tømmer længder på bukke over den brede FoUa- elv. Kloppene her og over Svartåen tåges ind hver høst og lægges ud hver sommer inden sæsonen.

4 8 Svartådalsveien var bra og godt blinket Den påtænkte opvardning gjennom Neådalen, hvortil bl. a, foreningen af statsbidraget for *^^V92 ^f ^^^ norske turistforenings direktion er tilstået kr , må undlades, og veien fra hytten til Todalen lægges over FoUakloppen under Solirabben på sydsiden af Sadlen, gjennem Nøstådalen, da de oksedrifter, som hver sommer er stationerede i Neådalen, efter udtalelser fra turister, landsfolket og føreren, Ole Liagaren, er farlige for turister. Ivår vil Nøstådalen opvardes. Neåstigen, rutens piece de résistance, kan let tåges fra KårA''atn, hvor logis fåes hos Gudmund Kårvatn, Fra Kårvatn er en vakker og let fjeldovergang til Inderdalen, Halvor Inderdal har ivinter efter opfordring af formanden, som i forening med ham ifjor sommer opgik veien, gjort materialier istand til kloppe og myrer på ruten: Inderdalen Tovandet, Hertil er af den norske turistforenings direktion af statsbidraget 1892/gg tilstået kr. 120,00. Turisthyttens indre vægge, gulve m, v, blev ifjor ferniserede, døre, senge, borde, bænke m. m, maiede, lår må formentlig nåverne drives, dryprender opsættes og glugge til kjælderen skaffes. Til 2 senge skafi'edes ifjor udstyr, så nu kun 2 af hyttelis 16 senge ikke er udstyrede. Dette bør ske iår, da besøget ifjor undertiden var så stort, at sengerummet blev for knapt. Som hytten i Foldalen nu er, kan den 9 ansees som en af de smukkeste og bedst udstyrede fjeldhytter i landet for tiden. Under en turistfærd i jotunheimen ifjor benyttede formanden anledningen til at studere stellet ved og udstyret af turisthytterneder. Som værtinde ved hytten fungerede også ifjor madame Ragna Strand fra Rindalen, som fører Ole Liagaren, Hytten blev besøgt af 106 turister, som alle har været tilfredse* med stellet ved hytten. 12 turister har benyttet føreren. For nogle nye ruter opsattes ifjor førertakster. Disse findes i den i hytten udlagte protokol for fører- & kløvtakster. Taksterne for beyærtning var ifjor de samme som de i forrige årsberetning anførte takster og tillægstakster. Driften af hytten har også ifjor måttet overtages alene af»trondhjems turistforening,«da»kristiansunds turistforenings«forhold har været det samme som før. Ordningen af denne forenings gjæld til»t.hjems turistf,«har måttet overdrages til en sagfører. Nøglerne til hytten beror om vinteren hos Ole Liagaren. Da skiløbere, der ^ er medlemmer af foreningen, ivinter har ønsket at få adgang til hytten, _må et njt sætnøgler anskaffes til opbevaring her i. byen. YoUansæter har i forrige turistsæson været besøgt af 98 gjennomreisende turister. Eieren af sæteren, Paul Grindal,^ har andraget om bidrag af foreningen til påbygning af sæteren, et andragende man ikke har kunnet indvilge. Til VoUansæter er

5 10 udlånt 4 dobbelte uldtæpper, ligesom noget hermetik er sendt op. Refusion for denne finder sted ved salg. Over den dybe Fagerstensbæk i Jøldalen er lagt klop nedenfor Hosetsæter, over Storbækken ligeså. Hos Erik L. Storli har ifjor 65 turister tåget ind. Fra John Storli mangler opgave over turistbesøget der. Nedalen har ifjor sommer været besøgt af blot 16 turister, Stuedal af 46. Som fast fører til Sylene, Enafors m. v. fungerede også ifjor Lars 0, Stuedal. Veien fra Stuevold op til Spakdalslivold er opvardet og blinket, Lars Stuevold har andraget foreningen om et lån 3å kr til udstyr af et af ham opført ius på Stuevold til modtagelse af turister. Dette lån har man for tiden ikke kunnet bevilge. Til Græslivold i Tydalen har foreningen leveret 2 feltsenge med udstyr, ligesom stationsholderen der mod Sikkerhed er be- ^vilget et lån på kr til indredning og -udstyr af en ny opført bygning. For Ijeldovergangen Holtålen Bukhammeren Tydalen har Græslivold mere speciel interesse for turister. Et andragende om økonomisk at støtte anskaffelsen af et nyt, tidsmæssigt dampskib på Selbusjøen har man ikke kunnet gå ind på. 11 Ifjor omdeltes til forskjellige stationsholdere en del eksemplarer af den ved den norske turistforening udarbeidede «Vink for hoteleiere og stationsholdere». For at ophjælpe turisttrafiken gj.ennein Tydalen Stuedal, som med de mange vakre fjeldovergange til Guldalen og Meråker og de storartede høifjeldspårtier Øifjeldet Essandsjø, Sylene Snasenhøgderne endnu ikke har tiltrukket sig den opmærksomhed, som disse turistruter fortjener, vil bestyrelsen i sommer engagere en dertil duelig kyinde, som kan instruere stationsholdere i lidt madstel og stel idetheletaget for turister, Gjennem hendes erfaringer kunde der maske også sees, om noget yderligere kunde gjøres }å en eller anden station, idet det formentig også vil være ønskeligt at medtage de nye stationer på Aursundssjøens sydside. Sammendrag af kassabogen Va Qi ^/a 92- Indtægt. Kassabeholdning... Kr. 1, Norske turistforenings bidrag (se årsber ) ,00 Brændevinssamlagets bidrag,. - 3, Kontingent for do Restancer Reisehåndbogen & særaftrykket»ruter» - 256,80 Renter - 54.^5 overf kr. 5,336J^9

6 12 Overf. kr. Refusion for erholdt varer i turisthytterne.' - Restancer for 1 cliché til reisehåndbogen - Midlertidigt lån - Kr! 5, ^ Ldgift: Arbeider på Lerfoseierne... Kr. 4, '^ do. m. v. på Gråkallen ^ Veiarbeider i Troldheimen Førerlønninger (Troldheimen, Sylene) ^ Sengeudstyr til turisthytten i Foldalen....' ^' Assurance af do ~ v Udlæg for varer til do, ,37 Hermetik til Vollan sæter Sekretærens inspektion i Troldheimen.., - 42,00 2 Feltsenge til Græslivold Karter, - 10,00 ' Før afsat honorar, hidtil uhævet, korrektur vedk. Iste udg, af reisehåndbogen Sekretærens og kassererens godtgjørelse., Div. udgifter, regningsbudet, trykning, avertissementer ,53 Kassabeholdning pr. Va ,27 Kr, 5, , , k 13 Forslag til Budget for Indtægi Medlemskontingent... kr- Restancer paa do - Kristiansunds turistf.s gjæld.. - Bidrar af statsbidraget do. - do Påregnet bidrag af brændevinssamlaget ' Refusion fra Ole Græslivold for Bogsalg & Restancer - Renter m, v. Beholdning fra Va 92. Udgift. Lerfosveiene Renter af lånet på kr. 2,600 Veiarbeider i Troldheimen. do. i Inderdalen,. do. Todal-Inderdal. do. Løvås Grut.. Hytten i Foldalen Førerlønninger Ole Græslivold... Engagement af en Kvinde til stationerne Tydalen m. v..^ Oversigtskart med opsætning på Gråkallen Stativ til kikkert på do. ^... 93' , , ,27 Kr, 4,525,33 kr. 1, ': Overf. kr. 3,005.00

7 Overf. kr. Ny udgave af reisehåndbogen. - Kart til denne over Trondhjems stift, Kassereren " Undersøgelser af nye ruter og Inspektionsreiser... - Trykning, annoncer, porto, budpenge for kassereren Uforudseede udgifter ,005,00 500, Kr. 4, Medlemsfortegnelse ]>Æarts LiYSvarige medlemmer: Hansen, A. L., kjøbmand Thomle, E. A,, fuldmægtig, Bigsarkivet. Kristiania Aas, Ole, guldsmed Aasland, G., Meldalen- Adeler, Otto D., bankchef Andersen, Anton, sadelmager Bachke, A. S., direktør, Ringve Bachke, F. W,, konsul Bachke, Hallvard, advokat Bachke', Julie frue Balick, H. J., kjøbmand Baumann, Carl, dampskibsexpeditør Bennett, A., kjøbmand Berg, Andr., overretssagfører Berg, Claus, konsul Berg, Lauritz, bankkasserer Berg, Nils, handelsmand Bergersen, Bernh., overretssagfører Bergh, Johan, advokat Bergsvik, Erik, telegrafist

8 .. ' : 16 Berle, W., kjøbmand Birch, Fr., Selbu IBlakstad, W., landbrugsingeniør Blikstad, Carl, instrumentmager Bohne, F. M slagter Bomhoff, Karl, bankdirektør Borthen, Lyder, læge Borthen, Tob. II., handelsmand Bratt, Johan, agent Brinchmann, Chr,, bankkasserer Brock, A., skoleinspektør Brun, A,, boghandler Brun, Johan, apotheker Bruun, Fritz, kjøbmand Bruun, Johan, farmaceut Brynildsvold,. Anders Jonsen jr., Jensvold Brækstad, Chr,, boghandler Brænne, Bernh., farver Buaas, Ingeb., overretssagfører Bugge, M,, adjunkt Bye, C, M,, fattigforstander Bøckmann, M,, læge Bødtker, Fr, jr., læge Bøgh, W. B,, boghandler Børseth, L,, farver -Carstens, C. W overlærer Castberg, T., kaptein Christiansen, Carl, forvalter Christiansen, Th.s, løjtnant Christophersen, G,, Selbo Clausen, P. A., hotelejer Conradi, D., Selbu ' M. I il WS. 17 Daae, Robert, bestyrer Dahl, A., kjøbmand Dahl, Hans L,, kjøbmand Dahl, V. Gedde, præst, Surendalen Dybwad, P., maler Eide, Paul, hoteleier Erichsen, É,, konditor Eriksen, Anton 0., kand. jur, Eriksen, A, Holbæk, boghandler. Falck, F., uhrmager Finck, H., institutbestyrer Finne, Jacob, konsul Fleischer, H., kandidat Fornæs, 0., kjøbmand Frost, Chr,, kjøbmand, Bejan Geelmuyden, H,, kontorchef' Geeve, Georg, vognfabrikant Gehe, R., restauratør Gill, A. T., løjtnant Gjemsøe, P., hotelejer Gløersen, P., overretssagfører Gould, E. F. R., London Gould, T. H,, do. Grilstad, Olaf, handelsmand: Guldahl, Paul, kjøbmand Hansen, G, B,, kjøbmand Hansen, H, 0., kjøbmand Hansen, Ludv., sadelmager: Hansen, Thv., fabrikejer

9 18 Hartmann, Joh., kjøbmand Hartmann, M. H., kjøbmand Heiberg, I., læge Helgerud, G. H,, kjøbmand Hielm, Chr., kaptejn Hirsch, Robert, apotheker^ Hirsch, Robertus J., provisor Hoff, Jens, kjøbmand Hofflund, Alf, arkitekt, Holm, 0., kaptejn Holst, I, M,, kjøbmand Hornemann, H. T., ingeniør Hornemann, Th., godsejer, Rissen Huitfeldt, Herm,, konsul Huitfeldt, Ivar, konsul Hval, A., præst Høe, Jakob, cand. jur. Høitomt, J., kaptejn Iversen, B,, kjøbmand Jenssen, Anton jr., konsul Jenssen, Caroline frue Jenssen, Einar, løjtnant, Mosviken Jenssen, Einar, Selbo Jenssen, H. P., ritmester Jenssen, Harald, bryggeriejer Jenssen, L, N., Hommelvik Johansson, C. T., kjøbmand Johnsen, Rolf, kjøbmand Jørgensen, Jørgen, kjøbmand Kindt, Alfr., kjøbmand 19 Kindt, Olaf, læge Kjeldsberg, R., konsul Kliemeck, Julius, Berlin Klinge, Nicolay, kjøbmand Klingenberg, H. F., konsul Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Klingenberg, Sverre, overretssagfører Knoff, C. A,, fabrikejer Knoff, Chr., ingeniør Knudtzon, C. A,, ritmester Kock, Alb. Emil, maler Krafft, E,, læge, Orkedalen Krefting, A., ingeniør Krefting, Kaja-frue Krogh, Johan, kjøbmand Krogh, I. v., kaptejn Krogh, Vilh., brugsejer Kunig, H., bygmester Kuraas, Iver, gaardbruger, Jensvold Kvenild, Axel, bogholder Larsen, Hans, kjøbmand Lassen, Carl, Hamburg Larsen, Laur., høgtrykker Laugsand, O., farmaceut Lein, C. J., kjøbmand Lein, J., kaptejn Lindemann, Thv,, dr, filos. Lossius, K., adjunkt Lund, Joh., præst, Rindalen Dund, Rasmus, mægler Dundgreen, Fr., kjøbmand Lyng, Joh. D. kjøbmand

10 20 Lyng, Joh.s, institutbestyrer Lysholm, O. K., konsul Løchen, Olaf, overretssagfører Løken, Håkon, do. Løken, Hjalmar, advokat Løken, Karl, brugsejer, Stjørdalen Løken, Ole, overretssagfører Løvøien, Lars, Tydalen Madsen, M., kjøbmand Matheson, Birger, kjøbmand Matheson, Chr., kjøbmand Matheson, Jacob, kjøbmand Matheson, Valdemar, kjøbmand Matzow, Sigurd, kjøbmand Midelfart, E., kaptejn Monsen, G., cand. theol, Moe, Hilmar, boghandler Moe, Thv. M., kjøbmand Motzfeldt, Arthur, ingeniør Moxnes, N., vognmand Moxness, 0. A,, blikkenslager Muller, M, frue, Bakke Møller, H., guldsmed Nissen, Hartv,, løjtnant Nissen, Jens, kjøbmand Noodt, M. W,, uhrmager Noodt, Nicolai, uhrmager Nossum, Joh.s, kjøbmand ^ Nyqvist, 0. L., generalmajor Olsen, E. fotograf Orkla, dampskibet Oust, 0,, kjøbmand Zi Petersen, A., foged Petersen, Joh., byfoged_ Poulsen, Poul H., kjøbinand Prøsch, G, C, kjøbmand Quillfeldt, A. F. v hotelejer Raaen, I. C, fuldmægtig Rian, Sara, hotelværtinde, Orkedalen Richter, Joh,, adjunkt Richter, 0., Stjørdalen Rise, 0,, proprietær, Stjørdalen Ryjord, J. E,, bankdirektør Sand, A., læge, Reitgjerdet Scharlach, dr,, Bergen Schiøtz, Joh.s, forstmester Schultz, Andr., læge Schulz, Carl, adjunkt Schøyen, K., cand, real. Sejersted, J., kaptejn Seip, Karl, præst, Frosten Seip, Thea, frue, Frosten Selbu Sogneselskab. Selmer, Chr., cand. jm-, Siem, Ole H., kjøbmand Sniedsås, L, J,, kjøbmand Smith, Riddervold, overretssagl Solberg, L., arkitekt Solem, A., toldbodformand

11 22 Solem, Rich., arbejdsformand Sommerschield, Edv., kjøbmand Spørck, Henr., kjøbmand Spørck, Ludv,, kjøbmand Spørck, Camilla frue Stabell, G., institutbestyrer Strøm, Edv., feierinspektør Støren, R., ingeniør Sundt, K., høgtrykker Sønderaal, K.. cand. jur. Tandberg, G,, landbrugsingeniør Thane, E, G,, hotelejer Thams, M,, kjøbmand Tharum, Julius, kjøbmand Tholander, O,, kaptejn Torgersen, Oluf, kjøbmand Tønseth, Ernst A, jr., agent Walstad, 0,, kjøbmand, Orkedalen Warloe, H. O., brugsbestyrer, Hommelvik Weidemann, Lars, ingeniør Weidemann, Sophus A., ingeniør Weiser, Thv,, sparebankkasserer Wessel, A,, kaptejn Wetlesen, E,, kand., Selbu Wigen, A. F., kjøbmand Winsnæs, Elisabeth frue Øien, Adolf, kjøbmand Øien, Anton, kjøbmand.,^ ^\ ^

Trondlijenis turistforenings aarsberetning

Trondlijenis turistforenings aarsberetning Trondlijenis turistforenings aarsberetning for 1909. Paa generalforsamling 2. april 1909 blev d'hrr. kontorchef Noodt, kasserer Bech og bokhandler Brun, som stod for tur til at udtræde av bestyrelsen,

Læs mere

Trondhjems taristforenings aarsberetning

Trondhjems taristforenings aarsberetning Trondhjems taristforenings aarsberetning for 1912. Den aariige generalforsamling blev avholdt efter forutgaaende bekjendtgjørelse torsdag den 28de mars. J9J2 i Haandverks- og Industriforeningen, Formanden

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning

Trondhjems turistforenings aarsberetning E Qpundkapitat... Indbetalt Foi?$ikpingssum. n sj. v./. jp^v..^..^ yj ' ^ oprettet 1803^-...6 Miiiionep....73 - ca. 900 Bpand Indbpudstyvepi Véepdifopsendelsep Sjø- & Tpanspopt- samt Ånsvaps-Fopsikping,

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

Indhol dsf ortegnelse.

Indhol dsf ortegnelse. Indhol dsf ortegnelse. 1. Trondhjems turistforenings førstetiår, ved C. Schulz 2. Trondhjem Hevne Hevnekjølen, ved C. Schulz 3. Vinterturistliv, besøg hos finnerne 1889, ved E. A. Tønseth 4. Toppe i Troldheimen,

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening,

ié 17 Bakkestrandens Ynglingeforening, Trondhjems Tvangsarbeidsanstalt. (,,Voll»n") Klostergaden l Forstander: < Gjedebo, T. A., bor i Anstalten Vagtmester: Kvakland, O., bor i Anstalten Opsynsbetjent: Rognhaug, E., Klostergaden 18 Opsynskvinde

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik

Jens Birch Lars Ersgaard. BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik Jens Birch Lars Ersgaard BUSSERNE FRA SVENDBORG Smith, Mygind & Hüttemeier - Nordisk Karosserifabrik ET BÅDEBYGGERI I SVENDBORG I modsætning til flere andre af de kendte danske karrosserifabrikker har

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter,

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter, NYHEDSMAIL 5 Kære Med-Garanter, Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb. Der vil

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

niipærelser for Forretninprei

niipærelser for Forretninprei II ste 356 357 Scandincroie A åles u n d. pkygget niipærelser for Forretninprei o o Elektrisk Belysning. ===== Bad, stor Karl Seemana [forhen B. Sørensens Værksted] Gjelvangsveiten 3 anbefaler sig til

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord

Vedr. fusion mellem Vendsyssel Bank og Egnsbank Nord Direktion Jernbanegade 4-8, 9900 Frederikshavn Tlf. 9921 2223, Fax 9921 2267 email@nordbank.dk SWIFT:EBANDK22 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Dato: 11.02.2002 Side: Vor ref.: 1Jens

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Assurerer mot. Hovedkontor: Søndre Gate 9 og 11, Trondhjein Telefoner 480, 1199, 1300, 3T45, 4969.

Assurerer mot. Hovedkontor: Søndre Gate 9 og 11, Trondhjein Telefoner 480, 1199, 1300, 3T45, 4969. Assurerer mot Brand o@ Driftsstans som følge av samme TlUæesforsikrtnøer til bygninger i.brandkassen" HusleleforsiRrinø Indbrudstyverl og Ran Tap ved Værdiforsendelse samt SSB= og Transportforslfcrine

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Torsdag den 31. oktober 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Finn Bruun Ravnsbæk, Annette Baldus Vestergaard, Anita Holmgaard, Erik Dybdal Møller, Thomas

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere