Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 101 Offentligt GRUNDNOTAT Kontor EU klima og international energi Sagsbehandler: ansam Dato 1. december 2008 J. nr Kommissionens forslag til fælles europæiske minimumskrav for ikke-retningsbestemte lyskilder i henhold til rammedirektiv 2005/32/EC, eco-designdirektivet (generel belysning del I). KOM-nr (foreligger ikke) af <dato> Resumé Kommissionen har 17. november fremlagt forslag til forordning med krav til ikke-retningsbestemte lyskilders ( non-directonal lamps ) energieffektivitet. Forslaget sættes til afstemning efter gældende komité-procedure den 8. december Forslaget foreligger endnu kun i en engelsksproget version. Forslaget indebærer en gradvis udfasning af traditionelle glødepærer, således at den almindelige glødepære i alle gængse lysstyrker (watt-størrelser) ikke må markedsføres i EU efter 1. september Forslaget vurderes at have positive energi- og klimamæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser, som følge af et lavere energiforbrug til belysning. Forordningsforslaget vurderes i øvrigt ikke at føre til øgede omkostninger for det offentlige eller for erhvervslivet og forventes ikke at medføre en væsentlig ekstra administrativ byrde for erhvervslivet. Regeringen er positiv overfor forslaget. Regeringen kan derfor stemme for forslaget, men vil på enkelte punkter bl.a. vedrørende lyskildernes funktionalitet og farvegengivelse arbejde for, at forslaget ændres. Baggrund På mødet i Det Europæiske Råd den marts 2007 drøftede stats- og regeringscheferne energispørgsmål og opfordrede Kommissionen til hurtigt at fremlægge forslag med det formål at få vedtaget strengere energieffektivitetsnormer for..glødelamper (glødepærer) og andre former for belysning i private husholdninger senest i På rådsmødet (energi) den 10. oktober 2008 blev der vedtaget konklusioner om bl.a. gennemførelsen af rammedirektivet om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (eco-design direktivet), hvoraf det fremgår, at: Rådet ønsker navnlig, at salget af de dårligste produkter til boligbelysning forbydes fra 2010, i de tilfælde, hvor der findes substitutionsmuligheder, samtidigt med at enhver risiko for afbrydelse af forsyningerne på det indre marked eller tab af brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt undgås...

2 EU-Kommissionen forventes medio november at fremsætte forslag til forordning med krav til maksimalt elforbrug for ikke-retningsbestemte lyskilder (dvs. lyskilder som spreder det udsendte lys i modsætning til spots, der udsender et mere samlet lys), der fortrinsvis anvendes i husholdningerne. Forslaget sættes til afstemning d. 8. december Der foreligger endnu ikke et endeligt dansk forslag til forordning, men udelukkende en engelsksproget version. Forslaget til forordning vil, hvis den vedtages i komitéen og af Europaparlamentet, være direkte gældende i Danmark og skal ikke implementeres i dansk lovgivning. Hjemmelsgrundlag Forordningen har hjemmel i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter (Ecodesigndirektivet), specielt artikel 15. Eco-designdirektivet er baseret på Traktatens artikel 95 (indre marked). Forordningen er led i rækken af gennemførelsesforanstaltninger under Eco-designdirektivet. Forslaget behandles efter komité-procedure i Komiteen for Ecodesign og Energimærkning af Energiforbrugendeprodukter (EELEP, Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products) efter forskriftsproceduren med kontrol jf. bestemmelserne i artikel 5a stk. 1-4 og art. 7 i afgørelse 1999/468/EF. Nærhedsprincippet Forslaget til forordning er led i udfyldelsen af Eco-designdirektivet og stiller krav til den type af produkter, der er omfattet af udkastets definition. Hvis de enkelte medlemslande fastsætter nationale krav til de pågældende produkter, vil der være risiko for forskelligartede nationale bestemmelser og procedurer, som ikke stemmer overens på tværs af landegrænserne i EU. Dette vil resultere i barrierer for varernes fri bevægelighed inden for Fællesskabet og unødige omkostninger for erhvervslivet. Sådanne regler må derfor have det samme indhold i Fællesskabet. I overensstemmelse med nærhedsprincippet bør tiltag inden for området derfor gennemføres på fællesskabsniveau. Formål og indhold Forslaget har til formål at effektivisere energiforbruget i en række lyskilder, som især anvendes i private husholdninger. Tidligere har komitéen vedtaget krav til lyskilder, belysningsarmaturer og forkoblinger beregnet til vej- og gadebelysning samt loftsbelysning til brug i kontorer m.v. Forslaget er således det andet inden for belysningsområdet. Senere følger forslag til krav til retningsbestemt belysning ( spots ), herunder resterende halogenbelysning beregnet til lavspænding. Nærværende, tidligere og kommende forslag vil, hvis Kommissionen følger tidligere tilkendegivelser, dække hele belysningsområdet. Lyskilder til specielle formål såsom varmelamper, ultraviolet lamper m.m. er ikke omfattet af forslaget. Ligeledes er lyskilder, som er dækket af de vedtagne energieffektiviseringskrav for kontorbelysning,

3 samt retningsbestemte lyskilder ( spots ), ikke omfattet. Til denne sidste gruppe regnes bl.a. lavspændings-halogenlyskilder med en ekstern transformer og vise former for lysdioder (LED) 1. Energieffektiviseringskravene i forslaget indebærer, at de traditionelle glødepærer udfases i fire trin, og at alle lyskilder med matterede kolber fra trin 1 (fra 1. september 2009) ikke kan markedsføres, med mindre de opfylder energieffektivitetskravene svarende til energiklasse A. I praksis indebærer det, at matterede kolber kun er muligt for kompakte lysstofrør (sparepærer). Udover de ovennævnte fire trin, findes der i forslaget to yderligere trin for indførsel af kravene, seks trin i alt. I trin 1-5 (fra hhv. 1. september 2009 og 1. september 2013) tillades udover kompakte lysstofrør markedsføring af lyskilder, som mindst har en energieffektivitet svarende til klasse C i den nuværende energimærkning. Dette indebærer, at halogen-glødepærer, som opfylder energieffektivitetskravene for mærkningsklasse C eller bedre, kan markedsføres. Disse lyskilder fås i gængse størrelser med almindelige skruefatninger og kan direkte anvendes i armaturer, hvor traditionelle glødepærerne tidligere blev anvendt. Effektivitetskravet til lyskilder indebærer dog, at disse lyskilder skal være klare og ikke kan være matterede. I trin 6 (fra 1. september 2016) skærpes energieffektivitetskravene yderligere. Kravet er her, at lyskilder, som ikke er kompakte lysstofrør, mindst skal opnå energiklasse B på den nuværende energimærkningsskala. Blandt de glødetrådsbaserede teknologier vil kun halogen-lyskilder med infrarød belægning klare kravene. Disse halogen-lyskilder fungerer ved lavspænding med en transformer, som er indbygget i lyskilden. Varmeudviklingen fra transformeren er så kraftig, at halogen-glødepærer med infrarød belægning kun findes i lysstyrker svarende til traditionelle glødepærer på maksimalt 60 Watt. De lyskilder, som kan markedsføres i trin 6, findes med de sædvanlige fatninger og kan således anvendes i de fleste eksisterende armaturer beregnet til traditionelle glødepærer. For kompakte lysstofrør er energieffektivitetskravene de samme som i trin 1. Forslaget indeholder desuden en revisionsbestemmelse om, at Kommissionen skal tage forordningen op til revision senest 5 år efter, at den er trådt i kraft. 1 Følgende definitioner kan være en støtte ved den videre læsning. For fuldstændige og præcise definitioner henvises til kommissionens forslag. Energieffektivitet = lysmængde i forhold til den forbrugte energi. Enheden er Lumen pr. watt Glødepærer = en lyskilde baseret på en glødetråd, som fungerer i en gasfyldt kolbe. Kompakt lysstofrør (sparepærer) = Lavtryks emmissionslyskilde, hvor lyset frembringes ved ultraviolet stråling. Kompakte lysstofrør svarer til almindelige (lige) lysstofrør, men har smallere og bøjede rør. Halogen-glødepære = En glødepærer med en glødetråd af metallet wolfram omgivet af en gas, der indeholder halogener eller halogenforbindelser.

4 Følgende summerer de væsentligste krav i de seks trin: 1. trin: Fra 1. september 2009 Udelukkelse af alle traditionelle glødepærer med lysstyrker større end eller lig med 100 Watt. Kompakte lysstofrør (sparepærer) skal mindst opfylde energieffektivitetskrav svarende til mærkningsklasse A. Udelukkelse af matterede lyskilder med mindre de opfylder kravet til energiklasse A; dvs. de skal i praksis være kompakte lysstofrør (sparepærer). Lyskilder baseret på glødetråds-teknologi skal mindst opfylde energieffektivitetskrav svarende til energi-mærkningsklasse C (alle halogen glødepærer er tilladt). Diverse funktionalitetskrav (levetid, antal af tændinger of afbrydelser, opvarmningstid, brændetid, lyskildens evne til at beholde den oprindelige lysstyrke m.m.) 2. trin: Fra 1. september 2010 Udelukkelse af alle traditionelle glødepærer med lysstyrker større end eller lig med 75 Watt. Øvrige krav fra trin 1 videreføres. 3. trin: Fra 1. september 2011 Udelukkelse af alle traditionelle glødepærer med lysstyrker større end eller lig med 60 Watt. Øvrige krav fra trin 1-2 videreføres. 4. trin: Fra 1. september 2012 Udelukkelse af de resterende traditionelle glødepærer omfattet af forslaget (lysstyrker ned til 25 Watt). Øvrige krav fra trin 1-3 videreføres. 5. trin: Fra 1. september 2013 Stramning af funktionalitetskravene. Øvrige krav fra trin 1-4 videreføres. 6. trin: Fra 1. september 2016 Lyskilder baseret på glødetrådsteknologi skal opfylde energieffektivitetskravet, som mindst svarer til energimærkningsklasse B. I praksis indebærer det, at blandt de glødetrådsbaserede lyskilder kan kun halogenpærer med infrarød belægning klare kravene. Øvrige krav fra trin 1-5 videreføres. Revision Senest 5 år efter ikrafttræden skal Kommissionen i lyset af den teknologiske udvikling tage forordningen op til revision.

5 Yderligere krav til lyskilderne Udover kravene om energieffektivitet indeholder forslaget en række funktionalitetskrav, som ligesom kvalitetskravene gradvis skærpes. Der er ét sæt krav til kompakte lysstofrør (sparepærer) og et andet gældende for andre lyskilder. For kompakte lysstofrør gælder bl.a. at: Brændetiden mindst skal være på 6000 timer fra trin 1 holdbarhedsindekset skal være mindst 0,5 fra trin 1 og 0,7 fra trin 3. Holdbarhedsindekset er den relative andel af et antal lyskilder, som stadig virker efter opnåelse af brændetiden, antallet af tændinger og afbrydelser, som lyskilden kan præstere skal være mindst det halve af brændetiden målt i timer i trin 1 og mindst lig med brændetiden målt i timer i trin 5, den udsendte lysmængde efter 2000 timers brændetid skal være mindst 85 % af lysmængden fra en ny lyskilde i trin 1 (for lyskilder med ekstra kolbe dog kun mindst 80 %). I trin 5 skal den udsendte lysmængde efter 2000 timers brændetid, være mindst 88 % (for lyskilder med ekstra kolbe dog kun mindst 83 %). Efter 6000 brændetimer skal lysmængden være mindst 70 % af den lysmængde, som en tilsvarende ny lyskilde udsender, tændingstiden højst må være 2,0 sekunder i trin 1 og højst 1,5 sekund i trin 5, farvegengivelsesindeks (evnen til at gengive farven på belyste objekter, hvor indeks 100 svarer til dagslys) skal være mindst 80 i alle trin. Det fremgår af ovenstående, at i trin 1 er holdbarheden, når det gælder brændetid og antallet af tænd/sluk-cykler under den standard, som Elsparefonden anbefaler. Årsagen er formentlig, at Kommissionen forventer, at udfasningen af den traditionelle glødepære vil betyde, at der på verdensplan ikke kan produceres tilstrækkelige mængder af kompakte lysstofrør, som opfylder kravene. Kravene er nedfældet i Det Europæiske Kvalitetscharter for Kompakte Lysstofrør. Dette charter har en række nationale energispareinstitutioner, herunder Elsparefonden, belysningsindustrien og EU- Kommissionen undertegnet i februar Kommissionen forslag til gennemførelsesforanstaltninger for lyskilder tillader således en dårligere standard for kompakte lysstofrør, end det den selv anbefalede for knapt fire år siden. For andre (tilladte) lyskilder gælder bl.a. at: Brændetiden skal være mindst 1000 timer i trin 1 og 2000 timer i trin 5, den udsendte lysmængde skal være mindst 85% efter at den pågældende lyskilde har nået 75% af den målte gennemsnitlige brændetid i trin 1. Dette ændres ikke i de efterfølgende trin, at antallet af tændinger og afbrydelser, som lyskilden skal kunne præstere, mindst skal være 4 gange antallet af målte brændetimer i trin 1. Dette ændres ikke i de efterfølgende trin, tændingstiden skal være kortere end 0,2 sekunder i trin 1. Dette ændres ikke i de efterfølgende trin For yderligere krav henvises til Kommissionens arbejdsdokument. Europa-Parlamentets udtalelser Parlamentet vil i overensstemmelse med den valgte komité-procedure udtale sig efter, at komitéen har taget stilling til forslaget.

6 Gældende dansk ret og konsekvenser herfor Der eksisterer ingen danske regler for det maksimale energiforbrug i de omhandlede lyskilder. Forslaget til forordning vil, hvis den vedtages i ovennævnte komité, samt af Rådet og Europaparlamentet, være direkte gældende i Danmark og skal ikke implementeres i dansk lovgivning. Forslagenes konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet eller beskyttelsesniveauet Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: Forslaget vil på statsligt niveau medføre omkostninger til markedsovervågning og kontrol mv. Omkostningerne dækkes inden for Klima- og Energiministeriets bevillingsmæssige rammer. Eventuelle merudgifter, for staten, kommunerne og regionerne, som følger af, at det offentlige skal anskaffe mere energieffektive og dermed dyrere lyskilder end dem, som indkøbes i dag, vil blive kompenseret af lavere energiudgifter i driftsfasen. Udfasningen af traditionelle glødepærer, vil i den udstrækning disse erstattes med ikke-afgiftsbelagte lyskilder, medføre et indtægtstab for staten. Der opkræves i dag med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar 2008 om forskellige forbrugsafgifter en afgift på glødepærer (3,75 kr.) og lige lysstofrør (7,50 kr.), mens sparepærer (kompakte lysstofrør) er fritaget for afgift. Afgiften på glødepærer indbragte i 2007 omkring 145 mio. kr. Dette afgiftsprovenu kan blive formindsket, hvis forbrugerne efter forordningens ikrafttræden vælger sparepærer (kompakte lysstofrør) i stedet for almindelige glødepærer, halogenglødepærer eller lige lysstofrør. Forbrugernes præferencer kendes ikke på nuværende tidspunkt, og det er derfor ikke muligt sikkert at vurdere, om der vil blive et provenutab for staten, og heller ikke hvor stort det i givet fald vil blive. Forslaget medfører ikke administrative omkostninger for regioner eller kommuner. Samfundsøkonomiske konsekvenser: Forslaget vil for de berørte lyskilder medføre lavere livscyklusomkostninger (dvs. anskaffelsesomkostninger tillagt driftsudgifter) for forbrugerne. Forslaget har således positive samfundsøkonomiske konsekvenser. Erhvervsmæssige og administrative konsekvenser for virksomhederne: Producenter af produkter, der er omfattet af dette forslag, skal dokumentere, at deres produkter overholder forslagets bestemmelser. Der produceres ikke lyskilder i Danmark, hverken af de typer som udfases eller af de typer, som forventes at erstatte de udfasede lyskilder. Konsekvenser for miljø og beskyttelsesniveau Forslaget vil reducere Europas el-forbrug og dermed også klimapåvirkningen. Kommissionen vurderer, at el-besparelsen for EU som helhed i 2020 vil nå op på 39 TWh pr år (terra watt-timer om året). Dette svarer til 1,2 gange det samlede årlige danske el-forbrug.

7 I Danmark anvendes i dag ca. 720 GWh (giga watt-timer) el til belysning med traditionelle glødepærer i husholdningerne. El-besparelserne i denne sektor i Danmark, som følge af forslaget, vurderes i 2020 at komme til at ligge på mellem 400 GWh og 500 GWh pr. år. Hertil kommer yderligere el-besparelser i andre samfundssektorer, som det ikke er muligt at vurdere præcist. Opgjort pr. bolig er det gennemsnitlige danske elforbrug til belysning med traditionelle glødepærer 290 KWh (kilo watt-timer) pr. år. Forslaget forventes at kunne reducere forbruget i 2020 med mellem 160 KWh og 190 KWh pr. år, dvs. energibesparelsen inden for det berørte område vil være mellem 50% og 65%. Energibesparelsen afhænger især af, hvilke typer lyskilder forbrugerne vælger som erstatning for de, der udfases. Forslaget antages at føre til en øget brug af lysstofrør, herunder kompakte lysstofrør (sparepærer), som i modsætning til de lyskilder, der udfases, indeholder kviksølv i små mængder. Der er derfor en risiko for udslip af kviksølv og kviksølvforbindelser fra lysstofrør og kompakte lysstofrør, der går itu eller som ikke bortskaffes efter anvisningerne, dvs. ikke afleveres til de kommunale genbrugsordninger. Elproduktion baseret på kulkraft forårsager ligeledes udslip af kviksølv. Som følge af det lavere energiforbrug ved anvendelse af kompakte lysstofrør vurderer Kommissionen, at forslaget til forordning set i et livscyklusperspektiv vil halvere den samlede kviksølvudledning i EU som hidrører fra elforbrug til belysning samt anvendelse af kviksølvholdige lyskilder. Vurderingen er baseret på en antagelse om, at kun 20% af de kompakte lysstofrør bortskaffes forskriftsmæssigt. Konsekvenser for folkesundheden Kommissionen oplyser, at der kan være en ikke-dokumenteret helbredsrisiko ved brugen af kompakte lysstofrør (sparepærer) som følge af de UV-stråler, som udsendes fra rørene. Kommissionen anfører, at risikoen forekommer ved kompakte lysstofrør uden ekstra kolbe uden om rørene. De kompakte lysstofrør, som er forsynet med ekstra kolbe og ligner traditionelle glødepærer, har ikke denne risiko. Helbredsrisikoen kan i følge Kommissionen forekomme for personer, som opholder sig i en afstand til lyskilde på 20 cm eller mindre. Høring Forslaget har været sendt i høring i EU-Specialudvalget for Klima- og Energipolitik. Energistyrelsen har desuden holdt et offentligt orienteringsmøde, hvor der har været en teknisk gennemgang af forslaget. Høringen har resulteret i høringssvar fra Dansk Fjernvarme som ikke har kommentarer til forslaget og fra Elsparefonden. Sidstnævnte støtter forslaget men lægger vægt på at de forslag til ændringer som fremgår af Regeringens foreløbige generelle holdning gennemføres. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er grundlæggende positiv overfor Kommissionens forslag og agter derfor at stemme for forslaget. Regeringen støtter de fælles europæiske bestræbelser for at effektivisere energiforbruget, således at målsætningen for EU om at opnå en samlet energieffektivisering på 20 % i 2020 kan nås. Kommissionens forslag til forordning om gradvis udfasning af traditionelle glødepærer ligger i forlængelse af de overordnede retningslinjer inden for belysningsområdet, der blev udstukket af Det Europæiske Råd i marts 2007 og rådskonklusionerne fra rådsmødet (energi) i oktober 2008 om et

8 forbud mod markedsføring af de mindst energieffektive lyskilder. Regeringen er derfor positiv overfor sigtet med forslaget, herunder en gradvis udfasning af glødepærer. Foruden energieffektivitet må der i vurderingen af forslaget imidlertid også indgå overvejelser om hensynet til kvalitet og funktionalitet, som er vigtige faktorer på belysningsområdet. Ecodesigndirektivet indeholder bestemmelser med henblik på at sikre, at gennemførelsesforanstaltningerne ikke har nogen væsentlig negativ indvirkning på produktets brugsegenskaber set fra brugerens synspunkt. På denne baggrund finder regeringen, at Kommissionens forslag bør justeres på et par punkter, så der sikres større hensyntagen til disse forhold. Disse justeringer vurderes ikke at medføre væsentlige reduktioner i de faktiske energibesparelser. Regeringen anser det for betydningsfuldt, at forbrugerne fortsat får adgang til lyskilder, som både er energibesparende og har nogle af de kvalitetskarakteristika, der kendetegner glødepæren. Det er derfor regeringens vurdering, at de kvalitetskrav til kompakte lysstofrør, som ifølge Kommissionens forslag skal gælde fra trin 5 (dvs. fra 1. september 2013) bør træde i kraft tidligere. Forslaget indeholder en forholdsvis åben revisionsbestemmelse. Det er op til Kommissionen selv at vurdere om den tekniske udvikling 5 år efter forordningens ikrafttræden giver grund til at revurdere kravene til lyskilder. Regeringen foretrækker en mere præcis og forpligtende revisionsbestemmelse. Generelle forventninger til andre landes holdninger En række lande støtter Kommissionens forslag om en hurtig udfasning af glødepærerne. Et enkelt land har tilkendegivet, at landet støtter et ambitiøst forslag, hvor kompakte lysstofrør og lige lysstofrør bliver de eneste lyskilder inden for området ikke-retningsbestemte lyskilder, som tillades markedsført i EU. En anden og lidt mindre gruppe lande har tilsluttet sig Kommissionens målsætning, men har samtidigt tilkendegivet, at de dels ønsker en noget langsommere udfasning af glødepærerne og i enkelte tilfælde, at de foretrækker, at energieffektivitetskravene sænkes noget, således at forbrugerne opnår flere valgmuligheder. To lande har udtalt sig overvejende skeptisk om forslaget og især om Kommissionens tidsplan for udfasning af glødepærerne. Andre to lande har tilkendegivet, at de lægger vægt på, at forbrugernes forøgede anskaffelsesomkostninger, som følge af udfasningen af de mindst energieffektive og billigste lyskilder, begrænses så meget som overhovedet muligt. Det vurderes, at de lande, som endnu ikke har tilkendegivet deres holdning, overvejende vil være kritiske overfor forslaget. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingests Europaudvalg

9

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 210 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. MPE/ANN Side 1/6 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann

GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 285 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Ref. ann Side 1/5 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN

GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 252 Offentligt GRUNDNOT AT 27. februar 2009 J.nr. 2504/1224-0003 Ref. PEN Side 1/5 Grundnotat om Kommissionens forslag til fælles europæiske energieffektivitetskrav

Læs mere

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G

N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 572 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGETS EUROP AU D V AL G 14. august 2012 J.nr. 3401/1001-4559 Ref. BJH Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag fra

Læs mere

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001

GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 229 Offentligt GRUNDNOT AT 20. marts, 2009 J.nr. 2504/1224-0001 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

GRUNDNOTAT 4. november 2010

GRUNDNOTAT 4. november 2010 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 75 Offentligt GRUNDNOTAT 4. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Ref. RIN Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om to delegerede forordninger

Læs mere

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug.

Forslaget skønnes ikke at påvirke niveauet for miljøbeskyttelse nævneværdigt, udover et lavere energiforbrug. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 541 Offentligt KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG RESUME Notat til Folketinget om forslag fra EU-kommissionen om forordning,

Læs mere

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

GRUNDNOTAT 20. februar Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 140 Offentligt GRUNDNOTAT 20. februar 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 399 Offentligt Notat til Folketinget om ecodesignkrav til professionelt køleudstyr KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) No /.. of XXX der implementerer Europa-Parlamentet

Læs mere

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002

G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 73 Offentligt G R UNDNO T AT 04. november 2010 J.nr. 2504/1224-0002 Side 1/5 Revideret grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret forordning der implementerer

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 232 Offentligt Notat om komitésag til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af forordning (EC) nr. 244/2009 for så vidt

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011

Forslaget forventes sat til afstemning i den regulerende komite d. 24. oktober 2011 Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 39 Offentligt K O MI TES AG N O T AT T I L FOLKE TI NGET KLIMA-, ENERGI- & BYGNINGS- MINISTERIET 17. oktober 2011 J.nr. 3401/1001-3418 Ref. BjH/KRGKA Energieffektivisering

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING

Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Nyt lys på fremtiden GIV DINE KUNDER BESKED OM GOD OG ENERGIEFFEKTIV BELYSNING Belysningskampagnen 2009 De gamle pærer har mistet gløden Elsparefonden vil gerne hjælpe med at gøre den kommende udfasning

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 276 Offentligt D ELEGERET RE TSAKT - NOTAT 13. marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Notat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der supplerer

Læs mere

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til

1. Resumé Kommissionen har fremlagt et forslag til forordning om energimærkning af ventilationsenheirektivet, som er et rammedirektiv, der har til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 103 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE T E U ROPAUDVAL G 29. november 2013 J.nr. 2676/1955-0012 Ref. BJH D ELEGERET RE TSAKT Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

K O MI TES AG. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 322 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG 11. september 2013 K O MI TES AG Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Rammenotat

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU alm. del Bilag 422 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens delegerede forordning, som implementerer direktiv 2010/30/EU med hensyn til at

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 373 Offentligt Notat om delegerede retsakter til Folketingets Europaudvalg Notat om forslag fra EU-kommissionen om delegeret retsakt, der implementerer

Læs mere

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper?

Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? Hvorfor spare på energien? Hvad kan der spares ved de forskellige alternative typer lyskilder? Hvornår udfases de forskellige typer glødelamper? v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Indhold Formål med udfasning

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller

Informationsseminar. Osram Otra Lighting Philips Lys GE Lighting Megaman Danmark Solar Danmark Lemvigh Müller Glødepærens udfasning Informationsseminar Samarbejde med Phips lys Program 19. august: Odense 20. august: Vejen 24. august: Ålborg 26. august: København 27. august: København 3. september: Århus Program

Læs mere

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Læs mere på bagsiden. Hent appen Lysguiden NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Hent appen Lysguiden Læs mere på bagsiden NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Gå efter en -pære med energimærke A+, når du køber ny pære. -pærer bruger

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 335 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./2. afd., 1. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006 / Den 3. juli 2006 MMO/LBJ/EMFJ

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01347/Dep. sagsnr. 16346 Den 3. juli 2012 FVM 052 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013.

KOM nr. (foreligger ikke), af <måned> 2013. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 273 Offentligt N OTAT TIL FOLKETINGE TS E U RO PAUDVALG KOMITESAG 2. juli 2013 J.nr. 2676/1955-1007 Ref. BJH Komitésag - Rammenotat om forslag

Læs mere

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning

Udskiftning af 12 V 10 W stifthalogen belysning med 2,5 W A+ stift belysning Beslutning 7 ændrede værdier belysning Vedr. udskiftning til stifter, pærer eller spots ringere end A+ samles under 0-værdi. Der udarbejdes ikke dokumentationsark, men udelukkende en læs let tekst. se

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 564 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 4. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering forslag

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 254 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01831/Dep. sagsnr. 8959 Den 11. februar 2011

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED

LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED LYSKILDE GUIDE Sådan sparer du energi med LED GUIDE LYSKILDE www.startrading.com DECORATION LED ILLUMINATION LED SPOTLIGHT LED fremtidens belysning LED fremtidens belysning LED Sparer energi LED pærer

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 408 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 1. september 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NY PÆRE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NY PÆRE - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Gode råd til dig, der skal skifte pære 1 Vær sikker på, at lysstyrken (målt i lumen) passer til dit formål. Se oversigten Farvel til watt - Goddag til lumen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01049/Dep. sagsnr. 12073 14. oktober 2011 FVM 942 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 13. oktober 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 81 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 5. kt/dep. 3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 2431 Den 10. november 2010 FVM 818 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsens Kemi og Fødevarekvalitet/Fødevareenheden/EU-enheden 2011-20-262-00058/Dep. sagsnr. 13751 Den 16. april 2012 FVM 024 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 81 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. december 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 125 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 25. november 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering opdateret

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider

MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 138 Offentligt MILJØstyrelsen 14. februar 2008 Pesticider JL Grundnotat til FEU og FMPU Forslag til Kommissionsdirektiver om optagelse af aktivstofferne,

Læs mere

Lyskilder ÅF Lighting

Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder ÅF Lighting Lyskilder Elektriske lyskilder Glødelamper/ temperaturstrålere Udladningslamper/ luminescensstrålere Lysdioder Natrium Kviksølv Standard 230 V Halogen Lavtryk Højtryk Lavtryk Højtryk

Læs mere

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Glødepærens udfasning Lys Kvalitet Energi Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Hvad er lys? Lyskildetyper Hvad skal man vælge? Lovstof og energibestemmelser Udskiftningsmuligheder i d Spektralfordeling

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.8.2015 L 224/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1428 af 25. august 2015 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår

Læs mere

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

N O T AT GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0108 Bilag 1, KOM (2012) 0109 Bilag 1 Offentligt N O T AT 26. april GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag fra EU Kommissionen - til Rådets afgørelse om indgåelse

Læs mere

Producerer eller importerer du lyskilder?

Producerer eller importerer du lyskilder? -- Vejledning om krav til energieffektivitet og energimærkning af og Producerer eller importerer du lyskilder? Så vær opmærksom: Der er krav til energieffektivitet og energimærkning. Indhold: Resumé...

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 306 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 26. februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 3. februar 2015 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006.

Forslaget forventes sat til afstemning i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 8. - 9. juni 2006. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 497 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 31. maj 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-01536/Dep. sagsnr. 15256 Den 20. april 2012 FVM 026 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere