I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I det forløbne år har bestyrelsen bestået. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse."

Transkript

1 .3 I det forløbne år har bestyrelsen bestået af: adjunkt C, Schulz, formand agent E, A, Tønseth, viceformand bankchef 0. Adeler, kasserer adjunkt M. Bugge, seferetrær o,r,sagf, P. Gløersen Foreningens medlemsantal var ved forrige generalforsamling 262, hvoraf 1 livsvarigt Medlem, 1 Sogneselskab (Selbu) 252 Mænd 10 Kvinder, Generalforsamlingen ^i/g 91 besluttede, at 24 vognmænd, som ved foreningens stiftelse havde tegnet sig som medlemmer på en af de dengang omsendte lister, men som senere ikke har villet betale kontingent, fordi de formente ikke at få de påregnede fordele ved at være medlemmer af foreningen, skulde ^udslettes af medlemslisten. Man tandt det mindre hensigtsmæssigt og ønskeligt retslig at indkræve den resterende kontingent, I årets løb er udmeldt 6, døde 6 og bortreiste 4 medlemmer. Indmcldt er 8 nye medlemmer, deraf 1 livsvarigt. Foreningens medlemsantal er således nu 230. Yed forrige generalforsamling fremsatte læge A. Sand sådant forslag for indeværende generalforsamling:»de medlemmer, som ikke har betalt kontingent for 2 år, kan af bestyrelsen udslettes af foreningens medlemsliste.«i henhold til statuternes 5 litr. c. skal bestyrelsen tillade sig at anbefale dette forslag til vedtagelse. er også i det forløbne år omdelt i en del exemplarer. Foruden de bos forskjellige inden- og udenbyes forhandlere beroende exemplarer, er der nu blot et mindre antal exemplarer tilbage. Det viser sig at reisebåndbogeu har været en for foreningen lønnende affære, selv efterat bogen gratis" har været uddelt til foreningens medlemmer, I indeværende sæson må således en ny udgave Tidarbeides til iiæste års turistsæson. Ved foreningens virksomhed nordenfjelds er siden udgivelsen af lete oplag en god del forandringer skeet på de forskjellige turistruter. Et kart over turistruterne i de nordenfjeldske turistdistrikter vil man se til at få istand til denne 2den udgave, idet man t.l denne heiisigt vil søgejmedvirkenffra de øvrige nordenfjeldske turistforeninger, for hvilke man forøvrigt vil foreslå, at de slutter sig til Trondhjems turistforening. En sådan sammensmeltning vil formentlig ansees hensigtsmæssig, også af den grund, at de mindre turistforeningers virksombed i det væsentlige synes at være indstillet, Også i det forløbne år har.bestyrelsen for at henlede opmærksomheden på de trondhjemske distrikter som turistf elter, leveret n

2 turistmeddelelser til forskjellige inden- og udenlandske tidsskrifter og årbøger. Gråkallen. Ifjor udbedredes kjøreveien fra Tungen til Fjeldsæter, stierne herfra og fra Kobberdammen op til varden, Bænke opsattes langs stierne, afvisere opsattes eller udbedredes. Af det i 1890 afbrændevinssamlaget til Gråkallen bevilgede beløb Kr, er tillige ifjor ved varden opsat et kjøkken med komfyr og seng samt et privet. Til beværtningen er indkjøbt noget service og kjøkkentøi, I turisthytten er opsat et låsfærdigt skab og en disk. Hyttens. gulv er ferniseret, døre og vinduer m, m. maiede indvendig. Af bundtmager I N. Bruun er foræret til hytten en del renshorn, der er opslåede inde i denne. Som værtinde ved hytten fungerede i månederne juni, juli og august madame Marie Wiggen, Ingeniør Aslaksen påbegyndte ifjor udarbeidelsen af et oversiktskart (panorama) fra varden. Uheldige veirforholde hindrede arbeidets fremgang, Yerifikationen af de fjerne fjeldtoppe Sylene, Troldhætta m. fl., af Froøerne ude i havet o. s, v. kræver klart veir. Når sneforholdene tillader det, skal arbeidet gjenoptages ivår. Kartet med dioptre, opsætning o. s. v. er kalkuler et til Kr Ritmester Elieson har velvilligst sendt foreningen som gave til Gråkalshytten en meget værdifuld kikkert. Fløien med stensætning ved varden, i sin tid opsat af malermester A. E. Koch m. fl., er overdraget»trondhjems turistf or ening«mod at denne sørger for, at holde anlægget i hævd, Frekventseii til Gråkallen var ifjor i stærk tiltagen. Enkelte dage var der henved 300 besøgende ved hytten, I den i hytten udlagte antegningsprotokol har 811 besøgende indtegnet sine navne, Af de besøgende har største delen været fra byen solv, en del tilreisende, hvoriblandt nogle udlændinge. Når værtinden ikke er tilstede ved hytten, fåes nøglen til denne på Tempervold og på Fjeldsæter. Modtagerne af nøglen anfører sine navne i de her udlagte Protokoller. Et andragende fra Isak Kampervold om et lån hos foreningen på kr. 400,00 til indredning af det af ham. opførte hus' på Fjeldsæter, har man for tiden troet ikke at kunne indvilge i. Det viser sig, at brændevinssamlagets gjentagne, velvillige bidrag til arrangements på Gråkallen har været til nytte og glæde for mange og ikke mindst for den ubemidlede del af^ byens befolkning, for hvem Gråkallen med omgivelser mere og mere blir et kjært udflugtssted. Bestyrelsens bestræbelser for at henlede

3 6 opmærksomheden på dette storslagne høifjeldsparti lige i byens nærhed viser sig bl. a. også at skulle medføre, at et større sanatorium efter privat initiativ rimeligvis i en nær fremtid vil bli opført ved Gråkallen. Bestyrelsen tør maske fremdeles regne på brændevinssamlagets velvillige bistand til videre forføininger, som maatte vise sig ønskelige deroppe, da tillige de i 1890 bevilgede kr ikke viser sig tilstrækkelige til de allerede udførte og trufne dispositioner. ^^ Lepfosveiene. Til anlæg af en kjørevei fra Nyveien til nedre Lerfos gjennom Okstadmarken, af en gangsti fra nedre til øvre Lerfos samt til indkjøb af de til disse anlæg nødvendige arealer ansøgte bestyrelsen i henhold til det foreløbige skjøn, som var bestyrelsen forelagt, hos brændevinssamlaget om kr hvilken sum velvilligst tilstodes ^Vg 91. Arbeiderne sattes straks igang, uagtet veiingeniørens, kaptein Balchens overslag da var på kr Denne sum har under arbeidets gang vist sig at blive utilstrækkelig. På grund af uforudseede vanskeligheder med grustagning, nødvendigheden af at gjøre gangstien mellem begge fosse solidere end fra først af forudsat med grusning på grund af ler i bunden, og udvidelse af holdepladsene m. v., er summen steget til kr , Bestyrelsen har derfor hos Trondhjems sparebank måttet optage et lån på kv. 2, for at få arbeiderne færdige til kommende turistsæson, idet man turde forudsætte, at brændevinssamlaget med sædvanlig velvillie yderligere vilde bevilge til Lerfosveiene dette beløb. Såvel veiardæggets bestyrer som foreningens bestyrelse har søgt at få arbeiderne udførte billigst muligt. Ved den til indeværende turistsæson færdige vei vil et interessentskab nu anlægge en større turisthytte. I Tpoldheimen har formanden på gjennomreise samt sekretøren ifjor inspiceret veie og hytten. Overgangen fra Storli til Foldalen er opvardet af Erik Larsen Storli. Over Hytbækken ved Sprikletjernene lægges ivår klop. Den udbedrede og blinkede vei gjennom Foldalen forbi Løsetsæter til hytten viste sig at måtte lægges høiere oppe i lien. Den var sumpig og myret. Udbedringerne blir hver sommer ødelagte af de kvægdrifter, som da fra Rindalen drives op gjennom Foldalen og til Neådalen. Over Fosåsen er lagt klop, ligeså en større med flere tømmer længder på bukke over den brede FoUa- elv. Kloppene her og over Svartåen tåges ind hver høst og lægges ud hver sommer inden sæsonen.

4 8 Svartådalsveien var bra og godt blinket Den påtænkte opvardning gjennom Neådalen, hvortil bl. a, foreningen af statsbidraget for *^^V92 ^f ^^^ norske turistforenings direktion er tilstået kr , må undlades, og veien fra hytten til Todalen lægges over FoUakloppen under Solirabben på sydsiden af Sadlen, gjennem Nøstådalen, da de oksedrifter, som hver sommer er stationerede i Neådalen, efter udtalelser fra turister, landsfolket og føreren, Ole Liagaren, er farlige for turister. Ivår vil Nøstådalen opvardes. Neåstigen, rutens piece de résistance, kan let tåges fra KårA''atn, hvor logis fåes hos Gudmund Kårvatn, Fra Kårvatn er en vakker og let fjeldovergang til Inderdalen, Halvor Inderdal har ivinter efter opfordring af formanden, som i forening med ham ifjor sommer opgik veien, gjort materialier istand til kloppe og myrer på ruten: Inderdalen Tovandet, Hertil er af den norske turistforenings direktion af statsbidraget 1892/gg tilstået kr. 120,00. Turisthyttens indre vægge, gulve m, v, blev ifjor ferniserede, døre, senge, borde, bænke m. m, maiede, lår må formentlig nåverne drives, dryprender opsættes og glugge til kjælderen skaffes. Til 2 senge skafi'edes ifjor udstyr, så nu kun 2 af hyttelis 16 senge ikke er udstyrede. Dette bør ske iår, da besøget ifjor undertiden var så stort, at sengerummet blev for knapt. Som hytten i Foldalen nu er, kan den 9 ansees som en af de smukkeste og bedst udstyrede fjeldhytter i landet for tiden. Under en turistfærd i jotunheimen ifjor benyttede formanden anledningen til at studere stellet ved og udstyret af turisthytterneder. Som værtinde ved hytten fungerede også ifjor madame Ragna Strand fra Rindalen, som fører Ole Liagaren, Hytten blev besøgt af 106 turister, som alle har været tilfredse* med stellet ved hytten. 12 turister har benyttet føreren. For nogle nye ruter opsattes ifjor førertakster. Disse findes i den i hytten udlagte protokol for fører- & kløvtakster. Taksterne for beyærtning var ifjor de samme som de i forrige årsberetning anførte takster og tillægstakster. Driften af hytten har også ifjor måttet overtages alene af»trondhjems turistforening,«da»kristiansunds turistforenings«forhold har været det samme som før. Ordningen af denne forenings gjæld til»t.hjems turistf,«har måttet overdrages til en sagfører. Nøglerne til hytten beror om vinteren hos Ole Liagaren. Da skiløbere, der ^ er medlemmer af foreningen, ivinter har ønsket at få adgang til hytten, _må et njt sætnøgler anskaffes til opbevaring her i. byen. YoUansæter har i forrige turistsæson været besøgt af 98 gjennomreisende turister. Eieren af sæteren, Paul Grindal,^ har andraget om bidrag af foreningen til påbygning af sæteren, et andragende man ikke har kunnet indvilge. Til VoUansæter er

5 10 udlånt 4 dobbelte uldtæpper, ligesom noget hermetik er sendt op. Refusion for denne finder sted ved salg. Over den dybe Fagerstensbæk i Jøldalen er lagt klop nedenfor Hosetsæter, over Storbækken ligeså. Hos Erik L. Storli har ifjor 65 turister tåget ind. Fra John Storli mangler opgave over turistbesøget der. Nedalen har ifjor sommer været besøgt af blot 16 turister, Stuedal af 46. Som fast fører til Sylene, Enafors m. v. fungerede også ifjor Lars 0, Stuedal. Veien fra Stuevold op til Spakdalslivold er opvardet og blinket, Lars Stuevold har andraget foreningen om et lån 3å kr til udstyr af et af ham opført ius på Stuevold til modtagelse af turister. Dette lån har man for tiden ikke kunnet bevilge. Til Græslivold i Tydalen har foreningen leveret 2 feltsenge med udstyr, ligesom stationsholderen der mod Sikkerhed er be- ^vilget et lån på kr til indredning og -udstyr af en ny opført bygning. For Ijeldovergangen Holtålen Bukhammeren Tydalen har Græslivold mere speciel interesse for turister. Et andragende om økonomisk at støtte anskaffelsen af et nyt, tidsmæssigt dampskib på Selbusjøen har man ikke kunnet gå ind på. 11 Ifjor omdeltes til forskjellige stationsholdere en del eksemplarer af den ved den norske turistforening udarbeidede «Vink for hoteleiere og stationsholdere». For at ophjælpe turisttrafiken gj.ennein Tydalen Stuedal, som med de mange vakre fjeldovergange til Guldalen og Meråker og de storartede høifjeldspårtier Øifjeldet Essandsjø, Sylene Snasenhøgderne endnu ikke har tiltrukket sig den opmærksomhed, som disse turistruter fortjener, vil bestyrelsen i sommer engagere en dertil duelig kyinde, som kan instruere stationsholdere i lidt madstel og stel idetheletaget for turister, Gjennem hendes erfaringer kunde der maske også sees, om noget yderligere kunde gjøres }å en eller anden station, idet det formentig også vil være ønskeligt at medtage de nye stationer på Aursundssjøens sydside. Sammendrag af kassabogen Va Qi ^/a 92- Indtægt. Kassabeholdning... Kr. 1, Norske turistforenings bidrag (se årsber ) ,00 Brændevinssamlagets bidrag,. - 3, Kontingent for do Restancer Reisehåndbogen & særaftrykket»ruter» - 256,80 Renter - 54.^5 overf kr. 5,336J^9

6 12 Overf. kr. Refusion for erholdt varer i turisthytterne.' - Restancer for 1 cliché til reisehåndbogen - Midlertidigt lån - Kr! 5, ^ Ldgift: Arbeider på Lerfoseierne... Kr. 4, '^ do. m. v. på Gråkallen ^ Veiarbeider i Troldheimen Førerlønninger (Troldheimen, Sylene) ^ Sengeudstyr til turisthytten i Foldalen....' ^' Assurance af do ~ v Udlæg for varer til do, ,37 Hermetik til Vollan sæter Sekretærens inspektion i Troldheimen.., - 42,00 2 Feltsenge til Græslivold Karter, - 10,00 ' Før afsat honorar, hidtil uhævet, korrektur vedk. Iste udg, af reisehåndbogen Sekretærens og kassererens godtgjørelse., Div. udgifter, regningsbudet, trykning, avertissementer ,53 Kassabeholdning pr. Va ,27 Kr, 5, , , k 13 Forslag til Budget for Indtægi Medlemskontingent... kr- Restancer paa do - Kristiansunds turistf.s gjæld.. - Bidrar af statsbidraget do. - do Påregnet bidrag af brændevinssamlaget ' Refusion fra Ole Græslivold for Bogsalg & Restancer - Renter m, v. Beholdning fra Va 92. Udgift. Lerfosveiene Renter af lånet på kr. 2,600 Veiarbeider i Troldheimen. do. i Inderdalen,. do. Todal-Inderdal. do. Løvås Grut.. Hytten i Foldalen Førerlønninger Ole Græslivold... Engagement af en Kvinde til stationerne Tydalen m. v..^ Oversigtskart med opsætning på Gråkallen Stativ til kikkert på do. ^... 93' , , ,27 Kr, 4,525,33 kr. 1, ': Overf. kr. 3,005.00

7 Overf. kr. Ny udgave af reisehåndbogen. - Kart til denne over Trondhjems stift, Kassereren " Undersøgelser af nye ruter og Inspektionsreiser... - Trykning, annoncer, porto, budpenge for kassereren Uforudseede udgifter ,005,00 500, Kr. 4, Medlemsfortegnelse ]>Æarts LiYSvarige medlemmer: Hansen, A. L., kjøbmand Thomle, E. A,, fuldmægtig, Bigsarkivet. Kristiania Aas, Ole, guldsmed Aasland, G., Meldalen- Adeler, Otto D., bankchef Andersen, Anton, sadelmager Bachke, A. S., direktør, Ringve Bachke, F. W,, konsul Bachke, Hallvard, advokat Bachke', Julie frue Balick, H. J., kjøbmand Baumann, Carl, dampskibsexpeditør Bennett, A., kjøbmand Berg, Andr., overretssagfører Berg, Claus, konsul Berg, Lauritz, bankkasserer Berg, Nils, handelsmand Bergersen, Bernh., overretssagfører Bergh, Johan, advokat Bergsvik, Erik, telegrafist

8 .. ' : 16 Berle, W., kjøbmand Birch, Fr., Selbu IBlakstad, W., landbrugsingeniør Blikstad, Carl, instrumentmager Bohne, F. M slagter Bomhoff, Karl, bankdirektør Borthen, Lyder, læge Borthen, Tob. II., handelsmand Bratt, Johan, agent Brinchmann, Chr,, bankkasserer Brock, A., skoleinspektør Brun, A,, boghandler Brun, Johan, apotheker Bruun, Fritz, kjøbmand Bruun, Johan, farmaceut Brynildsvold,. Anders Jonsen jr., Jensvold Brækstad, Chr,, boghandler Brænne, Bernh., farver Buaas, Ingeb., overretssagfører Bugge, M,, adjunkt Bye, C, M,, fattigforstander Bøckmann, M,, læge Bødtker, Fr, jr., læge Bøgh, W. B,, boghandler Børseth, L,, farver -Carstens, C. W overlærer Castberg, T., kaptein Christiansen, Carl, forvalter Christiansen, Th.s, løjtnant Christophersen, G,, Selbo Clausen, P. A., hotelejer Conradi, D., Selbu ' M. I il WS. 17 Daae, Robert, bestyrer Dahl, A., kjøbmand Dahl, Hans L,, kjøbmand Dahl, V. Gedde, præst, Surendalen Dybwad, P., maler Eide, Paul, hoteleier Erichsen, É,, konditor Eriksen, Anton 0., kand. jur, Eriksen, A, Holbæk, boghandler. Falck, F., uhrmager Finck, H., institutbestyrer Finne, Jacob, konsul Fleischer, H., kandidat Fornæs, 0., kjøbmand Frost, Chr,, kjøbmand, Bejan Geelmuyden, H,, kontorchef' Geeve, Georg, vognfabrikant Gehe, R., restauratør Gill, A. T., løjtnant Gjemsøe, P., hotelejer Gløersen, P., overretssagfører Gould, E. F. R., London Gould, T. H,, do. Grilstad, Olaf, handelsmand: Guldahl, Paul, kjøbmand Hansen, G, B,, kjøbmand Hansen, H, 0., kjøbmand Hansen, Ludv., sadelmager: Hansen, Thv., fabrikejer

9 18 Hartmann, Joh., kjøbmand Hartmann, M. H., kjøbmand Heiberg, I., læge Helgerud, G. H,, kjøbmand Hielm, Chr., kaptejn Hirsch, Robert, apotheker^ Hirsch, Robertus J., provisor Hoff, Jens, kjøbmand Hofflund, Alf, arkitekt, Holm, 0., kaptejn Holst, I, M,, kjøbmand Hornemann, H. T., ingeniør Hornemann, Th., godsejer, Rissen Huitfeldt, Herm,, konsul Huitfeldt, Ivar, konsul Hval, A., præst Høe, Jakob, cand. jur. Høitomt, J., kaptejn Iversen, B,, kjøbmand Jenssen, Anton jr., konsul Jenssen, Caroline frue Jenssen, Einar, løjtnant, Mosviken Jenssen, Einar, Selbo Jenssen, H. P., ritmester Jenssen, Harald, bryggeriejer Jenssen, L, N., Hommelvik Johansson, C. T., kjøbmand Johnsen, Rolf, kjøbmand Jørgensen, Jørgen, kjøbmand Kindt, Alfr., kjøbmand 19 Kindt, Olaf, læge Kjeldsberg, R., konsul Kliemeck, Julius, Berlin Klinge, Nicolay, kjøbmand Klingenberg, H. F., konsul Klingenberg, Ingvar, kjøbmand Klingenberg, Sverre, overretssagfører Knoff, C. A,, fabrikejer Knoff, Chr., ingeniør Knudtzon, C. A,, ritmester Kock, Alb. Emil, maler Krafft, E,, læge, Orkedalen Krefting, A., ingeniør Krefting, Kaja-frue Krogh, Johan, kjøbmand Krogh, I. v., kaptejn Krogh, Vilh., brugsejer Kunig, H., bygmester Kuraas, Iver, gaardbruger, Jensvold Kvenild, Axel, bogholder Larsen, Hans, kjøbmand Lassen, Carl, Hamburg Larsen, Laur., høgtrykker Laugsand, O., farmaceut Lein, C. J., kjøbmand Lein, J., kaptejn Lindemann, Thv,, dr, filos. Lossius, K., adjunkt Lund, Joh., præst, Rindalen Dund, Rasmus, mægler Dundgreen, Fr., kjøbmand Lyng, Joh. D. kjøbmand

10 20 Lyng, Joh.s, institutbestyrer Lysholm, O. K., konsul Løchen, Olaf, overretssagfører Løken, Håkon, do. Løken, Hjalmar, advokat Løken, Karl, brugsejer, Stjørdalen Løken, Ole, overretssagfører Løvøien, Lars, Tydalen Madsen, M., kjøbmand Matheson, Birger, kjøbmand Matheson, Chr., kjøbmand Matheson, Jacob, kjøbmand Matheson, Valdemar, kjøbmand Matzow, Sigurd, kjøbmand Midelfart, E., kaptejn Monsen, G., cand. theol, Moe, Hilmar, boghandler Moe, Thv. M., kjøbmand Motzfeldt, Arthur, ingeniør Moxnes, N., vognmand Moxness, 0. A,, blikkenslager Muller, M, frue, Bakke Møller, H., guldsmed Nissen, Hartv,, løjtnant Nissen, Jens, kjøbmand Noodt, M. W,, uhrmager Noodt, Nicolai, uhrmager Nossum, Joh.s, kjøbmand ^ Nyqvist, 0. L., generalmajor Olsen, E. fotograf Orkla, dampskibet Oust, 0,, kjøbmand Zi Petersen, A., foged Petersen, Joh., byfoged_ Poulsen, Poul H., kjøbinand Prøsch, G, C, kjøbmand Quillfeldt, A. F. v hotelejer Raaen, I. C, fuldmægtig Rian, Sara, hotelværtinde, Orkedalen Richter, Joh,, adjunkt Richter, 0., Stjørdalen Rise, 0,, proprietær, Stjørdalen Ryjord, J. E,, bankdirektør Sand, A., læge, Reitgjerdet Scharlach, dr,, Bergen Schiøtz, Joh.s, forstmester Schultz, Andr., læge Schulz, Carl, adjunkt Schøyen, K., cand, real. Sejersted, J., kaptejn Seip, Karl, præst, Frosten Seip, Thea, frue, Frosten Selbu Sogneselskab. Selmer, Chr., cand. jm-, Siem, Ole H., kjøbmand Sniedsås, L, J,, kjøbmand Smith, Riddervold, overretssagl Solberg, L., arkitekt Solem, A., toldbodformand

11 22 Solem, Rich., arbejdsformand Sommerschield, Edv., kjøbmand Spørck, Henr., kjøbmand Spørck, Ludv,, kjøbmand Spørck, Camilla frue Stabell, G., institutbestyrer Strøm, Edv., feierinspektør Støren, R., ingeniør Sundt, K., høgtrykker Sønderaal, K.. cand. jur. Tandberg, G,, landbrugsingeniør Thane, E, G,, hotelejer Thams, M,, kjøbmand Tharum, Julius, kjøbmand Tholander, O,, kaptejn Torgersen, Oluf, kjøbmand Tønseth, Ernst A, jr., agent Walstad, 0,, kjøbmand, Orkedalen Warloe, H. O., brugsbestyrer, Hommelvik Weidemann, Lars, ingeniør Weidemann, Sophus A., ingeniør Weiser, Thv,, sparebankkasserer Wessel, A,, kaptejn Wetlesen, E,, kand., Selbu Wigen, A. F., kjøbmand Winsnæs, Elisabeth frue Øien, Adolf, kjøbmand Øien, Anton, kjøbmand.,^ ^\ ^

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling

Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling Udmeldte, bortreiste eller døde er i forløbne år 12 mænd og 4 kvinder. Ved forrige generalforsamling vedtoges det ved generalforsamlingen i 1891 af læge å.smdfrém$me forslag til tillæg til foreningens

Læs mere

årsbergfning 1900^1901.

årsbergfning 1900^1901. Troncihjcms furisfforcnings årsbergfning 1900^1901. Ved generalforsamling den 27de april 1900 valgtes som medlemmer af bestyrelsen: Overlærer Schulz. Overlærer Lossius. Kjøbmand Grilstad. Fuldmægtig Eosenvinge

Læs mere

8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold

8 kroken om svenska turistforeningens hytte i Endalen til Nedalen. Derfra over Stuedal, Brynildsvoldsvold 2 faaet, om veilegemets ringe soliditet, stikrendernes utilstrækkelighed og udgrøftningens mangelfuldhed, bevilgede brændevinsbolaget af overskuddet for 1892, efter overslag af ingeniørkaptein G. Heyerdahl,

Læs mere

1 Aarsberetning for IS^VQSm

1 Aarsberetning for IS^VQSm Indhold: Side. "t. Aarsberetning for ISS-i/gs. 5 :2. Sammendrag af kassabogen: n/s 1894 6/3 18^5 10 :3. Oversigt over foreningens formue pr. ^/g 1895 11 4. Bestyrelsens forslag til budget for 189B/gg 12

Læs mere

Trondlijenis turistforenings aarsberetning

Trondlijenis turistforenings aarsberetning Trondlijenis turistforenings aarsberetning for 1909. Paa generalforsamling 2. april 1909 blev d'hrr. kontorchef Noodt, kasserer Bech og bokhandler Brun, som stod for tur til at udtræde av bestyrelsen,

Læs mere

Trondlyems turistforenings aarsberetning

Trondlyems turistforenings aarsberetning Trondlyems turistforenings aarsberetning for 1904-05. Paa generalforsamlingen 28. marts 1904 gjenvalgtes de to udtrædende medlemmer af bestyrelsen, adjunkt Sommerfelt og kand. Schulerud. Bestyrelsen har

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning

Trondhjems turistforenings aarsberetning E Qpundkapitat... Indbetalt Foi?$ikpingssum. n sj. v./. jp^v..^..^ yj ' ^ oprettet 1803^-...6 Miiiionep....73 - ca. 900 Bpand Indbpudstyvepi Véepdifopsendelsep Sjø- & Tpanspopt- samt Ånsvaps-Fopsikping,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Trondhjems taristforenings aarsberetning

Trondhjems taristforenings aarsberetning Trondhjems taristforenings aarsberetning for 1912. Den aariige generalforsamling blev avholdt efter forutgaaende bekjendtgjørelse torsdag den 28de mars. J9J2 i Haandverks- og Industriforeningen, Formanden

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance

C. Lundj Trondhjem. Skal De med jernbane, dampskib eller automobil, Benyt Bennetts Billetter. Dampskibsekspedition Spedition Assurance !ilih:!!!nl!i!«!w!i ' % ASSURERER MOT Brand oø Driftsstane!, i. o som følge &v samme Tlllaegsforslkrine til bygninger i..brandkassen" Husleleforslkrlne Indbrudstyverl oø Ran > Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn,

l&éjrømiita Trondhjems turistforenings aarsberetning wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, SSS555S wmmmmmmmmmmmmmm^^^^^^m^^m^mmn, l&éjrømiita t-*"*" "^^ oprettet 1^03 Johs. Thv. Thomassen adrn. Dipeltté]? Fopsikpingssum ove» S30 Miiiionep Trondhjems turistforenings aarsberetning for 1018. IL

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer

Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Oversigt bestyrelsesmedlemmer i Nordjysk Lystfiskeriforening Årstal Formand Kasserer Bestyrelsesmedlemmer 1917 Rodskjer Søren Kragh O.C. Jonassen Otterstrøm Svend Lauesgaard 1918 Rodskjer Søren Kragh Edelsten

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906

TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 TRONDHJEMS TURISTFORENING (STIFTET 16DE DECBR. 1887) AARSBERETNING FOR 1905 AVED V BILLEDER UDGIVET VED LUDV. SCHULERUD TRONDHJEM AKTIETRYKKERIET 1906 Troldheimen Rindalen Nordmarkerne. (Af tekniker Einar

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915.

Trondhjems turistforenings aarsberetning. ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ Vaapdifopérø4el;^p. opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ 1915. - plettet iao$ /.; ' opundi«apitøi. v. ^ \ ^ mmøm^ ForsilcpM^ssuxn, * ',c;a. SOO ' -^, ^ B-i^and, lodobj^ndstyver! ' ^ "Vaapdifopérø4el;^p. MpvtdkontQt% Søndre 6ade tv Trondjhj^m. ttfefonøf 48«F, IIM,

Læs mere

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING

UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING 295 UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRITAK 1910 18F KØBENHAVN TKYKT HOS F F. BORDING ' ~ i' UDSTILLING AF MALEREN SIGURD WANDELS ARBEJDER KUNSTFORENINGEN FEBRUAR 1910 KØBENHAVN

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Indhol dsf ortegnelse.

Indhol dsf ortegnelse. Indhol dsf ortegnelse. 1. Trondhjems turistforenings førstetiår, ved C. Schulz 2. Trondhjem Hevne Hevnekjølen, ved C. Schulz 3. Vinterturistliv, besøg hos finnerne 1889, ved E. A. Tønseth 4. Toppe i Troldheimen,

Læs mere

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer.

1 - # hm. 1966/67 Knud Sørensen & Ejner Olesen/enfam.hus/flere lystryk. f. adjunkt K.J. Zilmer. Almindsøvej. Området nord for Almindsøvej var tidligere et kolonihaveområde, kaldt "Nationalhaverne"; jvf. f.eks. Almindsøvej 26 m.fl. Området, der nu udgør numrene 1-25, var opr. et gartneri. Det højereliggende

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad!

Ark No 269/1893. Til Veile Byraad! Ark No 9/9 Til Veile Byraad! Undertegnede Bestyrelse for Husflidsforeningen for Veile By og Omegn, tillader sig herved ærbødigst, idet vi henvise til vedlagte Beretning om Husflidsvirksomheden for det

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833

Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Døde Mandkøn 1833-1849 Efter Herrested kirkebog begyndt 1833 Navn stilling, bopæl dødsdato alder Christen Thomassen Thomas Pedersens barn i Måre 15.01.1833 3 uger Just Jensen Indsidder Jens Justesens søn

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK]

1998/2000/2005 46. 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. f. sig selv. [NK] 1998/2000/2005 46 1972 Jens Breinegaard(?)/dobbeltgarage/lystryk. Remstrupvej. 1 - # hm og Sana- 1910/11? /flerfam.hus i 2 etager m. masartetage, indeh. 11 lejl. torievej 31 incl. 2 butikker, samt baghus/blåtryk

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 4. december 2017 Tid Kl. 16.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil

DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil DM/FM Rulleski 2014, lang distance, fri stil Dame Fri 15-16, 3 omgange, 19600 m 1 84 Sigrid Thomsen KS 00:01:16 00:17:32 00:17:41 00:17:51 00:54:21 2 46 Ditte-Marie Berg-Sørensen KS 00:01:17 00:17:31 00:17:41

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,?

NIDAR CHOKOLADEPEDRIK ^/s TRONDHJEn. Hovedkontor: Søndre Gade 11, Trondhjem Telefoner 486, 1199, Sjøafd. 1300 og 3T45 ^-FAB,? ^-FAB,?^^ ' INDREGISTRERET ^ r VARE/AERKE ^^ ASSURERER HOT Brand og Driftsstanets som følge ap samme TlUæøsforslkrlnø til bygninger i.brandkassen" Husleleforsifering Indbrudstyveri og Ran Tap ped Værdiforsendelser

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF

~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB REDIGERET AF ~E.J NORSKE MYRSE~KAPS TORVSKOl,..E. MED-D.ELE.LSER- FRA DET NORSKE MYRSELSKAB 1907 5TE.AARGANG REDIGERET AF TORVINGENIØR J. G. THAULOW DET NORSKE MYRSELSKA$S SEKRET ÆR KRISTIANIA GRØNDAHL & SØN~ BOGTRYKKERI

Læs mere

ØL ER EN NATIONALDRIK

ØL ER EN NATIONALDRIK ff - ^ Txmxxxunnxin ØL ER EN NATIONALDRIK Brand og Driftsstans som følge av samme Tlllæøsforsikrinøer til bygninger i.brandkassen" Husleleforsikrihø 'Indbrudstyveri og Ran Tap ved Værdiforsendelser samt

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

RESULTATLISTE Holmegaard Cup

RESULTATLISTE Holmegaard Cup 14-06-2012 21:46:58 - DDS SP v.3.12.6.1 RESULTATLISTE Holmegaard Cup Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2 87091 Tanja R. Wriedt

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 15-05-2011 14:40:42 - DDS SP v.3.11.5.1 RESULTATLISTE Næstveds 50m stævne 2011 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 55104 Tobias Garn Hansen 14-035 Stege Ndr. 150/12 150/08 300/20 2 88120 Løkke Petersen 14-006

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere