Tilladelse til installation af UV-anlæg som beredskabsanlæg i tilfælde af forurening og som midlertidig forebyggelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til installation af UV-anlæg som beredskabsanlæg i tilfælde af forurening og som midlertidig forebyggelse."

Transkript

1 Ørsted Vandværk v/ Carsten Pedersen Rougsøvej 61 G 8950 Ørsted Afdeling: Erhverv & Miljø Dato: 09. november 2017 Reference: Per V. Misser Tlf.: Journalnr.: 17/15297 Tilladelse til installation af UV-anlæg som beredskabsanlæg i tilfælde af forurening og som midlertidig forebyggelse. Jupiter ID: VV-nr.: På vegne af Ørsted Vandværk har Silhorko-Eurowater A/S i mail af 15. september 2017 ansøgt om tilladelse til opsætning af et UV-desinfektionsanlæganlæg som beredskabsanlæg i tilfælde af forurening og som midlertidig forebyggelse på Ørsted Vandværk. Formålet med anlægget er at vandværket kan opretholde forsyningen, og med en hygiejnisk drikkevandskvalitet der opfylder drikkevandskriterierne, hvis der opstår en bakteriologisk forurening på vandværkets produktionsanlæg. Formålet er endvidere at kunne forebygge en utilfredsstillende hygiejnisk vandkvalitet i afgrænsede perioder, hvor der foretages arbejder på vandværkets produktionsanlæg som potentielt kan medføre opblomstring af kim eller bakterier. Afgørelse Hermed gives tilladelse 1 til at opstilling af UV-desinfektionsanlæg som beredskabsanlæg. Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. UV-anlægget skal monteres som et by-pass med manuelle afspærringsventiler umiddelbart før afgang vandværk. 2. UV-anlægget må kun tages i drift når Norddjurs Kommune efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen har accepteret ibrugtagning. 3. Det til enhver tid anvendte UV-anlæg skal overholde kravene i Miljøministeriets/Naturstyrelsens rapport "UV-behandling - Fordele og ved anvendelse som ekstra sikkerhed i drikkevandsforsyningen", Drift af anlægget skal ske i henhold til leverandørens anvisning. Dog skal UV-anlægget køre med en belysningsintensitet på mindst 400 J/m 2. Intensiteten skal ved opstart være tilstede før anlægget indkobles 1 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning mv., 21 Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf.: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Sikker

2 5. Der skal iværksættes et kontrolprogram i driftsperioden, der som minimum omfatter følgende analyser. Programmet kan ændres af Norddjurs Kommune, hvis det vurderes nødvendigt. Parameter Frekvens Før UV-anlæg Efter UV-anlæg Kimtal 22 0 C Ugentlig X X Coliforme bakterier Ugentlig X X E. Coli Ugentlig X X 6. Første undersøgelse gennemføres lige efter ibrugtagning af anlægget. Ovenstående frekvens kan nedsættes til hver anden uge hvis flere på hinanden følgende prøver viser, at grænseværdierne for afgang vandværk er overholdt 2 7. UV-anlægget tages ud af drift, når afgangsvandet før UV-anlæg overholder de gældende kvalitetskrav med minimum 2 akkrediterede vandprøver på hinanden følgende. 8. Alle prøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium. Kopi af resultaterne skal løbende sendes til Norddjurs Kommune. 9. Det anvendte UV-anlæg må i øvrigt ikke give anledning til overskridelser af grænseværdierne for drikkevand, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Der skal etableres prøvetagningshane før og efter anlægget. Hanen før anlægget skal markeres som den hane, hvorfra der skal tages prøver, når anlægget ikke er i drift. 11. Anlægget skal være tilsluttet alarmsystem der udløses i tilfælde af manglende funktion eller ved utilstrækkelig lysintensistet i anlægget. 12. I tilfælde af driftsforstyrrelser i forbindelse med UV-anlægget, som kan have betydning for kvaliteten af det udpumpede vand, skal Norddjurs Kommune orienteres. 13. Service og vedligeholdelse af UV-anlægget skal ske efter leverandørens anvisninger eller efter aftale mellem vandværk og leverandør. 14. Der skal føres driftsjournal over anlægget, i hvilken der indføres relevante notater om driften af anlægget, herunder eventuelle uregelmæssigheder. Når der skiftes lampe eller foretages rengøring/eftersyn, skal dette indføres i driftsjournalen. Tilsyn Norddjurs Kommune fører tilsyn med, at ovenstående vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan ovenstående tilladelse tilbagekaldes uden erstatning 4. 2 Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bilag 1d 3 Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2017 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Bilag 1a-d 4 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning mv., 34 2

3 Annoncering Afgørelsen vil blive annonceret på Norddjurs Kommunes hjemmeside fra den 10. november Klage over afgørelsen Afgørelsen kan påklages 5 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Der skal indbetales et klagegebyr på 900 kr. (hvis man klager som privatperson) og kr. (hvis man klager som virksomhed eller organisation). Klagegebyret tilbagebetales under visse forudsætninger. Klagefristen udløber 6 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Nærmere detaljer vedrørende indsendelse af klage, betaling m.v. fremgår af vedlagte bilag 1. Søgsmål Søgsmål til prøvelse af ovenstående afgørelse, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen 7. Baggrund Silhorko-Eurowater A/S har på vegne af Ørsted Vandværk søgt om tilladelse til at etablere et UVanlæg, som kan tages i brug i tilfælde af driftsforstyrrelser eller planlagte vedligeholdelsesarbejder på vandværket. UV-anlægget skal indkobles efter udpumpningsanlæget, d.v.s. afgang vandværk. Indvinding og udpumpning Ørsted Vandværk har en indvindingstilladelse på m 3 årligt. I 2016 blev der indvundet cirka m 3. Vandværket indvinder fra en kildeplads i Ørsted by, fra 2 tætliggende boringer. Vandværket har ikke mulighed for nødforsyning fra et andet vandværk. For at øge forsyningssikkerheden i tilfælde af forurening af den eksisterende kildeplads er en ansøgning om at tage en supplerende kildeplads ved Lille Sjørup, nord for Ørsted i brug under behandling. Vandværkets behandlingsanlæg består af trykfiltre til fjernelse af jern, mangan og ammonium. Efter filtrering ledes vandet til en rentvandstank, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. 5 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning. 81 3

4 Udover at forsyne almindelige husholdninger, forsyner Ørsted Vandværk landbrug med husdyrhold, skoler, institutioner, hotel, læger, tandlæger og virksomheder der håndterer fødevarer. Spildevand UV-anlægget giver ikke anledning til afledning af spildevand. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed (embedslægen) har haft sagen til udtalelse og har den 26. oktober 2017 tilkendegivet følgende: Styrelsen for Patientsikkerhed har kun få supplerende bemærkninger til vilkårene i det fremsendte udkast, At UV-anlægget tages ud af drift, når afgangsvandet før UV-anlæg overholder de gældende kvalitetskrav med min. 2 akkrediterede vandprøver på hinanden følgende. At UV-anlægget ved enhver opstart ikke lader vand passere lamperne før disse brænder med fuld styrke Vurdering Norddjurs Kommune vurderer, at etablering af UV-behandlingsanlægget vil kunne reducere bakterieindholdet i det færdigbehandlede vand i en periode således, at det vil kunne overholde kvalitetskravene til drikkevand. Det forudsættes, at vandværket løbende overvåges og tilses, således at evt. driftsproblemer hurtigt opdages og rettes. Norddjurs Kommune vurderer, at der løbende skal udtages bakteriologisk kontrol. Kontrollen skal udtages både før og efter UV-anlægget. Undervejs kan kommunen tage stilling til, om anlægget kører tilfredsstillende og evt. justere på analyserne. Med venlig hilsen miljøsagsbehandler kopi sendt til: Sundhedsstyrelsen Miljøstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Forbrugerrådet Dansk Ornitologisk Forening Dansk Ornitologisk Forening Sportsfiskerforbundet Friluftsrådet Friluftsrådet Forbrugerrådet Silhorko-Eurowater A/S, att.: Thorbjørn Skanse Hinge 4

5 BILAG 1: Klagevejledning Afgørelsen kan påklages 8 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Man logger på eller typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyr/bestilt en faktura i klageportalen. Klagefristen udløber 9 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Når man klager, skal man betale et gebyr 10 på 900 kr. (hvis man klager som privatperson) og kr. (hvis man klager som virksomhed eller organisation). Man betaler gebyret ved elektronisk overførsel i klageportalen eller ved giroindbetaling. Gebyret tilbagebetales, hvis: klagen medfører, at afgørelsen ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 8 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v Lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v. 2, stk