Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning"

Transkript

1 Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning

2 Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Drift og vedligeholdelse af anlæg Tariffer Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning Betaling m.v Tilsyns og klagemyndighed m.v Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne... 21

3 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Guldborgsund Forsyning, 4800 Nykøbing Falster, og ejeren af ejendomme, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet Fjernvarme Forsyningen, samt for lejere, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. Efterfølgende benævnes Guldborgsund Forsyning som Forsyningen og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold nævnes som kunden. 1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte kunde forefindes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af Forsyningen, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundeforhold mellem Forsyningen og kunden, uanset om kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer. Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt Forsyningen uvedkommende. Teknisk gennemførligt skal i denne forbindelse efter lovens forarbejder forstås således, at der udfor den enkelte boligenhed forefindes selvstændigt stik og måler ejet af Forsyningen 3

4 der er selvstændige hovedhaner ejet af Forsyningen, så det er muligt umiddelbart at afbryde den enkelte boligenheds varmeforsyning, uden at afbrydelsen berører andre kunder det er samtlige boligenheder/lejemål i den pågældende bebyggelse, der omfattes af et direkte kundeforhold. Når disse forudsætninger er opfyldt, skal betaling for varme altså ske i et direkte kundeforhold mellem Forsyningen og kunden. Bestemmelsen gælder alene udlejningsejendomme og ikke udlejning af enfamiliehuse, ejerlejligheder o.l. Ved løbende betalinger forstås såvel faste bidrag som forbrugsbidrag, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om tariffer. Hvis en ejendom ikke er indrettet som ovenfor nævnt, kan der ikke oprettes et direkte kundeforhold mellem lejerne og forsyningsselskabet. Forsyningen afregner i disse tilfælde via en hovedmåler med ejeren af ejendommen, og udgifterne til varme for de enkelte lejemål fordeles herefter af ejer via fordelingsmålere eller lignende. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1 Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. Forsyningen afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. Ved alle nye fjernvarmetilslutninger, skal tilslutningen ske via varmeveksler. Ligeledes er kunden forpligtet til at ændre tilslutningen, således at den foregår via varmeveksler, når der foretages væsentlige ændringer eller renoveringer af ejendommens fjernvarmeanlæg. 4

5 2.2 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarme fremsendes skriftligt til Forsyningen af ejeren af ejendommen. 2.3 Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres Forsyningen let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse, jf Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren. 2.5 Forsyningen er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse. Forsyningen etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. Forsyningen er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor Forsyningen til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan Forsyningen anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. Tilslutningsbidrag 2.6 Ejeren betaler tilslutningsbidrag, der fastsættes af Forsyningen i henhold til Forsyningens prisliste,,for at blive tilsluttet varmeforsyningen. Tilslutningsbidraget består af tilslutningsbidrag, stikledningsbidrag og evt. byggemodningsbidrag, jf. nedenstående. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres. 5

6 Tilslutningsbidrag 2.7 Beregning af tilslutningsbidragets størrelse foretages af Forsyningen. På Forsyningens foranledning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag. 2.8 Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning af tilslutningsbidraget, har ejeren pligt til inden ændringen skriftligt at meddele dette til Forsyningen. I sådanne tilfælde kan Forsyningen opkræve supplerende tilslutningsbidrag. Forsyningen forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. Byggemodningsbidrag 2.9 Forsyningens ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt udgøre Forsyningens faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af Forsyningens prisliste og skal betales inden etablering af hovedledningen. Stikledning/stikledningsbidrag 2.10 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af Forsyningens prisliste. Den faste del af betalingen for stikledningen indgår i tilslutningsbidraget, mens den variable del betales ud fra den fysiske længde af stikledningen målt i tracéet fra ejendommens skel og ind til soklen på ejendommen. Forsyningen fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold. Bidraget skal betales, inden stikledningen etableres Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. Kan også etableres med hovedhaner i stikskab på ydermur. 6 Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af Forsyningen.

7 2.12 Forsyningen kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemålere, hvis Forsyningen finder det hensigtsmæssigt Det er ikke tilladt kunden at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må kunden nødvendigvis foretage tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for kundens regning. Det er kundernes ansvar, at stikledning og installation til hver en tid efter etableringen opfylder de Almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for Forsyningen. Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Forsyningen efter aftale med ejeren og for dennes regning, jf Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af Forsyningen efter nærmere aftale med kunden. De faktiske udgifter hertil betales af kunden Forsyningen har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en kundes ejendom. Efter udførte anlægs og reparationsarbejder foretager Forsyningen retablering i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, hvor sådanne forefindes og ellers til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. Ejerskifte/lejerskifte 2.16 Ejerskifte skal meddeles Forsyningen. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Forsyningen senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt Forsyningen i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til Forsyningen. 7

8 Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf Den hidtidige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtelser over for Forsyningen. Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. 1.1 og 1.2, skal lejerskifte meddeles Forsyningen. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles Forsyningen senest 8 dage før aflæsning ønskes foretaget. Såfremt Forsyningen i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaflæsningskortet fremsendes til Forsyningen. Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler i henhold til Forsyningens opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse med fraflytningen. Forsyningen fremsender et Velkomstbrev til den nye lejer. Såfremt Forsyningen ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil Forsyningen har modtaget meddelelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af Forsyningen. Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af Forsyningens til enhver tid gældende prisliste. Se endvidere pkt Gældende Almindelige- og Tekniske bestemmelser, prisliste samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres på Forsyningen. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 3.1 Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en temperatur, der af Forsyningen kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 8

9 3.2 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand fra anlægget. 3.3 Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler) skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjervarmevandet afkøles i henhold til Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 3.4 Kunden har ansvaret for, at måleren er tilgængelig for forsyningens medarbejdere i forbindelse med aflæsning, udskiftning, reparation o.l. Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres Forsyningen tab eller ulemper, og kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er Forsyningen berettiget til at bringe forholdene i orden for kunden regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. 3.5 Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS-installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchen registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen). 3.6 Forsyningen har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rum opvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. Forsyningen forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse Forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson. Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. 9

10 I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og Forsyningen er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er Forsyningen ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Forsyningens side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring. 3.7 Forsyningen påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller andre forhold, som er uden for Forsyningens kontrol. Forsyningen fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 3.8 Forsyningens personale er i rimeligt omfang til rådighed for kunden med information om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 3.9 Forsyningens personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse Kunden er såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side ansvarlig for beskadigelse af Forsyningens ejendom Forsyningen er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer med et passende varsel, jf Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. 10

11 Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være berettiget til at udtræde af Forsyningen, uden at der derved skal betales udtrædelsesgodtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. 4. Tariffer 4.1 Forsyningen udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af Forsyningens prisliste. Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer. 4.2 Kunden er forpligtet til at meddele Forsyningen enhver ændring, der har indflydelse på afregningen. 4.3 Forsyningen er forpligtet til at oplyse kunderne om tariffer og om ændringer af disse. Dette kan eksempelvis ske via forsyningens hjemmeside. 5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning 5.1 Kunden er forpligtet til at lade forsyningen leverer, installere og udskifte det for afregning mellem kunden og Forsyningen nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. Forsyningen har ret til at anvende målere der kan fjernaflæses. 5.2 Hovedmålere ejes og vedligeholdes af Forsyningen. 11

12 Forsyningen er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. 5.3 Uden Forsyningens godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af Forsyningens personale eller af Forsyningen dertil bemyndigede personer. 5.4 Såfremt en kunde opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Forsyningen uvedkommende. 5.5 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Forsyningens personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf Forsyningen kan foretage og anvende fjernaflæsning af måleren. 5.6 På Forsyningens anmodning skal kunden foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af Forsyningen fastsat tidsrum. Ved installationer, hvor måleren kan fjernaflæses, kan Forsyningen beslutte selv at foretage aflæsning. 5.7 Modtager Forsyningen ikke en kundens aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås ved Forsyningens henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Forsyningen fastsat forbrug. 5.8 Forsyningen er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af kunden, med mindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af Forsyningen. 5.9 Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt kunden kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget. 12

13 5.10 Forsyningen er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre målerafprøvning, ligesom Kunden ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Forsyningen kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af Forsyningen fastsatte afvigelser. Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måler-aflæsning som målerafprøvning af Forsyningen, og afregning med Kunden reguleres, jf. Dansk Fjernvarmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug Såfremt kunden har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er kunden forpligtet til omgående at underrette Forsyningen herom Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/ løbende aflæsninger, uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende Forsyningens drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice. 6. Betaling m.v. 6.1 Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. Forsyningen er berettiget til at registrere kundens CPR-nr. til brug for kundeforholdet. Forsyningen er endvidere berettiget til at anvende kundens nemkonto til eventuelle udbetalinger. Kan kunden ikke acceptere dette skal det meddeles forsyningen skriftligt. 13

14 Forbruget opkræves i acontoregninger (ratebetaling) og gøres op endeligt 1 gang om året (årsopgørelsen). Resultatet af årsopgørelsen indregnes i den efterfølgende rate (2. rate). Hvis resultatet fra årsopgørelsen viser, at der i ejerens favør er et større beløb end 2. rate, udbetales differencen til ejeren. Forsyningen kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af Forsyningen. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan Forsyningen vedtage at ændre de efterfølgende acontoregninger. Forsyningen kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer. Hvor der ikke er hjemmel til individuel afregning, men for at forenkle opkrævning og administration for udlejer og lejer udfærdiges et aftaledokument for udlejningsejendomme med mere end 1 lejer til boligformål med følgende indhold: Ejendommens ejer erklærer sig indforstået med i h.t. Varmeforsyningslovens 20 at hæfte vor evt. restancer inkl. Påløbne renter og gebyrer vedr. det i aftaledokumentet nævnte forbrugssted. 2. Kunde og ejer er indforstået med at kundeforholdet ved restance kan overgå til ejer uden afregning af indbetalte beløb/forbrug med kunde, samt at Forsyningen med frigørende virkning kan betale enhver efterregulering vedr. kundeforholdet til ejer. 3. I tilfælde af ny kunde skal ejer aflæse afregningsmåleren og give meddelelse herom til Forsyningen. Ved afmelding fra kunde, skriftligt eller mundtlig betragtes aftalen som ophørt. (kunden skal også give ejer besked, med dette er Forsyningen uvedkommende). 6.2 Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, 14

15 foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. Forsyningen er berettiget til at kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et eventuelt merforbrug. 6.3 Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalingsdato. Sker betaling ikke rettidigt, er kunden forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. Forsyningens prisliste samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. Gebyret, der dækker Forsyningens omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer. 6.4 Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsender Forsyningen et rykkerbrev. 6.5 Hvis kunden ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med Forsyningen om en betalingsordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender Forsyningen en endnu et rykkerbrev, og overdrager restancen til inddrivelse via SKAT, advokat eller andet incassobureau. 6.6 Opfylder kunden ikke de anførte betingelser, er Forsyningen berettiget til ved inkassobesøg hos kunden at afbryde forsyningen. 6.7 Forsyningen genoptages, når restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genoplukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, samt eventuelt depositum jf.6.9. eller der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug. Der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning. 15

16 6.8 Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor lejeren har meddelt Forsyningen, at kundeforholdet ophører, jf Såfremt kunden misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, og ikke efterlever forsyningens opfordringer til at efterleve disse indenfor en rimelig frist, er Forsyningen berettiget til at afbryde forsyningen til ejendommen. Depositum/anden sikkerhedsstillelse 6.9 Hvor der efter Forsyningens skøn er risiko for restance eller manglende betaling, kan der opkræves depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for den fremtidige levering. Depositummet tilbagebetales eller frigives, når der gennem et helt kalenderår er betalt rettidigt. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. I bedømmelsen for krav om depositum eller sikkerhedsstillelse indgår om kunden umiddelbart inden kravet stilles, er eller har været i restance eller forbrugsstedets økonomiske situation eller forretningskoncept medfører risiko for restance. Renter 6.10 Hvis Forsyningen ikke modtager sit tilgodehavende hos en kunde rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer Standardgebyrer på varmeområdet 16

17 Forsyningen anvender følgende standardgebyrer: Rykkerskrivelse *) Inkassomeddelelse *) Lukkebesøg *) Genoplukning inden for normal åbningstid Betalingsordning *) Fogedforretning, udkørende Selvaflæsningskort, rykker Aflæsningsbesøg Flytteopgørelse ved selvaflæsning Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg Nedtagning af måler Genetablering af måler Ekstraordinær måleraflæsning med regning Udskrift af regningskopi Målerundersøgelse på stedet Udbringning af måler. *) Momsfrie gebyrer Gebyrernes størrelse fremgår af Forsyningens til enhver tid gældende prisliste. 17

18 18

19 6.12 Oversigten viser et forløb, hvor kunden ikke betaler rettidigt for den opkrævede ydelse. Ref. til alm. bestem. Tidligste dag Aktivitet Beskrivelse Forsyningens gebyr 6.3 Dag 1 Regning (faktura) Opkrævning med mindst 14 dages betalingsfrist, over et månedsskifte. Nej 6.4 Dag Rykkerbrev Rykker afsendes med mindst 10 dages betalingsfrist. Der må maksimalt opkræves 3 rykkergebyrer for samme ydelse. Ja Betalingsordning Kunden skal have mulighed for at indgå en betalingsordning. Betalingsordning ikke overholdt Hvis betalingsordningen ikke overholdes overdrages tilgodehavendet til retslig inkasso via SKAT, advokat eller anden inkassovirksomhed. Ja Ja (og omkostninger til advokat) 6.5 Dag Rykkerbrev Brev til kunden om, at tilgodehavendet er overgået til retslig inkasso/udpantning. I inkassobrevet gøres opmærksom på at forsyningen vil blive lukket hvis der ikke er betalt inden en angivet frist. 6.6 Dag 31 Lukkebesøg Besøg hos fkunden, hvor der lukkes for Forsyningen, og der afleveres et lukkebrev. Kunden orienteres om betingelser for genoplukning. Hvis det bliver nødvendigt med assistance fra foged for at gennemføre lukkebesøget, kan der opkræves særskilt gebyr herfor også kaldet udkørende fogedforretning. 6.7 Genoplukning Efter betalt restance, indgåelse af betalingsordning eller sikkerhedsstillelse for fremtidigt forbrug, kan Forsyningen genoptages. Ja Ja Ja 19

20 7. Tilsyns og klagemyndighed m.v. For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet er: Energitilsynet Nyropsgade København V Tlf.: Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområde efter energiforsyningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser. Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. Kundeklager kan rettes til forsyningen, eller alternativt: Ankenævnet på Energiområdet Nyropsgade København V Tlf.:

21 Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige kund klager, som eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flyttea regning, ejerskifte m.v. 8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 8.1 Forsyningen er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. 8.2 Ændringer Meddelelse om ændring af leveringsbetingelser, betalingsvilkår og prisliste, sker via forsyningens hjemmeside Aktuel information om Forsyningens til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på Forsyningens hjemmeside eller fås ved henvendelse til Forsyningen. 8.3 Leveringsbetingelser og betalingsvilkår træder i kraft den 1. januar Forsyningen kan til enhver tid foretage ændringer i leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Med hensyn til bidragsbestemmelserne kan ændringer ske i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Vedtaget i Bestyrelsen den 31. oktober 2011 Vedtaget i Byrådet den. 15. december

22 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner mv Tilslutningsbestemmelser 2 Etablering af fjernvarmetilslutning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde Etablering af måleudstyr Projektering og udførelse af varmeinstallationer Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Driftsbestemmelser 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Måling af fjernvarmeforbrug Ikrafttræden m.v. 13. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

23 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Guldborgsund Forsyning, 4800 Nykøbing Falster, i det følgende benævnt Forsyningen, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Forsyningens ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet Forsyningen, er i det følgende benævnt kunden. 1.3 Aftalegrundlaget mellem Forsyningen og kunden er fastlagt gennem Leveringsbetingelser og Betalingsvilkår, prislister samt Aftale om fjernvarmelevering. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 23

24 Tilslutningsbestemmelser 2 Etablering af fjernvarmetilslutning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til Fjernvarme fremsendes skriftligt til Forsyningen af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/ varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Hovedhaner placeres umiddelbart inden for ydervæg. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt kan hovedhaner placeres i stikskab, aftale skal altid laves med Forsyningen forud for arbejdets udførelse, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og Forsyningens repræsentant. 2.4 Dimensionering af stikledningen udføres af Forsyningen under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og Retablering efter fjernvarmearbejde 24 Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager Forsyningens entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig reetablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig reetablering af klinker, fliser, stikmosaik, trægulv eller anden belægning.

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Erhvervsabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for virksomheder (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere