I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse."

Transkript

1 .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens medlemsantal var ved forrige generalforsamling 262, hvoraf 1 livsvarigt Medlem, 1 Sogneselskab (Selbu) 252 Mænd 10 Kvinder, Generalforsamlingen ^i/g 91 besluttede, at 24 vognmænd, som ved foreningens stiftelse havde tegnet sig som medlemmer på en af de dengang omsendte lister, men som senere ikke har villet betale kontingent, fordi de formente ikke at få de påregnede fordele ved at være medlemmer af foreningen, skulde ^udslettes af medlemslisten. Man tandt det mindre hensigtsmæssigt og ønskeligt retslig at indkræve den resterende kontingent, I årets løb er udmeldt 6, døde 6 og bortreiste 4 medlemmer. Indmcldt er 8 nye medlemmer, deraf 1 livsvarigt. Foreningens medlemsantal er således nu 230. Yed forrige generalforsamling fremsatte læge A. Sand sådant forslag for indeværende generalforsamling:»de medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2 år, kan af bestyrelsen udslettes af foreningens medlemsliste.«i henhold til statuternes 5 litr. c. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. er også i det forløbne år omdelt i en del exemplarer. Foruden de bos forskjellige inden- og udenbyes forhandlere beroende exemplarer, er der nu blot et mindre antal exemplarer tilbage. Det viser sig at reisebåndbogeu har været en for foreningen lønnende affære, selv efterat bogen gratis" har været uddelt til foreningens medlemmer, I indeværende sæson må således en ny udgave Tidarbeides til iiæste års turistsæson. Ved foreningens virksomhed nordenfjelds er siden udgivelsen af lete oplag en god del forandringer skeet på de forskjellige turistruter. Et kart over turistruterne i de nordenfjeldske turistdistrikter vil man se til at få istand til denne 2den udgave, idet man t.l denne heiisigt vil søgejmedvirkenffra de øvrige nordenfjeldske turistforeninger, for hvilke man forøvrigt vil foreslå, at de slutter sig til Trondhjems turistforening. En sådan sammensmeltning vil formentlig ansees hensigtsmæssig, også af den grund, at de mindre turistforeningers virksombed i det væsentlige synes at være indstillet, Også i det forløbne år har.bestyrelsen for at henlede opmærksomheden på de trondhjemske distrikter som turistf elter, leveret n

2 turistmeddelelser til forskjellige inden- og udenlandske tidsskrifter og årbøger. Gråkallen. Ifjor udbedredes kjøreveien fra Tungen til Fjeldsæter, stierne herfra og fra Kobberdammen op til varden, Bænke opsattes langs stierne, afvisere opsattes eller udbedredes. Af det i 1890 afbrændevinssamlaget til Gråkallen bevilgede beløb Kr, er tillige ifjor ved varden opsat et kjøkken med komfyr og seng samt et privet. Til beværtningen er indkjøbt noget service og kjøkkentøi, I turisthytten er opsat et låsfærdigt skab og en disk. Hyttens. gulv er ferniseret, døre og vinduer m, m. maiede indvendig. Af bundtmager I N. Bruun er foræret til hytten en del renshorn, der er opslåede inde i denne. Som værtinde ved hytten fungerede i månederne juni, juli og august madame Marie Wiggen, Ingeniør Aslaksen påbegyndte ifjor udarbeidelsen af et oversiktskart (panorama) fra varden. Uheldige veirforholde hindrede arbeidets fremgang, Yerifikationen af de fjerne fjeldtoppe Sylene, Troldhætta m. fl., af Froøerne ude i havet o. s, v. kræver klart veir. Når sneforholdene tillader det, skal arbeidet gjenoptages ivår. Kartet med dioptre, opsætning o. s. v. er kalkuler et til Kr Ritmester Elieson har velvilligst sendt foreningen som gave til Gråkalshytten en meget værdifuld kikkert. Fløien med stensætning ved varden, i sin tid opsat af malermester A. E. Koch m. fl., er overdraget»trondhjems turistf or ening«mod at denne sørger for, at holde anlægget i hævd, Frekventseii til Gråkallen var ifjor i stærk tiltagen. Enkelte dage var der henved 300 besøgende ved hytten, I den i hytten udlagte antegningsprotokol har 811 besøgende indtegnet sine navne, Af de besøgende har største delen været fra byen solv, en del tilreisende, hvoriblandt nogle udlændinge. Når værtinden ikke er tilstede ved hytten, fåes nøglen til denne på Tempervold og på Fjeldsæter. Modtagerne af nøglen anfører sine navne i de her udlagte Protokoller. Et andragende fra Isak Kampervold om et lån hos foreningen på kr. 400,00 til indredning af det af ham. opførte hus' på Fjeldsæter, har man for tiden troet ikke at kunne indvilge i. Det viser sig, at brændevinssamlagets gjentagne, velvillige bidrag til arrangements på Gråkallen har været til nytte og glæde for mange og ikke mindst for den ubemidlede del af^ byens befolkning, for hvem Gråkallen med omgivelser mere og mere blir et kjært udflugtssted. Bestyrelsens bestræbelser for at henlede

3 6 opmærksomheden på dette storslagne høifjeldsparti lige i byens nærhed viser sig bl. a. også at skulle medføre, at et større sanatorium efter privat initiativ rimeligvis i en nær fremtid vil bli opført ved Gråkallen. Bestyrelsen tør maske fremdeles regne på brændevinssamlagets velvillige bistand til videre forføininger, som maatte vise sig ønskelige deroppe, da tillige de i 1890 bevilgede kr ikke viser sig tilstrækkelige til de allerede udførte og trufne dispositioner. ^^ Lepfosveiene. Til anlæg af en kjørevei fra Nyveien til nedre Lerfos gjennom Okstadmarken, af en gangsti fra nedre til øvre Lerfos samt til indkjøb af de til disse anlæg nødvendige arealer ansøgte bestyrelsen i henhold til det foreløbige skjøn, som var bestyrelsen forelagt, hos brændevinssamlaget om kr hvilken sum velvilligst tilstodes ^Vg 91. Arbeiderne sattes straks igang, uagtet veiingeniørens, kaptein Balchens overslag da var på kr Denne sum har under arbeidets gang vist sig at blive utilstrækkelig. På grund af uforudseede vanskeligheder med grustagning, nødvendigheden af at gjøre gangstien mellem begge fosse solidere end fra først af forudsat med grusning på grund af ler i bunden, og udvidelse af holdepladsene m. v., er summen steget til kr , Bestyrelsen har derfor hos Trondhjems sparebank måttet optage et lån på kv. 2, for at få arbeiderne færdige til kommende turistsæson, idet man turde forudsætte, at brændevinssamlaget med sædvanlig velvillie yderligere vilde bevilge til Lerfosveiene dette beløb. Såvel veiardæggets bestyrer som foreningens bestyrelse har søgt at få arbeiderne udførte billigst muligt. Ved den til indeværende turistsæson færdige vei vil et interessentskab nu anlægge en større turisthytte. I Tpoldheimen har formanden på gjennomreise samt sekretøren ifjor inspiceret veie og hytten. Overgangen fra Storli til Foldalen er opvardet af Erik Larsen Storli. Over Hytbækken ved Sprikletjernene lægges ivår klop. Den udbedrede og blinkede vei gjennom Foldalen forbi Løsetsæter til hytten viste sig at måtte lægges høiere oppe i lien. Den var sumpig og myret. Udbedringerne blir hver sommer ødelagte af de kvægdrifter, som da fra Rindalen drives op gjennom Foldalen og til Neådalen. Over Fosåsen er lagt klop, ligeså en større med flere tømmer længder på bukke over den brede FoUa- elv. Kloppene her og over Svartåen tåges ind hver høst og lægges ud hver sommer inden sæsonen.

4 8 Svartådalsveien var bra og godt blinket Den påtænkte opvardning gjennom Neådalen, hvortil bl. a, foreningen af statsbidraget for *^^V92 ^f ^^^ norske turistforenings direktion er tilstået kr , må undlades, og veien fra hytten til Todalen lægges over FoUakloppen under Solirabben på sydsiden af Sadlen, gjennem Nøstådalen, da de oksedrifter, som hver sommer er stationerede i Neådalen, efter udtalelser fra turister, landsfolket og føreren, Ole Liagaren, er farlige for turister. Ivår vil Nøstådalen opvardes. Neåstigen, rutens piece de résistance, kan let tåges fra KårA''atn, hvor logis fåes hos Gudmund Kårvatn, Fra Kårvatn er en vakker og let fjeldovergang til Inderdalen, Halvor Inderdal har ivinter efter opfordring af formanden, som i forening med ham ifjor sommer opgik veien, gjort materialier istand til kloppe og myrer på ruten: Inderdalen Tovandet, Hertil er af den norske turistforenings direktion af statsbidraget 1892/gg tilstået kr. 120,00. Turisthyttens indre vægge, gulve m, v, blev ifjor ferniserede, døre, senge, borde, bænke m. m, maiede, lår må formentlig nåverne drives, dryprender opsættes og glugge til kjælderen skaffes. Til 2 senge skafi'edes ifjor udstyr, så nu kun 2 af hyttelis 16 senge ikke er udstyrede. Dette bør ske iår, da besøget ifjor undertiden var så stort, at sengerummet blev for knapt. Som hytten i Foldalen nu er, kan den 9 ansees som en af de smukkeste og bedst udstyrede fjeldhytter i landet for tiden. Under en turistfærd i jotunheimen ifjor benyttede formanden anledningen til at studere stellet ved og udstyret af turisthytterneder. Som værtinde ved hytten fungerede også ifjor madame Ragna Strand fra Rindalen, som fører Ole Liagaren, Hytten blev besøgt af 106 turister, som alle har været tilfredse* med stellet ved hytten. 12 turister har benyttet føreren. For nogle nye ruter opsattes ifjor førertakster. Disse findes i den i hytten udlagte protokol for fører- & kløvtakster. Taksterne for beyærtning var ifjor de samme som de i forrige årsberetning anførte takster og tillægstakster. Driften af hytten har også ifjor måttet overtages alene af»trondhjems turistforening,«da»kristiansunds turistforenings«forhold har været det samme som før. Ordningen af denne forenings gjæld til»t.hjems turistf,«har måttet overdrages til en sagfører. Nøglerne til hytten beror om vinteren hos Ole Liagaren. Da skiløbere, der ^ er medlemmer af foreningen, ivinter har ønsket at få adgang til hytten, _må et njt sætnøgler anskaffes til opbevaring her i. byen. YoUansæter har i forrige turistsæson været besøgt af 98 gjennomreisende turister. Eieren af sæteren, Paul Grindal,^ har andraget om bidrag af foreningen til påbygning af sæteren, et andragende man ikke har kunnet indvilge. Til VoUansæter er

5 10 udlånt 4 dobbelte uldtæpper, ligesom noget hermetik er sendt op. Refusion for denne finder sted ved salg. Over den dybe Fagerstensbæk i Jøldalen er lagt klop nedenfor Hosetsæter, over Storbækken ligeså. Hos Erik L. Storli har ifjor 65 turister tåget ind. Fra John Storli mangler opgave over turistbesøget der. Nedalen har ifjor sommer været besøgt af blot 16 turister, Stuedal af 46. Som fast fører til Sylene, Enafors m. v. fungerede også ifjor Lars 0, Stuedal. Veien fra Stuevold op til Spakdalslivold er opvardet og blinket, Lars Stuevold har andraget foreningen om et lån 3å kr til udstyr af et af ham opført ius på Stuevold til modtagelse af turister. Dette lån har man for tiden ikke kunnet bevilge. Til Græslivold i Tydalen har foreningen leveret 2 feltsenge med udstyr, ligesom stationsholderen der mod Sikkerhed er be- ^vilget et lån på kr til indredning og -udstyr af en ny opført bygning. For Ijeldovergangen Holtålen Bukhammeren Tydalen har Græslivold mere speciel interesse for turister. Et andragende om økonomisk at støtte anskaffelsen af et nyt, tidsmæssigt dampskib på Selbusjøen har man ikke kunnet gå ind på. 11 Ifjor omdeltes til forskjellige stationsholdere en del eksemplarer af den ved den norske turistforening udarbeidede «Vink for hoteleiere og stationsholdere». For at ophjælpe turisttrafiken gj.ennein Tydalen Stuedal, som med de mange vakre fjeldovergange til Guldalen og Meråker og de storartede høifjeldspårtier Øifjeldet Essandsjø, Sylene Snasenhøgderne endnu ikke har tiltrukket sig den opmærksomhed, som disse turistruter fortjener, vil bestyrelsen i sommer engagere en dertil duelig kyinde, som kan instruere stationsholdere i lidt madstel og stel idetheletaget for turister, Gjennem hendes erfaringer kunde der maske også sees, om noget yderligere kunde gjøres }å en eller anden station, idet det formentig også vil være ønskeligt at medtage de nye stationer på Aursundssjøens sydside. Sammendrag af kassabogen Va Qi ^/a 92- Indtægt. Kassabeholdning... Kr. 1, Norske turistforenings bidrag (se årsber ) ,00 Brændevinssamlagets bidrag,. - 3, Kontingent for do Restancer Reisehåndbogen & særaftrykket»ruter» - 256,80 Renter - 54.^5 overf kr. 5,336J^9

6 12 Overf. kr. Refusion for erholdt varer i turisthytterne.' - Restancer for 1 cliché til reisehåndbogen - Midlertidigt lån - Kr! 5, ^ Ldgift: Arbeider på Lerfoseierne... Kr. 4, '^ do. m. v. på Gråkallen ^ Veiarbeider i Troldheimen Førerlønninger (Troldheimen, Sylene) ^ Sengeudstyr til turisthytten i Foldalen....' ^' Assurance af do ~ v Udlæg for varer til do, ,37 Hermetik til Vollan sæter Sekretærens inspektion i Troldheimen.., - 42,00 2 Feltsenge til Græslivold Karter, - 10,00 ' Før afsat honorar, hidtil uhævet, korrektur vedk. Iste udg, af reisehåndbogen Sekretærens og kassererens godtgjørelse., Div. udgifter, regningsbudet, trykning, avertissementer ,53 Kassabeholdning pr. Va ,27 Kr, 5, , , k 13 Forslag til Budget for Indtægi Medlemskontingent... kr- Restancer paa do - Kristiansunds turistf.s gjæld.. - Bidrar af statsbidraget do. - do Påregnet bidrag af brændevinssamlaget ' Refusion fra Ole Græslivold for Bogsalg & Restancer - Renter m, v. Beholdning fra Va 92. Udgift. Lerfosveiene Renter af lånet på kr. 2,600 Veiarbeider i Troldheimen. do. i Inderdalen,. do. Todal-Inderdal. do. Løvås Grut.. Hytten i Foldalen Førerlønninger Ole Græslivold... Engagement af en Kvinde til stationerne Tydalen m. v..^ Oversigtskart med opsætning på Gråkallen Stativ til kikkert på do. ^... 93' , , ,27 Kr, 4,525,33 kr. 1, ': Overf. kr. 3,005.00

7 Overf. kr. Ny udgave af reisehåndbogen. - Kart til denne over Trondhjems stift, Kassereren " Undersøgelser af nye ruter og Inspektionsreiser... - Trykning, annoncer, porto, budpenge for kassereren Uforudseede udgifter ,005,00 500, Kr. 4, Medlemsfortegnelse ]>Æarts LiYSvarige medlemmer: Hansen, A. L., kjøbmand Thomle, E. A,, fuldmægtig, Bigsarkivet. Kristiania Aas, Ole, guldsmed Aasland, G., Meldalen- Adeler, Otto D., bankchef Andersen, Anton, sadelmager Bachke, A. S., direktør, Ringve Bachke, F. W,, konsul Bachke, Hallvard, advokat Bachke', Julie frue Balick, H. J., kjøbmand Baumann, Carl, dampskibsexpeditør Bennett, A., kjøbmand Berg, Andr., overretssagfører Berg, Claus, konsul Berg, Lauritz, bankkasserer Berg, Nils, handelsmand Bergersen, Bernh., overretssagfører Bergh, Johan, advokat Bergsvik, Erik, telegrafist

8 .. ' : 16 Berle, W., kjøbmand Birch, Fr., Selbu IBlakstad, W., landbrugsingeniør Blikstad, Carl, instrumentmager Bohne, F. M slagter Bomhoff, Karl, bankdirektør Borthen, Lyder, læge Borthen, Tob. II., handelsmand Bratt, Johan, agent Brinchmann, Chr,, bankkasserer Brock, A., skoleinspektør Brun, A,, boghandler Brun, Johan, apotheker Bruun, Fritz, kjøbmand Bruun, Johan, farmaceut Brynildsvold,. Anders Jonsen jr., Jensvold Brækstad, Chr,, boghandler Brænne, Bernh., farver Buaas, Ingeb., overretssagfører Bugge, M,, adjunkt Bye, C, M,, fattigforstander Bøckmann, M,, læge Bødtker, Fr, jr., læge Bøgh, W. B,, boghandler Børseth, L,, farver -Carstens, C. W overlærer Castberg, T., kaptein Christiansen, Carl, forvalter Christiansen, Th.s, løjtnant Christophersen, G,, Selbo Clausen, P. A., hotelejer Conradi, D., Selbu ' M. I il WS. 17 Daae, Robert, bestyrer Dahl, A., kjøbmand Dahl, Hans L,, kjøbmand Dahl, V. Gedde, præst, Surendalen Dybwad, P., maler Eide, Paul, hoteleier Erichsen, É,, konditor Eriksen, Anton 0., kand. jur, Eriksen, A, Holbæk, boghandler. Falck, F., uhrmager Finck, H., institutbestyrer Finne, Jacob, konsul Fleischer, H., kandidat Fornæs, 0., kjøbmand Frost, Chr,, kjøbmand, Bejan Geelmuyden, H,, kontorchef' Geeve, Georg, vognfabrikant Gehe, R., restauratør Gill, A. T., løjtnant Gjemsøe, P., hotelejer Gløersen, P., overretssagfører Gould, E. F. R., London Gould, T. H,, do. Grilstad, Olaf, handelsmand: Guldahl, Paul, kjøbmand Hansen, G, B,, kjøbmand Hansen, H, 0., kjøbmand Hansen, Ludv., sadelmager: Hansen, Thv., fabrikejer

9 18 Hartmann, Joh., kjøbmand Hartmann, M. H., kjøbmand Heiberg, I., læge Helgerud, G. H,, kjøbmand Hielm, Chr., kaptejn Hirsch, Robert, apotheker^ Hirsch, Robertus J., provisor Hoff, Jens, kjøbmand Hofflund, Alf, arkitekt, Holm, 0., kaptejn Holst, I, M,, kjøbmand Hornemann, H. T., ingeniør Hornemann, Th., godsejer, Rissen Huitfeldt, Herm,, konsul Huitfeldt, Ivar, konsul Hval, A., præst Høe, Jakob, cand. jur. Høitomt, J., kaptejn Iversen, B,, kjøbmand Jenssen, Anton jr., konsul Jenssen, Caroline frue Jenssen, Einar, løjtnant, Mosviken Jenssen, Einar, Selbo Jenssen, H. P., ritmester Jenssen, Harald, bryggeriejer Jenssen, L, N., Hommelvik Johansson, C. T., kjøbmand Johnsen, Rolf, kjøbmand Jørgensen, Jørgen, kjøbmand Kindt, Alfr., kjøbmand 19 Kindt, Olaf, læge Kjeldsberg, R., konsul Kliemeck, Julius, Berlin Klinge, Nicolay, kjøbmand Klingenberg, H. F., konsul Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Klingenberg, Sverre, overretssagfører Knoff, C. A,, fabrikejer Knoff, Chr., ingeniør Knudtzon, C. A,, ritmester Kock, Alb. Emil, maler Krafft, E,, læge, Orkedalen Krefting, A., ingeniør Krefting, Kaja-frue Krogh, Johan, kjøbmand Krogh, I. v., kaptejn Krogh, Vilh., brugsejer Kunig, H., bygmester Kuraas, Iver, gaardbruger, Jensvold Kvenild, Axel, bogholder Larsen, Hans, kjøbmand Lassen, Carl, Hamburg Larsen, Laur., høgtrykker Laugsand, O., farmaceut Lein, C. J., kjøbmand Lein, J., kaptejn Lindemann, Thv,, dr, filos. Lossius, K., adjunkt Lund, Joh., præst, Rindalen Dund, Rasmus, mægler Dundgreen, Fr., kjøbmand Lyng, Joh. D. kjøbmand

10 20 Lyng, Joh.s, institutbestyrer Lysholm, O. K., konsul Løchen, Olaf, overretssagfører Løken, Håkon, do. Løken, Hjalmar, advokat Løken, Karl, brugsejer, Stjørdalen Løken, Ole, overretssagfører Løvøien, Lars, Tydalen Madsen, M., kjøbmand Matheson, Birger, kjøbmand Matheson, Chr., kjøbmand Matheson, Jacob, kjøbmand Matheson, Valdemar, kjøbmand Matzow, Sigurd, kjøbmand Midelfart, E., kaptejn Monsen, G., cand. theol, Moe, Hilmar, boghandler Moe, Thv. M., kjøbmand Motzfeldt, Arthur, ingeniør Moxnes, N., vognmand Moxness, 0. A,, blikkenslager Muller, M, frue, Bakke Møller, H., guldsmed Nissen, Hartv,, løjtnant Nissen, Jens, kjøbmand Noodt, M. W,, uhrmager Noodt, Nicolai, uhrmager Nossum, Joh.s, kjøbmand ^ Nyqvist, 0. L., generalmajor Olsen, E. fotograf Orkla, dampskibet Oust, 0,, kjøbmand Zi Petersen, A., foged Petersen, Joh., byfoged_ Poulsen, Poul H., kjøbinand Prøsch, G, C, kjøbmand Quillfeldt, A. F. v hotelejer Raaen, I. C, fuldmægtig Rian, Sara, hotelværtinde, Orkedalen Richter, Joh,, adjunkt Richter, 0., Stjørdalen Rise, 0,, proprietær, Stjørdalen Ryjord, J. E,, bankdirektør Sand, A., læge, Reitgjerdet Scharlach, dr,, Bergen Schiøtz, Joh.s, forstmester Schultz, Andr., læge Schulz, Carl, adjunkt Schøyen, K., cand, real. Sejersted, J., kaptejn Seip, Karl, præst, Frosten Seip, Thea, frue, Frosten Selbu Sogneselskab. Selmer, Chr., cand. jm-, Siem, Ole H., kjøbmand Sniedsås, L, J,, kjøbmand Smith, Riddervold, overretssagl Solberg, L., arkitekt Solem, A., toldbodformand

11 22 Solem, Rich., arbejdsformand Sommerschield, Edv., kjøbmand Spørck, Henr., kjøbmand Spørck, Ludv,, kjøbmand Spørck, Camilla frue Stabell, G., institutbestyrer Strøm, Edv., feierinspektør Støren, R., ingeniør Sundt, K., høgtrykker Sønderaal, K.. cand. jur. Tandberg, G,, landbrugsingeniør Thane, E, G,, hotelejer Thams, M,, kjøbmand Tharum, Julius, kjøbmand Tholander, O,, kaptejn Torgersen, Oluf, kjøbmand Tønseth, Ernst A, jr., agent Walstad, 0,, kjøbmand, Orkedalen Warloe, H. O., brugsbestyrer, Hommelvik Weidemann, Lars, ingeniør Weidemann, Sophus A., ingeniør Weiser, Thv,, sparebankkasserer Wessel, A,, kaptejn Wetlesen, E,, kand., Selbu Wigen, A. F., kjøbmand Winsnæs, Elisabeth frue Øien, Adolf, kjøbmand Øien, Anton, kjøbmand.,^ ^\ ^

Søbrækker til fiskerleiet Boderne

Søbrækker til fiskerleiet Boderne Uddrag 1 af Forhandlinger og regnskaber Vedrørende Bygningen af en Søbrækker For Fiskerleiet Boderne i Aaker sogn 1 Dette er en renskrift af en håndskrevet renskrift af de oprindelige notater. Den håndskrevne

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278 1961 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc.

Bankforretninger 57. PRIVATBANKEN l TRONDHJEM. A s forretningsbanken. utfører alle almindelige. B. Foreninger, stiftelser, legater etc. A s frretningsbanken 56 B. Freninger, stiftelser, legater etc. Avhldsflkets fællesutvalg med repræsentatinsret fr l repræsentant fr hvert paabegyndt 50 medlemmer. Et styre paa 7 medlemmer vælges paa aarsmøtet.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850

Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 1 Protokol For Strandby Farsø Sogneforstanderskab 12.november 1841 23. oktober 1850 Anno 1841, den 12. november var undertegnede forstandere forsamlede i Wadgaard Præstegaard for overensstemmende med amtets

Læs mere

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer.

Jubilæumsskrift. Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Jubilæumsskrift Vester Aaby private Vandværk. af Arne Rasmussen 1998. Handlingsforløb iflg. protokol og private erindringer. Fra ældre tid har der altid været to grundelementer, når man ville bygge et

Læs mere

Johanne og Arne Nørgaard

Johanne og Arne Nørgaard Desværre må I i år nøjes med en kort julehilsen fra mig, da jeg opholder mig på Centralsygehuset i Randers. Men i løbet af nogle få dage vil jeg atter være hjemme. Jeg ønsker derfor alle en god og fredfyldt

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet)

Endelig vedtoges det at fastsætte næste Byraadsmøde til Tirsdag den 29. ds. i Stedet for den 22., der jo er Valgdagen. Omtale 17/10 (fuldt gengivet) Omtale 9/10 (fuldt gengivet) Nykøbing Byraad. Fra Mødet i Aftes. Nykøbing Byraad holdt i Aftes Møde. En lang Række Sager blev taget til Efterretning. Der forelaa Indberetning fra Biograftilsynet for Aaret

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE

VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE BETÆNKNING ANGÅENDE VISSE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SPAREKASSERS REGNSKABS- OPGØRELSE AFGIVET AF DET AF HANDELSMINISTERIET UNDER 15. MAJ 1957 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 230 1959 Det administrative bibliotek

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

Sierslev forsamlingshus 1881-1970

Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Sierslev forsamlingshus 1881-1970 Af Xxx Xxx 23 Forsamlingshuset er så givet landsbyens hjerte og nervecentrum. Uden det var den hele organisme nok kun en samling huse, noget efter en massefabrikeret rækkehusforstad,

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f.

Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Lyshøj andelsmølle. Matr. nr. 4 f. Stiftedes 1894. Den første bestyrelse var P. Ahlers, Binderup, Jens Bach, Udbyneder, Anton Jensen (Hjulmann), Bjerre, Søren J Juncher, Dalbyneder, Anton Christeiasen,

Læs mere

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt.

Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. 1 Beretning efterår 2011. Sidste Generalforsamling: Henning Etmann kom ind, efter Knud og blev vores nye husmand, og det er gået godt. Næstformanden foreslog, at der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde

Læs mere