Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober"

Transkript

1 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag til forskellige ændringer af momsdirektivet og samarbejdsforordningen med henblik på at modvirke momssvig ved transaktioner inden for EU. Forslaget afkorter eksempelvis perioden og fristen for virksomhedernes indgivelse af lister over EU-handel samt fristen for medlemslandenes informationsudveksling om listeoplysningerne, fra kvartalet til måneden. Formandskabet sigter efter politisk enighed på mødet. KOM(2008) 147 Baggrund Ved etableringen af det Indre Marked indførtes et fælles momssystem, hvorefter direkte handel med varer mellem momspligtige virksomheder (Business to Business - B2B) inden for det Indre Marked skal ske momsfrit. Momsen skal således først betales, når varen sælges til forbrugerne i et medlemsland efter dette lands nationale momssats(er). Som afløsning af grænsekontrollen blev det såkaldte listesystem udviklet til at kontrollere B2B-handlen med varer inden for EU. Listesystemet indebærer, at momspligtige virksomheder med B2B-leveringer (eksport) skal anføre disse på periodevis listeangivelser til skattemyndighederne, mens momspligtige virksomheder med B2B-erhvervelser (import) skal anføre disse på den indenlandske momsangivelse til skattemyndighederne. Skattemyndighederne i leveringsmedlemslandet skal herefter lægge listeangivelserne om EU-leveringer B2B ind et fælles it-system for udveksling af informationer om moms (VAT Information Exchange System - VIES), således at skattemyndighederne i de andre medlemslande, med henblik på kontrol af den momsmæssige behandling af B2B-handelen, vil kunne afstemme leveringerne ifølge listeangivelserne med erhvervelserne anført på de indenlandske momsangivelser. Efter det gældende direktiv om det fælles momssystem, 2006/112/EF, skal virksomhederne indgive lister for EU-leveringer B2B kvartalsvist. Direktivet giver visse medlemslande adgang til at fastsætte en længere listeperiode end kvartalet, dog højst ét år, for virksomheder med en begrænset årlig totalomsætning og EUleveringer B2B af en begrænset størrelsesorden hver især. Endvidere har medlem-

2 2 slandene adgang til hver især at fastsætte fristen for indgivelsen af listerne, uanset om listeperioden er kvartalet eller en længere periode. Tilsvarende følger det af den nugældende forordning om medlemslandenes administrative samarbejde om moms, 1798/2003, at medlemslandenes skattemyndigheder skal lægge listeangivelserne af EU-leveringer B2B ind i VIES hurtigst muligt, dog senest inden for en frist på et kvartal fra udløbet af angivelsesperioden. Myndighedernes oplysningsfrist i forhold til VIES ifølge forordningen sætter således grænser for medlemslandenes adgang til efter direktivet at fastsætte virksomhedernes frist for indgivelse af listeangivelserne. Tid er en væsentlig faktor i bekæmpelsen af momssvig, hvorfor flere medlemslande samt Kommissionen anser det for en barriere for en effektiv bekæmpelse af momssvig, at perioden og indgivelsesfristen for virksomhedernes listeangivelser samt skattemyndighedernes oplysningsfrist i forhold til VIES hver især udgør kvartalet. På mødet i juni 2007 opfordrede ECOFIN ved rådskonklusioner Kommissionen til at fremsætte forslag om at afkorte perioden og indgivelsesfristen for virksomhedernes listeangivelser fra kvartalet til måneden samt tilsvarende at afkorte skattemyndighedernes oplysningsfrist i forhold til VIES fra kvartalet til måneden. Endvidere fremkom EU s Revisionsret i januar 2008 med en beretning med kritik af medlemslandenes hidtidige administrative samarbejde om moms efter forordning 1798/2003, når det gælder bekæmpelse af momssvig. Revisionsretten anbefaler i sin beretning bl.a. en radikal opstramning af tidsfristerne for indsamling og registrering af oplysninger i VIES samt at udbygge mulighederne for krydskontrol mellem leveringer og erhvervelser B2B inden for EU. Indhold Kommissionen fremsatte den 18. marts 2008, KOM(2008)147, forslag til forskellige ændringer af direktiv 2006/112/EF om det fælles momssystem og af forordning 1798/2003 om medlemslandenes administrative samarbejde om moms med henblik på at modvirke momssvig ved transaktioner inden for EU. Kommissionen har anført følgende formål med det oprindelige forslag: Skattemyndighederne i medlemslandene får hurtigere adgang til informationer om samhandelen inden for EU for at kunne bekæmpe momssvig effektivt. Harmoniseret periodisering og særskilt angivelse af EU-erhvervelser af tjenesteydelser B2B, således at der kan foretages krydsrevision med oplysninger om EU-leveringer af samme tjenesteydelser. En betydelig forenkling for virksomhederne, idet skattemyndighederne i medlemslandene forpligtes til at modtage momsangivelser og listeangivelser over B2B-leveringer inden for EU ved elektronisk filoverførsel fra virksomhederne. Formandskabets kompromisforslag indeholder følgende:

3 3 1. Hvis en tjenesteydelse, omfattet af omvendt betalingsforpligtelse som EUerhvervelse B2B, ikke er faktureret eller afregnet i løbet af år 1, skal leverandøren udstede faktura og erhverver afregne momsen hver 31. december fra og med år 2, så længe leveringen af ydelsen ikke er afsluttet. 2. Virksomhederne skal have adgang til at indgive listeangivelser af B2Bleveringer af varer og tjenesteydelser inden for EU ved elektronisk filoverførsel. 3. Virksomheder, der har EU-leveringer af varer og tjenesteydelser B2B, skal som hovedregel indgive lister over hver måneds leveringer. 4. Virksomheder, der har EU-leveringer B2B af varer, som ikke i et igangværende kvartal eller de fire forudgående kvartaler overstiger euro, svarende til euro på årsbasis, skal have adgang til at anvende kvartalet som listeperiode. 5. Virksomheder, der har EU-leveringer B2B af tjenesteydelser, og som ikke samtidig er uden for undtagelsesreglen efter pkt. 4, skal have adgang til at anvende kvartalet som liste periode. 6. Der er samlet én måneds frist fra udløbet af listeperioden, uanset dennes længde, for leveringsvirksomhederne til at indgive listeangivelserne til myndighederne, og for leveringsmedlemslandet til at lægge listeangivelserne ind i VIES. 7. De foreslåede ændringer skal træde i kraft pr. 1. januar 2010, hvilket er samtidig med momspakken. Formandskabet har anført, at momssvig ved grænseoverskridende transaktioner typisk involverer store millionbeløb ved varehandel, og at der i afvejningen mellem en effektiv bekæmpelse af momssvig i forhold til de administrative byrder for virksomhederne er et sagligt grundlag for, at virksomheder med et nærmere afgrænset omfang af EU-leveringer af varer kan bevare kvartalet som listeperiode, og at virksomheder med EU-leveringer af tjenesteydelser kan anvende kvartalet som listeperiode. Hjemmelsgrundlag EF-traktatens artikel 93, der kræver høring af Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse af medlemslandene. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører, at forslaget ændrer eksisterende fællesskabslovgivning, der kun kan ændres ved ny fællesskabslovgivning. Da forslaget endvidere begrænser sig til en tilpasning af de eksisterende bestemmelser, der har vist sig uegnede, anser Kommissionen forslaget for at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Regeringen er enig i Kommissionens vurdering. Europa-Parlamentets udtalelser Der foreligger endnu ikke en udtalelse.

4 4 Konsekvenser for gældende dansk ret Forslaget vil medføre ændringer i den danske momslov og momsbekendtgørelsen. Statsfinansielle og samfundsøkonomiske konsekvenser SKAT har tidligere vurderet, at måned som periode og som frist for danske virksomheder og SKAT til at indgive lister over EU-leveringer B2B af varer og tjenesteydelser vil medføre administrative engangsudgifter på 3,5-4,5 mio. kr. til omstilling af SKAT s it-systemer. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i Erhvervsreguleringen har tidligere gennemført en måling af de administrative byrder for danske virksomheder som følge af forslaget om måned som listeperiode. Denne måling viste en forøgelse af de administrative byrder fra nuværende niveau på 11 mio. kr. med 38 mio. kr. til 49 mio. kr. En senere måling på baggrund af formandskabets kompromisforslag har vist, at hvis Danmark udnytter de foreslåede undtagelsesregler ifølge kompromisforslaget til at gennemføre de maksimalt lempeligste regler for danske virksomheder, vil det medføre en forøgelse af de administrative byrder fra nuværende niveau på 11 mio. kr. med 25 mio. kr. til 36 mio. kr. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Grundnotat blev oversendt til udvalget den 21. april 2008, og supplerende grundnotat med høringssvar blev oversendt til udvalget den 10. juni Høring Grundnotat om Kommissionens forslag om at afkorte perioder og frister i listesystemet m.v. med henblik på at modvirke momssvig blev sendt i høring hos relevante danske myndigheder og interesseorganisationer m.v. med svarfrist den 30. april Interesseorganisationerne Foreningen Danske Revisorer (FDR), Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR), Forsikring & Pension samt Danske Industri (DI) har generelt kritiseret forslaget for, at det indeholder generelle stramninger af perioder og frister og dermed forøger de administrative byrder for danske virksomheder, set i forhold til, at forslagets officielle formål er at modvirke momssvig, og at anti-svig-foranstaltninger burde være mere målrettede. Endvidere har FSR og DI hver for sig anmodet om præciseringer af forslaget om periodisering af momsens forfald, når B2B-leveringen af en tjenesteydelse inden for EU, omfattet af omvendt betalingsforpligtelse, strækker sig ud over tolv måneder. Det er efterfølgende præciseret, at det er leverandøren, der skal udstede fakturaen med henblik på erhververs momsafregning, og at udstedelsen af faktura og momsafregning skal ske pr. 31. december i år 2. Disse præciseringer må anses at imødekomme FSR s og DI s anmodninger.

5 5 Medarbejderorganisationen Dansk Told & Skatteforbund (DTS) har anført, at der er behov for en oplysningskampagne om korrekt angivelse af EU-handel, idet der i dag optræder en hel del fejl i angivelserne af EU-handel med varer. Holdning Dansk holdning Regeringen prioriterer bekæmpelse af skatte- og momssvig højt, men foretrækker målrettede tiltag imod svig - svarende til den danske FairPlay-lovgivning - frem for strammere regler for alle virksomheder. Regeringen har betænkeligheder mht. de dele af forslaget, der afkorter perioder og frister for virksomheder. Der er ikke garanti for, at kortere perioder og frister vil medføre mindre svindel, hvorimod de øgede administrative byrder for alle virksomheder umiddelbart kan måles. Regeringen kan tilslutte sig de tekniske dele, som ikke eller kun i mindre grad må anses at forøge de administrative byrder for danske virksomheder herunder periodisering af momsen ved EU-levering af tjenesteydelser B2B (omfattet af omvendt betalingsforpligtelse) samt listeangivelser via elektronisk filoverførsel. Regeringen støtter, at der bør være en undtagelse fra en ny hovedregel om månedlig listeperiode. Beløbsgrænsen for de virksomheder, der kan omfattes af undtagelsen om kvartalsvis listeperiode for varehandel, bør dog være betydeligt højere end euro. Andre medlemslandes holdninger Der ventes at være en række forskellige holdninger til formandskabets kompromisforslag. Nogle lande støtter en kortere periode og frist for indgivelse af oplysninger, mens andre indtager en skeptisk holdning.

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Styrket indsats mod skattely

Styrket indsats mod skattely Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse og skattelykonstruktioner November 2014 Styrket indsats mod skattely Bekæmpelse af grænseoverskridende skatteunddragelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere